Tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelse til. Vassegård Søndre Landevej 190, Pedersker 3720 Aakirkeby. Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelse til. Vassegård Søndre Landevej 190, Pedersker 3720 Aakirkeby. Forslag"

Transkript

1 Tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelse til Vassegård Søndre Landevej 190, Pedersker 3720 Aakirkeby Forslag Teknik og Miljø - Januar 2017

2 Kolofon: Bornholms Regionskommune; xx 2017 Udarbejdet af: Center for Teknik og Miljø Layout og tryk: Center for Teknik og Miljø Journalnummer: P19-00xx Sagsbehandler: Susanne Kjær-Hansen Kortbilag: Geodatastyrelsen 1

3 TILLÆG NR. 2 TIL 11-MILJØGODKENDELSE til Vassegård Søndre Landevej 190, Pedersker 3720 Aakirkeby Gyldighed: Dette tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse meddeles efter 11, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj Miljøgodkendelsen gælder fra annonceringsdatoen den xx. xx

4 DATABLAD Titel: Godkendelsen omfatter: Dato for godkendelse: Godkendt ejendom: Adresse: Matrikelnummer og ejerlav: Tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelse til Vassegård Ændring af arealer til udbringning af husdyrgødning fra bedriften xx.xx.2017 Vassegård Ejendomsnummer: Søndre Landevej 190, Pedersker, 3720 Aakirkeby 42a Pedersker CHR-nummer: Ansøger (kontaktperson) og bedriftsejer: Jesper Kure Marker, Hegnedevejen 22, Pedersker, 3720 Åkirkeby Tlf. og Bedriftens navn: Tlf.: / ; Lille Myregård CVR-/P-nummer: / Konsulent: Kirsten Vogt Kyndesen, Bornholms Landbrug, Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby Tilsynsmyndighed: Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge 3

5 INDHOLDSFORTEGNELSE datablad... 3 Indholdsfortegnelse Samlet vurdering og resumé Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse og ikke-teknisk resumé Offentlighed Klagevejledning Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Vilkår for tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelsen Vilkår vedr. udbringnings- og aftalearealer Vilkår vedr. dokumentation og tilsyn ift. arealer Produktionsapparatet og driften Harmoniarealet Produktion af husdyrgødning Påvirkning af natur og miljø Påvirkning af beskyttet natur og bilag IV-arter Påvirkning af jord og overfladevand fra markarealerne Nitrat til grundvand Bilag Bilagsoversigt: Bilag 1. Ejede og forpagtede udbringningsarealer Bilag 2. Aftalearealer drevet af Slettegård, Poulsker Bilag 3. Vilkår vedr. bedriftens arealer fra tillæg nr. 1 til 11-miljøgodkendelse til Vassegård

6 1 SAMLET VURDERING OG RESUMÉ I dette kapitel gives en kort beskrivelse af den ansøgte produktion og forholdet til tidligere meddelte godkendelser eller tilladelser på ejendommen. Miljøgodkendelsens indhold er samlet i et kort resumé. Desuden beskrives grundlaget for afgørelsen samt, hvordan offentligheden har haft indflydelse på projektet og kommunens vurderinger. Til sidst beskrives mulighederne for at klage over afgørelsen. 1.1 ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Bornholms Regionskommune modtog den 10. juni 2016 en ansøgning fra Jesper Kure Marker, Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby om udvidelse og ændring af svineproduktionen på ejendommen Hegnsgård, Hegnedevejen 18, 3720 Aakirkeby. Af ansøgningen fremgik det bl.a., at der ville ske ændringer i den samlede bedrifts arealer til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra ansøgers tre ejendomme med husdyrproduktion (Lille Myregård, Hegnsgård og Vassegård). Den eksisterende miljøgodkendelse til Vassegård, Søndre Landevej 190, 3720 Aakirkeby er meddelt den 10. juni 2009, og den 4. september 2015 er der meddelt et tillæg til denne godkendelse. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Vassegård omfatter en årlig produktion af smågrise (15-30 kg) og slagtesvin ( kg), svarende til 111,36 dyreenheder (DE). I 11-miljøgodkendelsen fra 2009 indgik gødningsproduktionen fra både Lille Myregård, Hegnsgård og Vassegård og regulering af alle ejede og forpagtede markarealer drevet under den samlede bedrift, Lille Myregård. Ansøger ønsker nu at reducere det ejede/forpagtede udbringningsareal og i stedet overføre svinegylle til aftalearealer ejet af tredjemand. Overskydende gylle afsættes fortsat til biogasanlægget Biokraft A/S i Aakirkeby. Disse ændringer kræver, at der udarbejdes et tillæg til 11-miljøgodkendelsen til Vassegård. Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der blev miljøgodkendt den 4. september Efter meddelelsen af dette tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse udgør bedriftens ejede og forpagtede udbringningsarealer 209,07 ha, og der er aftaler om afsætning af i alt 47,2 DE svinegylle til 259,73 ha. 1.2 AFGØRELSE OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø meddeler som tilsyns- og godkendelsesmyndighed tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen til Vassegård, Søndre Landevej 190, 3720 Aakirkeby, matr. nr. 42a Pedersker. Da svineproduktionen på Vassegård og bedriftens harmoniarealer allerede er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 11, meddeles godkendelsen som et tillæg nr. 2 til den eksisterende miljøgodkendelse af 10. juni 2009 i henhold til 11, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.af husdyrbrug samt øvrig gældende lovgivning 1. Godkendelsen omfatter regulering af alle arealer, der drives under bedriftens CVR-nr og P- nr samt vurdering af aftalearealer tilhørende tredjemand. Tillægsgodkendelsen er baseret på oplysningerne om arealer og produceret og afsat husdyrgødning i ansøgningen om miljøgodkendelse til Hegnsgård i husdyrgodkendelse.dk (skema nr version 7) samt øvrigt materiale indsendt af ansøgers konsulent. Tillægget til 11-miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de gældende regler på området og miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Vilkårene stillet i 11-miljøgodkendelsen til Vassegård af 10. juni 2009 og tillæg nr. 1 af 4. september 2015 er fortsat gældende, med mindre det i dette tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse til Vassegård fremgår, at de ændres eller ophæves. 1 Bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med senere ændringer, tilhørende bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). 5

7 Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget eller arealerne, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og godkendt af Bornholms Regionskommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende love og bekendtgørelser og Bornholms Regionskommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt er skærpende i forhold til denne tillægsgodkendelse. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens vurdering af den ansøgte ændring af bedriftens harmoniarealer i forhold til påvirkning af miljøet, naturen og naboer. Denne tillægsgodkendelse fastlægger desuden de vilkår, der skal gælde for arealerne til rådighed for den samlede bedrift. Bornholms Regionskommune vurderer, at driften af arealerne kan ske uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, og i overensstemmelse med gældende regler. Driften vurderes ikke at ville påvirke natur og miljø væsentligt, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at bevaringsstatus for Natura 2000-områder og levesteder for arter optaget på habitatdirektivets bilag IV ikke skades. Nedenstående er et kort resumé af de emner, som godkendelsen omhandler: Bedriftens størrelse og udbringningsarealer Gårdejer Jesper Marker, Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby driver svineproduktion på ejendommene Lille Myregård, Hegnsgård og Vassegård. I forbindelse med en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Hegnsgård har Jesper Marker anmeldt ændringer i den samlede bedrifts udbringnings- og aftalearealer. Arealerne er første gang vurderet og godkendt i forbindelse med, at Bornholms Regionskommune meddelte miljøgodkendelse til en udvidelse af svineproduktionen på Vassegård i juni Harmoniarealet bestod dengang af 173,16 ha ejede og 66,66 ha forpagtede udbringningsarealer, i alt 239,82 ha. Bedriften består nu af de 3 ejendomme med svineproduktion samt 2 bygningsløse ejendomme og dertil 18,91 ha forpagtet jord, i alt 209,07 ha til udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion. Derudover er der indgået aftale om afsætning af svinegylle svarende til 47,2 dyreenheder (DE) til i alt 259,73 ha drevet af Jacob Brandt Hansen under Slettegård, Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø. Overskydende svinegylle vil blive afsat til biogasanlægget Biokraft A/S i Aakirkeby. Da det ejede/forpagtede udbringningsareal er reduceret, og der i stedet er indgået aftale om afsætning af svinegylle til tredjemandsarealer, skal ændringerne godkendes i form af dette tillæg nr. 2 til 11- miljøgodkendelse til Vassegård. Der foretages ingen ændringer i dyreholdet eller de eksisterende driftsbygninger på Vassegård. Påvirkning af omgivelserne fra udbringningsarealerne Ingen af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra svineproduktionen ligger i oplandet til Natura 2000-vandområder, der er sårbare i forhold til nitratudvaskning til overfladevand, eller i oplandet til fosforbelastede Natura 2000-vandområder eller søer. Alle arealerne ligger desuden uden for nitratfølsomme vandindvindingsområder. Der kan derfor udbringes husdyrgødning op til det gældende maksimale dyretryk for svinebrug/modtaget husdyrgødning på 1,4 dyreenheder pr. ha. Udbringningen af husdyrgødning vurderes ikke at påvirke lokaliteter i nærheden af udbringningsarealerne og deres naturindhold væsentligt. Bornholms Regionskommune har kendskab til, at bilag IV-arten løvfrø tidligere er registreret i to vandhuller beliggende midt i to af udbringningsarealerne og i et vandhul beliggende uden for markfladen. Om arten stadig forekommer i søerne, og om den eventuelt forekommer i andre søer er uvist. Da alle arealerne allerede modtager husdyrgødning i nudrift, vil ændringen i ammoniakpåvirkning af søerne være meget begrænset, og eventuelt forekommende bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder vurderes ikke at være truede. Det vurderes, at driften kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på habitatdirektivets bilag IV. 6

8 1.3 OFFENTLIGHED Bornholms Regionskommune sendte den 16. januar 2017 skriftlig orientering til ansøger, dennes konsulent og andre berørte (bortforpagtere og ejere af aftalearealer) om, at udkast til tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelse til Vassegård blev lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 19. januar Der var en frist frem til og med den 9. februar 2017 til at fremsende bemærkninger til udkastet. Informationen blev udsendt samtidig med, at de høringsberettigede i sagen om udvidelsen af svineproduktionen på Hegnsgård blev informeret om, at udkast til miljøgodkendelse til Hegnsgård var lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Naboerne til Vassegård og bedriftens harmoniarealer har ikke modtaget orientering om tillægsgodkendelsen til Vassegård, da Bornholms Regionskommune har vurderet, at ændringen af harmoniarealerne er af underordnet betydning for naboerne. Udbringnings- og aftalearealerne har været i omdrift og modtaget husdyrgødning i nudriftsituationen, hvorfor kommunen har vurderet, at der ikke sker en væsentlig ændring i brugen af arealerne til ugunst for naboerne. 1.4 KLAGEVEJLEDNING Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som der findes link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klageportalen ligger på og Der logges på eller typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis: Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet Klager ikke er klageberettiget Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen Klager får helt eller delvist medhold i klagen Klagefristen udløber den xx.xx. 2017, dvs. 4 uger fra den xx.xx 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 7

9 2 GENERELLE FORHOLD I dette kapitel beskrives den planlagte ændring af harmoniarealet samt en række juridiske forhold ved miljøgodkendelsen såsom underretning af tilsynsmyndigheden, godkendelsens gyldighed og retsbeskyttelse. 2.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Gårdejer Jesper Marker, Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby ejer og driver konventionel svineproduktion på ejendommene Lille Myregård (Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby), Hegnsgård (Hegnedevejen 18, 3720 Aakirkeby) og Vassegård (Søndre Landevej 190, 3720 Aakirkeby) med tilhørende planteavl. Derudover ejes to landbrugsejendomme uden bygninger. Ejendommene drives samlet under CVR-nummer og P- nummer På hovedejendommen, Lille Myregård, er den tilladte produktion på 396 årssøer og produktion af smågrise (7,3-15 kg) og smågrise (7,3-12 kg), svarende til i alt 101,8 DE efter omregningsfaktorerne gældende fra 1. august Den nuværende tilladte produktion på Hegnsgård er på producerede slagtesvin ( kg) og producerede smågrise (12-30 kg), svarende til 167,89 DE. Bornholms Regionskommune meddelte den 10. juni 2009 miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven til en udvidelse af svineproduktionen på Vassegård til producerede polte (30-80 kg) og 9 heste ( kg). I denne 11-miljøgodkendelse indgik gødningsproduktionen fra både Vassegård, Lille Myregård og Hegnsgård samt regulering af alle ejede og forpagtede markarealer drevet under bedriften. Harmoniarealet bestod dengang af 239,82 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer. Efterfølgende har Bornholms Regionskommune den 4. september 2015 i et tillæg til miljøgodkendelsen godkendt en ændring af den årlige produktion på Vassegård til smågrise (15-30 kg) og slagtesvin ( kg), svarende til 111,36 DE. I tillægsgodkendelsen indgik bedriftens nu 219,86 ha udbringningsarealer og afsætning af overskydende husdyrgødning til biogasanlægget Biokraft A/S i Aakirkeby. I forbindelse med en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Hegnsgård til producerede smågrise (7,2-33 kg) og producerede slagtesvin ( kg), svarende til i alt 321,10 dyreenheder (DE), har Jesper Marker anmeldt ændringer i bedriftens arealer til udbringning af husdyrgødning fra svineproduktionerne på Hegnsgård, Vassegård og Lille Myregård. Efter udvidelsen på Hegnsgård råder bedriften over 209,07 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer. Derudover er der indgået en aftale om overførsel af svinegylle svarende til 47,2 dyreenheder til i alt 259,73 ha tilhørende Jacob Brandt Hansen, Slettegårdsvejen 2, Nexø. Overskydende svinegylle vil fortsat blive afsat til Biokraft A/S. Svinegyllen fra de tre besætninger opbevares i fem eksisterende gyllebeholdere på Lille Myregård, Hegnsgård og Vassegård og i gyllelagunen på Hegnsgård. Opbevaringskapaciteten er beregnet til mere end 12 måneders produktion. Gylle til aftalearealerne leveres både fra Hegnsgård og Vassegård og opbevares på ejendommene indtil udbringningen i foråret. Biokraft A/S afhenter løbende slagtesvinegylle fra Hegnsgård og Vassegård. Ingen af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra svineproduktionerne ligger inden for områder i nitratklasse, fosforklasse eller i nitratfølsomme vandindvindingsområder. 2.2 MEDDELELSESPLIGT Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske andre ændringer af arealerne såvel som udvidelser eller ændringer af anlægget, herunder dyreholdet, staldene, gødningsopbevaringsanlæggene m.m., før ændringerne er godkendt af Bornholms Regionskommune. Hvis der sker ændringer med hensyn til bedriftens ejede eller forpagtede udbringningsarealer eller aftaler om overførsel af husdyrgødning til tredjemandsarealer, skal dette anmeldes til Bornholms Regionskommune inden gødningsplanårets begyndelse den 1. august. Nye arealer inden for samme kategori - hhv. ejede/forpagtede arealer og aftalearealer - kan normalt erstatte arealer i dette tillæg til 11-miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Bornholms Regionskommune skal i hvert tilfælde vurdere, om ændringerne kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Æn- 8

10 dringerne må ikke sættes i værk, før Bornholms Regionskommune har accepteret dem (Vilkår 3.1.2). Anmeldelsen skal udarbejdes og indsendes til kommunen via eller gennem et andet digitalt system, der opfylder kravene, jf. 6 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.3 GYLDIGHED Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. Herefter gælder det, at hvis tillægsgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Hvis ikke tillægsgodkendelsen er opfyldt, eller godkendelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af godkendelsen bortfalder. 2.4 RETSBESKYTTELSE Med dette tillæg til miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er xx.xx Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud, før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.5 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Tillægsgodkendelsen skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering, jf. 40 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Den første revurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år fra godkendelsestidspunktet. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

11 3 VILKÅR FOR TILLÆG NR. 2 TIL 11-MILJØGODKENDELSEN Tillæg nr. 2 til 11-miljøgodkendelse til Vassegård meddeles på de følgende vilkår, som også fremgår af de enkelte afsnit i miljøredegørelsen. Disse vilkår supplerer eller erstatter vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse til Vassegård fra 10. juni 2009 og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fra 4. september Med dette tillæg nr. 2 ophæves og erstattes vilkårene og i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Vassegård (medtaget i Bilag 3 sidst i dette tillæg til miljøgodkendelse). Alle øvrige vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse inkl. tillæg nr. 1 er fortsat gældende. Virksomheden skal drives i overensstemmelse med godkendelsens vilkår og bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) samt øvrig gældende lovgivning. 3.1 VILKÅR VEDR. UDBRINGNINGS- OG AFTALEAREALER Miljøgodkendelsen omfatter de 209,07 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer og 259,73 ha aftalearealer, der fremgår af ansøgningsskemaet - se Tabel 1 og Tabel 2 samt Figur 1. Husdyrgødning fra bedriftens svineproduktion må kun udbringes på disse arealer på de pågældende bedrifter. På arealerne kan der i alt udbringes/overføres husdyrgødning op til det gældende harmonikrav for svinebrug/modtaget husdyrgødning på 1,4 DE/ha. Endvidere er det forudsat, at overskydende husdyrgødning leveres til Biokraft A/S Ændringer i udbringnings- eller aftalearealerne skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, der vurderer, om de nye arealer er mere sårbare end de nuværende. Fristen for anmeldelse af nye arealer er 1. august forud for den planperiode, hvor arealerne ønskes anvendt Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. spildevandsslam. 3.2 VILKÅR VEDR. DOKUMENTATION OG TILSYN IFT. AREALER På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af svinegylle uden for bedriften. Aftalerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og modtagers navn, adresse og CVRnummer, samt hvor mange dyreenheder og hvor mange kg kvælstof og fosfor, som aftalen omfatter. 10

12 4 PRODUKTIONSAPPARATET OG DRIFTEN I dette kapitel beskrives og vurderes arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra den samlede bedrift samt produktion og anvendelse af husdyrgødningen. 4.1 HARMONIAREALET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejede og forpagtede udbringningsarealer Ansøger, Jesper Marker, ejer Lille Myregård, Hegnsgård og Vassegård samt to bygningsløse ejendomme. Alle arealer tilhørende disse ejendomme drives under bedriften Lille Myregård med CVR mer og P-nummer Det samlede matrikulære areal udgør 210,80 ha. Heraf kan 190,16 ha bruges til udbringning af husdyrgødning, idet de resterende godt 20 ha er fradragsarealer i form af bygningsparceller, veje, skov, beskyttet eller uopdyrket natur m.m. Til bedriften er der tilforpagtet 18,91 ha udbringningsarealer fra to ejendomme. I alt er der således 209,07 ha ejede og forpagtede arealer til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra svineproduktionerne på Hegnsgård, Lille Myregård og Vassegård (se Tabel 1). Tabel 1. Arealer ejet og forpagtet af Jesper Marker og drevet under bedriften Lille Myregård Ejerforhold Gårdnavn/ejer Adresse Matrikelnummer Matrikelareal (ha) Areal til udbringning (ha) Ejet Lille Myregård Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby 28a Pedersker 71, ,18 Ejet Hegnsgård Hegnedevejen 18, 3720 Aakirkeby 166 Aaker m. fl. 49, ,35 Ejet Vassegård Søndre Landevej 190, 3720 Aakirkeby 42a Pedersker 68, ,90 Ejet Landbrug uden beboelse Bukkevejen 1A, 3720 Aakirkeby 201 Aakirkeby Markjorder 8,6360 7,76 Ejet Landbrug uden beboelse Ølenevej 60, 3720 Aakirkeby 82f Pedersker m.fl. 12, ,96 I alt ejet 210, ,16 Forpagtet Holger Funch (Landbrug uden beboelse) Hegnedevejen 21U, 3720 Aakirkeby 28g Pedersker m.fl. 26, ,16 Forpagtet Ole Kure Marker og Anne- Lise Marker (landbrug) Hegnedevejen 25, 3720 Aakirkeby 24f Pedersker 2,0779 1,75 Forpagtet 28, ,91 I alt til rådighed 239, ,07 Alle ejede og forpagtede arealer er vurderet og godkendt i miljøgodkendelsen til Vassegård fra 10. juni 2009, og arealgodkendelsen er efterfølgende tilrettet i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fra 4. september Siden da er en forpagtning på 14,29 ha udbringningsareal bortfaldet (Slusegård, Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby), og et mindre 3 beskyttet areal er udeladt som udbringningsareal. Desuden er der foretaget småjusteringer i størrelsen af flere af de øvrige udbringningsarealer. Stort set alle 209,07 ha er klassificeret som sandblandet lerjord (JB5) eller lerjord (JB7) og er drænet. Ingen af arealerne vandes. 11

13 Der anvendes referencesædskifte (S2) svarende til standardsædskiftet på arealerne. Det betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er derfor ikke risiko for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller større fosforoverskud end det beregnede, hvis der reelt anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. Aftalearealer Som erstatning for bl.a. den mistede forpagtning har Jesper Marker indgået en husdyrgødningsaftale med Jacob Brandt Hansen, Slettegård. Aftalen indebærer, at husdyrgødning svarende til 47,2 DE fra bedriften (primært slagtesvinegylle fra Hegnsgård og Vassegård) kan udbringes på de i alt 259,73 ha, som Jacob Brandt Hansen enten ejer eller forpagter fra i alt 11 jordejere i området. Data om arealerne fremgår af Tabel 2. Tabel 2. Ejere af aftalearealer under bedriften Slettegård, som kan modtage svinegylle fra Hegnsgård, Lille Myregård og Vassegård Ejerforhold Ejer/gårdnavn Adresse Matrikel Matrikelareal / aftaleareal (ha) DE Gylleaftale Jacob Brandt Hansen / (Slettegård) Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø 43 Povlsker m.fl. 65,0491/ 60,13 47,2 Jacob Brandt Hansen (Landbrug uden beboelse) Jacob Brandt Hansen (Landbrug uden beboelse) Skolevejen 12, 3730 Nexø 6a Povlsker m.fl. 55,3404 / 52,95 Engegårdsvejen 4A 37y Bodilsker 19,4980 / 19,11 Jacob Brandt Hansen / (Tornegård) Engegårdsvejen 3, 3730 Nexø 44a Povlsker m.fl. 21,4074 / 19,51 Jacob Brandt Hansen (Løvhøj) Brandsgårdsvejen 25, 3730 Nexø 41k Bodilsker 11,7417 / 10,08 Bortforpagtet til JBH Bortforpagtet til JBH Bortforpagtet til JBH Jacob Brandt Hansen (Landbrug uden beboelse) Vilmer Kofoed Olsen (Juulsminde) Ebbe Jensen Tamdrup (Solhøj) Bjørgitte Vivelund Kofoed (Sejersgård) Sprøjtevejen 3D, 3730 Nexø 15c Povlsker 23,4416 / 23,36 Poulskervej 24, 3730 Nexø 53c Povlsker 2,1612 / 1,40 Sprøjtevejen 10, 3730 Nexø 42k Povlsker 2,4634 / 1,89 Skolevejen 16, 3730 Nexø 7a Povlsker 29,9706 / 26,45 Bortforpagtet til JBH Marianne Haase og Søren Poul Nørresø Haase (Munkevang - uden landbrugspligt) Munkegårdsvejen 2, 3730 Nexø 31a Povlsker 1,9385 / 1,50 Bortforpagtet til JBH Birgit Bonde (uden landbrugspligt) Munkegårdsvejen 4, 3730 Nexø 7c Povlsker 0,9244 / 0,75 Bortforpagtet til JBH Keld Nielsen (Munkely - uden landbrugspligt) Munkegårdsvejen 6, 3730 Nexø 64b Povlsker 0,1851 / 0,07 Bortforpagtet til JBH Erling Kristian Rasmussen (Engbo) Stensebyvejen 26, 3730 Nexø 37o Bodilsker m.fl. 8,9445 / 8,16 Bortforpagtet til JBH Bortforpagtet til JBH Rikke Schjærff Kjøller og Ronni Exsteen Bettina Gravlund Hansen (Gubbegård) Mejerigaden 20, 3730 Nexø 43k Bodilsker 2,2065 / 0,91 Dueoddevej 6, 3730 Nexø 26a Povlsker m.fl. 25,2358 / 15,91 Bortforpagtet til JBH St. Kannikegård ApS Stensebyvejen 23B, 3730 Nexø 38l Bodilsker m.fl. 40,0106 / 1,00 Bortforpagtet til JBH Jens Erik Ring Kristensen (Maglekær) Smedevej 15, 3730 Nexø 101a Povlsker 17,9568 / 16,54 I alt 328,4756/259,73 47,20 12

14 Ingen af aftalearealerne ligger inden for områder udpeget som nitratklasse, fosforklasse eller i nitratfølsomt vandindvindingsområde (NFI-område). Beliggenheden af alle ejede og forpagtede udbringningsarealer og aftalearealerne i forhold til udpegede beskyttelsesområder for nitratudvaskning fremgår af kortet i Figur 1 og af Bilag 1 og Bilag 2. Figur 1. Oversigtskort over beliggenheden af ejede og forpagtede udbringningsarealer (rød markering) og aftalearealer (blå markering) til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriften Lille Myregård i forhold til beskyttelsesområder for nitrat til overfladevand (nitratklasse 1) og grundvand (nitratfølsomt vandindvindingsområde, NFI). KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Ved en bedrifts arealer forstås i husdyrgodkendelsesloven ejede og forpagtede markarealer knyttet til et eller flere husdyrbrug, der drives som en økonomisk enhed under samme CVR-nummer. Ved første ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug, som indgår i bedriften, skal alle bedriftens arealer vurderes og godkendes samlet, således at der kan fastsættes vilkår til samtlige arealer, jf. lovens 15 og 26, stk. 1. Ved efterfølgende udvidelser og ændringer på husdyrbrugene under bedriften skal kommunen foretage en vurdering af, om ændringerne i den tilførte husdyrgødningsmængde medfører overskridelser af det fastsatte beskyttelsesniveau. Udskiftning af bedriftens ejede/forpagtede udbringningsarealer eller aftalearealer hos tredjemand kræver desuden en vurdering af de nye arealers sårbarhed. Hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare, kan de erstatte allerede godkendte arealer uden krav om, at der udarbejdes et tillæg til godkendelsen. Ejede/forpagtede arealer og aftalearealer betragtes dog som forskellige arealkategorier. Ved ændringer på tværs af de to arealkategorier skal de fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen til den første ejendom revideres. Sidstnævnte situation kan ikke klares ved en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 25, men der skal udarbejdes et tillæg til den første miljøgodkendelse. 13

15 Da det forpagtede udbringningsareal til bedriften reduceres, og der i stedet indgås en aftale om afsætning af husdyrgødning på tredjemandsarealer, meddeles reguleringen af arealerne i dette tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen til Vassegård. For at arealerne kan anvendes til udbringning af husdyrgødning og medregnes som harmoniarealer, kræves, at de dyrkes med afgrøder, som har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium, og at der kan og må udbringes husdyrgødning. Alle de indtegnede arealer ligger uden for fredede områder, skov og områder registreret som beskyttede efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Da der i ansøgningen kun indgår aftalearealer, der er robuste nok til at kunne modtage husdyrgødning op til det fulde generelle harmonikrav - 1,4 DE/ha for svin, vurderer Bornholms Regionskommune, at afsætning af husdyrgødning til de nævnte markarealer hos tredjemand ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer for nitrat og fosfor kan overholdes uden, at der stilles krav om tiltag ud over den generelle regulering. Ud fra arealernes beliggenhed, bl.a. i forhold til naturområder, vurderes modtagelse af husdyrgødning op til dette niveau ikke at ville påvirke omgivelserne væsentligt. Der er derfor ikke grundlag for at kræve separat arealgodkendelse i henhold til husdyrgodkendelseslovens 16 til ejer/forpagter af aftalearealerne. Bornholms Regionskommune stiller vilkår om, at husdyrgødningen fra bedriftens svineproduktion kun må udbringes på de arealer, der fremgår af denne tillægsgodkendelse som ejede/forpagtede udbringningsarealer og aftalearealer, og at ændringer i arealerne skal meddeles til kommunen. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet vilkår vedr. harmoniarealet: Miljøgodkendelsen omfatter de 209,07 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer og 259,73 ha aftalearealer, der fremgår af ansøgningsskemaet - se Tabel 1 og Tabel 2 samt Figur 1. Husdyrgødning fra bedriftens svineproduktion må kun udbringes på disse arealer på de pågældende bedrifter. På arealerne kan der i alt udbringes/overføres husdyrgødning op til det gældende harmonikrav for svinebrug/modtaget husdyrgødning på 1,4 DE/ha Ændringer i udbringnings- eller aftalearealerne skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, der vurderer, om de nye arealer er mere sårbare end de nuværende. Fristen for anmeldelse af nye arealer er 1. august forud for den planperiode, hvor arealerne ønskes anvendt Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. spildevandsslam Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af svinegylle uden for bedriften. Aftalerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer, samt hvor mange dyreenheder og hvor mange kg kvælstof og fosfor, som aftalen omfatter. 4.2 PRODUKTION AF HUSDYRGØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Mængder og næringsstofindhold i husdyrgødningen Gødningsproduktionen fra bedriftens svineproduktioner på Vassegård, Hegnsgård og Lille Myregård er beregnet i mark- og gødningsplanlægningsprogrammet DLBR Plante IT til i alt m 3 ud fra gældende normtal inkl. rengøringsvand, drikkevandsspild og regnvand. I forbindelse med ansøgningen om udvidelse på Hegnsgård er indholdet af kvælstof og fosfor i den producerede gylle beregnet i husdyrgodkendelse.dk for nudrift og ansøgt drift. I beregningen af udskilt N og P fra besætningerne indgår ansøgers valg af teknologi i stald og lager. For de to øvrige svineproduktioner er anvendt normtal for næringsstofindholdet fra DLBR Plante IT (se Tabel 3). I ansøgningen fra Hegnsgård indgår to alternative løsninger i forhold til staldindretningen, som betyder en reduceret ammoniakfordampning og dermed højere kvælstofindhold i gyllen (se Tabel 4). 14

16 Tabel 3. Mængder og indhold af kvælstof og fosfor i svinegylle til rådighed i nudrift og ansøgt drift Indhold svinegylle (inkl. vand*) Nudrift (tilrettet tilladelse 2011) Ansøgt drift Produktionssted Mængder (m 3 ) Kvælstof, N (kg) Fosfor, P (kg) DE Mængder (tons) Kvælstof, N (kg) Fosfor, P (kg) DE Hegnsgård , ,10 Lille Myregård , ,80 Vassegård , ,35 I alt , ,25 Afsat aftalearealer ,20 Afsat til Biokraft A/S** , ,50 I alt til rådighed , ,55 * Inkl. standardmængder drikkevandsspild, vaske- og regnvand ** Rågyllen afsættes fra Hegnsgård og Vassegård. Tabel 4. Mængder og indhold af kvælstof og fosfor i svinegylle til rådighed i alternativ 1 og 2 Indhold svinegylle (inkl. vand*) Alternativ 1 (med gyllekøling) Alternativ 2 (uden ændring af gulve) Produktionssted Mængder (m 3 ) Kvælstof, N (kg) Fosfor, P (kg) DE Mængder (tons) Kvælstof, N (kg) Fosfor, P (kg) DE Hegnsgård , ,10 Lille Myregård , ,80 Vassegård , ,35 I alt , ,25 Afsat aftalearealer , ,20 Afsat til Biokraft A/S** , ,50 I alt til rådighed , ,55 * Inkl. standardmængder drikkevandsspild, vaske- og regnvand ** Rågyllen afsættes fra Hegnsgård og Vassegård. Anvendelse af husdyrgødningen Udbringningsarealerne er hovedsageligt placeret i tilknytning til ansøgers ejendomme Lille Myregård, Hegnsgård og Vassegård. Der er i alt 209,07 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra den samlede bedrift. Da ingen af bedriftens udbringningsarealer ligger inden for områder udpeget som nitrat- eller fosforklasse eller i nitratfølsomt vandindvindingsområde, er det tilladte gennemsnitlige dyretryk 1,4 DE/ha - se nærmere om nitrat- og fosforklasser i afsnit 5.2. Der kan derfor maksimalt udbringes svinegylle svarende til 292,7 DE på de 209,07 ha. Dertil kommer en aftale om overførsel af svinegylle svarende til 47,2 DE til Jacob Brandt Hansen, Slettegård (CVR-nummer ). Efter udvidelsen på Hegnsgård til 321,10 DE bliver den samlede besætning på bedriften i alt 534,25 DE. Den mængde svinegylle, som ikke vil kunne udbringes på egne og forpagtede arealer eller leveres til aftalearealer, afsættes som rågylle til Biokraft A/S. Gylle til begge aftaler vil blive leveret fra Hegnsgård og Vasse- 15

17 gård. Der foreligger en aftale med Biokraft A/S om afsætning af rågylle svarende til 194,5 DE. I alt er der således rådighed over udbringningsarealer eller aftaler svarende til 534,4 DE. Mængden af rågylle til Biokraft A/S vil blive reduceret, hvis husdyrproduktionen nedsættes, eller der anskaffes/forpagtes yderligere udbringningsarealer eller indgås nye gylleaftaler. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med den ansøgte ændring/udvidelse af svinebesætningen på Hegnsgård er harmonireglerne fortsat opfyldt for hele bedriften, idet de ejede og forpagtede udbringningsarealer er suppleret med aftaler om afsætning af svinegylle til tredjemand og til Biokraft A/S. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet nye vilkår vedr. produktion af husdyrgødning. 16

18 5 PÅVIRKNING AF NATUR OG MILJØ I dette kapitel beskrives og vurderes påvirkningen af beskyttet natur og sårbare arter i nærheden af udbringningsarealerne. Desuden beskrives og vurderes påvirkningen af overfladevand og grundvand pga. tab af kvælstof og fosfor fra driften af markerne. 5.1 PÅVIRKNING AF BESKYTTET NATUR OG BILAG IV-ARTER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskyttet natur Natura 2000-område nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne, ligger 2 km eller mere nord for de nærmeste ejede/forpagtede udbringningsarealer tilhørende bedriften Lille Myregård. Området består af habitatområde nr. 162 og fuglebeskyttelsesområde nr. 80. Mod syd ligger Natura 2000-område nr. 188 Dueodde. Afstanden til nærmeste udbringningsareal er mere end 3 km. Området består af habitatområde nr Syd for ejendommen Hegnsgård ligger to overdrev umiddelbart op til udbringningsarealerne (se Figur 2). Overdrevene plejes ved afgræsning med kreaturer eller får. Figur 2. Registrerede overdrev (grøn markering), vandhuller (lyseblå markering) og potentielt ammoniakfølsomme skove (grå markering) ved Lille Myregård og Hegnsgård. Vandhuller med registrerede bilag IV-arter (mørkere blå) 17

19 Ved Hegnsgård og Lille Myregård er der registreret 10 vandhuller tæt på udbringningsarealerne, heraf ligger de tre omgivet af markerne. I to af disse samt i søen i haveanlægget til Lille Myregård er der tidligere fundet bilag IV-arten løvfrø. Vandhullerne er ikke besigtiget. Op til arealerne ved Vassegård er der registreret to små vandhuller (se Figur 3). Bedømt ud fra luftfotos virker begge områder eutrofierede/tilgroede. Figur 3. Beskyttet natur ved Vassegård Figur 4. Beskyttet natur ved Bukkevejen 1A Et areal på ca. 0,5 ha tilhørende den bygningsløse ejendom på Bukkevejen 1A er registreret som eng (se Figur 4). Arealet er ikke medregnet som udbringningsareal men ligger op til de dyrkede marker. Ved besigtigelse af arealet i september 2016 var der ikke tegn på, at engen var blevet afgræsset eller slået, og den var under tilgroning med buske og træer. I den østlige ende af engstykket er der udpeget to små vandhuller. Ved besigtigelsen i september 2016 fremstod området ved den sydlige udpegning sumpet og helt tilgroet. Ved den nordlige udpegning lå et udtørret vandhul omkranset af sten og tæt kratbevoksning. Der ligger ingen heder eller moser i forbindelse med udbringningsarealerne. Ingen af udbringningsarealerne grænser op til beskyttede vandløb. Flere af udbringningsarealerne ligger op til småskove, som af Miljøministeriet er udpeget som potentielt ammoniakfølsomme. Tæt på flere arealer ligger beskyttede fortidsminder, og de angivne udbringningsarealer omfatter dele af den 100 m beskyttelseszone men ingen steder selve fortidsmindet. Enkelte arealer grænser op til udpegede beskyttede sten- eller jorddiger se Figur 5. 18

20 Figur 5. Vejledende udpegning af beskyttede sten- og jorddiger (orange streg) tæt på bedriftens udbringningsarealer Udbringning af husdyrgødning Ved udbringning af husdyrgødning følges reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, dvs. nedfældning af gylle på sort jord og græs, og slangeudlægning af gylle til vintersæd. Langs vandløb og søer med krav om 2 m bræmmer overholdes denne afstand. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Påvirkning af naturområder i nærheden af udbringningsarealerne Ammoniakpåvirkningen af et naturområde fra et areal, der modtager husdyrgødning, er i udpræget grad et lokalt fænomen, som især afhænger af afstanden mellem naturområdet og markarealet samt husdyrgødningstype og udbringningsteknik. Afgørende for, om udbringning af husdyrgødning fører til tilstandsændringer i nærliggende naturområder, er omfanget af ammoniakfordampningen og ammoniakdepositionen. Hvis den ansøgte udbringning af husdyrgødning indebærer en ammoniakdeposition over 1 kg N pr. ha pr. år, kan det føre til tilstandsændringer. Hvis ammoniakpåvirkningen er under 1 kg N pr. ha pr. år, vil den ansøgte udbringning ifølge tilgængelig viden næppe føre til tilstandsændringer i områdets naturindhold. Ifølge Miljøstyrelsens digitale vejledning om miljøregulering af husdyrhold vil der ved udbringning af ubehandlet svinegylle ikke være påvirkninger på over 1 kg N/ha bortset fra de nærmeste 10 meter. Hvis gyllen nedbringes hurtigt, nedfældes, eller der anvendes forsuret gylle, vil påvirkningen selv tæt på naturområder være langt under 1 kg N/ha. Det fremgår endvidere, at hvis de nærliggende naturarealer ikke ligger inden for et Natura 2000-område eller indeholder yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, vil det således i de fleste tilfælde ikke være nødvendigt at stille skærpede krav. Ingen af bedriften Lille Myregårds udbringningsarealer ligger i eller i nærheden af Natura 2000-områder eller habitatnatur. 19

21 På de udbringningsarealer, der grænser op til overdrevene syd og sydøst for Hegnsgård, udbringes allerede i nudrift svinegylle inden for 10 m af afgrænsningen af overdrevsudpegningerne. Bedriftens udbringningsarealer er tidligere godkendt til at modtage husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha i gennemsnit, hvilket ikke ændres efter udvidelsen på Hegnsgård. Bornholms Regionskommune vurderer således, at der ikke er grundlag for at stille nye vilkår til driften af arealerne i nærheden af overdrevene. Det er derudover Bornholms Regionskommunes vurdering, at kravene i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10, som omhandler anvendelse af husdyrgødning m.v., sikrer tilstrækkeligt imod ammoniakpåvirkning af naturområder som enge og skove. Der er ikke fastsat generelle tålegrænser for ammoniakpåvirkning af søer. I habitatdirektivet er søer inddelt i fem typer. Af disse er de fire næringsfattige sø-typer med fastsatte tålegrænser på 5-10 kg N/ha/år, og den femte er næringsrige søer og vandhuller, som der ikke er fastsat tålegrænser for (naturtype 3150). Mange søer og vandhuller er eutrofierede som følge af næringstilførsel fra andre kilder end ammoniakdeposition, og naturtypen næringsrige søer og vandhuller omfatter de fleste danske småsøer og vandhuller. Alle de 3 beskyttede vandhuller beliggende tæt på udbringningsarealerne vurderes i nogen udstrækning at være beskyttet mod ammoniakdeposition fra tilført husdyrgødning af tæt bevoksning og udyrkede zoner mellem markfladen og vandspejlet. Vandløb og søer påvirkes hovedsageligt af næringsstoffer gennem tilførsel af næringsberiget overfladevand dels via rodzonen og dels ved direkte afstrømning fra de dyrkede marker til recipienterne. Den største kilde til tab af fosfor er brinkerosion, hvor fosforholdig jord fra skrånende arealer ledes direkte til søer og vandløb. Bedriftens udbringningsarealer ligger i forholdsvis fladt terræn uden stærkt skrånende arealer mod vandløb, grøfter og søer. Naturlig vegetation mellem dyrkningsfladen og vandområdet beskytter desuden mod overfladeafstrømning af gødning eller næringsrig jord fra markerne. Samlet set er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at vandløbslovens bestemmelser om 2 m dyrkningsfri bræmmer langs vandløb og søer og kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10, som omhandler anvendelse af husdyrgødning m.v., generelt sikrer tilstrækkeligt imod, at der sker overfladeafstrømning af udbragt gødning til naturområder som søer og åer. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 30 indeholder bl.a. bestemmelser om restriktioner ift. udbringningen af både husdyr- og handelsgødning på stærkt skrånende arealer ved søer og vandløb. Er hældningen over 6 grader og afstanden mindre end 20 m, må der som udgangspunkt ikke anvendes husdyr- eller handelsgødning. På skråninger med en hældning på mellem 6 og 12 grader kan flydende husdyrgødning dog anvendes, hvis gødningen nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø. Det er på denne baggrund Bornholms Regionskommunes vurdering, at udbringning af svinegylle fra bedriften ikke vil påvirke lokaliteter i nærheden af udbringningsarealerne eller deres naturindhold væsentligt. Se nærmere redegørelse for påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV-arter herunder. Det vurderes ligeledes, at driften af arealerne kan foregå uden påvirkning af fredede områder, når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og museumsloven overholdes. Påvirkning af Natura 2000-områder Ifølge 6 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) skal der, før der træffes afgørelse i en sag om miljøgodkendelse af husdyrbrug, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Da udbringningsarealerne ligger flere km fra Natura 2000-områder, og kravene ift. påvirkning af overfladevand med nitrat og fosfor er overholdt, vurderer Bornholms Regionskommune, at arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, ikke vil blive væsentligt påvirket af ammoniak, fosfor eller nitrat som følge af den godkendte drift af udbringningsarealerne. Påvirkning af bilag IV-arter EU-landene har vedtaget fælles regler om at beskytte naturen. Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som står på direktivets bilag IV. Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at 20

22 sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel). Men medlemslandene skal også sikre, at arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Viden om arternes forekomst og udbredelse opdateres løbende, bl.a. gennem det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA). I henhold til habitatbekendtgørelsens 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, i alle livsstadier. Arter omfattet af bilag IV såsom padder, markfirben og flagermus kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealerne i området omkring udbringningsarealerne, herunder søer og skove i området. Bornholms Regionskommune har fra egne data samt fra naturdata på Danmarks Miljøportal kendskab til, at der tidligere er registreret bilag IV-arten løvfrø i to søer/vandhuller beliggende midt i to af bedriftens udbringningsarealer (mark nr. 5-0 og 7-0) og i et vandhul beliggende uden for markfladen på Lille Myregård se Figur 2 og Bilag 1. Men da det ansøgte ikke bevirker, at der vil blive anvendt husdyrgødning i større udstrækning end hidtil, vurderes der ikke at ville ske en væsentligt ændret påvirkning af søerne. Desuden foretages ikke fysiske ændringer i forhold til vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for bilag IV-arter. Endvidere er det kommunens vurdering, at kravene i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10, som omhandler anvendelse af husdyrgødning m.v., samt bestemmelserne i vandløbsloven om 2 m bræmmer langs mange vandløb og søer sikrer tilstrækkeligt imod, at der sker overfladeafstrømning af gylle fra udbringning til beskyttede naturområder som søer og vandløb. Bornholms Regionskommune vurderer, under forudsætning af at vilkår og eksisterende lovgivning overholdes, at bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder ikke trues af driften af arealerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår vedr. påvirkning af beskyttet natur og bilag IV-arter. 5.2 PÅVIRKNING AF JORD OG OVERFLADEVAND FRA MARKAREALERNE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ud fra indtegningen i husdyrgodkendelse.dk af de ejede og forpagtede markarealer, som modtager husdyrgødning fra bedriften, beregner ansøgningssystemet antallet af hektar i sårbare områder se Tabel 5. Tabel 5. Klassificering af bedriftens udbringningsarealer Ejerforhold I alt (ha) I nitratklasse 0 (ha) I nitratklasse 1 (ha) I nitratfølsomt indvindingsområde eller indsatsplanområde I fosforklasse 0 (ha) Ejet/forpagtede arealer 209,07 209, ,07 Nitrat Alle bedriftens udbringningsarealer afvander til Østersøen. Ingen af arealerne er beliggende i områder, der er klassificeret som nitratfølsomme i forhold til overfladevand (nitratklasse 0). Fosfor Alle bedriftens udbringningsarealer betegnes som fosforklasse 0, da de ikke afvander til Natura områder, som er overbelastet med fosfor. 21

23 Det er beregnet i husdyrgodkendelse.dk, at den totale mængde fosfor, som udbringes på bedriftens udbringningsarealer efter udvidelsen på Hegnsgård, vil udgøre 6.921,93 kg P, hvilket svarer til 33,1 kg P pr. ha i gennemsnit. Ud fra det indtastede standardsædskifte for svinebedrifter er afgrødernes forventede gennemsnitlige fosforoptagelse angivet til 24,3 kg P/ha. Der er dermed et beregnet fosforoverskud på 8,8 kg P pr. ha pr. år. Ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk er kravet om P-overskud på udbringningsarealerne overholdt uden yderligere reduktion i tilførslen af fosfor. Zinkbelastning Der anvendes medicinsk zink til smågrisene på alle tre ejendomme. Gylle fra zinkbehandlede smågrise udgør ca. 12 % af den totale mængde gylle fra bedriften målt i dyreenheder. Da en væsentlig del af gyllen fra Vassegård og Hegnsgård vil blive leveret til Biokraft A/S, udgør andelen af gylle med forhøjet zinkindhold, der udbringes på markerne, reelt en mindre del. Gyllen fra smågrise- og slagtesvinestaldene blandes i gyllebeholdere/gyllelagune, dvs. der forekommer ikke udbringning af særskilt smågrisegylle på markerne. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bornholms Regionskommune har vurderet, om påvirkningen med kvælstof og fosfor fra den husdyrgødning, der udbringes på bedriftens udbringningsarealer, har negativ effekt på overfladevand (vandløb, søer og kystvande). Vurderingen er bl.a. foretaget på baggrund af de foreliggende Natura 2000-planer ( ) og vandområdeplanen ( ) for vandområdedistrikt Bornholm, hovedvandopland 3.1. Alle udbringningsarealerne afvander til Østersøen gennem vandløb, der udmunder ved sydvestkysten af Bornholm. Nitrat til overfladevand På Bornholm er ingen arealer klassificeret som nitratklasse 2 og 3, der omfatter arealer i oplandet til meget kvælstofsårbare Natura 2000-områder. Nitratklasse 1 omfatter arealer beliggende i oplandet til mindre kvælstofsårbare Natura 2000-områder og med et kvælstofreduktionspotentiale lavere end 50 %. Efter den seneste revision af nitratklassekortene i marts 2016 er kun arealer i oplandet til Natura 2000-områderne nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne og nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne klassificeret som nitratklasse 1. Til bedriften Lille Myregård hører 209,07 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer. Jf. den miljøtekniske redegørelse ligger ingen af disse arealer i nitratklasse. Beskyttelsesniveauet for nitratudvaskning til overfladevand i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 kan således overholdes uden krav om et lavere husdyrtryk pr. ha, end de generelle harmoniregler tillader (1,4 DE/ha for svinebrug), eller andre projekttilpasninger, der nedsætter udvaskningen af kvælstof tilsvarende. Hvis kommunen vurderer, at det ansøgte vil betyde en væsentlig, negativ påvirkning af nitrat til overfladevande kan der stilles vilkår, der skærper beskyttelsesniveauet for nitratudvaskning ud over kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af de følgende betragtninger vurderer Bornholms Regionskommune, at der ikke er grundlag for yderligere skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Det fremgår af vandområdeplanen for hovedvandopland 3.1 Bornholm, at belastningen af kystvandene med kvælstof allerede i 2012 opfylder målbelastningen. Den beregnede belastning i indregnet de besluttede lempelser af den generelle kvælstofregulering som aftalt i Landbrugspakken opfylder ligeledes det fastsatte mål. Der er derfor ikke fastlagt konkrete indsatser for reduktion af kvælstof til kystvande for Bornholm. Ifølge den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen over udviklingen i husdyrholdet fordelt på oplande betegnes husdyrtrykket på Bornholm nu som stigende siden Da recipienten ikke er overbelastet med nitrat, stilles ikke vilkår om udvaskning svarende til et plantebrug. Ingen af bedriftens udbringningsarealer afvander til Natura 2000-områder på land. Tæt på Bornholms vestkyst ligger et marint Natura 2000-område, habitatområde nr. 211 Hvideodde Rev. Længere fra kysten mod 22

24 nordvest og sydvest ligger tre marine Natura 2000-områder, der består af habitatområderne henholdsvis nr. 209 Davids Banke, nr. 212 Bakkebrædt og Bakkegrund og nr. 261 Adler Grund og Rønne Banke. Udpegningsgrundlaget for disse områder er naturtypen rev (1170) og for de to sidstnævnte tillige sandbanke (1110). I Natura 2000 basisanalyserne ( ) for områderne nævnes erhvervsmæssigt fiskeri med bundslæbende redskaber som en trussel mod naturtilstanden. Næringsberigelse nævnes ikke specifikt som en væsentlig trussel mod disse områder i forhold til at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af udpegningsgrundlaget. Nitratudvaskning i den størrelsesorden, som det fastlagte beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevande giver mulighed for, vurderes ikke af et sådant omfang, at det har væsentlig betydning for Østersøens økologiske status, idet der ikke er tale om et lukket bassin med ringe vandudskiftning. Fosfor til overfladevand Ved udbringning af husdyrgødning tilføres markerne fosfor, som er et vigtigt plantenæringsstof, og ved høst fjernes der fosfor med afgrøderne. Tilføres der husdyrgødning efter de gældende harmoniregler iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan der blive tilført mere fosfor, end der fraføres med afgrøderne. Overskud af tilført fosfor vil blive ophobet i jorden, og afhængig af jordbundstype, dræningsforhold og niveauet for fosfor i jorden, vil risikoen for tab af fosfor til vandmiljøet øges. Langt størstedelen af tabet af fosfor fra landbruget til vandmiljøet er imidlertid historisk betinget som følge af ophobningen gennem årene af fosfor i jordens pulje. På landsplan er denne ophobning nedbragt i forbindelse med gennemførelsen af vandmiljøplanerne samt med indførelsen af afgift på foderfosfat. Opgørelser af landbrugets fosforbalance viser således, at fosforoverskuddet i marken er reduceret væsentligt siden 80 erne. Beskyttelsesniveauet for fosfor i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er overholdt på bedriften, idet der kun skal stilles krav til fosforoverskuddet på drænede lerjorder og lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder, som afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor. Det fremgår af kort og ved betegnelsen fosforklasse 0 i husdyrgodkendelse.dk, at ingen af udbringningsarealerne er beliggende i områder, der afvander til marine Natura 2000-områder, som er overbelastet med fosfor. Desuden ligger ingen af udbringningsarealerne i oplandet til fosforfølsomme søer, hvor der i vandområdeplanen for er defineret et indsatsbehov. Mindre områder af enkelte marker er udpeget som lavbundsarealer, men da ingen af udbringningsarealerne tilknyttet produktionen på bedriften er beliggende i områder, der afvander til Natura 2000-områder, som er overbelastet med fosfor, udløser dette ikke restriktioner i forhold til fosfor på arealerne. Med de rammer, der er fastsat i husdyrgodkendelsesloven, vurderer Bornholms Regionskommune derfor, at der ikke er behov for at stille specifikke vilkår i forhold til fosforudledning. Zinkbelastning Gennem de seneste år er zinkindholdet i landbrugsjorden steget. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at kommunen ved behandling af miljøgodkendelsessager har fokus på smågriseproduktionen, hvor forbruget af medicinsk zink er øget. Af Lægemiddelstyrelsens produktresumé til medicinsk zink fremgår det, at gylle fra zinkbehandlede svin ikke bør udbringes på sandholdige jorde med ph under 6, og at ufortyndet gylle fra behandlede svin ikke bør udbringes på jorden. En fortynding med gylle fra ubehandlede svin er nødvendig, således at den totale mængde gylle fra behandlede svin er så lav som muligt og aldrig overstiger 40 % af den samlede mængde gylle, når gylle fra fravænnede svin og søer opbevares sammen. Både udbringningsarealer og aftalearealer, der modtager gylle fra bedriftens svineproduktioner, er på jordbundskort angivet som jordtype 5-7, dvs. sandblandede lerjorde eller lerjorde. Fra ingen af bedriftens ejendomme udbringes ren smågrisegylle, idet al opsamlet gylle blandes i opbevaringsanlæggene. Andelen af udbragt gylle fra behandlede smågrise på markarealerne vil ikke overstige 40 %. Bornholms Regionskommune vurderer derfor, at de anbefalede forsigtighedsregler omkring tilførslen af zink til landbrugsjord er overholdt. 23

25 VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår vedr. påvirkning af jord og overfladevand. 5.3 NITRAT TIL GRUNDVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ingen af de ejede og forpagtede udbringningsarealer tilknyttet bedriften ligger i nitratfølsomme vandindvindingsområder (se Tabel 5). KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Vandkvalitetskravet for drikkevand er et nitratindhold på højest 50 mg nitrat/l. Efter vandet har forladt rodzonen, foregår en nitratreduktion ved passage gennem jordprofilen. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at denne nitratreduktion sikrer, at koncentrationen af nitrat i det vand, der når grundvandet, ikke overstiger 50 mg nitrat/l. Med de rammer, der er fastsat i husdyrgodkendelsesloven, og da ingen af udbringningsarealerne tilhørende bedriften Lille Myregård er beliggende inden for nitratfølsomme vandindvindingsområder, vurderer kommunen, at der ikke er grundlag for at stille vilkår til begrænsning af nitratudvaskningen til grundvand. Ca. 2/3 af udbringningsarealerne ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Denne beliggenhed medfører dog ikke restriktioner ift. landbrugsdriften. Omkring halvdelen af udbringningsarealerne ligger inden for indvindingsområder til Smålyngsværket og Sømarken Vandværk. Indvindingsområdet er den del af nærområdet til en kildeplads/vandværksboring, hvor grundvandet er mindre end 30 år undervejs til boringen og, hvorfra størstedelen af det oppumpede vand kommer. Inden for indvindingsområder kan der være begrænsninger i forhold til, hvilke aktiviteter der må foregå. De gældende indsatsplaner stiller dog ikke ekstra krav til bedrifterne mht. den almindelige gødnings- eller pesticidanvendelse i marken, men sætter fokus på punktkildeforurening med pesticider eller brændstof. På landbrugsarealer i de nævnte områder må der desuden ikke udbringes spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. Staldanlæg m.m. på Vassegård ligger uden for, mens anlæggene på Lille Myregård og Hegnsgård ligger inden for indvindingsområderne henholdsvis Hegnedevejen og Rundløkkevejen. Her vil der være ekstra tilsyn med overholdelsen af de eksisterende regler mht. håndtering og opbevaring af gødning, pesticider, brændstof m.m. Samlet konkluderer Bornholms Regionskommune, at driften af udbringningsarealerne ikke vil udgøre en væsentlig risiko for forurening af grundvandsforekomsterne i området med nitrat. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår vedr. nitrat til grundvand. 24

26 6 BILAG BILAGSOVERSIGT: 1. Ejede og forpagtede udbringningsarealer 2. Aftalearealer drevet af Slettegård, Poulsker 3. Vilkår vedr. bedriftens arealer fra tillæg nr. 1 til 11-miljøgodkendelse til Vassegård 25

27 BILAG 1. EJEDE OG FORPAGTEDE UDBRINGNINGSAREALER 26

28 BILAG 2. AFTALEAREALER DREVET AF SLETTEGÅRD, POULSKER 27

Tillæg nr. 1 til 12-miljøgodkendelse til. Store Dammegård Splitsgårdsvej Klemensker. Forslag

Tillæg nr. 1 til 12-miljøgodkendelse til. Store Dammegård Splitsgårdsvej Klemensker. Forslag Tillæg nr. 1 til 12-miljøgodkendelse til Store Dammegård Splitsgårdsvej 35 3782 Klemensker Forslag Teknik og Miljø - Januar 2017 Kolofon: Bornholms Regionskommune; xx 2017 Udarbejdet af: Center for Teknik

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Tillæg nr. 2 til 12-miljøgodkendelse til. Ellesgård Ibskervej Svaneke

Tillæg nr. 2 til 12-miljøgodkendelse til. Ellesgård Ibskervej Svaneke Tillæg nr. 2 til 12-miljøgodkendelse til Ellesgård Ibskervej 35 3740 Svaneke Teknik og Miljø - Februar 2017 Kolofon: Bornholms Regionskommune; Februar 2017 Udarbejdet af: Center for Teknik og Miljø Layout

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Thomas Olling Rasmussen Lindhovedvej 17 5631 Ebberup 20-09-2016 Sags id: 16/17437 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Lindhovedvej 5, 5631 Ebberup (Luftfoto 2016)

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsilo

Tilladelse til opførelse af kornsilo Tilladelse til opførelse af kornsilo Efter 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyrupvej 14, 7752 Snedsted 26. maj 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro.

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro. +90+ Johannes Moltesen Skovgårdevej 14, Tustrup 8961 Allingåbro Udviklingsforvaltningen Erhverv og Miljø Dato: 14. august 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen /bc Direkte telefon: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Peder Sølvsten Horsensvej 44 8660 Skanderborg Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Skanderborg kommune har den 6. juli 2016 modtaget en anmeldelse om

Læs mere

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder.

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder. BORUM ØSTERGÅRD A/S Lis Wendelbo Brund Borumvej 105 Borum 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere