Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015"

Transkript

1 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum justeret 2015 adjusted 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Department of Scandinavian Studies and Linguistics The Study Committee for Scandinavian Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

2 Kapitel 1. Indledning Uddannelsesdel, fag og år Tilhørsforhold Ikrafttræden og hjemmel Varighed og struktur Indskrivning Faglig profil Formål og kompetenceprofil Kompetencemål Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidebegrebet 5 Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Stave- og formuleringsevne Dispensation fra studieordningen Øvrige bemærkninger Overgangsregler 7 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer Oversigt over uddannelsens fagelementer 8 Modul 1: Faglig formidling 8 Modul 2: Sprog og norm 8 Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer 9 Modul 1: Faglig formidling (15 ECTS-point) 9 Kompetencemål 9 Faglig formidling (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10111E) 9 Indholdsbeskrivelse 9 Undervisnings- og arbejdsformer 9 Faglige mål 9 Pensum 10 Prøveform 10 Modul 2: Sprog og norm (15 ECTS-point) 10 Kompetencemål 10 Sprog og norm (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10121E) 10 Indholdsbeskrivelse 10 Undervisnings- og arbejdsformer 11 Faglige mål 11 Pensum 11 Prøveform 11 Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) 11 Kompetencemål 11 Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10131E) 12 Indholdsbeskrivelse 12 Undervisnings- og arbejdsformer 12 2

3 Faglige mål 12 Pensum 13 Prøveform 13 Godkendelse 13 3

4 Kapitel 1. Indledning 1.1 Uddannelsesdel, fag og år Det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning, 2008-ordningen. 1.2 Tilhørsforhold Denne studieordning gælder for studiet Sprog- og kommunikationsrådgivning under Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 1.3 Ikrafttræden og hjemmel Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2008 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende der indskrives på et tilvalg i Sprog- og kommunikationsrådgivning pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. 1.4 Varighed og struktur Tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning kan dog også bruges som enkeltstående tilvalg. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium. Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse der er normeret til 180 ECTS-point hvoraf 135 ECTS-point er grundfag. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag. 1.5 Indskrivning Studerende der er optaget ved en BA-uddannelse i Dansk eller ved en anden bacheloruddannelse ved et af Københavns Universitets fakulteter eller en anden uddannelsesinstitution hvor tilvalgsfag indgår og er meritgivende, kan indskrives til tilvalgsfagsstudiet Sprog- og kommunikationsrådgivning. Tilvalget udbydes som tværhumanistisk tilvalg og kan tages af Danskstuderende som tilvalg uden for eget centralfag. Når en studerende er indskrevet på en uddannelse, så er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter der gælder på den pågældende uddannelse. Den studerendes indskrivning giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer. Den studerende skal have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget. 4

5 1.6 Faglig profil Formål og kompetenceprofil Formålet med det ¾-årige (45 ECTS-point) BA-tilvalgsstudium i Sprog- og kommunikationsrådgivning er at uddanne deltagerne til fx at fungere som sprogkonsulenter, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, webredaktører, pr-medarbejdere, spindoktorer og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Dette mål nås ved at man tager BA-uddannelsens 3 kurser Kompetencemål Sprog- og kommunikationsrådgivning giver deltagerne en indgående viden om moderne dansk sprog og kommunikation og styrker desuden deltagernes sproglige og kommunikative færdigheder og muligheder for at give kompetente råd om moderne dansk sprog og kommunikation. Kurset Faglig formidling giver deltagerne tekstnær viden og færdigheder så at de kan analysere, kritisere og revidere en moderne dansk sagprosateksts form og indhold med stor præcision og effekt, samt træner dem i selv at producere ikke-akademiske tekster. Kurset Sprog og norm giver deltagerne et solidt kendskab til og træner dem i de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk sprogbrug og kommunikation. Kurset Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb introducerer deltagerne til teori om organisationer og om rådgiverrollen samt træner dem i effektiv rådgivning af organisationer. 1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse primær- og sekundærtekster på svensk, norsk og engelsk. 1.8 Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/ba-projekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved omfangsbestemmelse af skriftlige opgaver og af opgivelser benyttes denne tabel for omregning til normalsider. 5

6 Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Materiale, som indgår i opgaver Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Citater: 1 side = 1 opgaveside. Materiale som er produceret af eksaminanden: Tekst: 1 side = 1 opgaveside. Lydbånd: 1 minut = 1 opgaveside. Video: 1 minut = 1 1/2 opgaveside. Lyd/dias: 1 minut = 1 1/2 opgaveside. Selvproduceret materiale hvori der ikke indgår refleksioner eller ræsonnementer over tekstarbejdet (dvs. produkter i ikke-akademiske genrer), må ved skriftlige opgaver højst udgøre halvdelen af sidetallet. Ved specialer må det højst udgøre 1/3 af specialets omfang. Materiale, som indgår i opgivelser Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Lyrik: varierer meget, men som generel norm: 1 lyrikside = 5 ns. Drama: 1 side = 2 ns. Billeder, hvis disse opgives selvstændigt: malerier, kunstfotos o.lign.: 1 billede = 20 ns.; pressefotos, reklamer o.lign.: 1 billede = 10 ns.; Video: 1 time = 180 ns. (1 minut = 3 ns.). Lydbånd: 1 time = 120 ns. (1 minut = 2 ns.). Tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns. er på 420 enheder. Tekster før 1700: 1 ns. = 1400 typeenheder. Materiale, som er produceret af eksaminanden: Sider i tekstantologier m.v.: 1 side = 1 ns. Redigering (den studerende opgiver ikke teksterne der indgår i f.eks. en antologi, men redigeringen): 10 sider redigeret tekst = 1 ns. Videomateriale: 1 minut = 15 ns. Lydbånd: 1 minut = 10 ns. Sprogligt materiale (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 ns. 1.9 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skal eksaminandens stave- og formuleringsevne indgå i bedømmelsen idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. De skriftlige hjemmeopgaver der besvares i studiets løb, skal i stadig stigende udstrækning vise analytisk præcision og videnskabelig nøjagtighed, teoretisk refleksion og overblik og være formuleret i et klart og korrekt dansk skriftsprog. I tilfælde hvor ortografiske fejl bør trække bedømmelsen flere karaktergrader ned, afvises opgaven der returneres til eksaminanden med besked om genindlevering i or- 6

7 tografisk korrekt stand i en følgende termin. Bliver en opgave afvist, registreres den som udeblevet, og den studerende har dermed brugt et eksamensforsøg Dispensation fra studieordningen Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen der alene er fastsat af studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold Prøver Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve Øvrige bemærkninger Studerende der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for at deres BA-uddannelse lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget) skal være bedømt med ekstern censur Overgangsregler Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under 1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg. 7

8 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer 2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer Tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning består af følgende fagelementer: Modul 1: Faglig formidling (Fagelementkode HDAB10111E) Professional dissemination Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse, herunder aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Modul 2: Sprog og norm (Fagelementkode HDAB10121E) Language and Norm Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Fri, mundtlig prøve med materiale. Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (Fagelementkode HDAB10131E) Communication Consultancy with Internship Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Studieordningen beskriver det anbefalede studieforløb der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig sammenhæng med grundfaget. 3. studieår 5. semester BA-projektopgave i grundfaget Fagelement 1: Faglig formidling 6. semester Fagelement 2: Sprog og norm Fagelement 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb 8

9 2.3 Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer Modul 1: Faglig formidling (15 ECTS-point) Professional dissemination (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal give deltagerne tekstnær viden og færdigheder så de kan analysere en moderne dansk sagprosateksts form og indhold med stor præcision. Der bliver især fokuseret på analysebegreber, som også er velegnede til at støtte deltagernes arbejde med selv at producere tekster. Deltagerne opnår derudover færdigheder i at rådgive om forbedringer af tekster. Faglig formidling (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10111E) Professional dissemination (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Formålet er at træne i at analysere, producere samt rådgive om tekster i en række ikke-akademiske genrer og kanaler. Man skal fx arbejde med: at beherske væsentlige genrer i en organisationen: bl.a. forskellige brevgenrer, pjecer, artikler til medarbejderbladet eller hjemmesiden, den mundtlige præsentation, pressemeddelelsen og sociale medier. at opbygge, redigere og layoute hjemmesider, herunder at forene tekst, diagram og billeder til et samlet udtryk at indsamle information om en målgruppe eller om en afsenders intentioner, herunder udforme spørgeskemaer, interviewe og bearbejde svar, at bruge relevante midler i forbindelse med en mundtlig præsentation, fx PowerPoint eller Prezi. Teoretisk kobles disse aktiviteter til begreber som image og troværdighed, kampagnetilrettelæggelse samt pressekontakt og den dagsordensættende proces. Undervisningen er i høj grad lagt an på deltagernes besvarelse af praktiske opgaver. Undervisnings- og arbejdsformer Dette fag kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil timerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af læreren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden kunne 1. analysere og kritisere en tekst grammatisk-stilistisk, og rådgive om eventuelle forbedringsmuligheder, 2. gøre rede for og kritisere teksters komposition, informationsstruktur, argumentation og fortælleteknik, og vejlede i forbedring heraf, 3. analysere og rådgive om tekstens udformning set i forhold til den givne kommunikationssituation, 4. producere en vellykket sagprosatekst i en ikke-akademisk genre. 9

10 Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: - Forberedelse til og aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningsgangene. - Aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret. Alle opgaver skal godkendes af underviser som 'bestået'. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave bestående af 3-5 bundne hjemmeopgaver, samt studierapport. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Bundne skriftlige semesteropgaver: I alt normalsider. Omfang ved syge/-omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave på normalsider; studierapport på 4-6 normalsider, der afleveres sammen med den bundne skriftlige hjemmeopgave. Der gives 1 uge til besvarelse. Studierapport (ved syge-/omprøve): Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjerne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Censur: Intern prøve ved én eksaminator Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået. Modul 2: Sprog og norm (15 ECTS-point) Language and Norm (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til og træne i de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk sprog og sprogbrug. Derudover skal kurset give deltagerne kendskab til og evne til at analysere de forskelligartede implicitte normer i sprog brugt i praksis. Sprog og norm (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10121E) Language and Norm (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk. Man beskæftiger sig med både sprogets formelle plan, fx i form af grammatik, retstavning og tegnsætning, og med sprogbrugsplanet, fx i form af den sproglige realisering af forskellige pragmatiske normer. At have denne faglige viden er et minimumskrav til enhver professionel sprog- og kommunikationsrådgiver. På kurset studerer man også hvorledes normer opstår, bevares og ændres gennem påvirkning fra fx institutioner, organisationer, sprognævn og medier; og fra andre sprog og kulturer.men man beskæftiger sig også med normer i bredere betydning: de 10

11 forskellige diskurser som binder organisationer og samfund sammen, eller som deler dem. Her findes de værdisystemer som ligger bag udformningen af de implicitte eller eksplicitte sproglige og kommunikative normer, og som kan forklare sprogbrugernes holdninger til forskellige former for normbrud. Undervisnings- og arbejdsformer Formen vil veksle mellem forelæsning, diskussion og mindre oplæg fra de studerendes side, og løbende vil ovennævnte problematikker blive eksemplificeret gennem analyser af forskellige tekster taget bl.a. fra institutioner, organisationer og medier. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden dokumentere at han/hun 1. kender og behersker den officielle skriftsprogsnorm, 2. kender og behersker grundlæggende kommunikationsnormer, 3. kender og kan vejlede i almindelige normproblemer, 4. har færdighed i at bruge relevante ordbøger og håndbøger og andre normkilder. Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Fri, mundtlig prøve med materiale. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 10 minutter ved eksaminanden efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Prøven varer 30 mindst inkl. votering. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) Communication Consultancy with Internship (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal gøre deltagerne til gode sprog- og kommunikationsrådgivere ved dels at bibringe dem viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive sproglig rådgivning og dels at lære dem teknikker til at udføre rådgivning. Derudover er det 11

12 kursets formål at integrere deltagernes personlige udtryksform med det faglige indhold så deltagerne bliver rådgivere med gennemslagskraft. Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTSpoint) (fagelementkode HDAB10131E) Communication Consultancy with Internship (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Det særlige ved dette fag er den meget tætte kobling mellem teori og praksis; mellem undervisning og praktikophold. Formålet med kurset er at øge deltagernes 1) viden om organisationer og om hvorledes man giver råd om sprog og kommunikation, 2) færdigheder i at give råd om sprog og kommunikation, herunder a) situationsanalyse, b) opstilling af realistiske mål for rådgivningen og c) træning af den enkelte deltager i den mest effektive optræden som rådgiver. De to formål og delmålene er tæt forbundet. De svarer ikke til faser i kursets fremadskriden, men vil så vidt muligt være sammenvævet fra start til slut. De vil være prioriteret nogenlunde lige meget tidsmæssigt. Ved udvalg af teoretisk stof vil kriteriet i høj grad være dets relevans i den praktiske sprog- og kommunikationsrådgivning. Beherskelse af teknikker trænes ved øvelser "i skolestuen" og ved et 6 ugers praktikophold på en arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver. Integration af det faglige og deltagernes personlige udtryksform dvs. at deltagerne gennem erfaringer efterhånden finder deres måde at arbejde på fremmes gennem opholdet på arbejdspladsen, hvor holdet stadig mødes jævnligt. Her kan alle de små og store problemer, deltagerne arbejder med, sættes på dagsordenen. Praktikopholdet udgøres af mindst 6 ugers arbejde med mindst 15 timer om ugen. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer fx fra Christiansborg, en virksomheds kommunikationsafdeling, PR-bureau eller egen rådgivningsvirksomhed. Der er også mulighed for at indlægge et enkelt virksomhedsbesøg i kurset. Opgavernes indhold vil i første del af kurset fungere som oplæg til praktikopholdet på arbejdspladsen. I den sidste del af kurset er det deltagerne der sætter dagsordenen ved fremlæggelse og diskussion af praktikopholdets forskellige produkter og den analytisk-teoretiske forklaring af produkterne. Dette fungerer som optakt til den afsluttende eksamen. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden kunne 1. Analysere en organisations kultur ud fra en organisationsteori. 12

13 2. Indsamle, analysere og vurdere oplysninger om en organisations kommunikationssituation. 3. Udforme realistiske råd til en organisation. 4. Optræde effektfuldt i rollen som rådgiver. Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ved fri prøve fastlægges opgaveformuleringen af eksaminator og eksaminand i fællesskab. Der skal i hjemmeopgaven indgå en redegørelse for valg af stof og metode. Omfang: Hjemmeopgaven skal være på normalsider. Aktiv undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 80% af undervisningen, heri indgår a) tilfredsstillende skriftlig besvarelse af 50% af de kollektivt stillede opgaver og b) fremlæggelse på holdet af en større selvvalgt opgave i kursets sidste fase. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningdeltagelse: Forudsætningen for at kunne benytte denne prøveform er at man har deltaget aktivt i undervisningen. Hvis man ikke har deltaget aktivt i undervisningen, skal der sammen med hjemmeopgaven afleveres en studierapport. Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjerne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 normalsider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven. Godkendelse Godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 23. april Godkendt af dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Kirsten Refsing Dekan 13

14 Justeret og godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 28. maj /Annette Moe Studiechef Justeret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet, København d. 26. marts Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 14

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in the Psychology of Language The 2008 Curriculum Justeret 2008, 2009, 2011, 2013 og 2014 Rettet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen Rettet, justeret og rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Russian Language and Culture

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere