Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer"

Transkript

1 Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten af de større bykommuner har siden udarbejdet eller er igang med at udarbejde en handlingsplan. Anders Nyvig A/S har ydet rådgivning på forskellige niveauer i forbindelse med udarbejdelsen af trafik- og miljøhandlingsplaner for 23 kommuner. Ud fra vores erfaringer med dette arbejde søges følgende spørgsmål besvaret: - Hvad får kommunerne til at udarbejde en handlingsplan? - Hvordan er samarbejdet mellem teknikere, politikere og borgere ved udarbejdelsen? - Hvad får kommunerne ud af arbejdet med handlingsplanen? - Hvad er vigtigt for, at en handlingsplan bliver en succes? - Hvad sker der, når Trafik & Miljø-puljen ophører? Under spørgsmål 2 vil 3 kommuner, som på forskellig vis har inddraget politikere og borgere i udarbejdelsen af deres handlingsplan, kort blive omtalt. Hvad får kommunerne til at udarbejde en handlingsplan? Mange af de kommuner, der udarbejder en handlingsplan, har haft tradition for at kortlægge trafikmængder og uheld, lave trafikplaner etc, men også kommuner uden denne tradition har kastet sig ud i arbejdet. Hvad har været disse kommuners motivation? For at besvare dette spørgsmål har firmaet foretaget en vurdering af, hvilke faktorer, der har haft betydning for beslutningen om at udarbejde en handlingsplan hos hver af de ovennævnte 23 kommuner. Vurderingen er foretaget af den medarbejder, som har arbejdet tættest sammen med den enkelte kommune. Det skal understreges, at vurderingen til dels er subjektiv. Det samlede resultat ses på figur 1. Det fremgår af figuren, at det er Trafik & Miljø-puljen, som har haft den største betydning for kommunernes beslutning om at gå i gang med arbejdet. De fleste kommuner har først hørt om begrebet "trafik-og miljø-handlingsplaner" i forbindelse med Miljøstyrelsens PR for puljen, og muligheden for at få støtte har også været det, der har fået de fleste kommuner til at tage den endelige beslutning om at gå i gang med det ressourcekrævende arbejde. Muligheden for at skabe et overblik over de trafikale og miljømæssige forhold på vejnettet i kommunen har også haft stor betydning. Et overblik, som mange kommuner ikke har haft tid og ressourcer til at skabe sig før - selv om datamaterialet måske har foreligget - men som kortlægningen vil give. Dette overblik vil også opfylde et ønske fra flere kommuner om at give hurtige og begrundede svar på borgerhenvendelser om trafikale forhold.

2 Afsmittende effekt fra nabokommune 5% Andet 1% Miljøbevidsthed 10% T&M-pulje 29% Værktøj til flere midler til veje 9% Begrundet svar på borgerhenv. 11% Overblik over Trafik/miljø 18% Langtidsplanlægn. 17% De faktorer, der har haft indflydelse på beslutningen i den enkelte kommune, er blevet tildelt en karakter fra 0 til 5 - alt efter deres betydning. Derefter er karaktererne sammentalt for alle 23 kommuner. Figur 1. Forskellige faktorers betydning for kommunernes beslutning om at udarbejde en handlingsplan nsket om at udarbejde en langtidsplan for de trafikale investeringer har også haft stor betydning. Det giver bl.a. mulighed for at få en afklaring på eventuelle projekter, der har været diskuteret i lang tid og kan også være et sagligt middel for kommunens teknikere til at få flere penge til vejområdet. Den øgede miljøbevidsthed hos befolkningen generelt samt påvirkning fra nabokommuner og andre kommuner, som har lavet handlingsplaner og evt. fået støtte, har også haft indflydelse på den enkelte kommunes beslutning. Erfaringsmæssigt er der i mange kommuner stor forskel på teknikernes og politikernes grunde til at gå igang med en handlingsplan. For teknikerne er overblikket og langtidsplanen ofte det primære incitament til at gå igang - og en mulig støtte det sekundære. For politikerne ligger muligheden for at få støtte i højere grad til grund for

3 beslutningen. Det er derfor muligt, at teknikerne ofte bruger støttemuligheden, som det primære argument overfor politikerne for at få dem til at bevilge ressourcer til at igangsætte arbejdet. Hvordan er samarbejdet mellem teknikere, politikere og borgere ved udarbejdelsen? I 18 af de 23 kommuner har det været teknikerne, der har været initiativtager til handlingsplanen. Hos 3 kommuner har det været politikere og teknikere i samarbejde, mens det i 2 kommuner har været politikerne alene. Selvom det overvejende er teknikerne, der er initiativtagere, og hovedparten af arbejdet laves i et samarbejde mellem teknisk forvaltning og konsulenten, etableres der alligevel oftest et vigtigt samarbejde mellem teknikere, politikere og borgere. Figur 2 viser firmaets vurdering af, hvor meget teknikerne, politikerne og borgerne har været inddraget i arbejdet i de 23 kommuner. 100 % Samarbejde Ikke deltaget Orienteret Deltaget i enkelte faser Deltaget i alle faser 0 Vejafdeling Byplanafdeling Politisk udvalg Byrådet Borgerne Figur 2. Teknikernes, politikernes og borgernes deltagelse i handlingsplanarbejdet Det ses på figuren, at vejafdelingen i langt de fleste tilfælde har deltaget aktivt i alle planens faser, og at byplanafdelingen i over halvdelen af kommunerne også har deltaget aktivt i alle faser. Der har kun været inddraget folk fra andre afdelinger i den kommunale forvaltning i meget få af planerne.

4 Samarbejdet med kommunens politikere omfatter det ansvarlige udvalg (Teknisk Udvalg eller Teknik og Miljø-udvalget etc.) samt byrådet. Kun i 1 af de 23 kommuner har udvalget været aktivt i alle faserne i processen, mens udvalget i over halvdelen af kommunerne har deltaget aktivt i enkelte faser. Det er typisk i prioriteringsfasen, hvor teknikerne på baggrund af kortlægning, målsætning og indsatsområder har udarbejdet en liste over projekter/virkemidler, som udvalget så prioriterer efter tid og økonomi. I den resterende del af kommunerne er udvalget kun blevet orienteret om planerne. Byrådet har ingen steder deltaget aktivt i alle faser, hvilket også primært er en opgave for det ansvarlige udvalg. I 2 kommuner har byrådet deltaget i prioriteringen via et byrådsseminar, mens byrådet i langt de fleste kommuner kun er blevet orienteret om arbejdet og til sidst har vedtaget planen. Borgernes inddragelse og deltagelse i planprocessen er meget forskellig fra kommune til kommune. I 2 kommuner har borgerne deltaget aktivt i hele forløbet gennem nedsættelse af følgegrupper, mens 8 af kommunerne har inddraget borgerne i enkelte faser. Det er oftest sket på et borgermøde, som er afholdt efter kortlægningen er færdiggjort, og forslag til målsætninger, indsatsområder og virkemidler er udarbejdet. I den resterende del af kommunerne er borgerne ikke blevet inddraget i arbejdet eller kun orienteret om arbejdet gennem lokalavisen eller gennem kommunale pjecer. Ideelt må man sige, at den bedste plan fås, hvis både teknikere, politikere og borgere inddrages i alle planens faser, både i kortlægningen, opstilling af målsætninger/- indsatsområder, opstilling af projekter/virkemidler og i selve prioriteringen. Det er dog et meget tids- og ressourcekrævende arbejde, og i mange kommuner er der måske hverken vilje eller interesse hos politikere og borgere til at deltage så aktivt. Hos enkelte kommuner har ansøgningsfristerne til Trafik & Miljø-puljen været med til at sætte grænser for borgerinddragelsen, da kommunen har ønsket, at en handlingsplan er politisk vedtaget, når ansøgningen indsendes. Det er vigtigt, at teknikerne deltager aktivt i arbejdet - også selv om der er konsulenter tilknyttet. Teknikerne bør søge at involvere især udvalget meget, da gennemførelsen af handlingsplanen i sidste ende helt er op til den politiske indstilling. I flere af de 23 kommuner er politikerne i løbet af arbejdet med handlingsplanen blevet stadig mere interesserede i takt med forståelsen for, hvad en handlingsplan egentlig er - og har deltaget meget mere end først forventet. Hvor meget borgerne inddrages er ofte teknikernes og politikernes beslutning - alt efter den interesse de føler, der er for de trafikale forhold i kommunen og den enkelte kommunes tradition. Det vurderes, at de bedste resultater vil blive nået, hvis borgerne som minimum bliver inddraget ved et borgermøde med en offentlighedsfase efter kortlægningen og endnu en offentlighedsfase efter selve planen er færdiggjort. Så undgår kommunen, at borgerne føler, at der "igen" bliver taget beslutninger hen over hovedet på dem.

5 Samarbejdet mellem teknikere, politikere og borgere kan, som før nævnt, foregå på mange forskellige niveauer afhængig af forskellige forhold i den enkelte kommune. Haderslev, Glostrup og Rødovre har valgt forskellige angrebsvinkler til dette samarbejde. Haderslev Haderslev har i en lang årrække systematisk kortlagt trafikmængder og uheld, hvorfor de tidligt bestemte sig for at udarbejde en handlingsplan for trafik og miljø - primært initieret af støttemuligheden fra Trafik og Miljø-puljen. Det var teknikerne, der var initiativ-tagere. Arbejdet blev sat i gang primo Arbejdet blev foretaget af Anders Nyvig A/S i et samarbejde med teknikere fra Vej- og Parkafdelingen. Der var desuden nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra politi, cityforening og den lokale afdeling af cyklistforbundet. Gruppen blev inddraget i alle faser af arbejdet. Teknisk Udvalg blev løbende orienteret om arbejdet, og planen blev vedtaget i byrådet primo Kommunen er næsten færdig med at udføre de projekter, der har fået støtte fra T&Mpuljen. Glostrup I Glostrup Kommune blev det på et budgetseminar vedtaget at lave en handlingsplan - primært på teknikernes initiativ. Vedtagelsen skete blandt andet pga. Trafik & Miljøpuljen, men også for at udarbejde en langtidsplan for de trafikale investeringer, da kommunen stod overfor store investeringer i stationsområdet og overvejede at igangsætte et arbejde om Hovedvejen. I kommunen blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentater fra Vej-, Park- og Forsyningsafdelingen og fra Planlægningsafdelingen til at forestå arbejdet i et tæt samarbejde med Anders Nyvig A/S. Udvalget blev løbende orienteret om arbejdet og deltog aktivt i forbindelse med målsætninger, indsatsområder, virkemidler og prioritering. Selve prioriteringen blev foretaget på et seminar med det samlede byråd. Efter færdiggørelsen af kortlægningen blev der afholdt et borgermøde. Før mødet blev der udsendt debatindlæg til alle kommunens husstande og der blev udsendt et større debathæfte til særligt interesserede. Der deltog ca. 110 personer i borgermødet og kommunen modtog senere ca. 30 indlæg.

6 Planen blev vedtaget i byrådet i april Kommunen har skriftligt svaret på borgernes indlæg, hvor af mange er tilgodeset i handlingsplanen. Planen bliver sendt til særligt interesserede og lægges frem i teknisk forvaltning og på bibliotekerne i efteråret Kommunen går igang med at udføre projekter jævnfør planen i Rødovre I forbindelse med kommuneplanrevisionen var trafik ikke taget op som et tema til særlig drøftelse. Diskussionen på borgermøderne og i de indlæg, der blev sendt til kommunen, drejede sig imidlertid primært om trafikale forhold. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor at udarbejde en trafikhandlingsplan i marts Der blev nedsat en arbejdsgruppe i kommunen, som i samarbejde med Anders Nyvig A/S var med til at kortlægge trafikkens miljøbelastning. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Drifts- og Anlægsafdelingen, Plan- og Miljøafdelingen samt Bygningsafdelingen. Efter kortlægningen blev der via lokalavisen indkaldt til borgermøde for hver af kommunens 8 delområder. På borgermøderne blev der nedsat en arbejdsgruppe for hvert område. Der blev afholdt en række møder i hver arbejdsgruppe, som resulterede i en trafiksaneringsplan for de enkelte områder. Derefter lavede vejafdelingen en samlet plan og en prioritering for hele kommunen. Teknisk Udvalg er løbende blevet orienteret om arbejdet, men har ikke deltaget aktivt. Den samlede plan og prioriteringen bliver forelagt Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen i starten af august. Når planen er vedtaget, sendes den ud til arbejdsgrupperne og lægges frem til offentlig høring i løbet af efteråret. Arbejdsgrupperne inddrages evt. igen, når projekterne skal endeligt udarbejdes. Hvad får kommunerne ud af arbejdet med handlingsplanen? Handlingsplanarbejdet har konkret for alle kommunerne resulteret i en kortlægning af de trafikale og miljømæssige forhold samt en plan for de trafikale investeringer. Hvad selve planen indeholder er selvfølgelig meget forskelligt fra kommune til kommune. Figur 3 viser indeholdet af de projekter, der indgår i planerne i de 17 kommuner af de 23 kommuner, hvor der er vedtaget eller ligger forslag til handlingsplan I alt indgår der 334 projekter i de 17 handlingsplaner. Den gennemsnitlige planhorisont er 8 år og den gennemsnitlige investering pr. kommune er 5 mio. kr/år (incl. evt. projekter på

7 amtsvejene). Det fremgår af figuren, at langt hovedparten af projekterne er vejombygninger, ombygninger af kryds samt stianlæg. 45 % Ombygn./fartdæmp.af vej Stianlæg Ombygn. af kryds Sikre krydsningsmuligh. Nye vejanlæg/vejlukn. Designmanual Kampagner/undersøg./pjecer Vejvisn./p-henv. Desideret støjbekæmp. Kollektiv trafik Figur 3. Handlingsplanernes indhold i 17 kommuner Ud over selve planværktøjerne er der kommet mange positive sideeffekter ud af hele processen: - Forvaltningen har fået et godt instrument til at svare på borgerhenvendelser om trafikale forhold. Det kan dog i nogle tilfælde være problematisk, at kortlægningen ofte kun omfatter de større veje (veje med en trafik større end biler/døgn) - En god debat om de trafikale forhold på alle de involverede niveauer (teknikere, politikere og borgere ) - En afklaring af om gamle diskuterede projekter stadig er relevante og aktuelle - En bevidstgørelse af teknikere, politikere og borgere om miljøproblemerne Hvad er vigtig for, at handlingsplanen bliver en succes? Dette spørgsmål vil først kunne endeligt besvares om 3-4 år. I dag har de fleste kommuner jo knapt fået handlingsplanen endeligt politisk vedtaget og de kommuner, der er længst fremme, er stadig i gang med at gennemføre projekter, der har fået støtte fra Trafik & Miljø-puljen. Umiddelbart må det skønnes, at følgende er vigtigt for, at handlingsplanen bliver en succes.

8 - At handlingsplanen er en plan, som fastlægger kommunens trafikale investeringer i en årrække (4-12 år). - At der i planen er taget højde for kommunens økonomiske situation, så investeringerne i planen ikke er urealistisk høje. - At kommunen vedtager at gennemføre en løbende revision af kortlægningen og handlingsplanen f.eks. hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevisionen, hvor alle parter inddrages. Der kan desuden foretages en mere overordnet vurdering af prioriteringen i forbindelse med den årlige budgetlægning. - At planen udarbejdes i et samarbejde mellem teknikere, politikere og borgere, så alle føler, at det er "deres" plan og vil arbejde for, at den gennemføres - også efter de første år. - At de teknikere, der deltager i arbejdet sammen med konsulenten reelt er intereserede og kvalificerede, da det er dem, der senere skal være primus motor for planens gennemførelse. Det politiske flertal kan stort set ændres fra dag til dag, hvorfor det primært må være teknikernes opgave at sikre kontinuiteten - og at nødvendige ændringer sker på et kvalificeret grundlag. - At der skabes en forståelse for, at planen er et værktøj, som kan bruges til andet end at søge penge fra Trafik & Miljø-puljen, selv om det er kommunens oprindelige grund til at lave planen. Hvad sker der, når T&M-puljen ophører? Som det fremgår af figur 1 har Trafik & Miljø-puljen haft stort indflydelse på kommunernes beslutning om at lave handlingsplaner. Hvis/når puljeordningen ophører, forsvinder et af de bedste incitamenter for nye kommuner til at igangsætte arbejdet, hvorfor det bliver vanskeligere at få nye kommuner igang - med mindre der gives andre incitamenter En mulighed er at gøre meget mere ud af at informere om de mange andre positive ting (ud over støttemuligheden) kommunerne får/kan få ud af arbejdet med en handlingsplan og lave mere PR for de mange succesfulde handlingsplaner - både de meget og de mindre ressourcekrævende. For de kommuner, der er gået i gang, vil prioriteringen overgå til den løbende budgetlægning. Dette kan betyde, at planen evt. vil blive realiseret i et lidt langsommere tempo afhængig af kommunens økonomiske forhold og prioriteringen mellem de forskellige sektorer. Den løbende revision af planen vil formentlig afhænge meget af den enkelte kommunens kommuneplan-tradition.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere