Læsepolitik Læsestrategi Læsehandleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsepolitik Læsestrategi Læsehandleplan"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE SCR, Fjordskolen Lysholm, Hyrdehøj 5, 4000 Roskilde Læsepolitik Læsestrategi Læsehandleplan Udarbejdet maj 2013 Charlotte Dahl, Dina Hummelgaard, Bente Sørensen, Lone Westen, Birte Nicolaisen og Helle Nielsen

2 Side 2 Læsehandleplan & -strategi Fjordskolen, Lysholm April 2013 Målgruppe og samarbejdsfelt Beskrivelse af eleverne på Lysholm Lysholm har i alt 47 elever fra 0. til 10. klasse. Eleverne har alle generelle indlæringsvanskeligheder, samt specifikke udviklingsforstyrrelser. En gruppe har endvidere multiple funktionsnedsættelser. Skole og SFO danner en helhed, således går alle elever i samme klasse/gruppe hele dagen i de samme fysiske rammer. Klasserne er inddelt i 3 trin; indskolings-, mellem- og udskolingstrin. Hvert trin er inddelt i 2 klasser, der bor ved siden af hinanden og samarbejder på tværs i forskellige sammenhænge. Hver klasse underopdeler eleverne (typisk 7-9 elever) i mindre grupper, hvor der fokuseres på læringsmiljø i forhold til f.eks. autismepædagogik, sansemotorik og totalkommunikation, samt den mere generelle kommunikation i form af sproglig opmærksomhed etc. Samarbejdsfeltet (lærere, pædagoger, medhjælpere, talepædagog, konsulent og forældre) Det enkelte team omkring en klasse består typisk af 3 lærere, 1 støttemedhjælper, 2-3 pædagoger, en medhjælper og evt. en pædagogstuderende. Teamet samarbejder tæt og har ugentlige teammøder, hvor f.eks. målfastsættelse via den individuelle undervisningsplan drøftes og evalueres. Teamet har tæt samarbejde med fysioterapeut, talepædagog og evt. konsulenter indenfor IKT, syn etc. Hver elev har en kontaktlærer og kontaktpædagog, der samarbejder med forældre i forhold til f.eks. netværksmøder, konferencer, evalueringsmøder og den daglige kontakt i øvrigt. Forældreintra er fuldt implementeret for langt de fleste forældre og megen dialog sker via dette medie. Kompetenceudvikling i personalegruppen I skoleåret iværksatte Lysholm en proces i forhold til fokus på læsepolitik, læsestrategi og efterfølgende handleplan i samarbejde med Helga Borgbjerg Hansen fra UCSJ. I samarbejde med elever, lærere, pædagoger og medhjælpere, arbejdede skolens 6 teams med en proces, der bl.a. indbefattede aktionslæring, vidensdeling på husmøder, rådgivning og supervision fra Helga i de respektive teams, fælles teoretisk oplæg etc. Processen foregik over ca. 6 mdr. og har i høj grad inspireret lærere og pædagoger til at få et fælles og fagligt fokuseret afsæt i forhold til læsning og sprogstimulering på en specialskole som Lysholm. Især mulighederne indenfor IT har taget fart siden projektets start og IPAD., Notebook, CD ord etc. er nu hverdag i klasserne -i forskellige variationer. Skolens læsevejleder- og IT gruppe, der består af 4 lærere og 3 pædagoger, har arbejdet med afsæt i Helgas inspiration og afsluttende rapport, egne erfaringer, samt inspiration fra Roskilde Kommunes kurser om faglig læsning.

3 Side 3 2 af skolens sprogansvarlige pædagoger har deltaget i Roskilde Kommunes kursus vedrørende Sprogpakken i forhold til børns sprogtilegnelse, sprogstøttende strategier, etablering af sprogstimulerende miljøer etc. 2 af skolens lærere, der fungerer som Lysholms læsevejledere, har været på kursus med Merete Brudholm i forhold til faglig læsning & fælles mål, samt deltaget i fælles kommunalt projekt vedr. faglig læsning et indsatsområde i Roskilde Kommune. Igennem hele forløbet har Ingvar Lundbergs Det gode læseforløb været basislitteratur. Læsepolitik, -strategi og handleplan vil i de kommende skoleår være et fælles indsatsområde på Lysholm, hvor der tages udgangspunkt i handleplanens delelementer. Læsehandleplan på Lysholm 2013 Baggrunden for Lysholms læseplan Roskilde kommune har gennem de seneste 13 år arbejdet målrettet med udvikling af læsning og den tidlige læseindsats i kommunens folkeskoler. Kommunens kvalitetsrapport for skoleåret viste imidlertid, at kommunens læseresultater samlet set endnu ikke var tilfredsstillende. Det blev dermed besluttet, at der var behov for et bredere fokus, der fastholder den tidlige læseindsats kombineret med øget fokus på læseundervisningen på mellemtrinnet og i overbygningen; dette med særlig fokus på den faglige læsning (at læse med forståelse i fagene eller ifølge læseforsker Elisabeth Arnbak: tilegnelse af viden gennem læsning af tekst ). Nye mål for læseundervisningen blev derfor iværksat. En af de overordnede målsætninger er, at hver skole i Roskilde kommune udarbejder en decentral handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer inden for faglig læsning i skoleåret ( Læs mere herom: Link). Da Lysholm er en ganske almindelig folkeskole med ganske særlige elever, er dette også gældende for Lysholm. Dog er Lysholms slutmål ikke som andre folkeskoler rettet mod folkeskolens afgangsprøver. Derfor vil denne læseplan med dens indsatsområder beskrive målområder, som adskiller sig betydeligt fra almenskolens undervisningstænkning. Lysholms læseplan er udarbejdet med fokus på, at den skal være gældende for alle elever på Lysholm - trods deres meget forskellige kompetenceområder. Planen er lavet som et værktøj for Lysholms personaler både i skole og i SFO, samt en orientering til nuværende og kommende forældre vedr. Lysholms læseindsatsområder. Denne læseplan handler om Det som personalet allerede gør/kan på Lysholm (vores udgangspunkt) Det, som vi skal arbejde med fremadrettet (indsatsområder) Det, som vi skal gøre mindre ud af fremover (afklaring via evaluering)

4 Side 4 Hvordan og hvorfor arbejde med læsning på Lysholm? En af forudsætningerne for overhovedet at kunne tale om læsning er, at eleven har et sprog og kan skelne forskellige lyde og visuelle sanseindtryk. Denne begrænsning markerer, at det for flere af Lysholms elever vil være at skyde over målet at tale om læsning i gængs forstand. For andre elever på Lysholm gælder det, at de allerede er godt i gang med den første del af at knække læsekoden. Andre igen har allerede knækket koden og er/(på vej til at blive) såkaldte flydende læsere nogen hvor forståelsen af det læste er proportionelt og andre, hvor læsningen forløber flydende, men hvor forståelsen ikke følger med. Sidstnævnte gruppe af elever på Lysholm, har der i de senere år været rettet særlig fokus på, med henblik på deres manglende læseforståelse. På Lysholm er læsning og forudsætningerne for at kunne læse derfor en mangestrenget violin, som på ingen måde kan relateres til det enkelte barns alder eller trin i så fald ville barnet med sikkerhed være fejlplaceret på Lysholm. På Lysholm er hvert barn unikt i forhold til deres sanseintegration samt kognitive -, sproglige - og kommunikative kompetencer. På en specialskole som Lysholm, er det netop en af vores kerneydelser, at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov. Disse beskrives specifikt i elevens individuelle undervisningsplan. Arbejdet med læsning og læseforståelse på Lysholm Overordnet kan læsning defineres som evnen til at læse en tekst. Elbro har til dette tilføjet læseforståelsen som væsentlig faktor i læsningen og har udvidet læsningens indhold ved følgende sætning:

5 Side 5 Læsning = afkodning x forståelse Fælles for eleverne på Lysholm er, at de alle er defineret inden for rammen af generelle indlæringsvanskeligheder. Dette indebærer, at de alle har forskellige kognitive, sproglige - og kommunikative vanskeligheder, hvilket igen kan vanskeliggøre læseprocessen. Udvikling af begreber, sprog- og kommunikationskompetencer er derfor et iboende islæt i det daglige arbejde i relationen mellem skolens/sfo ens personaler og Lysholms elever. På Lysholm defineres læsning og faglig læsning med et udvidet begreb, hvor også piktogrammer, Poddbøger, billeder og arbejdet med PECS indgår som en del af den daglige læseundervisning. Læseforståelse og læsestrategier har en central placering i det daglige arbejde på Lysholm. Uden forståelsen vil hele grundlaget for den fælles kommunikation i undervisningen være uden for barnets gråzone jf. Vygotsky. I definitionen af læsning på Lysholm, har vi taget udgangspunkt i Gerd Fredheims 3 formålsbeskrivelser for læsning (hvorfor/hvordan læses der) igen med fokus på den enkelte elevs udvikling af kompetencer inden for sprog begreber og kommunikation: At læse for at gøre/begå sig. At læse for at opleve. At læse for at lære. Og i Lysholms terminologi endvidere at læse for at lære at tale Jf. Gerd Fredheim.

6 Side 6 I det følgende vil vi give nogle eksempler på, hvordan læsning på Lysholm praktiseres inden for de 3 hovedområder Zoo-tur Skolebod At læse for at gøre/begå sig på Lysholm: Alle mennesker har et behov for at kunne orientere sig i forholdet og i samspillet med sine omgivelser. Basalt starter denne orientering via vores sanseapparat hvorigennem vi modtager stimuli og indtryk fra vores omverden. Det kan være en lyd, en berøring, et par imødekommende øjne, en lugt eller andre modtagne sanseindtryk. Al dette kan læses af samtlige Lysholms elever men forskelligt som hos alle andre mennesker. Med læsning sat i dette perspektiv, har alle elever på Lysholm som udgangspunkt potentiale for at læse og arbejde med læsning som et kommunikativt værktøj. Sanseintegrationsarbejdet er her den første rela-

7 Side 7 tion og hvor den videre mulighed for kommunikation og kompetenceudvikling hos den enkelte elev begynder. Elevens muligheder for at respondere på omverdens sanseindtryk er dog meget forskellig men den er der! For nogen kan øjenudpegning være et kommunikativt værktøj. Andre via PECS-billeder og andre igen med visualiserede ordkort, talemaskine, TTT (tegn til tale) eller tekst/ord og ordbilleder. Når en elev starter på Lysholm afdækkes elevens kompetencer og potentialer i forhold til det videre læseforløb. I det udvidede læsebegreb på Lysholm arbejder vi med læsning og faglig læsning inden for det fag-faglige (dansk, matematik, natur-teknik, hjemkundskab, håndarbejde, sløjd, billedkunst etc.) samt på det personlige og sociale plan. Det centrale i arbejdet med læsning og sprogudviklende kompetencer på Lysholm, er den meningsskabende funktion; (se Ehris/Brudholms model) - at kunne kommunikere og opnå indsigt og viden om sig selv og sin omverden. Uanset barnets kognitive kompetencer, vil Ehris/Brudholms interaktive læseprocesmodel (se nedenfor) være af relevans for Lysholms elever men igen med forskelligt indhold. Viden om sprog (Mundtligt, skriftligt) Syntaks Semantik Pragmatik Viden om mig selv og verden (baggrundsforståelse) Viden om egen forståelse Metakognitive strategier: hvad, hvordan, hvorfor Viden om tekster Overbegreber Genrer Tekststrukturer LÆSEFORSTÅELSE Den centrale meningsskabende funktion Viden om læseforståelsesstrategier Hukommelsesstrategier Organisationsstrategier Elaboeringsstrategier Viden om inferensdannelse og hukommelse for tekst Logolæsning Ordkendskab Ordbilleder Ordforråd At stille spørgsmål At danne indre forestillingsbilleder Motorik og rum/retningssans Viden om ordafkodning Prosodi Grafem/fonemkendskab Flydende læsning Komponenter i læseforståelsen der skal interagere og fungere parallelt: Merete Brudholm 2011/Linea Ehris interaktive læseprocesmodel, 1995.

8 Side 8 Eksempler fra hverdagen på Lysholm på at læse for at gøre/begå sig At arbejde med piktogrammer (skemagennemgang) Helin mfl. til morgensamling Øjenudpegning/Eyegaze Sarah øjenudpeger Opskrifter (madlavning) At læse for at opleve At læse for at opleve har på Lysholm særlig fokus på at skelne mellem forskellige lyde, ord, sætninger, betoninger; at lugte/ lytte/føle/smage på begreber at tage ind eller at afvise. Da det er de færreste elever, der formår at læse selvstændigt og dermed opnår en egen læseoplevelse, arbejder vi daglig på at give eleverne så mange gode læseoplevelser som muligt. Det være sig traditionel oplæsning, dialogisk læsning, fortællinger, bog/cd, Ipad-bøger m/u. oplæsning, dramatisering af tekster, samt al det øvrige arbejde der støtter op omkring det sproglige opmærksomhedsarbejde med begreber fra den verden som omgiver vores elever i hverdagen. Eksempler fra dagligdagen på at læse for at opleve Dialogisk læsning (sproggruppen) Link til dialogisk læsning Eventyrfortælling Anne-Marie fortæller et eventyr Eleverne genfortæller et eventyr Rammesætninger om mig Sprogfilm Begrebs og sanseintegrationsarbejde At læse for at lære På Lysholm læser alle elever hver dag for at lære. Det kan derfor være vanskeligt at skelne mellem de 3 hovedområder: at læse for at gøre/begå sig, at læse for at opleve eller læse for at lære. Alle 3 områder arbejder jo med læsning i forhold til at lære. Materialerne i den faglige læsning/at læse for at lære kan være et PECS-billede, et piktogram, et ord, en visuel understøttet sætning, et tegn fra TTT eller en bog. For det enkelte barn vil arbejdet være at sætte disse billeder eller ord ind i en sammenhæng, hvor det bliver meningsskabende jf. Ehris/Brudholms model. For nogen elever kan det være at arbejde med overbegreber såsom farver, dyr, former etc. For andre - eksempelvis elever med en diagnose indenfor autismespekteret, vil det handle om hukommelsesstrategier en anden udfordring ift. at støtte eleven i at indtage ny viden og gøre nye erfaringer. For andre igen vil det handle om forskellige multimodale tekster. (Ipad, Pc-læringsprogrammer, talemaskine, Poddbøger) For de elever, der kan læse eller er på vej til at knække læsekoden, vil vi i de kommende år rette fokus på forskellige brugbare læsestrategier, så eleven opnår størst mulig forståelse af det, de læser/får læst op. Herunder arbejdes der implicit med forståelse af begreber der omgiver eleven eller har elevens opmærksomhed på det faglige, personlige eller sociale plan. Her vil den meningsskabende funktion for det enkelte barn (jf. Ehris/Brudholm læseprocesmodel)altid være af stor betydning for elever på Lysholm. Hvis ikke et givet stofområde er meningsfuld eller har elevens interesse, vil det som oftest være en svær opgave overhovedet at skabe motivation.

9 Side 9 Alligevel har vi elever på Lysholm, der er flydende læsere men uden forståelse for det læste. Der er også elever, der kan regne med ligninger og koordinatsystemer men som ikke kan benytte almindelig udregningsværktøjer for at begå sig i hverdagen. At læse i fagene på Lysholm som et fælles kommunalt indsatsområde vil for Lysholms vedkommende primært handle om, hvad og hvordan vi udvælger stofområder i undervisningen med relevans til den enkelte elevs muligheder for blive bedst mulig selvhjulpen samt den enkeltes motivationsområder. Eksempler fra hverdagen på at læse for at lære: Morgensang (fokus på TTT) Arbejdet med overbegreber Visuel understøttet tekst (Karlstad) om dyr. Ordkort med billede Troldeemne 1a ( de fantastiske 4 ) Viden om læseforståelsesstrategier Hukommelsesstrategier Organisationsstrategier Elaboeringsstrategier Læseforståelsesstrategier et indsatsområde på Lysholm på tværs af trin I undervisningssammenhænge og i det øvrige kommunikationsarbejde vil Lysholm fremadrettet afprøve - og vidensdele forskellige brugbare værktøjer/modeller for læseforståelsesstrategier. Her vil elevens egen deltagelse, holdninger og udmeldinger inddrages som værende af stor betydning med henblik på integritet og personlig udvikling. Der startes med fokus i indskolingsniveauet (fase 1), hvor elevens kognitive og sproglige/kommunikative kompetenceområder afdækkes.

10 Side 10 Da Lysholms 3-trinsopdeling i en indskoling, mellemtrin og udskoling primært er baseret på elevernes alder, angiver trinplaceringen derfor ikke et generelt billede af elevernes faglige -, personlige -, kognitive og/eller sociale kompetencer. Fælles for elever på Lysholm er, at al udvikling sker langsommere og sjældent aldersrelateret som i folkeskolen. En elev på mellemtrinnet eller i udskolingen kan således udvikles og befinde sig inden for indskolingsniveauet igennem hele sin skoletid på Lysholm. (se figur nedenfor) Lysholms indsatsområde vedr. den enkelte elevs læseforståelsesstrategier er derfor også et fokusområde for de elever på mellemtrinnet og i udskolingen, som befinder sig på indskolingsniveauet. Fase 1 Fase 2 Fase 3

11 Side 11 Fokuspunkter i fase 1 på Lysholm: Formål og mål med henblik på sprog, kommunikation - og forståelsesstrategier på indskolingsniveauet: At afdække elevens sproglige, kognitive og kommunikative potentialer og kompetencer. (Fælles ramme herfor skal udarbejdes se fig. 1) At personalet definerer kompetence- og fokusområder på indskolingsniveauet i skoleåret (Fase 2: : mellemtrinsniveauet og fase 3: : Udskolingsniveau/slutmål). Overordnet måles progression gennem trinnene og definition af slutmål på udskolingsniveauet. At udveksle og vidensdele brugbare modeller, der specifik understøtter Lysholms elevers forståelsesstrategier. At tage udgangspunkt i - og videreudvikle den enkelte elevs sproglige og kommunikative forudsætninger. At styrke elevens lyst til at kommunikere i samspillet med andre. At styrke eleven i at kunne give udtryk for egne meninger og behov. At udvikle og udvide elevens begrebskendskab. At styrke elevens motivation og lyst til at tilegne sig viden om sig selv og sin omverden. Motivere elevens lyst til at deltage i fællesundervisning via leg, sang og drama. Inddragelse af brugbare kommunikative og/eller praksisorienterede hjælpemidler for at kunne begå sig i hverdagen. Der udarbejdes en fælles referenceramme med mål for at beskrive den enkelte elevs sproglige, kognitive og læsefaglige niveau ift. nedenstående punkter og i sammenhæng med Ehris/Brudholms model: (på indskolingsniveauet) Basale sproglige og kommunikative kompetencer. Fonologisk opmærksomhed. Ord og billedafkodning. Læsestrategier. Læseforståelse. Læselyst/motivation. Fig. 1

12 Side 12 Til fastsættelse af mål vil evalueringsdidaktik, defineret af Kølsen de Wit, Mayland danne grundlag. Evalueringsdidaktik kan først og fremmest defineres som en tænkning i forbindelse med undervisningsplanlægning, som indebærer klare kriterier for, hvorvidt undervisningens ønskede effekt er nået. Evalueringen planlægges forlods i forlængelse af undervisningens fokus og tegn på undervisningens mål beskrives ud fra overvejelser om, hvad det er, man ønsker at evaluere, hvilke redskaber, der bedst egner sig til dette, samt hvad evalueringen skal anvendes til. (Kølsen de Wit, Mayland Evalueringsdidaktik- sammenhængen mellem mål og evaluering. På baggrund af i Almen didaktik- i læreruddannelsen og lærerarbejdet, KvaN 2006, red. Lund, Rasmussen, Nørregaard. Det indebærer, at pædagoger og lærere fastsætter, hvordan der kan måles og evalueres på de fastsatte mål i det øjeblik, målene er klargjort. Mål med sprogarbejde og pædagogernes arbejde i undervisningen/sfo: Lærere og pædagoger samarbejder tæt i forhold til læsepolitik, strategi og handleplan, men pædagogerne arbejder endvidere med et særligt fokus på sproglig opmærksomhed og sprogstimulerende miljøer. Sprogpakken danner reference til dette arbejde, samt det fælles indsatsområde i Roskilde Kommune. Se for yderligere informationer. Endvidere indgår følgende teoretiske overvejelser: Alle mennesker er ligeværdige og har ret til et sprog (kommunikation, tale og skriftsprog, alternativ kommunikation). Barnet lærer i relation med en voksen og sammen med andre børn (Vygotsky). Sproget består af indhold, form og anvendelse (M. Lahey). Målet med sproget: At kunne påvirke andre og at kunne lade sig påvirke. At kunne udtrykke behov, tanker, følelser, oplevelser og meninger. At blive selvstændig og at kunne bestemme over eget liv og leve et liv med livskvalitet. Sprogpakkens elementer Den voksne som sproglig rollemodel, der skal sikre et rigt og varieret sprogligt miljø og som skal give barnet mulighed for at afkode ords betydning og sprogets mønstre. Målet er at understøtte og udvikle børnenes kommunikation, udtale, ordforråd og begrebsforståelse. Pædagogerne arbejder med børnene individuelt og i sproggrupper. Barnet skal selv aktivt danne sig en forståelse af, hvad ord betyder, og hvordan man laver sætninger. Barnet kan ikke instrueres, men det skal stimuleres og motiveres til at bruge sproget.

13 Side 13 Barnet lærer sprog i samtale med andre. Børn skal øve sig i at forstå ord og sætninger. Pædagogerne udarbejder periodeplaner for et skoleår og disse bliver evalueret tre gange i løbet af året. Pædagogerne samarbejder med skolens talepædagog, som vi bliver superviseret af. Eksempel på en periodeplan Dokumentation Video og foto. Teoretiske referencer Karlstadmodellen, sprogpakken. Periodeplan 1 August-januar 2012/13 Tema: kroppen 1. Tage kort i posen og sætte i pladen med ordklasser efter Karlstadmetoden. 2. Tage kort i posen og sætte på pladen (match). Benævne legemsdel og udpege på sig selv og andre. 3. Bogstaverne og lydene B-K-S-R-N (vi bruger en flip flap) 4. Spørgesætninger efter Karlstadmetoden. 5. Rim og remser hvor vi øver hv-ord. 6. Læse en bog. 7. Øve bogstaver og ord samt matchopgaver ved hjælp af Ipad. Udvikling af de enkelte sproglige områder. Talesproglige elementer ordforråd (semantik), sproglig kompleksitet (syntaks og morfologi), historiefortælling, kommunikative kompetencer. Læse- og skriveforudsætninger skelnen af sproglyde, bogstavkendskab, kendskab til ord som tegn (udtryk og indhold), skriftsproglige begreber. Metoder/materialer, der anvendes i hverdagen Læsepakkerne (Karlstad) Sprogpakken. Dialogisk læsning/aktiv historiefortælling. Brug af piktogrammer. Minspeak. Materiale fra mikroværkstedet. Håndfonemøvelser (Lydhuset) Tegn Til Tale. Ganepladetræning. Eventyrfortælling. PECS Trin for trin/venskabsserien. IPAD/PC Rim og remser, sanglege

14 Side 14 Vejlederrollen Læsevejledergruppen, IT vejlederne, samt Læringscenteransvarlig (skolebibliotekar) består af lærere og pædagoger med særlig viden og erfaring indenfor deres specifikke område. Ovenstående funktionsgrupper har et naturligt og meningsgivende samarbejde i forhold til Lysholms arbejde med læsehandleplanen og den iboende strategi og bagvedliggende politik. I det kommende skoleår, vil det være en del af handleplanen, at definere de 3 funktioner mere konkret og således tydeliggøre mål og opgaver i samme forbindelse. Et vigtigt mål er endvidere vidensdeling, faglig sparring, samt specifik vejledning i forhold til Lysholms medarbejdere og elever. Gruppen vil endvidere have fælles faglige berøringsflader med Lysholms kommunikationsgruppe. Læringscentret Lysholms læringscenter Hele skolen betragtes i dag som et læringsmiljø, og skolebiblioteket indgår som en væsentlig og central del af det. Derfor er det vigtigt at have et læringscenter, der kan være skolens hjerte, et godt sted at være og et godt sted at lære. Læringscenteret understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder og medvirker til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling ved at øge deres lære og læselyst. Skolebiblioteket skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring. Dette gøres bl.a. ved, at Skolebiblioteket som læringscenter aktivt: varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser. Iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling. Stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling. Fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Læringscentret fungerer aktivt i forhold til læsning, læseindsatser og it. Skolebibliotekaren er sparringspartner for de lærere, der arbejder med læsning og kommer med forslag og idéer til læseinitiativer, der understøtter skolens læsepolitik. Skolebibliotekets materialestand er alsidigt sammensat og af aktuel karakter. Materialerne kan anvendes i skolens undervisning i fagene og i tværgående emner og er afpasset efter elevernes forskellige forudsætninger. It og mediestøttet læring udgør et stadig større element i skolens undervisning og elevernes læring. Derved er det også et vigtigt fokusområde for skolens læringscenter. Læringscenteret kan i hverdagen reserveres af den enkelte klasse og dermed blive en del af undervisningen. Torsdag er læringscenteret åbent for alle i tidsrummet med den læringscenteransvarlige tilknyttet. Klasserne på Lysholm bruger Læringscenteret til forskellige formål. Nogen bruger Læringscenteret til pauser med WII, PC, IPAD eller til at læse en god bog.

15 Side 15 Andre bruger Læringscenteret til undervisning ved Smartboardet, eller bruger den teknik og de materialer, der stilles til rådighed. SFO benytter ofte Læringscenteret om eftermiddagen, samt i ferieperioder. Foran Læringscenteret er der indrettet et ekstra natur og teknik rum med bord, skabe med udstoppede dyr, plakater med diverse fisk og fugle m.m. Den Læringscenteransvarliges rolle er pædagogisk sparring i forhold til læring og undervisning. Og at have et godt kendskab til Fælles Mål og være fortrolig med læringens univers, både i teori og i praksis. Skolebibliotekaren er aktiv, innovator og iværksættende og først med gode idéer til at realisere undervisning og læring på nye spændende måder. 2-sprogede elever Lysholm har udarbejdet en tosprogspolitik og handleplan. Lysholm deltager i det nationale Taskforce i forhold til tosprogede. Lysholm har en tosprogskoordinator, der deltager i netværksmøder med øvrige i Roskilde Kommune (når dette er relevant) samt i diverse temadage arrangeret af Taskforce. For yderligere informationer vedrørende tosprogspolitik og handleplan IT-teknologi på Lysholm I hverdagen på Lysholm arbejdes der specifikt med en række forskellige IT baserede undervisningsmidler. Lysholms Kommunikationsgruppe har udarbejdet flg. beskrivelse, som kan ses via dette link: Beskrivelse af kommunikationsgruppens arbejde Gruppen, der består af lærere, pædagoger, talepædagog og ledelse, er dannet for at kunne tilbyde eleverne på Lysholm den bedst mulige kommunikation. Flere af vores elever har brug for kommunikationshjælpemidler, enten low tech eller high tech. Målet er at disse hjælpemidler forefindes til den enkelte elev ved skolestart eller umiddelbart herefter. Når specialbørnehaverne/de integrerede institutioner i foråret visiterer elever til Lysholm, tager Lysholms kommunikationsgruppen ud på institutionen og taler med børn og medarbejdere. Hvis der er ønske om at anskaffe kommunikationshjælpemidler, inddrages IKT konsulent i processen. IKT konsulenten hjælper med at definere, hvorvidt hjælpemidlet er et personligt anliggende eller en undervisningsmæssig forpligtigelse.

16 Side 16 Kommunikationsgruppen kommer med en indstilling om et kommunikationshjælpemiddel, som ledelsen og IKT konsulenten behandler. For elever på Lysholm - midt i skoleforløbet, er der mulighed for, at kolleger i klasserne kan henvende sig til kommunikationsgruppen for at få råd og vejledning om mulige kommunikationshjælpemidler. Igen inddrages IKT konsulenten, hvis alt peger på en løsning inden for alternative elektroniske kommunikationsformer. Evaluering Læsehandleplanen evalueres primo 2014 for hele Lysholm, samt i læsevejledergruppen løbende. Læsehandleplan Indsatsområder Læsepolitik, strategi og handleplan er udarbejdet af læsevejleder, læringscenteransvarlig, sprogansvarlige, samt IT vejleder og ledelse på baggrund af Roskilde Kommunes fælleskurser, egne kurser, forløb med Helga Borgbjerg Hansen fra UCSJ m.m. På denne baggrund skal handleplanen iværksættes, drøftes og implementeres på hele skolen i forhold til de forskellige faggrupper (primært lærere og pædagoger) i en proces de kommende skoleår og med ønsket om en faseopdeling i 3 faser, hvor det kommende skoleår udgør fase 1. Lysholms læsehandleplan skal konkret implementeres således; 1. Oplæg og introduktion på fælles husmøde 4. juni Iværksættelse af proces, der forløber hele næste skoleår. (Husmøder, skole- og SFO råd, teammøder, fagudvalg m.m.) Lysholms læsehandleplan faseinddeles, således at der i det kommende skoleår arbejdes med fokus i forhold til nedenstående områder i fase 1. Fælles for elever på Lysholm er, at al udvikling sker langsommere og sjældent aldersrelateret som i folkeskolen. En elev på mellemtrinnet eller i udskolingen kan således udvikles og befinde sig inden for indskolingsniveauet igennem hele sin skoletid på Lysholm. Lysholms indsatsområde vedr. den enkelte elevs læseforståelsesstrategier er derfor også et fokusområde for de elever på mellemtrinnet og i udskolingen, som befinder sig på indskolingsniveauet. Der udarbejdes en fælles referenceramme med mål for at beskrive den enkelte elevs sproglige, kognitive og læsefaglige niveau ift. nedenstående punkter og i sammenhæng med Ehris/Brudholms model. Formål og mål med henblik på sprog, kommunikation - og forståelsesstrategier på indskolingsniveauet: At afdække elevens sproglige, kognitive og kommunikative potentialer og kompetencer.

17 Side 17 (Fælles ramme herfor skal udarbejdes se fig. 1) At personalet definerer kompetence- og fokusområder på indskolingsniveauet i skoleåret (Fase 2: : mellemtrinsniveauet og fase 3: : Udskolingsniveau/slutmål) Overordnet mål es progression gennem trinnene og definition af slutmål på udskolingsniveauet. At udveksle og vidensdele brugbare modeller, der specifikt understøtter Lysholms elevers forståelsesstrategier. At tage udgangspunkt i - og videreudvikle den enkelte elevs sproglige og kommunikative forudsætninger. At styrke elevens lyst til at kommunikere i samspillet med andre. At styrke eleven i at kunne give udtryk for egne meninger og behov. At udvikle og udvide elevens begrebskendskab. At styrke elevens motivation og lyst til at tilegne sig viden om sig selv og sin omverden. At motivere elevens lyst til at deltage i fællesundervisning via leg, sang og drama. At inddrage brugbare kommunikative og/eller praksisorienterede hjælpemidler for at kunne begå sig i hverdagen. Læseforståelsesstrategier et indsatsområde på Lysholm på tværs af trin I undervisningssammenhænge og i det øvrige kommunikationsarbejde vil Lysholm fremadrettet afprøve - og vidensdele forskellige brugbare værktøjer/modeller for læseforståelsesstrategier. Her vil elevens egen deltagelse, holdninger og udmeldinger inddrages som værende af stor betydning med henblik på integritet og personlig udvikling. Der startes med fokus i indskolingsniveauet (fase 1), hvor elevens kognitive og sproglige/kommunikative kompetenceområder afdækkes. For de elever der kan læse eller er på vej til at knække læsekoden vil vi i de kommende år rette fokus på forskellige brugbare læsestrategier, så eleven opnår størst mulig forståelse af det de læser/får læst op. Herunder arbejdes der implicit med forståelse af begreber der omgiver eleven eller har elevens opmærksomhed på det faglige, personlige eller sociale plan. At læse i fagene på Lysholm som et fælles kommunalt indsatsområde vil for Lysholms vedkommende primært handle om hvad og hvordan vi udvælger stofområder i undervisningen med relevans til den enkelte elevs muligheder for blive bedst mulig selvhjulpen samt den enkeltes motivationsområder. Andre forhold Der udarbejdes en konkret beskrivelse af funktioner og mål for hhv. læsevejledergruppen, læringscenteransvarlig (skolebibliotekar), sprogansvarlige, samt IT vejledere på Lysholm. Der aftales fælles møder med kommunikationsgruppen. Grupperne mødes f.eks. 4 gange årligt. Klassernes IT udbygges generelt (over en 3-årig periode) IT vejledergruppen definerer og aftaler i samarbejde med læsevejledere, læringscenter og sprogansvarlige. P.t. er der aftaler om flere IPADS, smartboard i 2b (Minspeak), kabling fra IPAD til projektor i klasserne. IT vejledergruppen iværksætter IT-kompetenceudvikling for alle teams (brug af IPADS, IT baserede undervisnings- og sprogstimulerende programmer m.m.) Læringscenteret udvikles kontinuerligt.

18 Side 18 Fokus på fysisk indretning af klasserne i forhold til at sikre et sprogstimulerende miljø (læsehjørne, spil, PC m.m.) Lysholm indfører Læsningens Dag for alle. Dato og formål beskrives. Pædagogerne arbejder det kommende år med Kompetencehjulet og udarbejder i samarbejde med kontaktlærer, forældre og evt. andre en kompetenceprofil i forhold til den enkelte elev (her med fokus på de sproglige områder) For yderligere informationer om Kompetencehjulet Fortsat fokus på Karlstad i sproggrupperne og i indskolingen. De farvede ordkort (svarende til forskellige ordklasser) med ordbilleder, er en visuel støtte og prompter barnet i forhold til arbejdshukommelse og planlægning af sproget. Endvidere indgår Lysholms læsevejledergruppe og sprogansvarlige i Roskilde Kommunes fælles faglige kurser, netværk m.v.

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere