HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte"

Transkript

1 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige delvægte: Opgave 1: 40 % Opgave 2: 20 % Opgave 3: 20 % Opgave 4: 20 % Opgavebesvarelsen skal afleveres i letlæselig og overskuelig form.

2 2 Leamingbyfun er en mellemstor virksomhed, der fremstiller pædagogisk legetøj, som den afsætter dels på institutionsmarkedeme i Nordeuropa og dels gennem en international kæde af legetøjsforhandlere. I nedenstående 4 opgaver er beskrevet en række aktuelle økonomiske problemstillinger, som du i din egenskab aføkonomisk rådgiver for firmaet er blevetbedt om at udarbejde løsningsforslag til. Opgaverne kan løses uafhængigt afhinanden. Virksomheden anvender normalt en kalkulationsrente på 10% p.a. Opgave 1 Virksomheden har i samarbejde med repræsentanter fra politietog nogle institutionerudviklet et trafikspil, som man venter sig meget af. Salgschefen foreslår en pris på 500 kr. pr. stk., og forventer at kunne afsætte stk. årligt på institutionsmarkedet til denne pris. Produktionschefen finder denne pris hensigtsmæssig, idet den vil sikre fuld kapacitetsudnyttelse i "spilafdelingen", idet man her har en ledig produktionskapacitet på 5000 timer og produktionstiden forventes at være 1 time pr. spil. Direktøren finder denne pris for lav og foreslår i stedet en pris på omkring 800 kr., specielt under hensyn til de betydelige udviklingsomkostninger man har haft. Salgschefen skønner, at en forhøjelse afprisen med 100 kr. vil få afsætningen til at falde med stk. 1.1 Redegør kort for hvilken indflydelse henholdsvis de afholdte udviklingsomkostninger og den eksisterende kapacitet børfå på virksomhedens prisfastsættelse. En nærmere undersøgelsetyder på, at salgschefens vurdering afet muligt salg på stk. ved en pris på 500 kr. er realistisk og ligeledes vurderes det realistisk, at afsætningen vil ændres med stk., når prisen ændres med 100 kr. De variable omkostninger er beregnet til 400 kr. pr. produceret enhed og forventes at forløbe proportionalt. 1.2 Bestem den optimale pris- og mængdekombination og beregn dækningsbidraget. Man overvejer, om man også skal markedsføre produktet på konsumentrnarkedet. Direktøren mener, at kapacitetsbegrænsningen gør, at det er overflødigt at overveje dette, men en nyansat assistent i salgsafdelingen, der læserhd, mener, manbørdrage fordel afforskellen i priselasticiteten på de to markeder.

3 3 1,10 Produktet skal emballeres anderledes til konsumentmarkedet, men det vil ingen omkostningsmæssigekonsekvenser få. Derimod skal man regne med ekstra 100 kroner til distributions- og salgsomkostninger pr. spil. Afsætningsfunktionen til konsumentmarkedet forventes at blive P = - 0,025m Hvor p er prisen pr. stk. og m afsætningen pr. år 1.3 Bestem hvorledes virksomheden handler optimalt m.h.t. prisfastsættelse på de to markeder og beregn de økonomiske konsekvenser ved at gå ind på begge markeder. Man får en forespørgsel på levering afet økonomistyringsspil til erhvervsskoler. Man vil afdet pågældende spil kunne afsætte op til stk. pr. år. Den tilbudte pris, der ikke er til forhandling, er kr. pr. spil. De variable omkostninger beregnes til 1400 kr. pr. spil og kapacitetstrækket i spilafdelingen vil være 4 timer pr. spil. 1.4 Bestem hvorledes virksomheden nu skalfastlægge de optimale priser og mængderfor trafikspillet til de to markeder og hvilken mængde økonomistyringsspil man skal afsætte. Fra en brancheorganisation i den finansielle sektor rar man en forespørgsel på en levering af 100 samfundsøkonomiske simulationsspil. De pågældende spil ville kunne give et dækningsbidrag på kr. pr spil og hvert spil vil beslaglægge 4 timers kapacitet i spilafdelingen. Man undersøger muligheden for at inddrage kapacitet til spilafdelingen fra de øvrige afdelinger. Det viser sig, at der kan tilføres spilafdelingen 400 timers ekstra kapacitet, men dette vil medføre et fald i dækningsbidraget på kr. i de afdelinger, der afgiver kapaciteten. 1.5 Bestem hvorledes virksomheden nu handler optimalt. Opgave 2 I virksomhedens afdeling for mekaniske produkter er elektriske tog hovedproduktet. Kapaciteteni afdelingen svarertil en produktionpå tog årligt. Da afsætningen er ca tog årligt, udnytter man den resterende kapacitet til en lang række forskellige produkter, herunder komponenter som man anvender i de andre afdelinger, og som alternativt kunne indkøbes. Manhar hidtil tilrettelagt produktionen således, at man producerede tog i forårsmånederne og igen tog om efteråret. Deune produktionstilrettelæggelsemedførte, at mankun2 gange årligt skulle omlægge produktionen til togproduktion, hvilket erfaringsmæssigt medførte "omstillingsomkostninger" på kr. bl.a. i form afmistet dækningsbidrag p.g.a. den mistede indtjening i omstillingstiden.

4 211 4 Man er nu blevet opmærksom på, at lageromkostningerne i forbindelse med opbevaring aftogene er ret høje. Udover forrentning afgennemsnitslageret til kalkulationsrenten skal man regne med yderligere 5% til forsikring og håndtering. De variable produktionsomkostninger udgør kr. pr. tog. 2.1 Beregn den optimale produktionsseriestørrelse. Et rationaliseringsfirma har udarbejdet plan til en omlægning afproduktionsflow m.m. i afdelingen. De foreslåede ændringer vil i forbindelse med en investering i et nyt anlæg til kr. kunne eliminere omstillingsomkostningerne. Det nye anlæg forventes at have en optimal brugsperiode på 10 år. Der forventes ingen øvrige omkostningsændringer. 2.2 Given økonomisk vurdering afden foreslåede investering. Opgave 3 I en afvirksomhedens afdelinger overvejer man at udskifte et produktionsanlæg. Et nyt anlæg vil koste kr., det vil falde i værdi med 30% pr. år, dets driftsomkostninger forventes at være kr. det første år og derefter stige med 20% årligt. Ud fra disse oplysninger har en afvirksomhedens medarbejdere i et regneark opstillet nedenstående beregninger, der viser anlæggets grænseomkostninger pr. år og de gennemsnitlige årlige omkostninger under forudsætning afalternativ brugsperiode. Driftsstig- 1-afskr. Rentefod ninger 0,7 0,1 1,2 Ar Scrapværdi Afskrivning Rente Driftsomk. Grænseomk Nuværdi Gennemsnitsomk O Redegør kortfor hvor mange år det pågældende anlæg bør anvendes (optimal levealder) udfra ovenstående beregninger 3.2 Diskuter kort hvilke yderligereforhold, der kunne inddrages i overvejelserne

5 5 Det nuværende produktionsanlæg vil kunne hovedrepareres og derefter anvendes i indtil 5 år. De årlige driftsomkostninger vil være År l Driftsomkostninger Hvor mange år ville du anvende det gamle anlægforudsat hovedreparationen gennemføres? 3.4 Hvad må hovedreparationen maksimalt koste? Opgave 4 Virksomheden optog for 15 år siden et realkreditlån med pant i virksomhedens administrationsbygninger. Det pågældende lån var på kr. og udformet som et 20 årigt 6% annuitetslån med kvartårlige terminer. Det pågældende lån blev udbetalt til kurs 92 og gav efter fradrag afalle omkostninger et provenu på kr. Kursen på de pågældende obligationer er i dag 102, men lånet kan indfries til kurs Beregn restgælden på lånet efter betalingafden 60. termin For 2 år siden optog man et lån på kr i et sommerhus firmaet ejer og bruger til gæstehus og til udlån til medarbejdere, der har gjort sig specielt fortjent. Dette lån var et 30 årigt 4% lån. Lånet har kvartalsvise terminer, de første 10 år er det afdragsfrit, og derefter skal det amortiseres som et annuitetslån over de sidste 20 år. Dette lån blev optaget til kurs 95 og gav efter fradrag afomkostninger et provenu på kr. Obligationerne bag sommerhuslånet er i dag noteret til kurs 88. Virksomhedens pengeinstitut tilbyder at udvide kassekreditten så man evt. kan indfri ovennævnte realkreditlån. Den effektive rente på kassekreditten er i dag 4,5% Direktøren mener, man bør indfri det gamle lån, mens økonomichefen hellere vil indfri sommerhuslånet. 4.2 Diskuterfordele og ulemper ved at indfri de to lån En yngre medarbejder blander sig i diskussionen og foreslår, at man indfrier de to lån men finansierer det ved at optage et nyt realkreditlån.

6 i/3 6 Man vil kunne optage et 5% 30 årigt annuitetslån på kr. med kvartårlige terminer til kurs 99 og med låntagningsomkostninger på kr. 4.3 Beregn den effektive rente på det tilbudte lån 4.4 Redegørfor fordele og ulemper ved dette lån sammenlignet med kassekreditten.

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere