LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)"

Transkript

1 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej Herning (i det følgende kaldet lejer) er herved indgået følgende LEJEKONTRAKT 2. Det lejedes omfang og beliggenhed: 2.1 Det lejede omfatter ca. 17m 2 erhvervslokaler og er beliggende på Nørreport 9, 6950 Ringkøbing, (Ringkøbing Sundhedshus), jfr. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende lejekontrakt. 2.2 Ovennævnte areal er anslået areal, og det kan ikke udelukkes, at arealet diffentierer fra det areal, der måtte fremgå af en opmåling i henhold til eksempelvis Boligministeriets arealbekendtgørelse. Hverken lejer eller udlejer kan imidlertid gøre krav i denne anledning. 2.3 Lejeren har ret til at benytte de i tilknytning til lejemålet/sundhedshuset etablerede parkeringspladser, fælles med de øvrige lejere og brugere af ejendommen, i det omfang udlejer ikke selv ønsker at benytte pladserne eller der er indgået aftale med andre lejere af lejemålet om eksklusiv brugsret. Leje herfor er inkluderet i den samlede leje i henhold til nærværende kontrakt.

2 2 2.4 Udlejer forbeholder sig adgang til, til enhver tid og uden varsel at genforhandle adgangen til benyttelse af p-pladser, jf. pkt. 2.2., herunder med hensyn til at opkræve særskilt betaling herfor, ud over lejen. 2.5 Med mindre andet i øvrigt følger af denne kontrakt, har lejer ikke brugsret til nogen del af den faste ejendom, der ligger udenfor de lejede lokaliteter. 3. Inventar og installationer 3.1 Under lejemålet hører det af udlejeren installerede faste inventar og installationer. 4. Det lejedes benyttelse 4.1 Det lejede må af lejeren alene benyttes til kontor og konsultation. Det lejede må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige samtykke benyttes til andet formål. 4.2 Udlejer er ansvarlig for, at det lejede lovligt kan anvendes til den ovenfor anførte benyttelse. 4.3 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter, samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til 3. mand, herunder offentlige myndigheder er udlejer uvedkommende. 4.4 Lejer skal under lejemålets beståen omgås det lejede forsvarligt. Lejer er pligtig at erstatte alle skader, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, lejer har givet adgang til ejendommen eller det lejede. 4.5 Det lejede må ikke anvendes til drift af forurenende virksomhed. Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. Brugen af det lejede må ikke ved lugt, støj, rystelser eller lignende kunne medføre gene for ejendommen, dens øvrige brugere eller naboer. 4.6 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig. Alle udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra lejers virksomhed, påhviler lejer. 5. Lejemålets begyndelse og ophør 5.1 Lejemålet tager sin begyndelse den 1. oktober 2012 og kan af hver af parterne opsiges med 12 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. 5.2 Fra udlejers side kan lejemålet bortset fra tilfælde hvor lejeren ikke iagttager god skik og orden, jfr. EL 61 stk 2 nr. 2 tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 1. oktober Fra lejers side kan lejemålet tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssig varsel til ophør den 1. oktober Brand

3 3 6.1 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten. 6.2 Udlejer har pligt til at tilbyde lejeren leje af andre lokaler i ejendommen, såfremt sådanne lokaler bliver ledige til overtagelse senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor det lejede blev ødelagt. 7. Begyndelseslejens størrelse 7.1 Den årlige begyndelsesleje er aftalt til ,- kr., som erlægges forholdssmæssigt forud den 1. i en måned med 850,- kr. første gang den 1. oktober 2012 med kr. 850,- kr. for oktober måned Indeksregulering 8.1 Hvert år pr. den 1. januar, første gang den 1. januar 2014 reguleres uden særskilt varsel den årlige leje med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra januar måned det foregående år til januar måned for reguleringsåret. 8.2 Den forhøjede årsleje beregnes efter følgende formel: Gældende leje x nyt indeks Gammelt indeks 8.3 Såfremt indeksregulering umuliggøres eksempelvis ved bortfald af beregningen af nettoprisindekset eller anden lovgivning herom, forhøjes lejen i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt tilsvarende indeks eller hvis et sådant ikke findes efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset så nært som muligt. 9. Minimumregulering 9.1 Uanset den årlige udvikling i nettoprisindekset forhøjes den årlige leje pr. 1. oktober hvert år, første gang den 1.oktober 2013 med 2% af den aktuelle årlige leje. 10 Regulering til markedsleje 10.1 Uanset den ovenfor aftalte regulering af lejen, er udlejer tillige berettiget til at forhøje lejen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende erhvervslejelovgivnings regler for tiden lov om leje af erhvervslokaler m.v. (L 934 af 20/12 99) 13 til markedsleje Såfremt udlejer varsler lejeforhøjelse i medfør af erhvervslejelovens 13 er udlejer berettiget til fra skæringstidspunktet og indtil endelig upåanket dom foreligger, at opkræve en a conto lejeforhøjelse svarende til kr. 25,00 pr. m 2 bruttoetageareal. Regulering finder sted, når endelig upåanket dom foreligger. Medfører regulering tilbagebetaling af for meget opkrævet a conto leje, skal tilbagebetalingsbeløbet forrentes fra betalingstidspunktet med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter 5 stk. 1 og 2 i lov om regne ved forsinket betaling m.v.

4 Lejer er berettiget til at kræve lejen nedsat på tilsvarende vis som angivet i Regulering på baggrund af stigningen i skatter og afgifter 11.1 Lejeforhøjelse som følge af stigning i de ejendommen påhvilende skatter og afgifter, herunder dækningsafgift, sker med udgangspunkt i de ejendommen pr. 1. januar 2012 påhvilende skatter og afgifter og fordeles mellem ejendommens lejere i samme forhold som lejemålets bruttoareal i forhold til ejendommens samlede bruttoareal Dækningsafgift fordeles dog alene på det/de lejemål, der anvendes til dækningsafgiftspligtig virksomhed og ligeledes i forhold til arealer. 12. Ændring af lejevilkår 12.1 I henhold til denne aftale kan udlejer i medfør af erhvervslejelovens 14 stille krav om ændring af lejevilkårene med den virkning, af udlejer kan opsige lejeren, hvis parterne ikke efter en forhandling er nået til enighed om det fremtidige lejevilkår. Lejeren har i givet fald krav på erstatning, jfr. erhvervslejelovens 14, stk Ændring i lejevilkårene og opsigelse kan dog tidligst får virkning 8 år efter dens begyndelse og tidligst 8 år efter det tidspunkt, hvor en ændring af lejevilkårene efter 14 stk. 1 sidst er trådt i kraft. En ændring af lejevilkårene og opsigelse kan endvidere tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en eventuel lejeforhøjelse efter reglerne om regulering af lejen til markedslejen i henhold til EL 13 sidst er trådt i kraft. 13. El, vand og varme 13.1 Alle udgifter til forsyning af det lejede med el, vand og varme inkl. afgifter og eventuel målerleje, betales af lejer ud over lejen med 2.550,- kr. pr. år, eller med 212,50 kr. pr. måned sammen med huslejen I tilfælde af, at udlejer i forbindelse med renovering af lejemålet etablerer selvstændige målere for el, vand og varme, forbeholder udlejer sig adgang til særskilt at opkræve forbrugsudgifter efter forbrug. 14 Driftsudgifter 14.1 Samtlige ejendommens driftsudgifter er indeholdt i lejen, herunder udgifter til ejendomsskat, renovation, udvendig vinduespudsning, udgifter til el og belysning i fællesarealer, fælles installationer, herunder elevator, udvendig vedligeholdelse, rengøring af fællesarealer hvor mere en én lejer benytter arealet. 15. Forsikring 15.1 Det påhviler udlejeren at holde bygningen bygnings- og brandforsikret. En forøgelse af præmien, der skyldes lejerens særlige brug af det lejede, betales af lejeren ved påkrav Alle øvrige forsikringer påhviler lejer. 16. Depositum 16.1 Der betales ikke depositum i lejemålet.

5 5 17. Moms 17.1 Der tillægges ikke moms af lejen. 18. Vedligeholdelse lejers forpligtelser 18.1 Al vedligeholdelse indenfor de lejede lokaler, jfr. bilag 1, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren Lejer er således bl.a. forpligtet til at vedligeholde og/eller forny maling, gulv, gulvbelægning, installationer af enhver art, indvendige bygningsdele, herunder låse, dørhåndtag, nøgle, ruder, beslag, cisterner, haner, wc-skåle med sæder, vaskekummer, armaturer, el og varme m.v. begrænset ved disses tilslutning ved hovedledningen Udlejer er berettiget til en gang årligt at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsespligten er opfyldt Lejer er forpligtet til at lade udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder m.v., som udlejer med rette kræver til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Såfremt lejer ikke uden ugrundet ophold efter skriftlig opfordring hertil har udført et ham påhvilende vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejde, er udlejer berettiget til at lade omhandlede arbejder udføre for lejers regning. 19. Vedligeholdelse udlejers forpligtelser 19.1 Al anden vedligeholdelse end anført i 18 påhviler udlejeren. 20. Renholdelse 20.1 Renholdelse af det lejede påhviler lejeren, der således skal sikre, at det lejede fremstår i pæn og renholdt stand Det påhviler ikke lejer at renholde udenomsarealer til det lejede Udlejer kan til enhver tid udfærdige et husordensreglement, som lejer er pligtig til at overholde. 21. Renovation m.v Lejers renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning Emballage og lignende må ikke henstilles uden for det lejede, ligesom det ikke er tilladt lejer uden udlejers forudgående skriftlige samtykke, at henstille egne renovationscontainere m.v. på ejendommen.

6 6 22. Det lejedes modtagelse 22.1 Det lejede overtages nyistandsat og uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand. 23. Det lejedes aflevering 23.1 Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i ryddeliggjort og i samme stand som ved overtagelsen uden mangler af nogen art med samtlige installationer i god og brugbar stand Afleveres lejemålet ikke i den ovenfor angivne stand kl på fraflytningsdagen, er lejer forpligtet til at betale leje samt øvrige ydelser ifølge nærværende kontrakt i istandsættelsesperioden., indtil lejemålet er bragt i den aftalte stand Istandsættelsesarbejder må kun udføres af momsregistrerede, faguddannede håndværkere. Såfremt lejemålet ikke er bragt i den aftalte stand kl på fraflytningsdagen, udføres de nødvendige foranstaltninger til at bringe lejemålet i aftalt stand på udlejers foranledning for lejers regning. Lejer skal betale husleje i istandsættelsesperioden Hvis udlejer helt eller delvist undlader at lade de nævnte arbejder udføre, er lejer alligevel pligtig at betale et beløb svarende til den udgift, gennemførelse af sådanne arbejder ville have medført Det er mellem parterne aftalt, at fristen i erhvervslejelovens 74 stk. 2 for udlejers adgang til at gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand ved fraflytning er forlænget til 6 uger. 24. Erhvervsbeskyttelse 24.1 Lejemålet er ikke erhvervsbeskyttet. 25. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse m.v Lejer har ikke krav på erstatning eller godtgørelse ved opsigelse. 26. Udlejers ret til at foretage forandringer af det lejede 26.1 Udlejer har, uanset en eventuel aftalt uopsigelighed, ret til at foretage ændringer i det lejede og ændringer af ejendommen, selv om dette berører lejers brugsret, uden at lejer kan stille krav om nedsættelse af lejen. Såfremt ændringerne imidlertid væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet, kan lejer rejse krav om lejenedsættelse, hvis og i det omfang lejer godtgør, at ændringerne har medført en væsentlige forringelse af brugsværdien af det lejede for lejeren Udlejer kan iværksætte arbejder i det lejede med 8 ugers skriftligt varsel, hvori juli måned ikke indgår. Det samme gælder i relation til arbejder udenfor det lejede, der indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for lejers adgang til eller brug af det lejede. Udlejer kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

7 Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejer, skal gennemføres uden afbrydelse og i alle tilfælde med den størst mulige hensyntagen til lejer. Udlejer skal straks foretage eventuelle efterreparationer Ved installation af varmeanlæg eller andre fællesinstallationer i ejendommen har udlejer ret til med 14 dages skriftligt varsel at råde over de kælder- og loftsrum, der er nødvendige for anlæggets drift, uden at lejer kan kræve anvist alternative lokaler. 27. Lejers ret til at foretage ændringer af det lejede 27.1 Lejer må ikke uden udlejers samtykke foretage ændringer af det lejede eller anbringe andre indretninger eller genstande ed de nedenfor anførte Lejeren har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, med mindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal med rimeligt varsel give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen Lejeren har ligeledes ret til at foretage ombygninger i det lejede, der er sædvanlige for den type virksomhed, der efter aftalen drives i det lejede. Lejeren skal give udlejeren 8 ugers varsel, inden lejeren foretager ombygningen. Udlejeren kan modsætte sig ombygning, hvis udlejeren godtgør, at ombygning vil være til væsentlig ulempe for ejendommen eller dens lejere Lejeren har endvidere efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede. 28. Fremleje og afståelsesret 28.1 Lejer har ikke fremleje- og afståelsesret. 29. Skiltning 29.1 Anbringelse af skilte, flag, lysreklamer, radio- og fjernsynsantenner eller lignende på/udenfor bygningen og det lejede eller på fællesarealet, anbringelse af markiser og lignende udenpå bygningen samt afdækning af lejemålets vinduespartier må kun ske med udlejers forudgående skriftlige samtykke Foreligger sådant samtykke, skal lejer selv drage omsorg for, at anbringelsen tillige er i overensstemmelse med de på ejendommen hvilende servitutter og offentlige myndigheders krav, ligesom lejer selv skal indhente fornødent samtykke fra eventuel ejerforening og afholde enhver omkostning i forbindelse med installation af sådanne genstande Ved fraflytning skal lejer fjerne sådan installation og ethvert spor herefter, såfremt udlejer kræver dette Udlejer kan forlange, at lejer stiller yderligere depositum til sikkerhed for retablering af installationen samt erstatningskrav, der kan henføres til installationen.

8 8 30. Pligtig pengeydelse 30.1 Krav, der udspringer af nærværende lejekontrakt, eller i øvrigt har hjemmel i erhvervslejeloven i øvrigt, er pligtige pengeydelser i lejeforholdet. 31. Tinglysning 31.1 Lejeren er berettiget til at forlange nærværende lejekontrakt tinglyst på ejendommen matr.nr. 55D Ringkøbing bygr. Lejekontrakten respekterer nuværende pantehæftelser og servitutter Når lejeforholdet ophører, er lejer forpligtet til at kvittere den tinglyste lejekontrakt til aflysning af tingbogen. Lejers skriftlige opsigelse eller fogedrettens notering på fundamentet ved udsættelsesforretning kan ligeledes danne grundlag for aflysningen Omkostningerne ved tinglysning og aflysning afholdes af lejer. 32. Kontraktomkostninger 32.1 Hver part afholder selv egne udgifter til juridisk eller anden bistand i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 33. Regulering i øvrigt 33.1 I det omfang andet ikke er aftalt eller følger af nærværende kontrakt, finder reglerne i den på aftaletidspunktet gældende erhvervslejelovgivning anvendelse. 34. Rådgivning og orientering 34.1 Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen og at have modtaget og gennemgået Boligministeriets checkliste til brug for indgåelse af erhvervslejekontrakter, der vedhæftes som bilag Nærværende lejekontrakt udarbejdet i to eksemplarer, et til hvert af parterne. 39. Bilag: Bilag 1: Tegning over lejemålet af den Bilag 2: Boligministeriets checkliste erhvervslejemål. Dato: Dato: Herning Kommune Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest

9 9

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere