[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL]"

Transkript

1 Business Case for [PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] [Evt. projektets motto] Projektejer: Navn Titel Enhed Projektleder: Navn Titel Enhed

2 Indhold 1 STAMDATA FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET AFGRÆNSNING OG GRÆNSEFLADER NATIONALE REGISTRE OG GÆLDENDE LOVGIVNING MÅL OG SUCCESKRITERIER ØKONOMISKE HOVEDTAL OG FINANSIERING GEVINSTER TEKNISK LØSNING LEVERANCER ORGANISERING TILRETTELÆGGELSE OG TIDSPLAN AFHÆNGIGHEDER KVALITET RISICI BUSINESS CASE ØKONOMI INTERESSENTER KOMMUNIKATION TOLERANCER RAPPORTERINGSKRAV REVISIONSHISTORIK BILAG PRODUKTBILAG A: GEVINSTDETALJER PRODUKTBILAG B: RISIKOREGISTER PRODUKTBILAG C: OPFØLGNING Side 1 af 24

3 1 Stamdata Stamdata Projektnavn Journalnummer Projektleder Styregruppeformand Projektets primære formål [Indsæt navn] [Indsæt nummer - valgfrit] [Indsæt navn] [Indsæt navn] [Indsæt formål] Ide Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering 2 Forretningens formål med projektet Indram den nuværende fase [BC er projektets ledelses- og beslutningsdokument. Det skal give grundlag for at der kan træffes beslutning om projektets videreførelse. BC skal være en beskrivelse af begrundelserne og berettigelsen af projektets igangsættelse. Et projekt uden valide argumenter for dets videreførelse skal stoppes. Styregruppeformanden har ansvarets for at BC opfylder kriterierne. Projektlederen har ansvaret at udarbejde BC. Endelig afgørelse af projektets fremtid træffes af Departementschefkredsen. I tvivl søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen] 2.1 Den nuværende situation (baggrund) [Beskriv kort og konkret den nuværende situation og de tilhørende arbejdsprocesser, som projektet er rettet mod. Anvend gerne procesdiagrammer. Beskrivelsen af den nuværende situation udgør baggrunden for før-situationen i BC.] 2.2 Formålet med projektets løsning [Beskriv så kort som muligt formålet med projektet for forretningen. Det skal fremgå om det primære formål er relateret til effektivisering, kvalitetsløft eller lovgivning ] 2.3 Projektets bidrag til strategiske mål [Beskriv kort, hvordan projektets gennemførelse understøtter myndighedens strategiske mål, mission og vision.] 2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen [Beskriv kort og konkret situationen efter, løsningen er implementeret. Overvej om løsningen kan illustreres med en model og/eller visualiseres via procesdiagrammer.] Side 2 af 24

4 2.5 Situationen hvis projektet ikke gennemføres (business as usual) [Beskriv kort situationen og de væsentligste konsekvenser, hvis projektet ikke gennemføres, dvs. hvis der i stedet for projektet vælges det billigste alternativ til at løse samme opgaver som projektet påvirker.] 2.6 Alternative løsningsscenarier [Beskriv kort de løsninger, der er valgt fra og de strategiske overvejelser ift. valget af løsning.] 3 Afgrænsning og grænseflader [Beskriv afgræsninger for projektet, dvs. hvad projektet IKKE indeholder, men som omverdenen kunne opfatte som en naturlig del af projektet.] Tabel 3.1 Afgrænsning Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgræsning [Beskriv de grænseflader som er til projektet i form af andre projekter] Tabel 3.2 Grænseflader Grænseflade Beskrivelse af grænseflade Hvad gøres for at skabe synergier 4 Nationale registre og gældende lovgivning [Beskriv kort om projektet er afhængig af datatræk fra nationale registre såsom CPR, GER, B- nummer, Arbejdsgiver eller andet. Udfyld kun dette punkt hvis det er relevant. Hvis projektet har en særlig juridisk vinkel kan beskrivelsen også lægges som bilag. Søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] 5 Mål og succeskriterier [Beskriv målene for projektet. List succeskriterier for hvert mål, dvs. minimumskriteriet for, hvordan det opgøres, om målet er nået. Der kan være flere succeskriterier for et mål.] Side 3 af 24

5 Tabel 5.1 Succeskriterier Mål Beskrivelse Succeskriterier Økonomiske hovedtal og finansiering [Angiv nøgletal for projektet og kommentér den indledende forventning til projektets økonomiske hovedtal. Kommenter også risikopulje. Beskriv hvordan projektet finansieres (Dokumentationen for driftsforholdene skal ske henholdsvis i afsnit 7 Gevinster og i afsnit 15 Business Case - økonomi) fx STS, lovgivning, egen ramme, bevilling mv. Notér om finansieringen er afklaret eller ej.] Tabel 6.1 Samlet gevinst Nr. Nøgletal Risikojusteret værdi i mio. kr. (baseline) 1. Netto Nutidsværdi 2. Samlede projektudgifter 3. Udgifter, hvis ikke projektet gennemføres 4. Udgifter, ekskl. Projektudgifter, hvis projektet gennemføres 5. Samlet bruttogevinst (= 3 minus 4) 6. Samlede udgifter med projekt (= 4 + 2): 7. Samlet nettogevinst (= 3 6): Tabel 6.2 Fase udgiftsfordeling Nr. Nøgletal Risikojusteret værdi i mio. kr. (baseline) 1. Idefase 2. Analysefase 3. Anskaffelsesfase 3.1 Specificering 3.2 Udbud 6. Gennemførelsesfase 7. Realiseringsfase Side 4 af 24

6 Tabel 6.3 Udgiftsfordeling blandt deltagere Fordeling af udgifter for projektet Risikojusteret værdi i mio. kr. (baseline) Interne udgifter Eksterne udgifter Andet Total 7 Gevinster 7.1 Strategi for gevinstrealisering [Beskriv projektets strategi for gevinstrealisering, organisering af arbejdet i realiseringsfasen samt relationen til de i gevinstdiagrammet identificerede gevinster. For større projekter henvis til og udarbejd produktbilag A: Gevinstdetaljer. Indsæt evt. figur af realiseringsfasens organisering.] 7.2 Effektiviseringsgevinster [Angiv liste over økonomiske gevinster fordelt på gevinstejer for projektet] Tabel 7.1 Effektiviseringsgevinster Gevinst ID Gevinstejer Risikojusteret værdi i mio. kr. Beskrivelse 1. [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] [Angiv total i mio.kr.] [Beskriv kort essensen af gevinsten] Kvalitetsløftsgevinster Ikke-økonomiske gevinster [Angiv liste over ikke-økonomiske gevinster fordelt på gevinstejer for projektet] Tabel 7.2 Ikke-økonomiske gevinster Gevinst ID Gevinstnavn Enhed Gevinst Gevinstejer 1. [Indsæt navn/beskrivelse af den ikke- [Angiv måleenhed] [Angiv gevinsten] [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Side 5 af 24

7 2. økonomiske gevinst] Økonomiske gevinster for private og virksomheder [Angiv liste over økonomiske gevinster for borgere og private virksomheder fordelt på gevinstejer for projektet.] Tabel 7.3 Økonomiske gevinster for private og virksomheder Gevinst ID Gevinstejer Risikojusteret værdi i mio. kr. Beskrivelse A. [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] [Angiv total i mio.kr.] [Beskriv kort essensen af gevinsten] B. 8 Teknisk løsning [Beskriv og forklar om forventninger til projektets tekniske løsning. Indsæt diagram eller tegning til illustration af den forventede løsning, data og integrationer.] 8.1 Test [Beskriv overordnet strategi for test, herunder brugerinddragelse, af projektets løsning.] 9 Leverancer 9.1 Hovedleverancer [List projektets hovedleverancer, fx organisatoriske, tekniske eller processuelle leverancer. Alle leverancer er konkrete produkter som projektet skal levere ved afslutning af projektet. Vis gerne afhængighederne mellem leverancerne i en figur eller tegning.] Tabel 9.1 Hovedleverancer Hovedleverance 1. Beskrivelse [Beskriv kort indholdet af leverancen] Milepæle [Indsæt milepæle med tilhørende dato og faseangivelse] Side 6 af 24

8 Kriterier for overdragelse af leverancer fra projekt til forretning [Opstil konkrete kriterier, som skal opfyldes, før leverancerne kan overtages af forretningen, herunder også driften, og gevinstrealiseringen påbegyndes. Anfør ansvarlige modtagere samt ansvarlig for overdragelsesprocessen. Der kan være tale om kvalitative eller kvantitative krav, fx at tests er bestået, eller at krav til teknisk idriftsættelse er indfriet.] Tabel 9.2 kriterier for overdragelse af leverancer til fra projekt til forretning Overtagelseskriterium Beskrivelse Overdrages til Ansvarlig for overdragelse 1. [Beskriv kort kriteriet] [Angiv navn eller initialer samt enhed] [Angiv navn eller initialer samt enhed] Organisering [søg vejledning på Digitalimik.gl.] 10.1 Projektorganisation [Beskriv kort organiseringen af projektet (fx ved et organisationsdiagram) som minimum for den kommende fase.] 10.2 Styregruppe [Hvem skal udgøre styregruppen i næste fase, Såfremt standardrollerne i tabellen ikke udfyldes i styregruppen skrives begrundelse herfor.] Tabel 10.1 Styregruppe Rolle Navn og titel Enhed Styregruppeformand / projektejer Seniorbruger (gevinstejere) Seniorleverandør [Tilføj yderligere roller efter behov.] Side 7 af 24

9 10.3 Projektleder og projektgruppe [hvem skal være projektleder i næste fase. Beskriv kort vedkommendes erfaring, certificeringer og kompetencer i relation til projektet. CV kan vedlægges. List ligeledes kort projektlederens medarbejdere - projektdeltagerne. Angiv for alle roller ressourcebookningen til projektet.] Tabel 10.2 Projektleder Rolle Navn og enhed Ressource Kompetencer Projektleder Projektdeltager Projektdeltager [Angiv i timer, norm eller procentvis ÅV ressourceallokeringen til projektet] [List kort væsentligste kompetencer og certificeringer, relevant for projektet] 10.4 Fuldmagt for projektleder Tabel 10.3 Fuldmagtsgrænser Projektudgifter: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum inden for budgetrammen i kr. og %. Såfremt tolerancerne er forskellige på udgiftstyper eller faser beskrives dette.] Interne ressourcer: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum i timer/årsværk eller i %. Såfremt tolerancerne er forskellige på roller, enheder eller faser beskrives det.] Tid: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum i tid eller i % af tiden. Såfremt tolerancerne er forskellige på faser eller dele af projektplanen beskrives det.] Kvalitet: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum i form af et udsagn eller i en målbar størrelse af et specialistprodukt.] 10.4 Øvrige roller og bemanding [List og beskriv eventuelle andre roller eller grupper i der er nødvendige i projektet (fx arbejdsgruppe, referencegruppe, følgegruppe mv.).] Tabel 10.4 Øvrige roller og bemanding Gruppe/Rolle Navn og titel Enhed Side 8 af 24

10 10.5 Driftsansvarlige [Angiv ansvarlige i forhold til den efterfølgende drift af projektet. Som minimum angives ansvarlig til overtagelse fra forretningen systemejer, og medmindre systemet driftes eksternt angives også teknisk ansvarlig fra driften platformsejer. Overvej også om procesejere skal listes. Søg vejledning på Digitalimik.gl] Tabel 10.5 Driftsansvarlige Rolle Navn og titel Enhed Systemejer (forretning) Platformsejer (teknisk drift) [Procesejer] [Tilføj yderligere roller efter behov.] 11 Tilrettelæggelse og tidsplan 11.1 Strategier for projektets tilrettelæggelse [Beskriv relevante strategier for projektet, afhængig af den fase som projektet befinder sig i, fx mhp: Udbudsstrategi Implementeringsstrategi, herunder udrulning og overdragelse til forretningen Gevinstrealiseringsstrategi Kommunikationsstrategi og plan Risikostyringsstrategi Strategi for overdragelse af system (it-systemet og driftskontrakten) og hvordan den sikres udmøntet. Søg vejledning på Digitalimik.gl.] 11.2 Tidsplan [Beskriv kort de overvejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af tidsplanen og udfyld nedenstående skema. Hvis projektet opererer med flere ledelsesfaser angives dette i tabellen med tidsangivelse samt milepæle, alternativt i en illustration over projektets faseopdeling med tidsangivelser. Begrund opdelingen i ledelsesfaser i projektet. Hovedfasen gennemførelse vil oftest med fordel kunne opdeles i flere ledelsesfaser.] Tabel 11.1 Tidsplan Nr. Fase Startdato Slutdato Varighed i mdr. 1. Idefase 2. Analysefase 3. Anskaffelsesfase 3.1 Specificering 3.2 Udbud Side 9 af 24

11 6. Gennemførelsesfase* 7. Realiseringsfase 11.3 Implementering [Implementeringen foregår i Gennemførelsesfasen. Denne fase er om nogen den vigtigste, idet det er her at projektet skal folde sig ud og blive til virkelighed. Derfor beskrives her kort om den foreløbige plan der er for implementering. Gør især opmærksom på elementer som skal have særlig opmærksomhed i den endelige Implementeringsplan i Gennemførelsesfasen. Vedlæg evt et bilag med en mere udførlig beskrivelse.] 12 Afhængigheder [Opsummer kort projektets væsentligste interne og eksterne afhængigheder (fx til andre itsystemer, processer, projekter mv.).] Tabel 12.1 Afhængigheder Afhængighed Kort beskrivelse af afhængighed Projektejer/ systemejer Håndtering af afhængighed 13 Kvalitet [Beskriv den overordnede kvalitetsstrategi, som projektet skal følger. I tvivl søg, vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] 13.1 Kvalitetsplanlægning [Beskriv projektets kvalitetskrav, herunder hvad der skal kontrolleres i projektet, kvalitetsaktiviteterne til gennemførelse af denne kontrol og en plan for, hvornår kontrollen skal finde sted. Udfyld nedenstående skema ift. projektets leverancer/produkter. Såfremt at det ikke er muligt at præsentere teksten i tabellen i overskuelig form, kan der i stedet for tabellen laves tekstafsnit med overskrifter pr. produkt.] Tabel 13.1 Kvalitetsplanlægning Leverance/produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Kontroldato Ansvar [Angiv navn på leverance/produkt] [Angiv kvalitetskrav] [Angiv primær aktivitet, hvori kvalitetskontrol indgår] [Angiv dato for kontrol af kvalitet] [Angiv navn eller initialer på ansvarlig for kvalitetskontrol] Side 10 af 24

12 13.2 Kvalitetskontrol [Her beskrives processer for, hvordan man i projektet vil måle, registrere og vurdere kvaliteten. Typisk beskrives de standarder, skabeloner, kvalitetsmetode og metrikker, der følges. Mange organisationer har dette defineret for organisationen som helhed, hvorved der kan henvises til generelle standarder og skabeloner.] 13.3 Kvalitetssikring [Beskriv hvordan man i Styregruppen skal sikrer, at kvalitetsplaner følges og kontroller udføres. Beskriv hvordan Styregruppen skal forestå kvalitetssikringen. Bemærk: Projektlederen og projektmedarbejderne kan ikke foretage kvalitetssikringen, det er deres arbejde som kontrolleres. Tabel 13.2 Kvalitetssikring Ansvar / aktør Kvalitetssikringsrolle Forventet dato for kvalitetssikring [Angiv ansvarlig og/eller aktør på kvalitetssikringen] [Hvad / hvilke dele af kvalitetskontrollen sikres?] [Angiv forventet dato for kvalitetssikringen] Side 11 af 24

13 Konsekvens DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL 14 Risici [Her beskrives i overordnede termer de væsentligste risikoer som projektet har. Den detaljerede beskrivelse foretages i ProjectFlow. Søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] Tabel 14.1 Høj Lav Sandsynlighed Høj Tabel 14.2 Både høj sandsynlighed og konsekvens for risiko kræver hurtigtig indgriben - skal projektet stoppes? Risikoen skal vurderes - hvilke tiltag kan nedbringe risikoen Både lav sandsynlighed og konsekvens for risiko viser at projektet er på rette vej 15 Business Case økonomi [Udarbejd en BC regneark, der beskriver projektets økonomi. Eller brug nedenstående skema. Søg vejledning på Digitalimik.gl.] Klik på regnearket så k Side 12 af 24

14 Business Case - Økonomi Drift i nuværende form Beløb angives hele antal tus inder De angivne tal er kun til at vis ideen i regneark Seneste regnskabs Budget Budget Budget Budget år Interne lønomkos tnin Interne drifts omkos tn Licens er omkos tninge Drifts abonnement Andre løbende omkos Eks terne kons ulenter Andre omkos tninger Forventede driftsudgifter de næste 4 Hovedfas e r Analysefase (eventuelt) 0-scenariet - Nuværende driftsbudget I ALT År 0 År 1 Projekt Interne pers onaleudg 333 Eks terne kons ulenter 444 Andre direkte projektu 111 I alt 888 Gennemfø relse Ændres ved forventede ændringer Søg hjælp i regnskabsafdelingen til denne del Projektomkostninger Budgetter ede omkos tnin g 4 års drift I ALT Anskaffelsesfase Interne Pers onaleudg 444 Eks terne kons ulenter 222 Uds tyr (hardware og li 33 Licens er 55 Andre direkte projektu 66 I alt 820 Gennemførelsesfase Interne Pers onaleudgifter og lønn 666 Eks terne kons ulenter og udvikling 222 Forventet tilbuds s um Andre direkte projektudgifter 66 I alt Projektudgifter scenariet - forventet driftbudget efter projekt År 2 År 3 År 4 År 5 Business Raliseringsfase Case version 3.0 Drift Drift Drift Drift Interne lønomkos tninger - drifts pers onale Side 13 af 24 Interne drifts omkos tninger i øvrigt I ALT Omkos tnin g efter 4 års drift

15 Side 14 af 24

16 16 Interessenter [Nævn de 3-5 vigtigste interessenter, og begrund hvorfor de er vigtige for projektet, samt hvorledes er tænkt involveret i projektet. Udarbejd evt. en separat interessentanalyse.] Tabel 16.1 Interessentanalyse Prioritet Interessent / målgruppe Område af projektet med særlig interesse Holdning til projektet og mulig reaktion Betydning for projektet og evt. tiltag til håndtering 17 Kommunikation 17.1 Hovedbudskaber [Redegør for de væsentligste budskaber i projektet, korriger skemaet, hvis der er andre områder med central interesse for projektet. Udarbejd evt. separat kommunikationsplan.] Tabel 17.1 Hovedbudskaber Budskaber Projektets vision og strategi: Projektets indhold: Resultater og gevinster: Løsningen: [Hvorfor gør vi det? Hvad får vi ud af projektet? Hvad sker der, hvis projektet ikke iværksættes?] [Projektets omdrejningspunkt, faser, deltagere og ressourcer.] [Hvilke effekter vil projektet have ift. den måde, vi gør tingene på i dag? Hvilke konkrete gevinster skal projektet høste?] [Hvad består løsningen i? Hvilke data håndteres? Hvordan virker den? Kommer der uddannelse til brugerne?] Projektets vision og strategi: Projektets indhold: Resultater og gevinster: Løsningen: 17.2 Formidling af budskaber til interessenter/målgrupper Tabel 17.2 Formidling til interessenter/målgrupper Interessent Budskab Medie Effekt Dato Ejer [Hvem er interessenten?] [Hvilket budskab [Hvilke(t) medie(r) skal formidles?] skal bruges?] [Hvad er den forventede effekt af kommunikationen?] [Hvornår skal kommunikeres faser, milepæle, datoer, etc.?] [Hvem er ansvarlig for, at kommunikationen iværksættes og opfølges?] Side 15 af 24

17 18 Tolerancer [Udfyld nedenstående skema med kvantitative eller kvalitative tolerancer. Såfremt der ikke opereres med tolerancer, anføres det i tabellen. Ingen tolerancer betyder, at alle afvigelser skal behandles af styregruppen.] Toleranceområde Tolerance 19 Rapporteringskrav [Udfyld nedenstående skema med de rapporteringskrav, projektet skal opfylde. Fx krav til afrapportering til intern porteføljestyring, program og styregruppe.] Tabel 19.1 Rapporteringskrav Rapport/produkt Modtager Formål Frekvens 20 Revisionshistorik Tabel 20.1 Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter 21 Bilag [Indsæt liste over eventuelle separate bilag f.eks. interessentanalyse eller kommunikationsplan.] Side 16 af 24

18 Side 17 af 24

19 Produktbilag A: Gevinstdetaljer 21.1 Effektiviseringsgevinster og KPI er [Angiv de enkelte økonomiske gevinster opgjort på gevinstejer, der fremgår af BC, efter nedenstående skabeloner. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst. Det kan være en fordel her at tænke i KPI er. Hvilke indikatorer kan projektets gevinster måles på? Havd er baseline og hvad vil gevinstejerne gerne opnå?] Gevinst: [GevinstID] Stamdata [gevinstid] Gevinstejer: [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Forventet 0-scenarie: [Indsæt tal for 0-scenarie] Startdato høst: [Angiv dato] Forventet 1-scenarie: [Indsæt tal for 1-scenarie] Slutdato høst: [Angiv dato] Forventet gevinst: [Difference mellem 0- og 1-scenarie] Væsentligste [Angiv gerne flere] interessenter: Væsentligste risici: [Angiv risikoid] Evt. selvstændige [Angiv eventuelle aktiviteter til sikring af gevinsthøst i realiseringsfasen] aktiviteter planlagt i realiseringsfasen Målinger [gevinstid] Målemetode Dato for måling Ansvarlig Måleresultat 1-scenarie Afvigelse Før-måling Opdateret førmåling Midtvejsmåling Slutmåling 21.2 Kvalitetsløftsgevinster Ikke-økonomiske gevinster [Angiv de enkelte ikke-økonomiske gevinster opgjort på gevinstnavn. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst.] Gevinst: [GevinstID] Stamdata [gevinstid] Gevinstnavn: [Indsæt gevinstnavn] Forventet 0-scenarie: [Indsæt tal for 0-scenarie] Gevinstejer: [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Forventet 1-scenarie: [Indsæt tal for 1-scenarie] Startdato høst: [Angiv dato] Forventet gevinst: [Difference mellem 0- og 1-scenarie] Slutdato høst: [Angiv dato] Enhed: [Indsæt måleenhed for gevinst] Prioritering af gevinst: Primær Sekundær Væsentligste [Angiv gerne flere] interessenter: Væsentligste [Angiv risikoid] risici: Evt. selvstændige [Angiv eventuelle aktiviteter til sikring af gevinsthøst i realiseringsfasen] aktiviteter planlagt i realiseringsfasen Side 18 af 24

20 Side 19 af 24

21 Målinger [gevinstid] Målemetode Dato for måling Ansvarlig Måleresultat 1-scenarie Afvigelse Før-måling Opdateret førmåling Midtvejsmåling Slutmåling Økonomiske gevinster for private og virksomheder [Angiv de enkelte økonomiske gevinster for borgere og private virksomheder opgjort på gevinstejer. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst.] Gevinst: [GevinstID] Stamdata [gevinstid] Gevinstejer: [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Forventet 0-scenarie: [Indsæt tal for 0-scenarie] Startdato høst: [Angiv dato] Forventet 1-scenarie: [Indsæt tal for 1-scenarie] Slutdato høst: [Angiv dato] Forventet gevinst: [Difference mellem 0- og 1-scenarie] Prioritering af gevinst: Primær Sekundær Væsentligste [Angiv gerne flere] interessenter: Væsentligste [Angiv risikoid] risici: Evt. selvstændige [Angiv eventuelle aktiviteter til sikring af gevinsthøst i realiseringsfasen] aktiviteter planlagt i realiseringsfasen Målinger [gevinstid] Målemetode Dato for måling Ansvarlig Måleresultat 1-scenarie Afvigelse Før-måling Opdateret førmåling Midtvejsmåling Slutmåling Side 20 af 24

22 Produktbilag B: Risikoregister [Risikohåndteringen foretages i ProjectFlow. Søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] ProduktRisikoregister 2.1 (Produktbilag C i P Side 21 af 24

23 Produktbilag C: Opfølgning Ide Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Indram den nuværende fase [Dette bilag er BC dynamiske bilag, der kan anvendes til afrapportering. Det er her at projektlederen ajourfører projekttrekanten (kalendertid, ressourcer, kvalitet) samt giver en samlet vurdering af projektet. Dette bilag skal opdateres jævnligt, hvilket for de fleste projekter vil være 1-3 gange om måneden alt efter fase og intensitet. Bilaget skal ajourføres i ProjectFlow] Ressourcer (timer/penge) Overall (Lav din overall vurdering - rød/gul/grøn) Kalendertid (Deadline) Leverancer og Kvalitet (Hvad er leveret? er kvaliteten i orden?) Opfølgning på ressourcer [Indsæt hovedtal/regneark som opfølgning på budget.] Side 22 af 24

24 Opfølgning på kalendertid [Er milepæle nået? Er leverancerne i hus? Overholdes deadlines. Afrapportering ift. tidsplan.] Opfølgning på leverancer og kvalitet [Er milepæle nået? Er leverancerne i hus som forventet? Er leverancerne kvalitetssikret jf. kvalitets-forventningerne?] Opfølgning på risici [Er der identificeret nye risici siden sidst? Er der risici der har ændret niveau? Er der risici der er håndteret på en særlig måde.] Side 23 af 24

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning til projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning til projektinitieringsdokumentet (PID) Marts 2016 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Business case, Ledelsesresumé

Business case, Ledelsesresumé PROJEKTNUMMER: 20123566 SENEST OPDATERET: 13.05.2013 Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) (PID) Vers. 1.1 28-04-2016 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 FORUDSÆTNINGER... 3 4 AFGRÆNSNINGER... 3 5 MÅL OG SUCCESKRITERIER... 4 6 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG FINANSIERING...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD KSD Netværksmøde I Implementeringshåndbogen Mette Bagge, KMD INDHOLD 1. Opbygning af implementeringshåndbogen 2. Formål med Implementeringshåndbogen 3. Målgrupper 4. Roller og ansvar 5. Beskrivelse af

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel August 2013 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [SEPTEMBER 2009]

PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [SEPTEMBER 2009] PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [SEPTEMBER 2009] Ledelsesinformationsprojektet Projektstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Projektejer: Per Lindblad Johansen 1.2 Versionering Version Dato

Læs mere

Den fællesstatslige Business casemodel

Den fællesstatslige Business casemodel Den fællesstatslige Business casemodel Maj 2011 WORKSHOP STATENS BUSINESS CASE-MODEL 1 HVAD ER EN BUSINESS CASE? En præsentation af om en given investering står mål med de forventede gevinster og derved

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Marts 2016 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 11 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Guide til den fællesoffentlige projektmodel

Guide til den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til den fællesoffentlige projektmodel Dato: 17.06.2015 Version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Idéfasen... 3 3. Analysefase... 5 4. Anskaffelsesfasesfase... 8

Læs mere

Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR.

Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR. Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR www.blackswaninstitute.dk Version 1.0 9/8-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 3 OPRET RISIKO 5 REDIGER RISIKO 7 SØG EFTER RISIKO 7 EKSPORTÉR RISIKO 8 LUK RISIKO 8

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. 56 a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...

Læs mere

BUSINESS CASE [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. Revisionsdato Version Ændringer Forfatter

BUSINESS CASE [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. Revisionsdato Version Ændringer Forfatter AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion... 3 2.1 Business case... 3 2.2 Projektmodel...

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere