Energimærke. Lavt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bukkeballevej 90 Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig. Beregnet varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 6604 m³ naturgas Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet, hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side. Højt forbrug A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt.flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 3 Indvendig efterisolering af facader 2491 m³ Naturgas, 175 kwh el kr kr år 6 Udskiftning af gasfyr til kondenserende gasfyr 538 m³ Naturgas, 205 kwh el 4250 kr kr. 9.4 år Øvrige besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Udvendig efterisolering af kældervægge 302 m³ Naturgas, 20 kwh el 2190 kr kr år

2 SIDE 2 AF 9 2 Efterisolering af krybekælder 394 m³ Naturgas, 27 kwh el 2860 kr kr år 4 Eftergang af isolering på loftet således at der er mm isolering på vandrette flader 35 m³ Naturgas 260 kr kr. 26 år Forklaring: Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra en standardiseret anvendelse af bygningen. Der er således ikke taget hensyn til evt. individuelle afvigelser i anvendelse af bygningen. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i enenergibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. ved at dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger.tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Besparelse og financiering ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet Samlet varmebesparelse: kr./år Samlet elbesparelse: 724 kr./år Investeringsbehov: kr. inkl moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Ydelse ved kreditforeningslån: kr./år Resultat efter udgifter til lån er betalt: kr./år Konklusion: Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: D Øvrige besparelser viser hvordan bygningen kan bringes ned på et energiforbrug der ca. svarer til energiforbruget i nybyggeri. Besparelsen er negativ efter udgifter til lån er betalt, dette skyldes at nogle af de energibesparende foranstaltninger der er foreslået har en levetid der er udover de 30 år som der regnes på ved lånefinansiering Lånetype: Ovenstående er et overslag baseret på et 30-årigt fastforrentet lån til 5 procent. Overslaget er ekskl. stiftelsesomkostninger til lån. Udgifterne afhænger i sidste ende af lånetypen og aktuelle rentesatser samt muligheder for at optage lånet i forbindelse med optagelsen af lån eller låneomlægning. Kontakt en økonomisk rådgiver, bank eller kreditforening for rådgivning, inden et lån optages. Besparelsesforslag ved renovering

3 SIDE 3 AF 9 Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen. Besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 5 Forbedring af ruder med energiruder 126 m³ Naturgas 910 kr kr år 7 Forbedring af isolering på rør og styring på gulvvarme 130 m³ Naturgas, 215 kwh el 1360 kr kr år Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen Forudsætninger for energimærkning: Underskrevet ejeroplysningsskema. Der forelå ikke tilladelse til destruktive undersøgelser, herunder boreundersøgelse i facader Beløb til fast afgift til varmeleverandør og faste omkostninger til service og eftersyn o.lign. er ikke indeholdt, dette kan ikke pt. indtastes i beregningen/ programmet og vil være afhængig af hvilken varmeleverandør /serviceaftale eller firma, der vælges. Opmærksomheden henledes på, at disse beløb skal tillægges overslagsberegningen på forbrug - kontakt Deres leverandør og få de faktuelle årlige omkostninger. Det anbefales at søge muligheder for forskellige leverandører og indhente priser. I tekster kan være anvendt følgende forkortelser: EMR = energimærkerapporten som er betegnelsen for nærværende dokument. BTV= byggeteknisk vurdering, som er den vurdering, en energikonsulent må/skal foretage for at udarbejde EMR, omhandler bygningsdele, der ikke er muligt at registrere, eller der ikke foreligger ejeroplysninger om. BR= henviser til gældende bygningsreglement på opførelses tidspunkt eller på ombygningstidspunkt. Ingen tegninger tilgængelige, kommunens tegninger er sendt til indskanning og sælger har ingen tegninger. Krybekælder var ikke tilgængelig, der er kun konstateret lille lem under trappe ved viktualie rum, denne lem er fastsiddende Der er ikke tilgængelige skunke, der er ikke observeret skunklemme. Garageport var gået i baglås. Såfremt garagebygningens anvendelse ændres og f.eks anvendes som værelse og opvarmes gennem fyringsperioden, bør der overvejes isolerings arbejder og forbedring af vinduer m.m.

4 SIDE 4 AF 9 Der foreligger ikke tilladelse til undersøgelse af om der er mråder med hulmur, derfor er huset regnet som om facader er massive og uden isolering dette ud fra en byggeteknisk vurdering. For ud for evt. beslutning af forbedring af isolering i facader bør facaderne undersøges nærmere. Huset er ikke umiddelbart velegnet til udvendig efterisolering der ellers vil være den byggetekniske bedste isoleringsmetode. Kælder er med direkte adgang til stueplan og således regnet med i det opvarmede areal. I den tidligere garar er der udført et gæsteværelse og indrettet badeværelse, denne bygning er ikke medregnet som opvarmet areal, det skønnes at bygningen primært vil have mindre opvarmningsgrad. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Isolering på spidsloftet ligger i uens lag og i mindre områder hvor isolering er fjernet, Isolering på spidsloftet er mellem mm Ca 100 mm isolering under gangbro Der er en gammel lysskakt der er afblændet på spidsloftet, denne er ikke isoleret Isolering langs skrå tagflader ca mm Der er ikek adgang til skunke, der er regnet med at der er varm skunk, det vil sige at isolering er ført til tagfoden. Forslag 4: Eftergang af isolering af hanebåndsloftet således at der er enes isolerings tykkelse på mm isolering på alle flader og samtidig efterisoleres loftlemmen til min 100 mm isolering fastholdt. Gangbro hæves. Ved isoleringsarbejder er det vigtigt at ventilation i konstruktionerne er udføres forskriftsmæssigt og at eventuel dampspærrer placeret korrekt, dette for at hindre fugtskader og risiko for skader som følge af råd og svamp, søg derfor sagkyndig bistand eller rådgivning. Ydervægge Facader er 1½ stens ( ca 350 mm tykkelse ) facader er pudset udvendig, der er nicher undervinduer., facaderne er regnet som massive, der forelå ikke tilladelse til boreundersøgelser. Der er tegn på 1/1 sten ca 240 mm) massiv mod mod havestue - nord. Forslag 3: Indvendig efterisolering med 150 mm isolering, dampspærrer og to lag gipsplader, elinstallationer, vinduesplader stukkanter mm skal ændres, endvidere kræves der efterfølgende malerbehandling. Efterisolering af nicher/ brystninger under vinduer - de steder hvor der er radiatorer er regnet med at disse demonteres og genmonteres og der isoleres med mm isolering afdækket med færdigmalet plade.

5 SIDE 5 AF 9 Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer er i den oprindelige del af huset alle steder med to lag glas. Dog er der 1 lags ruder mod kælder og i lille overparti ved indgangsdør I havestuen er der to lags termoruder - energiruder i tag og facade Der er observeret punkteringer i flere ruder mod havestue Forslag 5: Etablering af 1 lags energiruder på døre og vinduer samt eftergang af tætninger og tætningslister. Det bemærkes at de enkelte steder hvor der er et-lags ruder, bør under alle omstændigheder have min. to lag glas Gulve og terrændæk Der er tegn på krybekælder under den oprindelige del af huset - konstruktionen er ikke tilgængelig, der er regnet med at konstruktion ikke er efterisoleret. I havestue og køkken er tegn på der er terrændæk Kældergulv er regnet som støbt direkte mod terræn, og uden isolering Der er el- gulvvarme i gulve i badeværelser på 1 sal. Der er vandbårent gulvvarme i klinkebelagte gulve i stueplan, gulvvarmen reguleres med manuelle ventiler placeret i viktualierummet Forslag 2: Rentabiliteten i forbindelse med isolering af krybekælder kan ikke beregnes prisen vil være afhængig af hvorvidt der er plads nok til at isolering kan udføres nedefra eller om det vil være nødvendigt at optage og udskifte gulve. Krybekælder bør ventileres med riste i sokkel placeret hævet over terræn, eller konstrueret således at det ikke er muligt for fugt og nedbør at trænge ind og opfugte konstruktionen. Riste skal placeres således at der ikke forefindes områder af hulrummet der ikke ventileres - såkaldte døde hjørner. Riste må ikke tildækkes om vinteren. I forbindelse med efterisolering bør rør isoleringer samtidig isoleres op til dagens standarder, Kælder Kældervægge er regnet som ikke isolerede betonvægge mod jord Forslag 1: Ved efterisolering af kældervægge under jord er regnet med udvendig efterisolering med 170 mm batts afdækket med drænplade. Det vurderes at i dette tilfælde vil det være den bedste fugttekniske løsning. Indvendig efterisolering vil være billigere men det vurderes at dette vil hindre kældervæggenes frie udtørring og kunne give fugtproblemer. Ventilation Ventilation Huset ventileres med naturlige åbninger, oplukkelige vinduer og døre Varme

6 SIDE 6 AF 9 Varmeanlæg Huset opvarmes af centralvarme med rørføringer i kælder, krybekælder og over loftet. Isolering på rør er ca mm over loftet er rør delvis ført under isoleringen. Pumpe Grundfos 30/45/60 Watt UPS 25X40 180, placeret i viktualie rummet. Gasfyret er mærket BOSCH CERAPUR, ZSBR 7-25 A (23), Installeret iflg oplysninger fra HNG, styring på gasfyret type TA 211 E, der er observeret udføler mod nord. Varmtvandsbeholder er skønnet ca 100 liter præisoleret, placeret ved gasfyr i kælder. Der er mulighed for supplerende opvarmning med kakkelovn placeret i stue Forslag 6: Udskiftning af gaskedel til ny kondenserende kedel med udeføler, indbygger e-sparepumpe Fordelingssystem Forslag 7: Efterisolering af rør på således at isolerings tykkelsen er min mm DS 452 (Norm for termisk isolering af tekniske installationer) bør følges. Særlit bør rør ført over loftet efterses. Etablering af styring på gulvvarme og i den forbindelse kan etableres styret pumpe eller pumpen udskiftes til e-energisparepumpe El Andre elinstallationer Der er oplyst at der er en pumpebrønd elforbrug til pumpen er ikke indregnet i energimærket denne er ikke indregnet i energimærket, forbruget vil være helt afhængig af vandtilstrømningen, pumpens mærkeeffekt kunne ikke aflæses Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1924 År for væsentlig renovering: 1996 Varme: Supplerende opvarmning: Naturgas (m³) Brænde (Skr.) Boligareal i følge BBR: 331 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 369 m² Anvendelse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus Kommentar til BBR-oplysninger: BBR - oversigt dateret er anvendt ved energimærkningen

7 SIDE 7 AF 9 Forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: 7.14 kr./m³ Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

8 SIDE 8 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses mærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Slotsgade 21, postboks Hillerød Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Fruergaard Larsen ApS Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om

9 SIDE 9 AF 9 energikonsulenten.

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Flemming Henrik Jørgensen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

Flemming Henrik Jørgensen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Nielsens Plads 8-13 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-23490 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere