Projekt: Den ny have ved Den frie Udstillingsbygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Den ny have ved Den frie Udstillingsbygning"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Paradigme - Rådgiveraftale Sort tekst: Skal blive stående uændret, hvis den er relevant for det aktuelle projekt. Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger. Grøn tekst: Vejledning til, hvordan paradigmet anvendes. Slet al grøn tekst inde udskrivning. Blå tekst: Angiver alternative muligheder. Slet eller farv den valgte tekst sort. Version Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Den ny have ved Den frie Udstillingsbygning Projekt nr.: Sags nr.: 1295 Dok. nr.: SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen: CVR nr. Rådgiveren: [xxx]

2 2(22) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Islands Brygge København S SE nr.: i det følgende kaldet Teknik- og Miljøforvaltningen og [Rådgiverens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR nr.: [xxx] i det følgende kaldet Rådgiveren er indgået følgende aftale om teknisk rådgivning og bistand. Rådgivningen udføres for Teknik- og Miljøforvaltningen. 2. Opgaven 2.1. Formål Formålet med denne aftale er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte kriterier for kvalitet, totaløkonomi og tid. Teknik- og Miljøforvaltningen køber ydelser fra Rådgiveren, fordi Teknik- og Miljøforvaltningen ikke selv råder over de nødvendige forudsætninger eller ressourcer til at præstere de af aftalen omfattede ydelser Aftalen omfatter totalrådgivning vedrørende Projektering af haveanlægget ved Den Frie Udstillingsbygning, Østerbro. Projektering opdeles i 2 faser jf. Bilag 2. Landskabsarkitektoniske og Ingeniørmæssige kompetencer For Program, henvises til Bilag Til aftalen er knyttet følgende underrådgivere

3 3(22) [Her nævnes de underrådgivere, som Rådgiveren har indgået aftale med i forbindelse med opgavens løsning. Underrådgivere angives med navn, adresse og CVR/RUT nr.] Anvendelse af andre underrådgivere, leverandører mv. skal godkendes af Teknikog Miljøforvaltningen. Trafiksikkerheds- og/eller tilgængelighedsrevisionerne skal udføres af ekstern, uvildig revisor. Revisor må således hverken være ansat i totalrådgivers eget firma/organisation eller i nogle af de i tilbuddet angivne underrådgiveres firma/organisation. Det er et krav, at revisioner udføres af uddannede trafiksikkerheds- og/eller tilgængelighedsrevisorer, der fremgår af Vejdirektoratets gældende liste. Revisionerne skal udføres iht. Vejdirektoratets håndbøger i trafiksikkerhedsrevisioner og tilgængelighedsrevisioner Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige 2.5. Rådgiverens ansvarlige 2.6. Rådgiverens projekteringsleder 2.7. Rådgiverens arbejdsmiljøkoordinator 2.8. Rådgiverens medarbejdere Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige er: Jane Hegner Mortensen Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget til at skifte projektleder. Rådgiverens ansvarlige er: [Her anføres Rådgiverens sagsansvarlige.] Denne kan med bindende virkning træffe alle dispositioner på Rådgivers vegne. Rådgiverens projekteringsleder er: [Her anføres Rådgiverens projekteringsleder] Rådgiverens arbejdsmiljøkoordinator er: [Her anføres Rådgiverens arbejdsmiljøkoordinator] Det er et krav, at arbejdsmiljøkoordinator har en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Rådgiver skal dokumentere dette i form af kursusbevis. Rådgiveren stiller medarbejdere til rådighed for opgavens løsning som følger: [Navn] [Navn]

4 4(22) 2.9. Generelt Det forventes, at Rådgiveren koordinerer sine ressourcer med øvrige opgaver, som denne måtte være tilknyttet, herunder også opgaver som løses for Københavns Kommune. Rådgiveren skal altid stille tilstrækkelige ressourcer til opgavens løsning til rådighed i hele kontraktens løbetid. Ønsker Rådgiveren på et senere tidspunkt at stille anden sagsansvarlig, projekteringsleder eller andre medarbejdere til rådighed for opgavens løsning, skal disse som minimum have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Udskiftningen skal godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen Fuldmagt Rådgiveren kan ikke indgå økonomisk bindende aftaler på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen, som ikke på forhånd er skriftligt aftalt Habilitet 3. Særligt for udenlandske rådgivere 4. Aftalegrundlag Rådgiveren skal i hele kontraktens løbetid sikre, at denne altid virker og kan virke som Teknik- og Miljøforvaltningens tillidsmand jf. ABR 89, pkt Såfremt der kan opstå tvivl om Rådgiverens habilitet, skal denne straks meddele dette til Teknik- og Miljøforvaltningen. Udenlandske Rådgivere er forpligtet til at dokumentere over for Teknik- og Miljøforvaltningen, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentationen skal være tilgået Teknik- og Miljøforvaltningen senest samtidigt med, at Rådgiveren er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at rådgiveren har angivet urigtige oplysninger, er Teknik- og Miljøforvaltningen forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. For yderligere oplysninger om Registret om Udenlandske Tjenesteydere se Arbejdstilsynets hjemmeside Følgende dokumenter udgør grundlaget for aftalen i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende aftale med tilhørende bilag. 2. Udbudsmateriale med tilhørende bilag samt rettelsesblad nr. x-y af [dd.mm.åååå].

5 5(22) 3. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd og DANSKE ARKITEKT VIRKSOMHEDER, Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og Planlægning, april 2013, i det følgende kaldet FRI/PLR/DANSKE ARK 5. Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DANSKE ARKITEKT VIRKSOMHEDER, Ydelsesbeskrivelse, Arbejdsmiljøkoordinering, november I det følgende kaldet Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering. 6. Program, Bilag 1 og Etapeplan, Bilag Rådgiverens tilbud af [dd.mm.åååå] Liste over bilag til aftalen. a. Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune b. Kontraktbilag om leverandørens sociale ansvar (CSR) c. ATR-skema - Vejledning d. Kopi af forsikringspolice 5. Rådgiverens ydelser Rådgivningen skal udføres i henhold til FRI/PLR/DANSKE ARK med følgende ændringer, præciseringer eller tilføjelser: Dispositionsforslagsfasen: fase 1 Option: Helhedsplan: Helhedsplanen dækker både arealerne for fase 1 og 2. Helhedsplanen skal danne grundlag for en fremtidig detailprojektering af arealerne. Projektforslagsfasen: fase 1 Hovedprojektfasen: fase 1 Planlægning af trafikafvikling under udførelse Udarbejdelse af trafikafviklingsplaner Udarbejdelse af afspærrings-/afmærkningsplaner. Koordinering af sikkerhed og sundhed, i henhold til Afsnit 2 i Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering. Herunder udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, Journal samt logbog på grundlag af Teknik- og Miljøforvaltningens paradigmer for disse. Projektopfølgning: fase 1 Udførelsesfasen: fase 1 Som udført tegninger

6 6(22) Projektforslagsfasen: fase 2 Hovedprojektfasen: fase 2 Planlægning af trafikafvikling under udførelse Udarbejdelse af trafikafviklingsplaner Udarbejdelse af afspærrings-/afmærkningsplaner. Koordinering af sikkerhed og sundhed, i henhold til Afsnit 2 i Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering. Herunder udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, Journal samt logbog på grundlag af Teknik- og Miljøforvaltningens paradigmer for disse. Projektopfølgning: fase 2 Udførelsesfasen: fase 2 Som udført tegninger Rådgiveren er ansvarlig for at sikre, at de aftalte ydelser er tilstrækkelige og nødvendige for at projektet realiseres ATR-skemaer Rådgiverens ydelser til opgavens løsning skal præciseres i ATR-skemaer ATR 1: Dispositionsforslag fase 1 Option: ATR 2: Helhedsplan fase 1 og 2 ATR 3: Projektforslag fase 1 ATR 4: Hovedprojekt fase 1 ATR 5: Projektforslag fase 2 ATR 6: Hovedprojekt fase 2 Som bilag c til nærværende aftale er vedlagt en vejledning til udfyldelse og anvendelse af ATR-skemaer. Eventuelle ydelser ud over de nævnte skal aftales via yderligere ATR-skemaer, inden arbejdet påbegyndes Kvalitetssikring I hver fase udfører Rådgiveren kvalitetssikring efter god kvalitetssikringsskik i overensstemmelse med FRI/PLR/DANSKE ARK. Som minimum skal følgende dokumenteres: Den projektansvarlige har kontrolleret materialet En anden projekteringsansvarlig med minimum 7 års erfaring har gennemgået det kontrollerede materiale. Udføres trafiksikkerheds- og/eller tilgængelighedsrevisioner af revisorer (anciennitet < 6 år) er det et krav, at revisionerne kvalitetssikres af en seniorrevisor (anciennitet > 6 år).

7 7(22) Teknik- og Miljøforvaltningens interne høringer er ikke en kvalitetssikring og fritager ikke Rådgiveren for ansvar jf. pkt. 12 Ansvar Arbejdsklausul og kontraktbilag om Leverandørens samfundsansvar (CSR) Ved underskrift af nærværende aftale erklærer Rådgiveren at være bekendt med og respektere Københavns Kommunes Arbejdsklausul (Bilag a) og kontraktbilag om Leverandørens samfundsansvar (CSR) (Bilag b). Misligholder Rådgiveren sine forpligtelser i bilag a ved: ikke at overholde forpligtelserne i Arbejdsklausulens afsnit 1 ikke at overholde forpligtelserne i Arbejdsklausulens afsnit 2 ifalder denne en bod på kr ,- indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Boden kan modregnes i Rådgiverens vederlag Dokumentation Misligholder Rådgiveren sine forpligtelser i bilag b ved ikke at opfylde sine forpligtelser i kontraktbilagets pkt. 3 ifalder denne en bod på kr ,- indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Boden kan modregnes i Rådgiverens vederlag. Rådgiverens underrådgiveres væsentlige overtrædelser af kontraktbilaget, vil altid berettige Teknik- og Miljøforvaltningen til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Teknik- og Miljøforvaltningens krav til tegningsmateriale er nærmere beskrevet på hvor det også fremgår, hvilke tegninger Rådgiveren skal levere. 6. Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser Rådgiveren skal ved hver faseafslutning i projekteringen levere dokumentation for miljøindsatsen Teknik- og Miljøforvaltningen varetager den overordnede projektledelse. 7. Tidsfrister Opgaven påbegyndes den 11. maj 2015 og senest den 14. marts 2016 skal endeligt hovedprojekt for fase 1være afleveret til Teknik- og Miljøforvaltningen. I øvrigt henvises til tidsplanen jf. bilag d og tidsfrister angivet i ATR-skemaer. I henhold til ABR 89, pkt er der fastsat følgende dagboder:

8 8(22) 8. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 8.1. Økonomisk ramme 8.2. Opfølgning på den økonomiske ramme 8.3. Omprojektering Ved overskridelse af frist for aflevering af Dispositionsforslag (ATR 1), Projektforslag (ATR 2) og/eller Hovedprojekt (ATR 3): 5000 kr. pr. arbejdsdag Dagboden modregnes i førstkommende a conto begæring og bortfalder ikke selvom Rådgiveren overholder efterfølgende terminer. Dette gælder uanset om Teknik- og Miljøforvaltningen som følge af Rådgiverens forsinkelse har opnået et tab eller ej. Teknik- og Miljøforvaltningen har afsat en økonomisk ramme på kr. 5,5 mio. til realisering af projektet. Den økonomiske ramme dækker alle omkostninger i forbindelse med projektet herunder projektudvikling, rådgiverhonorar og anlægsarbejder, dog ikke Teknik- og Miljøforvaltningens interne omkostninger. Den økonomiske ramme indeksreguleres ikke Rådgiveren udarbejder i forbindelse med projektforslaget et detaljeret styrende budget, der kan danne grundlag for Teknik- og Miljøforvaltningens bedømmelse af projektet samt som sikkerhed for, at den økonomiske ramme overholdes. I forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet ajourføres projektforslagets budget for at sikre, at projektet fortsat holdes inden for den økonomiske ramme. Det samlede ajourførte budget, der afleveres sammen med hovedprojektet, udgør herefter det endelige anlægsbudget. I forhold til pkt. 8.3 nedenfor, skal beløb disponeret til uforudsete udgifter ikke indgå i anlægsbudgettet Rådgiveren skal sikre økonomistyring inden for alle områder. Dette omfatter således også Rådgiverens egen økonomistyring, ydelser udført af eventuelle underrådgivere, entreprenører og leverandører. Såfremt det styrende budget overskrides i løbet af projekteringsfasen, kan Teknik- og Miljøforvaltningen vederlagsfrit forlange projektet tilrettet straks og senest i den efterfølgende fase, så det svarer til det styrende budget Såfremt anlægsbudgettet i forbindelse med tilbudsindhentning/licitation afviger - såvel i opadgående som i nedadgående retning - fra det laveste konditionsmæssige tilbud incl. eventuelle optioner men eksklusiv hovedposten Eventuelle tillægsarbejder med mere end 10%, omprojekterer og reviderer Rådgiveren projektet vederlagsfrit i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og i øvrigt efter forvaltningens anvisninger. Rådgiveren er således i denne situation uden vederlag forpligtet til at fremlægge forslag til alternative løsninger, f.eks. til ændringer i materialevalg, metoder eller

9 9(22) lignende med henblik på at overholde det endeligt godkendte anlægsbudget med tillæg af den tilladte variation på 10%. Hvis afvigelsen af det endelige anlægsbudget skyldes - ændring i projektet aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen - ændring i angivne forudsætninger for budget, eller - forhold som Rådgiveren ikke havde eller burde have haft kendskab til på tidspunktet for budgettets ajourføring gennemføres eventuel omprojektering efter regning Såfremt den i pkt. 8.3 foretagne tilbudsindhentning afviger fra det endeligt godkendte anlægsbudget med mindre end 5 %, har Teknik- og Miljøforvaltningen ret til at kræve omprojektering. Omprojekteringen udføres i så fald efter regning I tilfælde af omprojektering som nævnt under pkt. 8.3 har Rådgiveren krav på en rimelig tidsfristforlængelse efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen. Rådgiveren skal dog så vidt muligt opmande og forcere, således at eventuelt tidstab indhentes Dersom den i pkt. 8.3 omhandlede omprojektering ikke inden en af Teknik- og Miljøforvaltningen fastsat rimelig frist fører til overholdelse af det i pkt. 8.2 aftalte anlægsbudget (med tillæg af 10 %), er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til, i medfør af ABR 89, pkt. 8.2, straks at standse opgaven. Rådgiveren har i så fald ikke krav på nogen form for godtgørelse eller erstatning, uden at dette påvirker Teknik- og Miljøforvaltningens ret til vederlagsfrit at anvende det udarbejdede materiale med henblik på opgavens løsning Rådgiveren er, uanset om omprojektering foretages, stadig erstatningsansvarlig for Teknik- og Miljøforvaltningens tab som følge af ændringer af projektet, der skyldes overskridelse af det styrende budget. Herunder, men ikke begrænset til, udgifter til forgæves projektering, forgæves undersøgelser/rapporter, udførelse eller andre tab som følge af overskridelsen af det styrende budget. 9. Honorar 9.1. Honorar efter regning Der afregnes efter timesatserne, som angivet i Rådgiverens tilbud af [dd.mm.åååå]. Alle interne udgifter f.eks. til forsendelse, skrivning, telefon, CAD og andre Edb-ydelser er indeholdt i timesatserne. Ikke godkendte overskridelser af budgettet vil ikke blive honoreret. Det aftalte ressourceforbrug i ATR-skemaerne er udtryk for et budgetmaksimum, som kun må overskrides, hvis det på forhånd er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige. Såfremt Rådgiveren under opgavens udførelse mener, at Teknik- og

10 10(22) Miljøforvaltningen har ændret i opgaven eller grundlaget for denne, og Rådgiveren derfor vil kræve regulering af det i ATR-skemaet aftalte budgetmaksimum, skal Rådgiveren fremsætte sit krav uden ugrundet ophold. Eventuel overtid og weekend arbejde honoreres som normtid. Transporttid honoreres ikke. 10. Udlæg Udlæg refunderes i henhold til ABR 89 punkt 3.2 med undtagelse af kørsels- og transportudgifter (tog, skib, fly, bil, bus), der i stedet refunderes som følger: Transport under 100 km pr. dag refunderes ikke. Ved transport over 100 km pr. dag refunderes antal km over 100 km pr. dag i henhold til statens takster Kost og logi på rejse godtgøres efter statens gældende takster. Alle udlæg honoreres netto. 11. Udbetaling af honorar og udlæg Honorar efter regning Honorar og udlæg udbetales á conto månedsvis bagud. Følgende skal fremgå af regningen: Regningen skal vedlægges en oversigt, som ud for hver aktivitet angiver følgende: - Månedens forbrug opgjort i timer og DKK - Det akkumulerede forbrug opgjort i timer og DKK - Den estimerede fremdrift opgjort i % Dokumentation for eventuelle udlæg skal vedlægges regningen. Betalingsbetingelserne er 30 dage efter modtagelse af faktura. Teknik- og Miljøforvaltningen kan til enhver tid anmode Rådgiveren om at dokumentere det fakturerede timeforbrug i form af timesedler. Teknik- og Miljøforvaltningen er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå grundlaget for honorarberegningen. Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger (LBK nr. 798 af ). Teknik- og Miljøforvaltningens EAN nummer er: og faktura mærkes med Ny have ved Den Frie Udstillingsbygning 1295 reference til: Jane Hegner Mortensen samt rekvisitions nr. xxxxx Regninger skal omfatte hele måneder inden for samme finansår og skal sendes som e-faktura til:

11 11(22) Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Att.: Jane Hegner Mortensen 12. Tavshedspligt & kommunikation Begge parter er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som de måtte komme i besiddelse af vedrørende den anden parts kommercielle og tekniske know how og personaleforhold. Denne hemmeligholdelse påhviler også parterne efter aftalens ophør uanset årsagen hertil. Offentlig information/kommunikation, herunder offentliggørelse på Rådgiverens hjemmeside, vedrørende projektet kan kun ske efter skriftlig accept fra Teknikog Miljøforvaltningens projektleder. 13. Ansvar Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelser begrænser ikke Rådgiverens ansvar. I det omfang Rådgiveren træffer aftale om bistand fra øvrige rådgivere, indgår disse som underrådgivere for Rådgiveren, således at Rådgiveren er eneansvarlig over for Teknik- og Miljøforvaltningen. Rådgiverens ansvar er i h. t. ABR 89 pkt. 6.2 og er beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen på den af Rådgiveren tegnede professionelle ansvarsforsikring jf. afsnit 14 Forsikring. 14. Forsikring Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring hos Forsikringsselskab: [navn] med personskadeforsikring på minimum: [beløb] (Skal udfyldes: Typisk 5 mio.) kr. i dækningssum, og ting- og/eller formueskadeforsikring på minimum: [beløb] (Skal udfyldes: Typisk 5 mio.)kr. i dækningssum. Rådgiveren skal i forbindelse med kontraktindgåelse fremsende en kopi af forsikringspolicen, der vedlægges som bilag d. I øvrigt skal Rådgiveren i kontraktens løbetid på Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning straks dokumentere, at forsikringen er i kraft. Rådgiveren skal sikre, at eventuelle underrådgivere har tegnet sædvanlig professionel ansvarsforsikring, og er på forlangende forpligtet til at give Teknikog Miljøforvaltningen kopi af forsikringspolicen.

12 12(22) 15. Tvister 16. Udskydelse og standsning af opgaven Eventuelle tvister afgøres i voldgiftsretten i overensstemmelse med ABR 89, pkt. 9. Den omstændighed, at der opstår uenighed af nogen art mellem Rådgiveren og Teknik- og Miljøforvaltningen, berettiger ikke Rådgiveren til at standse eller forsinke opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget til at standse eller udskyde opgaven med 1 måneds varsel og betaler i så fald Rådgiveren for de ydelser, der er præsteret indtil standsnings- eller udskydelsestidspunktet. Rådgiveren er forpligtet til at minimere udgifterne, der er forbundet med, at opgaven standses eller udskydes, mest muligt. Teknik- og Miljøforvaltningen har for opgavens løsning, ret til at anvende det i medfør af aftalen tilvejebragt materiale, af hvad art det end måtte være. Standses en opgave, hvad enten det sker før (jf. ABR 89, pkt ) eller efter, projekteringen er påbegyndt, og ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen for opgavens løsning at gøre fremtidig brug af det materiale, der er udarbejdet inden opgavens standsning, har Rådgiveren ret til en samlet godtgørelse svarende til 8 % af det forventede honorar for de resterende aftalte projekteringsydelser. Er andet ikke aftalt anses rådgiverhonoraret at være fordelt som i nedenstående skemaer. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Projektopfølgning Andel af rådgiverhonorar Fase 1 25 % 20 % 40 % 15 % Helhedsplan fase 1 og 2 Projektforslag Hovedprojekt Projektopfølgning Andel af rådgiverhonorar Fase 2 15 % 25 % 40 % 20 % 17. Misligholdelse Ophæves kontakten som følge af misligholdelse jf. ABR 89, pkt. 8 er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til frit at anvende det af Rådgiveren og eventuelle underrådgivere udarbejdede materiale, og Rådgiveren er forpligtet inden 8 dage efter Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning herom at udlevere alt relevant materiale til sagens videre forløb. 18. Underskrift

13 13(22) Nærværende aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager ét eksemplar. For Teknik- og Miljøforvaltningen For Rådgiveren dato dato [Navn] [Navn]

14 Bilag a Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune 14(22) 1. Forpligtelsen Leverandøren (Rådgiveren) skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af Leverandøren, om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. 1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning Københavns Kommune skal i god tid, inden opstart, skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR nr./rut nr. Leverandøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Københavns Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Københavns Kommune kan konkret stille krav til, at Leverandøren på byggepladsen skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR nr./rut nr. Krav om skiltning er dog altid obligatorisk for byggerier med en varighed over en måned. Leverandøren er til enhver tid underlagt Københavns Kommunes instruktioner omkring ophold på Københavns Kommunes arbejdspladser. Københavns Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en kvittering for anmeldelsen til Københavns Kommune straks efter anmeldelsen. 2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Københavns Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers

15 15(22) overholdelse heraf. Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholdsog arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Københavns Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Københavns Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. Københavns Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold Frister Dokumentationen skal være Københavns Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Københavns Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage for dokumentation og 20 arbejdsdage for redegørelsen. 2.4 Videregivelse af dokumentation Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold. 3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Københavns Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit 1 Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav op til niveauet i arbejdsklausulen. Såfremt betingelsen for at tilbageholde vederlag er opfyldt, og det tilbageholdte vederlag som følge af manglende dokumentation ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, tilfalder det tilbageholdte vederlag Københavns Kommune. Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til kr. [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.

16 16(22) 3.2. Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til kr. [indsæt beløb i kr. pr. dag] indtil Leverandøren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. 4. Besøg på arbejdspladsen Københavns Kommune eller en tredjepart vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen. 5. Københavns Kommunes aftalestyringssystem Leverandøren skal ved kontraktindgåelse eller senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af opfordring fra Københavns Kommune, indberette basisoplysninger på sig selv og sine Underleverandører i Københavns Kommune til en hver tid anvendte Aftalestyringssystem, hvor relevante oplysninger om Københavns Kommunes kontrakter forefindes. Forpligtelsen til at indmelde eventuelle Underleverandører gælder kun for de Underleverandører, som udfører bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser for Leverandøren med en varighed på over 2 arbejdsdage. Underleverandører der leverer varer i tilknytning til indeværende aftale skal således ikke anføres. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i de anførte oplysninger, er Rådgiver forpligtet til at ajourføre oplysningerne i Aftalestyringssystemet. Københavns Kommune er berettiget til at foretage ændringer i forhold til, hvilke informationer, der skal indberettes i Aftalesystemet i hele kontraktperioden. Leverandøren forpligtes til at ajourføre oplysningerne i henhold til disse ændringer uden meromkostning for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.

17 17(22) Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag b Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at udvise samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN s 10 Global Compact-principper. Det sker ved, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter sig til at overholde kravene i dette bilag. Principperne i FN s Global Compact handler om: Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Anti-korruption 2. Leverandørens ansvar Leverandøren er alene forpligtet til at overholde kravene efter dette bilag ved opfyldelsen af Kontrakten, dvs. det leverede i forbindelse med den aktuelle opgave. Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod kravene i dette bilag, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist nødvendig omhu i forhold til tilrettelæggelse af produktionsprocesser eller metoder. Der lægges endvidere vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder efter dette bilag på ganske samme måde som for sine egne forhold. 3. Krav til Leverandøren 3.1 Menneskerettigheder Leverandøren forpligter sig til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN s Global Compact, og som dette bl.a. er kommet til udtryk i ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn og nr. 111 (1958) om diskrimination. 3.2 Arbejdstagerrettigheder Leverandøren forpligter sig til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer, at det leverede og dele heraf; ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod tvangsarbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957); ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod børnearbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999); er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) og nr. 135 (1971); er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970);

18 18(22) er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 1 (1919) og nr. 30 (1930); og er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 155 (1981). Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN s Global Compact. 3.3 Miljø Leverandøren forpligter sig til at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv. Leverandøren skal ved produktion og levering af de aftalte ydelser tilstræbe: at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations og støjulemper; at anvende hygiejnisk begrundende processer af betydning for miljøer og for mennesker; at begrænse brugen og spild af råstoffer og andre ressourcer; at fremme anvendelsen af renere teknologi; og at begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald. Der lægges vægt på, hvad der er realistisk at opnå, når den bedste tilgængelige teknik benyttes, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger. Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde princip 7, 8 og 9 i FN s Global Compact. Det betyder, at Leverandøren skal overholde de specifikt fastlagte krav til produktets egenskaber og de eventuelt fastlagte minimumskrav til miljø og energi. 3.4 Anti-korruption Endelig dom for korruption i kontraktperioden anses som væsentlig misligholdelse af Kontrakten. Korruption defineres som: aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, og alle tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel, f.eks. passiv bestikkelse, underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug. Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN s Global Compact. 4. Dokumentation Leverandøren er forpligtet til at fremsende følgende dokumentation for, at kravene efter punkt 3 er overholdt, hvis Københavns Kommune skriftligt anmoder herom: Erklæring fra Leverandørens ledelse om, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af de nævnte krav. Beskrivelse af de praktiske tiltag, som Leverandøren har gennemført for at sikre overholdelsen af kravene. Beskrivelsen kan omfatte en fremstilling af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag. Leverandøren er på Københavns Kommunes anmodning forpligtet til at deltage i opfølgende møder herom, herunder at indberette opdaterede beskrivelser af praktiske tiltag. Beskrivelse af resultatmålinger, hvori det beskrives, hvordan resultatet af iværksatte tiltag måles. F.eks. kan standarder som Global Reporting Initiative's (GRI) Sustainability Reporting Guidelines

19 19(22) anvendes, eller Leverandøren kan udarbejde en såkaldt "Communication On Progress" (COP), der er offentliggjort på FN's Global Compact hjemmeside. Dokumentation m.v. skal være Københavns Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter, at Københavns Kommunes anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage. Leverandørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er Københavns Kommune uvedkommende. 5. Procedure ved begrundet mistanke om manglende overholdelse af samfundsansvar Hvis der opstår begrundet mistanke om, at kravene i pkt. 3 ikke er overholdt, skal Leverandøren efter Københavns Kommunes skriftlige anmodning sende en skriftlig redegørelse inkl. dokumentation for: under hvilke processer og/eller -metoder de aktuelle varer, tjenesteydelser og/eller bygge og anlægsarbejder er tilvirket samt hvilke materialer, der indgår i opfyldelsen af Kontrakten. Leverandøren skal desuden redegøre for, om Leverandøren ved sin adfærd kan påvirke opfyldelsen af de nævnte krav, herunder gennem valg af underleverandører eller valg af dele til det leverede. Redegørelsen skal i fornødent omfang være ledsaget af attester om produktionsprocesser og -metoder samt materialevalg. Redegørelse m.v. skal være Københavns Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter, at Københavns Kommunes anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt forlænges til 20 arbejdsdage. Leverandørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er Københavns Kommune uvedkommende. 6. Sanktioner 6.1 Ophævelse Københavns Kommune kan ophæve Kontrakten helt eller delvist ved Leverandørens væsentlige misligholdelse. Følgende, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse: Hvis Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten ikke opfylder alle krav i pkt. 3. Hvis Leverandøren ikke overholder redegørelseskravene i pkt. 4 eller 5. Københavns Kommune kan på trods af misligholdelse vælge ikke at ophæve Kontrakten, uden at dette dog medfører, at Københavns Kommune mister sine rettigheder efter dette bilag. Københavns Kommune foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, herunder af hvorvidt der skal indledes dialog med Leverandøren. 6.2 Bod og erstatning mv. Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af pkt. 3. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør kr. [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af pkt. 4 og pkt. 5. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør kr. [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil Leverandøren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. Leverandørens betaling af bod udelukker ikke Københavns Kommune fra at kræve erstatning af Leverandøren efter dansk rets almindelige regler. Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte.

20 20(22) Forklaring af farvekoder: Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger. Grøn tekst: Vejledende tekst. Blå tekst: Angiver alternative muligheder. Bilag c ATR-skema - Vejledning I forbindelse med en rådgivers løsning af en opgave skal rådgiveren beskrive sine ydelser ved at opdele dem i aktiviteter. Hver aktivitet omfatter nogle forskellige faglige arbejder, som skal udføres. Opdelingen i aktiviteter kan være begrundet i enten at samle ensartede faglige kompetencer i samme aktivitet (emneopdelt) eller at vælge aktiviteterne i en logisk rækkefølge med forskellige faglige kompetencer (faseopdelt). Den første model anvendes ofte af rådgivere i forbindelse med afgivelse af tilbud (hvis rådgiver afgiver fast pris), og den anden model anvendes ofte efterfølgende ved detailplanlægning af rådgiverens udførelse af arbejdet. Aktivitetens beskrivelse omfatter omfang og indhold, tidsforbruget til udførelse af den beskrevne aktivitet og det forbrug af ressourcer, der er planlagt at skulle anvendes til udførelse af aktiviteten. I ATR-skema angives den samlede tid (fra start til slut) til udførelse af aktiviteten (tidsplanen) samt tidsforbruget og timeraten for hver af de medarbejdere (ressourcerne), der skal udføre aktiviteten. Produktsummen af medarbejdernes tidsforbrug i timer og deres timerate er aktivitetens pris / budgetmaksimum. Det beror på rådgivningens karakter, og om opgavebeskrivelsen er fyldestgørende, om der er tale om en fast pris eller et budgetmaksimum. ATR-skemaerne kan således anvendes i forbindelse med tilbud fra rådgivere, hvor der afgives pris eller budget på løsning af en opgave, hvilket forudsætter, at opgaven er velbeskrevet, eller i forbindelse med projektlederens detaljerede planlægning af rådgiverens ydelser efter kontrakten er indgået. Den samlede faste pris eller budgetpris for opgavens løsning skal være summen af de enkelte aktiviteters priser, angivet på ATRskemaerne. Opdeling af opgaven - Eksempel I eksemplet består rådgivningen af projektering og udførelse af et anlæg. Opdeling af opgavens løsning i aktiviteter ved tilbudsafgivelse (Emneopdelt): 1. Projektledelse 2. Adm. behandling (myndigheder og politisk) 3. Projektering 4. Udførelse Opdeling af opgavens løsning i aktiviteter ved gennemførelsen (Faseopdelt): 1. Ledelse, styring og koordinering 2. Idéoplæg 3. Program 4. Dispositionsforslag 5. Projektforslag 6. Hovedforslag 7. Udførelse og tilsyn 8. Projektafslutning Rubrikkerne i ATR-skemaet:

21 Projektnavn: Projekt nr.: 00xxx ATR nr. Rev. nr. Dato Sagsnr.: Udarbejdet 21(22) Aktivitetsnavn: En aktivitet, som indgår i rådgiverens ydelser ved løsning af en opgave, skal altid have en betegnelse. Det er vigtigt, at aktivitetens betegnelse skaber entydighed i ydelserne. Der må ikke herske tvivl om aktivitetens placering i rådgiverens samlede plan for opgavens løsning. Rev.: Grundlag og forudsætning: Her anføres det grundlag og de forudsætninger, som skal være gældende for denne aktivitets udførelse. Det er vigtigt at få præciseret såvel rådgiverens som bygherrens bidrag til fremskaffelse af grundlag og forudsætninger. Omfang og indhold: Beskrivelsen af aktivitetens (ydelsens) omfang og indhold skal være så klar og tydelig som mulig. Ved større og længerevarende aktiviteter kan disse med fordel opdeles i etaper. I rådgiverens detailplanlægning ved opgavens udførelse bør varigheden af en aktivitet ikke overskride 2 uger, før den skal opdeles i etaper eller i flere aktiviteter. Skal man senere kunne fastholde rådgiveren på budgettet, skal der ikke kunne opstå diskussion om, hvad der er indeholdt i aktiviteten. Andre aktører og/eller grænseflader: Ved udførelse af en aktivitet (ydelse) kan andre rådgivere, entreprenører eller bygherrens egen organisation være involveret. Der kan være tale om, at der kræves et samarbejde med andre, eller der er en grænseflade til et andet projekt, som kræver en velvilje fra andre. Hvis der er tale om en sådan situation, er det vigtigt, at det beskrives tydeligt, hvordan sagen gribes an, og hvem der har ansvaret for hvad. Særlige KS/ML forhold: Alt efter rådgivningens karakter kan der være særlige forhold omkring eller krav til kvalitetssikring/miljøledelse. Såfremt det er aktuelt, beskrives disse forhold her med angivelse af de ansvarlige personer hos rådgiver og bygherre. Rapporteringsform: I forbindelse med udførelsen af en eller flere aktiviteter ved løsning af en opgave kan bygherren ønske at blive orienteret om fremdriften i opgaveløsningen. Såfremt det er tilfældet, beskriver bygherren her den rapporteringsform, der ønskes, og med hvilken frekvens der skal rapporteres f. eks. månedsrapport. Resultat/dokumentation: Ved afslutningen af en aktivitets udførelse skal der foreligge en form for dokumentation af resultatet. Resultatet kan skulle stå alene eller være in-put til en anden aktivitet. Her beskrives klart og tydeligt, hvordan rådgiveren skal aflevere resultatet af aktivitetens udførelse. Start og slutdato: Tiden for aktivitetens samlede udførelse anføres her med en start- og slutdato. Milepæle: Såfremt der i forbindelse med udførelsen af denne aktivitet er deltidsfrister, der skal overholdes - f. eks. i forhold til andre projekter eller aktører - anføres de her, og de skal fremgå som milepæle i rådgiverens planlægning af aktivitetens udførelse.

22 22(22) De ressourcer, som rådgiveren planlægger at skulle anvende for at kunne udføre denne aktivitet, anføres i skemaet herunder. Ressourcerne er medarbejdere med forskellige faglige kompetencer og anciennitet. Hver enkelt medarbejder anføres i skemaet med angivelse af navn, faglig kompetence (faggruppe) og kategori (anciennitet, f. eks. junior-, senior- eller specialist). For hver medarbejder anføres det antal timer, der er planlagt for den enkelte medarbejders medvirken i udførelsen af aktiviteten samt dennes timesats i danske kr. (DKK). Produktsummen af de enkelte medarbejderes anførte timeforbrug og timesats er den pågældende aktivitets pris / budgetmaksimum. Ressourcer Navn Initialer Faggruppe Kategori Timer Sats Kr. Eksempel 1 Eks. 1 Ledelse Projektleder Eksempel 2 Eks. 2 Geoteknik Specialist Eksempel 3 Eks. 3 Projektering Ing. Senioringeniør Eksempel 4 Eks. 4 Projektering Ark. Seniorarkitekt Eksempel 5 Eks. 5 Projektering Ing. Ingeniør Eksempel 6 Eks. 6 Projektering Ing. Junioringeniør Eksempel 7 Eks. 7 Projektering Tekn. assistent Definering af faggrupper og kategori af medarbejderressourcer skal fremgå af rådgiverens tilbud eller kontrakt og være fastlagt af bygherrens projektleder i udbudsmaterialet.

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Projekt nr.: 01102 13.05.2015 Sags nr.: 01102 Dok. nr.: 2014-0250903 SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen:

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Bilag 13 Leverandørens samfundsansvar samt Arbejdsklausul Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner 25. maj 2016 Bilag A Selfbilling procedure Ørestads Boulevard 35 2300 København S Telefon 33 95 33 95 CVR-NR.

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i København

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i København A/S BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Bilag B - Transportdokument Standardformular for

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Microsimulering af cyklister i myldretid

Microsimulering af cyklister i myldretid Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om rådgivning og bistand til Microsimulering af cyklister i myldretid Dato: 18.04.2012 Sagsnr.: 2011- Dok.nr.: 2012- CVR nr. Københavns Kommune: 64942212 CVR nr. Rådgiver:

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet

RÅDGIVERAFTALE Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Områdefornyelsen Fuglekvarteret RÅDGIVERAFTALE Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet DATO: XX/XX 20XX Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand til. Projekt: [navn] Projekt nr.: [xxx] Version 24.10.2012. [dd.mm.åååå]

Aftale om teknisk rådgivning og bistand til. Projekt: [navn] Projekt nr.: [xxx] Version 24.10.2012. [dd.mm.åååå] Teknik- og Miljøforvaltningen Paradigme - Rådgiveraftale Sort tekst: Skal blive stående uændret, hvis den er relevant for det aktuelle projekt. Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger.

Læs mere

Projekt: Punktindsatser for bedre fremkommelighed

Projekt: Punktindsatser for bedre fremkommelighed Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Punktindsatser for bedre fremkommelighed [dd.mm.åååå] Sags nr.: [xxx] Dok. nr.: [xxx] SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen:

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

TEKNISK RÅDGIVNING TIL BROER OG BYGVÆRKER I KØBENHAVN

TEKNISK RÅDGIVNING TIL BROER OG BYGVÆRKER I KØBENHAVN Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE TEKNISK RÅDGIVNING TIL BROER OG BYGVÆRKER I KØBENHAVN DATO: XX/XX 20XX Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 4 2. OPGAVEN... 4 3. AFTALEGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE - SCANDIAGADE

RÅDGIVERAFTALE - SCANDIAGADE Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Center for Udførelse af Anlæg RÅDGIVERAFTALE - SCANDIAGADE 001275 DATO: 17.3.2016 Sags nr. 2016-0054013 Dokument nr.: 2016-0054013-1 Thobjo

Læs mere

TEKNISK RÅDGIVNING TIL BROER OG BYGVÆRKER I KØBENHAVN

TEKNISK RÅDGIVNING TIL BROER OG BYGVÆRKER I KØBENHAVN Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE TEKNISK RÅDGIVNING TIL BROER OG BYGVÆRKER I KØBENHAVN DATO: 12/5/2016 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 4 2. OPGAVEN... 4 3. AFTALEGRUNDLAG...

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Fredensborg Kommunes IT-Center (FK), vil gerne invitere til en miniudbudsrunde på etablering af projekt 13D

Fredensborg Kommunes IT-Center (FK), vil gerne invitere til en miniudbudsrunde på etablering af projekt 13D Fredensborg Kommunes IT-Center (FK), vil gerne invitere til en miniudbudsrunde på etablering af projekt 13D Vedhæftet: Gravemanual KML fil til brug i Google Earth (GE skal rettes til decimalgrader i opsætningen)

Læs mere