over Slægten Boesen. Udarbejdet «Tul. Bidstrup. Trykt som Manuskript. Kjøbenhavn. Hoffensberg & Trap s Etabi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "over Slægten Boesen. Udarbejdet «Tul. Bidstrup. Trykt som Manuskript. Kjøbenhavn. Hoffensberg & Trap s Etabi"

Transkript

1

2

3 Stamtavle over Slægten Boesen. Udarbejdet af «Tul. Bidstrup. Trykt som Manuskript. Kjøbenhavn. Hoffensberg & Trap s Etabi

4 Peder Boesen til Tofftorp tillægges følgende Vaaben: Skjoldet ved en højre hvid Skraabjælke delt af Rødt og Blaat. Nicolaus Boesen (Boson), Advocatus Slaulosiensis, førte 1317 to Bjælker i sit Vaaben. Peder Boesen (Bosssen), der blev adlet 1412 af Erkebiskoppen i Lund, var Landsdommer paa Bornholm. Som Vittighedsvidne underskriver han to Skjøder, det ene dat. 5/e 1429, og det andet s. A. Hans Vaaben er ubekjendt. Jens Boesen (Bosen), der var Borgmester og 1513 Raadmand i Roskilde, førte Barritsen ernes Vaaben: en Sølv-Klokke i blaat Felt, paa Hjelmen to harniskklædte Arme, holdende en Klokke. Jens Boesen, Sognepræst til Sorterup og Ottestrup (1532). Peder Boesen, født i Skovbølle ved Kjøbeløv, Sognepræst i Nakskov 1536, f 8/i Knud Boesen, Sognepræst til Vemmelev og Hemmershøj (1539), Provst, f c Niels Boesen (Boysen), Sognepræst til Diernisse, f c Knud Boesen, Sognepræst til Ondløse og Søndersted c. 1540, f 1549 Ib Boesen, Sognepræst til Kirke-JIelsinge og Drosselbjerg, f 1560.

5 2 Laurits Boesen (Bossen), født i Aventoft, Sognepræst tit Møgeltønder (1558), f Knud Pedersen Boesen (Boetius), født i Ribe 1539, Student fra Ribe Skole, Mag. i Wittenberg, Sognepræst i Sorø 1566, tillige Lektor i Theologi, f 8/ Ole Boesen, Sognepræst til Soderup og Eskildstrup, f Anders Boesen, Sognepræst til Simmerbølle c Holger Boesen (Bojesen), Student 1634 fra Odense Skole, 1637 Cand. theol., g A. Kapellan i Kjerteminde og Drigstrup, f Ole Boesen, født i Sjælland, 1611 Rektor i Opslo, 1615 Mag., 1636 Prof, theol. ved det af Kong Christian IV oprettede Gymnasium i Christiania, 1639 Biskop over Aggershus Stift, f Mellem de foranførte Personer indbyrdes eller mellem nogen af dem og Slægten i den efterfølgende Stamtavle er det ikke for Tiden muligt at paapege noget Slægtskab. Men Fortegnelsen over dem viser, at Personer af Navnet Boesen have levet i det fjortende, femtende, sextende og syttende Aarhundrede.

6 3 Følgende Vaaben er bleven ført og føres endnu af en Del af Slægten: Skjoldet tværdelt fra højre Hjørne af Sølv og Rødt, i hvert Felt en Halvmaane i Guld, Spidserne imod højre Side. Morten Boesen, f. 29/» 1632, Amtsforvalter og Ridefoged paa det kgl. Slot Draxholm,' fik 20/io 1683 Bestalling som Birkefoged i Draxholm og Odsherreds Birker i Sjælland, f % 1695 paa Egebjerggaard; ugift1). Af Skiftet efter ham, dat. 18/e 1695, ses, at hans Bo udgjorde en Værdi af 6105 Rdlr. 5 6x/a [i, Gjælden 155 Rdlr. 3 8 og at han havde 2 Brødre, nemlig: Jørgen Boesen og Anders Boesen. Jørgen Boesen, f c 1679, boede i Bergen; * Ingeborg Nielsdatter Loss. De havde 2 Børn, der døde som smaa. Anders Boesen. Skiftet efter ham er dat. 11 /s 1699, boede i Odsherred i Sjælland; * Karen Jensdatter. Børn: A 1 A 6. ') Til Minde om Morten Boesen lod lians Broder og Svigerinde opsætte et Epitaphium over ham i Egebjerg Kirke, der kostede 250 Kdlr. Paa dette Epitaphium, der cr af Kobber og er c. 4 Alen højt og 2 Alen og 1 Kvarter bredt, og som endnu staar paa den nordre Væg i Egebjerg Kirke, læses følgende Indskrift:»Den, som vinder, skal arve alle Ting. Herunder hviler ærlig, høiagtbar ok velvise Mand Maarten Boesøn, fordum Amptsforvalter ok Ridefoged paa Draxholm, siden kgl. Maj. forordnet Birkedommer udi Aadsherret, som er barnefod i Aasøie i Sædland den 29 September 1632, død paa Egebjerg Oaard den 6 April Salige ere de døde, som dø i Herren.«

7 4 A 1. Claus Andersen Boesen boede i Frederiksborg Amt. A 2. Berette Andersdatter Boesen. A 3. Anna Andersdatter Boesen. A4. Marie Andersdatter Boesen. A 5. Johanne Andersdatter Boesen. A 6. Boe (Boas) Andersen Boesen, f. 1661, Fændrik, boedeførst i Kjøge, senere i Kallundborg, f 1708 ); * Marie Rosendal, f 1754, 96 Aar gi. Af 5 Børn vides: B1-B2. B 1. Boas Boesen boede paa Lolland. B 2. Morten Boesen, f. ll/n 1698 i Kjøge. I Følge gamle Optegnelser, der findes i Slægtens Eje, havde han som Barn stor Lyst til at blive Præst, og denne Lyst bestyrkedes endnu mere ved følgende Hændelse, der indtraf i hans Barndom:»Den første Juleaften efter hans Faders Død var der ingen Mad i hans Moders Hus,, hvilket gjorde de smaa Børn særdeles ondt, helst da de tidligere havde haft i Overflødighed og vare blandt andet vante til at faa deres sædvanlige Julegrød. De klynkede derfor for deres Moder, som gav dem det Raad, at de skulde gaa ind i et Kammer og bede Gud om Hjælp. Morten Boesen, som den ældste, tog sine mindre Søskende til sig og bad. Lidt efter kom en Pige fra Borgmesteren, bærende en Kurv, fyldt med Brød og Kjød, saa meget de kunde leve af til' Helligdagenes Ende.«Denne Hændelse opmuntrede Morten Boesen til fra sine spædeste Aar af at fatte Fortrolighed til Gud, og han gjorde ved sig selv det Løfte, at naar Gud var saa stor og god, vilde han være Præst. Han blev derpaa sat i en Latinskole; men da han ikke lærte meget, og da han paa Grund af sin Fattigdom ikke saa sig i Stand til at opnaa noget ved sine Studeringer, forlod han Skolen efter x) I Følge Slægtens Optegnelser var en Slægtning af ham Kommandant i Frederiksodde.

8 5 sin Moders Raad. Han blev dernæst sat i Lære hos en Urtegaardsmand, hvor han kun var et halvt Aar, eftersom Arbejdet var altfor strængt for ham, der kun var lille og spærlemmet. Derefter kom han i Lære hos en Kirurg, hvor han var i syv Aar. I denne Tid kom han til at barbere Sognepræsten i Kallundborg, Eilert Hagerup, med hvem han kom i fortrolig Omgang. Hagerup, der fattede Godhed for ham og selv underviste ham privat, fik ham atter til at studere, saa at han endelig 1721 blev Student fra Kallundborg Skole. Da han vedblivende levede i trange Kaar og intet havde til at fortsætte sine Studier for, besluttede han i sin Modløshed, hvor nødig han end vilde, atter at forsøge at tjene sit Brød som Barbersvend. Imidlertid traf han tilfældigvis Præsten Thue From i Refsnæs, der satte Mod i ham og hjalp ham efter bedste Evne, saa at det omsider lykkedes ham at tage Attestats paa Biskop Lintrups Bekostning. Derefter blev han antagen af Etatsraad Torm, der den Gang var Regimentsskriver i Frederiksborg, som Lærer for hans Børn. Medens han var der, fik han ofte Lejlighed til at prædike for Slotspræsten, den senere Biskop Hersleb. Kong Frederik IV, der gjærne hørte Morten Boesen prædike, skal en Gang have sagt om ham, at han kunde blive Bisp, dersom han ikke var saa lille af Væxt. 18/s 1727 blev Morten Boesen res. Kapellan i Kjerteminde og Drigstrup; x/ Sognepræst til Ebeltoft og Draaby; f 2M/i 1742, begr. 5/2 i Ebeltoft Kirke; * 27/io WI Johanne Cathrine Schreil, f. 1700, begr. 22/y Børn: Cl C 6. C 1. Christian Schreil Boesen, f. 15/ i Kjerteminde, Student 1748 fra Helsingørs Skole; u/e 1750 Cand. philos ; n/& 1750 Cand. theol.; + 2/a 1756 i Ebeltoft. C 2. Christine Margrethe Boesen $ f i Kjerteminde, begr. 2-/y 1760; * 5/io 1752 Lorentz Ditlefsen, 2;/9 1743

9 6 Exam. jur.; 18/ Byskriver i Ebeltoft og Herredsskriver i Sønder og Mols Herreder; -9/io 1771 By- og Herredsfoged sammesteds; 24/s 1772 tillige Birkedommer i Rugaards Birk; begr. 23/4 1793, 81 Aar gi. Børn: D 1 D 6. D 1. Johanne Cathrine Schreil Ditlefsen, døbt 18/ D 2. Ester Marie Ditlefsen, døbt 15/n 1754, begr. 13/ D 3. Ester Marie Ditlefsen, døbt 15/s> 1756, begr. 7/a D 4. Morten Boesen Ditlefsen, døbt -7/s 1757, begr. 27/ D 5. Ditlef Ditlefsen, døbt 15/ia 1758, begr. 7/ø D 6. Lene Marie Christiane Ditlefsen, døbt 4/4 1760, begr. 17/io s. A. C 3. Ludvig Boesen, f. 16/s 1733 i Kjerteminde, Student 1752 fra Helsingørs Skole; 17/» 1754 Cand. theol.; 1760 Lærer ved Vajsenhuset; n/ Sognepræst til Rvnkebv og Revninge, ord. 15/e, og 7/io 1785 til Vigerslev og Vetlinge; f. -8/ foran Alteret i Vigerslev Kirke. Han havde netop efter den Tale, han efter Overhøringen altid holdt, modtaget Løftet af den første Konfirmant og vilde ved Haandspaalæggelse meddele ham Velsignelsen, da forlod han ham, og med Øjet stadig henvendt paa sin Hustru, der var til Stede, gik han med langsomme Skridt til Alteret, knælede paa Skammelen, og med Hænderne sammenfoldede i Bøn segnede han efter faa Øjeblikkes Forløb død til Siden, hvor Degnen hurtig greb ham i Faldet; har udg. Helsingørs Beskrivelse. Aalb Beskrivelse over Lundegaard i Fyen. Kbh Herluf Trolles Levnet. Kbh. 1780; se for øvrigt Nyerup og Krafts Lit. Lex. * l5/e 1764 Ulrikke Eleonora Sechmann, f Børn: D 1 D 4. D 1. Jens Frederik Boesen, f. 3/y 1765 i Rynkeby, Student 1782 privat; 21/e 1787 Cand. theol.; 16/ Sognepræst til Vigerslev og Vetlinge, ord. 13/s; 5/io

10 Provst over Skoubye Herred; 5/ Rang med Amtsprovster; fejrede Hi/ sit 50-aarige Embedsjubilæum, i hvilken Anledning han udnævntes til Ridder af Dannebrog; f 23/s Der findes et smukt Mindesmærke over ham, bekostet af Menighederne; har udg. En liden Samling af evangeliskchristelige Vers og Sange. Kbh Evangelisk Magazin for danske Sandhedselskere. 1 4 Bind. Kbh Fortsat under Titel: Christeligt Maanedsskrift. 1 2 Bind. Odense Christendommens Trøst. Kbh Christelige Raad og Formaninger. Kbh. 1839; se for øvrigt Erslews Forf. Lex. * 1792 Cathrine Evald, f. 4/ i Hviding, f,5/ia Børn: El E 12. El. Lovise Ester Boesen, f. 25/ i Vigerslev, f 4/5l847; * -'"/s 1814 Rasmus Peter Brandt, f. 20/.i 1789, f 1860, Kjobmand og russisk Vicekonsul i Nyborg. Børn: F 1 F 6. F. 1. Gaspar Frederik Brandt, f. 25/ i Nyborg. F. 2. Cathrine Marie Brandt. f. 27/ i Nyborg. F. 3. Carl Joachim Brandt, f. l5/«1817 i Nyborg, Præst til Vartov Hospitalskirke i Kjøbenhavn, Ridder af Dannebrog. F4. Lovise Petrea Brandt, f. -9/y 1818 i Nyborg. F5. Christiane Ulrikke Brandt, f. -6/u 1819 i Nyborg, f F 6. August Gottlieb Brandt, f 21/ i Nyborg. E 2. Joaehimine Ulrikke Boesen, f. n/e 1795 i Vigerslev, /s 1832; * -/io 1821 Søren Peter Lassen, f. 10/a 1785 i Trondhjem, Student 1801 fra Trondhjem Skole; Cand. theol.; -4/s 1810 pers. Kapellan i Lumby, ord. y/! 1818 Sognepræst til Østrup og Hjadstrup;!>/ Konsistorialraad, Jubellærer; f 2n/a Børn: F 1 F8. F 1. Cathrine Dorthea Lassen, f. --/n 1822.

11 8 F2. Elisabeth Lassen, f. 13/s F 3. Jens Andreas Frederik Lassen, f. 20/7 1825, f f>/ F4. Johan Joachim Sophus Lassen, f. fe F5. Peter Vilhelm Ludvig Lassen, f. 14A F 6. Jensine Ulrikke Lassen, f. 16/n F 7. Laura Frederikke Lassen, f. i4fe F8. Henriette Amalia Lassen, f. 14fe E 3. Frederikke Cathrine Boesen, f. 2l/ i Vigerslev;. * 12/io 1831 Hans Jørgen Ravn, f. 22/i2 1799, Skolelærer i Rørup/* Børn: F 1 F 2. Fl. Frederik Jørgen Joachim Ravn, f. 6fe F2. Johannes Christian Evald Ravn, f. 14/n E 4. Ludvig Boesen, f. 4/sj 1799 i Vigerslev, Student 1817 fra Nyborg Skole, Musiker i Odense, senere i Assens,, f 29fe 1877 i Aarup; * Betty Kib. Ingen Børn. E 5. Johannes Christian Boesen, f. 'fe 1801 i Vigerslev, Kjøbmand i Vejle, var en Tid Ejer af Petersminde ved Vejle, f 26/ i Kjøbenhavn; * 10fe 1834 Christiane Vilhelmine Seest, f. 2R/< 1813, f ^fe Børn: F 1 - F 5. Fl Cathrine Christine Boesen, f. 24/ i Vejle; * y/ Theodor Marius Petersen, f. '*fe 1834 i Aarhus, Grosserer i Flensborg, senere i Kjøbenhavn. Børn: G 1 G 6. GI. Johan Christian Petersen, f. 4/s 1862 i Flensborg, f *fe G 2. Thyra Alexandra Petersen, f. 17fe 1863 i Flensborg, f 12/ G 3. Valdemar Petersen, f. 6fe 1866 i Kjøbenhavn. G 4. Astrid Petersen, f. wfe 1868 i Kjøbenhavn, f 10fe G 5. Mathilde Ingeborg Petersen, f. nfe 1872 i Kjøbenhavn, f 28/ G 6. Hjalmar Theodor Petersen, f. 2R/ i Kjøbenhavn, f h/

12 9 F 2. Peter Boesen, f. & f 28/s 1837 i Vejle. F3. Thora Boesen, f. n/ i Vejle, + 19/ F4. Jens Frederik Boesen, f 28/i j Vejle, j-9/io F5. Peter Seest Boesen, f. l5/i 1845 paa Petersminde, til Rughave ved Fredericia. E 6. Joachim Boesen, f. 14/sj 1803 i Vigerslev, Landmand, senere Instrumentmager, f 4/s i Kjøbenhavn; * 1833 Henriette Cathrine Knudsen, f. 7/» 1805, f 24/<s Børn: F1 F 2. F1. Laura Frederikke Boesen, f. 23/? 1835, f rt/i F2. Marie Dorthea Boesen, f. R/4 1837: * 1/n 1861 Christoffer Krabbe til Hald, f 20/ paa Holgershaab, Falster, Student 1852 fra Sorø Akademi; 16/ Cand jur.; 1868 Overretsprøveprokurator i Kjøbenhavn; 31/s 1870 Overretsprokurator sammesteds; 8/d 1871 Birkedommer og Skriver i Fejø Birk; 30li 1875 Ridder af Dannebrog; 13/o 1876 Byfoged og Byskriver i Grenaa, Herredsfoged og Skriver i Nørre- og en Del af Sønder Herred; 1/iq s. A. tillige Borgmester i Grenaa; 27/a 1883 Byfoged og Byskriver i Skive samt Herredsfoged og Skriver i Sallinglands Herred; 3/ Herredsfoged og Skriver i Lysgaard og Hids Herreder: Formand i Folketinget; Medlem åf Landmandsbankens Bankraad. Børn: Gi G 4. Gi. Aage Krabbe, f. 26/7 1862, Jægermester. G 2. Margrethe Krabbe, f. 17/i G 3. Iver Krabbe, f. 29/4 1868, stud. jur. G 4. Gregers Krabbe, f. 5/i 1874, f 5 ja E 7. Ulrik Boesen, f. 7/i 1805 i Vigerslev, Student 1825 privat; 10/ Cand. theol.; 22/s 1838 pers. Kapellan i Vigerslev og Veflinge, ord. 2G/6 s. A.; 24/i 1840 Sognepræst til Veflinge; f 28/i 1867; * 7/ Frederikke Caroline Lovise Rasmussen, f. 12/ paa Sparretorn. Børn: F 1 F 4.

13 10_ F 1. Jens Frederik Boesen, f. 2:/ i Veflinge, f 11 /«1858. F2. Caroline Cathrine Boesen, f. 15/i 1847 i Veflinge. F3. Albert Laurits Theodor Boesen, f. 22/i 1848 i Veflinge, f 5/ F4. Julius Joachim Evald Boesen, f. 9/ i Veflinge, Student 1871 privat; 1876 Cand. mag.; 8/g 1885 Adjunkt ved Sorø Akademi; har udg. Snorre Sturleson. Kbh E 8. Martine Henriette Boesen, f. x/ i Vigerslev, f l7? 1840; * 11/s 1832 Johan Christian Balslev, f. -H/-> 1798 i Haarslev, Student 1817 fra Odense Skole; 19/i 1822 Cand. theol.; /ia 1826 pers. Kapellan hos Faderen, ord. 10/i 1827; n/s 1831 Sognepræst til Uggerslev og Højrup og 13/s 1841 til Haarslev; /i Ridder af Dannebrog i Anledning af sit 50-aarige Jubilæum. Til Erindring om, at Præsteembedet i Haarslev 9/y 1878 i 100 Aar havde været beklædt af Præster af Familien Balslev i 3 Slægtled: Fader, Søn og Sønnesøn, oprettede han i Forening med sine Brødre et Legat paa 2000 Kroner for trængende Enker i dette Sogn, var Senior for Danmarks Gejstlighed fra 2% 1883; entl. 24/y 1884; f 18/n Børn: F 1 F4. Fl. Rasmus Laurits Balslev, f. ly/ i Uggerslev, Sognepræst til Paarup. F 2. Jens Frederik Balslev, f --/s F 3. Anna Salome Cathrine Balslev, f. / i Uggerslev. F4. Jens Frederik Balslev, f. 22/$ 1839 i Uggerslev, Sognepræst til Jelstrup og Lyngby. E 9. Charlotte Amalie Boesen, f. 21/ i Vigerslev, f 8/i 1852 i Nyborg. ElO. August Vilhelm Boesen, f. 12/s 1812 i Vigerslev, besøgte Kunstakademiet i Kjøbenhavn, fik Akademiets Rejseunderstøttelse og besøgte Italien ; f

14 11 17/n 1857, paa en Rejse, i Bologna, hvor han ligger begraven; udstillede som Landskabsmaler paa Charlottenborg; * G/? 1845 Mathilde Henriette Sommer,, f. 8/s 1811 i Trondhjem. Børn: PI F 2. PI. Axel Boesen, f. 11 /? 1848 i Kjøbenhavn, Student 1866 fra Schneekloths Skole, f 10/io 1868 i Kjøbenhavn. F2. Viggo Hjalmar Horats Boesen, f. 17/iol85O, Student 1868 fra Schneekloths Skole, f 14/c 1869 paa Set. Croix. Eli. Adolph Boesen, f. 8/n 1814 i Vigerslev, Fabrikant i Odense, fh. Borgerrepræsentant og Raadmand sammesteds; Landstingsmand ; 5/7 18S2 Ridder af Dannebrog; * 28/io 1843 Emilie Charlotte Eggersen, f. 29jz Ingen Børn. E 12. Marie Christine Sophie Frederikke Boesen, f. 5/ i Vigerslev, f 30/s 1858; * 17/ Peter Joachim Boesen (Søn af Johannes B., Justitsraad, og Sophie Frederikke Hammerich), f. 2G/ i Kjøbenhavn, Provst, se S. 16. D 2. Morten Boesen, f. 2/ i Rynkebv, j- l4/s D 3. Johannes Boesen, f. -6/s 1768 i Rynkeby, Student 1786; 1788 Skriver i Rentekammeret; 1792 Exam.jur,; 5/e 1793 Kopist; ai/o 1797 Fuldmægtig; 24/io 1804 Medbestyrer af fyenske Renteskriverkontor; 24/i 1806 Renteskriver i fyenske lollandske Renteskriverkontor; l/io 1813 Kammerraad;,9/ Justitsraad; entl. -4/i2 1831, f 23/i 1859; * 25/ Sophie Frederikke Hammerich, f. 14/i 1779, f 14/ Børn: E 1 E 9. E1. Christian Ludvig Frederik Boesen, 19/ i; Kjøbenhavn, 1817 Exam. jur.; 13/i 182J Kopist; 14/ Fuldmægtig i fyenske lollandske Renteskriverkontor, f E 2. Carl Ulrik Boesen, f. 24/ i Kjøbenhavn, Student 1818 privat; n/ Cand theol.;. 9/s 1827 Sogne-

15 12 præst til Mariemalene og Kod, ord. -/s, 22i til Knebel og Roelse; 10/n 1848 Provst for Sønder, Mols og Øster Lisberg Herreder; 22/? 1849 Sognepræst til Hjortshøj, Elev og Egaa og 18/«1861 til Høje Taastrup, f -2/s 1868; * 1827 Achthonia Frederikke Frechland, f , f 8/s Børn: F 1 F 4. 2?1. Sophus Christian Boesen, f. 15/ i Mariemalene, Student, f - / F2. Johannes Frechland Boesen, f. 2fi/i 1831 i Mariemalene, Landmand, senere Fabrikant i Kjøbenhavn; * 2/n 1862 Charlotte Cathrine Dorthea Zoéga, f. 22/is Børn: G 1 - G 7. G 1. Sophus Frechland Boesen, f.n/ i HøjeTaastrup, Assistent i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. G 2. Julius Edvard Boesen, f. 22/ i HøjeTaastrup. G 3. Camilla Boesen, f 26/ i Høje Taastrup, f 4/2 Aar gi. G4. Achthonia Charlotte Boesen, f. l/i 1868 i Høje Taastrup, f 7* Aar gi. G 5. Carl Ulrik Boesen, f. 7/i 1869 i Kjøbenhavn. -G 6. Agnes Rudolphine Boesen, f. -6/«1871 i Kjøbenhavn. G 7. Knud Gunnar Boesen, f. 24/s 1873 i Kjøbenhavn. F 3. Christian Frederik Emil Peter Boesen, f. 17/g 1832 i Mariemalene, Journalist. F 4. Acthonia Caroline Boesen, f. 28/g 1834 i Mariemalene; * l4/ Gerhard Julius Frederik Døcker, f. 12/i 1832 i Aarhus, Kjøbmand i Aarhus, debuterede 18/i 1863 paa det kgl. Theater i Kjøbenhavn; 26/ kgl. Skuespiller og Operasanger ved det samme Theater, afsk. w/9 1879, senere Skoleforstander i Kjøbenhavn. Børn: Gi G 3 GI. Carl Døcker, f. 4/c> 1864 i Kjøbenhavn. G 2. Sven Døcker, f. 4/io 1865 i Kjøbenhavn, stud. med. G 3. Emilie Hofforv Døcker, f i Kjøbenhavn. E 3. Johannes Frederik Boesen, f. 1G/s 1803 i Kjøbenhavn,

16 13 Fabrikejer i Drammen, foretog flere Rejser i Udlandet, var indtil 1849 Inspektør over Vanddragene i det sydlige Norge, senere Bogholder ved Understøttelsesanstalten for Efterslægt af Medlemmer i Enkekassen af 1736, f 17/i 1882 i Kjøbenhavn; * 23/i21831 Caroline Christiane Egidius, f. 1806, f 4/n Børn: F 1 F 3. Fl. Christian Johannes Egidius Boesen, f. -5/n 1832 i Drammen, til Rvnkevang ved Kallundborg; * 12/r> 1864 Camilla Raae, f.,3/io 1841, f -4/y Børn: Gi. ** 29/ Maren Raae (Søster til hans første Hustru), f. 18/4 1843, f 4/u Børn: G2 G4. GI. Frederik Peter Boesen, f. 12/a 1866 paarynkevang, Student 1884 fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn, stud. jur. G 2. Ingeborg Boesen, f. u/.t 1870 paa Rynkevang. G 3. Gudrun Boesen, f. 30/ paa Rynkevang. G 4. Niels Raae Boesen, f. 20/i 1876 paa Rynkevang. F2. Sophie Frederikke Boesen, f. 11/ i Drammen. F3. Carl Frederik Boesen, f. ll/f 1837 i Drammen, f 25/io E 4. Anna Johanne Boesen, f. 5/i i Kjøbenhavn, f 21/i2 1877; * 25/ Ulrik Sechmann Boesen (Søn af Ulrik Christian B., Sognepræst, og Marie Christine Schjøtt), f. 22/ i Faaborg, f 11/2 1867, Biskop over Sønderjylland. 11 Børn, se S. 19. E 5. Ulrikke Christine Boesen, f. 28ft 1807 i Kjøbenhavn, f 13/s 1837; * / Carl Frederik Balslev, f. 10/i 1805, Student 1822 fra Odense Skole; 15/io 1827 Cand. theol.; Lærer i v. Westenske Institut; 27/s 1833 Sognepræst til Vejerslev og Blidstrup paa Mors, ord. 24/4; 2/ Stiftsprovst i Ribe, Provst for Ribe Provsti og Sognepræst ved Domkirken; Y/i 1856 Ridder af Dannebrog; 5/ Sognepræst til Nørre Broby; 29/i«1861 Provst for Salling Herred; 10/g 1867 ord. til Biskop over Ribe

17 14 Stift; Dannebrogsmand; -7/71875 Kommandør af Dannebrog 2. Grad. Til Erindring om, at Præsteembedet i Haarslev 1878 i 100 Aar havde været beklædt af Præster af Familien Balslev i 3 Slægtled: Fader, Søn og Sønnesøn, oprettede han i Forening med sine Brødre et Legat paa 2000 Kroner for trængende Enker i dette Sogn; 21/i Kommandør af Dannebrog 1. Grad. Ved hans 50 Aars Jubilæum 27/s 1883 blev Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet»bemyndiget til at bevidne Biskoppen Hans Majestæt Kongens allernaadigste Anerkjendelse af den udmærkede Nidkjærhed og Dygtighed, med hvilken han paa sin lange Embedsbane har virket i Kirkens Tjeneste, og Ønsket om, at det i hans fremrykkede Alder endnu maatte blive givet ham at fortsætte sin betydningsfulde Gjerning til Velsignelse for Præster og Menigheder i det hans Tilsyn betroede Stift.«Kjøbenhavns Universitet sendte ham med allerhøjeste Billigelse Æresdiplom som Dr. theol., og Stiftets Præster lode hans Portræt male, hvilket nu er ophængt i Ribe Domkirke. Børn: F 1 F 3. Fl. Anna Emilie Ekardine Balslev, f. 27/ i Vejerslev. F 2. Johannes Erasmus Balslev, f. p/ i Vejerslev, Sognepræst til Engom, f 3O/ F 3. Laurits Nicolai Balslev, f. d/i 1839 i Vejerslev, f E 6. Marie Magdalene Boesen, f 5/ i Kjøbenhavn; * 8/<; 1834 Johannes Ferdinand Fenger, f. 30/ paa Christianshavn, Student 1821 fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn; 20/io 1825 Cand. theol.; l9/n 1828 Lic. theol.; udenlands 3 /2 Aar; /c 1832 Notarius ved det theol. Facultet; 4/ Sognepræst til Lynge og Broby, ord.y/io; 1836 Formand for det danske Missionsselskab; 1848 Medstifter af»selskabet for Danmarks

18 15 Kirkehistorie«; 6/io 1851 Ridder af Dannebrog; n/n 1853 Medlem af Kommissionen til Kirkeforfatningens 'Ordning; / Sognepræst til Høje Taastrup, f 9/s Børn:Fl F 12. F 1. Helene Sophie Fenger, f. 9/ F 2. Johanne Amalie Fenger, f. 5/ø F 3. Ulrikke Marie Louise Fenger, f. 12/s 1838, + "/s F 4. Augusta Theodora Fenger, f. 8/n F5. Johannes Heimdal Fenger, f. 18/e 1841, Landinspektør 1861, bor i Randers; * -5/io 1872 Emilie Charlotte Boesen (Datter af Carl Vilhelm B., Stiftsprovst, og Ernestine Sophie Oeltze, se S. 24), f. 18/d 1846 i Roskilde. Børn: G 1 G 4. Gi. Johannes Ferdinand Fenger, f. 22/n 1873, f 29/s G 2. Ester Fenger, f.,3/ G 3. Carl Vilhelm Fenger, f. 25/s G 4. Emil Fenger, f. 28/n F6. Christian Fenger, f. /7 1843, Sognepræst til Gjesing og Nørager. F 7. Peter Bernhard Fenger, f.,3/e 1845, Skoleinspektør i Aarhus. F 8. Ida Caroline Emilie Fenger, f. 28/io F 9. Martha Helene Fenger, f. 16/ F 10. Marie Magdalene Fenger, f. 9/s Fil. Johannes Ferdinand Fenger, f. x/4 1851, Sognepræst til Glenstrup. F 12. Carl Fenger, f. & f 28/ E 7. Emil Ferdinand Boesen, f. ai/ i Kjøbenhavn, Student 1829 privat; 21/ Cand. theol.; Lærer i von Westenske og det Langgaardske ortopædiske Institut, hvor han tillige holdt Gudstjeneste hver anden Søn- og Helligdag; -4/io 1849 res. Kapellan i Horsens, ord. 19/i«; 17/i Sognepræst i Horsens og 12/i 1863 til Dom- 2

19 _16_ kirken i Aarhus og Stiftsprovst i Aarhus Stift, samt Provst for Aarhus Kjøbstad og Hasle Herred; 26/s 1867 Ridder af Dannebrog; 18/c 1868 Medlem af Kirkekommissionen; entl. 14/5 1877; f 14/5 1881; har udg. Nogle Prædikener. Kbh * */$ 1850 Sophie Lovise Caroline Holtermann, f. 4/ i Ørkedal, f 2G/ Børn: F 1 F 3. F1. Sophus Johannes Boesen, f. n/o 1851 i Horsens,. Student 1870 fra Aarhus Skole; 1879 Cand. theol. F 2. Marcus Frederik Boesen, f. 21 /c 1853 i Horsens, f F 3. Niels Schultz Boesen, f. 21/g 1853 i Horsens, Student 1873 fra Aarhus Skole; 19/ Cand.jur., Assistent i Landsover- samt Hof- og Stadsretten. E 8. Peter Joachim Boesen, f. -,<5/s 1816 i Kjøbenhavn, Student 1833 fra von Westenske Institut; V Cand. theol.; 1844 Lærer ved Vajsenhuset; 2/i Sognepræst til Aulum og Hodsager, ord. 27/1 1851, og 21 /s 1857 til Tirstrup og Fuglslev; 12/i 1862 Provst for Øster Lisbjerg, Mols og Sønder Herreders Provsti;,0/ Sognepræst til Odder; entl. 22/is 1885, boer i Kjøbenhavn; * 17/i Marie Christine Sophie Frederikke Boesen ^Datter af Jens Frederik B., Provst, og Cathrine Evald, se S. 11), f. 5/ i Vigerslev, f 30/ Børn: F 1 F 3. ** 20/s 1862 Caroline Marie Christine Baggesen, f. 1G/io 1835 i Skjelby, + 21/ Børn: F4 F6. F 1. Johannes Boesen, f. 18/i 1847 i Kjøbenhavn, besøgte Kunstakademiet i Kjøbenhavn , har siden 1868 udstillet som Landskabsmaler paa Charlottenborg, foretog en Udenlandsrejse gjennem Tyskland, Tyrol, Italien og Frankrig, og 1886 gjennem Schwejtz og Holland; * 10/io 1883 Kunigunde Math^a Thalia Zoéga f. 8/s 1848? Børn: G 1 G 2. '

20 17 Gi. Karen Marie Zoéga Boesen, f. 2/s 1884 S Kjøbenhavn. G 2. Ellen Zoéga Boesen, f. 20/ia 1885 i Kjøbenhavn. F 2. Jens Frederik Boesen, f. 23/s 1849 i Kjøbenhavnr 1876 Forstkandidat, Assistent i Reguleringskontoret. F 3. Carl August Boesen, f. 26/< 1850 i Kjøbenhavn, Boghandler i Aarhus; * 18/ Hedevig Sophie Zoégar f. 11 /is Børn: Gi. GI. Aage Boesen, f. u/n 1885 i Aarhus, f 1<5/n s. A. F 4. Peter Ferdinand Boesen, f. n1/ i Tirstrup,. Student 1884 privat, stud. theol. F 5. Frederik Emil Boesen, f. 23/ i Tirstrup, Elev paa Kunstakademiet i Kjøbenhavn. F 6. Sophie Boesen, f. 16/n 1867 i Odder, + 29/< E 9. Lo vise Eleonora Boesen, f. 28/i 1818 i Kjøbenhavn, f 17/n 1850; * 12/c 1839 Carl Frederik Balslev (hendes Søsters Enkemand), f. 10/i 1805, Dr. theol., Biskop over Ribe Stift, se S. 13. Børn: F1 F5. Fl. Ulrikke Christine Balslev, f. 26/ i Vejerslev,, f F 2. Sophie Frederikke Balslev, f. 30/s 1841 i Vejerslev. F 3. Marie Balslev, f. -8/ i Vejerslev. F 4. Johanne Theodora Vilhelmine Charlotte Balslev, f. 7/ i Vejerslev. F 5. Vilhelmine Nicoline Balslev, f. n/c 1850 i Ribe. f D4. Ulrik Christian Boesen, f. 7/i i Rynkeby, Student 1787 fra Odense Skole; 18/i 1792 Cand. theol.; 14/n 1794 res. Kapellan i Faaborg og Diernisse, ord. 29/ia; 18/u 1807 Sognepræst til Sest, 26/a 1817 til Vordingborg og Kastrup og 29/n 1833 til Eltang og Vilstrup; f 2B/n 1840; leverede adskillige Bidrag til det af hans Broder udgivne evangeliske Magazin; se for øvrigt Erslews Forf. Lex., oprettede et Institut i Faaborg; * 11 fa *

21 18 Marie Christine Schjøtt, f,5/i 1849 i sit 73 Aar. Børn: El E 13. E 1. Ludvig Boesen, f. 15/ i Faaborg; -8/ Landmaalingskandidat; s. A. ansat ved Matrikuleringen i Danmark;,5/s 1819 Landmaaler, bosat i Vordingborg ; 27/a 1845 Landinspektør, efter at han i fire Aar havde arbejdet ved den nye Matrikuls Indførelse; nedsatte sig som Landinspektør i Hjørring, f 17/n 1850; * 22/i 1825 Johanne Erikke Andreasine Nielsen, f. -6/ paa Havnø ved Aalborg, f 3< /j i * Vordingborg. Børn: F 1 E4. F 1. Marie Caroline Boesen, f. */«1825 i Vordingborg; * x/ Georg Christian Adeler Wolf, f. 4/7 1819, f 23/io 1867, Guldsmed i Aarhus. Børn: Gi G8. G 1. Ida Andrea Nicoline Wolf, f. 23/s G 2. Carl Vilhelm Boesen Wolf, f. 30/6 1857, Jærnbaneassistent. G 3. Theodor Wolf, f. 27/n 1858, f 10/? G 4. Johannes Sophus Christian Wolf, f. 6/s 1860, f 27 /? G 5. Theodor Benedikt Wolf, f. 18/g G 6. Georg Marius Wolf, f.,2/a G 7. Hans Eiler Wolf, f. in/n 1864, Sekondløjtnant i Infanteriet. G 8. Ulrik Sophus Christian Emil Wolf, f. 19/io 1866, f 24/o F 2. Carl Emil Boesen, f. 22/e 1826 i Vordingborg, 2,:/ Skolelærer og Kirkesanger i Ore, Fyen, afsk. 3l/i2 1886, derefter Forpagter af Skovhusgaard i s. Sogn; * 22/ Anne Dorthea Nielsen, f. 14/io 1836, f 4/u Børn: GI G 2. G 1. Adolph Boesen, f. n/a 1855 i Rynkeby, bosat i Amerika. G 2. Ludvig Boesen, f. 13/n 1875 i Ore. F3. Ulrik Christian Boesen, f. 4/ i Vordingborg,

22 19 Kæmner og Hospitalsforstander i Vejle; 5/is1864 Ridder af Dannebrog; * 28/ Ulrikke Johanne Boesen (Datter af Ulrik Sechmann B., Biskop, og Anna Johanne Boesen, se neden for), f. 21 /«1828 i Nørrelygum. Børn: Gi. G 1. Ulrik Boesen, f. n/ F 4. Christiane Sophie Boesen, f. 15/i 1831 i Vordingborg. E 2. Ulrik Sechmann Boesen, f. 22/ i Faaborg, Student 1815 fra Kolding Skole; 17/ Cand. theol.; 14/s 1826 Sognepræst til Nørrelygum i Sønderjylland, 21/i 1834 til Oxenvad og Jels og 2/n 1846 til Fjelstrup; 3/s 1848 afsat af Oprørerne; l0/i 1850 konst. som Provst i Haderslev Provsti; 6/io 1851 Ridder af Dannebrog; 10/ Medstifter af og Formand for Haderslev Bibelselskab; I4/s 1853 kongevalgt Medlem af Søndeqyllands Provindsialstænder, mødte i Flensborg s. A.; n/ Biskop over Sønderjylland; 19/s s. A. gejstlig Medlem af Appellationsretten for Sønderjylland; /ios. A. Dannebrogsmand; 29/io s. A. Kommandør af Dannebrog; blev 1864 af Prøjsserne afsat fra sit Embede og fordrevet fra Flensborg; f 11 /«1867 i Vejle; har udg. en Psalmebog i Forening med C. W. Meyer. Haderslev (Denne Psalmebog blev ved kgl. Resol. 26/ avtoriseret til frivillig Indførelse i de Kirker og Skoler i Sønderjylland, hvor Kirke- og Skolesproget er dansk). Hvem stifter Forargelse og Samvittigheds Forvirring i Kirken og Menighederne? Svar til de 17 Præster i Haderslev Provsti paa deres Skrivelse af 21/i 1850 eller deres saakaldte Mistillidsvotum. Haderslev. 1850; se for øvrigt Erslews Forf. Lex. E. Boesen har udg. Biskop U. S. Boesens Liv og Virken. Kbh * 251i 1826 Anna Johanne Boesen (Datter af Johannes B., Renteskriver Justitsraad, og Sophie Frederikke Hammerich, se S. 13), f. 5/i i Kjøbenhavn, f 21/i Børn: Fl Fil. Fl. Marie Sophie Boesen, f. 28/? 1827 i Nørrelygum.

23 20 F2. Ulrikke Johanne Boesen, 21/ i Nørrelygum; * 58/ Ulrik Christian Boesen (Søn af Ludvig B., Landinspektør, og Johanne Erikke Andreasine Nielsen), 4/ i Vordingborg, Kæmner og Hospitalsforstander i Vejle. 1 Barn, se S. 19. F 3. Frederikke Marie Boesen, f. 28/e 1830 i Nørrelygum, f 15/ F4. Ludvig Christian Johannes Boesen, f.,9/s 1832 i Nørrelygum, Proprietær, Eltang ved Kolding; * 1864 Christiane Petersen., f Børn: G 1 _ G3. G 1. Marie Johanne Boesen, 6/ i Eltang. G 2. Andreas Boesen, f. n/ i Eltang. G 3. Ulrik Christian Boesen, f. 6/r 1872 i Eltang. SF 5. Caroline Emilie Boesen, 87* 1834 i Nørrelygum (Støvringgaard). F 6. Christiane Lovise Boesen, f. - /i 1836 i Oxenvad, f -8/i 1886 i Kjøbenhavn. F 7. Johannes Boesen, f. I2/ i Oxenvad, Landinspektør i Aarup, Fyen; * l/y 1868 Therese Christensen, f.,5/ ]F8. Ulrik Boesen, f i Oxenvad, f F9. Ulrik Boesen, f. & f 1840 i Oxenvad. F 10. Anna Johanne Boesen, f. - / i Oxenvad, f 8u/ F11. Frederik August Boesen, f. 5/s 1843 i Oxenvad, f E 3. Jørgen Frederik Boesen, f. 29/i 1799 i Faaborg, Student 1817 fra Kolding Skole; 18/io 1825 Cand. theol.; -8/u s. A. pers. Kapellan ved Budolphi Kirke i Aalborg, ord ;,}/ res. Kapellan sammesteds; 18/ Sognepræst til Saltum og Hune; entl. 12fio 1873, f 13/? 1876 i Kjøbenhavn; har udg. Vaarblomster. Aalb Hjerteqvad til Barnehjertet. Kbh Den christl. Daab. Aalb Betragtninger over Jesu Christi Lidelseshist. Kbh. 1844; se for øvrigt Erslews Forf.

24 21 Lex.; * 9/ Henrikke Jacobine Kaufmann, f. S1/a 1807 i Kjøbenhavn. Børn: F 1 F7. 2? 1. Thorolf Valdemar Boesen, f. 16/io 1828 i Aalborg, Student 1848 privat; 21/t 1853 Cand. polit.; 1854 Assistent og 28/c 1856 Kancellist i Marineministeriet; 3,/ia 1867 Fuldmægtig i de militære Ministeriers Revision og Decision under Finantsministeriet; * 4/n 1859 Anna Elisabeth Hammerich, f. 29/ i Kjøbenhavn. Børn: G 1 G 4. G 1. Jørgen Frederik Boesen, f. 22/ i Kjøbenhavn, f 2,/i G 2. Emil Boesen, f. 2o/ i Kjøbenhavn, f 4/ G 3. Anna Lovise Boesen, f. 22/w 1866 i Kjøbenhavn, f 23/ G 4. Marie Elisabeth Boesen, f. 17/s 1872 i Kjøbenhavn. f 10/ F 2. Emma Theodora Boesen, f. 12/io 1830 i Aalborg; * 2/e 1854 Georg Christian Saxild, f. x/ i Kjøbenhavn, Student 1829 fra Borgerdydskolen paa Christianshavn; 22/t 1834 Cand. jur.; 2,/ By- og Herredsfuldmægtig i Kolding og 6/ tillige Forligskommissær i Anst Herred; 21/i Kammerassessor;,H/i 1849 Herredsfoged og Skriver i Hvetbo Herred; b/ Kancelliraad; s/ Herredsfoged i Anst, Slaugs, Jerlef og Brusk Herreder og 25/A 1865 tillige Skriver i de nævnte Herreder; "6/ Justitsraad; -5/n 1876 Ridder af Dannebrog; entl. l7s 1885, s. D. Etatsraad, f 29/ i Kolding. Børn: G 1 G 4. G1. Jacob Saxild, f. *4/ i Blokhus, Cand. jur.; Herredsfuldmægtig i Kolding. G 2. Jørgen Frederik Saxild,- f. /i 1857 i Kolding, Premierløjtnant i Flaaden (P.V.V.3). G 3. Vilhelm Saxild, f. J/s 1859 i Kolding, Cand. med. G 4. Georg Saxild, f. 5/ i Kolding, stud. mag. F3. Lovise Emilie Boesen, f. u/n 1832 i Aalborg; * 29/3

25 Emil Christian Frederik Alexander Lassen, f. 2/«1828 i Slagelse; Student 1845 fra Slagelse Skole; 1G/i 1854 Cand. theol.;,a/ Fjerdelærer ved Skjelskør Borgerskole; s. A. Lærer ved Slagelse Realskole; 2n/i«1874 Overlærer i Rudkjøbing, f 1?p Børn: 6 1 G Sven Bo Lassen, f. 98/ i Slagelse, Student 1886 fra Herlufsholm Erik Frede Bo Lassen, f i Slagelse, f n/ F4. Ulrik Christian Boesen, f. 95/i 1835 i Aalborg, Proprietær til Torsted Nygaard ved Hobro, senere Landmand i Sydamerika; * 5/a 1869 Rasmine Frederikke Hasselbalchr, f. 19/n Børn: G1-65. GI. Thora Alvilda Boesen, f. I5/n 1871 i Saltum. G 2. Hans Boesen, f.,3/s 1873 i Saltum., G 3. Jørgen Frederik Boesen, f. 22/s 1877 paa Torsted Nygaard. G 4. Ellen Boesen, f. 93/ paa Torsted Nygaard, f G 5. Ulrik Christian Boesen, f. 5/i 1882 i Kjøbenhavn. F 5. Johanne Marie Boesen, f. 16/ i Aalborg. F 6. Thora Alvilda Boesen, f. 9;/g 1840 i Aalborg, f 8/s 1871;. * /o 1868 Lars Hastrup, f. 1841, Løjtnant, til Vesterladen ved Aalborg. Børn: Gi. G 1. Thore Hastrup, f. 4/s 1871, f 8/s F 7. Henrikke Jacobine Boesen, f. n/a 1844 i Aalborg. E 4. Christiane Marie Boesen, f i Faaborg, -f- s. A. 14 D. gi. E 5. Christiane Marie Boesen, f. n/i i Faaborg, f 9/i 1886 i Kjøbenhavn. E 6. Johannes Boesen, f. 15/ i Faaborg, Urtekræmmer i Kjøbenhavn, f,l,/4 1848; * % 1835 Henriette Mario Bærensee, f. 16/i Børn: Fl F6. Fl. Frederik Carl Christian Boesen, f. 24/ i Kjø-

26 23 benhavn, Privatsekretær og Fuldmægtig i New-York; gift anden Gang. Børn af begge Ægteskaber. F2. Thorvald Georg Boesen, f.,6/s 1838 i Kjøbenhavn, Forretningsfører sammesteds, f 4/< 1883; * 2Q/i 1867 Julie Vilhelmine Caroline Lund, f. 3,/s Børn: G 1. G 1. Emilie Henriette Boesen, f. 10/n 1875 i Kjøbenhavn. F 3. Marie Caroline Boesen, f. *-/» 1840 i Kjøbenhavn; * 1864 Hans Christian Heiestad, Guldsmed i New-York. Børn: Gi G 2. GI. Christian Heiestad, f. 11 /4 1865, f 4 Aar gi. G 2. Henry Heiestad, f. --/o F4. Henriette Johansine Boesen, f.,n/ i Kjøbenhavn, begr. 15/i F 5. Emilie Frederikke Boesen, f. n/is 1844 i Kjøbenhavn; * - /s 1869 Christopher Christian Theodor Smith, f. 22/» 1839, Koffardikaptajn i Kronstadt, Ridder af Dannebrog. Ingen Børn. F6. Johannes Boesen, f. lp/i 1847 i Kjøbenhavn, Urtekræmmer sammesteds; * -8/n 1880 Thora Alvilda Hansen, f. -3/ E 7. Henrik Jacobi Boesen, f. 7/i 1805 i Faaborg. Student 1826 fra Vordingborg Skole; 1828 Volontør paa Frederiks Hospital,,8/ Eskadronkirurg ved det fyenske Dragonregiment; 1837 Cand. kirurg.; 14/n s. A. karak. Bataillonskirurg ved sidstmeldte Regiment; V Underlæge ved 4. Infanteribataillon i Kjøbenhavn; efter den første slesvigske Krig Læge ved 6. Infanteribataillon i Slesvig; 1864 konst. Overlæge; faldt ved Dybbøl ls/ E 8. Et dødfødt Drengebarn. E 9. Christian Boesen, f. /io 1807 i Faaborg, Sømand, f E 10. Carl Vilhelm Boesen, f i Sest, Student 1828 fra Vordingborg Skole; 14/i 1834 Cand. theol.; 1P/2

27 pers. Kapellan til Magleby og Holtug; 1836 Hjælpepræst ved Roskilde Domkirke; 29/i 1839 ord. Kateket ved samme Kirke; *7/io 1847 Sognepræst i Mariager og 81 /» 1854 til Domkirken i Aarhus, samt Stiftsprovst i Aarhus Stift og Provst for Aarhus Kjøbstad og Hasle Herred; /i 1860 Ridder af Dannebrog; 81/io 1862 Sognepræst til Harridslev og Albæk, f 26/s Medudg. af: Betænkning, afg. af Skolekommissionen for Roskilde Kjøbstad, o. s. v. Roskilde. 1841; se for øvrigt Erslews Forf. Lex. * 1839 Augusta Amalie Durchholtz, f. 29/s 1817 i Kjøbenhavn, f 5/ Børn: F 1. ** 4/s 1843 Ernestine Sophie Oeltze, f. 29/ i Helsingør, f 8/ia Børn: F 2 F 3. *** /s 1854 Nicoline Vilhelmine Oeltze, f. 13/a 1814 i Helsingør, f n/i Ingen Børn. Fl. Augusta Boesen, f. 20/» 1840 i Roskilde; * 1866 Olaf Vendt, f. f 5/a 1880, Skolelærer i Mellerup ved Randers. Ingen Børn. F 2. Marie Christine Eleonora Boesen, f. 17/ i Roskilde (Støvringgaard). F 3. Emilie Charlotte Boesen, f. l8/» 1846 i Roskilde; * 25/io 1872 Johannes Heimdal Fenger (Søn af Johannes Ferdinand F., Sognepræst, og Marie Magdalene Boesen), f. 18/e 1841, Landinspektør i Randers. 4 Børn, se S. 15. E 11. Georg Ferdinand Boesen, f. n/io 1810 i Sest, Student 1831 privat; 7/ Cand. theol.; 1836 Inspektør ved de Massnianske Søndagsskoler; 1837 Lærer ved Vajsenhuset; 18/ Sognepræst til Vodder i Tørninglehn, ord. fi/5, og 27/a 1858 til Agerskov sammesteds; 20/ afsat, da han vægrede sig ved at aflægge Ed til den prøjssiske Konge; 9/s s. A. Sognepræst til Harridslev og Albæk; entl. 29/n 1881, bor i Kjøbenhavn; har udg. Kirkens Daab. Haderslev. 1852; se for øvrigt Erslews Forf. Lex. * t9/io 1841 Elise Nicoline

28 25 Bruns, f. % 1815 i Kjøbenhavn, f 24/ Børn: Fl F3. F 1. Marie Christine Boesen, f. 12/ia 1842 i Kjøbenhavn; * 8/ia 1861 Peter Lauritsen Juhl, f., f 30/s 1873, Skolelærer i Auning. Børn: Gi G 6. G 1. Marie Elise Juhl, f. 9/i«1862. G 2. Line Juhl, f. 9/ G 3. Bo Einar Juhl. f.!'/s G 4. Laura Johanne Juhl, f. 22/$# G 5. Eva Juhl, f. /a 1871, f l/s G 6. Peter Laurits Arne Juhl, f. 4/s F2. Sophus Christian Boesen, f. 27/s 1849 i Vodder, Kjøbmand i Randers, senere i Kjøbenhavn; * 17/io 1877 Hanne Andrea Bjerregaard, f. A/ i Tebbestrup. Børn: Gi G 3. G 1. Georg Ferdinand Boesen, f. 9/a 1878 i Randers. G 2. Anna Boesen, f. 25/» 1880 i Kjøbenhavn. G 3. Nicoline Elise Boesen, f. 15/n 1883 i Kjøbenhavn. F 3. Johanne Boesen, f. 22/a 1857 i Vodder; * 8/n 1878 Peter Mørk Langballe, f. 2l/a 1853 i Aarhus, j- -6/7 1884, til Halkjær i Jylland. Børn: Gi G 2. G 1. Johanne Marie Langballe, f. /s G 2. Andreas Langballe, f. 3o/ E 12. Cathrine Sophie Boesen, f. 8/io 1812 i Sest, f 24/io E 13. Emil Boesen, f. 21/ i Sest, Student 1832 fra Vordingborg Skole; 25/w 1839 Cand. theol.; 7/io 1843 pers. Kapellan i Raabjerg, ord. 22/n; l4/io 1847 :n/ pers. Kapellan paa eget An- og Tilsvar i Hundstrup, Østerild og Hjardemaal; 27/ /g 1854 Folketingsmand;,8/e 1854 Præst ved Horsens Straffeanstalt; 7/s 1865 Fængselspræst paa Christianshavn; 2<i/io s. A. Ridder af Dannebrog; 5/io 1868 Sognepræst til Gyrstinge og Flinterup; entl. 12/u 1885, bor i Kjøbenhavn; har udg. Biskop Ulrik Sechmann Boesens Liv og Virken.

29 26 Kbh * 18/io 1844 Karen Marie Wesenberg, f. n/t 1815 i Aalborg. Børn: Fl F6. Fl. Camilla Theodora Boesen, f. n/» 1845 i Baabjerg; * 31/io 1879 Henrik William Fryd, f.,5/s 1847, Grosserer i Kjøbenhavn. Børn: G 1 G 2. Gi. Caja Fryd, f. -5/g 1881 i Kjøbenhavn. G 2. Karen Fryd, f. 8/io 1882 i Kjøbenhavn. F 2. Marie Christine Boesen, f. 4/s 1847 i Raabjerg, f 25/io F 3. Emilie Boesen, f. a/ i Hundstrup. F 4. Carl Vilhelm Boesen, f. 5/ i Hundstrup, f 22/r, 1880, stud. med. F 5. Emma Vilhelmine Boesen, f. -4/i i Hundstrup; * 1885 Emil Ferdinand Fryd, f. 4/ i Kjøbenhavn, Kjøbmand i Hamborg, senere Bankdirektør i Roskilde. Børn: GI. GI. Laura Henriette Fryd, f. 28/s 1886 i Roskilde. F6. Laura Boesen, f. n/n 1856 i Horsens, f 5/ C 4. Henrik Jacobi Boesen til Vedø, f i Kjerteminde, Krigsassessor, f 24/6 1773; * Nille Olarica Reinfranch, f. 1740, f n/ Børn: D 1-D5. Dl. Erik Boesen, f paa Vedø; * Astrup. D 2. Nille Marie Boesen, f paa Vedø; * n/ Ole Jensen Egsmark, Forvalter. D 3. Lene Johanne Boesen, f paa Vedø; * l6/s 1787 Selio Lang, Forvalter. D4. Engel Magdalene Boesen, f paa Vedø; f 1830 i Ebeltoft. D 5. Morten Boesen, f paa Vedø, f omtr Forvalter. C 5. Frederik Boesen, døbt 2l/ i Kjerteminde, Student 1758 fra Helsingørs Skole; 23/e 1761 Cand. theol.; 1764 Lærer ved Vajsenhuset; x/ Sognepræst til Tøstrup, ord. -9/7, og 2(i/ tilligetil Nimtofte; f ; *

30 27 5A 1769 Elisabeth Magdalene Overgaard, f Børn: D 1 D 3. Dl. Johanne Margrethe Boesen, f i Tøstrup. D 2. Nille Olarica Boesen, f i Tøstrup. D3. Johannes Boesen, f i Tøstrup. <C6. Martine Boesia Boesen, døbt i Ebeltoft, f 1782; * Mogens Thomsen Gjørup, f. 1731, Student 1748 fra Aalborg Skole; 29/io 1753 Cand. theol.; 16/io 1761 Sognepræst til Mariemalene og Kod; f 16jn Børn: Dl D 6. Dl. Ane Palene Margrethe Gjørup, f D 2. Nille Dorthe Gjørup, f D 3. Thomas Gjørup, f D4. Johanne Cathrine Gjørup, f. 1766, f D 5. Heninga Arnesia Gjørup, f D 6. Ane Marie Bering Gjørup, f

31 28 Om Slægten Schreil findes der i Slægten Boesens Eje nogle Optegnelser, der i det væsentlige lyde saaledes: Henrik Schreil, ungarsk General. Nicolai Schreil var Obrist ved de ungarske i Krigen mod Tyrken og tjente med Berømmelse; * Catharina von Høphner. Deres Søn: Henrik Christian Schreil, f. i Dessau 1607, var først Page hos Fyrsten og fulgte med ham i den kejserlige Krig til Jylland, tjente siden i Holland og var ved Hertug Ulriks Regimente. Da denne Prins blev skudt ved hans Side, drog han til Danmark og derfra til Skaane, blev Løjtnant og tjente saaledes, saa længe den svenske Krig varede. Kong Christian IV skal have tilskrevet ham og givet ham Ordre til at angribe Irsteen, som han indtog, saa at Steenbuch maatte vige Sengen i den bare Skjorte, blev og Kobberskansen mægtig og ellers viste sin Tapperhed, hvor han hist og her udskikkedes med sit Kompagni. Da Freden blev sluttet, og Regimenterne reduceredes, fik han sin Afsked og boede i Christianstad, hvor han var Handelsmand og senere Borgmester. Under Kong Frederik III blev han Kaptajn ved Dragonerne og tjente saaledes, saa længe Krigen varede. Efter Krigen begav han sig til sin Gaard i Christianstad, der brændte kort efter tilligemed en stor Del af lians Midler. Da Kong Christian V sluttede Fred, var Schreil saa dansk, at han ikke vilde sværge til den svenske Konge, men rejste til Kjøbenhavn, hvor han levede af sin Pension og af sine Midler. I sin Ungdom var lian med i leipsiger og witstoker Feltslagene, f 6/o 1701,

32 29 begr. i Holmens Kirke, * i Christiansstad 6/b 1640 Margrethe Cathrine von Finken, f. i Qveen i Meklenborg 28/3 1616, f 15/ Børn, af disse vides: I XH. ** 24/io 1664 Margretha Wiit, f 22/» Ingen Børn. *** 13/ Annike de Roche, f. -9/3 1634, f Børn: XIH. I. Nicolaus Schreil, f.,4/5 1642, f 24/n II. Henrik Schreil, f. 21 / , f 12/ig s. A. III. Henrik Schreil, f. 17/ , skal have været Jægermester hos en Fyrste, f i Berlin 4/a IV. Jørgen Schreil, f. 2,/n 1645, Magister, Rektor i Christianstad, f 9/a Han skal have været en lærd Mand; * Karen de Roche, f 18/«1695. Børn: Carl Henrik Schreil. 2. Anna Schreil; * Kjøbmand Testrup i Ystad. 3. Inger Schreil; * Løjtnant von Wetterberg. 4. Helene Schreil; * Kaptajn von Hemitz af saxisk Adel. 5. Nicolai Schreil, Degn i Kydinge i Wellands Herred; * Anna Ibsen. Deres Søn Martin Schreil var Herredsfoged ved Malmø. V. Cathine Schreil, f. 28/7 1648, + 7/,o VI. Nicolaus Schreil, f. /a 1651, f VII. Nicolaus Schreil, f. 13/3 1653, Oberstløjtnant, blev fangen af Tyrkerne i Krigen. VIII. Anders Schreil, f. 27/ f 15/3 1704,.Sognepræst til Fjelkestad i Skaane; * Margrethe Madtszøn, f 19/ Børn: 1 4. * Margrethe Brasch. Børn: Jens Henrik Schreil, f. 4/s 1687, + 25/8 1733, Sognepræst til Hobye og Haastad i Skaane; * Cathrine Widingh. 2. Carl Gustav Schreil, Kaptajn i Malmø. 3. Ebbe Carl Schreil, f som Student. 4. Christina Scheil. 5. Margrethe Schreil. 6. Mette Margrethe Schreil.

33 30 IX. Cathrine Sohreil, f. 2/s 1658, f 2/? X. Christian Schreil, f. 15/6 1660, f 4/$ 1704, Rektor ved Rønne Skole; * Cathrine Ditlevsdatter Lind. Børn: Margrethe Cathrine Schreil; * Søren Lauritsen Berg, f. 13/i 1695, f W/H 1741, Sognepræst til Høve og Flakkebjerg. 2. Johanne Cathrine Schreil, f. 1700, begr. 22/a 1760; * 2:/io 1727 Morten Boesen, f. J1/n 1698, f 28/i 1742, Sognepræst til Ebeltoft og Draaby, se S. 4. XI. Johan Schreil, f. 3/i XII. Margrethe Cathrine Schreil, f. 15/s 1663; * Christian Brøjer, Kommandant paa en Fæstning 12 Mil paa hin Side Narva, siden Kommandant i Jønkøping. Børn: 1 4. ** Oberstløjtnant von Scholten. 1. Henrik Christian Brøjer, Oberst i Finland. 2. Herman Brøjer, Kaptajn i Sverige. 3. Christina Brøjer. 4. Else Brøjer. XIII. Anna Schreil, f. ly/5 1678; * 1713 Christopher Christensen Schiwe, f -2/s 1718, Sognepræst til Refsnæs. ** y/ Thue Christensen From, f. /» 1685 f 24/2 1757, Sognepræst til Refsnæs.

34

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere