Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen til beklædningshåndværker. Der er pr. 1. august 015 sket følgende ændringer: Der er indskrevet følgende ændringer i uddannelsesordningen for beklædningshåndværkeruddannelsen: Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Ændring i fordelingen af valgfag, således at der fremadrettet er ugers valgfag på trin 1 og ingen valgfag på trin Grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde er udfaset Det valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag produktprofil 1 på trin 1 udgår Der er oprettet to nye valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag på trin 1: faget indkøb 1 (1 uge) og faget produktsyning 1 ( uger) Der er oprettet to nye valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag på trin : faget indkøb (1 uge) og faget produktsyning ( uger) Nye praktikmål 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsens trin 1 giver eleven en bred og grundlæggende kompetence i forhold til fremstilling af tekstil- og beklædningsprodukter. Uddannelsens trin giver mulighed for specialisering og fordybelse i specifikke typer af tekstil- og beklædningsproduktion. 4. Uddannelsens struktur EUD Ved indgåelse af uddannelsesaftale skal der foretages valg mellem trin 1 Tekstil- og Beklædningsassistent eller trin Beklædningshåndværker. Nedenstående uddannelsesstruktur for de to trin er vejledende. 1

2 Tekstil- og Beklædningsassistent (trin 1), år og 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 1 0 uger GF 0 uger Skole 10 uger Skole 10 uger Grundforløb GF 1 0 uger GF 0 uger Beklædningshåndværker (trin ), 3 år 6 mdr. Hovedforløb Skole Skole Skole 10 uger 10 uger 5 uger Skole 5 uger EUV (+5 år) Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til beklædningshåndværker (trin ) typisk have en varighed på ca. ½ år. Det anbefales, at skoleperioderne i EUV-forløbet er af kortere varighed. Dermed kan den voksne elev opnå en balance mellem skoleuddannelse, praktikuddannelse og familie/privatliv. Eksempel på EUV forløb for Beklædningshåndværker (trin ), år og 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb Skole op til 0 uger Skole 9 uger Skole 9 uger Skole 4 uger Skole 5 uger 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne 1-3 bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. På beklædningshåndværkeruddannelsen regnes alle de valgfri uddannelsesspecifikke fag som valgfri specialefag Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter.

3 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Det er uddannelsens formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som beklædningshåndværker med profil inden for enten produktion, design eller konstruktion (trin ) eller delkompetence som tekstil- og beklædningsassistent (trin 1). Kompetencen som beklædningshåndværker omfatter både de aktuelle, konkrete fagligt erhvervsrettede kvalifikationer i form af færdigheder og paratviden, og de almene og personlige kompetencer. Sidstnævnte er en forudsætning for at kunne deltage hensigtsmæssigt i virksomhedsrelaterede samarbejds- og problemløsningsopgaver. Personlige kompetencer er ligeledes centrale for udvikling af mere langtidsholdbare kvalifikationer, og for at kunne tilegne sig nye kompetencer gennem beskæftigelse og gennem videreuddannelse. Uddannelsen skal omfatte såvel praktisk som teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer. Uddannelsen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges således, at den i videst muligt omfang afspejler arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering og teknologi m.v., der er karakteristisk for tekstilog beklædningsindustrien. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for beklædningshåndværkeruddannelsen er mål og fagbeskrivelsen for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således grundlag for svendeprøvebedømmelsen for hhv. trin 1 og trin. Svendeprøve trin 1 (Tekstil og Beklædningsassistent) Eksamensprojektopgaven består af et praktisk orienteret projekt, der indeholder kompetencemål fra det ved lodtrækning udtrukne obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og praktikmålene. Eleven får den sidste uge af det sidste skoleophold stillet til rådighed til løsning af eksamensprojektopgaven. Det er det faglige udvalg, som en gang årlig udtrækker hvilket obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, der skal indgå i eksamensprojektet i hhv. det første halve år og i det andet halve år af den pågældende periode. Det faglige udvalg giver besked om lodtrækningens resultat til de eksamensansvarlige på skolerne, som søger for, at eleverne først bliver bekendt med hvilket obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, der er udtrukket 3 uger inden indsendelse af eksamensskitsen. Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. Skolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg for Beklædning kan medtages ved bedømmelsen. 3

4 Skolen skal informere elever og praktikvirksomheder om eksamensprojektopgaven seneste måneder før start på sidste skoleperiode. Informationen skal afklare elev og virksomhed om kravene og mulighederne i forbindelse med afviklingen af det praktisk orienterede projekt. Eleven skal indsende skitse til eksamensprojektet senest 1 mdr. før skolestart. Skolen skal tilbagemelde godkendelse af eksamensskitsen til elev og virksomhed senest uger før skolestart. Hvis eleven ikke udarbejder en eksamensskitse, stiller skolen en bunden opgave til eleven med et tilsvarende niveau. De specifikke krav til skolens informations og høringspraksis i forbindelse med eksamen er beskrevet i den særlige vejledning om eksamen, trin 1, udgivet og løbende opdateret af det Faglige Udvalg for Beklædning. Indholdsmæssige krav til eksamensskitsen: Eksamensskitsen skal indeholde følgende elementer: Fagområder, der indgår i eksamensprojektet (obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) Elementer fra praktikuddannelsen, som indgår i projektet Beskrivelse af projektidé og det planlagte produkt suppleret med arbejdstegning og materialevalg Tidsplan for projektforløbet Kopi af partsaftale Indholdsmæssige krav til eksamensprojektopgaven Eksamensprojektopgaven skal indeholde 1 produkt og 1 rapport udarbejdet på dansk. Der stilles følgende krav til de to elementer: Produktet: Skal indeholde opgaver fra det ved lodtrækning fundne obligatoriske uddannelsesspecifikke fag samt opgaver fra de valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og valgte praktikelementer Rapporten: Skal have følgende indhold: Forside med navn og titel Indholdsfortegnelse Eksamensskitse inklusiv partsaftale (skal placeres forrest i rapporten og være udtagelig) Forord med beskrivelse af praktikvirksomhed(er) Indledning med ideoplæg og begrundelse for valg af fag og emner Konklusion på arbejdsprocessen og produktet Ved bedømmelsen af eksamensprojektet giver de to skuemestre og eksaminator samlet én karakter, hvori følgende vægtede bedømmelseselementer indgår: 4

5 Del Kursus-og projektdel Emne/ område Det valgte produkt Produkt, obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og praktikelementer Rapport (den skriftlige del) Bedømmelseskriterier De første 3 punkter gælder kun såfremt de pågældende fag udtrækkes. Modeludvikling, tilretning & arbejdstegning (modelkonstruktion 1) Materialevalg, materialeegenskaber og materialedokumentation (materialekendskab 1) Produktudvikling, kollektionsoplæg og farvevalg (design og produktudvikling 1) Følgende skal indgå: Opsyet produkt Produkt- og procesdokumentation Faglig indsigt i forhold til produktdokumentationen Valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag vurderes i forhold til de fagområder, der indgår i projektet I bedømmelsen indgår den faglige indsigt fra den mundtlige fremlægning Konklusion Forside med navn og titel Rapporten indeholder: forord, indledning, indholdsfortegnelse, sidenummer, eksamensskitse med partsaftale, produktdokumentation, beskrivelse af eksamensprojektets procesforløb og konklusion Læsbarhed, orden og opstilling Kopier af rapporten Vægtnings % Den mundtlige del Fremtoning og form Fremlægning Selvstændig og fyldestgørende præsentation 5% Total Eksamensprojektet 100 % I forbindelse med den mundtlige fremlæggelse af eksamensprojektet gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og de valgte metoder og derved til yderligere at demonstrere sine tekniske- og faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Svendeprøve trin (Beklædningshåndværker) Eksamensprojektet består af et praktisk orienteret projekt, der indeholder kompetencemål fra de bundne og valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag, profilfag (øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) og praktikmålene. Eleven får den sidste uge af det sidste skoleophold stillet til rådighed til løsning af eksamensprojektet. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Bedømmelsen foretages af skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer (eksaminator) udpeget af skolen. Skuemestrene er til stede alene under bedømmelsen af eksamensprojektopgaven. Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. Skolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. 85 % 10 % 5

6 For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg for Beklædning kan medtages ved bedømmelsen. Skolen skal informere elever og praktikvirksomheder om eksamensprojekt seneste måneder før start på sidste skoleperiode. Informationen skal afklare elev og virksomhed om kravene og mulighederne i forbindelse med gennemførelse af eksamensprojektet. Eleven skal indsende skitse til det praktisk orienterede projekt senest 1 mdr. før skolestart. Skolen skal tilbagemelde godkendelse af eksamensskitsen til elev og virksomhed senest uger før skolestart. Hvis eleven ikke udarbejder en eksamensskitse, stiller skolen en bunden opgave til eleven med et tilsvarende niveau. De specifikke krav til skolens informations og høringspraksis i forbindelse med eksamen er beskrevet i den særlige vejledning om eksamen, trin udgivet og løbende opdateret af det Faglige Udvalg for Beklædning. Indholdsmæssige krav til skitsen til eksamensprojektopgaven: Projektet skal mindst indeholde følgende elementer Fagområder, der indgår i projektet (profilfag samt bundne og valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) uddannelsens elementer Beskrivelse af projektide og det planlagte produkt Tidsplan og partsaftale Indholdsmæssige krav til eksamensprojektopgaven Eksamensprojektopgaven skal indeholde mindst 1 produkt og 1 rapport udarbejdet på dansk. Der stilles følgende krav til de to elementer: Produktet: Skal indeholde opgaver fra profilfag (øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag), bundne og valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og praktikelementer Rapporten: Skal have følgende indhold Navn og titel Forord med beskrivelse af praktikvirksomheden Eksamensskitse inklusiv partsaftale (skal placeres forrest i rapporten og være udtagelig) Indholdsfortegnelse Indledning med ideoplæg Beskrivelse af opgaveløsning i forhold til de valgte fag og emner Konklusion på sammenhængen mellem eksamensskitsen og det færdige resultat. Opfølgning på eksamensprojektets tidsplan Konklusion på arbejdsprocessen og produktet 6

7 Ved bedømmelsen af eksamensprojektet giver de to skuemestre og eksaminator samlet én karakter, hvori følgende vægtede bedømmelseselementer indgår: Del Kursus-og projektdel Emne/ område Produkt Profilfag (øvrige valgfrie uddannelsespecifikke specialefag), bundne og valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og praktikelementer Bedømmelseskriterier Vurderes i forhold til eksamensprojektskitsen samt de aktuelle opgaver for de fagområder, der indgår i projektet Faglig indsigt i forhold til produktdokumentationen Den faglige indsigt fra den mundtlige fremlægning af eksamensprojektet Konklusion Vægtnings % 85 % Den mundtlige del Rapport (den skriftlige del) Forside med navn og titel Rapporten indeholder: forord, indholdsfortegnelse, sidenummer, indledning, eksamensskitse med partsaftale, produktdokumentation, beskrivelse af eksamensprojektets procesforløb og konklusion Refleksioner over sammenhængen mellem eksamensskitsen og det færdige resultat (konklusion) Refleksioner over den aktuelle læring (konklusion) Læsbarhed, orden og opstilling Kopier af rapporten 10 % Fremlægning Selvstændig og fyldestgørende præsentation Fremtoning og form 5 % Total Eksamensprojektet 100 % I forbindelse med bedømmelsen af eksamensprojektet gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og de valgte metoder og derved til yderligere at demonstrere sine tekniskeog faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. 7

8 SKEMA 1 elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Trin 1 Tekstil- og beklædningsassistent Trin Beklædningshåndværker Grundfag uger 1 uge Engelsk 1 F uger X Iværksætteri og innovation 19 F 1 uge X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 1 uger uger Trin 1 Tekstil- og Beklædningsassistent Materialekendskab 1,4,8 Begynder 1 uge X 1335 Modelkonstruktion 1,4,10 Rutineret uger X 9843 Produktfremstilling 1,3,4,5,11,1 Rutineret 3,5 uger X 9844 Dokumentation 1,4,5,14,15,16,17 Begynder 1,5 uger X 1016 Design og produktudvikling 6,7,8,9,13,17 Rutineret 3 uger X Faglig IT 7,15 Begynder 1 uge X Trin Beklædningshåndværker Dokumentation 18 Rutineret 1 uge X 1343 Teknisk Sprog 1,18 Begynder 1 uge X Valgfrie uddannelsesspecifikke fag 4 uger 3 uger Trin 1 Tekstil- og Beklædningsassistent 1344 Logistik 5,13,15,17 Begynder 1 uge X 1345 Boligtekstiler 9,11,1,13 Begynder uger X 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 Vejledende tid Antal uger Trin 1 Tekstil- og beklædningsassistent 1347 Reklamation, fejlretning 5,11,16 Begynder 1 uge X og kvalitetskontrol Modens historie 1 6,9 Begynder 1 uge X 1349 Tilretning 1 10 Begynder 1 uge X 1350 Tilskæring 1 1 Begynder 1 uge X 1351 Salg og markedsføring 1,3 Begynder 1 uge X Design 1 6,9 Begynder 1 uge X 1353 Modistprofil 1 9,11,1,13 Begynder uger X 1354 Buntmagerprofil 1 9,11,1,13 Begynder uger X Kvalitet og dokumentation,4,5,14,15,16 Rutineret 1 uge X 1361 Produktfremstilling,4,6,7,11,3,4 Avanceret uger X Produktsyning 1 9,11,1,13 Begynder uger X Indkøb 1 1,4,5,8,13 Begynder 1 uge X Trin Beklædningshåndværker Trin Beklædningshåndværker 3674 Modelkonstruktion,3 Rutineret uger X 1357 Design 0,1 Rutineret uger X 1463 Materialekendskab 0,4 Rutineret 1 uge X 9851 Design og produktudvikling 0,1 Avanceret uger X 1361 Produktfremstilling 1,4,5 Avanceret uger X 136 Reklamation, fejlretning og kvalitetskontrol 1,3 Begynder 1 uge X 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 Vejledende tid Antal uger Trin 1 Tekstil- og beklædningsassistent Trin Beklædningshåndværker 1363 Tilretning 1,5 Begynder 1 uge X 1364 Tilskæring 1,5 Begynder 1 uge X 1365 Salg og markedsføring 19,0,3,4 Begynder 1 uge X 455 Faglig IT 18 Rutineret 1 uge X 1367 Modistprofil 4,5 Avanceret 3 uger X 1368 Buntmagerprofil 4,5 Avanceret 3 uger X 9848 Design, stil og mode 0,1 Rutineret uger X 1403 Produktsyning,3,4,5 Rutineret uger X Indkøb 19,0,3,4 Begynder 1 uge X Øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke fag (profilfag) Trin Beklædningshåndværker 1369 Design-profil 18,0,1 Avanceret 3 uger X 1371 Konstruktion-profil 18,,3 Avanceret 3 uger X Produktion-profil 18,4,5 Avanceret 3 uger X Antal ugers valgfag uger 1 uge Antal skoleuger i alt 0 uger i alt 10 uger i alt 3 uger 10

11 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard 1369 Design-profil Ekspert 3 uger 1369 Design-profil Avanceret 1371 Konstruktion-profil Ekspert 3 uger 1371 Konstruktion-profil Avanceret Produktion-profil Ekspert 3 uger Produktion-profil Avanceret 1463 Materialekendskab Avanceret 1 uge 1463 Materialekendskab Rutineret 11

12 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Trin 1 Tekstil- og beklædningsassistent Trin Beklædningshåndværker Grundfag uger 1 uge Engelsk 1 F uger X Iværksætteri og innovation 19 F 1 uge X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 1 uger uger Trin 1 Tekstil- og Beklædningsassistent Materialekendskab 1,4,8 Begynder 1 uge X 1335 Modelkonstruktion 1,4,10 Rutineret uger X 9843 Produktfremstilling 1,3,4,5,11,1 Rutineret 3,5 uger X 9844 Dokumentation 1,4,5,14,15,16,17 Begynder 1,5 uger X 1016 Design og produktudvikling 6,7,8,9,13,17 Rutineret 3 uger X Faglig IT 7,15 Begynder 1 uge X Trin Beklædningshåndværker Dokumentation 18 Rutineret 1 uge X 1343 Teknisk Sprog 1,18 Begynder 1 uge X Valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag 4 uger 3 uger Trin 1 Tekstil- og Beklædningsassistent 1344 Logistik 5,13,15,17 Begynder 1 uge X 1345 Boligtekstiler 9,11,1,13 Begynder uger X 1347 Reklamation, fejlretning og kvalitetskontrol 1 5,11,16 Begynder 1 uge X 1

13 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 Vejledende tid Antal uger Trin 1 Tekstil- og beklædningsassistent 1348 Modens historie 1 6,9 Begynder 1 uge X 1349 Tilretning 1 10 Begynder 1 uge X 1350 Tilskæring 1 1 Begynder 1 uge X 1351 Salg og markedsføring 1,3 Begynder 1 uge X Design 1 6,9 Begynder 1 uge X 1353 Modistprofil 1 9,11,1,13 Begynder uger X 1354 Buntmagerprofil 1 9,11,1,13 Begynder uger X Kvalitet og dokumentation,4,5,14,15,16 Rutineret 1 uge X 1361 Produktfremstilling,4,6,7,11,3,4 Avanceret uger X Produktsyning 1 9,11,1,13 Begynder uger X Indkøb 1 1,4,5,8,13 Begynder 1 uge X Trin Beklædningshåndværker Trin Beklædningshåndværker 3674 Modelkonstruktion,3 Rutineret uger X 1357 Design 0,1 Rutineret uger X 1463 Materialekendskab 0,4 Rutineret 1 uge X 9851 Design og produktudvikling 0,1 Avanceret uger X 1361 Produktfremstilling 1,4,5 Avanceret uger X 136 Reklamation, fejlretning 1,3 Begynder 1 uge X og kvalitetskontrol 1363 Tilretning 1,5 Begynder 1 uge X 1364 Tilskæring 1,5 Begynder 1 uge X 13

14 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 Vejledende tid Antal uger Trin 1 Tekstil- og beklædningsassistent Trin Beklædningshåndværker 1365 Salg og markedsføring 19,0,3,4 Begynder 1 uge X 455 Faglig IT 18 Rutineret 1 uge X 1367 Modistprofil 4,5 Avanceret 3 uger X 1368 Buntmagerprofil 4,5 Avanceret 3 uger X 9848 Design, stil og mode 0,1 Rutineret uger X 1403 Produktsyning,3,4,5 Rutineret uger X Indkøb 19,0,3,4 Begynder 1 uge X Øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke fag (profilfag) Trin Beklædningshåndværker 1369 Design-profil 18,0,1 Avanceret 3 uger X 1371 Konstruktion-profil 18,,3 Avanceret 3 uger X Produktion-profil 18,4,5 Avanceret 3 uger X Antal skoleuger i alt 18 uger i alt 9 uger i alt 3 uger 14

15 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard 1369 Design-profil Ekspert 3 uger 1369 Design-profil Avanceret 1371 Konstruktion-profil Ekspert 3 uger 1371 Konstruktion-profil Avanceret Produktion-profil Ekspert 3 uger Produktion-profil Avanceret 1463 Materialekendskab Avanceret 1 uge 1463 Materialekendskab Rutineret 15

16 SKEMA 3 uddannelsens bidrag til kompetencemålene mål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Der indsættes én række pr. praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Trin 1 Tekstilog Beklædningsassistent Trin Beklædningshåndværker Produktion 1 4,10,11,1,14,15 X Arbejdsmiljø og miljø 1,8 X Kvalitet og dokumentation 4,5,7,15,16 X Forretningsforståelse 1 4,8,9,13 X Kommunikation og samarbejde 1,3,7 X Projekt og udviklingsarbejde 6,9,13,14 X Produktion 18,19,0,1,,3,4,5 X Arbejdsmiljø og miljø 0,,3,4,5 X Kvalitet og dokumentation 18,0,,3,5 X Forretningsforståelse 19,0,1,,3,4,5 X 1408 Kommunikation og samarbejde 18,19,,3,5 X Projekt og udviklingsarbejde 18,19,0,1,,3,4,5 X 8613 Profil 0,1,,3,4,5 X 16

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov 18. maj 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse som vi kender

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere