Finanstilsynets. Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010"

Transkript

1 Finanstilsynets Resultatkontrakt Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008

2 Indhold Indhold Indledning Mission Vision Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Opgavehierarki Strategier, strategiske målsætninger og resultatmål Oversigt over resultatmål Tilsyn Resultatmål: Inspektioner Resultatmål: Finansiel rapportering Resultatmål: Indberetningskontrol Resultatmål: Sagsbehandling Resultatmål: God skik Resultatmål: Udvikling af tilsyn Regulering Resultatmål: Finanstilsynets bidrag til kommende lovinitiativer Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Resultatmål: EU direktiver Resultatmål: Administrative lettelser (koncernmål) Information Resultatmål: Bedre information Resultatmål: Øget gennemsigtighed og markedsdisciplin Administration Budgetmæssige forudsætninger Scorebog Formalia Bilag 1 Måling af de strategiske målsætninger Opgavehierarki for Finanstilsynet Side 2

3 1. Indledning Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Formålet med resultatkontrakten er at synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater i kontraktperioden og sikre, at Finanstilsynet lever op til sin mission. Finanstilsynets resultatkontrakt er bevidst ambitiøs og indeholder en række mål, som det tilstræbes at overholde. Dog er målene sat så højt, at det ikke forventes at alle mål opfyldes til fulde. Organisatoriske vilkår Finanstilsynet er en af de 9 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern, hvor der arbejdes efter, at styrelserne skal være helhedsstyrelser, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Det sker i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets politik om, at faglige spørgsmål behandles og besvares af de faglige og kompetente styrelser. Departementet skal være koordinerende, yde kvalificeret sparring og være igangsætter. Finanstilsynet udfører sin reguleringsvirksomhed på vegne af departementet, som har ansvaret for at fastlægge de overordnede politiske rammer. Finanstilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammerne af den finansielle lovgivning og i overensstemmelse med denne resultatkontrakt og orienterer kun i sager af større politisk betydning departementet om sine afgørelser. I sit virke overholder Finanstilsynet, som udgangspunkt, internationale standarder. I tilknytning til Finanstilsynets virksomhed er oprettet Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Penge og Pensionspanelet. Finanstilsynet forelægger visse sager for disse råd. Endvidere varetager Finanstilsynet på særlige områder opgaver for Beskæftigelsesministeriet. Side 3

4 2. Mission Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret en mission og vision for koncernen, som helhed. Finanstilsynet har i overensstemmelse hermed udarbejdet en mission og vision for styrelsen, der bidrager til koncernens samlede mission og vision. Finanstilsynets mission Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den danske finansielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder i ind- og udland. Finanstilsynet medvirker til at bevare tilliden til den danske finansielle sektor ved, gennem regeludstedelse og tilsynsaktiviteter, at bidrage til, at finansielle virksomheder dels har evne og vilje til at leve op til eksisterende forpligtelser dels har evne til at påtage sig nye risici. 3. Vision Finanstilsynets vision Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision om at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den finansielle sektor fortsat bevares, samtidig med at sektorens effektivitet er i top. Det er særligt vigtigt, at tilliden til den finansielle sektor i Danmark bevares, således at inden- og udenlandske kunder og investorer fortsat har interesse i at placere deres finansielle forretninger i Danmark. Det forudsætter, at den finansielle sektors effektivitet er i top, så bl.a. virksomhedernes og husholdningernes finansieringsomkostninger forbliver lave. Side 4

5 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Økonomi- og Erhvervsministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at nå ministeriets mission og vision. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de længesigtede strategiske mål. Finanstilsynet har hovedansvaret for at nå følgende strategiske mål: Den Finansielle sektors effektivitet skal ligge i top 5 inden for OECD. Derudover medvirker Finanstilsynet til opfyldelsen af følgende strategiske mål: Økonomi- og Erhvervsministeriets kunder oplever et højt serviceniveau og et effektivt tilsyn. I gennem hele kontrakten angives når, et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt resultatmål i arbejdsprogrammet. Side 5

6 5. Opgavehierarki Finanstilsynets opgavehierarki 1, som er skildret i figur 1, tager udgangspunkt i hovedformålene i Finansloven: Tilsyn, information og regelarbejde. Finanstilsynets produkter er placeret under den relevante opgave, og produkterne er herefter grupperet i produktgrupper. Fælles for alle produkter i opgavehierarkiet er, at de er afgrænset af de relevante bestemmelser i den finansielle lovgivning både med hensyn til indhold og hvilke (typer af) virksomheder bestemmelserne omfatter. Opbygningen giver mulighed for sammenligninger på tværs af ensartede opgaver i organisationen og kan ligeledes fungere som styringsinstrument i forbindelse med ensretning og optimering af produktionens processer. Figur 1, Finanstilsynets opgavehierarki i grafisk form, for nærmere beskrivelse af produkterne henvises til bilag 1 Mission/ effekt 1. Tillid til Danmarks finansielle sektor Opgave Tilsyn Information Regulering Produktgruppe Tilsynsmæssig reaktion Information National International Ministerbetjening Produkter Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Aktiviteter - Almindelig inspektion - Almindelig indberetnings-kontrol - Udvidet tilsyn - Tilladelse - Uviklingsarbejde - Kvalitetskontrol - Hjemmeside - Publikationer - Intranet - Penge- og Pensionspanelet (PPP) - Lov-forberedende arbejde - Bekendt-gørelser - Udvikling-sarbejde - Forberede EU-regler - Forberede andre internationale regler og standarder - Direkte betjening - Indirekte betjening - Departements-betjening - Aktiviteter uden for den sædvanlige virksomhed Intern administration Ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling Personaleadministration Økonomi- og resultatstyring Intern service 1 Se bilag 1 for Finanstilsynets opgavehierarki. Side 6

7 6. Strategier, strategiske målsætninger og resultatmål Dette afsnit beskriver de strategiske målsætninger og resultatmål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, reguleringsvirksomhed, information, koncernmål og administration. I nedenstående skema figurerer en oversigt over Finanstilsynets resultatmål Oversigt over resultatmål Afsnit Resultatmål Vægt Årsværk Budget uden / med fællesudgifter i mio. kr. 2 Tilsyn 64,9/114,5 Tilsynsmæssig reaktion - Det er Finanstilsynets målsætning, at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn Inspektioner 18 % 21,6 10,/17, Finansiel rapportering 8 % 3,8 1,7/3, Indberetningskontrol 4 % 6 2,8/4, Sagsbehandling 8 % 62,9 29,2/51,4 Tilsynsmæssig reaktion - Det er Finanstilsynets målsætning, at tilsynet med god skik inden 2009 skal være en integreret del af Finanstilsynets inspektionsvirksomhed God skik 7 % 1,2 0,5/1 Tilsynsmæssig reaktion - Det er Finanstilsynets målsætning at udvikle og forbedre tilsynet. Dette bl.a. med henblik på at føre et tilsyn af høj kvalitet, at udnytte Finanstilsynets ressourcer bedst muligt og at mindske administrative byrder herunder, at der ved indførelse af ny lovgivning er så få overgangsproblemer for den finansielle sektor som muligt Udvikling af tilsyn 10 % 1,2 0,6/1,0 Regulering 25,1/44,3 Regelarbejde / nationalt - Det er Finanstilsynets målsætning, at udarbejde forslag til regler der forbedrer den finansielle sektors effektivitet, med henblik på at den danske finansielle sektors effektivitet er i top 5 inden for OECD Finanstilsynets bidrag til kommende 15 % 36,8 17,1/30,1 lovinitiativer Lovprogram (koncernmål) 15 % Regelarbejde / internationalt - Det er Finanstilsynets målsætning i forhold til EUlovgivningen at implementere EU-lovgivningen i overensstemmelse med Finanstilsynets vision og at inddrage og orientere branchen, bl.a. gennem vejledninger og afholdelse af seminarer. 2 Budgetterne for de enkelte mål/produkter er udelukkende lønomkostninger. Side 7

8 6.3.3 EU-direktiver 6 % Administrative lettelser 4 % Information 3,7/6,5 Information - Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om Finanstilsynets tilsyn med den finansielle sektor Bedre information 2,5 % 7,3 3,4/6,0 Information - Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om den finansielle sektor med henblik på at medvirke til øget markedsdisciplin og øget gennemsigtighed på det finansielle område Øget gennemsigtighed og markedsdisciplin 2,5 % Sum på produktniveau 100 % 140,8 65,3/115,2 Overordnet budget ,7/165,3 Dækningsgrad 3 70,4 % 69,7 % Budgetterne for resultatkontraktens mål er de budgetterede lønomkostninger til produktet. De budgetterede lønomkostninger er opgjort ud fra det forventede timeforbrug på produktet og ud fra en gennemsnitsløn. Fællesudgifterne er fordelt på de faglige opgaver, således at fællesudgifter for det enkelte mål udgør samme andel som de faglige udgifter udgør af Finanstilsynets bevilling. Nedenstående gennemgås hvert af de 4 områder. For hvert af områderne følger en beskrivelse af området, de strategiske målsætninger og af de resultatmål, som medvirker til opfyldelsen af de enkelte strategiske målsætninger. I hvert resultatmål figurerer et skema, der beskriver produkt og krav til målet. For hvert resultatmål optræder desuden et ressourceskema Tilsyn Finanstilsynet fører tilsyn med 749 virksomheder (inddelingen på virksomhedstype fremgår af tabel 1a). Dette tal er baseret på de virksomheder, der er opkrævet afgift fra i Budgetterne uden overhead er udelukkende lønomkostninger. Driftsmidler der ikke er en del af fællesudgifterne, men er direkte knyttet til produktet er derfor ikke med i budgettet. Dækningsgraden er derfor reelt højere end her beregnet. Side 8

9 Tabel 1a: Antal tilsynsbelagte virksomheder fordelt efter type (ultimo 2007). Pengeinstitutter m.v. Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber og pensionskasser Børs- og fondsmæglerselsaber Investeringsforeninger m.fl. Forsikringsmæglere Holdingselskaber Sparevirksomheder Offentlige virksomheder Markedsvirksomheder Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver og sekretariatsbetjening af de råd, som er knyttet til Finanstilsynet. Tilsynsvirksomheden udføres i stigende grad på grundlag af den internationale konvergens i tilsynspraksis. Tilsynsvirksomheden retter sig udover de finansielle virksomheder, også mod ikkefinansielle virksomheder, der udsteder værdipapirer til offentligheden, samt mod andre investorer end finansielle virksomheder. Tilsynet med de finansielle virksomheder udføres med henblik på til stadighed at vurdere, om virksomhederne overholder den finansielle lovgivning. Inspektioner danner sammen med indberetninger 4 grundlag for Finanstilsynets information om de finansielle virksomheder og markeder. Indberetninger bidrager til en bedre vurdering af, hvor tilsynsindsatsen skal prioriteres. Der forventes i alt 8693 indberetninger i Det forventede antal indberetninger i 2008 fordelt på virksomhedstype fremgår af nedenstående tabel 1b. Tabel 1b: Antal indberetninger 5 fordelt på virksomhedstype Pengeinstitutter m.v. Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber og pensionskasser Børs- og fondsmæglerselsaber Investeringsforeninger m.fl. Forsikringsmæglere Holdingselskaber Sparevirksomheder Offentlige virksomheder Markedsvirksomheder Inspektioner anvendes først og fremmest på områder, hvor det er vanskeligt at anvende indberetninger. Desuden anvendes inspektioner når, der er tvivl om indberetningernes 4 Indberetninger fra de finansielle virksomheder og deres revisorer. 5 Opgørelsen omfatter i modsætning til tidligere års opgørelser både elektroniske og papirbaserede indberetninger. Side 9

10 pålidelighed og i forebyggende øjemed. Ingen dansk finansiel virksomhed kan dog være sikker på ikke at blive undersøgt 6. Tilsynet med virksomheder, der udsteder værdipapirer til offentligheden, udføres med henblik på løbende at vurdere, om de pågældende værdipapirer fortsat kan noteres på en fondsbørs eller blive handlet på en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet overvåger desuden, at markedsdeltagere på værdipapirmarkederne overholder lovgivningens bestemmelser om misbrug af intern viden og kursmanipulation samt god værdipapirhandelsskik. Potentielle lovovertrædere, som den tekniske udvikling har givet nye muligheder, søges afskrækket gennem fortsat høj overvågning af værdipapirmarkedet. Markedsdeltagerne gøres bekendt med det høje overvågningsniveau. Endelig fungerer Finanstilsynet som sekretariat for Fondsrådet i forbindelse med Fondsrådets opgave med at kontrollere, at udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på en fondsbørs eller som handles på et andet reguleret marked, overholder reglerne om finansiel information. Flerårige strategiske målsætninger for tilsynsvirksomhed: I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der medvirker til opfyldelse af de enkelte strategiske målsætninger. 1. Det er Finanstilsynets målsætning, at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4). 2. Det er Finanstilsynets målsætning, at tilsynet med god skik inden 2009 skal være en integreret del af Finanstilsynets inspektionsvirksomhed. (6.2.5). 3. Det er Finanstilsynets målsætning at udvikle og forbedre tilsynet. Dette bl.a. med henblik på at føre et tilsyn af høj kvalitet, at udnytte Finanstilsynets ressourcer bedst muligt og at mindske administrative byrder herunder, at der ved indførelse af 6 Forsikringsmæglere samt firmapensionskasser med mindre end 100 medlemmer er ikke omfattet af det almindelige inspektionsprogram. For så vidt angår forsikringsmæglere er det begrundet i, at Finanstilsy- Side 10

11 ny lovgivning er så få overgangsproblemer for den finansielle sektor som muligt. (6.2.6) Resultatmål: Inspektioner Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at inspektionsindsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder og bestemmelser, hvor risiko for overtrædelser eller konsekvenserne heraf er størst. Finanstilsynet kan derigennem formindske ressourceforbruget på at undersøge virksomheder. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemførelsen af Aktivitet: inspektioner skal være i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn, med henblik på at udnytte Finanstilsynets ressourcer bedst muligt. Produktivitet: Effekt Inspektionsplanen, der vedtages af Finanstilsynets direktion efter udtalelse om principperne fra Det Finansielle Virksomhedsråd, gennemføres i Hvis der sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Ligeledes foretages en risikovurdering, inden udarbejdelsen af inspektionsplanen for 2009, med henblik på at vurdere, hvilke virksomheder og hvilke regler for disse virksomheder, der skal undersøges. Risikovurderingen skal indarbejdes i inspektionsplanen. De realiserede enhedsomkostninger pr. inspektion er maksimalt 200 timer i gennemsnit. Tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt inspicerede virksomheder viser, at i gennemsnit er mindst 70 % helt eller delvist enige i følgende spørgsmål: - Inspektionen var tilrettelagt effektivt - Finanstilsynet havde den nødvendige kompetence til at foretage en grundig inspektion Resultatmål: Finansiel rapportering Finanstilsynet skal føre tilsyn med at børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn, overholder reglerne for finansiel rapportering. Hvert år vil en gruppe virksomheder blive udtaget til kontrol. En gruppe bliver udvalgt nets tilsyn med forsikringsmæglere er et adfærdstilsyn og ikke et solvenstilsyn. For så vidt angår små firmapensionskasser er det vurderet, at tilsynet med disse kan baseres på indberetninger til Finanstilsynet. Side 11

12 tilfældigt og en gruppe via en risikovurdering. Hvis saglige hensyn taler herfor vil alle regnskaber blive udtaget ved risikovurdering. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Aktivitet: Overholdelse af regler for finansiel rapportering. Plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Såfremt der sker omprioriteringer i planen anses planen for overholdt hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Ligeledes skal plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra ikke-børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Såfremt der sker omprioriteringer i planen anses planen for overholdt hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Produktivitet: De realiserede enhedsomkostninger pr. screening af regnskab er i gennemsnit maksimalt 5 timer Effekt: Det forventes, at tilsynet giver påbud til mindst 20 pct. flere af de virksomheder, der er udtaget ved risikovurderingen end hos de virksomheder, der er udtaget tilfældigt Resultatmål: Indberetningskontrol Finanstilsynet lægger vægt på at reagere hurtigt på indberetninger, der rejser tvivl om, at reglerne overholdes. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav. Kravene omfatter revisionsprotokollater, aktuarberetninger og anmeldelse af teknisk grundlag. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn. Finanstilsynet ser det som en udfordring at effektivisere tilsynsarbejdet som led i at optimere ressourcerne mest muligt i det risikobaserede tilsyn i forbindelse med indberetninger. Finanstilsynet har derfor også opstillet resultatmål for enhedsomkostninger. 7 Hvis faglige hensyn tilsiger at alle regnskaber udtages ved risikovurdering udgår dette effektmål. Side 12

13 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer i overensstemmelse med Produktivitet: forretningsgangen, på eventuelle kritisable forhold, for at sektoren hurtigt kan rette problemer, hvilket bidrager til en generel stabilitet i sektoren. De realiserede enhedsomkostninger for gennemgang af revisionsprotokollater er i gennemsnit maksimalt 4,9 timer pr revisionsprotokollat De realiserede enhedsomkostninger for gennemgang af aktuarberetninger er i gennemsnit maksimalt 10 timer pr. aktuarberetning. 95 % af aktuarrapporter (aktuarberetninger kapitel 1-4) og revisionsprotokollater gennemgås inden for følgende tidsfrister: Skærpet inspektionsprogram: 10 arbejdsdage, særligt inspektionsprogram: 10 arbejdsdage (kun gældende for modervirksomheden), store virksomheder samt mellemstore og små virksomheder med lav rating: 25 arbejdsdage, små og mellemstore virksomheder med høj rating og virksomheder uden for inspektionsprogram: 50 dage. Anmeldelse af teknisk grundlag: inden 25 dage skal alle anmeldelser være gennemgået med henblik på om de kan blive lagt i det offentlige tilgængelige register og kvitteringen være afsendt til de der kan optages. (Opfyldelsesprocent på 95) 85 pct. af alle anmeldelserne skal være færdigbehandlet inden i alt 60 dage Resultatmål: Sagsbehandling Finanstilsynet ønsker at være respekteret for sin hurtige og korrekte sagsbehandling. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav til sagsbehandlingen. Kravene omfatter langt de fleste sager, som involverer eksterne parter. Kravene omfatter revisionsprotokollater, aktuarberetninger, anmeldelse af teknisk grundlag (jf ) og generelle og specifikke tilsynssager, inspektionsrapporter, insiderhandel og kursmanipulation samt advarsler mod ulovlig virksomhed. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn. Samtidig er det vigtigt at Finanstilsynets sagsbehandling er af høj faglig kvalitet. Side 13

14 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer hurtigt på kritisable forhold i Kvalitet: virksomheder under tilsyn og Finanstilsynets sagsbehandling er af høj kvalitet. Produktivitet: Tilfredshedsundersøgelse foretaget efter Finanstilsynets afgørelser viser i gennemsnit, at mindst 75 % er helt eller delvist enige i at: Finanstilsynet giver god service når man henvender sig. Finanstilsynet får medhold i 70 % af de sager, som indbringes for Erhvervsankenævnet. Generelle og specifikke tilsynssager: 80 % overholder: Maksimal brevbesvarelsestid på 25 dage for 1. og efterfølgende akter. Sagsbehandlingstiden må ikke overstige 30 dage. Klart mål: 30 dage efter inspektion skal 95 % af virksomhederne modtage en skriftlig rapport om undersøgelsen eller oplysning om, hvornår de kan forvente en skriftlig rapport. Insiderhandel og kursmanipulation: 90 % overholder: Inden 120 dage skal der være truffet beslutning om sagen skal overgives til politiet Resultatmål: God skik Finanstilsynet har fokus på forbrugerområdet. Der blev i 2006 for første gang gennemført inspektioner på god skik området. På baggrund af erfaringerne fra 2006 og 2007 vil Finanstilsynet i 2008 fortsætte inspektionerne af god skik og udvikle en metode til effektivt at føre tilsyn med området. Inspektionerne af god skik skal motivere den finansielle sektor til at efterleve god skik, tage forbrugerhensyn og herigennem øge tilliden til den finansielle sektor. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/ Hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet skal Aktivitet: Finanstilsynet vil i 2008 gennemføre en temaundersøgelse om rådgivning om boligfinansiering foretage inspektioner af god skik og udvikle tilsynet med god skik. og dokumentation. Undersøgelsen vil bestå i 8 inspektioner, der gennemføres i afdelinger uden for virksomhedernes hovedsæde. Produktivitet: De gennemsnitlige realiserede enhedsomkostninger er på under 55 timer pr. inspektion af god skik Resultatmål: Udvikling af tilsyn Finanstilsynet iværksatte i 2006 projekt om harmonisering og effektivisering af Finanstilsynets processer og forretningsgange på tilsynsområdet som et 3-årigt projekt. Projektet omhandler ensartning af tilsynets produkter gennem ensartning af tilsynets ydelser Side 14

15 og aktiviteter, dvs. forretningsgange og arbejdsgange. Det forventes, at ensartningen vil føre til forbedret tilsyn og på sigt lede til ressourcebesparelser fordi: forretningsgange udarbejdes, udvikles og ajourføres fælles, medarbejderne gennem de fælles forretningsgange får overblik over tilsynets produkter, ydelser og aktiviteter, tilsynet effektiviseres. Projektets primære sigte er produkter, der retter sig mod virksomheder m.v. under tilsyn, dvs. reaktioner over for virksomheder m.v. under tilsyn. Det vil sige at der bidrages til en ensartet sagsbehandling, og dermed en ensartet varetagelse af retssikkerheden, da Finanstilsynet vil reagere ens på lignende overtrædelser på tværs i organisationen. Hensigten med projektet er, at Finanstilsynet øger fokus på de områder, hvor risikoen er størst. Dette skal bl.a. opnås ved, at de finansielle virksomheder som led i tilsynets inspektioner skal udfylde statusskemaer, således at inspektionen i endnu højere grad end i dag kan fokuseres på risikoområderne. Forretningsgangene vil være gældende efterhånden som de færdiggøres. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennem ensartning af forretningsgange opnås forbedret tilsyn og på sigt ressourcebesparelser. Aktivitet: Tidsplanen for ensartningsprojektet overholdes og der udarbejdes statusskemaer for samtlige risikoområder inden ultimo februar Regulering Finanstilsynet arbejder som en helhedsstyrelse, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. Finanstilsynet er i den forbindelse på vegne af departementet ansvarlig for 22 love og 126 bekendtgørelser samt EF-direktiver og forordninger. Derudover rådgiver Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsministeriet om snitfladerne til anden lovgivning og forholder sig til tilstødende lovgivning, som kan have betydning for de finansielle virksomheder eller tilsynet med disse, herunder arbejder Finanstilsynet aktivt for den nødvendige koordinering af reguleringen på tværs af styrelser og Side 15

16 ministerområder. Finanstilsynet varetager også opgaverne vedrørende betjening af ministeren. Som en del af regeringens vækststrategi bidrager Finanstilsynet gennem sin tilsyns- og reguleringsvirksomhed til at sikre velfungerende kapitalmarkeder og en økonomisk robust finansiel sektor, der er tillid til, og som derved er i stand til at finansiere danske virksomheders vækst. Selvom kapitalforvaltning via værdipapirmarkederne får stigende betydning, må man forvente, at mindre danske virksomheder fortsat i stor udstrækning må hente kapital i form af mere traditionel fremmedfinansiering gennem kreditinstitutter. I sin reguleringsvirksomhed bidrager Finanstilsynet også til, at den finansielle lovgivning løbende tilpasses i lyset af markeds- og strukturudviklingen. Finanstilsynet arbejder endvidere ud fra et princip om, at alene de overordnede principper fastlægges i lovgivningen, mens detailregler fastlægges i bekendtgørelser. Det tilstræbes, at regelfastsættelsen inden for de forskellige finansielle sektorer gøres så ensartet som muligt, og at udformningen i øvrigt sker i overensstemmelse med internationale standarder. Den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau, er stigende i omfang og foregår i samarbejde med andre tilsynsmyndigheder. Flerårige strategiske målsætninger for reguleringsvirksomhed: I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelse af de enkelte strategiske målsætninger. 1. Det er Finanstilsynets målsætning, at udarbejde forslag til regler der forbedrer den finansielle sektors effektivitet, med henblik på at den danske finansielle sektors effektivitet er i top 5 inden for OECD (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4). 2. Det er Finanstilsynets målsætning i forhold til EU-lovgivningen at implementere EUlovgivningen i overensstemmelse med Finanstilsynets vision og at inddrage og orientere branchen, bl.a. gennem vejledninger og afholdelse af seminarer (6.3.3). Side 16

17 Resultatmål: Finanstilsynets bidrag til kommende lovinitiativer Finanstilsynet bidrager til at udvikle og kvalitetssikre initiativer i forbindelse med strategien for det finansielle Danmark med henblik på at understøtte målsætningen om, at den danske finansielle sektors effektivitet er i top 5 inden for OECD Bidrag til kommende lovinitiativer Resultatmål: Finanstilsynet Effekt skal sikre, at effektiviteten i den danske finansielle sektor ligger i top 5 inden for OECD. Effektiviteten i den danske finansielle sektor er i top 5 inden for OECD. De konkrete indikatorer er: 1) Størrelsen af den finansielle sektor i pct. af BNP 2) Mål for omkostningseffektiviteten for pengeinstitutter, realkredit, aktiemarkedet, liv- og pension, skadesforsikring og investeringsforeninger. 3) Implementeringsstatus for finansielle direktiver. (internationale rammer for virksomhederne) Aktivitet: Finanstilsynet bidrager til at udvikle og kvalitetssikre initiativer i forbindelse med strategien for det finansielle Danmark Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet skal være af høj kvalitet. Herunder skal lovforslagene være af høj faglig kvalitet og lovforslagene skal være uden væsentlige tekniske og processuelle problemer. Målet bidrager til opfyldelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprograms mål om mere konkurrence og effektivitet i den finansielle sektor gennem ændring og modernisering af regler for værdipapirhandel og boligfinansiering. Side 17

18 Lovprogram Resultatmål: Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, indholdsmæssige eller processuelle problemer. Kvalitet Aktivitet a. I ingen lovforslag er der væsentlige processuelle problemer. ØEMs procedurer for høring over lovforslag og frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af de lovansvalige i departementet 8. b. I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets Juridiske Sekretariat 9 Terrorforsikring: Finanstilsynet bidrager til at afslutte arbejdet i arbejdsgruppen om terrorforsikring i Danmark. I det omfang arbejdsgruppens anbefalinger skal udmøntes i et lovforslag, forestår Finanstilsynet dette arbejde, inden for de givne frister. Målopfyldelsen vurderes af departementet efter indstilling fra styrelsen Resultatmål: EU direktiver Det er Finanstilsynets holdning, at det er vigtigt at gennemføre EU direktiver hurtigt og korrekt indenfor de i direktiverne fastsatte tidsfrister, for bl.a. at medvirke til, at styrke konkurrencen på de finansielle markeder i EU, øge den finansielle sektors effektivitet og medvirke til lempelse af virksomhedernes administrative byrder. Målet bidrager til opfyldelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprograms mål om mere konkurrence og effektivitet i den finansielle sektor. 8 For et givet lovforslag vurderer den ansvarlige for dette lovforslag i departementet, om der har været væsentlige processuelle problemer herunder om ØEMs procedurer for høring over lovforslag er overholdt jf. notatet Procedurer for høring af lovforslag godkendt af Koncerngruppen d. 30. maj I overensstemmelse med notatet Nye retningslinjer for Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 10. juni 2006 gennemgår departementets Juridiske Sekretariat alle lovforslag ud fra: o Om ændringslove er opstillet efter Justitsministeriets vejledning nr. 33 af 3. juni 2005 om affattelse af forslag til ændringslove m.v. (side 93 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om hovedlove og ændringslove udformes i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning nr. 134 af 2. december 2002 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EF-retsakter, m.v. (s. 363 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om der i ændringslove er klare fejl, hvor man ikke har foretaget konsekvensændringer som følge af ophævelsen af paragraffer eller stykker. Der må maksimalt for det samlede lovforslag registreres et antal fejl svarende til antallet af påbegyndte siders lovtekst i lovforslaget. Samme fejl som går igen tælles kun med en gang. Side 18

19 Produkt: Regelarbejde/Internationalt Resultatmål: Gennemførelse af EU direktiver indenfor de fastsatte tidsfrister Effekt: Danmark gennemfører rettidig alle væsentlige EU-regler på det finansielle område. Ved opgørelsen ses bort fra EU-retsakter, hvor der er truffet politisk beslutning om, at gennemførelsen først skal ske på et tidspunkt, der tidsmæssigt ligger efter udløbet af gennemførelsesfristen for retsakten Resultatmål: Administrative lettelser (koncernmål) Det er Finanstilsynets målsætning at medvirke til, at Danmark har en effektiv finansiel sektor, hvor de administrative byrder ikke er større end nødvendigt for at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Administrative lettelser Resultatmål: Styrelsen skal medvirke til, at regeringens målsætning om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 pct. i 2010 realiseres Effekt Lovforslag må i 2008 maksimalt medføre administrative byrder for det, mellem departementet og Finanstilsynet, aftalte beløb 6.4. Information Finanstilsynet formidler information om tilsynet med den finansielle sektor. Målet med denne information er, at skabe gennemsigtighed om Finanstilsynets afgørelser og om virksomhedernes risikoprofil gennem tværgående sammenlignelig information. Informationen retter sig både mod de finansielle virksomheder, kunder og markedsdeltagere. Flerårige strategiske målsætninger for informationsvirksomhed: I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelse af de enkelte strategiske målsætninger. 1. Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om Finanstilsynets tilsyn med den finansielle sektor. (6.4.1). Side 19

20 2. Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at formidle information om den finansielle sektor med henblik på at medvirke til øget markedsdisciplin og øget gennemsigtighed på det finansielle område (6.4.2) Resultatmål: Bedre information Det er Finanstilsynets målsætning at levere information af høj kvalitet samt hurtigt at videregive relevant information. Finanstilsynet vil derfor hvert kvartal udsende nyhedsbrev med generel information om Finanstilsynets tilsyn med den finansielle sektor og arbejder løbende med at forbedre tilsynets hjemmeside og skriftlige kommunikation. Således skal modtagerne af afgørelser opleve, at Finanstilsynet fremstiller sagerne overskueligt og i et let forståeligt sprog. Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Kvalitet: Bedre information og øget gennemsigtighed. I tilfredshedsundersøgelse foretaget efter afgørelser er mindst 80 % helt eller delvist enige i at: "Finanstilsynet har fremstillet sagen overskueligt", og at "Sproget i afgørelsen er let at forstå" Resultatmål: Øget gennemsigtighed og markedsdisciplin Det er Finanstilsynets målsætning at levere information om den finansielle sektor af høj kvalitet og hurtigt at viderebringe relevant information om den finansielle sektor på Finanstilsynets hjemmeside. Dette er for at medvirke til øget gennemsigtighed og en høj grad af markedsdisciplin på det finansielle område. Side 20

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2009-2011

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2009-2011 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2009-2011 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2009 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram... 3 3. Opgavehierarki...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Finanstilsynets virksomhed

Finanstilsynets virksomhed Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets virksomhed September 2005 RB A502/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 13 A. Indledning...

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol RESUMÉ Fondsrådets regnskabskontrol Indledning Pr. 1. januar 2005 er der iværksat en regnskabskontrol med børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Regnskabskontrollen er iværksat i medfør af

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2007 Side 1

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2007 Side 1 ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport 2007 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. BERETNING...3 2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN...3 2.2 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...4 2.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER...5 2.5 FORVENTNINGER TIL

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV.

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. //20 December 2012 Finansiel regulering og kapitalforvaltning NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. Folketinget har d. 19. december 2012 vedtaget et

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Finanstilsynet 9. februar 2016 J.nr. 1910-0008 /SSC Indledning

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020

Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020 Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020 Strategi, arbejdsprogram og MRP Strategien har et femårigt perspektiv 2016-2020 Arbejdsprogram og MRP er et-årige 1 1 mellem arbejdsprogram og MRP Strategien

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017 Finanstilsynet Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 12 4. Formalia og

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Rikisl6gartilmæli. u m

Rikisl6gartilmæli. u m Nr. Rikisl6gartilmæli u m at seta i gildi fyri Føroyar Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af l i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager

Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager Finanstilsynet 22. august 2017 Form J.nr.6252-0050 /SSC Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager Finanstilsynet har undersøgt 15 udvalgte finansielle virksomheders brug af klageansvarlig

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere