Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II."

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

2 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul Studieaktivitetsmodel... 3 Studieopgaver - modul Studieopgave Studieopgave Retningslinjer for intern mundtlig prøve Obligatorisk litteraturliste - modul

3 Studieaktiviteter for modul 7 Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag i modul 1, 2, 3, 4, 5 og 6 samt klinisk undervisning i modul 1, 3 og 6. Tema Modulet rettes mod rehabilitering og habilitering herunder stimulering, genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger for borgere/patienter med nedsat funktionsevne. Der er fokus på den fysiske, psykiske og sociale udvikling og sundhed for at muliggøre aktivitet og deltagelse hos unge, voksne og ældre. Der arbejdes med den ergoterapeutiske intervention herunder undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er fokus på borgere/patienter med akutte og kroniske lidelser med somatiske og/eller psykiatriske problemstillinger. Mål for læringsudbytte At den studerende kan: Viden: identificere og redegøre for aktivitetsproblemer relateret til borgere med somatiske og psykiatriske lidelser og udviklingsrelaterede problematikker redegøre for somatiske og psykiatriske sygdommes indflydelse på hverdagslivet og på menneskets aktivitetsproblemer og -udførelse redegøre for behandlingsprincipper relateret til borgere med somatiske og psykiatriske lidelser og udviklingsrelaterede problematikker redegøre for udvalgte dele af neuroanatomi og -fysiologi samt voksenpsykiatri redegøre for de motoriske, sensoriske og autonome systemer som baggrund for sansernes betydning for aktivitetsudførelse redegøre for psykiatriske diagnostiske kriterier, symptomer, årsagssammenhænge og behandlingsmetoder reflektere over nationale og internationale love, regler og bestemmelser og etiske retningslinjers betydning for ergoterapi og beskrive den ergoterapeutiske indsats i overensstemmelse hermed vurdere sygdommens konsekvenser for borgerens fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til den aktuelle livssituation redegøre for de grundlæggende elementer i interview og observation anvendt som forskningsmetode samt bruge af disse redegøre for og udarbejde forslag til forskningsspørgsmål med udgangspunkt i ergoterapeutisk praksis Færdigheder udvælge, anvende og argumentere for ergoterapeutiske teorier, modeller, redskaber og metoder i forbindelse med undersøgelse, målsætning, planlægning, intervention og evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold til patienter/borgere med somatiske og psykiatriske lidelser og udviklingsrelaterede problematikker 1

4 udvælge og anvende tværfaglige undersøgelsesredskaber i forbindelse med undersøgelse, målsætning, planlægning, intervention og evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold til patienter/borgere med somatiske og psykiatriske lidelser og udviklingsrelaterede problematikker planlægge og udføre en ergoterapeutisk undersøgelse på funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau af en borger med somatiske og psykiatriske lidelser og udviklingsrelaterede problematikker anvende analyse- og behandlingsmetoder i forhold til motoriske og processuelle færdigheder samt begrunde valget for disse planlægge en ergoterapeutisk indsats inden for rehabiliteringen hos borgere/patienter med somatiske og/eller psykiatriske lidelser og udviklingsrelaterede problemstillinger ved brug af relevante interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder og -principper og ved etablering af kompenserende foranstaltninger udarbejde en aktivitetsanalyse på baggrund af et eller flere opstillede mål og begrunde ergoterapeutens rolle i den konkrete aktivitet anvende og illustrere principperne for klientcentreret praksis i alle faser af den ergoterapeutiske arbejdsproces planlægge og udføre interview og observation til udforskning af ergoterapeutisk praksis anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder Kompetencer reflektere over og argumentere for relevansen af de anvendte metoder og principper relateret til den specifikke ergoterapeutiske intervention kombinere og integrere ny viden fremkommet i relation til en specifik ergoterapeutisk intervention evaluere mestring af egen faglig formåen i forhold til egne læringsmål og herudfra formulere læringsbehov, som demonstrerer progression i læring Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi Sygdomslære - Medicin og patologi - Reumatologi - Onkologi - Psykiatri 4,5 126 Fysiologi neurofysiologi 1 28 Videnskabsteori og videnskabelig metode 1 28 I alt 15 ECTS 420 Studieplan Se studieplan for modul 7. 2

5 Studieaktivitetsmodel Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet alle typer af undervisning, hvor der er en underviser tilstede (F2F, parallel, på nettet, forelæsninger etc.) vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv. praktik/klinisk undervisning, vejledning i praktikken eksamen, prøver Deltagelse af: Underviser & Studerende Kategori 1 Deltagelse af underviser og studerende Initieret af underviser 105 timer Initieret af: Undervisere Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 97 timer projekt- og gruppearbejde forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser arbejde med e-læringsobjekter praktik (som ikke har karakter af organiseret undervisning) netbaseret introduktion til studieaktiviteter studiebesøg, feltstudier evaluering af studie og undervisning Deltagelse af: Studerende Kategori 4 Kategori 3 debatarrangementer egen opsamling på gruppearbejde studievejledning fælles timer feedback Deltagelse af underviser og studerende Initieret af studerende 24 timer Deltagelse af studerende Initieret af studerende 194 timer egen forberedelse til undervisning, praktik og eksamen selvstændige studieaktiviteter studiegrupper litteratursøgning studiecafé Initieret af: Studerende For nærmere uddybning af tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter henvises til studieplan for modul 7. Obligatoriske delaktiviteter i modul 7 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer ngslinjer for opgaver i modul 7. Modulprøve Se retningslinjer for intern modulprøve 7. 3

6 Studieopgaver - modul 7 Mål Er beskrevet i studieaktiviteter for modul 7. Praktisk tilrettelæggelse Opgaverne udføres på halvt hold, med én underviser på hvert halve hold. Det halve hold har to studieopgaver på modul 7 og to studieopgaver på modul 8. Det halve hold inddeles i 4 grupper, som skal arbejde sammen i såvel modul 7 som 8. Hver gruppe er ansvarlig for én af de fire opgaver i de to moduler, i forhold til planlægning og udførelse af undersøgelserne. Opgaverne er forudsætning for intern prøve i modul 7 og ekstern prøve i modul 8. De fire opgaver på modul 7 og 8 vil overordnet forløbe efter samme skabelon, men der vil være en løbende progression, idet der i hver opgave er et forskelligt fokus for den ergoterapeutiske intervention. Det vil sige indholdet er forskelligt med hensyn til alder, diagnose og kompleksitet. Beskrivelsen af studieopgaverne skal læses sammen med studieplanen for modulet. Studieopgave 1 Opgave i relation til den ergoterapeutiske intervention i relation til en voksen borger, der har aktivitetsproblemer grundet en personlighedsforstyrrelse. Indhold: Introduktion til studieopgave 1 Gennemgang af opgaven Dannelse af grupper Trin 1: Udveksling og kortlægning af viden, erfaringer og værdier/holdninger Individuel udfyldelse af refleksionsark. Viden, færdigheder og kompetencer, tilegnet fra klinisk undervisning, medinddrages i arbejdet med refleksionsarket. Herefter mødes man i de små grupper og laver en systematisk gennemgang med afsæt i refleksionsarket. 1 lektion 3 studietimer I de efterfølgende 2 studietimer arbejdes der med: Læringsmål og samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne udarbejdes med udgangspunkt i den udleverede skabelon Der skal både udarbejdes samarbejdsaftaler for det halve hold og de enkelte grupper Udarbejdelse af læringsmål Hver studerende udarbejder personlige læringsmål for modul 7 Læringsmålene skal fremlægges for gruppen Der formuleres endvidere fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde 4

7 Trin 2: Forberedelse af undersøgelse Det halve hold får udleveret en case med en beskrivelse af en borger med en personlighedsforstyrrelse. Styregruppen forbereder den første undersøgelse/møde og kan inddrage det halve hold efter behov. I undersøgelsen skal styregruppen gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. 3 studietimer Inden mødet med borgeren forbereder styregruppen sig: Læsning af case, hvor der videregives oplysninger om helbredstilstand, aktivitet og deltagelse, kropsfunktioner (niveau), og omgivelserne (ICF) Undersøgelse af aktivitet og deltagelse (Fx: Hvordan kommer sygdommen til udtryk? Hvordan påvirker sygdommen hverdagen?) Valg af undersøgelsesmetode og redskab (aktivitets- og/eller kropsniveau) Overvejelser om setting og kontakt til borgeren (Fx: Hvordan indrettes rummet til undersøgelsen? Hvordan tager I imod borgeren? Hvordan præsenterer I jer selv?) Rollefordeling mellem styregruppens medlemmer Planlægning af en praktisk aktivitet, såfremt observation af aktivitetsudøvelse indgår i undersøgelsen Resten af det halve hold forbereder sig på den specifikke lidelse. Trin 3: Afvikling af undersøgelse Den planlagte undersøgelse udføres på halve hold. 3 lektioner Undersøgelsen afvikles over 3 lektioner. Det halve hold og underviseren er til stede. Borgeren deltager i den første lektion, hvor undersøgelsen finder sted. Undersøgelsen foregår på Ergoterapeutuddannelsen. 1. lektion Styregruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion, svarende til undersøgelse af borgeren i ca. 45 min. Styregruppen optager undersøgelsen på video. Underviser og resten af det halve hold deltager som observatører. Det halve hold fordeler roller ud fra følgende fokusområder: Hvordan fungerede de valgte undersøgelsesredskaber og -metoder? Blev formålet med undersøgelsen nået? Hvordan virkede settingen? Hvordan var kontakten mellem de studerende og borgeren? Hvordan blev de forskellige kommunikationsteknikker anvendt? Hvilke kommunikationsteknikker var virksomme i dialogen med borgeren? Hvordan blev principperne for klientcentreret praksis anvendt? Fik borgeren mulighed for at udfolde sine perspektiver? Fik borgeren mulighed for at fortælle om det, som er betydningsfuldt for borgeren? Hvilke symptomer lagde du mærke til med udgangspunkt i ICD-10? Hvilke forsvarsmekanismer kom i spil i undersøgelsessituationen? Hvordan påvirker personlighedsforstyrrelsen hverdagslivet; herunder aktivitetsudøvelsen? 5

8 Hvilke drømme, ønsker og tanker havde borgeren om fremtiden? Alle observatørerne forholder sig til, hvilke følelser de fik under undersøgelsen. For eksempel: Hvilke billeder fik du, hvilke minder, hvad genkendte du, hvilken stemning blev du opfyldt af? Notér observationer og undersøgelsesresultater lektion Efter udførelse af undersøgelsen får styregruppen feedback fra resten af det halve hold og underviseren i forhold til punkterne ovenfor. Feedbacken starter dog med udgangspunkt i styregruppens umiddelbare refleksioner over den udførte undersøgelse. Afslutningsvis skal styregruppen kort reflektere over: Hvad har jeg hørt fra den feedback, jeg har modtaget i dag? Hvad har jeg hæftet mig ved? Er der noget, der er uklart - og noget der skal samles op på? Trin 4: Opsamling på undersøgelsen Hvert halve hold systematiserer og klargør de indsamlede data til databearbejdning ved hjælp af modellen PEO (Person, Environment, Occupation). 3 studietimer Hvert halve hold udarbejder og uploader datapræsentationen til en mappe på Fronter, hvor kun undervisere og medstuderende har adgang. Trin 5: Præsentation af de indsamlede data Det halve hold forelægger de områder, hvor der mangler data, og hvor der med fordel kan indhentes yderligere oplysninger. Den første studietime skal munde ud i et konkret forslag til indholdet for undersøgelse 2. 1 lektion 1 studietime En underviser vil være til stede og bidrage til at kvalificere oplægget til anden undersøgelse. Styregruppen samler op og planlægger undersøgelse 2. Trin 6: Undersøgelse 2 opfølgning på 1. undersøgelse Kontakt til borgeren igen enten telefonisk eller ved et møde, der finder sted, hvor borgeren ønsker det. 2 studietimer Trin 7: Skriftlig bearbejdning af data De fire grupper pr. halve hold arbejder med analyse af data fra undersøgelse og opsamling. Til brug for analysen inddrages relevant teori Der udføres en litteratursøgning inden for gruppens emne 12 studietimer 1 lektion vejledning Den skriftlige opgave indeholder Præsentation af borgeren på baggrund af de indsamlede data Analyse af data. Data analyseres ved hjælp af begrebsmodellen Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E). 6

9 Konklusion på analysen, herunder borgerens ressourcer og aktivitetsproblematikker SMART mål Handleplan Planlægning af ergoterapeutisk intervention med inddragelse af behandlingsprincipper I det skriftlige arbejde angives litteraturhenvisninger. Hver gruppe udarbejder en skriftlig opgave. Hver af de 4 grupper udarbejder et skriftligt oplæg på max anslag incl. mellemrum, excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste. Der skal desuden være en tydelig fremhævning af, hvad der særligt ønskes feedback på. Opgave afleveres i mappe på Fronter. Trin 8: Mundtlig formidling og feedback Grupperne mødes på de halve hold og har læst hinandens opgaver. 4 lektioner Den enkelte gruppe formidler udvalgte områder fra egen opgave. Gerne ved hjælp af quiz og jeopardy, lille filmklip, som de studerende har produceret, mm. Herefter gives der feedback på det skriftlige materiale. Underviseren giver feedback til hver gruppe på det samlede oplæg. Trin 9: Efterrefleksion De fire grupper færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra trin 8. Den endelige opgave lægges i et tilpasset rum på Fronter, med tydelig angivelse af de studerendes navne, idet opgaven er en forudsætning for at gå til eksamen. 4 studietimer Grupperne laver en systematisk gennemgang af viden og erfaringer inden for emneområdet personlighedsforstyrrelser: Hvor står jeg nu? Hvilken viden har jeg tilegnet mig? Hvilke færdigheder har jeg prøvet af? Hvad skal jeg arbejde videre med? Hvor er mine styrker i forhold til dette ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde? Hvor er mine opmærksomhedspunkter? Refleksionerne tages med til lektionerne, hvor det psykiatriske arbejdsområde inden for personlighedsforstyrrelser afrundes. 7

10 Studieopgave 2 Opgave i relation til den ergoterapeutiske intervention i relation til en voksen borger, der har aktivitetsproblemer grundet en kronisk lidelse KOL, gigt eller onkologi. Indhold: Introduktion til studieopgave 2 Gennemgang af opgaven 1 lektion Trin 1: Udveksling og kortlægning af viden, erfaringer og værdier/holdninger Grupperne laver en systematisk gennemgang af viden og erfaringer inden for emneområdet kronisk lidelse - KOL, gigt eller onkologi. Samt af hvilke værdier og holdninger der styrer den enkelte studerendes tilgang til borgere med kronisk lidelse - KOL, gigt eller onkologi. Viden, færdigheder og kompetencer, tilegnet fra klinisk undervisning, medinddrages ligeledes i arbejdet med refleksionsarket. 3 studietimer I de efterfølgende 2 studietimer arbejdes der med: Læringsmål og samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne udarbejdes med udgangspunkt i den udleverede skabelon Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler for de enkelte grupper Udarbejdelse af læringsmål Hver studerende udarbejder personlige læringsmål for modul 7, opgave 2 Læringsmålene skal fremlægges for gruppen Der formuleres endvidere fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde Trin 2: Forberedelse af undersøgelse Det halve hold skal tage kontakt med ergoterapeut fra praksis og få adgang til relevante oplysninger om borgeren (med en kronisk lidelse - KOL, gigt eller onkologi). Styregruppen forbereder den første undersøgelse/møde og kan inddrage det halve hold efter behov. I undersøgelsen skal styregruppen gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. Inden mødet med borgeren forbereder styregruppen sig: Læsning om den specifikke lidelse Undersøgelse af aktivitet og deltagelse (Fx: Hvordan kommer sygdommen til udtryk? Hvordan påvirker sygdommen hverdagen?) Valg af undersøgelsesmetode og -redskab (aktivitets- og/eller kropsniveau) Overvejelser om setting og kontakt til borgeren (Fx: Hvordan indrettes rummet til undersøgelsen? Hvordan tager I imod borgeren? Hvordan præsenterer I jer selv?) Rollefordeling mellem styregruppens medlemmer Planlægning af en praktisk aktivitet, såfremt observation af aktivitetsudøvelse indgår i undersøgelsen 3 studietimer Disse timer kan være nødvendige at afvikle på tidspunkter, som er aftalt med praksis Resten af det halve hold forbereder sig på den specifikke lidelse. 8

11 Trin 3: Afvikling af undersøgelse Den planlagte undersøgelse udføres på halve hold. 3 lektioner Undersøgelsen afvikles over 3 lektioner. Det halve hold og underviseren er til stede. Borgeren deltager i den første lektion, hvor undersøgelsen finder sted. Undersøgelsen foregår på Ergoterapeutuddannelsen eller et andet sted efter aftale. 1. lektion Styregruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion, svarende til undersøgelse af borgeren i ca. 45 min. Styregruppen optager undersøgelsen på video. Underviser og resten af det halve hold deltager som observatører. Det halve hold fordeler roller ud fra følgende fokusområder: Hvordan fungerede de valgte undersøgelsesredskaber og -metoder? Blev formålet med undersøgelsen nået? Hvordan virkede settingen? Hvordan var kontakten mellem de studerende og borgeren? Hvordan blev de forskellige kommunikationsteknikker anvendt? Hvilke kommunikationsteknikker var virksomme i dialogen med borgeren? Hvordan blev principperne for klientcentreret praksis anvendt? Fik borgeren mulighed for at udfolde sine perspektiver? Fik borgeren mulighed for at fortælle om det, som er betydningsfuldt for borgeren? Hvilke symptomer lagde du mærke til? Hvordan påvirker den kroniske lidelse KOL, gigt eller onkologi - hverdagslivet; herunder aktivitetsudøvelsen? Hvilke drømme, ønsker og tanker havde borgeren om fremtiden? Notér observationer og undersøgelsesresultater lektion Efter udførelse af undersøgelsen får styregruppen feedback fra resten af det halve hold og underviseren i forhold til punkterne ovenfor. Feedbacken starter dog med udgangspunkt i styregruppens umiddelbare refleksioner over den udførte undersøgelse. Afslutningsvis skal styregruppen kort reflektere over: Hvad har jeg hørt fra den feedback, jeg har modtaget i dag? Hvad har jeg hæftet mig ved? Er der noget, der er uklart - og noget der skal samles op på? Trin 4: Opsamling på undersøgelsen Hvert halve hold systematiserer og klargør de indsamlede data til databearbejdning ved hjælp af modellen PEO (Person, Environment, Occupation). 3 studietimer Hvert halve hold udarbejder og uploader herefter datapræsentationen til en mappe på Fronter, hvor kun undervisere og medstuderende har adgang. 9

12 Trin 5: Præsentation af de indsamlede data Det halve hold forelægger de områder, hvor der mangler data, og hvor der med fordel kan indhentes yderligere oplysninger. Den første studietime skal munde ud i et konkret forslag til indholdet for undersøgelse 2. 1 lektion 1 studietime En underviser vil være til stede og bidrage til at kvalificere oplægget til anden undersøgelse. Styregruppen samler op og planlægger undersøgelse 2. Trin 6: Undersøgelse 2 opfølgning på 1. undersøgelse Kontakt til borgeren igen enten telefonisk eller ved et møde, der finder sted, hvor borgeren ønsker det. 2 studietimer Trin 7: Skriftlig bearbejdning af data De fire grupper pr. halve hold arbejder med analyse af data fra undersøgelse og opsamling. Til brug for analysen inddrages relevant teori Der udføres en litteratursøgning inden for gruppens emne 12 studietimer 1 lektion vejledning Den skriftlige opgave indeholder Præsentation af borgeren på baggrund af de indsamlede data Analyse af data. Data analyseres ved hjælp af begrebsmodellen Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E). Konklusion på analysen, herunder borgerens ressourcer og aktivitetsproblematikker SMART mål Plan/interventionsplan Planlægning af ergoterapeutisk intervention med inddragelse af behandlingsprincipper I det skriftlige arbejde angives litteraturhenvisninger. Hver gruppe udarbejder en skriftlig opgave. Hver af de 4 grupper udarbejder et skriftligt oplæg på max anslag incl. mellemrum, excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste. Der skal desuden være en tydelig fremhævning af, hvad der særligt ønskes feedback på. Opgave afleveres i mappe på Fronter. Trin 8: Mundtlig formidling og feedback Grupperne mødes på de halve hold og har læst hinandens opgaver. 4 lektioner Den enkelte gruppe formidler udvalgte områder fra egen opgave. Gerne ved hjælp af quiz og jeopardy, lille filmklip, som de studerende har produceret, mm. Herefter gives der feedback på det skriftlige materiale. Underviseren giver feedback til hver gruppe på det samlede oplæg. 10

13 Trin 9: Efterrefleksion De fire grupper færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra trin 8. Den endelige opgave lægges i et tilpasset rum på Fronter med tydelig angivelse af de studerendes navne, idet opgaven er en forudsætning for at gå til eksamen. 4 studietimer Grupperne laver en systematisk gennemgang af viden og erfaringer inden for emneområdet kronisk lidelse KOL, gigt eller onkologi: Hvor står jeg nu? Hvilken viden har jeg tilegnet mig? Hvilke færdigheder har jeg prøvet af? Hvad skal jeg arbejde videre med? Hvor er mine styrker i forhold til dette ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde? Hvor er mine opmærksomhedspunkter? 11

14 Retningslinjer for intern mundtlig prøve Intern prøve i modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger. Tilmelding til prøven Begyndelse på modul 7 er samtidig tilmelding til den tilhørende prøve. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160839#kap3 Iflg. bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi under Undervisningsministeriet skal prøven være bestået før bacheloreksamen. Desuden henvises til bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Prøvens udstrækning Modulprøven afholdes over 1-2 dage Den interne prøve er mundtlig. Der er 20 minutters eksamination pr. studerende: 5 minutter, hvor den studerende formidler et forberedt oplæg/uddybning på baggrund af emnet fra opgave 1 eller 2 15 minutter, hvor eksaminator med udgangspunkt i det udtrukne opgaveområde stiller spørgsmål relateret til mål for læringsudbytte, emner og litteratur i modulbeskrivelsen for modul 7 Herefter er der 10 minutters votering og feedback. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres i slutningen af modul 7. Indhold Prøven dækker de fag og det pensum, som er angivet i uddannelsesplanerne for modul 7. Der er hovedvægt på ergoterapi med integrering af KOL/gigt/onkologi, psykiatri, anatomi samt videnskabsteori og videnskabelig metode. Fremgangsmåde ved prøven De studerende får to dage før modulprøven tildelt emne fra opgave 1 eller 2 som grundlag for deres interne prøve. Fordelingen sker ved lodtrækning og fordeles ligeligt mellem opgaverne. Såfremt modulprøven forløber over to dage, vil der være lodtrækning af to omgange. Emneområdet fra opgave 1 eller 2 er baggrund og udgangspunkt for eksaminationen. Der kan stilles spørgsmål til hele modulets pensum. De studerende eksamineres individuelt. Eksaminationen afholdes af 1 underviser. 12

15 Formelle krav Der er i UCL udarbejdet fælles formmæssige krav til skriftlige opgaver, som skal benyttes i alle opgaver på Ergoterapeutuddannelsen - se her: Opgaven skal afleveres anonymt, dvs. at navn og studienummer ikke må fremgå af titelbladet. Opgaven som er forudsætningen for eksamen kan være forsynet med en grafisk side, dette er frivilligt. Der må ikke benyttes UCL-logo på opgaven. Opgaven skal være forsynet med titelblad, indholdsfortegnelse, referenceliste, bilag og bilagsliste - se punkt 4 i dokumentet. Harvard-standarden benyttes på Ergoterapeutuddannelsen - se punkt 5 i dokumentet. Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er Mål for læringsudbytte beskrevet i modulbeskrivelsen. Bedømmelse Den interne prøve bedømmes ud fra 7-trins-skalaen. Reeksamination Der henvises til retningslinjer for afholdelse af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 13

16 Obligatorisk litteraturliste - modul 7 Denne litteraturliste indeholder kun ny litteratur i forhold til tidligere i uddannelsen. Se øvrig litteratur i litteraturlisten for holdet denne opdateres løbende under uddannelsen. Kompendium modul 7 Ergoterapiteori: Kristensen, H. K. & Nielsen G. E. (2011) Ergoterapi og hjerneskade, Munksgaard Danmark 4. udgave, 1.oplag. ISBN nr

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 9. kompleks praksis

Modul 9. kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August 2014 0 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået

Læs mere

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Januar

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 Indhold 1 Temabeskrivelse... 4 2 Mål for læringsudbyttet... 4 3 Struktur og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114 Studieaktiviteter for modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss en Erg114 06-01-2016 Indholdsfortegnelse!Uventet afslutning på formel Studieaktivitetsmodel... 2 Studieplan klinisk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 8 Hold E11s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Studieaktiviteter for. Tværprofessionel virksomhed

Studieaktiviteter for. Tværprofessionel virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 5... 1 Studieaktiviteter for modul 5... 3 Studieaktivitetsmodel... 5 Retningslinjer

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 14

Studieaktiviteter for modul 14 Studieaktiviteter for modul 14 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 14... 1 Undervisningsplan for modul 14... 3 Rammer for bachelorprojektet... 5 Studiemæssige betingelser... 9

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 8 Hold E13v Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Hold E12s Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5. Tværprofessionel virksomhed

Studieaktiviteter for modul 5. Tværprofessionel virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Tværprofessionel virksomhed 17-08-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 5... 1 Studieaktivitetsmodel... 3 TværSund-opgave... 4 Monofaglig opgave... 7 Retningslinjer

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger august 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2010 Modul

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere