Læsepolitik Læsestrategi Læsehandleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsepolitik Læsestrategi Læsehandleplan"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE SCR, Fjordskolen Lysholm, Hyrdehøj 5, 4000 Roskilde Læsepolitik Læsestrategi Læsehandleplan Udarbejdet maj 2013 Charlotte Dahl, Dina Hummelgaard, Bente Sørensen, Lone Westen, Birte Nicolaisen og Helle Nielsen

2 Side 2 Læsehandleplan & -strategi Fjordskolen, Lysholm April 2013 Målgruppe og samarbejdsfelt Beskrivelse af eleverne på Lysholm Lysholm har i alt 47 elever fra 0. til 10. klasse. Eleverne har alle generelle indlæringsvanskeligheder, samt specifikke udviklingsforstyrrelser. En gruppe har endvidere multiple funktionsnedsættelser. Skole og SFO danner en helhed, således går alle elever i samme klasse/gruppe hele dagen i de samme fysiske rammer. Klasserne er inddelt i 3 trin; indskolings-, mellem- og udskolingstrin. Hvert trin er inddelt i 2 klasser, der bor ved siden af hinanden og samarbejder på tværs i forskellige sammenhænge. Hver klasse underopdeler eleverne (typisk 7-9 elever) i mindre grupper, hvor der fokuseres på læringsmiljø i forhold til f.eks. autismepædagogik, sansemotorik og totalkommunikation, samt den mere generelle kommunikation i form af sproglig opmærksomhed etc. Samarbejdsfeltet (lærere, pædagoger, medhjælpere, talepædagog, konsulent og forældre) Det enkelte team omkring en klasse består typisk af 3 lærere, 1 støttemedhjælper, 2-3 pædagoger, en medhjælper og evt. en pædagogstuderende. Teamet samarbejder tæt og har ugentlige teammøder, hvor f.eks. målfastsættelse via den individuelle undervisningsplan drøftes og evalueres. Teamet har tæt samarbejde med fysioterapeut, talepædagog og evt. konsulenter indenfor IKT, syn etc. Hver elev har en kontaktlærer og kontaktpædagog, der samarbejder med forældre i forhold til f.eks. netværksmøder, konferencer, evalueringsmøder og den daglige kontakt i øvrigt. Forældreintra er fuldt implementeret for langt de fleste forældre og megen dialog sker via dette medie. Kompetenceudvikling i personalegruppen I skoleåret iværksatte Lysholm en proces i forhold til fokus på læsepolitik, læsestrategi og efterfølgende handleplan i samarbejde med Helga Borgbjerg Hansen fra UCSJ. I samarbejde med elever, lærere, pædagoger og medhjælpere, arbejdede skolens 6 teams med en proces, der bl.a. indbefattede aktionslæring, vidensdeling på husmøder, rådgivning og supervision fra Helga i de respektive teams, fælles teoretisk oplæg etc. Processen foregik over ca. 6 mdr. og har i høj grad inspireret lærere og pædagoger til at få et fælles og fagligt fokuseret afsæt i forhold til læsning og sprogstimulering på en specialskole som Lysholm. Især mulighederne indenfor IT har taget fart siden projektets start og IPAD., Notebook, CD ord etc. er nu hverdag i klasserne -i forskellige variationer. Skolens læsevejleder- og IT gruppe, der består af 4 lærere og 3 pædagoger, har arbejdet med afsæt i Helgas inspiration og afsluttende rapport, egne erfaringer, samt inspiration fra Roskilde Kommunes kurser om faglig læsning.

3 Side 3 2 af skolens sprogansvarlige pædagoger har deltaget i Roskilde Kommunes kursus vedrørende Sprogpakken i forhold til børns sprogtilegnelse, sprogstøttende strategier, etablering af sprogstimulerende miljøer etc. 2 af skolens lærere, der fungerer som Lysholms læsevejledere, har været på kursus med Merete Brudholm i forhold til faglig læsning & fælles mål, samt deltaget i fælles kommunalt projekt vedr. faglig læsning et indsatsområde i Roskilde Kommune. Igennem hele forløbet har Ingvar Lundbergs Det gode læseforløb været basislitteratur. Læsepolitik, -strategi og handleplan vil i de kommende skoleår være et fælles indsatsområde på Lysholm, hvor der tages udgangspunkt i handleplanens delelementer. Læsehandleplan på Lysholm 2013 Baggrunden for Lysholms læseplan Roskilde kommune har gennem de seneste 13 år arbejdet målrettet med udvikling af læsning og den tidlige læseindsats i kommunens folkeskoler. Kommunens kvalitetsrapport for skoleåret viste imidlertid, at kommunens læseresultater samlet set endnu ikke var tilfredsstillende. Det blev dermed besluttet, at der var behov for et bredere fokus, der fastholder den tidlige læseindsats kombineret med øget fokus på læseundervisningen på mellemtrinnet og i overbygningen; dette med særlig fokus på den faglige læsning (at læse med forståelse i fagene eller ifølge læseforsker Elisabeth Arnbak: tilegnelse af viden gennem læsning af tekst ). Nye mål for læseundervisningen blev derfor iværksat. En af de overordnede målsætninger er, at hver skole i Roskilde kommune udarbejder en decentral handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer inden for faglig læsning i skoleåret ( Læs mere herom: Link). Da Lysholm er en ganske almindelig folkeskole med ganske særlige elever, er dette også gældende for Lysholm. Dog er Lysholms slutmål ikke som andre folkeskoler rettet mod folkeskolens afgangsprøver. Derfor vil denne læseplan med dens indsatsområder beskrive målområder, som adskiller sig betydeligt fra almenskolens undervisningstænkning. Lysholms læseplan er udarbejdet med fokus på, at den skal være gældende for alle elever på Lysholm - trods deres meget forskellige kompetenceområder. Planen er lavet som et værktøj for Lysholms personaler både i skole og i SFO, samt en orientering til nuværende og kommende forældre vedr. Lysholms læseindsatsområder. Denne læseplan handler om Det som personalet allerede gør/kan på Lysholm (vores udgangspunkt) Det, som vi skal arbejde med fremadrettet (indsatsområder) Det, som vi skal gøre mindre ud af fremover (afklaring via evaluering)

4 Side 4 Hvordan og hvorfor arbejde med læsning på Lysholm? En af forudsætningerne for overhovedet at kunne tale om læsning er, at eleven har et sprog og kan skelne forskellige lyde og visuelle sanseindtryk. Denne begrænsning markerer, at det for flere af Lysholms elever vil være at skyde over målet at tale om læsning i gængs forstand. For andre elever på Lysholm gælder det, at de allerede er godt i gang med den første del af at knække læsekoden. Andre igen har allerede knækket koden og er/(på vej til at blive) såkaldte flydende læsere nogen hvor forståelsen af det læste er proportionelt og andre, hvor læsningen forløber flydende, men hvor forståelsen ikke følger med. Sidstnævnte gruppe af elever på Lysholm, har der i de senere år været rettet særlig fokus på, med henblik på deres manglende læseforståelse. På Lysholm er læsning og forudsætningerne for at kunne læse derfor en mangestrenget violin, som på ingen måde kan relateres til det enkelte barns alder eller trin i så fald ville barnet med sikkerhed være fejlplaceret på Lysholm. På Lysholm er hvert barn unikt i forhold til deres sanseintegration samt kognitive -, sproglige - og kommunikative kompetencer. På en specialskole som Lysholm, er det netop en af vores kerneydelser, at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov. Disse beskrives specifikt i elevens individuelle undervisningsplan. Arbejdet med læsning og læseforståelse på Lysholm Overordnet kan læsning defineres som evnen til at læse en tekst. Elbro har til dette tilføjet læseforståelsen som væsentlig faktor i læsningen og har udvidet læsningens indhold ved følgende sætning:

5 Side 5 Læsning = afkodning x forståelse Fælles for eleverne på Lysholm er, at de alle er defineret inden for rammen af generelle indlæringsvanskeligheder. Dette indebærer, at de alle har forskellige kognitive, sproglige - og kommunikative vanskeligheder, hvilket igen kan vanskeliggøre læseprocessen. Udvikling af begreber, sprog- og kommunikationskompetencer er derfor et iboende islæt i det daglige arbejde i relationen mellem skolens/sfo ens personaler og Lysholms elever. På Lysholm defineres læsning og faglig læsning med et udvidet begreb, hvor også piktogrammer, Poddbøger, billeder og arbejdet med PECS indgår som en del af den daglige læseundervisning. Læseforståelse og læsestrategier har en central placering i det daglige arbejde på Lysholm. Uden forståelsen vil hele grundlaget for den fælles kommunikation i undervisningen være uden for barnets gråzone jf. Vygotsky. I definitionen af læsning på Lysholm, har vi taget udgangspunkt i Gerd Fredheims 3 formålsbeskrivelser for læsning (hvorfor/hvordan læses der) igen med fokus på den enkelte elevs udvikling af kompetencer inden for sprog begreber og kommunikation: At læse for at gøre/begå sig. At læse for at opleve. At læse for at lære. Og i Lysholms terminologi endvidere at læse for at lære at tale Jf. Gerd Fredheim.

6 Side 6 I det følgende vil vi give nogle eksempler på, hvordan læsning på Lysholm praktiseres inden for de 3 hovedområder Zoo-tur Skolebod At læse for at gøre/begå sig på Lysholm: Alle mennesker har et behov for at kunne orientere sig i forholdet og i samspillet med sine omgivelser. Basalt starter denne orientering via vores sanseapparat hvorigennem vi modtager stimuli og indtryk fra vores omverden. Det kan være en lyd, en berøring, et par imødekommende øjne, en lugt eller andre modtagne sanseindtryk. Al dette kan læses af samtlige Lysholms elever men forskelligt som hos alle andre mennesker. Med læsning sat i dette perspektiv, har alle elever på Lysholm som udgangspunkt potentiale for at læse og arbejde med læsning som et kommunikativt værktøj. Sanseintegrationsarbejdet er her den første rela-

7 Side 7 tion og hvor den videre mulighed for kommunikation og kompetenceudvikling hos den enkelte elev begynder. Elevens muligheder for at respondere på omverdens sanseindtryk er dog meget forskellig men den er der! For nogen kan øjenudpegning være et kommunikativt værktøj. Andre via PECS-billeder og andre igen med visualiserede ordkort, talemaskine, TTT (tegn til tale) eller tekst/ord og ordbilleder. Når en elev starter på Lysholm afdækkes elevens kompetencer og potentialer i forhold til det videre læseforløb. I det udvidede læsebegreb på Lysholm arbejder vi med læsning og faglig læsning inden for det fag-faglige (dansk, matematik, natur-teknik, hjemkundskab, håndarbejde, sløjd, billedkunst etc.) samt på det personlige og sociale plan. Det centrale i arbejdet med læsning og sprogudviklende kompetencer på Lysholm, er den meningsskabende funktion; (se Ehris/Brudholms model) - at kunne kommunikere og opnå indsigt og viden om sig selv og sin omverden. Uanset barnets kognitive kompetencer, vil Ehris/Brudholms interaktive læseprocesmodel (se nedenfor) være af relevans for Lysholms elever men igen med forskelligt indhold. Viden om sprog (Mundtligt, skriftligt) Syntaks Semantik Pragmatik Viden om mig selv og verden (baggrundsforståelse) Viden om egen forståelse Metakognitive strategier: hvad, hvordan, hvorfor Viden om tekster Overbegreber Genrer Tekststrukturer LÆSEFORSTÅELSE Den centrale meningsskabende funktion Viden om læseforståelsesstrategier Hukommelsesstrategier Organisationsstrategier Elaboeringsstrategier Viden om inferensdannelse og hukommelse for tekst Logolæsning Ordkendskab Ordbilleder Ordforråd At stille spørgsmål At danne indre forestillingsbilleder Motorik og rum/retningssans Viden om ordafkodning Prosodi Grafem/fonemkendskab Flydende læsning Komponenter i læseforståelsen der skal interagere og fungere parallelt: Merete Brudholm 2011/Linea Ehris interaktive læseprocesmodel, 1995.

8 Side 8 Eksempler fra hverdagen på Lysholm på at læse for at gøre/begå sig At arbejde med piktogrammer (skemagennemgang) Helin mfl. til morgensamling Øjenudpegning/Eyegaze Sarah øjenudpeger Opskrifter (madlavning) At læse for at opleve At læse for at opleve har på Lysholm særlig fokus på at skelne mellem forskellige lyde, ord, sætninger, betoninger; at lugte/ lytte/føle/smage på begreber at tage ind eller at afvise. Da det er de færreste elever, der formår at læse selvstændigt og dermed opnår en egen læseoplevelse, arbejder vi daglig på at give eleverne så mange gode læseoplevelser som muligt. Det være sig traditionel oplæsning, dialogisk læsning, fortællinger, bog/cd, Ipad-bøger m/u. oplæsning, dramatisering af tekster, samt al det øvrige arbejde der støtter op omkring det sproglige opmærksomhedsarbejde med begreber fra den verden som omgiver vores elever i hverdagen. Eksempler fra dagligdagen på at læse for at opleve Dialogisk læsning (sproggruppen) Link til dialogisk læsning Eventyrfortælling Anne-Marie fortæller et eventyr Eleverne genfortæller et eventyr Rammesætninger om mig Sprogfilm Begrebs og sanseintegrationsarbejde At læse for at lære På Lysholm læser alle elever hver dag for at lære. Det kan derfor være vanskeligt at skelne mellem de 3 hovedområder: at læse for at gøre/begå sig, at læse for at opleve eller læse for at lære. Alle 3 områder arbejder jo med læsning i forhold til at lære. Materialerne i den faglige læsning/at læse for at lære kan være et PECS-billede, et piktogram, et ord, en visuel understøttet sætning, et tegn fra TTT eller en bog. For det enkelte barn vil arbejdet være at sætte disse billeder eller ord ind i en sammenhæng, hvor det bliver meningsskabende jf. Ehris/Brudholms model. For nogen elever kan det være at arbejde med overbegreber såsom farver, dyr, former etc. For andre - eksempelvis elever med en diagnose indenfor autismespekteret, vil det handle om hukommelsesstrategier en anden udfordring ift. at støtte eleven i at indtage ny viden og gøre nye erfaringer. For andre igen vil det handle om forskellige multimodale tekster. (Ipad, Pc-læringsprogrammer, talemaskine, Poddbøger) For de elever, der kan læse eller er på vej til at knække læsekoden, vil vi i de kommende år rette fokus på forskellige brugbare læsestrategier, så eleven opnår størst mulig forståelse af det, de læser/får læst op. Herunder arbejdes der implicit med forståelse af begreber der omgiver eleven eller har elevens opmærksomhed på det faglige, personlige eller sociale plan. Her vil den meningsskabende funktion for det enkelte barn (jf. Ehris/Brudholm læseprocesmodel)altid være af stor betydning for elever på Lysholm. Hvis ikke et givet stofområde er meningsfuld eller har elevens interesse, vil det som oftest være en svær opgave overhovedet at skabe motivation.

9 Side 9 Alligevel har vi elever på Lysholm, der er flydende læsere men uden forståelse for det læste. Der er også elever, der kan regne med ligninger og koordinatsystemer men som ikke kan benytte almindelig udregningsværktøjer for at begå sig i hverdagen. At læse i fagene på Lysholm som et fælles kommunalt indsatsområde vil for Lysholms vedkommende primært handle om, hvad og hvordan vi udvælger stofområder i undervisningen med relevans til den enkelte elevs muligheder for blive bedst mulig selvhjulpen samt den enkeltes motivationsområder. Eksempler fra hverdagen på at læse for at lære: Morgensang (fokus på TTT) Arbejdet med overbegreber Visuel understøttet tekst (Karlstad) om dyr. Ordkort med billede Troldeemne 1a ( de fantastiske 4 ) Viden om læseforståelsesstrategier Hukommelsesstrategier Organisationsstrategier Elaboeringsstrategier Læseforståelsesstrategier et indsatsområde på Lysholm på tværs af trin I undervisningssammenhænge og i det øvrige kommunikationsarbejde vil Lysholm fremadrettet afprøve - og vidensdele forskellige brugbare værktøjer/modeller for læseforståelsesstrategier. Her vil elevens egen deltagelse, holdninger og udmeldinger inddrages som værende af stor betydning med henblik på integritet og personlig udvikling. Der startes med fokus i indskolingsniveauet (fase 1), hvor elevens kognitive og sproglige/kommunikative kompetenceområder afdækkes.

10 Side 10 Da Lysholms 3-trinsopdeling i en indskoling, mellemtrin og udskoling primært er baseret på elevernes alder, angiver trinplaceringen derfor ikke et generelt billede af elevernes faglige -, personlige -, kognitive og/eller sociale kompetencer. Fælles for elever på Lysholm er, at al udvikling sker langsommere og sjældent aldersrelateret som i folkeskolen. En elev på mellemtrinnet eller i udskolingen kan således udvikles og befinde sig inden for indskolingsniveauet igennem hele sin skoletid på Lysholm. (se figur nedenfor) Lysholms indsatsområde vedr. den enkelte elevs læseforståelsesstrategier er derfor også et fokusområde for de elever på mellemtrinnet og i udskolingen, som befinder sig på indskolingsniveauet. Fase 1 Fase 2 Fase 3

11 Side 11 Fokuspunkter i fase 1 på Lysholm: Formål og mål med henblik på sprog, kommunikation - og forståelsesstrategier på indskolingsniveauet: At afdække elevens sproglige, kognitive og kommunikative potentialer og kompetencer. (Fælles ramme herfor skal udarbejdes se fig. 1) At personalet definerer kompetence- og fokusområder på indskolingsniveauet i skoleåret (Fase 2: : mellemtrinsniveauet og fase 3: : Udskolingsniveau/slutmål). Overordnet måles progression gennem trinnene og definition af slutmål på udskolingsniveauet. At udveksle og vidensdele brugbare modeller, der specifik understøtter Lysholms elevers forståelsesstrategier. At tage udgangspunkt i - og videreudvikle den enkelte elevs sproglige og kommunikative forudsætninger. At styrke elevens lyst til at kommunikere i samspillet med andre. At styrke eleven i at kunne give udtryk for egne meninger og behov. At udvikle og udvide elevens begrebskendskab. At styrke elevens motivation og lyst til at tilegne sig viden om sig selv og sin omverden. Motivere elevens lyst til at deltage i fællesundervisning via leg, sang og drama. Inddragelse af brugbare kommunikative og/eller praksisorienterede hjælpemidler for at kunne begå sig i hverdagen. Der udarbejdes en fælles referenceramme med mål for at beskrive den enkelte elevs sproglige, kognitive og læsefaglige niveau ift. nedenstående punkter og i sammenhæng med Ehris/Brudholms model: (på indskolingsniveauet) Basale sproglige og kommunikative kompetencer. Fonologisk opmærksomhed. Ord og billedafkodning. Læsestrategier. Læseforståelse. Læselyst/motivation. Fig. 1

12 Side 12 Til fastsættelse af mål vil evalueringsdidaktik, defineret af Kølsen de Wit, Mayland danne grundlag. Evalueringsdidaktik kan først og fremmest defineres som en tænkning i forbindelse med undervisningsplanlægning, som indebærer klare kriterier for, hvorvidt undervisningens ønskede effekt er nået. Evalueringen planlægges forlods i forlængelse af undervisningens fokus og tegn på undervisningens mål beskrives ud fra overvejelser om, hvad det er, man ønsker at evaluere, hvilke redskaber, der bedst egner sig til dette, samt hvad evalueringen skal anvendes til. (Kølsen de Wit, Mayland Evalueringsdidaktik- sammenhængen mellem mål og evaluering. På baggrund af i Almen didaktik- i læreruddannelsen og lærerarbejdet, KvaN 2006, red. Lund, Rasmussen, Nørregaard. Det indebærer, at pædagoger og lærere fastsætter, hvordan der kan måles og evalueres på de fastsatte mål i det øjeblik, målene er klargjort. Mål med sprogarbejde og pædagogernes arbejde i undervisningen/sfo: Lærere og pædagoger samarbejder tæt i forhold til læsepolitik, strategi og handleplan, men pædagogerne arbejder endvidere med et særligt fokus på sproglig opmærksomhed og sprogstimulerende miljøer. Sprogpakken danner reference til dette arbejde, samt det fælles indsatsområde i Roskilde Kommune. Se for yderligere informationer. Endvidere indgår følgende teoretiske overvejelser: Alle mennesker er ligeværdige og har ret til et sprog (kommunikation, tale og skriftsprog, alternativ kommunikation). Barnet lærer i relation med en voksen og sammen med andre børn (Vygotsky). Sproget består af indhold, form og anvendelse (M. Lahey). Målet med sproget: At kunne påvirke andre og at kunne lade sig påvirke. At kunne udtrykke behov, tanker, følelser, oplevelser og meninger. At blive selvstændig og at kunne bestemme over eget liv og leve et liv med livskvalitet. Sprogpakkens elementer Den voksne som sproglig rollemodel, der skal sikre et rigt og varieret sprogligt miljø og som skal give barnet mulighed for at afkode ords betydning og sprogets mønstre. Målet er at understøtte og udvikle børnenes kommunikation, udtale, ordforråd og begrebsforståelse. Pædagogerne arbejder med børnene individuelt og i sproggrupper. Barnet skal selv aktivt danne sig en forståelse af, hvad ord betyder, og hvordan man laver sætninger. Barnet kan ikke instrueres, men det skal stimuleres og motiveres til at bruge sproget.

13 Side 13 Barnet lærer sprog i samtale med andre. Børn skal øve sig i at forstå ord og sætninger. Pædagogerne udarbejder periodeplaner for et skoleår og disse bliver evalueret tre gange i løbet af året. Pædagogerne samarbejder med skolens talepædagog, som vi bliver superviseret af. Eksempel på en periodeplan Dokumentation Video og foto. Teoretiske referencer Karlstadmodellen, sprogpakken. Periodeplan 1 August-januar 2012/13 Tema: kroppen 1. Tage kort i posen og sætte i pladen med ordklasser efter Karlstadmetoden. 2. Tage kort i posen og sætte på pladen (match). Benævne legemsdel og udpege på sig selv og andre. 3. Bogstaverne og lydene B-K-S-R-N (vi bruger en flip flap) 4. Spørgesætninger efter Karlstadmetoden. 5. Rim og remser hvor vi øver hv-ord. 6. Læse en bog. 7. Øve bogstaver og ord samt matchopgaver ved hjælp af Ipad. Udvikling af de enkelte sproglige områder. Talesproglige elementer ordforråd (semantik), sproglig kompleksitet (syntaks og morfologi), historiefortælling, kommunikative kompetencer. Læse- og skriveforudsætninger skelnen af sproglyde, bogstavkendskab, kendskab til ord som tegn (udtryk og indhold), skriftsproglige begreber. Metoder/materialer, der anvendes i hverdagen Læsepakkerne (Karlstad) Sprogpakken. Dialogisk læsning/aktiv historiefortælling. Brug af piktogrammer. Minspeak. Materiale fra mikroværkstedet. Håndfonemøvelser (Lydhuset) Tegn Til Tale. Ganepladetræning. Eventyrfortælling. PECS Trin for trin/venskabsserien. IPAD/PC Rim og remser, sanglege

14 Side 14 Vejlederrollen Læsevejledergruppen, IT vejlederne, samt Læringscenteransvarlig (skolebibliotekar) består af lærere og pædagoger med særlig viden og erfaring indenfor deres specifikke område. Ovenstående funktionsgrupper har et naturligt og meningsgivende samarbejde i forhold til Lysholms arbejde med læsehandleplanen og den iboende strategi og bagvedliggende politik. I det kommende skoleår, vil det være en del af handleplanen, at definere de 3 funktioner mere konkret og således tydeliggøre mål og opgaver i samme forbindelse. Et vigtigt mål er endvidere vidensdeling, faglig sparring, samt specifik vejledning i forhold til Lysholms medarbejdere og elever. Gruppen vil endvidere have fælles faglige berøringsflader med Lysholms kommunikationsgruppe. Læringscentret Lysholms læringscenter Hele skolen betragtes i dag som et læringsmiljø, og skolebiblioteket indgår som en væsentlig og central del af det. Derfor er det vigtigt at have et læringscenter, der kan være skolens hjerte, et godt sted at være og et godt sted at lære. Læringscenteret understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder og medvirker til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling ved at øge deres lære og læselyst. Skolebiblioteket skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring. Dette gøres bl.a. ved, at Skolebiblioteket som læringscenter aktivt: varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser. Iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling. Stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling. Fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Læringscentret fungerer aktivt i forhold til læsning, læseindsatser og it. Skolebibliotekaren er sparringspartner for de lærere, der arbejder med læsning og kommer med forslag og idéer til læseinitiativer, der understøtter skolens læsepolitik. Skolebibliotekets materialestand er alsidigt sammensat og af aktuel karakter. Materialerne kan anvendes i skolens undervisning i fagene og i tværgående emner og er afpasset efter elevernes forskellige forudsætninger. It og mediestøttet læring udgør et stadig større element i skolens undervisning og elevernes læring. Derved er det også et vigtigt fokusområde for skolens læringscenter. Læringscenteret kan i hverdagen reserveres af den enkelte klasse og dermed blive en del af undervisningen. Torsdag er læringscenteret åbent for alle i tidsrummet med den læringscenteransvarlige tilknyttet. Klasserne på Lysholm bruger Læringscenteret til forskellige formål. Nogen bruger Læringscenteret til pauser med WII, PC, IPAD eller til at læse en god bog.

15 Side 15 Andre bruger Læringscenteret til undervisning ved Smartboardet, eller bruger den teknik og de materialer, der stilles til rådighed. SFO benytter ofte Læringscenteret om eftermiddagen, samt i ferieperioder. Foran Læringscenteret er der indrettet et ekstra natur og teknik rum med bord, skabe med udstoppede dyr, plakater med diverse fisk og fugle m.m. Den Læringscenteransvarliges rolle er pædagogisk sparring i forhold til læring og undervisning. Og at have et godt kendskab til Fælles Mål og være fortrolig med læringens univers, både i teori og i praksis. Skolebibliotekaren er aktiv, innovator og iværksættende og først med gode idéer til at realisere undervisning og læring på nye spændende måder. 2-sprogede elever Lysholm har udarbejdet en tosprogspolitik og handleplan. Lysholm deltager i det nationale Taskforce i forhold til tosprogede. Lysholm har en tosprogskoordinator, der deltager i netværksmøder med øvrige i Roskilde Kommune (når dette er relevant) samt i diverse temadage arrangeret af Taskforce. For yderligere informationer vedrørende tosprogspolitik og handleplan IT-teknologi på Lysholm I hverdagen på Lysholm arbejdes der specifikt med en række forskellige IT baserede undervisningsmidler. Lysholms Kommunikationsgruppe har udarbejdet flg. beskrivelse, som kan ses via dette link: Beskrivelse af kommunikationsgruppens arbejde Gruppen, der består af lærere, pædagoger, talepædagog og ledelse, er dannet for at kunne tilbyde eleverne på Lysholm den bedst mulige kommunikation. Flere af vores elever har brug for kommunikationshjælpemidler, enten low tech eller high tech. Målet er at disse hjælpemidler forefindes til den enkelte elev ved skolestart eller umiddelbart herefter. Når specialbørnehaverne/de integrerede institutioner i foråret visiterer elever til Lysholm, tager Lysholms kommunikationsgruppen ud på institutionen og taler med børn og medarbejdere. Hvis der er ønske om at anskaffe kommunikationshjælpemidler, inddrages IKT konsulent i processen. IKT konsulenten hjælper med at definere, hvorvidt hjælpemidlet er et personligt anliggende eller en undervisningsmæssig forpligtigelse.

16 Side 16 Kommunikationsgruppen kommer med en indstilling om et kommunikationshjælpemiddel, som ledelsen og IKT konsulenten behandler. For elever på Lysholm - midt i skoleforløbet, er der mulighed for, at kolleger i klasserne kan henvende sig til kommunikationsgruppen for at få råd og vejledning om mulige kommunikationshjælpemidler. Igen inddrages IKT konsulenten, hvis alt peger på en løsning inden for alternative elektroniske kommunikationsformer. Evaluering Læsehandleplanen evalueres primo 2014 for hele Lysholm, samt i læsevejledergruppen løbende. Læsehandleplan Indsatsområder Læsepolitik, strategi og handleplan er udarbejdet af læsevejleder, læringscenteransvarlig, sprogansvarlige, samt IT vejleder og ledelse på baggrund af Roskilde Kommunes fælleskurser, egne kurser, forløb med Helga Borgbjerg Hansen fra UCSJ m.m. På denne baggrund skal handleplanen iværksættes, drøftes og implementeres på hele skolen i forhold til de forskellige faggrupper (primært lærere og pædagoger) i en proces de kommende skoleår og med ønsket om en faseopdeling i 3 faser, hvor det kommende skoleår udgør fase 1. Lysholms læsehandleplan skal konkret implementeres således; 1. Oplæg og introduktion på fælles husmøde 4. juni Iværksættelse af proces, der forløber hele næste skoleår. (Husmøder, skole- og SFO råd, teammøder, fagudvalg m.m.) Lysholms læsehandleplan faseinddeles, således at der i det kommende skoleår arbejdes med fokus i forhold til nedenstående områder i fase 1. Fælles for elever på Lysholm er, at al udvikling sker langsommere og sjældent aldersrelateret som i folkeskolen. En elev på mellemtrinnet eller i udskolingen kan således udvikles og befinde sig inden for indskolingsniveauet igennem hele sin skoletid på Lysholm. Lysholms indsatsområde vedr. den enkelte elevs læseforståelsesstrategier er derfor også et fokusområde for de elever på mellemtrinnet og i udskolingen, som befinder sig på indskolingsniveauet. Der udarbejdes en fælles referenceramme med mål for at beskrive den enkelte elevs sproglige, kognitive og læsefaglige niveau ift. nedenstående punkter og i sammenhæng med Ehris/Brudholms model. Formål og mål med henblik på sprog, kommunikation - og forståelsesstrategier på indskolingsniveauet: At afdække elevens sproglige, kognitive og kommunikative potentialer og kompetencer.

17 Side 17 (Fælles ramme herfor skal udarbejdes se fig. 1) At personalet definerer kompetence- og fokusområder på indskolingsniveauet i skoleåret (Fase 2: : mellemtrinsniveauet og fase 3: : Udskolingsniveau/slutmål) Overordnet mål es progression gennem trinnene og definition af slutmål på udskolingsniveauet. At udveksle og vidensdele brugbare modeller, der specifikt understøtter Lysholms elevers forståelsesstrategier. At tage udgangspunkt i - og videreudvikle den enkelte elevs sproglige og kommunikative forudsætninger. At styrke elevens lyst til at kommunikere i samspillet med andre. At styrke eleven i at kunne give udtryk for egne meninger og behov. At udvikle og udvide elevens begrebskendskab. At styrke elevens motivation og lyst til at tilegne sig viden om sig selv og sin omverden. At motivere elevens lyst til at deltage i fællesundervisning via leg, sang og drama. At inddrage brugbare kommunikative og/eller praksisorienterede hjælpemidler for at kunne begå sig i hverdagen. Læseforståelsesstrategier et indsatsområde på Lysholm på tværs af trin I undervisningssammenhænge og i det øvrige kommunikationsarbejde vil Lysholm fremadrettet afprøve - og vidensdele forskellige brugbare værktøjer/modeller for læseforståelsesstrategier. Her vil elevens egen deltagelse, holdninger og udmeldinger inddrages som værende af stor betydning med henblik på integritet og personlig udvikling. Der startes med fokus i indskolingsniveauet (fase 1), hvor elevens kognitive og sproglige/kommunikative kompetenceområder afdækkes. For de elever der kan læse eller er på vej til at knække læsekoden vil vi i de kommende år rette fokus på forskellige brugbare læsestrategier, så eleven opnår størst mulig forståelse af det de læser/får læst op. Herunder arbejdes der implicit med forståelse af begreber der omgiver eleven eller har elevens opmærksomhed på det faglige, personlige eller sociale plan. At læse i fagene på Lysholm som et fælles kommunalt indsatsområde vil for Lysholms vedkommende primært handle om hvad og hvordan vi udvælger stofområder i undervisningen med relevans til den enkelte elevs muligheder for blive bedst mulig selvhjulpen samt den enkeltes motivationsområder. Andre forhold Der udarbejdes en konkret beskrivelse af funktioner og mål for hhv. læsevejledergruppen, læringscenteransvarlig (skolebibliotekar), sprogansvarlige, samt IT vejledere på Lysholm. Der aftales fælles møder med kommunikationsgruppen. Grupperne mødes f.eks. 4 gange årligt. Klassernes IT udbygges generelt (over en 3-årig periode) IT vejledergruppen definerer og aftaler i samarbejde med læsevejledere, læringscenter og sprogansvarlige. P.t. er der aftaler om flere IPADS, smartboard i 2b (Minspeak), kabling fra IPAD til projektor i klasserne. IT vejledergruppen iværksætter IT-kompetenceudvikling for alle teams (brug af IPADS, IT baserede undervisnings- og sprogstimulerende programmer m.m.) Læringscenteret udvikles kontinuerligt.

18 Side 18 Fokus på fysisk indretning af klasserne i forhold til at sikre et sprogstimulerende miljø (læsehjørne, spil, PC m.m.) Lysholm indfører Læsningens Dag for alle. Dato og formål beskrives. Pædagogerne arbejder det kommende år med Kompetencehjulet og udarbejder i samarbejde med kontaktlærer, forældre og evt. andre en kompetenceprofil i forhold til den enkelte elev (her med fokus på de sproglige områder) For yderligere informationer om Kompetencehjulet Fortsat fokus på Karlstad i sproggrupperne og i indskolingen. De farvede ordkort (svarende til forskellige ordklasser) med ordbilleder, er en visuel støtte og prompter barnet i forhold til arbejdshukommelse og planlægning af sproget. Endvidere indgår Lysholms læsevejledergruppe og sprogansvarlige i Roskilde Kommunes fælles faglige kurser, netværk m.v.

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde Sprogpakken Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde er det nyt? Pædagoger i dagtilbud har altid arbejdet med emner i kortere eller længere

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse Børns sprogtilegnelse Sprogpakken Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvad skal børn lære, når de lærer sprog? Segmentere lyd opdele lydmasse i ord Afkode ords betydning Afkode grammatik og syntaks Afkode

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats Få gang i sproget fokus på sprogvejlederens indsats Indhold på workshop 1. Oplæg ved pædagogisk konsulent Sanna Lassen; Horsens Kommunes organisatoriske strategi i forhold til sproglig indsats på 0-6årsområdet

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse SCR, Fjordskolen, Lysholm rganisation og klassedannelse 1 Lidt baggrund... Specialundervisning Folkeskolens formål gælder for alle skolens elever, og specialundervisning skal gives i overensstemmelse med

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 2 Fatkaoplysninger Integreret daginstitution Børnegården Blomstergangen 71 6771 Gredstedbro

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Førskole Dalmose 2013

Førskole Dalmose 2013 S O R Ø K O M MU N E Førskole Dalmose Førskole Dalmose - er for alle kommende børnehaveklassebørn, og fungerer som overgang fra daginstitutionen til folkeskolen. Førskole Dalmose er et samarbejde mellem

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Sprog indsatsområde

Sprog indsatsområde Sprog indsatsområde 2013-2015 Dig og mig og vi to temaprojekt i perioden jan, feb, marts 2015 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde.

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde. Planlægning af målrettede indsatser, der peger hen imod Fælles mål Forudsætninger for udvikling af kommunikation og tale/symbolsprog Tilgange: software, papware, strategier og metoder... Dagene vil veksle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Deltagere: Leder Hanne Pedersen, pædagog Kitti Lauritsen, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder med

Læs mere