Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015"

Transkript

1 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum justeret 2015 adjusted 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Department of Scandinavian Studies and Linguistics The Study Committee for Scandinavian Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

2 Kapitel 1. Indledning Uddannelsesdel, fag og år Tilhørsforhold Ikrafttræden og hjemmel Varighed og struktur Indskrivning Faglig profil Formål og kompetenceprofil Kompetencemål Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidebegrebet 5 Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Stave- og formuleringsevne Dispensation fra studieordningen Øvrige bemærkninger Overgangsregler 7 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer Oversigt over uddannelsens fagelementer 8 Modul 1: Faglig formidling 8 Modul 2: Sprog og norm 8 Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer 9 Modul 1: Faglig formidling (15 ECTS-point) 9 Kompetencemål 9 Faglig formidling (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10111E) 9 Indholdsbeskrivelse 9 Undervisnings- og arbejdsformer 9 Faglige mål 9 Pensum 10 Prøveform 10 Modul 2: Sprog og norm (15 ECTS-point) 10 Kompetencemål 10 Sprog og norm (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10121E) 10 Indholdsbeskrivelse 10 Undervisnings- og arbejdsformer 11 Faglige mål 11 Pensum 11 Prøveform 11 Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) 11 Kompetencemål 11 Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10131E) 12 Indholdsbeskrivelse 12 Undervisnings- og arbejdsformer 12 2

3 Faglige mål 12 Pensum 13 Prøveform 13 Godkendelse 13 3

4 Kapitel 1. Indledning 1.1 Uddannelsesdel, fag og år Det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning, 2008-ordningen. 1.2 Tilhørsforhold Denne studieordning gælder for studiet Sprog- og kommunikationsrådgivning under Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 1.3 Ikrafttræden og hjemmel Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2008 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende der indskrives på et tilvalg i Sprog- og kommunikationsrådgivning pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. 1.4 Varighed og struktur Tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning kan dog også bruges som enkeltstående tilvalg. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium. Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse der er normeret til 180 ECTS-point hvoraf 135 ECTS-point er grundfag. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag. 1.5 Indskrivning Studerende der er optaget ved en BA-uddannelse i Dansk eller ved en anden bacheloruddannelse ved et af Københavns Universitets fakulteter eller en anden uddannelsesinstitution hvor tilvalgsfag indgår og er meritgivende, kan indskrives til tilvalgsfagsstudiet Sprog- og kommunikationsrådgivning. Tilvalget udbydes som tværhumanistisk tilvalg og kan tages af Danskstuderende som tilvalg uden for eget centralfag. Når en studerende er indskrevet på en uddannelse, så er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter der gælder på den pågældende uddannelse. Den studerendes indskrivning giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer. Den studerende skal have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget. 4

5 1.6 Faglig profil Formål og kompetenceprofil Formålet med det ¾-årige (45 ECTS-point) BA-tilvalgsstudium i Sprog- og kommunikationsrådgivning er at uddanne deltagerne til fx at fungere som sprogkonsulenter, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, webredaktører, pr-medarbejdere, spindoktorer og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Dette mål nås ved at man tager BA-uddannelsens 3 kurser Kompetencemål Sprog- og kommunikationsrådgivning giver deltagerne en indgående viden om moderne dansk sprog og kommunikation og styrker desuden deltagernes sproglige og kommunikative færdigheder og muligheder for at give kompetente råd om moderne dansk sprog og kommunikation. Kurset Faglig formidling giver deltagerne tekstnær viden og færdigheder så at de kan analysere, kritisere og revidere en moderne dansk sagprosateksts form og indhold med stor præcision og effekt, samt træner dem i selv at producere ikke-akademiske tekster. Kurset Sprog og norm giver deltagerne et solidt kendskab til og træner dem i de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk sprogbrug og kommunikation. Kurset Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb introducerer deltagerne til teori om organisationer og om rådgiverrollen samt træner dem i effektiv rådgivning af organisationer. 1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse primær- og sekundærtekster på svensk, norsk og engelsk. 1.8 Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/ba-projekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved omfangsbestemmelse af skriftlige opgaver og af opgivelser benyttes denne tabel for omregning til normalsider. 5

6 Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Materiale, som indgår i opgaver Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Citater: 1 side = 1 opgaveside. Materiale som er produceret af eksaminanden: Tekst: 1 side = 1 opgaveside. Lydbånd: 1 minut = 1 opgaveside. Video: 1 minut = 1 1/2 opgaveside. Lyd/dias: 1 minut = 1 1/2 opgaveside. Selvproduceret materiale hvori der ikke indgår refleksioner eller ræsonnementer over tekstarbejdet (dvs. produkter i ikke-akademiske genrer), må ved skriftlige opgaver højst udgøre halvdelen af sidetallet. Ved specialer må det højst udgøre 1/3 af specialets omfang. Materiale, som indgår i opgivelser Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Lyrik: varierer meget, men som generel norm: 1 lyrikside = 5 ns. Drama: 1 side = 2 ns. Billeder, hvis disse opgives selvstændigt: malerier, kunstfotos o.lign.: 1 billede = 20 ns.; pressefotos, reklamer o.lign.: 1 billede = 10 ns.; Video: 1 time = 180 ns. (1 minut = 3 ns.). Lydbånd: 1 time = 120 ns. (1 minut = 2 ns.). Tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns. er på 420 enheder. Tekster før 1700: 1 ns. = 1400 typeenheder. Materiale, som er produceret af eksaminanden: Sider i tekstantologier m.v.: 1 side = 1 ns. Redigering (den studerende opgiver ikke teksterne der indgår i f.eks. en antologi, men redigeringen): 10 sider redigeret tekst = 1 ns. Videomateriale: 1 minut = 15 ns. Lydbånd: 1 minut = 10 ns. Sprogligt materiale (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 ns. 1.9 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skal eksaminandens stave- og formuleringsevne indgå i bedømmelsen idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. De skriftlige hjemmeopgaver der besvares i studiets løb, skal i stadig stigende udstrækning vise analytisk præcision og videnskabelig nøjagtighed, teoretisk refleksion og overblik og være formuleret i et klart og korrekt dansk skriftsprog. I tilfælde hvor ortografiske fejl bør trække bedømmelsen flere karaktergrader ned, afvises opgaven der returneres til eksaminanden med besked om genindlevering i or- 6

7 tografisk korrekt stand i en følgende termin. Bliver en opgave afvist, registreres den som udeblevet, og den studerende har dermed brugt et eksamensforsøg Dispensation fra studieordningen Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen der alene er fastsat af studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold Prøver Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve Øvrige bemærkninger Studerende der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for at deres BA-uddannelse lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget) skal være bedømt med ekstern censur Overgangsregler Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under 1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg. 7

8 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer 2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer Tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning består af følgende fagelementer: Modul 1: Faglig formidling (Fagelementkode HDAB10111E) Professional dissemination Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse, herunder aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Modul 2: Sprog og norm (Fagelementkode HDAB10121E) Language and Norm Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Fri, mundtlig prøve med materiale. Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (Fagelementkode HDAB10131E) Communication Consultancy with Internship Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Studieordningen beskriver det anbefalede studieforløb der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig sammenhæng med grundfaget. 3. studieår 5. semester BA-projektopgave i grundfaget Fagelement 1: Faglig formidling 6. semester Fagelement 2: Sprog og norm Fagelement 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb 8

9 2.3 Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer Modul 1: Faglig formidling (15 ECTS-point) Professional dissemination (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal give deltagerne tekstnær viden og færdigheder så de kan analysere en moderne dansk sagprosateksts form og indhold med stor præcision. Der bliver især fokuseret på analysebegreber, som også er velegnede til at støtte deltagernes arbejde med selv at producere tekster. Deltagerne opnår derudover færdigheder i at rådgive om forbedringer af tekster. Faglig formidling (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10111E) Professional dissemination (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Formålet er at træne i at analysere, producere samt rådgive om tekster i en række ikke-akademiske genrer og kanaler. Man skal fx arbejde med: at beherske væsentlige genrer i en organisationen: bl.a. forskellige brevgenrer, pjecer, artikler til medarbejderbladet eller hjemmesiden, den mundtlige præsentation, pressemeddelelsen og sociale medier. at opbygge, redigere og layoute hjemmesider, herunder at forene tekst, diagram og billeder til et samlet udtryk at indsamle information om en målgruppe eller om en afsenders intentioner, herunder udforme spørgeskemaer, interviewe og bearbejde svar, at bruge relevante midler i forbindelse med en mundtlig præsentation, fx PowerPoint eller Prezi. Teoretisk kobles disse aktiviteter til begreber som image og troværdighed, kampagnetilrettelæggelse samt pressekontakt og den dagsordensættende proces. Undervisningen er i høj grad lagt an på deltagernes besvarelse af praktiske opgaver. Undervisnings- og arbejdsformer Dette fag kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil timerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af læreren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden kunne 1. analysere og kritisere en tekst grammatisk-stilistisk, og rådgive om eventuelle forbedringsmuligheder, 2. gøre rede for og kritisere teksters komposition, informationsstruktur, argumentation og fortælleteknik, og vejlede i forbedring heraf, 3. analysere og rådgive om tekstens udformning set i forhold til den givne kommunikationssituation, 4. producere en vellykket sagprosatekst i en ikke-akademisk genre. 9

10 Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: - Forberedelse til og aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningsgangene. - Aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret. Alle opgaver skal godkendes af underviser som 'bestået'. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave bestående af 3-5 bundne hjemmeopgaver, samt studierapport. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Bundne skriftlige semesteropgaver: I alt normalsider. Omfang ved syge/-omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave på normalsider; studierapport på 4-6 normalsider, der afleveres sammen med den bundne skriftlige hjemmeopgave. Der gives 1 uge til besvarelse. Studierapport (ved syge-/omprøve): Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjerne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Censur: Intern prøve ved én eksaminator Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået. Modul 2: Sprog og norm (15 ECTS-point) Language and Norm (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til og træne i de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk sprog og sprogbrug. Derudover skal kurset give deltagerne kendskab til og evne til at analysere de forskelligartede implicitte normer i sprog brugt i praksis. Sprog og norm (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10121E) Language and Norm (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk. Man beskæftiger sig med både sprogets formelle plan, fx i form af grammatik, retstavning og tegnsætning, og med sprogbrugsplanet, fx i form af den sproglige realisering af forskellige pragmatiske normer. At have denne faglige viden er et minimumskrav til enhver professionel sprog- og kommunikationsrådgiver. På kurset studerer man også hvorledes normer opstår, bevares og ændres gennem påvirkning fra fx institutioner, organisationer, sprognævn og medier; og fra andre sprog og kulturer.men man beskæftiger sig også med normer i bredere betydning: de 10

11 forskellige diskurser som binder organisationer og samfund sammen, eller som deler dem. Her findes de værdisystemer som ligger bag udformningen af de implicitte eller eksplicitte sproglige og kommunikative normer, og som kan forklare sprogbrugernes holdninger til forskellige former for normbrud. Undervisnings- og arbejdsformer Formen vil veksle mellem forelæsning, diskussion og mindre oplæg fra de studerendes side, og løbende vil ovennævnte problematikker blive eksemplificeret gennem analyser af forskellige tekster taget bl.a. fra institutioner, organisationer og medier. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden dokumentere at han/hun 1. kender og behersker den officielle skriftsprogsnorm, 2. kender og behersker grundlæggende kommunikationsnormer, 3. kender og kan vejlede i almindelige normproblemer, 4. har færdighed i at bruge relevante ordbøger og håndbøger og andre normkilder. Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Fri, mundtlig prøve med materiale. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 10 minutter ved eksaminanden efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Prøven varer 30 mindst inkl. votering. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) Communication Consultancy with Internship (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal gøre deltagerne til gode sprog- og kommunikationsrådgivere ved dels at bibringe dem viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive sproglig rådgivning og dels at lære dem teknikker til at udføre rådgivning. Derudover er det 11

12 kursets formål at integrere deltagernes personlige udtryksform med det faglige indhold så deltagerne bliver rådgivere med gennemslagskraft. Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTSpoint) (fagelementkode HDAB10131E) Communication Consultancy with Internship (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Det særlige ved dette fag er den meget tætte kobling mellem teori og praksis; mellem undervisning og praktikophold. Formålet med kurset er at øge deltagernes 1) viden om organisationer og om hvorledes man giver råd om sprog og kommunikation, 2) færdigheder i at give råd om sprog og kommunikation, herunder a) situationsanalyse, b) opstilling af realistiske mål for rådgivningen og c) træning af den enkelte deltager i den mest effektive optræden som rådgiver. De to formål og delmålene er tæt forbundet. De svarer ikke til faser i kursets fremadskriden, men vil så vidt muligt være sammenvævet fra start til slut. De vil være prioriteret nogenlunde lige meget tidsmæssigt. Ved udvalg af teoretisk stof vil kriteriet i høj grad være dets relevans i den praktiske sprog- og kommunikationsrådgivning. Beherskelse af teknikker trænes ved øvelser "i skolestuen" og ved et 6 ugers praktikophold på en arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver. Integration af det faglige og deltagernes personlige udtryksform dvs. at deltagerne gennem erfaringer efterhånden finder deres måde at arbejde på fremmes gennem opholdet på arbejdspladsen, hvor holdet stadig mødes jævnligt. Her kan alle de små og store problemer, deltagerne arbejder med, sættes på dagsordenen. Praktikopholdet udgøres af mindst 6 ugers arbejde med mindst 15 timer om ugen. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer fx fra Christiansborg, en virksomheds kommunikationsafdeling, PR-bureau eller egen rådgivningsvirksomhed. Der er også mulighed for at indlægge et enkelt virksomhedsbesøg i kurset. Opgavernes indhold vil i første del af kurset fungere som oplæg til praktikopholdet på arbejdspladsen. I den sidste del af kurset er det deltagerne der sætter dagsordenen ved fremlæggelse og diskussion af praktikopholdets forskellige produkter og den analytisk-teoretiske forklaring af produkterne. Dette fungerer som optakt til den afsluttende eksamen. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden kunne 1. Analysere en organisations kultur ud fra en organisationsteori. 12

13 2. Indsamle, analysere og vurdere oplysninger om en organisations kommunikationssituation. 3. Udforme realistiske råd til en organisation. 4. Optræde effektfuldt i rollen som rådgiver. Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ved fri prøve fastlægges opgaveformuleringen af eksaminator og eksaminand i fællesskab. Der skal i hjemmeopgaven indgå en redegørelse for valg af stof og metode. Omfang: Hjemmeopgaven skal være på normalsider. Aktiv undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 80% af undervisningen, heri indgår a) tilfredsstillende skriftlig besvarelse af 50% af de kollektivt stillede opgaver og b) fremlæggelse på holdet af en større selvvalgt opgave i kursets sidste fase. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningdeltagelse: Forudsætningen for at kunne benytte denne prøveform er at man har deltaget aktivt i undervisningen. Hvis man ikke har deltaget aktivt i undervisningen, skal der sammen med hjemmeopgaven afleveres en studierapport. Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjerne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 normalsider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven. Godkendelse Godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 23. april Godkendt af dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Kirsten Refsing Dekan 13

14 Justeret og godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 28. maj /Annette Moe Studiechef Justeret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet, København d. 26. marts Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 14

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret 12-05-2011 Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere