BupBase. Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BupBase. Årsrapport 2010"

Transkript

1 BupBase Årsrapport 21 Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital Juni 211

2 BupBase sekretariatet Sekretær Käthe Juel BupBase sekretariatet Psykiatrien i Region Syddanmark Hunderupvej Odense M Tlf.: Offentlig hjemmeside: Klinisk ansvarlig Overlæge, professor Niels Bilenberg Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling Odense Psykiatrien i Region Syddanmark Hunderupvej Odense M Copyright BupBase sekretariatet 211 2

3 Indhold Indhold... 3 Ordforklaring... 4 Forord... 5 Konklusioner og anbefalinger... 6 Resumé af resultater... 7 Databasens formål... 9 Baggrund... 1 Dataindsamling og metode Statistisk-epidemiologisk analyse Deltagende afdelinger/centre Aktivitet i BupBase Dækningsgrad databasens registreringskomplethed af patienter Henvisningsmønster Undersøgte og behandlede patienter Resultater, indikatormål Indikator I Indikator II... 4 Indikator III Indikator IV Indikator V Revisionspåtegning fra Kompetencecenter Syd Kontaktadresser Forskning og afrapportering fra BupBase... 8 Referencer Appendix A: Papirversion af formularer: Opret patient, henvisning, forvisitation, start undersøgelse, revurdering, afslutning, ADHD-RS (Attention Deficit/Hyperactive Dosorder-Rating Scale) og ADHD kliniske data. Appendix B: Patienter med depression i BupBase Appendix C: Analyse af datakomplethed 3

4 Ordforklaring BUP-DK HoNOSCA GAPD WHO HKD ADHD ADHD-RS ASD Person.forstyr. Emot.forstyr. Tilknytn.forstyr. Spiseforstyr. Reak.forstyr. Adfærdsforstyr. PAS PPR LPR OCD ICD-1 Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark Health of the Nation Outcome Scale for Children and Adolescents Global Assessment of Psychosocial Disability World Health Organization Hyperkinetic Disorder Attention Deficit/Hyperactive Disorder Attention Deficit/Hyperactiv Disorder- Rating Scale Autisme spektrum forstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Emotionelle forstyrrelser i barndommen Tilknytningsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Reaktive forstyrrelser Adfærdsforstyrrelser Patientadministrativ system Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Landspatientregistret Obsessive Compulsive Disorder / tvangsforstyrrelse Classification of Mental and Behavioural Disorders. Multiaxial Classification of Child and Adolescent Psychiatric Disorders, version 1 4

5 Forord BupBase har nu eksisteret i mange år og er én af de etablerede nationale kvalitetsdatabaser. Der har været en stigende interesse for databasens registreringer af aktiviteten i det Børne- og Ungdomspsykiatriske speciale, ikke mindst udviklingen i henvisningsmønstret. Ingen andre steder har man kunnet følge udviklingen fra henvisninger i 24 til henvisninger i 21 så nøje som i BupBases årsrapporter. Vi har kunnet påvise ændringerne i henvisningsårsager, administrativ- og klinisk visitation, samt de henviste patienters belastning ved start på udredning. Lidt vanskeligere har det været at få behandlingen af patienterne og behandlingsresultaterne bragt frem i billedet. Vores resultatindikatorer var, og er til en vis grad fortsat, eksplorative, da vi ikke har et sikkert grundlag for at vurdere hvad man kan kalde for gode og mindre gode resultater af behandlingen. Det er en vanskelig opgave at tolke resultaterne på vores bløde indikatorer og man må henholde sig til at der er forskelle på tværs af afdelinger og regionerne, og at disse bør afføde tiltag de steder, hvor resultaterne er mindre gode. BupBase har stor betydning for overvågning af den kliniske aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien, men denne kunne blive endnu større hvis datakompletheden blev bedre. Meget af dataindtastningen er rutine i afdelingerne, hvilket afspejler sig i en flot dækningsgrad på 97%. Det er ikke oprettelsen af forløb der er problematisk, men opfølgningen af forløbene! Her mistes desværre en del. Det er noget vi først har fået øjnene op for nu, idet der i forbindelse med denne årsrapport er foretaget en nøjere analyse af 29 henvisningsårgangen fra start til status pr 1. marts 211. Som det præsenteres i årsrapportens afsnit Dækningsgrad - databasens registreringskomplethed af patienter mistes data på mere end 3 af forløbene mellem oprettelse og endelig afslutning. Det er BupBases største udfordring nu at få datakompletheden op og dermed validere vores resultatindikatorer. BupBase skal i efteråret 211 overgå til en ny inddateringsplatform og i den forbindelse vil vi trimme datagrundlaget samt variable- og forløbsdefinitionerne. Det arbejde vil være færdigt og implementeret til årsskiftet 212. Vi har i denne årsrapport set nærmere på 2 områder; ADHD og Affektive tilstande. Det er et mål at BupBase foruden kvalitetsmonitorering kan anvendes til forskning. For at kunne det, skal datakompletheden og definitionerne være meget præcise, hvilket vi som omtalt arbejder på. Der er udkommet et par publikationer på basis af BupBase-data (se sidst i årsrapporten), men der ligger mange uudnyttede muligheder. Mange tak til alle de mange som dagligt yder en stor indsats for at data kommer ind og kan danne grundlag for denne spændende 7. BupBase-årsrapport. Odense, den Søren Bredkjær Vicedirektør, Region Sjælland Formand for BupBases bestyrelse Niels Bilenberg Professor, BUP-Odense, Psykiatrien i region Syddanmark Klinisk ansvarlig i BupBase 5

6 Konklusioner og anbefalinger Som tidligere år er dækningsgraden udtrykt som oprettelse af patienter i BupBase sammenholdt med de registrerede i LPR flot. Mere end 97% af alle patienter i LPR kan genfindes i BupBase. Som administrativ database er BupBase stærk og tegner et billede af henvisningsmønster, som ikke kan erstattes af udtræk fra andre eksisterende dataressourcer. Med hensyn til datakomplethed har denne ikke tidligere været grundigt belyst. Vi har i de forudgående årsrapporter set på data gennem forskellige tidsvinduer og forsømt at få et overblik over datakompletheden i patientforløbene (longitudinelt). I denne årsrapport har vi fulgt alle henviste patienter i kalenderåret 29 gennem hele deres forløb i BupBase (flowdiagram; figur 2). Knap 3 af alle oprettede forløb afvises administrativt eller afsluttes efter klinisk forvisitation. Det er en praksis der registreres i BupBase og årsrapporten er i øvrigt det eneste sted man kan få overblik over mønstret for denne administrative praksis. Desværre mistes opfølgning på andre 3 af forløbene efter oprettelse af henvisningsformular, enten helt uden opfølgende data, med mangelfulde data, eller med forkert afslutningsgrund. Mistede data fordeler sig skævt på landets centre/afdelinger, som det belyses i tabel 5 i afsnittet om dækningsgrad og datakomplethed. På basis af de mangelfulde data er der ved opgørelse af resultatindikatorerne flere afdelinger, som næsten helt forsvinder - uden registreringer af behandlingsforløb, som burde være i BupBase. Sekretariatet har på den baggrund, ved udarbejdelse af årsrapporten, ikke lavet statistiske analyser og fortolkninger af resultatindikatorerne. De afdelingsspecifikke resultater kan naturligvis læses i tabellerne Med forbehold for datakompletheden viser resultatindikatorerne (HoNOSCA, GAPD og ADHD-RS) store lokale og regionale forskelle i relativ ændring i patienternes belastning fra start af behandling til follow up. Årsagerne til disse forskelle kan ikke udledes af data men det er oplagt at centre der har resultater under landsgennemsnittet bør følge op på hvorledes de sikrer en bedre behandling af de pågældende patientgrupper. Alle centre skal udarbejde særlige planer for optimering af ADHD-RS datakomplethed. BupBases bestyrelse har på et møde den besluttet at databasen skal fortsætte som en specialedækkende database på et lidt ændret datagrundlag. Der er nedsat en gruppe, som skal trimme datamodellen og mængden af registrerede variable. Kræfterne skal fra sommeren 211 og fremover lægges i at øge datakompletheden. Vi vil med støtte fra kompetencecenter og ved forbedring af online platformen øge den direkte respons til klinikkerne, samt tilskynde til at data anvendes til forskning. 6

7 Resumé af resultater BupBase har en vigtig og stærk placering i forhold til at få beskrevet og analyseret henvisningsmønsteret til dansk Børne- og Ungdomspsykiatri. Der er på dette felt mange oplysninger, som ikke kan findes andre steder. Henvisningstallet er steget hver år siden BupBase blev etableret og frem til 29, men i 21 er der for første gang næsten uændret antal henvisninger i 21 mod i 29. Procesindikator (Ventetid) Indikator I Der er store forskelle på ventetiden på tværs af afdelingerne, men ikke meget forskel fra 29 til 21, bortset fra i region Nordjylland, som i 21 kun har 3 som starter undersøgelse indenfor 6 dage. De øvrige regioner ligger med en gennemsnitlig opfyldelse af indikatoren på 43 til 65%. De fleste regioner har kun forholdsvis få forløb med start efter 12 dage. Resultatindikator (HoNOSCA) Indikator II Den nye præsentation af ændring i HoNOSCA-score som gennemsnitlig, relativ ændring fordelt på aktionsdiagnoser giver et mere sammenligneligt indikator-mål. Resultat-indikatoren tager nu højde for det forhold at patienternes belastning ved start kan være meget forskellig fra center til center, samt lokal afdrift i scoring af HoNOSCA; begge dele har kunnet invalidere sammenligninger tidligere, men betyder nu mindre. Med forbehold for manglende datakomplethed viser der sig store forskelle i relativ ændring. Da der ikke registreres hvilke former for behandling der er foretaget er det ikke muligt at analysere dette nærmere men det er oplagt at de centre, som har resultater under landsgennemsnittet bør følge op på hvorledes de sikrer en bedre behandling af de pågældende patientgrupper. Resultatindikator (GAPD) Indikator III Resultaterne understøtter HoNOSCA resultatindikatoren (indikator II), men tilføjer ikke væsentligt nyt. En afvikling af GAPD registreringen synes oplagt i forbindelse med omlægning af databasen. Procesindikator (ADHD-RS) Indikator IV Datakompletheden på landsplan er på henholdsvis 4 for forældrerating og 35% for lærerrating ved første ADHD-RS (baseline). Glostrup, Holbæk, Roskilde og Viborg kommer som de eneste afdelinger over 5 målopfyldelse for begge informanter. Standarden må ligge på 9. Der skal arbejdes intenst på at få datakompletheden forbedret. Datakomplethed hvad angår indtastning af follow up data (ADHD-RS efter iværksættelse af eventuel behandling) er endnu dårligere. Kun henholdsvis 15% og 1 af de ADHD diagnostiserede (T2; akse 1 diagnoser) får indhentet og indtastet ADHD-RS fra hjem og skole. Det ser dårligt ud i alle centre med Viborg som den eneste afdeling der blot nærmer sig 5 af de forventede registreringer. Igen er standarden 9 registrering. Der er brug for opstramning alle steder. Afdelingerne vil blive bedt om at udarbejde planer for dette. Resultatindikator (ADHD-RS) Indikator V Normaliseringsraten hvad angår uopmærksomhedssymptomerne er på mange måder pæn med flere afdelinger som komme op på indikator standarden - 5 for forældrerating (Holbæk og Risskov). I lærerrating er resultaterne absolut pæne endog flotte mange steder; Holbæk med 8 og Risskov med 9 som normaliseres. Der må naturligvis tages forbehold for resultaterne jævnfør den ovenfor anførte datakomplethed på analysedata på kun henholdsvis 15% og 1 samlet, og med meget forskellig dækning på de enkelte centre. Normalisering af hyperaktivitets/impulsivitets-symptomerne er ligeledes acceptabel og visse steder flot. Risskov er på 5 som normaliseres i hjemmet, og Roskilde og Augustenborg er oppe på 57% og 6 som normaliseres i skolen. 7

8 Det er ærgerligt der er så få data. Der kunne med mere komplette registreringer foretages interessante analyser. ADHD har ekstrem bevågenhed i samfundet og BupBase kunne have en central placering i overvågning af området. Særligt appendix om affektive forstyrrelser i BupBase Brugen af depressionsdiagnoser har været ret stabil i BupBases historie, dog med let stigende tendens de seneste år. Den hyppigste diagnosegruppe er depressiv enkeltepisode i forskellige grader, oftest moderat. Depression rammer overvejende teenagere, heriblandt mest piger. Bipolar forstyrrelse er en ret sjældent anvendt diagnose blandt danske børne-ungdomspsykiatere. Gennemsnitligt er der høj grad af psykopatologi, ikke mindst når comorbiditetsmønsteret inddrages. 8

9 Databasens formål BupBase s formål er at dokumenter og beskrive aktiviteten i specialet, samt at sikre en høj kvalitet i udredning og behandling, via indsamling af data fra alle henviste forløb til den hospitalsbaserede Børneog Ungdomspsykiatri. Ved sammenligninger af patienternes belastning efter behandling skulle afdelingerne gerne inspirere hinanden til implementering af de bedst virkende behandlingsmetoder. 9

10 Baggrund BupBase er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for den Børne- og Ungdomspsykiatriske aktivitet i Danske Regioner. BupBase er tilknyttet Kompetencecenter Syd, Forsknings- og MTV-afdelingen på Odense Universitetshospital, Region Syddanmark. Databasen ledes af en bestyrelse, hvis aktuelle sammensætning er: Vicedirektør Søren Rask Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland (formand) Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Ledende centeroverlæge Jens Buchhave, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark (økonomiansvarlig) Ledende overlæge Jan Jørgensen, (formand BUP-DK), Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense. Psykiatrien i Region Syddanmark. Overlæge, professor, klinisk projektleder i BupBase Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark Overlæge Tine Houmann, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Ledende overlæge Torben Carlsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Region Nordjylland Ledende overlæge Jesper Pedersen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd, Region Sjælland Reservelæge Bodil Lyng, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Esbjerg. Overlæge, ph.d. Linda Kærlev, Kompetencecenter Syd, Forskning- og MTV-afdelingen, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark. Databasens indhold, analyser og udvikling koordineres af et fagligt udvalg, de aktuelle medlemmer er: Overlæge, professor Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark (formand) Overlæge Torben Isager, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, Region Hovedstaden Overlæge Thorsten Schumann, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Augustenborg, Psykiatrien i Region Syddanmark Overlæge Merete Weischer, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg, Region Hovedstaden Overlæge Tine Houmann, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstaden. Økonomi BupBasens økonomi er baseret på bevillinger fra: Danske Regioners Databasesekretariat kr. 7. år 21. 1

11 Dataindsamling og metode Kvalitetsindikatorer Indikatorer er mål for afdelingens aktivitet og opdeles i proces- og resultatindikatorer. En procesindikator måler en aktivitet med indirekte betydning for resultatet i forhold til en ønsket standard for denne aktivitet. En resultatindikator måler effekten af undersøgelse og behandling overfor modtageren (patienten) i forhold til dokumenterede kriterier og standarder på området. De nedennævnte indikatorer er alle relaterede til de forløb, hvor patienten modtager undersøgelse og evt. behandling se nedenfor under forløbstyper. For hver indikator, der inddrages, skal der indsamles data til måling af selve indikatoren og de mulige forklarende faktorer, som skal indgå i analysen, når indikatoren og ændringer i indikatoren analyseres. Alle variabler kræver så klare kategoriseringer og definitioner som muligt. I den aktuelle version af BupBase indsamles data til fem indikatorer; 2 procesindikatorer og 3 resultatindikatorer. Tabel 1 Indikatorer Indikatorområde I. Henvisning Visitation II. Ændring i symptombelastning III. Ændring i psykosocial funktion Indikator Type Standard Forklarende faktorer Ventetid Proces 75% venter under to måneder på start af undersøgelse og/eller behandling HoNOSCA Resultat Andel af behandlingsforløb med svag belastning* ved afslutning (eller efter 6 mdr) Standard: Explorativ GAPD Resultat Andel af behandlingsforløb med god psykosocial funktion* ved afslutning (eller efter 6 mdr) Standard: Eksplorativ Stratificering Henviser, henvisningsdiagnose, afdeling Diagnose, køn, alder, familiær socialgruppe, etnicitet, afdeling Diagnose, køn, alder, familiær socialgruppe, etnicitet, afdeling Algoritme for svag belastning (HoNOSCA) og god psykosocial funktion (GAPD) kan ses under gennemgangen af Indikator II og III Fra er der indsamlet diagnosespecifikke data vedrørende patienter med forstyrrelse af opmærksomhed (Hyperkinetisk forstyrrelse (HKD) eller ADHD). 11

12 IV. ADHD evaluering ADHD- RS Proces Der foretages forældre og lærer scoring i alle (1) forløb med ADHD diagnose (F9.x og F98.8) Afdeling V. Ændring i ADHD symptombelastning ADHD- RS Resultat Andel af behandlingsforløb med ADHD diagnose hvor ADHD-RS score normaliseres** Diagnostisk subgruppe, afdeling, køn, alder, familiær socialgruppe ** Normalisering er defineret som en alders- og kønsrelateret score lavere end gennemsnit + én standarddeviation (T-score<6) Forløbstyper i BupBase Databasen registrerer primært undersøgelses- og behandlingsforløb, men også konsulentforløb og afviste patienter. Registreringen af de almene forløb er baseret på en helhedsorienteret forløbsmodel, hvor patienten betragtes som værende i samme udrednings- og behandlingsforløb uanset skift mellem forskellige afsnit og teams indenfor samme afdeling, og uanset evt. intern ventetid. Det er afdelingens samlede indsats, der søges beskrevet i databasen. Denne forløbsmodel kan være forskellig fra de kontaktbaserede patientadministrative systemer, jf. de senere overvejelser om dækningsgraden. BupBase afviger desuden i nogle tilfælde fra de reelle kliniske forløb ved kun at følge patienterne i op til seks måneder. Der kan dog foretages flere registreringer (og dermed analyser) af længere forløb, så databasen i højere grad vil afspejle den kliniske virkelighed. Vejene i de forskellige forløbstyper er skitseret i figur 1. 12

13 Figur 1 Forløbsbeskrivelse Veje en patient kan gå gennem BupBase-registreringen: afvis afslut opret patient T o T 1 T 2 (Tn) T f ADHD ADHD (revurdering) start afslut efter klinisk visitation Alle henvisninger Evt. forvisitation Start (T 1 ) ADHD-start Revurdering (T 2 ) oprettes (T ), (T f ) samtale(r) på us. og/eller Ved arbejdsdiag- ADHD revurdering eller netværks- behandling nose F9.x møde(r) og F 98.8 Samme BupBase forløb uanset afsnit og statusskift Forløb i BupBase er en kæde af begivenheder, som følger efter henvisning a (se noter) af en patient. Der er fire typer forløb: 1) Behandlingsforløb, 2) Undersøgelsesforløb, 3) Afviste/ tilbagevisiterede b forløb og 4) Konsulentforløb c Ved undersøgelses- og behandlingsforløb er der tre ankerbegivenheder: henvisningstidspunkt (T ), start på undersøgelse (T 1 ) og revurdering (T 2 ). Administrativt følger herefter BupBase Afslutning. Der kan være indskudt en forvisitation (T f ) mellem T og T 1. Hvis et undersøgelses- eller behandlingsforløb stadig er i gang seks måneder efter T 1, skal der foretages revurdering (T 2 ) med diagnose for den primære del af forløbet. Der kan foretages senere revurderinger (T 2+ ), hvor også diagnosen skal revurderes. Kun i forløb med behandling rates patienterne med HoNOSCA og GAPD ved T 2. Hvis arbejdsdiagnosen ved T 1 er ADHD (F9.x eller F98.8) skal der udfyldes ADHD-RS formular af hjemmet og skolen, og hvis diagnosen fastholdes som slutdiagnose, tillige ADHD-RS fra begge kilder ved follow up, når behandling er institueret. Statusskift fra fx. ambulatorium til indlæggelse i samme d afdeling/center er i BupBase sammenhæng stadig det samme forløb. Hvis patienten viderehenvises/omvisiteres til en anden afdeling/center afsluttes forløbet i første afdeling og oprettes på ny i den anden. Noter a) Der kan også være tale om, at patienten selv henvender sig, fx via skadestue. Rene skadestuebesøg og tilsyn oprettes ikke som BupBase forløb. b) Afviste henvisninger oprettes med personidentifikation og henvisningsoplysninger og afsluttes umiddelbart i BupBase (registreres som afviste på afslutningsformularen). c) Konsulentforløb er netværksmøde(r) og/eller enkeltstående samtale(r) m.h.p at vurdere, om patienten skal vente på egentlig undersøgelse og behandling (hvorved kontakterne bliver til forvisitation) eller kan afsluttes som et konsulentforløb. Et konsulentforløb kan have flere kontakter og indeholde behandlingselementer, men registreres som konsulentforløb uden T 1 og T 2 registreringer, HoNOSCA rating m.m., hvis patienten (eks. et mindre barn) ikke selv deltager i undersøgelse og /eller behandling. Ved afslutning registreres på afslutningsformular; afslutte efter forvisitation. d) Det skal afklares indenfor hver region, om forskellige enheder/afdelinger hører under samme afdeling/center eller i BupBase sammenhæng skal betragtes som adskilte. Hvis en patient viderehenvises til en afdeling i en anden region, betragtes det som et nyt forløb. Det angives på afslutningsformularen, hvilken afdeling pt. er henvist til, m.h.p. senere sammenkædning. 13

14 Læg mærke til, at der ved flere revurderinger i forløbene (T 2+ ) skal foretages revision af diagnosen dvs. hele det multiaksiale diagnosemønster. På den måde kan komplekse forløb følges over længere tid, evt. flere år. Også ADHD-RS revurdering kan gentages i lange forløb. Formularer Der er otte formularer, som findes i papirversion (se Appendiks A) tilsvarende skærmbillederne. Den enkelte afdeling afgør, om klinikerne indtaster direkte i databasen eller udfylder papirformularerne, som indtastes af sekretærerne. Opret patient Patientidentifikation og bopælskommune Henvisning T : dato for henvisning modtaget, henviser, henvisningsdiagnose mm. Forvisitation T f : evt. forsamtale eller start på konsulentforløb Start undersøgelse T 1 : første patientkontakt i et forløb Revurdering T 2 : afslutning af klinisk forløb eller 6 (5-7) måneder efter T 1 Afslutning Administrativ lukning af forløbet i BupBase. Afslutning er en forudsætning for, at et nyt forløb kan oprettes for samme patient efter ny henvisning. I 28 er der indført formularer for indtastning af specifikke data om ADHD. En særlig manual er udarbejdet for denne funktion. ADHD-Start Under udredning af ADHD (før behandling sættes i gang) ADHD-Revurdering Evaluering af behandling (kan gentages) (med kliniske data) I revurderingsformular T 2 afkrydses om der kun er foregået undersøgelse (i så fald registreres den multiaksiale diagnose, men HoNOSCA og GAPD registrering undlades) eller undersøgelse og behandling (medfører fuld registrering ved T 2 ). Øvrige definitioner Henvisningsdato (T ): Den dato henvisningen modtages i afdelingen. De fleste steder dateres henvisningen af modtagende sekretær, når posten åbnes. Akutte patienter som selv henvender sig, fx i skadestue, registreres på henvendelsesdato. I dette tilfælde kan T blive samme dato som T 1 Henvisningsdiagnose: Tentativ diagnose modtagende afdelings bedste faglige skøn efter de forhåndenværende oplysninger. Ikke blot henvisers evt. diagnose. Koder som F989, Z4 eller Z32 bør undgås, brug hellere mindre uspecifikke diagnoser som F29:.. psykose, uspecificeret, eller F9.9 opmærksomhedsforstyrrelse, uspecificeret. Forvisitation: En (ikke-obligatorisk) indskudt ydelse fx netværksmøde eller enkeltstående samtale med pt. og/eller familien m.h.p. at vurdere, om sagen kan afvises, omvisiteres afsluttes som konsulentforløb eller skal videre til udredning og eventuel behandling. Hvis udredningen fortsætter i umiddelbar forlængelse af forvisitationen kan denne dato (hændelse) være identisk med start undersøgelse (T 1 ). Forvisitation, der ikke fører til egentlig undersøgelse og behandling registreres som konsulentforløb og afsluttes herefter (BupBase afslutningsformular udfyldes med afsluttet efter forvisitation ). Konsulentforløb: Ved afkrydsning af konsulentforløb forventes ikke en T 1 (og T 2 ) registrering. Konsulentforløb tæller ikke i ventetids-indikatoren og afsluttes som et konsulentforløb. Se i øvrigt definitionen ovenfor under note c. Start undersøgelse (T 1 ): Tidspunkt for første kontakt med patienten i et planlagt, sammenhængende undersøgelses- eller behandlingsforløb. Her rates patienten med HoNOSCA og GAPD, som beskriver patientens funktion før T1, samtidig med at indsamling af informationer til scoringen kan foretages efter T1, som led i undersøgelsen. Der registreres tillige én eller flere Arbejdsdiagnoser. Etnicitet: Patientens forældres fødeland. 14

15 Husstand: Personer på patientens folkeregisteradresse uanset forældremyndighedsstatus. Socio-økonomisk status for fungerende mor og far på folkeregisteradressen. ADHD start : Hvis en af arbejdsdiagnoserne ved T 1 er ADHD (F9.x eller F98.8) skal der udleveres ADHD-RS til forældre og skole. Besvarelserne indtastes efterfølgende i BupBase. ADHD revurdering: Hvis ADHD diagnosen bekræftes under udredningen skal hjem og skole genudfylde ADHD-RS, når behandling (medicin, pædagogik, psykoedukation mm.) er institueret. Ved hver ADHD- RS revurdering inddateres også kliniske data (medicin (type og døgndosis), støtte i skole og familie, og klinisk opfølgning). ADHD-RS revurdering registrering kan laves flere gange. Revurdering (T 2 ): Her registreres ved klinisk afslutning eller 5-7 måneder efter start dels den multiaksiale diagnose for hele forløbet. Hvis behandling har indgået i forløbet tillige patientens status de sidste 14 dage før revurderingen målt med HoNOSCA og GAPD. Denne registrering danner grundlag for beregning af resultatindikatorerne. Multiaksial diagnostik: Her følges WHO s retningslinier for diagnostik i børne- og ungdomspsykiatri (World Health Organization (WHO), 1996) på fire akser: 1) psykiatrisk syndrom, 2) udviklingsforstyrrelse, 3) begavelsesniveau (IQ) og 4) somatiske diagnoser. Diagnoserne er en beskrivelse af de tilstande, som blev afdækket ved undersøgelsen og var udgangspunktet for behandlingen i det konkrete forløb. Registrering på alle akser er obligatorisk og ved fravær af diagnose eller normale forhold på én eller flere akser udfyldes med henholdsvis Z32, F8x, F7x og Ax. Afslutning: Et BupBase-forløb lukkes almindeligvis efter revurdering (T 2 ). Forløb kan også afsluttes efter forvisitation ( papir -visitation eller 1-2 ydelser med det formål at afklare om BUP undersøgelse/behandling skal iværksættes). Hvis patienten fortsætter i behandling kan man dog vælge at holde BupBase-forløbet åbent med registrering af fortløbende revurderinger (T2+). Alle BupBase-forløb skal afsluttes senest ved det kliniske forløbs afslutning. HoNOSCA: Health of the Nation Outcome Scale for Children and Adolescents (Bilenberg, 23; Gowers et al., 1999) er en børn og unge version af Health of the Nation Outcome Scale, som stammer fra Storbritannien. Hvert af de 13 items dækker et problemområde, og problemtyngden scores på en skala fra -4. Overlap mellem områderne er begrænset, og hvert item udgør et specifikt bidrag. Indholdet er symptom- og problembaseret, ikke diagnose-baseret. Den totale score fra -52 repræsenterer tyngden af symptomer og belastning som helhed. Ratingen er en status over patientens tilstand de seneste to uger op til henholdsvis T 1 og T 2. Problemtyngden beregnes ud fra en algoritme som værende svag, middel eller svær og udgør den ene af tre resultatindikatorer i BupBasen. GAPD: Global Assessment of Psychosocial Disability (WHO, ICD-1, akse 6) (World Health Organization (WHO), 1996) er en skala fra -8, hvorpå patientens samlede funktionsniveau scores. er ideel god funktion på alle områder og 8 repræsenterer en tilstand, hvor patienten ikke kan varetage selv de mest basale funktioner i relation til sin alder. Ændringen i GAPD score er den anden af de tre resultatindikatorer i BupBasen. Patienten rates på samme tidspunkter som for HoNOSCA s vedkommende, men for en længere forudgående periode (tre måneder ved start- og en måned ved slutrating). 15

16 Undersøgelse og behandling: Der afkrydses på revurderingsformularen, om der er foregået: Undersøgelse alene Udover undersøgelse har interventionen i forløbet (T1 -> T2) kun bestået i orientering om undersøgelsesresultatet, mundtligt og evt. skriftligt. SKS ydelseskoder kan fx være førstegangsbesøg, psykologisk undersøgelse, netværksmøde og udfærdigelse af erklæring. Undersøgelse og behandling Interventionen har udover orientering om undersøgelsesresultatet omfattet rådgivning og evt. anden behandling. SKS ydelseskoder kan være fx individuel psykoterapi, familieterapi, samtale med behandlingssigte, psykofarmakologisk behandling og psykoedukation i gruppe. 16

17 Statistisk-epidemiologisk analyse Punktestimater Alle indikatorer, der er omfattet af nærværende rapport, er proportioner af natur. For indikatorerne I og IV angives grafisk procenten af patientforløb, der opfylder kravet om tilfredsstillende indsats i relation til den pågældende indikator. Begge indikatorer er angivet på regionsniveau såvel som på afdelings niveau. For indikator V angives antallet af patientforløb, som indgår i værdisættelsen af indikatoren, samt antallet og procent af patientforløb, der opfylder kravet om tilfredsstillende indsats i relation til den pågældende indikator. Indikator er angivet både på afdelingsniveau, og regionsniveau såvel på nationalt niveau. For indikatorerne II og III angives som noget nyt den relative ændring i HoNOSCA/GAPD score fra rating ved T1 til rating ved T2. Begge indikatorer er angivet for hver enkelt aktionsdiagnose gruppe og på regionsniveau såvel på afdelings niveau. For hver indikator for kategorier med et tal, der er 1 eller mindre i nævneren anses resultat-indikatoren ikke for valid og er markeret lysegrå. 17

18 Deltagende afdelinger/centre Tabel 2 Afdelinger/centre som registrerer i BupBase og deres respektive baggrundspopulation Region Center/Afdeling Aldersgrænser Indbyggere i regionen ( 17-årige) ultimo 21 Region Hovedstaden: Bispebjerg Glostrup Hillerød - 17 år år - 17 år - 17 år Region Sjælland: - 17 år Roskilde - 17 år Holbæk - 17 år Næstved - 17 år Region Syddanmark: - 17 år Odense - 17 år Kolding - 23 år Augustenborg - 2 år Esbjerg - 2 år Region Midtjylland: - 17 år Risskov**** - 2 år Herning**** - 2 år Viborg**** - 2 år Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Risskov - 17 år Region Nordjylland: - 17 år Ålborg - 17 år Privatklinkker: Hejmdal, Frederiksberg Aleris Ungplan, Humlebæk Psyk. Klinik for Børn og unge Silkeborg Børnelæge Jürgen Schwarzenburg, Rønne - 17 år - 17 år - 17 år - 17 år **** BUC i Region Midtjylland har også ansvaret for undersøgelse/behandling af alle voksne med anoreksi og bulimi. 18

19 Aktivitet i BupBase Samlet antal forløb i BupBase d I alt forløb er oprettet i databasen siden start i oktober 23. Hvert forløb er knyttet til dels en person, dels en henvisning, den samme person kan således have flere forløb. Antallet af nyoprettede forløb i perioden er I alt blev afvist i visitationsprocessen. I kalenderåret er patienter startet undersøgelse og/ eller behandling (T 1 ) og har fået foretaget en revurdering (T 2 ), heraf har forløb inkluderet behandling. Startede og revurderede patientforløb kan være henvist de foregående år. Der er et stort tab (missing data) mellem T og T1, og igen mellem T1 og T2 (herom senere). Kumuleret incidens Kumuleret incidens er et bedre mål for hvor mange børn der egentlig ses i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Af de i Danmark bosiddende personer som blev 18 år i 21 (67.726) er 4.63 oprettet i BupBase (6,8%) og denne såkaldte kumulerede incidens -18 år vil vokse de næste år, efterhånden som databasens registrering dækker hele tidsvinduet. Til illustration af den mere revisende kumulerede incidens for registrering af minimum ét forløb i den hospitalsbaserede Børne- og Ungdomspsykiatri fra fødsel til det 18. år, har vi indhentet tal fra Psykiatrisk Central Register. I alt (9,) af fødselsårgangen 1992 er registreret med et eller flere forløb. Denne incidens vil også stige for de næste årgange efterhånden som de store henvisningsårgange bliver 18 år. 19

20 Tabel 3 Forløb registreret i BupBase i 21 Region Center/afdeling Henvisninger 21 Startede forløb (T1) i 21 Revurderede forløb (T2) i 21 Revurderede forløb (T2) i 21 Revurderede forløb (T2) i 21 Antal henvisninger Antal forløb I alt Forløb med undersøgelse Forløb med undersøgelse og behandling Hovedstaden Bispebjerg Glostrup Hillerød I alt Sjælland Roskilde Holbæk Næstved I alt Syddanmark Odense Augustenborg Esbjerg Kolding I alt Midtjylland Risskov Herning Viborg I alt Nordjylland Aalborg Privatklinikker I alt Hejmdal Aleris Ungplan Psyk.kl.Børn og Unge Hele landet

21 Tabel 3 viser de registrerede henvisninger, startede forløb og revurderede forløb i 21. Startede og revurderede forløb kan være patienter, der er henvist i 29 og først starter undersøgelse og/eller behandling i 21, hvorimod en del henviste i 21 slet ikke er nået til start undersøgelse eller revurdering. Patienter der er blevet revurderet i 21, vil for en stor del være henvisninger fra året før. Man ser således ind af forskellige vinduer på aktiviteten i dansk Børne- og Ungdomspsykiatri. På grund af dette forhold bliver usikkerheden større jo længere til højre i tabellen man kommer. Antallet af startede og revurderede patientforløb, herunder forløb med behandling, er behæftet med usikkerhed p.g.a. utilstrækkelig registrering af T1 og T2 i de Børne- og Ungdomspsykiatriske centre. Der er god registrerings komplethed af nyoprettede forløb (T). Antallet af nyoprettede forløb i kalenderåret er I det foregående kalenderår blev oprettet i BupBase. De tidligere års øgning i antallet af henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien ser således ud til at være stagneret. De registrerede forløb i de private klinikker vil ofte være patienter, der er omvisiteret fra en af de regionale BUP-centre/afdelinger. Forløb kan derfor optræde 2 gange i tabellen. 21

22 Dækningsgrad- databasens registreringskomplethed af patienter Ved patientregistreringskompletheden forstås andelen af Børne- og Ungdomspsykiatriske patienter registreret i BupBase, ud af den totale pulje af patienter (cpr.nr.) som faktisk er tilkommet LPR i kalenderåret i Danmark. Landspatientregisteret benyttes som ekstern datakilde til belysning af eventuelle manglende indberetninger af nyoprettede patienter (nye cpr-numre) det pågældende år, En analyse af 21 data i BupBase mod 21 data i Landspatientregistret (LPR) tager ikke højde for, at BupBase er forløbsbaseret og LPR er kontaktbaseret. De 2 datakilder er dermed ikke umiddelbart sammenlignelige med hensyn til årstal for indberetninger. En sådan analyse ville vise en falsk for lav registreringskomplethed af BupBase, og mange manglende cases både i Bupbase og i LPR. Der er derfor valgt følgende model: Oprettede cpr-numre i hele BupBase sammenholdes med cpr-numre oprettet i LPR af de Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger og Børne- og Ungdomspsykiatriske privatklinikker. Tæller: Andelen af personer oprettet i BupBase ( februar i året efter årsrapport-året) og som var indrapporteret til LPR i årsrapportåret Nævner: Det samlede antal personer indrapporteret med ind-år i årsrapportåret til LPR fra en af de Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger drevet af Danske Regioner (DR). Der er medtaget registreringer i BupBase frem til for at medtage efter-indberetninger for 21. Registreringskomplethed: BupBase versus Landspatientregistret (LPR) Antal forløb i BupBase alle år Antal patientforløb i LPR med indår i hhv.29 og Antal patienter (cpr) i LPR med indår i hhv. 29 og i 21 * Antal patienter både i BupBase og i Landspatientregistret Manglende patienter i BupBase BupBasens registreringskomplethed (%) 97,1 97,5 *En person kan kun optræde en gang i det pågældende år. Kommentar: Når der ses bort fra årstallet for registreringen i BupBase, er der en meget høj registreringskomplethed i BupBase, hvor godt 97% i både 21 og i 29 af de registrerede cpr-numre i LPR, var at finde i BupBase som helhed. At LPR heller ikke er uden mangler i forhold til registrering er i tidligere analyser vist, hvor BupBase bl.a. havde yderligere 493 cases i 27 og 937 cases i 28 som ikke var registreret i LPR. For de enkelte centre og privatklinikker ligger registreringskompletheden på mellem 94,5% og 1. (tabel 4) Det skal bemærkes at tallene for de Børne- og Ungdomspsykiatriske centre i henholdsvis Region H og Region Sjælland indberettes samlet for den pågældende region, i modsætning til de øvrige regioner, hvor tallene er opgjort for de enkelte centre. For en betydelig del af patienterne er der forskel på årstallet hvor indberetningen sker, i henholdsvis BupBase og i LPR Anbefaling: Det er muligt at øge registreringskompletheden ved at gennemgå lister fra LPR over de manglende cases (som kombinationen af cpr og afdelinger) i BupBase i 29 (n=344) og 21 (n=284). Ydermere tabes nogle cases pga fejl i indberetning, og en gennemgang af fejllister heraf vil kunne øge datakompletheden. 22

23 Tabel 4. BupBases registreringskomplethed 21: antal cprnumre i BupBase i imod Landspatientregistret (LPR) kun i 21, og opdelt på afdelinger, og sammenlignet med 29 Afd. Antal BupBase cpr Region Hovedstaden: Antal BupBase cpr Bispebjerg, Hillerød, Glostrup, Missing (er i LPR) Region Sjælland: Roskilde, Holbæk, Næstved Region Syddanmark: Total Antal Missing Total BupBase cpr. (er i LPR) Frekvens Procent i Bup 21 98,2 1,8 1, 96,8 3,2 1, Frekvens (procent i Bup) (98,5) 1723 (97,2) Odense Antal Missing Total BupBase cpr. (er i LPR) ,1 3,9 1, 1291 (96,8) Augustenborg Antal Missing Total BupBase cpr. (er i LPR) ,1 1,9 1, 724 (94,6) Esbjerg Antal Missing Total BupBase cpr. (er i LPR) ,8,2 1, 813 (99,6) Kolding Region Midtjylland Herning Antal Missing Total Antal Missing Total BupBase cpr. (er i LPR) BupBase cpr. (er i LPR) , 4, 1, 94,5 5,5 1, 724 (94,6) 62 (93,5) Risskov Antal Missing Total BupBase cpr. (er i LPR) ,1 2,9 1, 1629 (95,7) Viborg Antal BupBase cpr , 264 (94,7) Region Nordjylland: Aalborg 469(94,7) Antal Missing Total Bupbase cpr. (er i LPR) ,1 1,9 1, Privatklinikker: J. Schwarzenburg Antal BupBase cpr. 32 1, 22(1) Hejmdal Privathospital Antal BupBase cpr , 34(99,7) Aleris Ungplan, Humlebæk Antal BupBase cpr. 97 1, - Vejlefjord Antal BupBase cpr. 1 1, 124 (1) Psyk. Klinik Børn og Unge, Silkeborg Antal Missing Total Bupbase cpr. (er i LPR) ,6 1,4 1, 159 (97,5) 23

24 Supplement til analyse af BupBase dækningsgrad Kompletheden af de registrerede data for det enkelte Børne- og Ungdomspsykiatriske forløb er af stor betydning for validiteten af de beregnede indikatorværdier. Antallet af relevante forløb afhænger af, hvilket tidsvindue man kigger ind ad, ligesom en forudsætning for retvisende kvalitetsmonitorering af patientbehandlingen i Børne- og Ungdomspsykiatrien er at alle patienter kan følges igennem et forløb startende med henvisning, evt forvisitation, T1, T2 og afslutning, herunder en specifik afslutningsgrund. Er der mangler imellem forvisitation og T1 vil det påvirke ventetidsindikatoren, imens en manglende T2 vil påvirke resultatindikatorerne II-III og V Vurderingen af datakompletheden vedrører: 1) En høj datakomplethed af T1 vurderet i forhold til antallet af henviste, som ikke har gyldig afslutningsgrund (afvist eller afsluttet efter administrativ eller klinisk forvisitation). 2) En høj datakomplethed af T2 vurderet i forhold til antallet i T1, 3) En valid registrering af afslutningsgrund, Ved at tage udgangspunkt i forløb etableret i en bestemt tidsperiode, og følge op på hvordan den enkelte patient registreres fås et knap så positivt billede af datakompletheden. Vi har nedenfor lavet en analyse af datakompletheden ud fra forløb startet med en henvisning i 29, og set på hvorledes den enkelte patient registreres fremadrettet. Resultatet afbilledes i et flow-diagram (Figur 2) Følgende nøgletal indgår: - Antal henvisninger i perioden : (den samme patient kan godt optræde med flere henvisninger) - T1: Antal henvisninger i 29 som havde en efterfølgende T1: (51,4%) - T2: Antal henvisninger i 29 som havde en efterfølgende T2: 6.69 (36,9%) - AFSLUT: I alt (86,) af henvisninger i 29 havde en afslutningsdato af henvisninger i 29 hænger uden nogen afslutning 24

25 Figur 2 Flow diagram for henviste i 29: Henviste (T) (1) Afviste efter papir- eller klinisk visitation; 4.44 (26,8%) Afsluttet eller missing ; (21,8%) Start undersøgelse (T1) (51,4%) Afsluttede efter T1 eller Missing ; Revurdering (T2) 6.69 (36,9%) Afsluttet; Uafsluttede; 39 Kommentar: 1) Bortfald fra T til T1 er de forløb som ikke er afsluttet med kode 5 el. 6 efter henvisning (n=4.44) og som heller ikke optræder med en T1. I gruppen afsluttet eller missing er det uklart om disse er aktivt afvist, og blot kodet forkert, eller om de er faldet ud i BupBase sammenhæng (n=3.599). De repræsenterer et problem. 2) Alle med T1 burde have lavet en T2 registrering eller alternativt kodes med afslutningsgrund 6 som tegn på at T1 registreringen repræsenterede en klinisk forvisitation (N=99). Resten af de kan være patienter som udebliver og derfor ikke når T2 eller, som det nok er tilfældet for de fleste - de forsvinder mellem T1 og T2 og afsluttes sekundært i BupBase uden den T2 registrering der er nødvendig for resultat-indikator opgørelsen. Kode 5 = Afvist Kode 6 = Afvist efter forvisitation. Konsekvensen af disse analyser må være at afdelingerne bliver mere omhyggelige med registrering af afslutningsgrund, så man kan følge forløbene som de reelt har udspillet sig i klinikken. Det vil fremgå af tabellerne under Indikator II, III og V at enkelte afdelinger har alt for få forløb i forhold til det man må forvente, så bortfaldet synes af være skævt fordelt. Vi har ikke til denne årsrapport lavet afdelingsspecifikke analyser af ovenstående flow-diagram, men det vil vi lave i løbet af sommeren som oplæg til en opstramning af procedurer der hvor bortfaldet er størst. I tabel 5 ses hvor mange der mistes mellem T1 og T2 fordelt på afdelinger. 25

26 Tabel 5: Analyse Manglende T2 efter T1. Afdeling Antal mgl. T2 Afdeling Antal mgl. T2 Bispebjerg 72 Augustenborg: Børn.amb Ungd.. Amb Ungd. Afd Glostrup: -6 år 7-14 år Fra 15 år Tidl.Gentofte Hillerød: Børn amb. Ungdom amb. Spiseforstyr. amb Roskilde: Børne.amb Ungdom.amb Holbæk: Børne- og ungdom. Børn. Amb. Ungdomspsyk. Næstved: Døgnafsn. Børn amb. Ungdom.amb. Odense: Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Klinik for Selvmords. Team Esbjerg: 19 Kolding: 58 Herning: Team lille Team stor Ungdomspsyk. Anoreksiteam Risskov: Afsnit C A amb. B amb. C amb. D amb. Ungdomsafd. Center for spiseforstyr. G amb. Viborg: Børn.amb Ung.amb Aalborg: Afdeling Amb Heimdal: 54 Vejlefjord 31 Psyk.kl. Børn og Unge: 1 Jürgen Schwarzenburg 1 I alt 2.43* * I figur 2 er der som mistes mellem T1 og T2. Pga lidt forskellig kodning fremkommer 18 ekstra missing i denne analyse (n=2.43)

27 Henvisningsmønster Demografiske forhold I 21 er der oprettet henviste forløb i BupBase. Alders- og kønsfordelingen fremgår af tabel 4 og fordelingen på henviser af tabel 5. Der er kun minimale forskelle i mønstret hvad angår køns- og aldersfordeling sammenlignet med de sidste to år. Antallet af henviste drenge (58%) er et lille fald i forhold til 29 (6) og svarer nu til antallet i 28, Det samme forhold gør sig gældende med hensyn til aldersfordeling, hvor der er sket et lille fald i antallet af henviste 7-13 årige (4 mod 44% i 29), og tilsvarende en lille øgning i antallet af årige (38% mod 35% i 29). Henviserne til de Børne- og Ungdomspsykiatriske centre (tabel 6) fordeler sig på landsplan næsten identisk med tidligere år. Halvdelen af henvisningerne kommer fra alment praktiserende læger. Derefter følger Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med knap ¼, og andre sygehusafdelinger med ca. halvdelen fra somatiske og halvdelen fra psykiatriske afdelinger inkl. psykiatrisk skadestue. Kun 4 % kommer direkte fra en socialforvaltning. Med hensyn til privatklinikkerne modtager to af disse (Aleris og Psykiatrisk Klinik for Børn og Unge) primært deres patienter fra psykiatrisk afdeling/skadestue. Dette er formentlig viderehenvisninger jvnf undersøgelses- og behandlingsgarantien. Heimdal modtager primært patienter fra andre instanser Der er forskelle i henvisningsmønstret vedr. diagnoser, både indenfor centrene i de enkelte regioner, og imellem regionerne. Årsagen hertil kan være at centre med specialfunktion eller særlig interesse indenfor et diagnoseområde modtager mange henvisninger vedr. denne. ADHD er fortsat den hyppigste henvisningsdiagnose til Børne- og Ungdomspsykiatrien, og udgør 24 % af henvisningerne, mod 25% i 29. ADHD udgør en endnu større andel af henvisningsdiagnoserne til de private Børne- og Ungdomspsykiatriske klinikker, hvor 34% har denne henvisningsdiagnose. Totalt henvistes børn og unge på mistanke om ADHD. Dette svarer stort set til antallet i 29 (3.826). I perioden var der en stigning på 1. med ADHD som henvisningsdiagnose. Denne øgning af henvisninger på mistanke om ADHD ser således ud til at stagnere. Autismespektrum forstyrrelse (ASD) er den næsthyppigste henvisningsdiagnose, og udgør som sidste år 1. I privatklinikkerne udgør denne henvisningsdiagnose 19%. Affektive lidelser udgør 1 af henvisningsdiagnoserne (9% i 29), og 4% af henvisningerne til de private klinikker patienter blev afvist/omvisiteret. Dette kan være efter visitation af den skriftlige henvisning eller efter en klinisk forvisitation (Tf). Samlet bliver 22 % af henvisningerne aldrig til undersøgelses eller behandlingsforløb. ADHD og uspecificerede diagnoser er de hyppigste henvisningsdiagnoser på afviste patienter. Formodentlig afvises en stor del af patienterne på grund af utilstrækkelige oplysninger i henvisningen, og genhenvises på et senere tidspunkt. En analyse af hvor mange af de afviste som senere får et reelt forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien ville være brugbart og kunne eventuelt foretages ved en særlig kodning, som er udenfor rammerne af denne årsrapport 27

28 28 Tabel 6 Alder og køn for henviste patientforløb 21 Region Center/ afdeling Alder Køn I alt Mand Kvinde Hovedstaden Bispebjerg % % % 63 5% 76 54% % Glostrup % 72 45% % % Hillerød % ,8% I alt 72 17% % % % Sjælland Roskilde % % Holbæk 13 15% 4 47% % % Næstved 12 15% % I alt 34 14% % % Syddanmark Odense % % % Augustenborg 99 9% % % % 11 1 Esbjerg 78 8% % % % % Kolding % 34 34% % I alt % % % % % Midtjylland Risskov 39 15% % % % % Herning % % 4 6% % Viborg % % % I alt % % 259 8% % Nordjylland Aalborg % % 62 5% I alt % % 62 5%

29 Alder og køn for henviste patientforløb 21 Tabel 6a Alder Køn I alt Privatklinikker Mand Kvinde Hejmdal % 14 68% Aleris Ungplan Psykiatrisk klinik for Børn og Unge 47 36% % 63 49% % 19 15% % 11 78% I alt % Hele landet % % 181 7% %

30 Tabel 7. Henvisende instans 21 Region Center/afdeling Egen læge PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) Sygehusafdeling Praktisende Speciallæge Socialforvaltningen Psykiatrisk afdeling/ Skadestue Andre, uoplyste + retsvæs Bispebjerg/Bornholm 57 36% % % 99 7% % 74 5% Region Glostrup % % 69 4% Hovedstaden Hillerød % I alt % 386 9% % % 183 4% Roskilde % 52 6% Region Holbæk % 54 6% Sjælland Næstved % 34 5% % % 684 I alt % % 172 7% 14 4% Odense % Region Augustenborg % % Syddanmark Esbjerg % % 47 5% Kolding % % 77 8% I alt % 76 17% % 227 5% Herning % 19 27% 61 9% Region Risskov % 54 27% 168 8% 71 4% 79 4% 115 6% 87 4% Midtjylland Viborg % I alt % 274 9% 89 3, % 111 4% Region Nordjylland Aalborg 74 58% % 44 4% 93 7% 55 4% 48 4% 45 4% Hejmdal % Privatklinikker Aleris Ungplan Psyk.kl.Børn og unge % 13 1 I alt % Hele landet alle afd.+private kl % 556 5% % Total

BupBase. Årsrapport 2008

BupBase. Årsrapport 2008 BupBase Årsrapport 2008 Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital Maj 2009 BupBase sekretariatet Sekretær Käthe Juel BupBase sekretariatet Psykiatrien

Læs mere

BupBase. Årsrapport 2009

BupBase. Årsrapport 2009 BupBase Årsrapport 2009 Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital Maj 2010 BupBase sekretariatet Sekretær Käthe Juel BupBase sekretariatet Psykiatrien

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase)

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-konference Ålborg 19.5.2010 Niels Bilenberg, Professor, Ph.D. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Psykiatrien

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual Ved professor, ovl. Niels Bilenberg (klinisk ansv. i BupBase), DBUH, Odense BupBase sekretariatet: BupBase sekretariatet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring Loa Clausen, Ph.d. og Janne Helverskov, Børne- & Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere