Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne"

Transkript

1 Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft

2 Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft i samarbejde med SOSU-Nord: Guiden er forfattet af projektmedarbejder Jannie Høgh Jensen i samarbejde med: Vibeke Jensen, uddannelseskonsulent i Kursus- og Udviklingscenteret, SOSU Nord Lona Bach, underviser i Kursus- og Udviklingscenteret, SOSU Nord Lene Bech Larsen, underviser og læsevejleder, SOSU Nord Anne Kjeldtoft, underviser og praktikkoordinator, SOSU Nord Som resultat af et studiegruppe-samarbejde i uddannelsesåret

3 Forord Denne guide henvender sig til praktikvejledere inden for social- og sundhedsområdet, der i det daglige arbejder med vejledning af tosprogede elever, som er i gang med SOSU-uddannelsernes grundforløb og hovedforløb. Guidens formål Med guiden ønsker vi at give vejledere en viden om, hvad det indebærer at have tosprogede elever i praktik. Herunder hvilke udfordringer der blandt andet opstår i kulturmødet, og hvad det kræver af især vejlederne at skabe optimale læringsbetingelser for eleverne, så de gennemfører praktikforløbet med succes og har mod på at fortsætte uddannelsen efter endt praktikforløb. Vejlederens rolle Udgangspunktet i guiden er, at eleverne bærer nogle vigtige kompetencer med sig socialt, sprogligt og kulturelt, som praktikstedet skal understøtte. Samtidig skal praktikstedet hjælpe eleverne med at bygge videre på disse kompetencer. Vejlederen spiller en særlig rolle her. Det er nemlig vejlederen der har den direkte kontakt til eleven dagligt og kan bidrage til, at eleven oplever sig inkluderet og imødekommet. Både på sin tosprogede identitet, men også i forhold til den forståelse af omverdenen, eleven bringer med sig. Ressourcesyn på elevens erfaringer Guiden giver eksempler på, hvad man som praktikvejleder skal være særligt opmærksom på, når man vejleder tosprogede elever. Og hvordan man får etableret en inkluderende praksis, både i den planlagte vejledningssamtale mellem eleven, vejleder og leder, men også i den konkrete vejledning af eleven ude hos borgeren. Det er afgørende, at der i vejledningen bliver lagt et ressourcesyn på de sproglige og sociale erfaringer, eleven bærer med sig. Men også at det bliver gjort klart for eleven, hvad det vil sige at uddanne sig inden for pleje- og omsorgsfaget, samt hvordan og hvorfor det er vigtig at udvikle bestemte personlige og faglige kompetencer inden for faget. 3 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

4 Introduktion til guiden Guiden er bygget op med et indledende afsnit: Særlig opmærksomhed til tosprogede elever i praktik hvorfor? Derefter følger to uddybende afsnit, der dels giver vejledere en viden om dét at have tosprogede elever i praktik. Dels giver nogle anvisninger på konkrete tiltag, praktikstedet kan tage i brug for at understøtte de tosprogede elevers ressourcer. Afsnittene kan læses samlet eller hver for sig. Man kan altså vælge sit fokus fra begyndelsen. De tre afsnit har overskrifterne: I Særlig opmærksomhed til tosprogede elever i praktik hvorfor? II Når flere kulturer mødes Hvad er der på spil? III Konkrete redskaber til brug ved vejledningsopgaven Der vil i det andet afsnit blive inddraget konkrete eksempler fra vejledning i praksis. De har til formål at holde den tætte forbindelse til den daglige virkelighed. Skabe relevans og genkendelse. Det tredje afsnit vil især anvise konkrete ideer, anbefalinger og kommunikative redskaber, vejlederen kan tage med sig ud i praksis med det samme. Samt gå i dialog med ledelse og kolleger omkring. 4

5 Her kan du danne dig et samlet overblik over, hvad de enkelte afsnit i guiden handler om: Side 6-7 Side 8-13 I Indledende afsnit Hvorfor er det vigtigt at give særlig opmærksomhed til de tosprogede elever i praktik? II Når flere kulturer mødes - Hvad er der på spil? I dette afsnit kan du læse om: Hvad vil det sige at udvikle sig? Hvordan kan man tale om udvikling? Hvad passer sig, når man er under uddannelse? Hvilke sociale, kulturelle og sproglige barrierer kan der opstå i mødet mellem elev og praktiksted, og hvorfor opstår de? Hvilken betydning har kommunikationen for elevens forudsætninger for at tilegne sig viden om og indsigt i daglig praksis? Hvilke måder at bruge sproget på, både socialt og fagligt skal eleven kende til? Hvordan kan man forstå og tale om barriererne, så der på praktikstedet bliver skabt bedst mulige betingelser for at den tosprogede kan lære og udvikle sig i praksis? Side III Konkrete redskaber til vejledningsopgaven I dette afsnit gives der konkrete råd og anvisninger på: Hvordan kan man særligt arbejde med elevernes personlige og faglige kompetencer ved at anvende konkrete kommunikative redskaber i vejledningssituationer? Hvilke kommunikative redskaber kan man arbejde med i forhold til forskellige sprogsbrugssitutioner? Hvordan kan man tydeliggøre logikken i daglige arbejdsopgaver både i mødet med borgeren, men også i forhold til samarbejdet med kolleger på praktikstedet? 5 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

6 I Særlig opmærksomhed til tosprogede elever hvorfor? Hvad vil det sige at udvikle sig? Hvordan kan man tale om det? Personlig og faglig udvikling Når eleverne sidder i en vejledningssamtale, skal de mestre mange bolde i luften på én gang. De skal vide noget om, hvad det vil sige at udvikle sig i en praktik under et uddannelsesforløb. Herunder at udvikling eksempelvis kan være både personlig og faglig. Særligt når vi taler om en professions-uddannelse inden for omsorgsfagene. Til tider kan det være en stor udfordring for eleven, at skulle forhold sig til begge dele på én gang. Se blot eksemplet nedenfor, hvor en vejleder fortæller om læring, der her kan forstås både fagligt men også personligt: Det er rigtigt vigtigt, at vi skal lade Elgård gøre tingene selv det kan godt virke som om, du bliver lidt stødt indvendig over, at der er noget du får at vide, at det er ikke sådan vi skal gøre det men det er jo en del af en læring, at det er sådan, vi skal gøre det for vi hjælper egentlig bedst ved at kaste bolden tilbage og få dem (de ældre borgere) til selv at gøre det, de kan. (Citat fra vejledning af grundforløbs-elev) Hvad skal eleven lære? Hvad vil det sige at udvikle sig? Hvad er det vejleder iagttager? I eksemplet taler vejlederen indirekte om begrebet egenomsorg og hentyder til, at eleven skal arbejde med sit personlige syn på omsorg. Og også arbejde med sine personlige, sociale og kulturelle erfaringer i forhold til dét at hjælpe andre. I en dansk plejekontekst skal eleven lære, at for megen omsorg tager noget fra borgerne, nemlig noget livskvalitet, der blandt andet er forbundet med dét at kunne bevæge sig og hjælpe sig selv. Være uafhængig af andre. Også i almindelighed har eleverne brug for at vide, hvad det vil sige at udvikle sig i et uddannelsesforløb. På flere uddannelser lægger lærere og vejledere som regel mærke til nogle bestemte tegn på, at eleverne udvikler sig. Blandt andet dét, at eleverne begynder at tage ansvar, stille spørgsmål, tænke og handle selvstændigt i kendte situationer. Især i et SOSU-praktikforløb på begynder-niveauet kigger vejledere på sådanne udviklingstegn. I forskellige praksis-situationer observerer vejlederne, hvordan kontakten til borgerne og kollegerne er. Om eleverne eksempelvis er i stand til at møde borgerne engagerede og imødekommende. Også om de kan samarbejde med kolleger omkring borgerens trivsel. Derudover bliver der lagt mærke til, om eleven forstår og udfører stillede opgaver. I første omgang under vejledning. Senere mere selvstændigt. Opgaverne kan være meget forskellige. Det kan være alt lige fra hjælp til personlig hygiejne til en morgenmadssituation sammen med borgeren. 6

7 Hvordan kan man tale om udvikling? Den lokale viden er en særlig udfordring Ressourcesyn er et vigtigt afsæt I vejledningssamtalen vil vejleder komme ind på, hvordan eleven udvikler sig og gå i dialog med eleven om det. Vejleder vil sandsynligvis forsøge at forklare sit budskab på forskellige måder. Det kan være, eleven får nogle gode råd og konkrete anvisninger med på vejen. Det kræver ikke bare, at eleven er i stand til at forstå det sagte men også at eleven kan gå i dialog om sin egen udvikling. Man kan sige, at eleven har brug for en viden om, hvordan man i det hele taget kan tale om udvikling. Den type af viden og kunnen, der her er tale om, har vi med os i vores sociale og kulturelle bagage. Man kunne kalde det en tillært evne, der hjælper os til forstå den sammenhæng, vi er en del af. I familien, på arbejdspladsen, i fritidsklubben, på biblioteket osv. I tilfældet her, den sammenhæng eleven er en del af på praktikstedet. Elever med anden etnisk baggrund er særligt udfordrede, da de ikke altid deler den lokale fælles viden og kunnen. Ligesom de måske heller ikke deler særlige måder at opfatte omsorgsfaget på, som flertallet blandt personalet på praktikstedet deler. Vejleder har en særlig opgave, der handler om at indlemme den tosprogede elev i det nye og ukendte arbejdsfællesskab. Hertil hører som det væsentligste, at vejleder møder den tosprogede elev med et ressourcesyn på de sproglige, sociale og kulturelle forudsætninger, eleven har. At sikre nogle læringsrammer, der giver eleven mulighed for at bruge sin viden, erfaringer og færdigheder i mødet med og tilegnelsen af det nye. Hvad passer sig, når man er under uddannelse? Vi har ofte usynlige forventninger At kommunikere værdier ud Ud over at vide hvad og hvordan man kan tale om noget, skal eleverne naturligvis også vide hvorfor og hvornår, det er passende at tale om et bestemt indhold på en bestemt måde. Ofte er der i vejledningen usynlige forventninger til, at eleverne kan forstå nuancer og detaljer i måder at tænke på, kutymer og værdier, der omgiver dem i dagligdagen. Der kan også være en forventning om, at eleverne er i stand til at reagere på disse usagte forventninger umiddelbart og omsætte dem til praksis. Det hænder ret så ofte, at praktikvejledere ikke får kommunikeret forståelser bag værdierne ud til eleven. I disse situationer bliver det vanskeligt for eleven at navigere rundt i et nyt og ukendt arbejdsmiljø og oparbejde den fornødne tryghed og koncentration det kræver at gennemføre et praktikforløb med succes. Eleven behøver dermed hjælp til at navigere. Blandt andet ved, at vejleder kommunikerer tydeligt. 7 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

8 II Når flere kulturer mødes Hvad er der på spil? Måder at opfatte verden på Forskellige forståelser af omsorg Forståelser af sig selv og den anden Det er godt at stille spørgsmål Værdier er vores motivations-kilder I eksemplet fra indledningen så vi, hvordan en tosproget elev forstår begrebet omsorg på en anden måde end plejepersonalet. Man kan sige, at eleven forstår sig selv som en person, der skal give borgeren den hjælp og omsorg, borgeren beder om. Og på den måde er borgerens forlængede arm. Plejepersonalet er uddannet til at forstå omsorg i en noget anden betydning. Her er omsorgsbegrebet nemlig knyttet til en forestilling om livskvalitet, der handler om at kunne drage omsorg for sig selv og hjælpe sig selv. Begge måder at forstå omsorg på handler om værdier. De grundlæggende værdier, vi som mennesker styrer efter i vores tanker og adfærd. Som hjælper os til at forstå, hvem vi er. Og som hjælper os til at forstå, hvem vi er forskellige fra. Der kan være store forskelle i selvforståelser og for-forståelser af den anden/ de andre, når flere kulturer mødes. Inden for SOSU-faget handler det om forskellige værdier i forhold til dét at arbejde med omsorg og pleje af ældre. Elev og vejleder sidder i hver deres position. Vejleder er den, der skal vejlede eleven i den rigtige retning og tage hensyn til de sociale og kulturelle værdier, hele pleje- og omsorgsfaget hviler på. Eleven sidder i vejledningssituationen og har en forståelse af sig selv som elev på baggrund af sine sociale og kulturelle erfaringer. Og har dermed også en forestilling om, hvad der er rigtigt at gøre. Elevens opfattelse af sig selv kan være meget forskellig fra vejlederens opfattelse af eleven. Vores værdier og normer er præget af det miljø, vi er opvokset i. Værdier kan ændre sig over tid, og de er som regel ubevidste. Man kan sige, at de fungerer de som motivationskilder til de handlinger, vi gør. Lad os igen tage fat på et konkret eksempel, der fortæller noget om værdier, der særligt er på spil i en praktikvejledning. Denne gang skal det handle om dét at spørge. At stille spørgsmål har i en dansk uddannelsessammenhæng stor betydning for elevens læring.. Eleven kan have en opfattelse af, at: Jo mindre jeg spørger, jo mere tror vejlederen, at jeg ved. Modsat mener vejlederen, at Jo mere eleven spørger, jo lettere kan han/hun blive vejledt i den rigtige retning og jo større ansvar tager eleven for egen uddannelse. Eksemplet fremviser noget typisk for måden at tænke læring på under en uddannelse. Hvis ikke eleverne bliver klar over de værdier, der ligger bag synet på eksempelvis dét at spørge, vil de formodentlig ikke ændre deres vante måder at være elever på. Og personalet vil måske få den opfattelse, at eleven ikke deltager engageret og læringsparat i uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at vejleder bringer vejledningssamtalen ind på et spor, der støtter eleven i at få en viden om, hvad det vil sige at uddanne sig inden for pleje- og omsorgsfaget. 8

9 Etik og moral eleven og systemet Værdier kan tale mod hinanden Hvornår viser manfølelser på arbejdet? Utydelighed får konsekvenser for eleven Værdier handler om at få sat grænser i forhold til, hvad vi som mennesker forstår som det gode og det dårlige. Det kan dreje sig om både tanker og handlinger, som vi fra tid til anden vurderer hinanden ud fra. I situationen med eleven, der hjælper borgeren for meget bliver spørgsmålet om værdier pludselig lidt dobbelt. På den ene side er det værdifuldt, at eleven har hjertet på rette sted, altså kan udvise empati. På den anden side skal eleven samtidig lære, hvor man skal gøre af sine følelser. Det kan være en meget hårfin balance for eleven at afkode disse etiske kodekser og normer for adfærd. Oven købet i forskellige situationer. Man kan stille spørgsmålet: Hvilke værdier skal gælde? Systemets eller elevens? For egentlig er begge værdier, egenomsorg og empati, nødvendige at have med sig i pleje- og omsorgsfaget. Derfor kan det også være vanskeligt for eleverne at afkode, hvorfor det i visse situationer ikke gives så høj værdi at have hjertet og følelserne på rette sted. Og tilsvarende hvorfor det i andre situationer er nødvendigt at have følelserne med i arbejdet hos borgerne. Det er ikke altid, at vejleder får formidlet tydeligt, hvilke værdier, der ligger til grund for SOSU-arbejdet i en dansk sammenhæng. Derved kan eleven måske få opfattelsen af at: Det arbejde jeg gør, lader til at være ok. Hvis eleven fortsætter med at udføre bestemte opgaver på en særlig forkert måde, og vejleder ikke oplever, at eleven er lydhør i forhold til den vejledning der gives, kan det få konsekvenser for elevens fortsatte praktikophold. Derfor handler det om at gribe ind i tide. 9 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

10 II Når der opstår konflikter kultur er ikke skyld i alt Hvad er på spil i vores egen kultur? Når konflikter udvikler sig Tyngdepunktet i konflikten Typer af konflikter Der kan lettere opstå konflikter i kulturmødet, når værdier er forskellige. Når vi har med tosprogede elever at gøre, sker det ofte, at en anderledes og uvant adfærd fra elevernes side forklares med elevens kulturelle baggrund: Kulturen er helt anderledes end vores, hvad angår synet på pleje, læring, ansvar osv. Det sker måske mere sjældent, at vi stiller os selv spørgsmålet: Hvad er på spil i vores kultur og måder at kommunikere på, der gør, at eleven igen og igen træder ved siden af? Og dermed ikke opretholder en accepteret plads i fællesskabet? I første omgang udløser elevens adfærd måske lettere konflikter blandt eleven selv og personalet. Disse kan imidlertid udvikle sig i omfang og sværhedsgrad. Måske fører konflikterne senere til en tavs eksklusion fra praksisfællesskabet især hvis konflikterne ikke bliver løst. Her er opgaven for vejleder at blive bevidst om, hvordan konflikten udvikler sig, for at kunne gribe ind i tide. Det løser nemlig ikke altid konflikten at give den samme anmærkning eller påtale flere gange, i håb om at eleven med tiden forstår. Kunsten vil være at finde tyngdepunktet i konflikten. Finde dét, der udløser konflikten. Der kan grundlæggende være fire udløsende faktorer i spil, vi kan forstå konflikter ud fra: Instrumentelle konflikter der retter sig mod konkrete mål, midler, metoder, strukturer og procedurer Interessekonflikter der handler om fordeling af ressourcer, der er sparsomme eller opfattes som sparsomme. Værdikonflikter hvor det drejer sig om personlige eller kulturelle værdier, man vil slås for, menneskerettigheder, religion eller politisk overbevisning. Personlige konflikter hvor det er et spørgsmål om identitet, selvværd, loyalitet, tillidsbrud, afvisning m.m. Konflikter er tit blandede eller dækker over hinanden. Det kræver en særlig opmærksomhed fra vejleders side, som vi i afsnit 3 kommer nærmere ind på. Uskrevne regler at træde ved siden af Rammer omkring samarbejdet I tidligere afsnit har vi været omkring, hvordan eleven ufrivilligt kan komme til at handle i mod praktikstedets kodekser for eksempelvis rigtig eller professionel omsorg. Ligesom der retter sig et sæt af forventninger i arbejdet med borgerne, retter der sig også et sæt af forventninger til rammerne omkring samarbejdet mellem kolleger. Man kan tale om, at der eksisterer nogle regler, der er uskrevne. De uskrevne regler kan bedst forstås som de handlinger og måder at tænke på, der knytter sig til de opgaver, vi giver hinanden i arbejdsfællesskabet. 10

11 Der eksisterer på enhver arbejdsplads et sæt af automatiserede, ikke-italesatte handlinger, som hjælper til at få tingene til at glide. Samt ikke mindst får arbejdsfællesskabet til at hænge sammen. Reglerne får nærmest en naturlig karakter - selv om de oprindeligt er skabt i vores kultur. Eksempler på hvad uskrevne regler kan rette sig mod: Pauser Forpligtelser i fællesskabet Udførelse af opgaver Prioritering af opgaver m.fl. At gå ledig Lad os tage fat på et eksempel, der handler om at prioritere en arbejdsopgave. Og som samtidig også illustrerer, hvordan dét at tage et initiativ ikke altid er helt enkelt. I eksemplet her har en elev selvstændigt påtaget sig en opgave (at gøre rent) i praktikken for at undgå at gå ledig. I en vejledningssamtale retter vejlederen opmærksomheden på, at det ikke er elevens opgave at gøre rent. Hvis der ikke lige er noget (arbejde) det er både positivt og negativt, går du i gang med at gøre rent og det er selvfølgelig også rigtigt dejligt, at du gerne vil gøre rent, men når du kommer ud i praktik, så skal du altså huske på, at det ikke er det, du er her for du er her for beboerne.helt ærligt, det er jo en dejlig problematik, at du ikke kan lade være (Citat fra vejledning af grundforløbs-elev) Når et initiativ er forkert Man lægger her mærke til, at vejleder kommunikerer noget problematisk omkring dét at tage initiativ. Det bliver pakket ind i ros, men er måske i virkeligheden ment som en kritik, eller i hvert fald optakt til at tale om noget mere alvorligt. Eleven vil med stor sandsynlighed høre de anerkendende ord, der retter sig mod dét at tage initiativ. Måske endda overhøre ris. I flere situationer i et praktikforhold, hilser man det velkomment, når en elev på eget initiativ går i gang med en opgave. Vi kan kalde det en kulturel værdi, at man ser aktiv ud. Også selv om der faktisk ikke er flere opgaver at udføre. At sætte sig hen i et hjørne med en kop te uden tilladelse kan i et dansk praktikophold forbindes med uvillighed og uselvstændighed. Dette har eleven formodentlig gjort erfaringer med fra anden sammenhæng. I dette tilfælde kunne elevens tillærte erfaring og kulturelle færdighed imidlertid ikke helt bruges. At skabe tryghed De uskrevne regler er vigtige at kommunikere ud, så der bliver skabt tryghed for eleven i de forskellige læringssituationer. Ligesom det er vigtigt at være opmærksom på misforståelser, der i vanskelige tilfælde fører til en eksklusion af eleven i arbejdsfællesskabet og måske fra praktikforholdet. Eksemplet her fremviser noget andet karakteristisk for de udfordringer tosprogede elever møder i praktikken. Nemlig at kunne afkode al betydning i sproget. Både direkte ud fra det sagte men også at kunne afkode indirekte betydninger i sproget. Det skal følgende afsnit handle om. 11 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

12 II Måder at bruge sproget på Kommunikation i vejledningen Som netop fremhævet, er måden vejleder kommunikerer på afgørende for, hvad eleven tager med sig fra forskellige læringssituationer. Det er vigtigt, at eleven er bevidst om betydningen af forskellige måder at bruge sproget på i forskellige situationer. Ligesom det er vigtigt, at eleven skal være helt klar over, hvad fokus for de forskellige kommunikative situationer er. Selv om eleverne kan have en veludviklet omverdensforståelse, kan der være store sproglige udfordringer forbundet med at udvikle dansk som andetsprog. I praktikforløbet stilles der krav til, at eleverne skal kunne beherske det talte og skrevne sprog i tilstrækkelig grad til at kunne deltage ligeværdigt i en samtale. Samtalerne foregår ofte: i et rask tempo - med indforståede måder at tænke og handle på - med brug af hverdagsagtige talemåder og billedsprog - og med hurtige skift i temaer. Udbytte af kommunikationen Ris bliver til ros Ud over taletempo og talemåder kan mængden af indhold i beskeder og anvisninger være en stor udfordring for eleven. Også graden af indholdsmæssig indforståethed kan være en stor udfordring. Ja ligefrem have betydning for elevens udbytte af de kommunikative budskaber. Vi var før inde på, at bemærkninger, der anerkender og samtidig skal korrigere elevens adfærd, kan kaste et slør over det egentlige budskab: nemlig at eleven skal ændre noget i sin adfærd. Dermed kan ris misforstås som ros. I en dansk arbejdssammenhæng er det en kendt og efterhånden meget anvendt måde at motivere et personale på. Men det kan være svært for tosprogede elever at trække det centrale budskab ud. Anerkendende kommunikation er noget, man skal lære. Et andet aspekt af kommunikationen kan handle om måder at formulere spørgsmål på. De spørgsmål, vejleder og øvrigt personale kan stille eleven, kan have forskellige karakter. Kig blot på følgende måder at spørge på i en vejledningssamtale: Elgård ville ikke have dig (eleven) til at bade ham i dag? Det påvirkede dig meget at Else var død? Hvad med kontakten til dig, med det andet personale.hvad tænker du? Spørgsmål kan forvirre Ingen af de tre spørgsmål er lige ud af landevejen at forstå for tosprogede elever. Det første spørgsmål konfronterer eleven med en observation, vejleder har gjort. Andet spørgsmål konstaterer, at eleven er påvirket af en beboers død. Tredje spørgsmål lægger op til dialog og information fra elevens side. Alle tre spørgsmål kræver af eleven, at h/hun forstår dels måden at spørge på, men også at h/hun er i stand til at formulere et svar, der faktisk giver et dækkende billede af elevens refleksioner. 12

13 Saglighed i sproget At blive præcis i sproget Vanskelige fagord Det vanskelige hverdagssprog Et område, der hænger nøje sammen med kommunikation, er elevens udvikling af et sagligt og professionelt sprog. Ud over at eleverne skal beherske et hverdagssprog i mødet med borgerne, skal de også udvikle et sprog, der bliver mere fagligt præcist. Et fælles sprog de først og fremmest kan anvende i en samtale med en kollega omkring konkrete ting i omsorgsarbejdet hos borgeren. Det sker ofte, at vejleder og andre kolleger anvender et fagspecifikt sprog. Her er det ikke sikkert, at eleverne har forstået de specifikke ord. Måske heller ikke den sammenhæng af mening ordene indgår i. Det kan være konkrete ord som stomi, kateder, støttestrømpe m.m., der kræver ekstra opmærksomhed. Samtidig med at eleverne skal blive fortrolige med et fagsprog, skal de, som tidligere nævnt, også kunne navigere i et hverdagssprog fyldt med indforståetheder og billeder : Vil du tage køkkenet? Som jo ikke er ment som et spørgsmål. Eller Det her fag er sidste sted på stationen. Et billede på et ældre menneskes sidste tid på plejehjem. Begge måder at anvende sproget på kræver af eleven, at h/hendes kendskab til den sammenhæng ordene indgår i er stort. Eleven behøver hjælp til at navigere i de mange sproglige indtryk. Det kræver, at vejleder, såvel som kolleger, giver sig tid til at have opmærksomhed på sproget og støtte eleven i den arbejdsproces det er at forstå både konkret fagsprog men også underliggende betydninger i hverdagssproget. 13 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

14 III Konkrete redskaber til brug ved vejledningsopgaven Ved samarbejdets opstart: Hvordan kan vi lave en værdiafklaring? En værdiafklaring har som ordet antyder til formål at afdække, hvilke værdier den tosprogede elev bringer med sig ind i social- og sundhedsfaget. Vejleder kan lade sig guide af følgende forslag, der kan bruges i afklaringen: Giv en grundintroduktion til værdiafklaringen: Fortæl eleven hvad en værdiafklaring er og hvorfor den er vigtig at starte samarbejdet op med. I samtalen med eleven skal vejleder være præcis omkring: Personlige kompetencer Hvilke personlige kompetencer skal eleven tilegne sig i løbet af praktikopholdet og hvorfor? Forslag til øvelse: Her kunne det være en god ide at skrive nogle vigtige ord/korte sætninger omkring personlige kompetencer på små kort, som man tale med eleven om. Eleven får på denne måde mulighed for at reflektere over ordenes betydning og blive bevidst om forskellige sider af sig selv. Eksempler på ord og sætninger til ordkort-øvelse: Samarbejdsevne Personlig fremtræden Vilje og evne til at modtage vejledning Selvstændighed og evne til at tage initiativ Ansvarlighed over for egne opgaver 14

15 Forslag til sætninger at starte op med og spørgsmål man kan stille: Du har valgt at blive social- og sundhedsmedarbejder. Hvad er vigtigt for dig i dit valg af uddannelse? Hvorfor vil du være social- og sundhedsmedarbejder? Hvad kan uddannelsen (vejleder/praktiksted) give dig? Hvad forstår du vejledning som? Hvad er vejleders rolle? Hvad er din rolle? Vejledning kan foregå på forskellige måder. Hvordan vil du gerne vejledes? Hvad er en god vejledning for dig? I forbindelse med spørgsmålene til værdiafklaring kunne vejleder med fordel lave en læringsstilstest sammen med eleven. Derigennem får eleven selv og vejleder mere indsigt i, hvordan eleven lærer bedst. Eleven vil på denne måde opleve sig imødekommet og anerkendt på sine medbragte sociale og kulturelle erfaringer. Forhåbentlig også blive klar over, at uddannelse i en dansk kontekst er et bevidst valg, der forudsætter, at eleven deltager aktivt i sin egen læring. Hvordan kan vi tydeliggøre rammer og forventninger til eleven? I vejledningssamtalen: En del af rammesætningen for eleven er som sagt at lave værdiafklaringen ved samarbejdets opstart. En anden og vigtigt del af rammesætningen for eleven går ud på her at tydeliggøre, hvilke forventninger og krav praktikstedet har til eleven i praktikopholdet. Typer af arbejdsopgaver Hvilke arbejdsopgaver skal eleven udføre hos borgeren og hvilke opgaver i samarbejde med kolleger? Forslag til øvelse: Lav evt. en liste med konkrete opgaver, eleven kan forvente at skulle udføre. På baggrund af listen får eleven mulighed for at kommentere på opgaverne, både de lette og mere vanskelige opgaver. Også elevens forestillinger om drømme-opgaver og mere uinteressante opgaver kan snakkes om her. Afklar samtidig med eleven, hvilke opgaver der godt kan vente lidt, til eleven er blevet mere fortrolig med dem. Men også hvilke opgaver praktikstedet forventer, at eleven skal kunne udføre med eller uden hjælp ret hurtigt naturligvis efter at have set vejleder eller kolleger udføre opgaven. Information angående vejledning Hvornår foregår vejledning? I hvilke situationer? Gør det klart for eleven, i hvilke situationer vejledningen foregår. Det er nødvendigt at være meget konkret omkring det, så eleven ved, at vejledning kan foregå både planlagt som en formel samtalesituation, men også at det kan foregå mere løbende i forskellige plejesituationer ude hos borgerne. 15 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

16 III Hvilke forhold skal vi løbende informere om? I afsnittet om uskrevne regler nævnte vi fire områder, vejleder skal have særlig opmærksomhed på. Til højre er de fire områder igen listet op. Denne gang med forslag til, hvilke spørgsmål det ville være relevant at lade eleven få indsigt i løbende: Hvordan kan vi skabe opmærksomhed på sprogbrug i forskellige situationer? Eksempler på kommunikative situationer, som eleven skal have kendskab til og erfaring med: Formel vejledningssamtale I denne type samtale skal eleven kunne mestre mange ting på én gang. Det er vigtigt, at vejleder forbereder sig på følgende 4 punkter: Fokus i samtalen Gør eleven opmærksom på formålet med og fokus i samtalen. Er formålet med samtalen at evaluere, anvise, korrigere eller anerkende eleven? Måske er der tale om det hele på én gang. I så fald er det afgørende, at vejleder i løbet af samtalen gør opmærksom på skift i samtalens fokus, så eleven kan forstå og trække budskaberne ud. Og derigennem har mulighed for at fastholde eller ændre sin måde at optræde på eller måde at gå til opgaverne på. Gentag det vigtigste Bed eleven om at gentage det vigtigste i det, der er blevet sagt. På den måde kan vejleder høre, om budskabet er forstået og evt. korrigere for misforståelser. I nogle samfund hvor tiltaleformer og høflighed værdsættes højt, vil det kunne opfattes som upassende at sige nej! Det vil være en fornærmelse mod vejlederens autoritet at sige, at hun ikke har forklaret sig godt nok. Derfor er det altså også nødvendigt for eleven at forstå, at der findes andre måder at signalere høflighed på. Øjenkontakt Dét at have øjenkontakt er en dansk/nordisk værdi. Forklar eleven denne værdi og om det naturlige i, at personer der deltager i samtalen vil fastholde øjenkontakt. Det betragtes som noget naturlig i Danmark. Det signalerer ærlighed, interesse og respekt. I andre lande kan det være upassende eller signalere mangel på respekt. Eksempelvis signalere begyndende erotisk kontakt. Billedsprog, ironi, sarkasme, særlige danske vendinger ( Tar du køkkenet?, Spis lige brød til m.fl.) - Vær sikker på at eleven forstår denne måde at bruge sproget på. Selv om sproget bliver rigt og levende, når vi bruger billeder og humor, så kan det være med til at skabe stor usikkerhed og utydelighed - hvis man ikke lige kender udtrykkene. Først når eleven er med på formen, kan det være befriende og mere uhøjtideligt at lege lidt med sproget. 16

17 Pauser: Udførelse af opgaver: Forpligtelser i fællesskabet: Prioritering af opgaver: Hvornår, hvor længe og blandt hvem kan man holde pause? Hvilke opgaver er de vigtigste i en presset situation? Hvem skal man lytte til, når man får kontra-ordrer fra flere kolleger på samme tid? Hvem uddelegerer opgaver? Hvordan kan/skal man samarbejde omkring opgaverne? Hvilke regler er der omkring tidsforbrug i fællesskabet? I hvilke situationer skal man selv finde andre arbejdsopgaver? Hvordan prioriterer eleven? Hvornår er det ok at sige fra over for en arbejdsopgave, man er usikker på? Hvem skal man være loyal over for (borgeren, kollegaen, chefen)? Fælles morgensamling Til fælles samlinger er tosprogede elever også udfordret i høj grad. Især på deres lytte-færdigheder og kendskab til logikker omkring samarbejde i et team af kolleger. Fokus på formål Igen er det vigtigt at vejleder forklarer eleven formålet med morgensamlingen. Det kan være det drejer sig om at snakke om opgaverne, fordele dem og finde tid sammen i fællesskabet til opgaverne. Af og til begynder eleverne selv at finde opgaver (som tidligere beskrevet). Uden at vide det kan de forbryde sig mod fællesskabet. Måske fordi personalet bliver irriteret over forkerte initiativer (se. s. 11), eller fordi eleven endnu ikke har retten til selv at prioritere. Skift i tema På et møde laver man ofte flere aftaler, og der er nogle grundlæggende ting i forhold til opgaver og rækkefølge, man skal være enige om. Det er ikke altid samtalerne foregår struktureret. Man kan meget vel komme til at tage hul på ét tema, før et andet tema er afsluttet. Ind i mellem snakker kollegerne måske i munden på hinanden, og der kan opstå uklarhed og uenighed. Dette kræver en høj grad af kendskab til sammenhængen, man taler ud fra. Sørg for at støtte elevens mulighed for at hænge på ved at gøre tydeligt opmærksom på skift i temaerne og saml op på aftaler. 17 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

18 III Vejledning ude hos borgeren I disse situationer får eleven mulighed for at anvende sproget meget tæt på de handlinger, de udfører. Enten sammen med vejleder eller alene. 1 Brug korte og præcise sætninger Ude hos borgeren er opmærksomheden naturligvis på den pleje- og omsorgsopgave, man skal udføre. De første gange, hvor eleven observerer og skal lære fra vejleder, er det afgørende, at vejleder instruerer i korte og præcise sætninger. Og hele tiden støtter sine handlinger med sproget. Også anvender kropssproget til at støtte både instruktioner og spørgsmål: 2 At udtrykke pligt Vær særlig opmærksom på ordene kan, skal, vil og må. Vi bruger nemlig ofte ordene må og kan, når vi mener skal. Dette er ikke åbenlyst for eleven og kan nemt føre til misforståelser, der kan undgås. Du må (underforstået skal) gerne finde håndklædet frem er et eksempel. 3 Repeter og uddyb evt. ordene Brug et par minutter efter besøget hos borgeren til kort i fællesskab at huske de ord/handlinger der blev udført. Vælg enten et fokus på tingene eller handlingerne: Jeg tager bleen (mens bleen tages frem) Jeg giver bleen på Egon (mens bleen gives på) Vil du række mig bleen? (pege) Kan du nå kørestolen? (skubbe-bevægelse, sig eks. stol med hjul ) Vi løfter Egon nu (igen bevægelse) Du må gerne finde håndklædet frem Ting: kørestol, gebis, øjendråber (max 4-5 ord) Handlinger: at løfte, at creme ind, at vende (max 2-3 handlinger) Hvordan kan vi udvikle et fagsprog? Fagsproget er vigtigt at lære af flere grunde. Dels skal eleverne kende de korrekte betegnelser for tingene. Dels skal de lidt efter lidt begynde at kunne udtrykke sig hurtigere og mere præcist. Kig på følgende to sætninger, der hver især handler om den samme ting, men som udtrykkes forskelligt. Begge måder at bruge sproget på er mulige. Første sætning ligner et hverdagssprog meget. Og det kan være en fin start for eleven at udtrykke sig på. Sætningen er imidlertid lang og kan måske forvirre lidt. Man kan sige, at den måde at bruge sproget på ikke helt så effektivt. Heller ikke professionelt. Kan du lige give mig den der gennemsigtige plastik-dims (slange), der er gennemsigtig med en pose længere nede? Kan du lige give mig katederet? Anden sætning er derimod meget klar og sikrer at alle (inden for faget) ved, hvad der bliver talt om. Det sprog skal eleven naturligvis have adgang til og lære. 18

19 Opgaver til vejleder i den forbindelse: Anvend fagordene i forskellige sammenhænge og på forskellige måder giv konkrete eksempler. Opfordr eleven til at skrive fagudtryk ned i logbogen. Følg op på elevens forståelse af fagsproget i vejledningssamtaler vær meget konkret anerkendende i samtalen: Jeg kan høre, at du bruger ordene: Kateder, rulle-bord, støtte-strømpe osv.. det er rigtig godt fordi. Orienter kollegerne om elevens behov for støtte til fagord og hvordan dette kan foregå efter besøg hos borgeren. 19 Publikation fra Projekt Uddannelsesløft / 2012

20 Yderligere eksemplarer af publikationen kan købes ved henvendelse eller downloades gratis fra Projekt Uddannelsesløft Godthåbsgade Nørresundby Kontakt Direkte: Udgivelsesår: 2012 Projektet er sponsoreret af: Aalborg Ungdomsskole

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere