Finanstilsynets. Resultatkontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010"

Transkript

1 Finanstilsynets Resultatkontrakt Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008

2 Indhold Indhold Indledning Mission Vision Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Opgavehierarki Strategier, strategiske målsætninger og resultatmål Oversigt over resultatmål Tilsyn Resultatmål: Inspektioner Resultatmål: Finansiel rapportering Resultatmål: Indberetningskontrol Resultatmål: Sagsbehandling Resultatmål: God skik Resultatmål: Udvikling af tilsyn Regulering Resultatmål: Finanstilsynets bidrag til kommende lovinitiativer Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Resultatmål: EU direktiver Resultatmål: Administrative lettelser (koncernmål) Information Resultatmål: Bedre information Resultatmål: Øget gennemsigtighed og markedsdisciplin Administration Budgetmæssige forudsætninger Scorebog Formalia Bilag 1 Måling af de strategiske målsætninger Opgavehierarki for Finanstilsynet Side 2

3 1. Indledning Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Formålet med resultatkontrakten er at synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater i kontraktperioden og sikre, at Finanstilsynet lever op til sin mission. Finanstilsynets resultatkontrakt er bevidst ambitiøs og indeholder en række mål, som det tilstræbes at overholde. Dog er målene sat så højt, at det ikke forventes at alle mål opfyldes til fulde. Organisatoriske vilkår Finanstilsynet er en af de 9 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern, hvor der arbejdes efter, at styrelserne skal være helhedsstyrelser, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Det sker i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets politik om, at faglige spørgsmål behandles og besvares af de faglige og kompetente styrelser. Departementet skal være koordinerende, yde kvalificeret sparring og være igangsætter. Finanstilsynet udfører sin reguleringsvirksomhed på vegne af departementet, som har ansvaret for at fastlægge de overordnede politiske rammer. Finanstilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammerne af den finansielle lovgivning og i overensstemmelse med denne resultatkontrakt og orienterer kun i sager af større politisk betydning departementet om sine afgørelser. I sit virke overholder Finanstilsynet, som udgangspunkt, internationale standarder. I tilknytning til Finanstilsynets virksomhed er oprettet Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Penge og Pensionspanelet. Finanstilsynet forelægger visse sager for disse råd. Endvidere varetager Finanstilsynet på særlige områder opgaver for Beskæftigelsesministeriet. Side 3

4 2. Mission Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret en mission og vision for koncernen, som helhed. Finanstilsynet har i overensstemmelse hermed udarbejdet en mission og vision for styrelsen, der bidrager til koncernens samlede mission og vision. Finanstilsynets mission Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den danske finansielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder i ind- og udland. Finanstilsynet medvirker til at bevare tilliden til den danske finansielle sektor ved, gennem regeludstedelse og tilsynsaktiviteter, at bidrage til, at finansielle virksomheder dels har evne og vilje til at leve op til eksisterende forpligtelser dels har evne til at påtage sig nye risici. 3. Vision Finanstilsynets vision Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision om at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den finansielle sektor fortsat bevares, samtidig med at sektorens effektivitet er i top. Det er særligt vigtigt, at tilliden til den finansielle sektor i Danmark bevares, således at inden- og udenlandske kunder og investorer fortsat har interesse i at placere deres finansielle forretninger i Danmark. Det forudsætter, at den finansielle sektors effektivitet er i top, så bl.a. virksomhedernes og husholdningernes finansieringsomkostninger forbliver lave. Side 4

5 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Økonomi- og Erhvervsministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at nå ministeriets mission og vision. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de længesigtede strategiske mål. Finanstilsynet har hovedansvaret for at nå følgende strategiske mål: Den Finansielle sektors effektivitet skal ligge i top 5 inden for OECD. Derudover medvirker Finanstilsynet til opfyldelsen af følgende strategiske mål: Økonomi- og Erhvervsministeriets kunder oplever et højt serviceniveau og et effektivt tilsyn. I gennem hele kontrakten angives når, et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt resultatmål i arbejdsprogrammet. Side 5

6 5. Opgavehierarki Finanstilsynets opgavehierarki 1, som er skildret i figur 1, tager udgangspunkt i hovedformålene i Finansloven: Tilsyn, information og regelarbejde. Finanstilsynets produkter er placeret under den relevante opgave, og produkterne er herefter grupperet i produktgrupper. Fælles for alle produkter i opgavehierarkiet er, at de er afgrænset af de relevante bestemmelser i den finansielle lovgivning både med hensyn til indhold og hvilke (typer af) virksomheder bestemmelserne omfatter. Opbygningen giver mulighed for sammenligninger på tværs af ensartede opgaver i organisationen og kan ligeledes fungere som styringsinstrument i forbindelse med ensretning og optimering af produktionens processer. Figur 1, Finanstilsynets opgavehierarki i grafisk form, for nærmere beskrivelse af produkterne henvises til bilag 1 Mission/ effekt 1. Tillid til Danmarks finansielle sektor Opgave Tilsyn Information Regulering Produktgruppe Tilsynsmæssig reaktion Information National International Ministerbetjening Produkter Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Aktiviteter - Almindelig inspektion - Almindelig indberetnings-kontrol - Udvidet tilsyn - Tilladelse - Uviklingsarbejde - Kvalitetskontrol - Hjemmeside - Publikationer - Intranet - Penge- og Pensionspanelet (PPP) - Lov-forberedende arbejde - Bekendt-gørelser - Udvikling-sarbejde - Forberede EU-regler - Forberede andre internationale regler og standarder - Direkte betjening - Indirekte betjening - Departements-betjening - Aktiviteter uden for den sædvanlige virksomhed Intern administration Ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling Personaleadministration Økonomi- og resultatstyring Intern service 1 Se bilag 1 for Finanstilsynets opgavehierarki. Side 6

7 6. Strategier, strategiske målsætninger og resultatmål Dette afsnit beskriver de strategiske målsætninger og resultatmål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, reguleringsvirksomhed, information, koncernmål og administration. I nedenstående skema figurerer en oversigt over Finanstilsynets resultatmål Oversigt over resultatmål Afsnit Resultatmål Vægt Årsværk Budget uden / med fællesudgifter i mio. kr. 2 Tilsyn 64,9/114,5 Tilsynsmæssig reaktion - Det er Finanstilsynets målsætning, at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn Inspektioner 18 % 21,6 10,/17, Finansiel rapportering 8 % 3,8 1,7/3, Indberetningskontrol 4 % 6 2,8/4, Sagsbehandling 8 % 62,9 29,2/51,4 Tilsynsmæssig reaktion - Det er Finanstilsynets målsætning, at tilsynet med god skik inden 2009 skal være en integreret del af Finanstilsynets inspektionsvirksomhed God skik 7 % 1,2 0,5/1 Tilsynsmæssig reaktion - Det er Finanstilsynets målsætning at udvikle og forbedre tilsynet. Dette bl.a. med henblik på at føre et tilsyn af høj kvalitet, at udnytte Finanstilsynets ressourcer bedst muligt og at mindske administrative byrder herunder, at der ved indførelse af ny lovgivning er så få overgangsproblemer for den finansielle sektor som muligt Udvikling af tilsyn 10 % 1,2 0,6/1,0 Regulering 25,1/44,3 Regelarbejde / nationalt - Det er Finanstilsynets målsætning, at udarbejde forslag til regler der forbedrer den finansielle sektors effektivitet, med henblik på at den danske finansielle sektors effektivitet er i top 5 inden for OECD Finanstilsynets bidrag til kommende 15 % 36,8 17,1/30,1 lovinitiativer Lovprogram (koncernmål) 15 % Regelarbejde / internationalt - Det er Finanstilsynets målsætning i forhold til EUlovgivningen at implementere EU-lovgivningen i overensstemmelse med Finanstilsynets vision og at inddrage og orientere branchen, bl.a. gennem vejledninger og afholdelse af seminarer. 2 Budgetterne for de enkelte mål/produkter er udelukkende lønomkostninger. Side 7

8 6.3.3 EU-direktiver 6 % Administrative lettelser 4 % Information 3,7/6,5 Information - Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om Finanstilsynets tilsyn med den finansielle sektor Bedre information 2,5 % 7,3 3,4/6,0 Information - Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om den finansielle sektor med henblik på at medvirke til øget markedsdisciplin og øget gennemsigtighed på det finansielle område Øget gennemsigtighed og markedsdisciplin 2,5 % Sum på produktniveau 100 % 140,8 65,3/115,2 Overordnet budget ,7/165,3 Dækningsgrad 3 70,4 % 69,7 % Budgetterne for resultatkontraktens mål er de budgetterede lønomkostninger til produktet. De budgetterede lønomkostninger er opgjort ud fra det forventede timeforbrug på produktet og ud fra en gennemsnitsløn. Fællesudgifterne er fordelt på de faglige opgaver, således at fællesudgifter for det enkelte mål udgør samme andel som de faglige udgifter udgør af Finanstilsynets bevilling. Nedenstående gennemgås hvert af de 4 områder. For hvert af områderne følger en beskrivelse af området, de strategiske målsætninger og af de resultatmål, som medvirker til opfyldelsen af de enkelte strategiske målsætninger. I hvert resultatmål figurerer et skema, der beskriver produkt og krav til målet. For hvert resultatmål optræder desuden et ressourceskema Tilsyn Finanstilsynet fører tilsyn med 749 virksomheder (inddelingen på virksomhedstype fremgår af tabel 1a). Dette tal er baseret på de virksomheder, der er opkrævet afgift fra i Budgetterne uden overhead er udelukkende lønomkostninger. Driftsmidler der ikke er en del af fællesudgifterne, men er direkte knyttet til produktet er derfor ikke med i budgettet. Dækningsgraden er derfor reelt højere end her beregnet. Side 8

9 Tabel 1a: Antal tilsynsbelagte virksomheder fordelt efter type (ultimo 2007). Pengeinstitutter m.v. Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber og pensionskasser Børs- og fondsmæglerselsaber Investeringsforeninger m.fl. Forsikringsmæglere Holdingselskaber Sparevirksomheder Offentlige virksomheder Markedsvirksomheder Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver og sekretariatsbetjening af de råd, som er knyttet til Finanstilsynet. Tilsynsvirksomheden udføres i stigende grad på grundlag af den internationale konvergens i tilsynspraksis. Tilsynsvirksomheden retter sig udover de finansielle virksomheder, også mod ikkefinansielle virksomheder, der udsteder værdipapirer til offentligheden, samt mod andre investorer end finansielle virksomheder. Tilsynet med de finansielle virksomheder udføres med henblik på til stadighed at vurdere, om virksomhederne overholder den finansielle lovgivning. Inspektioner danner sammen med indberetninger 4 grundlag for Finanstilsynets information om de finansielle virksomheder og markeder. Indberetninger bidrager til en bedre vurdering af, hvor tilsynsindsatsen skal prioriteres. Der forventes i alt 8693 indberetninger i Det forventede antal indberetninger i 2008 fordelt på virksomhedstype fremgår af nedenstående tabel 1b. Tabel 1b: Antal indberetninger 5 fordelt på virksomhedstype Pengeinstitutter m.v. Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber og pensionskasser Børs- og fondsmæglerselsaber Investeringsforeninger m.fl. Forsikringsmæglere Holdingselskaber Sparevirksomheder Offentlige virksomheder Markedsvirksomheder Inspektioner anvendes først og fremmest på områder, hvor det er vanskeligt at anvende indberetninger. Desuden anvendes inspektioner når, der er tvivl om indberetningernes 4 Indberetninger fra de finansielle virksomheder og deres revisorer. 5 Opgørelsen omfatter i modsætning til tidligere års opgørelser både elektroniske og papirbaserede indberetninger. Side 9

10 pålidelighed og i forebyggende øjemed. Ingen dansk finansiel virksomhed kan dog være sikker på ikke at blive undersøgt 6. Tilsynet med virksomheder, der udsteder værdipapirer til offentligheden, udføres med henblik på løbende at vurdere, om de pågældende værdipapirer fortsat kan noteres på en fondsbørs eller blive handlet på en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet overvåger desuden, at markedsdeltagere på værdipapirmarkederne overholder lovgivningens bestemmelser om misbrug af intern viden og kursmanipulation samt god værdipapirhandelsskik. Potentielle lovovertrædere, som den tekniske udvikling har givet nye muligheder, søges afskrækket gennem fortsat høj overvågning af værdipapirmarkedet. Markedsdeltagerne gøres bekendt med det høje overvågningsniveau. Endelig fungerer Finanstilsynet som sekretariat for Fondsrådet i forbindelse med Fondsrådets opgave med at kontrollere, at udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på en fondsbørs eller som handles på et andet reguleret marked, overholder reglerne om finansiel information. Flerårige strategiske målsætninger for tilsynsvirksomhed: I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der medvirker til opfyldelse af de enkelte strategiske målsætninger. 1. Det er Finanstilsynets målsætning, at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4). 2. Det er Finanstilsynets målsætning, at tilsynet med god skik inden 2009 skal være en integreret del af Finanstilsynets inspektionsvirksomhed. (6.2.5). 3. Det er Finanstilsynets målsætning at udvikle og forbedre tilsynet. Dette bl.a. med henblik på at føre et tilsyn af høj kvalitet, at udnytte Finanstilsynets ressourcer bedst muligt og at mindske administrative byrder herunder, at der ved indførelse af 6 Forsikringsmæglere samt firmapensionskasser med mindre end 100 medlemmer er ikke omfattet af det almindelige inspektionsprogram. For så vidt angår forsikringsmæglere er det begrundet i, at Finanstilsy- Side 10

11 ny lovgivning er så få overgangsproblemer for den finansielle sektor som muligt. (6.2.6) Resultatmål: Inspektioner Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at inspektionsindsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder og bestemmelser, hvor risiko for overtrædelser eller konsekvenserne heraf er størst. Finanstilsynet kan derigennem formindske ressourceforbruget på at undersøge virksomheder. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemførelsen af Aktivitet: inspektioner skal være i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn, med henblik på at udnytte Finanstilsynets ressourcer bedst muligt. Produktivitet: Effekt Inspektionsplanen, der vedtages af Finanstilsynets direktion efter udtalelse om principperne fra Det Finansielle Virksomhedsråd, gennemføres i Hvis der sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Ligeledes foretages en risikovurdering, inden udarbejdelsen af inspektionsplanen for 2009, med henblik på at vurdere, hvilke virksomheder og hvilke regler for disse virksomheder, der skal undersøges. Risikovurderingen skal indarbejdes i inspektionsplanen. De realiserede enhedsomkostninger pr. inspektion er maksimalt 200 timer i gennemsnit. Tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt inspicerede virksomheder viser, at i gennemsnit er mindst 70 % helt eller delvist enige i følgende spørgsmål: - Inspektionen var tilrettelagt effektivt - Finanstilsynet havde den nødvendige kompetence til at foretage en grundig inspektion Resultatmål: Finansiel rapportering Finanstilsynet skal føre tilsyn med at børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn, overholder reglerne for finansiel rapportering. Hvert år vil en gruppe virksomheder blive udtaget til kontrol. En gruppe bliver udvalgt nets tilsyn med forsikringsmæglere er et adfærdstilsyn og ikke et solvenstilsyn. For så vidt angår små firmapensionskasser er det vurderet, at tilsynet med disse kan baseres på indberetninger til Finanstilsynet. Side 11

12 tilfældigt og en gruppe via en risikovurdering. Hvis saglige hensyn taler herfor vil alle regnskaber blive udtaget ved risikovurdering. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Aktivitet: Overholdelse af regler for finansiel rapportering. Plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Såfremt der sker omprioriteringer i planen anses planen for overholdt hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Ligeledes skal plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra ikke-børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Såfremt der sker omprioriteringer i planen anses planen for overholdt hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Produktivitet: De realiserede enhedsomkostninger pr. screening af regnskab er i gennemsnit maksimalt 5 timer Effekt: Det forventes, at tilsynet giver påbud til mindst 20 pct. flere af de virksomheder, der er udtaget ved risikovurderingen end hos de virksomheder, der er udtaget tilfældigt Resultatmål: Indberetningskontrol Finanstilsynet lægger vægt på at reagere hurtigt på indberetninger, der rejser tvivl om, at reglerne overholdes. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav. Kravene omfatter revisionsprotokollater, aktuarberetninger og anmeldelse af teknisk grundlag. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn. Finanstilsynet ser det som en udfordring at effektivisere tilsynsarbejdet som led i at optimere ressourcerne mest muligt i det risikobaserede tilsyn i forbindelse med indberetninger. Finanstilsynet har derfor også opstillet resultatmål for enhedsomkostninger. 7 Hvis faglige hensyn tilsiger at alle regnskaber udtages ved risikovurdering udgår dette effektmål. Side 12

13 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer i overensstemmelse med Produktivitet: forretningsgangen, på eventuelle kritisable forhold, for at sektoren hurtigt kan rette problemer, hvilket bidrager til en generel stabilitet i sektoren. De realiserede enhedsomkostninger for gennemgang af revisionsprotokollater er i gennemsnit maksimalt 4,9 timer pr revisionsprotokollat De realiserede enhedsomkostninger for gennemgang af aktuarberetninger er i gennemsnit maksimalt 10 timer pr. aktuarberetning. 95 % af aktuarrapporter (aktuarberetninger kapitel 1-4) og revisionsprotokollater gennemgås inden for følgende tidsfrister: Skærpet inspektionsprogram: 10 arbejdsdage, særligt inspektionsprogram: 10 arbejdsdage (kun gældende for modervirksomheden), store virksomheder samt mellemstore og små virksomheder med lav rating: 25 arbejdsdage, små og mellemstore virksomheder med høj rating og virksomheder uden for inspektionsprogram: 50 dage. Anmeldelse af teknisk grundlag: inden 25 dage skal alle anmeldelser være gennemgået med henblik på om de kan blive lagt i det offentlige tilgængelige register og kvitteringen være afsendt til de der kan optages. (Opfyldelsesprocent på 95) 85 pct. af alle anmeldelserne skal være færdigbehandlet inden i alt 60 dage Resultatmål: Sagsbehandling Finanstilsynet ønsker at være respekteret for sin hurtige og korrekte sagsbehandling. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav til sagsbehandlingen. Kravene omfatter langt de fleste sager, som involverer eksterne parter. Kravene omfatter revisionsprotokollater, aktuarberetninger, anmeldelse af teknisk grundlag (jf ) og generelle og specifikke tilsynssager, inspektionsrapporter, insiderhandel og kursmanipulation samt advarsler mod ulovlig virksomhed. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn. Samtidig er det vigtigt at Finanstilsynets sagsbehandling er af høj faglig kvalitet. Side 13

14 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer hurtigt på kritisable forhold i Kvalitet: virksomheder under tilsyn og Finanstilsynets sagsbehandling er af høj kvalitet. Produktivitet: Tilfredshedsundersøgelse foretaget efter Finanstilsynets afgørelser viser i gennemsnit, at mindst 75 % er helt eller delvist enige i at: Finanstilsynet giver god service når man henvender sig. Finanstilsynet får medhold i 70 % af de sager, som indbringes for Erhvervsankenævnet. Generelle og specifikke tilsynssager: 80 % overholder: Maksimal brevbesvarelsestid på 25 dage for 1. og efterfølgende akter. Sagsbehandlingstiden må ikke overstige 30 dage. Klart mål: 30 dage efter inspektion skal 95 % af virksomhederne modtage en skriftlig rapport om undersøgelsen eller oplysning om, hvornår de kan forvente en skriftlig rapport. Insiderhandel og kursmanipulation: 90 % overholder: Inden 120 dage skal der være truffet beslutning om sagen skal overgives til politiet Resultatmål: God skik Finanstilsynet har fokus på forbrugerområdet. Der blev i 2006 for første gang gennemført inspektioner på god skik området. På baggrund af erfaringerne fra 2006 og 2007 vil Finanstilsynet i 2008 fortsætte inspektionerne af god skik og udvikle en metode til effektivt at føre tilsyn med området. Inspektionerne af god skik skal motivere den finansielle sektor til at efterleve god skik, tage forbrugerhensyn og herigennem øge tilliden til den finansielle sektor. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/ Hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet skal Aktivitet: Finanstilsynet vil i 2008 gennemføre en temaundersøgelse om rådgivning om boligfinansiering foretage inspektioner af god skik og udvikle tilsynet med god skik. og dokumentation. Undersøgelsen vil bestå i 8 inspektioner, der gennemføres i afdelinger uden for virksomhedernes hovedsæde. Produktivitet: De gennemsnitlige realiserede enhedsomkostninger er på under 55 timer pr. inspektion af god skik Resultatmål: Udvikling af tilsyn Finanstilsynet iværksatte i 2006 projekt om harmonisering og effektivisering af Finanstilsynets processer og forretningsgange på tilsynsområdet som et 3-årigt projekt. Projektet omhandler ensartning af tilsynets produkter gennem ensartning af tilsynets ydelser Side 14

15 og aktiviteter, dvs. forretningsgange og arbejdsgange. Det forventes, at ensartningen vil føre til forbedret tilsyn og på sigt lede til ressourcebesparelser fordi: forretningsgange udarbejdes, udvikles og ajourføres fælles, medarbejderne gennem de fælles forretningsgange får overblik over tilsynets produkter, ydelser og aktiviteter, tilsynet effektiviseres. Projektets primære sigte er produkter, der retter sig mod virksomheder m.v. under tilsyn, dvs. reaktioner over for virksomheder m.v. under tilsyn. Det vil sige at der bidrages til en ensartet sagsbehandling, og dermed en ensartet varetagelse af retssikkerheden, da Finanstilsynet vil reagere ens på lignende overtrædelser på tværs i organisationen. Hensigten med projektet er, at Finanstilsynet øger fokus på de områder, hvor risikoen er størst. Dette skal bl.a. opnås ved, at de finansielle virksomheder som led i tilsynets inspektioner skal udfylde statusskemaer, således at inspektionen i endnu højere grad end i dag kan fokuseres på risikoområderne. Forretningsgangene vil være gældende efterhånden som de færdiggøres. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennem ensartning af forretningsgange opnås forbedret tilsyn og på sigt ressourcebesparelser. Aktivitet: Tidsplanen for ensartningsprojektet overholdes og der udarbejdes statusskemaer for samtlige risikoområder inden ultimo februar Regulering Finanstilsynet arbejder som en helhedsstyrelse, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. Finanstilsynet er i den forbindelse på vegne af departementet ansvarlig for 22 love og 126 bekendtgørelser samt EF-direktiver og forordninger. Derudover rådgiver Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsministeriet om snitfladerne til anden lovgivning og forholder sig til tilstødende lovgivning, som kan have betydning for de finansielle virksomheder eller tilsynet med disse, herunder arbejder Finanstilsynet aktivt for den nødvendige koordinering af reguleringen på tværs af styrelser og Side 15

16 ministerområder. Finanstilsynet varetager også opgaverne vedrørende betjening af ministeren. Som en del af regeringens vækststrategi bidrager Finanstilsynet gennem sin tilsyns- og reguleringsvirksomhed til at sikre velfungerende kapitalmarkeder og en økonomisk robust finansiel sektor, der er tillid til, og som derved er i stand til at finansiere danske virksomheders vækst. Selvom kapitalforvaltning via værdipapirmarkederne får stigende betydning, må man forvente, at mindre danske virksomheder fortsat i stor udstrækning må hente kapital i form af mere traditionel fremmedfinansiering gennem kreditinstitutter. I sin reguleringsvirksomhed bidrager Finanstilsynet også til, at den finansielle lovgivning løbende tilpasses i lyset af markeds- og strukturudviklingen. Finanstilsynet arbejder endvidere ud fra et princip om, at alene de overordnede principper fastlægges i lovgivningen, mens detailregler fastlægges i bekendtgørelser. Det tilstræbes, at regelfastsættelsen inden for de forskellige finansielle sektorer gøres så ensartet som muligt, og at udformningen i øvrigt sker i overensstemmelse med internationale standarder. Den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau, er stigende i omfang og foregår i samarbejde med andre tilsynsmyndigheder. Flerårige strategiske målsætninger for reguleringsvirksomhed: I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelse af de enkelte strategiske målsætninger. 1. Det er Finanstilsynets målsætning, at udarbejde forslag til regler der forbedrer den finansielle sektors effektivitet, med henblik på at den danske finansielle sektors effektivitet er i top 5 inden for OECD (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4). 2. Det er Finanstilsynets målsætning i forhold til EU-lovgivningen at implementere EUlovgivningen i overensstemmelse med Finanstilsynets vision og at inddrage og orientere branchen, bl.a. gennem vejledninger og afholdelse af seminarer (6.3.3). Side 16

17 Resultatmål: Finanstilsynets bidrag til kommende lovinitiativer Finanstilsynet bidrager til at udvikle og kvalitetssikre initiativer i forbindelse med strategien for det finansielle Danmark med henblik på at understøtte målsætningen om, at den danske finansielle sektors effektivitet er i top 5 inden for OECD Bidrag til kommende lovinitiativer Resultatmål: Finanstilsynet Effekt skal sikre, at effektiviteten i den danske finansielle sektor ligger i top 5 inden for OECD. Effektiviteten i den danske finansielle sektor er i top 5 inden for OECD. De konkrete indikatorer er: 1) Størrelsen af den finansielle sektor i pct. af BNP 2) Mål for omkostningseffektiviteten for pengeinstitutter, realkredit, aktiemarkedet, liv- og pension, skadesforsikring og investeringsforeninger. 3) Implementeringsstatus for finansielle direktiver. (internationale rammer for virksomhederne) Aktivitet: Finanstilsynet bidrager til at udvikle og kvalitetssikre initiativer i forbindelse med strategien for det finansielle Danmark Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet skal være af høj kvalitet. Herunder skal lovforslagene være af høj faglig kvalitet og lovforslagene skal være uden væsentlige tekniske og processuelle problemer. Målet bidrager til opfyldelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprograms mål om mere konkurrence og effektivitet i den finansielle sektor gennem ændring og modernisering af regler for værdipapirhandel og boligfinansiering. Side 17

18 Lovprogram Resultatmål: Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, indholdsmæssige eller processuelle problemer. Kvalitet Aktivitet a. I ingen lovforslag er der væsentlige processuelle problemer. ØEMs procedurer for høring over lovforslag og frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af de lovansvalige i departementet 8. b. I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets Juridiske Sekretariat 9 Terrorforsikring: Finanstilsynet bidrager til at afslutte arbejdet i arbejdsgruppen om terrorforsikring i Danmark. I det omfang arbejdsgruppens anbefalinger skal udmøntes i et lovforslag, forestår Finanstilsynet dette arbejde, inden for de givne frister. Målopfyldelsen vurderes af departementet efter indstilling fra styrelsen Resultatmål: EU direktiver Det er Finanstilsynets holdning, at det er vigtigt at gennemføre EU direktiver hurtigt og korrekt indenfor de i direktiverne fastsatte tidsfrister, for bl.a. at medvirke til, at styrke konkurrencen på de finansielle markeder i EU, øge den finansielle sektors effektivitet og medvirke til lempelse af virksomhedernes administrative byrder. Målet bidrager til opfyldelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprograms mål om mere konkurrence og effektivitet i den finansielle sektor. 8 For et givet lovforslag vurderer den ansvarlige for dette lovforslag i departementet, om der har været væsentlige processuelle problemer herunder om ØEMs procedurer for høring over lovforslag er overholdt jf. notatet Procedurer for høring af lovforslag godkendt af Koncerngruppen d. 30. maj I overensstemmelse med notatet Nye retningslinjer for Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 10. juni 2006 gennemgår departementets Juridiske Sekretariat alle lovforslag ud fra: o Om ændringslove er opstillet efter Justitsministeriets vejledning nr. 33 af 3. juni 2005 om affattelse af forslag til ændringslove m.v. (side 93 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om hovedlove og ændringslove udformes i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning nr. 134 af 2. december 2002 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EF-retsakter, m.v. (s. 363 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om der i ændringslove er klare fejl, hvor man ikke har foretaget konsekvensændringer som følge af ophævelsen af paragraffer eller stykker. Der må maksimalt for det samlede lovforslag registreres et antal fejl svarende til antallet af påbegyndte siders lovtekst i lovforslaget. Samme fejl som går igen tælles kun med en gang. Side 18

19 Produkt: Regelarbejde/Internationalt Resultatmål: Gennemførelse af EU direktiver indenfor de fastsatte tidsfrister Effekt: Danmark gennemfører rettidig alle væsentlige EU-regler på det finansielle område. Ved opgørelsen ses bort fra EU-retsakter, hvor der er truffet politisk beslutning om, at gennemførelsen først skal ske på et tidspunkt, der tidsmæssigt ligger efter udløbet af gennemførelsesfristen for retsakten Resultatmål: Administrative lettelser (koncernmål) Det er Finanstilsynets målsætning at medvirke til, at Danmark har en effektiv finansiel sektor, hvor de administrative byrder ikke er større end nødvendigt for at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Administrative lettelser Resultatmål: Styrelsen skal medvirke til, at regeringens målsætning om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 pct. i 2010 realiseres Effekt Lovforslag må i 2008 maksimalt medføre administrative byrder for det, mellem departementet og Finanstilsynet, aftalte beløb 6.4. Information Finanstilsynet formidler information om tilsynet med den finansielle sektor. Målet med denne information er, at skabe gennemsigtighed om Finanstilsynets afgørelser og om virksomhedernes risikoprofil gennem tværgående sammenlignelig information. Informationen retter sig både mod de finansielle virksomheder, kunder og markedsdeltagere. Flerårige strategiske målsætninger for informationsvirksomhed: I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelse af de enkelte strategiske målsætninger. 1. Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om Finanstilsynets tilsyn med den finansielle sektor. (6.4.1). Side 19

20 2. Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om den finansielle sektor med henblik på at medvirke til øget markedsdisciplin og øget gennemsigtighed på det finansielle område (6.4.2) Resultatmål: Bedre information Det er Finanstilsynets målsætning at levere information af høj kvalitet samt hurtigt at videregive relevant information. Finanstilsynet vil derfor hvert kvartal udsende nyhedsbrev med generel information om Finanstilsynets tilsyn med den finansielle sektor og arbejder løbende med at forbedre tilsynets hjemmeside og skriftlige kommunikation. Således skal modtagerne af afgørelser opleve, at Finanstilsynet fremstiller sagerne overskueligt og i et let forståeligt sprog. Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Kvalitet: Bedre information og øget gennemsigtighed. I tilfredshedsundersøgelse foretaget efter afgørelser er mindst 80 % helt eller delvist enige i at: "Finanstilsynet har fremstillet sagen overskueligt", og at "Sproget i afgørelsen er let at forstå" Resultatmål: Øget gennemsigtighed og markedsdisciplin Det er Finanstilsynets målsætning at levere information om den finansielle sektor af høj kvalitet og hurtigt at viderebringe relevant information om den finansielle sektor på Finanstilsynets hjemmeside. Dette er for at medvirke til øget gennemsigtighed og en høj grad af markedsdisciplin på det finansielle område. Side 20

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012

Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012 sikkerhedsstyrelsen strategien 2010-2012 2/12 Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012 1. Baggrund og formål Det er fem år siden, at Sikkerhedsstyrelsen blev etableret. Fusionsprocessen og udflytningen

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere