Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København"

Transkript

1 Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København Baggrund og begrundelse for projektets relevans Projektet er direkte begrundet i den nye læreruddannelse, hvor alle seminarielærere skal undervise i læsning inden for deres fag, jvf. Bekendtgørelsen: 15. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at der i alle linjefag indgår overvejelser om fagets muligheder for at bidrage til udviklingen af børns mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, herunder læseindlæring og læsetræning. Vores projekt ønsker at styrke seminarielæreres viden om læsningens sproglige dimension gennem et kombineret fokus på skoleteksters sproglige dimension og på den pædagogiske kontekst som teksterne indgår i. Projektet bygger på et systemisk funktionelt sprogsyn der opfatter tekst og kontekst som gensidigt afhængige fra de mindste niveauer i sproget til relationen mellem sprogbrugerne og målet med kommunikationen. At styrke læsning indbefatter derfor at såvel teksters sproglige dimension som den skolevirkelighed de indgår i, synliggøres og sættes i relation til hinanden. Hertil er også knyttet et bestemt syn på forholdet mellem sprog og læring at færdes i sproget gør man i alle fag, det vil sige at det at lære fag også er at lære sprog og at lære om sprog. Konkret retter projektet sig mod at designe kompetenceløft af seminarieundervisere, så de kan integrere viden om læsning i undervisningen. Derudover vil den viden, vi opnår gennem studier og pilotprojekter med seminarieundervisere, efterfølgende bruges til at udbyde efteruddannelseskurser for seminarielærere i design af kurser for folkeskolelærer. Gennem de sidste år har der været øget fokus på læsning og danske skoleelevers vanskeligheder med at læse blandt andet faglige tekster. Undersøgelser har vist, at særligt tosprogede har problemer med at læse forskellige typer af faglige tekster. Men det kan ikke isoleres til tosprogede, alle elever med andre sproglige ressourcer end dem, der ofte implicit forudsættes i skolen, kan få vanskeligheder. Når der er kommet fokus på faglig læsning de sidste år skyldes det dels Danmarks dårlige læseresultater i såvel internationale som nationale undersøgelser, dels en øget nødvendighed af at kunne begå sig skriftsprogligt for at kunne klare selv korte praksisrettede uddannelser. Hvis ikke eleverne i skolen støttes til at kunne beherske forskellige former for sprog, afskæres de ikke kun for læring i skolen, men også for deltagelse i fortsat uddannelse og i samfundet. Med ændringerne i Fælles Mål 2008 indføres krav om læsning som dimension i alle fag. Internationalt har der ligeledes været øget fokus på dette område de sidste år. Læsningens sproglige dimension er blevet undersøgt i forsknings- og udviklingsarbejde, og har i fx Australien ført til, at progressionen i fagene ikke kun er knyttet til faglig viden, men også til de former for sprog, som er nødvendige at beherske for at kunne

2 bevæge sig ind i og begå sig i faget. I Sverige og Norge foregår også i disse år pædagogisk forskning med fokus på forskellige teksttypers sproglige dimension Projektet er således direkte begrundet i lovkrav, men også i danske skoleelevers problemer med faglig læsning og øgede skriftsproglige krav i selv korte praksisrettede uddannelser, samt i international sprog- og læseforskning. Mål Et hovedmål for projektet er at designe kompetenceløft for seminarielærere med fokus på læsningens sproglige dimension i netop deres fag. Vi ønsker ikke, at læsning og fagenes sproglige dimension blot bliver endnu et (nyt byrdefuldt) område i faget, som måske i forvejen opleves som tæt pakket af mange lærere. Afgørende for projektet er derfor, at vi udvikler kompetenceløft til de forskellige faggrupper i tæt kontakt med dels aktørerne (gennem pilotprojekter) og i kontakt med de faglige foreninger. Det er vigtigt at få en udviklingsproces i gang der rækker ud over de i første omgang planlagte igangsætningskurser, og her spiller de faglige foreninger en særdeles central rolle. Internationalt er der samme skisma mellem lingvistisk forskning og læseforskning på den ene side, og specifikke fagdidaktiske traditioner og diskussioner på den anden. I praksis har det ført til, at det flere steder er lingvister, der på visit i fagene arbejder med læsning i det pågældende fag, som en ekstra blok. Vi ønsker imidlertid at undgå dette, og i videst muligt omfang arbejde frem mod at integrere viden om læsning og om læsningens sproglige dimension i alle fag på læreruddannelsen, så fremtidens lærere er rustet til at kunne planlægge undervisning under hensyntagen til denne viden. Projektets mål kan siges at være nået idet vi har designet designet en model for kompetenceløft for linjefagene i læreruddannelsen. Modellen har været anvendt for gruppen af læreruddannere i fagene matematik, natur/teknik, biologi, fysik/kemi, geografi, matematik og hjemkundskab og dele af den (pilotprojekt) for gruppen af lærere i linjefagene KLM, kristendomskundskab, historie og samfundsfag. Modellen for kompetenceløft bliver i foråret 09 dels anvendt på gruppen af sproglærere i læreruddannelsen, dels formidlet på efteruddannelseskursus for lærere ved professionshøjskolerne om udvikling af kurser/projekter målrettet grundskolen. Imidlertid ligger det uden for projektets rammer at dokumentere hvorvidt kompetenceløftet har resulteret i en forandrende praksis hos de deltagende aktører. Metode Metoden må siges at være et aktionsforskningsprojekt idet det har forandrende praksis som følge af kompetenceløftet som et langsigtet mål. Imidlertid er rammerne og fokuspunkterne fastlagt på forhånd i projektet og udelukkende sat af projektgruppen, og ikke af de deltagende lærere og andre interessenter. Kompetenceløftet er planlagt på

3 baggrund dels af studier i international forskning, dels af pilotprojekter med seminarielærere. Formen for pilotprojekterne er dialogisk. Vi mødes først med seminarielærere fra hvert fag over tre mødegange. Til første møde fortæller de, hvilke tekster fra faget i skolen, de inddrager i deres undervisning på seminariet. Vi giver et første introducerende oplæg om skole og sprog. Til andet møde går vi i dybden med de typer af tekster, de er kommet med, og som læses i faget. Vi fremhæver den sproglige dimension, og de får såvel analyser som oversigter over teksttyperne og deres sproglige karakteristika i deres fag. Til sidste møde diskuterer vi den viden, de har fået, og diskuterer den i forhold til de fagdidaktiske diskussioner, de har i hver deres fag. Derudover får de et udvalg af forskningsartikler af relevans netop for deres fag, med fokus på læsningens sproglige dimension. Herefter udarbejder vi undervisningsaktiviteter. Vi kommer med forslag til aktiviteter, som er knyttet til de materialer, de har haft med til første møde. Målet for vores side er kollega-til-kollegavidensdeling, der giver os viden om fagene og deres interne diskussion og syn på læsning og læseproblemer, samt mulighed for at afprøve niveauet for det lingvistiske aspekt af kompetenceløftet. Selve kompetenceløftet består af et igangsætningsinternat for samme faggrupper, som i pilotgrupperne. Desuden inviteres redaktører fra relevante skolebogsforlag, læsekonsulenter, tosprogskonsulenter og andre konsulenter fra relevante faggrupper, konsulenter ved CFUer. Herefter aftales, hvordan der skal arbejdes videre, blandt andet i samarbejde med de faglige foreninger. I første omgang (forår 2007) har vi koncentreret os om matematik, biologi, natur/teknik og hjemkundskab. Vi har kontakt med relevante faglige foreninger, herunder seminarielærernes matematikforening hvor vi har aftale om at stå for en dag på deres årlige konference i foråret Denne dag fungerede som en optakt til igangsætningsinternatet i maj. I anden omgang (efterår 2007/forår 2008) har vi arbejdet sammen med historie, samfundsfag, KLM og linjefaget kristendom/religion. Dette pilotprojekt har resulteret i at vi genovervejer om kursusformen er den rette til denne målgruppe april 2009 afholdes et 4-dages kursus for ansatte ved Professionshøjskolerne: Sprog- og læseudviklende undervisning i praksis - et kursus for undervisere ved professionshøjskolerne Formålet med kurset er at deltagerne får viden om læsning og sprog i fagene på funktionel basis således at de kan iværksætte projekter, designe efteruddannelseskurser mv. for grundskolens aktører. Kurset er udbudt, se

4 I efteråret 2009 iværksættes kompetenceløftet for sproglærere. Parallelle projekter a) Produktion af artikler til brug i kompetenceløftet Charlotte Skafte Holm: Jai kan eke huske nåd - problemstillinger og dilemmaer i elevernes logbogsskrivning. Under udgivelse. Nationalt Videncenter for Læsning. Lene Storgaard Brok: to artikler: Dansk som skriftlig formidling at arbejde med skriftsproget i pædagogisk praksis, in: Bodil Høyer og Bjørn Hamre (red): Pædagoguddannelsen på tværs dannelse i en verden af foranderlighed. Hanne Møller: Lærerstuderendes praktiktekster, in: Andersen G. B. og Pøhler L. (red.) (2007): Læreruddannelsen i fokus - Praktik i læreruddannelsen. Kroghs Forlag. Frants Mathiesen: Billedgenrer, Billedpædagogisk ttidsskrift 1, 2007 b) Frants Mathiessen: Et projekt om Brug af billeder som kommunikativ katalysator for læsning og skrivning. Se beskrivelsen nedenfor. Forskningssamarbejde Projektet er forskningsbaseret. Som ekstern forsker er tilknyttet Professor Caroline Liberg, Uppsala Universitet. Vi har især talt om et samarbejde omkring dokumentation af kompetenceløft og formidling af resultat i forskningsartikler. Derudover er vi i løbende kontakt med forskere internationalt, der arbejder ud fra samme lingvistiske tradition, den systemisk funktionelle lingvistik. Milepæle Milepæle Tidsplan Status pr. 1. august 08 Studier af international forskning samt vidensindsamling Løbende Udover vores egen læsning har vi siden efteråret 06 mødtes med andre projekter, der arbejder med samme forskningsområde, og dér diskuteret fælles læst litteratur og videndelt i forhold til projekterne Endages-konference med Professor Caroline Oktober 06 Afholdt Liberg om forskningstilknytning Piotprojekt for matematik og naturfaglige Februar - maj 07 fag i CVU-Storkøbenhavns regi Netværking med faglige foreninger Juni 07 - Samarbejde med Semat og kontakt med hjemkundskabslærernes forening om konference i foråret 08, desuden med hjemkundskabslærernes forening om oplæg på deres konference efterår 08 Formidling af projektet i workshop (afholdt i samarbejde med Professor Eva Maagerø, Norge og Anna-Vera Meidell) til International Systemic Functional Congress 34 Juli 07 Workshoppen var med til at udvide vores netværk med internationale kontakter, der arbejder med samme problemstillinger

5 Formidling af projektet i faglige tidsskrifter og i andre faglige regi Indledende samarbejde med kommuner om udvikling af efteruddannelseskurser for folkeskolelærere Udvikling af undervisningsaktiviteter og deltagelse i undervisning hos deltagerne i det første pilotprojekt Pilotprojekt for historie, samfundsfag, KLM og linjefaget kristendom/religion i N. Zahles Semiariums regi (primært) Udvikling af undervisningsaktiviteter og deltagelse i undervisning hos deltagerne i det andet pilotprojekt Afholdelse af igangsætningskursus (3 dages internat) for naturfaglige fag og matematik Parallelle projekter: Frants Mathiessen, Hanne Møller, Lene Storgaard Brok, Charlotte Skafte Holm Parallelt projekt Brug af billeder som kommunikativ katalysator for læsning og skrivning ved Frants Mathiessen Afholdelse af igangsætningskursus (3 dages internat) for historie, samfundsfag, KLM, kristendom/religion Udvikling af fortsat kompetenceløft på baggrund af de første igangsætningskurser Efteruddannelse af ansatte ved Professionshøjskolerne: Kursus i design af efteruddannelseskurser for grundskolens aktører i læsning og sprog i fagene (Nye Fælles Mål 2009), af forskningsudviklingsprojekter om sprogbaseret undervisning, udvikling af læreruddannelsen ( 15) Pilotprojekt og afholdelse af igangætningskursus for sprogfagene Afsluttende formidling af kompetenceløftet Skrivning af artikler September 07 - September 07 - Septemberdecember 07 September 07 januar 08 Februar - maj 08 Aftale med Semat om konference i foråret 08, med hjemkundskabslærernes forening om oplæg på deres konference i 08, samt aftaler om flere andre workshops og oplæg affødt af projektet 2 kommuner har i første omgang henvendt sig uopfordret, vi indleder samarbejdet med dem, og planen er på sigt selv at kontakte kommuner og diskutere muligt samarbejde. Dette har resulteret i et selvstændigt projekt i en kommune: At læse og lære med sprog samt skitse til endnu et projekt om evaluering Undervisningsaktiviteterne er udviklet, endnu ikke besluttet, præcist hvornår de skal afprøves Er igangsat Er gennemført maj 08 Kurset er gennemført med 41 deltagere fra hele landet. forår-sommer 08 jan marts 2008 august dec Udgivelse af artikler af Hanne Møller og Lene Storgaard Brok. Charlotte Skafte-Holm har en artikel under udgivelse. Udbygning af kontakter til børnehaveklasseledere (påbegyndt nov.07) observation, indsamling, interviews. Projektet fortsættes. Se særskilt projektbeskrivelse nedenfor august 08 Kurset udskudt. Formen gentænkes da det i pilotprojektet blev klart at en anden form end et kursus måske vil være mere givende. Kristine Kabel og Ruth Mulvad arbejder videre med denne lærergruppe. Maj 08 - Maj 08 - august 09 - Januar juli 09 Initiering og design heraf udvikles i samarbejde med deltagerne på igangsætningskurser. Denne milepæl er ændret i stedet er (i samarbejde med videncentret) fastsat nedenstående milepæl: Ruth Mulvad har planlagt kurset: Sprog- og læseudviklende undervisning i praksis - et kursus for undervisere ved professionshøjskolerne. Kurset er udbudt og finder sted april. se Jesper Bremholm og Ruth Mulvad arbejder med denne lærergruppe. Aftale med Caroline Liberg om samarbejde herom Kristine Kabel og Ruth Mulvad skriver til diverse fagtidsskrifter. Formidling Vi skriver artikler til fagblade undervejs og afslutningsvis større artikler og/eller anden form for afsluttende formidling. Undervejs har vi synliggjort projektet på diverse konferencer og kurser (se synliggørelse af projektet).

6 Litteraturliste Andersen, Thomas Hestbæk og Flemming Smedegaard (2005): Hvad er meningen? Syddansk universitetsforlag. Christie, Frances and J.R. Martin (eds) (1997): Genre and Instituions. Social Processen in the Workplace and School. Continuum. Christie, Frances and J.R. Martin (eds) (2007): Language, Knowledge and Pedagogy. Functional Linguistic and Sociological Perspectives. Continuum. Beverly Derewianka (1990). Rocks in the Head: Children and the Language of Geology. I: Carter, R. (red.): Knowledge about Language and the Curriculum. London: Hodder & Stoughton. Edling, Agnes (2006): Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized language. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. Folkeryd, Jenny W. (2006): Writing with an Attitude - Appraisal and student texts in the school subject of Swedish. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Geijerstam, Åsa af (2006): Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Gibbons, Pauline: Bridging discourses in the ESL Classroom. Students, Teachers and Reseacher. Continuum Halliday, M.A.K (1989): Spoken and written language, 2. ed. Oxford Univ. Press. Hasan, Ruqaiya & Geoff Williams (eds): Literacy in society. Longman Knapp, Peter and Megan Watkins (2005): Genre, text, grammar. Technologies for teaching and assessing writing. UNSW. Love, Kristina, Graeme Baker and Marie Quinn: LASS Literacy Across the School Subjects. DVD. The Faculty of Education, The University of Melbourne Macken-Horarik, Mary : Something to Shoot For : A Systemic Functional Approach to Teaching Genre in Secondary School Science, in: Ann M. Jones (ed): Genre in the Classroom. Multiple Perspectives. Lawrence Erlbaum Martin, J.R. (1992): English Text. System and Structure. John Benjamins.

7 Martin, J.R. (2002): Writing history: construing time and value in diccourses of the past. I: Colombi, C. and M. Schleppegrell (eds): Developing Advanced Literacy in First and Second Language. Erlbaum. Martin, J. R. and David Rose: "Designing literacy pedagogy: scaffolding democracy in the classroom", in: Hasan, Mathiessen, Webster (eds.): Continuing Discourse on Language. Equinox Martin, J.R. and David Rose (2007): Genre Relations. Mapping Culture. Equinox. Mulvad, Ruth (2008): At skrive med funktionel lingvistik. I: FOKUS på dansk som andetsprog for voksne, nr. 42, marts/ Mulvad, Ruth (2006): "Sprog og skole, en introduktion til pædagogisk funktionel lingvistik". I: AGORA - CVU Storkøbenhavns elektroniske tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner, nr. 9, Mulvad, Ruth (2008): Hvad betyder på? in: Viden om læsning nr. 4, Mulvad, Ruth (2009): Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Funktionel lingvistik. Alinea. Maagerø, Eva (2005): Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Universitetsforlaget. Maagerø, Eva (2007): Finnes det et naturfaglig språk? Om noen typiske trekk ved pedagogiske tester i naturfag, I: Knudsen, Susanne V., Dagrun Skjelbred, Bente Aamotsbakken (red): Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Novus forlag. Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnesen (red) (2006): Å lese i alle fag. Universitetsforlaget. Painter, Clare (2004): The interpersonal first principle in child language development. I: Williams, G. and Lukin, A. (eds) The development of language: functional perspectives on evolution and ontogenesis. Continuum. Rose, David (2005): Democratising the classroom: a literacy pedagogy for the new generation. I: Journal of Education, No. 37, Rose, David (2007): Reading to learn.

8 Schleppegrell, Mary J. (2004): The Language of Schooling: A functional Linguistic Perspective. Erlbaum. Veel, Robert (2006): Language, knowledge and authority in school mathematics. I: Christie, F. (ed): Pedagogy and the shaping of consciousness: linguistic and social processes. Continuum. Veel, Robert (2000): Learning how to mean scientifically speaking: apprenticeship into scientific discourse in the secondary school. I: Frances Christie, J.R. Martin (eds): Genre and Institutions. Social Processes in the Workplace and School. Continuum. Whittaker, Rachel, Mick O Donnell, Anne McCabe: Language and Literacy. Functional Approaches Udgangspunkt for projektet Jeg har i flere år arbejdet på at etablere en sproglig tilgang til brugen af faglige billeder i alle fag. Det har foreløbigt givet sig udslag i artiklerne Billedgenrer (Billedpædagogisk Tidsskrift 1, 2007)og Fotodokumentation (Billedpædagogisk Tidsskrift 4, 2007) som begge bygger på socialsemiotik og systemisk funktionel lingvistik. Problemformulering Jeg er interesseret i hvordan billedet kan mediere forståelse mellem verbaliseret begreb og mental erfaring. Jeg vil gerne undersøge hvordan dette foregår receptivt, fungerer den ikoniske genkendelse som en afkodningsstrategi, der kan siges at ligge til grund for læsning? Og produktivt: er der en kausal sammenhæng (og hvilken) mellem børns tegnemæssige kvalifikationer (+anden billedmæssig kunnen) og deres læsefærdighed. Er det en væsentlig begrænsning i børns læsekompetence at de ikke kan afkode billeder, og medfører bedre billedforståelse også bedre læsefærdighed? En undersøge skal rettes mod de klassetrin hvor børn lærer at læse. Jeg ønsker i første omgang at undersøge forskellige eksempler på brugen af tekst/billede i begynderundervisning ved samtale / interview med lærere og ved indsamling af materiale. Milepæle:

9 Kontakt med børnehaveklasseleder på Vejlebro skolen i Ishøj. Aug o o Interview med pædagog Tua Caspersen og lærer Robina Sabir i sprogbørnehaveklassen på Vejlebroskolen To besøg med observation, interview med børn, samt foto- og video dokumentation og Generering af undersøgelseskategorier. o Dialog med kursister o Besøg i et til to andre indskolingsmiljøer, efterår/vinter o Artikel vinter/forår Jeg har besøgt pædagog Tua Caspersen og lærer Robina Sabir i sprogbørnehaveklassen på Vejlebroskolen d for en samtale om deres arbejde. Onsdag d har jeg fortalt en gruppe børnehaveklasseledere, som deltager på kurset Billeder i begynderundervisningen hos Peter von der Maase (UCC) og Ingelise Flensborg (DPU) om min undersøgelse, dels med henblik på at henlede opmærksomheden på problematikken billeder og forforståelse, dels for at skaffe kontakter til senere undersøgelser, som vil være bygget op på baggrund af mine erfaringer på Vejlebroskolen. Det førte til kontakt med Frederikssunds private realskole Planer om artikler BPT 1, eller 2, 2009, tema: Bogen (deadline , artiklen er delvist skrevet) Arbejdstitel: Lærer børn også at kommunikere? Målgruppe: Billedkunstlærere i FS, studerende og undervisere på lærer uddannelsen Mål: Jeg vil præsentere en forståelse af ords og billeders forskellige virkningsmåder som to ud af mange mulige modaliteter. Jeg vil beskrive deres forskellige potentiale som virkelighedsformidlere samt give nogle bud hvordan man kan analysere forskellige modaliteter under et. Jeg bruger interview med børnehaveklassebørn og børn i 1. Klasse, som har læst / fået læst billedbogen Lily takes a walk af Satoshi Kitamura som eksempel. Begreber: Fra Styles/ Arizpe henter jeg den kontrapunktiske (counterpoint) relation mellem ord og billede (som er på spil i Lily takes a walk) og fra SFL traditionen de tre metafunktioner. Herudover kan det være relevant at sætte Pierces tegnkategorier i forhold til de forskellige modaliteters affordances. Litteratur: Hartmut Stöckl Styles / Arizpe Løvland Hagtvet

10 Fremtid: Artikel til tidsskriftet Viden om læsning. Visuelle tekster og literacy tænkningen Literacy (med hensyn til visuelle tekster) i PISA undersøgelsen og i de nye læseplaner Hypotese: at finde et forsømt område, set i forhold til en eksisterende multimodal praksis f.eks. i undervisningsmaterialer. Spørgsmål: har dansklæreren det overordnede ansvar qva fagets omfang for at tilgodese undervisningen på dette område? Indhold: Med udgangspunkt i min lille undersøgelse af to børnehaveklasser og en 1.klasses læsning af Lily takes a walk vil jeg gennemgå forskellige måder at analyse multimodale tekster hver for sig og under et. Begreber: Fra Styles/ Arizpe henter jeg den kontrapunktiske (counterpoint) relation (som er på spil i Lily takes a walk) og fra SFL traditionen de tre metafunktioner. Herudover kan det være relevant at sætte Pierces tegnkategorier i forhold til de forskellige modaliteters affordances. Eva Maria Eckkramer har også et overskueligt skema med intersemiotic layering i antologien Perspectives on Multimodality. Spørgsmålet er blot hvor meget teori det er formålstjenligt at præsentere. Litteratur Forord fra diverse Pisa undersøgelser De nye læseplaner I dansk, dansk som andetsprog, børnehaveklasse og billedkunst Hartmut Stöckl Styles / Arizpe Eckkramer Løvland Hagtvet Artikel til Billedpæd tidskrift nr Tema Visuel Uddannelse Visual literacy Hvordan er forholdet mellem børns evne til reception og produktion på billedområdet? Har folkeskolens agenter forskellige forventninger til børns receptions- og produktions formåen? Specificering i retning af forskellige billedlige og sproglige konventioner, som under alle omstændigheder skal læres. Sker det for sent? Virker en stor kløft demotiverende? Litteratur Anne Bamfords The Visual Literacy White Paper Forord fra diverse Pisa undersøgelser De nye læseplaner I dansk, dansk som andetsprog, børnehaveklasse og billedkunst Hartmut Stöckl Styles / Arizpe Løvland Hagtvet Jeg overvejer herudover at holde et oplæg på Den 5. Nordiske SFL-workshop: SFL i praksis - i uddannelser

11 maj 2009 om transmodalitet eller intersemiosis, altså hvordan man kan analysere sammenhængen mellem flere modaliteter i tekster. Eksisterende viden på området Jeg tager udgangspunkt i Bente Eriksen Hagtvets bog Sprogstimulering (2002) hvori hun beskriver den samtidige udvikling af flere tegnkompetencer Ivar Bråten i tidsskrift for læsning nr 2 okt 2007: Leseforståelse om betydningen af forkunnskaber, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Michael Wahl Andersen beskæftiger sig med faglig læsning af matematik også af billeder.. Lise Iversen Kulbrandstad bl.a. om tosprogede Anne Løvland: Sammensatte fagtekster en multimodal utfordring? I Eva Maagerø: Å lese i alla fag, Oslo 2006 Ruth Mulvad: Pædagogisk anvendelse af funktionel lingvistik, CVUstork 2005 Günther Kress og Theo van Leeuwen: Reading Images, London 2001 Jeg har i foråret 2008 søgt et begrebsapparat til at skelne og sammenligne ords og billeders måder at bære betydninger på I følgende litteratur I Antologien: Eija Ventola et al (ed): Perspectives of Multimodality, Amsterdam/Philadelphia John Benjamins B.V: 2004: Hartmut Stöckls artikel In between modes, Victor Lim Fei: Problematicing semiotic ressource, samt Eva Maria Eckkrammer: Drawing on theories of inter-semiotic layering, in:, p. 210 ff I de ovenfor nævnte artikler beskæftiger de især østrigske forfattere sig med relationerne mellem forskellige modaliteter. Dette forhold beskrives også i denne artikel fra Visual Communication, SAGE Publications, 2008: Systemic functional-multimodal discourse analysis (SF-MDA) : constructing ideational meaning using language and visual imagery af Kay L. O Halloran Jeg har endvidere beskæftiget mig med Visual Litteracy via Susan Stokes rids over litteratur om Visual Literacy (Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective, Suzanne Stokes, Troy State University, og med Anne Bamfords White Paper on Visual Literacy som lettilgængeligt eksempel på denne tænkning. Aug. 2008: Et godt eksempel på visual litteracy omsat til forskning i børns billedperception og produktion er: Evelyn Arizpe og Morag styles: Children Readin Pictures. Interpreting visual texts. London 2003 Bogen giver en grundig gennemgang af forskningen på området og en beskrivelse af hvordan de hargennemført deres interviews med børn på forskellige klassetrin. Bogen handler om hvordan børn læser billedbøger, hvilket giver forfatterne mulighed for at kontrastere børnenes forståelse af henh. de visuelle og de verbale tekster. Ved at læse denne bog har jeg fundet en række potentielt brugbare bøger: Kress,G (1997)Before writing: Rethinking paths to litteracy. London Routledge Gardner, H (1980): Artfull scribbles, London Jill Norman Limited Perkins, D: (1994) The intelligent eye: learning to think by Looking at Art, Cambridge

12 Jeg har genlæst store dele af den pædagogiske litteratur om billedkunst for at uddrage de dele, som ikke ser billedet som symptom på tilstande i barnets psyke. Her kan jeg bruge Ingelise Flensborgs(1994), Helene Illeris(2000) og Mie Buhls (2002) Phd afhandlinger. Hvis man går til den populærvidenskabelige litteratur rummer Anna Marie Holm og Lone Thaus bog: Børns Billedverden fra 1984 et ældre eksempel på en bl.a. billedsproglig tilgang, hvor billedarbejdet ses i en interpersonel kontekst.

Genre er kommet på dagsordenen i den

Genre er kommet på dagsordenen i den Hvad er genre i genrepædagogikken? Ruth Mulvad, Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne Genre er kommet på dagsordenen i den pædagogiske verden, og det skyldes ikke mindst den interesse

Læs mere

Læsbare læremidler EUD

Læsbare læremidler EUD Læsbare læremidler EUD Kristine Kabel Stig Toke Gissel Dorthe Carlsen 2009 1 1. Indledning... 7 2. Projektdesign... 10 2.1 Handling som udgangspunkt for handlingsanvisninger... 12 3. Målgruppens læsefærdigheder...

Læs mere

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Af Lene Herholdt Artiklen diskuterer hvorfor det er nødvendigt at satse på netop læseforståelse

Læs mere

Læsning en del af faget hjemkundskab

Læsning en del af faget hjemkundskab Læsning en del af faget hjemkundskab Ruth Mulvad, Nationalt Videncenter for læsning - Professionshøjskolerne 1 Faglig læsning er en forudsætning for at lære et fag, også hjemkundskab. Med de nye Fælles

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en bro til literacy: andetsprog

en bro til literacy: andetsprog Mundtlig sprogudvikling som en bro til literacy: stilladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog Dr. Jennifer Hammond, Faculty of Arts and Social Sciences, Education, University

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen

Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen MONA 2006 2 27 Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen fokus på tekstbogen (også) i det flersprogede klasserum Helle Pia Laursen CVU København & Nordsjælland I denne artikel, der er baseret på

Læs mere

Sproget med i alle fag - en rapport over et aktionsforskningsprojekt

Sproget med i alle fag - en rapport over et aktionsforskningsprojekt Undervisningsministeriet - en rapport over et aktionsforskningsprojekt Helle Pia Laursen & Gun Hägerfelth Dette virker på vores skole delprojekt 2 2007 Undervisningsministeriet - en rapport over et aktionsforskningsprojekt

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder?

Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Af Bodil HedeBoe, lektor, PH.d., StockHolmS universitet i en lille svensk forstadsskole (klassetrin 1 6) har lærerne

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik kriftlighed som omdrejningspunkt for et kommunalt udviklingsprojekt side 22 Fem prinsipper for god skriveopplæring side 60 krivekulturer i folkeskolens

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning.

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning. Nr. 1 marts 2007 Kære læser Viden om Læsning nr. 1, marts 2007 Redaktører: Merete Havgaard og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: Maja Christina Lindberg Foto: Fra børnehaveklassen og 1. klasse på Søholmskolen

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling MONA 2006 1 7 Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling Jan Sølberg Danmarks Pædagogiske Universitet Der er stigende fokus på begrebet den lokale naturfaglige kultur i forbindelse med udvikling

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere