At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 1, 2014 Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for At denne sagsfremstilling gøres tilgængelig på Indledning Estimat , herefter E1/2014, beskriver det forventede årsresultat for 2014 set i forhold til budget E1/2014 er årets første estimat, jf. Movias budget- og regnskabsproces, der blev vedtaget på bestyrelsesmøde 4. april Tilskudsbehov og efterregulering Det samlede tilskudsbehov i 2014 forventes at blive 55,2 mio. kr. højere end budgetteret, og kommuner og regioner forventes at efterbetale i alt 22,8 mio. kr. primo Forskellen imellem tilskudsbehov og efterregulering udgøres primært af bevægelser i de forbrugsafhængige tilskudsbetalinger til Flextrafik samt, i mindre omfang, aftalte ændringer i á conto betalingerne for busdriften. Det er første gang siden 2008, at det forventes, at tilskudsbehovet bliver højere end á conto betalingerne. Fra 2009 til 2013 har Movia hvert år tilbagebetalt penge til kommuner og regioner samlet set. Stigningen i det samlede tilskudsbehov udgøres af øgede udgifter i forhold til budget på 31,8 mio. kr. og mindre indtægter på 23,4 mio. kr. De lavere indtægter skyldes hovedsageligt, at Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcecenter 1/13

2 forventningen til buspassagertallet er 2,0% lavere i forhold til budget, jf. gennemgangen side 4 og frem. Udgifterne stiger pga. er en forventning om øget forbrug af Flextrafik. Da tilskudsbehovet til Flextrafik opkræves løbende efter forbrug, påvirker forøgede udgifter til Flextrafik ikke den forventede efterregulering. Tabel 1 viser den forventede efterregulering for 2014 Tabel 1. Forventet efterregulering for 2014, til afregning i 2016 (mio. kr.) Budget 2014 E1/2014 Forskel Forskel i % Tilskudsbehov i alt 2.702, ,7 55,2 2,0% A conto betalinger 2.227, ,6-0,3 0,0% Forbrugsafhængige betalinger 474,6 507,3 32,7 6,9% Fakturering i alt 2.702, ,9 32,4 1,2% Efterregulering 0,0-22,8-22,8 Note: Et plus angiver en stigning, mens et minus angiver et fald i den pågældende post. For efterregulering gælder, at et plus angiver en tilbagebetaling til kommuner/regioner, mens et minus angiver en ekstraopkrævning hos kommuner/regioner. Note: Tilskudsbehov i alt udgør det samlede behov for tilskudsfinansiering i Movia for at opretholde drift og administration, mens fakturering i alt udgør de samlede forventede betalinger fra kommuner og regioner. Efterregulering er differencen mellem de to. Da bus, banedrift (ekskl. anlæg) samt administration finansieres via a conto betalinger, vil ændringer heri afspejle sig i efterreguleringen, mens forskelle i Flextrafik (ekskl. administrationsudgifter) både vil afspejle sig i tilskudsbehovet samt de forbrugsafhængige betalinger og dermed ikke i efterreguleringen. Den endelige efterregulering for 2014 afregnes primo 2016 og sker på baggrund af bestyrelsens godkendelse af regnskabet for Udskydelse af udfasning af klippekort Rejsekortsystemets endelige version implementeres ifølge den seneste plan i to tempi, den første i maj og den anden senere i Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at forlænge salget af klippekort fra den 1. juni 2014 til den 12. oktober 2014 for at sikre, at systemopdateringen ikke kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort. Forlængelsen af salget af klippekort medfører øgede udgifter for Movia til trykning af klippekort og øgede driftsudgifter til klippekortautomater. Eventuelle konsekvenser for økonomien i 2014 vil blive indarbejdet i estimat 2/ /1313

3 Bus, Flextrafik, Lokalbaner og Fællesudgifter i 2014 Tabel 2 viser budget og estimat for de 3 forretningsområder samt fællesudgifter, mens tabel 3 viser antal passagerer på de tre forretningsområder. Forklaringer og bemærkninger til indtægts- og udgiftsforskelle fremgår af de efterfølgende afsnit. Tabel 2. Tilskudsbehov 2014 for Bus, Flextrafik, Lokalbaner og Fællesudgifter (mio. kr.) Busdrift Flextrafik Lokalbaner Fællesudgifter I alt Indtægter: Budget ,1 28,8 176,8 0, ,7 E1/ ,3 32,4 178,6 0, ,3 Forskel, indtægter -28,8 3,6 1,8 0,0-23,4 Forskel i % -1,7% 12,5% 1,0% - -1,2% Udgifter: Budget ,5 503,4 482,9 380, ,2 E1/ ,1 536,7 481,7 380, ,0 Forskel, Udgifter -0,3 33,3-1,1 0,0 31,8 Forskel i % 0,0% 6,6% -0,2% 0,0% 0,7% Tilskudsbehov: Budget ,4 474,6 306,1 380, ,5 E1/ ,8 504,3 303,1 380, ,7 Forskel, tilskudsbehov 28,5 29,7-3,0 0,0 55,2 Forskel i % 1,8% 6,3% -1,0% 0,0% 2,0% Note: Et plus angiver en stigning, mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Tabel 3. Passagerer 2014 for Bus, Bane og Flextrafik (tusinde passagerer) Budget 2014 E1/2014 Forskel Forskel i % Bus ,0% Bane ,8% Flextrafik excl. Rute ,7% Passagerer i alt ,9% 3/1313

4 2. Busdrift Tilskudsbehovet til busdrift forventes at være 28,5 mio. kr. højere end budgetteret. Det øgede tilskudsbehov er sammensat af reduceret indtægtsskøn på 28,8 mio. kr. og en reduktion af udgiftsskønnet på 0,3 mio. kr. I det følgende beskrives busindtægterne samlet set og på de tre takstområder Hovedstaden, Syd og Vest. Udgifterne til busdrift beskrives efterfølgende samlet set og i forhold til udviklingen i priser, køreplanændringer, rutespecifikke udgifter samt øvrige operatørudgifter. Indtægter Tabel 4. Busindtægter i 2014 (mio. kr.) Budget 2014 E1/2014 Forskel Forskel i % Takstområde Hovedstaden 1.490, ,3-46,7-3,1% Takstområde Syd 109,4 125,7 16,3 14,9% Takstområde Vest 112,6 114,3 1,7 1,5% Busindtægter i alt 1.712, ,3-28,8-1,7% Det fremgår af tabel 4, at udviklingen i busindtægter er forskellig i de tre områder med lavere indtægter i Takstområde Hovedstaden og højere indtægter i Takstområde Syd og Vest i forhold til budget For buslinjerne i Takstområde Hovedstaden forventes indtægterne at være 46,7 mio. kr. eller 3,1% lavere end budgetteret. Hovedårsagen er, at passagertallet er 2,2% lavere end budgetteret, svarende til 33,3 mio. kr. Hertil er indtægten pr. passager 0,9% eller 7 øre lavere i forhold til budgettet, hvilket giver en mindreindtægt på 13,4 mio. kr. Årsagen til, at passagertallet er 2,2% lavere i Takstområde Hovedstaden, er, at det realiserede passagertal i 2013 var 1,8% lavere end på budgettidspunktet i foråret 2013, og at forventningen om en vækst fra 2013 til 2014 er ændret fra 1,4% til 1,0%, fordi passagereffekten på busdriften fra baneinvesteringer nu antages at ske senere end oprindelig antaget. 4/1313

5 Boks 1 Fakta om passagertal (mio. passagerer) R2013 B2014 E1/2014 Hovedstaden 191,2 196,1 191,7 Syd 8,4 8,1 8,4 Vest 11,9 12,1 11,9 Movia 211,5 216,3 212,0 Passagertallet i dette estimat bygger på realiserede passagertal for hele 2013 samt realiserede passagertal for januar Passagertallet i regnskab 2013 bygger på realiserede passagertal for januar til oktober 2013, mens november og december 2013 er skønnede passagertal. Det realiserede passagertal i 2013 for Takstområde Hovedstaden, er 1,5 mio. passagerer (0,8%) lavere end passagertallet i regnskab 2013 for takstområde Hovedstaden. Det skyldes, at det skønnede passagertal for november og december i regnskab 2013 byggede på normalt vintervejr, og ikke det usædvanligt milde vejr, som bevirkede et lavere passagertal. Prognosen for passagertallet i estimat 1/2014 udarbejdes efter nyeste viden og er derfor baseret på tællinger frem til og med januar Det betyder, at det lavere realiserede passagertal i 2013 pga. det milde vejr i november til januar, er udgangspunkt for prognosen. I trafiktalsrapporten, som er bilag 2 til dette estimat, er der medtaget realiserede passagertal for en måned mere, end i dette estimat, derfor kan passagertallene variere lidt. Ved udarbejdelsen af budget 2014 i april 2013 var forventningen til passagertallet i 2013 i Takstområde Hovedstaden på 193,2 mio. passagerer. Det realiserede passagertal for 2013 blev 189,7 mio. passagerer. Den væsentligste årsag til det lavere realiserede passagertal er, at vejret i november og december var usædvanligt mildt (se boks 1 om forskel på passagertal i regnskabet og det realiserede passagertal). For buslinjerne i Takstområde Syd forventes indtægterne at være 16,3 mio. kr. eller 14,9% højere i forhold til budget. Hovedårsagen til stigningen er, at der i budget 2014 var indarbejdet en reduktion i Trafikstyrelsens kompensation til ungdomskortet i Syd. Der er, som tiltrådt på bestyrelsesmødet 5. december 2013, indgået en aftale med Trafikstyrelsen, som øger kompensationen i 2013 og 2014, hvilket giver en forbedring på 11,8 mio. kr. for busdriften i forhold til budget Hertil er forventningen til passagertallet i Takstområde Syd 3,3% højere end i budget 2014, fordi de realiserede passagertal i 2013 har været højere end forventet på budgettidspunktet, svarende til 3,7 mio. kr. Endelig er indtægt pr. passager 0,7%, eller 9 øre højere svarende til 0,8 mio. kr. For buslinjerne i Vest forventes indtægterne at være 1,7 mio. kr. højere end budgetteret. Forventningen til passagertallet er lidt lavere i forhold til budget, men da indtægterne fra kontantbilletter som giver højere indtægt pr. passager er større end budgetteret, er indtægterne samlet set højere end budgetteret. Den lidt overraskende udvikling med flere kontantbilletter kan hænge sammen med, at flere lavfrekvente passagerer vælger kontantbilletter i stedet for rejsekortet. 5/1313

6 Driftsudgifter Tabel 5 viser reduktionen af de samlede udgifter til busdrift på 0,3 mio. kr. fordelt på udgiftskategorier. Tabel 5. Forventede udgifter til busdriften i 2014 (mio. kr.) Budget ,5 Forskel i køreplantimer 25,3 Forskel i priser -31,2 Forskel i rutespecifikke udgifter -1,5 Øvrige forskelle i operatørudgifter 7,1 I alt -0,3 E1/ ,1 Note: Et plus angiver en stigning, mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Udgifter, der kan henføres til ændringer i køreplantimer, øges med 25,3 mio. kr. i 2014, på baggrund af flere timer, svarende til en stigning på 0,8% af de samlede busdriftsudgifter i budget Den største enkeltstående ændring er, at linje 9A kører timer mere i forhold til budget 2014, hvilket hovedsageligt skyldes længere køretid på grund af dårligere fremkommelighed end budgetteret. Operatørudgifterne reduceres med 31,2 mio. kr. som følge af ændrede priser, hvilket svarer til et fald på 1,0%. Den væsentligste forklaring er udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingerne til operatørerne. Tabel 6 viser udviklingen i udvalgte prisindeks, i forhold til budget 2014 Tabel 6. Forventet udvikling i indeks Indeks i budget 2014 Forventning til indeks i E1/2014 Ændring fra budget 2014 til E1/2014 Diesel forbrugerpris ,6% Lønninger ,0% Forbrugerpriser ,7% Gns. rente 2,1% 1,9% -0,2 point CIBOR 3 mdr. rente 0,8% 0,4% -0,4 point Samlet indekseffekt indekseret 100,0 99,2-0,8% Skønnet for prisindeks er opdateret på baggrund af realiserede indeks samt prognoser og analyser fra Nationalbanken. Det er i særlig grad et lavere renteniveau, og forventning til en lavere lønudvikling, som bærer denne ændring i forventningen til udgifter i Modsat er de forventede dieselpriser lidt højere end budgetteret. Samlet set betyder de opdaterede forventninger til indeks en reduktion af operatørudgifterne på 24,6 mio. kr. svarende til 0,8% af operatørudgifterne. Hertil er gennemsnitstimeprisen reduceret på baggrund af forbedret 6/1313

7 busudnyttelse, og at de kontraktbestemte faste operatørudgifter ikke stiger i takt med stigningen i trafikmængde. Samlet betyder dette en reduktion i priser på 6,6 mio. kr. De rutespecifikke udgifter forventes reduceret med 1,5 mio. kr. (0,8%) i forhold til budget Hovedårsagerne til reduktionen er, at udgifter til tale- og dataradio systemet er reduceret med 5,6 mio. kr. efter genforhandling af kontrakten. I modsat retning er der på baggrund af ruteændringer behov for nye chaufførlokaler, hvilket betyder en stigning på 3,7 mio. kr. Endelig er udgifterne til provision og rejsekortafgifter mv. opjusteret med 0,4 mio. kr. Indeholdt i denne opjustering på 0,4 mio. kr., er også udgifter som følge af udskydelsen af klippekortudfasningen til 12. oktober 2014, men også indarbejdelse af nyeste prognoser for f.eks. køb af klippekort mv., som viser en faldende tendens. Stigningen i udgifter under øvrige forskelle i operatørudgifter skyldes hovedsageligt, at udgifterne til ekstrakørsel i E1/2014, er 5,5 mio. kr. højere end budget. Hertil forventes udbetalingen af kvalitetsbonus at stige med 1,6 mio. kr., pga. højere kvalitet end budgetteret. 7/1313

8 3. Flextrafik Samlet forventes tilskudsbehovet til Flextrafik at udgøre 504,3 mio. kr. i 2014, hvilket er 29,7 mio. kr. højere end budgetteret. Tilsvarende forventes passagertallet for variabel Flextrafik at stige med knap passagerer. Jf. tabel 8. E1/2014 er baseret på realiserede data frem til og med december Tabel 7 og 8 viser tilskudsbehov og passagertal for Flextrafik fra budget 2014 til E1/2014. Tabel 7. Tilskudsbehovet for Flextrafik (mio. kr.) Budget 2014 E1/2014 Forskel Forskel i % Handicap kørsel 92,4 93,6 1,2 1,3% Flextur 17,8 24,2 6,4 35,8% Kommunale ordninger 36,5 34,3-2,2-6,1% Patientbefordring 151,5 157,9 6,3 4,2% Variabel Flextrafik i alt 298,2 309,9 11,7 3,9% Rute 176,3 194,3 18,0 10,2% Flextrafik i alt 474,6 504,3 29,7 6,3% Note: Et plus angiver en stigning, mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Tabel 8. Passagertal for Flextrafik Passagerer Budget 2014 E1/2014 Forskel Forskel % Handicap kørsel ,3% Flextur ,5% Kommunale ordninger ,2% Patientbefordring ,8% Passagerer, variabel Flextrafik (Kommunefordelt) i alt ,7% Vækstscenarie incl. ikke kommunefordelt vækst Anm.: Passagertallet i Rute opgøres ikke regnskabsmæssigt. Variabel Flextrafik: Passagertallene for variabel Flextrafik (kommunefordelt) ligger samlet set ca. 6% højere end i budget Generelt er passagertallene for Flextrafik vokset betragteligt og ventes at udgøre 1,4 mio. passagerer i På de variable ordninger i Flextrafik ligger omkostningen pr. passager gennemsnitligt 2% lavere end budgetteret. Herunder er der et mindre fald i den gennemsnitlige kontraktafregningspris, sam- og kædekørselsgraden er forbedret i forhold til forventningerne i budget 2014, og endelig er det realiserede indeks ca. 0,2% lavere end budgetteret. Samlet forventes tilskudsbehovet for den variable Flextrafik at ligge 4% over budgettet svarende til ca. 11,7 mio. kr., men skal altså ses i lyset af det 6% højere antal passagerer. 8/1313

9 Ordningerne: Den variable Flextrafik består af handicapkørsel, Flextur, kommunale kørselsordninger og patientbefordring. Passagertallene for handicapkørsel forventes at stige med ca passagerer svarende til ca. 3%. Tilskudsbehovet forventes tilsvarende at stige med ca. 1% i forhold til budgettet. Passagertallet for Flextur forventes at blive passagerer højere end budgetteret. Stigningen svarer til 32%. Heraf skyldes ca passagerer vækst i eksisterende kommuner mens ca passagerer skyldes udvidelse med 6 nye kommuner i ordningen (Brøndby, Gladsaxe, Høje Tåstrup, Rudersdal, Fredensborg, Helsingør) siden budgetlægningen. Tilskudsbehovet forventes at stige med 6,4 mio. kr. i forhold til budgettet svarende til 36%. Tilskudsbehovet for kommunale kørselsordninger forventes at blive 2,2 mio. kr. lavere end budgetteret, svarende til ca. 6%. Faldet skyldes primært et fald i forventningerne til passagertallet på svarende til 7%. Den primære årsag til nedjusteringen i passagertallet er lavere forventninger til antallet af kørsler i Slagelse og Ringsted på samlet passagerer. Disse kørsler er istedet indlagt som forhøjelse af forventningerne til rute kørslen for Slagelse og Ringsted jf. afsnittet om Flextrafik Rute. Passagertallet for Patientbefordring forventes at blive højere end budgetteret, svarende til en stigning på 5% på baggrund af realiserede passagertal for Ligeledes forventes tilskudsbehovet forøget med 4% svarende til 6,3 mio. kr. Flextrafik Rute: Samlet forventes tilskudsbehovet for Flextrafik Rute at stige med 18,0 mio. kr. svarende til ca. 10%. Stigningen skyldes primært aftaler om kørsel for 41 institutioner i Slagelse og Ringsted samt øvrige indgåede aftaler. I modsat retning trækker at mange kommuner, som Movia har aftaler med, har ændret visitationspraksis med færre kørsler til følge, samt at kontraktstyringen er forbedret. Administrative udgifter: For Flextrafik Rute opkræves administrationsgebyret som et månedligt beregnet gebyr pr. tilmeldt passager, mens det for de øvrige ordninger opkræves som et fast gebyr pr. passager. Der vil som i tidligere år ske en efterregulering i forbindelse med årsregnskabet. Der er gennem de seneste år sket en markant vækst i Flextrafik, som forventes at fortsætte i de kommende år jf. udviklingsplanen, som blev gennemgået på bestyrelsesseminaret den 30. januar Bestyrelsen vedtog på mødet 13. marts 2014 som konsekvens heraf, at hæve administrationsbudgettet fra 46,9 mio. kr. til 53,4 mio. kr. Stigningen på 6,5 mio. kr. fordeler sig således: 9/1313

10 0,3 mio. kr. til FlexDanmark natbetjening 1,0 mio. kr. til integration af FlexDanmarks systemer til eksterne systemer. (jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 27. februar 2014) 2,2 mio. kr. til øgede betalinger til FlexDanmark pga. flere ture 0,35 mio. kr. til digitalisering af debitorstyring 0,5 mio. kr. til midlertidig øget kundecenterbetjening pga. flere passagerhenvendelser 2,15 mio. kr. til personale udvidelse (5 medarbejdere heraf 3 planlægningsmedarbejdere - 2 til variabel Flextrafik og 1 til Flextrafik Rute, 1 projektleder og 1 programleder i en tidsbegrænset stilling frem til 2017) pga. øget behov for kommuneplanlægning, betjening mv. For den variable Flextrafik blev de administrative udgifter pr. passager oprindeligt budgetteret til 32,2 kr. pr. passager, mens det med de nuværende forventede passagertal og administrative omkostninger på 53,4 mio. kr. udgør 35,1 kr. pr. passager. Imidlertid er der i passagertallet ikke indregnet den samlede forventede vækst på Flextrafik, idet der i budgetter og estimater ikke budgetteres med generel vækst, men kun med den vækst der kan konkretiseres på enkelte kommuner. Hvis den samlede forventede vækst indregnes bliver det totale passagertal og den forventede variable administrative omkostning pr. passager på 31,5 kr. pr. passager. Til sammenligning var de gennemsnitlige administrative udgifter pr. passager 29,7 kr. i regnskab Efterregulering I praksis forbrugsafregnes driftsudgifterne med hver kommune månedligt og ændringer i driftsniveauet har derfor blot marginal indflydelse på kommuner og regioners efterregulering. For den variable Flextrafik afregnes de administrative omkostninger månedligt med den budgetterede omkostning pr. passager ganget med det realiserede antal passagerer for måneden. Ændringer i passagertallet eller ændringer i den realiserede administrative omkostning pr. passager vil derfor få indflydelse på kommuners og regioners efterregulering. 10/1313

11 4. Lokalbaner Tabel 9 viser, at tilskudsbehovet for lokalbanerne samlet set reduceres med 3,0 mio. kr. Reduktionen er sammensat af en stigning i indtægterne på 1,8 mio. kr. og et fald i udgifterne på 1,1 mio. kr. Tabel 9. Tilskudsbehovet for lokalbaner (mio. kr.) Budget 2014 E1/2014 Forskel Forskel % Indtægter: 176,8 178,6 1,8 1,0% Udgifter eksklusive anlæg: 482,9 481,7-1,1-0,2% Anlæg: 0,0 0,0 0,0 Tilskudsbehov: 306,1 303,1-3,0-1,0% Tilskudsbehov ekskl. Anlæg 306,1 303,1-3,0-1,0% Note: Et plus angiver en stigning, mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Indtægter Indtægterne stiger med 1,8 mio. kr. svarende til 1,0% i forhold til budgettet. Samtidig er passagertallet 0,8% lavere end budgetteret. Årsagen til, at indtægterne stiger på trods af et lavere passagertal, er hovedsageligt, at der i Takstområde Syd i budget 2014 var indarbejdet en reduktion i Trafikstyrelsens kompensation til ungdomskortet. Der er i mellemtiden indgået en aftale med Trafikstyrelsen, som øger kompensationen i 2013 og 2014, hvilket giver en forbedring på 2,5 mio. kr. mio. kr. for lokalbanerne i forhold til budget Hertil stiger indtægterne i Takstområde Vest med 1,6 mio. kr. på baggrund af højere indtægt pr. passager, hvilket er parallelt med udviklingen i busdriften, mens indtægterne i Takstområde Hovedstaden er reduceret med 2,3 mio. kr. på baggrund af færre passagerer. Udgifter Udgifterne reduceres med 1,1 mio. kr. svarende til 0,2% af udgifterne til lokalbaner. Udviklingen er sammensat af en reduktion af kontraktbetalingerne på baggrund af opdaterede indeksforventninger på 0,5 mio. kr. Hertil er leasingudgifterne reduceret med 3,4 mio. kr. på baggrund af bortfald af momsudgifter i forbindelse med samregistrering af datterselskaber i Regionstog A/S. Yderligere stiger forventningen til passager- og regularitetsbonus med samlet 2,5 mio. kr., mens udgifterne øges med 0,3 mio. kr. på grund af lidt mere drift end budgetteret. 5. Fællesudgifter Der forventes på nuværende tidspunkt ingen ændring i fællesudgifterne i I årsregnskab 2013 var der et mindreforbrug på 27 mio. kr. pga. effektivisering af IT drift, udskudte projekter pga. udbudsprocesser og ikke gennemførte projekter under direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet. 11/1313

12 I den kommende periode vil der være særligt fokus på opfølgningen på projektøkonomien. Hvis der i lighed med 2013 konstateres manglende fremdrift på projekterne, vil det blive indarbejdet i et kommende estimat. 6. Likviditet Bilag 1 viser udviklingen i den likvide beholdning. I de seneste 365 dage har Movias likvide beholdning i gennemsnit udgjort 361 mio. kr. Bestyrelsen har på mødet den 12. september 2013 vedtaget en likviditetspolitik for Movia, hvorefter Movia skal styre efter en gennemsnitlig likvid beholdning på 150 mio. kr. Den aktuelle gennemsnitlige likvide beholdning på 361 mio. kr. overstiger således målsætningen med 211 mio. kr. Den aktuelle likviditet er 236 mio. kr. og dermed lavere end 365 dages gennemsnittet. Den 4. marts er indfriet et lån på 150 mio. kr. Det forventes derfor, at den gennemsnitlige likviditet vil blive væsentligt reduceret over de kommende måneder. Status på omlægninger af gælds- og obligationsportefølje: Den 4. marts 2014 er indfriet et lån på 150 mio. kr. Der er ikke optaget nye lån. Under dagsordenens punkt 6 forelægges en sag om kapitalindskud i Rejsekort A/S. Der forventes et kapitalindskud i Rejsekort A/S på 23,5 mio. kr. og optagelse at et nyt lån til finansiering af kapitalindskud og anlægsinvesteringer i rejsekortet på 120 mio. kr. Obligationsbeholdningen udgjorde 247 mio. kr. den 1. januar I januar og februar 2014 er hele obligationsporteføljen afviklet for at finansiere tilbagebetaling af efterregulering for regnskab 2012 på 123 mio. kr. og indfrielse af lånet på 150 mio. kr. den 4. marts Økonomi: Som beskrevet Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside Bilag: 1. Likviditetsoversigt januar 2013 marts /1313

13 2. Trafiktalsrapport marts 2014 Bilag 1. Likviditetsoversigt januar 2013 marts /1313

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomiestimat 3, 2013 Indstilling: Det indstilles, At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

01 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. april 2014 klokken 9.00

01 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. april 2014 klokken 9.00 Politisk dokument uden resume Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Allan Ahmad, John Schmidt Andersen, Poul Erik Ibsen, Peter Jacobsen, Knud Larsen, Hans Toft og medarbejderobservatør Thomas

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2.

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Kalundborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Gentofte Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetrammen for Administration

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. juni 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Region Sjælland. 08. februar Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Region Sjælland. 08. februar Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere