Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015"

Transkript

1 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum justeret 2015 adjusted 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Department of Scandinavian Studies and Linguistics The Study Committee for Scandinavian Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

2 Kapitel 1. Indledning Uddannelsesdel, fag og år Tilhørsforhold Ikrafttræden og hjemmel Varighed og struktur Indskrivning Faglig profil Formål og kompetenceprofil Kompetencemål Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidebegrebet 5 Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Stave- og formuleringsevne Dispensation fra studieordningen Øvrige bemærkninger Overgangsregler 7 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer Oversigt over uddannelsens fagelementer 8 Modul 1: Faglig formidling 8 Modul 2: Sprog og norm 8 Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer 9 Modul 1: Faglig formidling (15 ECTS-point) 9 Kompetencemål 9 Faglig formidling (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10111E) 9 Indholdsbeskrivelse 9 Undervisnings- og arbejdsformer 9 Faglige mål 9 Pensum 10 Prøveform 10 Modul 2: Sprog og norm (15 ECTS-point) 10 Kompetencemål 10 Sprog og norm (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10121E) 10 Indholdsbeskrivelse 10 Undervisnings- og arbejdsformer 11 Faglige mål 11 Pensum 11 Prøveform 11 Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) 11 Kompetencemål 11 Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10131E) 12 Indholdsbeskrivelse 12 Undervisnings- og arbejdsformer 12 2

3 Faglige mål 12 Pensum 13 Prøveform 13 Godkendelse 13 3

4 Kapitel 1. Indledning 1.1 Uddannelsesdel, fag og år Det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning, 2008-ordningen. 1.2 Tilhørsforhold Denne studieordning gælder for studiet Sprog- og kommunikationsrådgivning under Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 1.3 Ikrafttræden og hjemmel Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2008 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende der indskrives på et tilvalg i Sprog- og kommunikationsrådgivning pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. 1.4 Varighed og struktur Tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning kan dog også bruges som enkeltstående tilvalg. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium. Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse der er normeret til 180 ECTS-point hvoraf 135 ECTS-point er grundfag. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag. 1.5 Indskrivning Studerende der er optaget ved en BA-uddannelse i Dansk eller ved en anden bacheloruddannelse ved et af Københavns Universitets fakulteter eller en anden uddannelsesinstitution hvor tilvalgsfag indgår og er meritgivende, kan indskrives til tilvalgsfagsstudiet Sprog- og kommunikationsrådgivning. Tilvalget udbydes som tværhumanistisk tilvalg og kan tages af Danskstuderende som tilvalg uden for eget centralfag. Når en studerende er indskrevet på en uddannelse, så er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter der gælder på den pågældende uddannelse. Den studerendes indskrivning giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer. Den studerende skal have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget. 4

5 1.6 Faglig profil Formål og kompetenceprofil Formålet med det ¾-årige (45 ECTS-point) BA-tilvalgsstudium i Sprog- og kommunikationsrådgivning er at uddanne deltagerne til fx at fungere som sprogkonsulenter, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, webredaktører, pr-medarbejdere, spindoktorer og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Dette mål nås ved at man tager BA-uddannelsens 3 kurser Kompetencemål Sprog- og kommunikationsrådgivning giver deltagerne en indgående viden om moderne dansk sprog og kommunikation og styrker desuden deltagernes sproglige og kommunikative færdigheder og muligheder for at give kompetente råd om moderne dansk sprog og kommunikation. Kurset Faglig formidling giver deltagerne tekstnær viden og færdigheder så at de kan analysere, kritisere og revidere en moderne dansk sagprosateksts form og indhold med stor præcision og effekt, samt træner dem i selv at producere ikke-akademiske tekster. Kurset Sprog og norm giver deltagerne et solidt kendskab til og træner dem i de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk sprogbrug og kommunikation. Kurset Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb introducerer deltagerne til teori om organisationer og om rådgiverrollen samt træner dem i effektiv rådgivning af organisationer. 1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse primær- og sekundærtekster på svensk, norsk og engelsk. 1.8 Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/ba-projekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved omfangsbestemmelse af skriftlige opgaver og af opgivelser benyttes denne tabel for omregning til normalsider. 5

6 Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Materiale, som indgår i opgaver Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Citater: 1 side = 1 opgaveside. Materiale som er produceret af eksaminanden: Tekst: 1 side = 1 opgaveside. Lydbånd: 1 minut = 1 opgaveside. Video: 1 minut = 1 1/2 opgaveside. Lyd/dias: 1 minut = 1 1/2 opgaveside. Selvproduceret materiale hvori der ikke indgår refleksioner eller ræsonnementer over tekstarbejdet (dvs. produkter i ikke-akademiske genrer), må ved skriftlige opgaver højst udgøre halvdelen af sidetallet. Ved specialer må det højst udgøre 1/3 af specialets omfang. Materiale, som indgår i opgivelser Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Lyrik: varierer meget, men som generel norm: 1 lyrikside = 5 ns. Drama: 1 side = 2 ns. Billeder, hvis disse opgives selvstændigt: malerier, kunstfotos o.lign.: 1 billede = 20 ns.; pressefotos, reklamer o.lign.: 1 billede = 10 ns.; Video: 1 time = 180 ns. (1 minut = 3 ns.). Lydbånd: 1 time = 120 ns. (1 minut = 2 ns.). Tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns. er på 420 enheder. Tekster før 1700: 1 ns. = 1400 typeenheder. Materiale, som er produceret af eksaminanden: Sider i tekstantologier m.v.: 1 side = 1 ns. Redigering (den studerende opgiver ikke teksterne der indgår i f.eks. en antologi, men redigeringen): 10 sider redigeret tekst = 1 ns. Videomateriale: 1 minut = 15 ns. Lydbånd: 1 minut = 10 ns. Sprogligt materiale (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 ns. 1.9 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skal eksaminandens stave- og formuleringsevne indgå i bedømmelsen idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. De skriftlige hjemmeopgaver der besvares i studiets løb, skal i stadig stigende udstrækning vise analytisk præcision og videnskabelig nøjagtighed, teoretisk refleksion og overblik og være formuleret i et klart og korrekt dansk skriftsprog. I tilfælde hvor ortografiske fejl bør trække bedømmelsen flere karaktergrader ned, afvises opgaven der returneres til eksaminanden med besked om genindlevering i or- 6

7 tografisk korrekt stand i en følgende termin. Bliver en opgave afvist, registreres den som udeblevet, og den studerende har dermed brugt et eksamensforsøg Dispensation fra studieordningen Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen der alene er fastsat af studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold Prøver Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve Øvrige bemærkninger Studerende der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for at deres BA-uddannelse lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget) skal være bedømt med ekstern censur Overgangsregler Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under 1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg. 7

8 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer 2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer Tilvalgsstudiet i Sprog- og kommunikationsrådgivning består af følgende fagelementer: Modul 1: Faglig formidling (Fagelementkode HDAB10111E) Professional dissemination Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse, herunder aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Modul 2: Sprog og norm (Fagelementkode HDAB10121E) Language and Norm Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Fri, mundtlig prøve med materiale. Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (Fagelementkode HDAB10131E) Communication Consultancy with Internship Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Studieordningen beskriver det anbefalede studieforløb der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig sammenhæng med grundfaget. 3. studieår 5. semester BA-projektopgave i grundfaget Fagelement 1: Faglig formidling 6. semester Fagelement 2: Sprog og norm Fagelement 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb 8

9 2.3 Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer Modul 1: Faglig formidling (15 ECTS-point) Professional dissemination (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal give deltagerne tekstnær viden og færdigheder så de kan analysere en moderne dansk sagprosateksts form og indhold med stor præcision. Der bliver især fokuseret på analysebegreber, som også er velegnede til at støtte deltagernes arbejde med selv at producere tekster. Deltagerne opnår derudover færdigheder i at rådgive om forbedringer af tekster. Faglig formidling (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10111E) Professional dissemination (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Formålet er at træne i at analysere, producere samt rådgive om tekster i en række ikke-akademiske genrer og kanaler. Man skal fx arbejde med: at beherske væsentlige genrer i en organisationen: bl.a. forskellige brevgenrer, pjecer, artikler til medarbejderbladet eller hjemmesiden, den mundtlige præsentation, pressemeddelelsen og sociale medier. at opbygge, redigere og layoute hjemmesider, herunder at forene tekst, diagram og billeder til et samlet udtryk at indsamle information om en målgruppe eller om en afsenders intentioner, herunder udforme spørgeskemaer, interviewe og bearbejde svar, at bruge relevante midler i forbindelse med en mundtlig præsentation, fx PowerPoint eller Prezi. Teoretisk kobles disse aktiviteter til begreber som image og troværdighed, kampagnetilrettelæggelse samt pressekontakt og den dagsordensættende proces. Undervisningen er i høj grad lagt an på deltagernes besvarelse af praktiske opgaver. Undervisnings- og arbejdsformer Dette fag kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil timerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af læreren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden kunne 1. analysere og kritisere en tekst grammatisk-stilistisk, og rådgive om eventuelle forbedringsmuligheder, 2. gøre rede for og kritisere teksters komposition, informationsstruktur, argumentation og fortælleteknik, og vejlede i forbedring heraf, 3. analysere og rådgive om tekstens udformning set i forhold til den givne kommunikationssituation, 4. producere en vellykket sagprosatekst i en ikke-akademisk genre. 9

10 Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: - Forberedelse til og aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningsgangene. - Aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret. Alle opgaver skal godkendes af underviser som 'bestået'. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave bestående af 3-5 bundne hjemmeopgaver, samt studierapport. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Bundne skriftlige semesteropgaver: I alt normalsider. Omfang ved syge/-omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave på normalsider; studierapport på 4-6 normalsider, der afleveres sammen med den bundne skriftlige hjemmeopgave. Der gives 1 uge til besvarelse. Studierapport (ved syge-/omprøve): Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjerne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Censur: Intern prøve ved én eksaminator Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået. Modul 2: Sprog og norm (15 ECTS-point) Language and Norm (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til og træne i de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk sprog og sprogbrug. Derudover skal kurset give deltagerne kendskab til og evne til at analysere de forskelligartede implicitte normer i sprog brugt i praksis. Sprog og norm (15 ECTS-point) (fagelementkode HDAB10121E) Language and Norm (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk. Man beskæftiger sig med både sprogets formelle plan, fx i form af grammatik, retstavning og tegnsætning, og med sprogbrugsplanet, fx i form af den sproglige realisering af forskellige pragmatiske normer. At have denne faglige viden er et minimumskrav til enhver professionel sprog- og kommunikationsrådgiver. På kurset studerer man også hvorledes normer opstår, bevares og ændres gennem påvirkning fra fx institutioner, organisationer, sprognævn og medier; og fra andre sprog og kulturer.men man beskæftiger sig også med normer i bredere betydning: de 10

11 forskellige diskurser som binder organisationer og samfund sammen, eller som deler dem. Her findes de værdisystemer som ligger bag udformningen af de implicitte eller eksplicitte sproglige og kommunikative normer, og som kan forklare sprogbrugernes holdninger til forskellige former for normbrud. Undervisnings- og arbejdsformer Formen vil veksle mellem forelæsning, diskussion og mindre oplæg fra de studerendes side, og løbende vil ovennævnte problematikker blive eksemplificeret gennem analyser af forskellige tekster taget bl.a. fra institutioner, organisationer og medier. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden dokumentere at han/hun 1. kender og behersker den officielle skriftsprogsnorm, 2. kender og behersker grundlæggende kommunikationsnormer, 3. kender og kan vejlede i almindelige normproblemer, 4. har færdighed i at bruge relevante ordbøger og håndbøger og andre normkilder. Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Fri, mundtlig prøve med materiale. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 10 minutter ved eksaminanden efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Prøven varer 30 mindst inkl. votering. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Modul 3: Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTS-point) Communication Consultancy with Internship (15 ECTS credits) Kompetencemål Kurset skal gøre deltagerne til gode sprog- og kommunikationsrådgivere ved dels at bibringe dem viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive sproglig rådgivning og dels at lære dem teknikker til at udføre rådgivning. Derudover er det 11

12 kursets formål at integrere deltagernes personlige udtryksform med det faglige indhold så deltagerne bliver rådgivere med gennemslagskraft. Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (15 ECTSpoint) (fagelementkode HDAB10131E) Communication Consultancy with Internship (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse Det særlige ved dette fag er den meget tætte kobling mellem teori og praksis; mellem undervisning og praktikophold. Formålet med kurset er at øge deltagernes 1) viden om organisationer og om hvorledes man giver råd om sprog og kommunikation, 2) færdigheder i at give råd om sprog og kommunikation, herunder a) situationsanalyse, b) opstilling af realistiske mål for rådgivningen og c) træning af den enkelte deltager i den mest effektive optræden som rådgiver. De to formål og delmålene er tæt forbundet. De svarer ikke til faser i kursets fremadskriden, men vil så vidt muligt være sammenvævet fra start til slut. De vil være prioriteret nogenlunde lige meget tidsmæssigt. Ved udvalg af teoretisk stof vil kriteriet i høj grad være dets relevans i den praktiske sprog- og kommunikationsrådgivning. Beherskelse af teknikker trænes ved øvelser "i skolestuen" og ved et 6 ugers praktikophold på en arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver. Integration af det faglige og deltagernes personlige udtryksform dvs. at deltagerne gennem erfaringer efterhånden finder deres måde at arbejde på fremmes gennem opholdet på arbejdspladsen, hvor holdet stadig mødes jævnligt. Her kan alle de små og store problemer, deltagerne arbejder med, sættes på dagsordenen. Praktikopholdet udgøres af mindst 6 ugers arbejde med mindst 15 timer om ugen. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer fx fra Christiansborg, en virksomheds kommunikationsafdeling, PR-bureau eller egen rådgivningsvirksomhed. Der er også mulighed for at indlægge et enkelt virksomhedsbesøg i kurset. Opgavernes indhold vil i første del af kurset fungere som oplæg til praktikopholdet på arbejdspladsen. I den sidste del af kurset er det deltagerne der sætter dagsordenen ved fremlæggelse og diskussion af praktikopholdets forskellige produkter og den analytisk-teoretiske forklaring af produkterne. Dette fungerer som optakt til den afsluttende eksamen. Faglige mål Ved prøven skal eksaminanden kunne 1. Analysere en organisations kultur ud fra en organisationsteori. 12

13 2. Indsamle, analysere og vurdere oplysninger om en organisations kommunikationssituation. 3. Udforme realistiske råd til en organisation. 4. Optræde effektfuldt i rollen som rådgiver. Pensum Der opgives 800 normalsider suppleret med 60 normalsider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer og de løsninger som kurset har behandlet. Prøveform Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ved fri prøve fastlægges opgaveformuleringen af eksaminator og eksaminand i fællesskab. Der skal i hjemmeopgaven indgå en redegørelse for valg af stof og metode. Omfang: Hjemmeopgaven skal være på normalsider. Aktiv undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 80% af undervisningen, heri indgår a) tilfredsstillende skriftlig besvarelse af 50% af de kollektivt stillede opgaver og b) fremlæggelse på holdet af en større selvvalgt opgave i kursets sidste fase. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningdeltagelse: Forudsætningen for at kunne benytte denne prøveform er at man har deltaget aktivt i undervisningen. Hvis man ikke har deltaget aktivt i undervisningen, skal der sammen med hjemmeopgaven afleveres en studierapport. Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjerne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 normalsider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven. Godkendelse Godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 23. april Godkendt af dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Kirsten Refsing Dekan 13

14 Justeret og godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 28. maj /Annette Moe Studiechef Justeret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet, København d. 26. marts Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 14

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Medier og Kultur 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen.

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen. 6NDEHORQIRU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDXL 0XVHRORJL HWWY UKXPDQLVWLVNWLOYDOJYHG(WQRORJLRJ.XQVWKLVWRULH RUGQLQJHQ XQGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ0XVHRORJ\DQLQWHUGLVFLSOLQD\VWXG\

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kønsstudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog I (Middelaldersprog) 2007-ordningen Under uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum vskabelon Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010.

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010. Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

under Uddannelsesbekendtgørelsen i Dansk (45 ECTS) af 2004 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

under Uddannelsesbekendtgørelsen i Dansk (45 ECTS) af 2004 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau Det Humanistiske i Dansk Fakultets Uddannelser Studieordning for 2007-ordningen tilvalgssstudiet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Scandinavian Linguistic Sources for cultural history The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Scandinavian Linguistic Sources for cultural history The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprogkilder til kulturhistorien 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Pictorial Art The 2007 Curriculum. Justeret 2012 og 2015 Rettet 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Pictorial Art The 2007 Curriculum. Justeret 2012 og 2015 Rettet 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Billedkunst 2007-ordningen under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Danish Studies The 2008 Curriculum Ikke godkendt ver sion som var til behandling på studienævnsmødet på

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in German Studies The 2007 Curriculum Justeret 2010 Studienævnet

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE Studieordning for Det 1-årige Tilvalgsfagsstudium (BA) Justeret 2002 Det 1/2-årige Sidefagsstudium 2002-ordning Katalog over Studieelementer 1998-ordning og 2002-ordning DANSENS

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDX L. QVVWXGLHU RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ*HQGHU6WXGLHV

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere