NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR. 10568935... 3"

Transkript

1 NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR UNDERRAMMEAFTALE 023_NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /TOTALENTREPRISE/A: TÆT_LAV/D3 SYDDANMARK/DELRAMMEAFTALE A03/(6:7)... 3 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri... 3 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces... 3 Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces... 3 (Del 01)...4 (Del 02)...5 (Del 03)...6 (Del 04)...7 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces... 7 (Del 01)...7 (Del 02)...8 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces... 8 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange... 8 (Del 01)...9 (Del 02)...10 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...11 (Del 02)...11 (Del 03)...12 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...12 (Del 02)...13 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...13 (Del 02)...14 (Del 03)...14 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 120_NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/D: TÆT_LAV/D3 SYDDANMARK/DELRAMMEAFTALE A18/(6:6) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...16 (Del 02)...16 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...17 (Del 02)...18 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...20 (Del 02)...21

2 (Del 03)...21 Bilag 29: INFO 15 Forbehold... 21

3 Nisgaard + Christoffersen A/S CVR-nr Underrammeaftale 023_Nisgaard + Christoffersen A/S CVR-nr : Rammeaftale /Totalentreprise/A: Tæt_lav/D3 Syddanmark/Delrammeaftale A03/(6:7) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri ID Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces ID 0650 Kvalitetssikringen tager udgangspunkt i den af bygherren fastsatte krav til kvalitet for det pågældende byggeri, herunder om overfladers, materialers, konstruktioners og installationers holdbarhed og opfyldelse af nærmere fastsatte krav og i det hele taget evnen til i aftalt eller forudsat omfang at modstå de påvirkninger, som de bliver udsat for. Kvalitetssikring vil medvirke til at sikre, at disse egenskaber findes i den færdige bygning. Kvalitetssikringen vil være i overensstemmelse med den viden om kvalitetssikring, som er alment kendt i fagkredse på ydelsestidspunktet, og vil overholde gældende bekendtgørelser og vejledninger om kvalitet. (i) Svigt i byggeriet undgås, bl.a. ved hjælp af forebyggelsesprincippet, herunder systematisk projekt/procesgranskning kombineret med den byggetekniske viden og erfaring der allerede foreligger. (ii) Med udgangspunkt i bygherres krav og ønsker (udbudsmaterialet), vil der blive foretaget en projektgranskning, som evt. kan resultere i at der foreslås bedre løsninger, der tager hensyn til totaløkonomien, således at der er balance mellem byggeudgiften og driftsudgiften. (iii) Projektgranskningen indeholder bl.a. også en vurdering af fremtidige brugeres arbejdsmiljø med henblik på at sikre at bygningerne kan efterses og bygningsdele kan udskiftes lettes mulig. Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces ID 0651

4 (Del 01) I projekteringsfasen vil totalentreprenøren og dennes rådgivere, hver for sig, kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytter de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. Rådgiveres og totalentreprenørers kvalitetssikring sker på grundlag af bygherrens krav herom i de respektive aftalegrundlag og omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelses udførelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet. For at undgå svigt, vælges der løsninger, som er så lidt risikobehæftede som muligt og som udnytter mulighederne for at skabe holdbart byggeri. Totalentreprenøren og dennes rådgivere vil inden aflevering af deres projektmateriale have gennemført projektgranskning, med henblik på at opdage og rette fejl, ufuldstændigheder, mangler, manglende sammenhæng, uhensigtsmæssige valg af løsninger eller at afdække særlige risici. ID 0652

5 (Del 02) (i) Behovet for bemanding / ressourcetildeling vurderes løbende på grundlag af sagens fremdrift i relation til projekteringstidsplanen. (ii) Med det formål at sikre, at alle involverede parter er i besiddelse af relevante dokumenter samt undgå fejlagtigt brug af forældede dokumenter, aftales en procedure for udveksling af dokumenter inden opstart. Dette gælder både mellem teknikerne indbyrdes i totalrådgivergruppen og mellem teknikerne og bygherrens repræsentanter. Som dokumenter betragtes både trykte dokumenter og elektroniske dokumenter, herunder tegninger. (iii) I kvalitetsplanen fastlægges hvem der fremstiller materiale til myndighedsgodkendelser og indhenter tilladelserne vedr. projektets delelementer. For at sikre overensstemmelse mellem projekt og forslag, indbyrdes harmoni mellem tegninger, overholdelse af myndighedskrav o.s.v. foretages en granskning og kontrol af det samlede projektmateriale. Granskningen gennemføres med udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering og under hensyntagen til forløbet af detailprojekteringen, hvor nye risikoområder kan være opstået. (iv) I kvalitetsplanen fastlægges bl.a. de tekniske fagområder, som opgaven omfatter, og grænsefladerne for ansvarsområderne for totalrådgivergruppens enkelte medlemmer defineres. Endvidere indgår en plan for hvornår og i hvilket omfang, der foretages risikovurdering, projektgranskning og kontrol. (v) Hvis risikovurdering og/eller projektgranskning, afslører fejl eller mangler ved projektet, vil disse blive registreret på et projektgranskningsskema, som vil blive fremsendt til alle relevante parter og afklaringen / løsningen vil på et efterfølgende projekteringsmøde blive gennemgået og gransket. ID 0653

6 (Del 03) (vi) Der kan være mange grunde til, at der opstår behov for at lave ændringer i projektet undervejs i projekteringen og udførelsen; nye brugere stiller nye krav, ny viden, at forudsætningerne for byggeriet ændres osv. I sådanne tilfælde vil der være behov for løbende justeringer i projektet. Det er klart, at det ikke er alle foreslåede ændringer, der ubetinget skal gennemføres. Det skal overvejes nøje, om et ændringsforslag er den nødvendige indsats værd. Når man vælger at ændre i projektet, er der forskellige værktøjer, man med fordel kan bruge til at sikre, at der fortsat er balance i rammevilkårene: Hyppig estimering - I projekter med fastlåste økonomiske rammer kan man arbejde med at foretage hyppige estimater for projektets samlede økonomi. Her skal designet løbende tilpasses økonomien (og ikke omvendt!), så man ikke skal starte forfra i sin budgettering. Beslutningsproces - Når der opstår behov for ændringer, er det vigtigt, at bygherreorganisationen er gearet til at træffe beslutninger hurtigt. Langtrukken beslutningstagning kan dræbe enhver fremdrift og resultere i, at hverken økonomi eller tidsplan kan overholdes. Der udarbejdes en beslutningsplan, hvor leveranceteamet, projektledelsen og bygherren forpligter sig til deadlines, samt en proces for effektiv beslutningstagning. Fleksibilitet - En mulig strategi er at arbejde med et grunddesign med tilvalg af forskellige muligheder, så alt ikke skal omprojekteres, hvis budgettet kommer under pres. Ændringer kan betyde en forskydning af tidsplanen, og en forlængelse af byggeperioden er ofte forbundet med store omkostninger. Desuden er det en krævende proces at håndtere løbende ændringer af projektets indhold. Det er helt afgørende, at bygherren i den forbindelse kommunikerer, hvordan han prioriterer tid, økonomi og kvalitet, og at en eventuel tilpasning ikke sker tilfældigt, men foretages bevidst via en struktureret og velovervejet proces. ID 0654

7 (Del 04) (vii) Som en integreret del af udbudsmaterialet stilles der krav til entreprenørers og håndværkeres kvalitetsstyringssystemer, herunder bl.a. minimumskravene til en kontrolplan, som de udførende skal udarbejde. Minimumskravene vil være baseret på den foretagne risikovurdering og projektgranskning. Inden opstart af den enkelte entreprise foretages en projektgennemgang med de udførende for at sikre, at projektmaterialet er forstået korrekt. Samtidig redegør entreprenøren for valg af arbejdsmetoder, så eventuelle uhensigtsmæssigheder afklares. Denne projektgennemgang tager udgangspunkt i fagentreprenørens egen projektgranskning, som er foretaget inden mødet. Fagtilsyn, evt. i kombination med byggeledelse, vil blive udøvet af de respektive teknikere fra henholdsvis arkitekt og ingeniør. Tilsyn vil blive udført med udgangspunkt i en tilsynsplan, der primært er baseret på den foretagne risikovurdering, resultaterne af projektgranskningen samt aftalerne på projektgennemgangsmøderne. (viii) Der benyttes alment anerkendte principper for udformning af tegninger og beskrivelser, herunder anvendelse af entydige symboler og ensartet tekstmæssig udformning. Principperne vil blive aftalt på det første projekteringsmøde. Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces ID 0655 (Del 01) Kvalitetsbevidsthed er et nøgleord i de mange processer som udføres, ikke mindst i forbindelse med udførelsesfasen således, at de til stadighed udføres i en god håndværksmæssig kvalitet, der lever op til kravene fra både vore bygherre, som os selv. Der etableres der et sagsspecifikt kvalitetsstyringssystem, som prioriteres som et væsentligt værktøj i bestræbelserne på, at sikre en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, således at svigt i byggeriet modvirkes og byggearbejdet opnår den tilsigtede kvalitet. (i) For korte frister kan føre til forhastet arbejde og dermed til større risiko for svigt i byggeriet. Derfor vil tidsplaner og ressourcefordeling være i fokus fra dag 1, så der afsættes det nødvendige til granskning, planlægning og udførelse. Der udarbejdes ligeledes en plan for tilsyn med byggeriet under udførelsen og der afsættes de nødvendige ressourcer og tid til at gennemføre disse. (ii) For at sikre, bygherre den ønskede kvalitet udarbejder de projekterende en tilsynsplan, som viser omfanget af tilsyn med entreprenørens udførelse, samt fører tilsyn med byggeriet. De projekterende udarbejder planen under projekteringen og tilsynet sættes ind, hvor risikoen for svigt er størst. ID 0656

8 (Del 02) (iii) Med det formål at sikre, at alle involverede parter er i besiddelse af relevante dokumenter samt undgå fejlagtigt brug af forældede dokumenter, aftales en procedure for udveksling af dokumenter. Denne procedure vil fremgå at den fælles kvalitetshåndbog. (iv) Der udarbejdes en sagsspecifikt kvalitetssikringshåndbogen, som er et fælles værktøj for alle entrepriser på byggesagen og sikre herved en ensartet og systematisk kvalitetsstyring igennem hele sagens forløb. Alle entreprenører / underentreprenører forpligter sig, ved kontraktindgåelse, til at styre og dokumenterer kvalitet iht. denne. Kvalitetssikringen består af en række kontroller, der hver især skal dokumentere, at entreprenørerne opfylder de fastlagte krav til produktets eller serviceydelsens kvalitet. Omfanget af kontroller fremgår af sagens kontrolplan. (v) Hvis risikovurdering og/eller projektgranskning, afslører fejl eller mangler ved projektet, vil disse blive registreret på et projektgranskningsskema, som vil blive fremsendt til alle relevante parter og afklaringen / løsningen vil på et efterfølgende projektgennemgangsmøde blive gennemgået og gransket. Konstaterer den KS-ansvarlige eller tilsynet at der en fejl eller en mangel under udførelsen, registreres dette på et tilsynsnotat, og der tages kontakt til den leverandør / håndværker, der skal udbedre fejlen. Der sikres opfølgning ved at sætte en tidsfrist for ny kontrol af samme bygningsdel. Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces ID 0657 For at sikre en effektiv egenkontrol, udarbejdes der en tilsynsplan, som beskriver byggeledelsens ansvar ifm tilsyn i hele byggeperioden, herunder løbende kontrol af udførte arbejder samt kontrol af den udførte kvalitetssikringsdokumentation. Tilsynsplanen indeholder også procedurer for mestergennemgange / slutkontroller, som udføres når afgrænsede dele af arbejdet er afsluttet og/eller når entreprisen er afsluttet I projekteringsfasen vil totalentreprenøren og dennes rådgivere, hver for sig, kvalitetssikre deres ydelser. Egenkontrollen består bl.a. i projektgranskninger samt fælles projekteringsmøder, som alle dokumenteres ved notater og/eller referater. Der udarbejdes en kontrolliste i denne forbindelse. Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange ID 0658

9 (Del 01) Kvalitetssikring prioriteres højt. Som det fremgår af vores kvalitetshåndbog - som er gældende for alle aktører på vore byggepladser - vil kontrol, registrering af fejl og mangler samt udbedring af disse være en løbende proces igennem hele byggeriet. Mangler der påvises af bygherre eller dennes rådgivere vil efter samme princip blive udbedret og dokumenteret. Dette er med til at sikre, at chancerne for en mangelfri aflevering er til stede. (i) Inden aflevering, gennemgås byggeriet for tekniske fejl og mangler således at evt, uhensigtsmæssigheder kan afhjælpes i samarbejde med de pågældende entreprenører. Nisgaard + Christoffersen A/S har gode erfaringer med procedurer som sikre en mangelfri aflevering. Disse procedurer indbefatter bl.a.: - Løbende kontrol og tilsyn med arbejdet samt kontrol af KS for udførte arbejder. - Alle underentreprenører forpligter sig til, ved kontraktindgåelse, at foretage en mestergennemgang af egne arbejder, når arbejderne er afsluttet. Denne gennemgang skal dokumenteres over for byggeledelsen, og først når der er foretaget afhjælpning i henhold til gennemgangen, kan arbejdet meldes færdigt. - Færdigmelding kan kun foretages skriftlig, hvor underentreprenøren ved sin underskrift indestår for at alle under hans entreprise forekommende arbejder og leverancer er udført i overensstemmelse med det aftalte. Sammen med færdigmelding skal der afleveres - Kopi af den færdiggjorte kvalitetssikring og dokumentation for at entreprenøren på systematisk måde har gennemført en samlet slutkontrol af det byggeri, der er omfattet af færdigmeldingen. - UE ers mestergennemgang og mangelafhjælpning kontrolleres af byggeledelsen og herefter inviteres bygherres rådgivere til gennemgang. Evt. mangler udbedres og der indkaldes til aflevering. Afleveringsforretningen omfatter desuden de i udbudsmaterialet fastlagte betingelser vedr. "som udført', vedligeholdelsesmanual, driftsinstruks og dokumentation for inspektion af installationer, lydmålinger og indreguleringsrapporter. ID 0659

10 (Del 02) (ii) Påviste mangler, efter 1. års gennemgang vil straks blive videresendt til de pågældende entreprenører, med tidsfrist for udbedring. Færdigmelding kan kun foretages skriftlig, hvor underentreprenøren ved sin underskrift indestår for at mangler er udbedret. Byggeledelsen vil herefter kontrollere dette og herefter færdigmelde til Bygherre. (iii) Påviste mangler, efter 5. års gennemgang vil straks blive videresendt til de pågældende entreprenører, med tidsfrist for udbedring. Færdigmelding kan kun foretages skriftlig, hvor underentreprenøren ved sin underskrift indestår for at mangler er udbedret. Byggeledelsen vil herefter kontrollere dette og herefter færdigmelde til Bygherre. Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler ID 0660 Såfremt der konstateres alvorlige fejl eller mangler ved byggeriet, som ikke er opdaget ved afleveringen eller ved 1 års gennemgangen, vil disse blive udbedret hurtigst mulig. Entreprenøren vil dog ofte kunne udskyde at udbedre mindre fejl eller mangler, til efter at 1- års / 5-års gennemgangen har fundet sted, under forudsætning af, at de påviste mangler ikke forværres, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherre. Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation ID 0661 Nisgaard + Christoffersen A/S baserer sin projektfilosofi på udstrakt brugerinddragelse og gennemsigtighed i processen: At lede vejen til produktet, i vished om at processens kvalitet kan være afgørende for produktets faktiske kvalitet. Vi har gennem en mangeårig beskæftigelse med både offentlige og private bygherrer opnået stor erfaring heri. Nisgaard + Christoffersen A/S vil i sin tilgang til projektet udnytte sine erfaringer fra lignende sager til at sikre en fyldestgørende orientering og involvering af bygherrens organisation. Brugerne foreslås tildelt en placering i projektorganisationen som sikrer, at de - inden for rammerne af byggeprogrammets og tilbuddets forudsætninger - medinddrages i den videre udvikling af de fremtidige rammer for deres hverdag. Ved at holde brugerne orienteret og inddrage dem i projektarbejdet sikres tilfredshed og projektejerskab, og der opbygges et godt og solidt fundament for et vellykket projektforløb. Projektorganisationen på alle sager vil tydeligt definerede roller / ansvar samt samarbejdet i byggeriets forskellige faser: - Forslagsfase (herunder involverings- og implementeringsfase) - Projekteringsfase - Udførelsesfase Opgaven vil typisk involvere flere forskellige parter, hvorfor en projektorganisering vil tage højde for en tværgående repræsentation og deltagelse.

11 Projektarbejdets tværfaglige tilgang med at inddrage flere forskellige enheder og faglige specialer er med til at skabe synergi og værdi samt frigøre idéer og viden til gavn for opgaveløsningen. Det er desuden medvirkende til at kvalitetssikre og øge træfsikkerheden i opgaveløsningen samt sikre ejerskab til projektet og dets resultater. Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation ID 0662 (Del 01) Til løsning af opgaver nedsættes en projektorganisation, der typisk er bygget op omkring nedenstående nøgleroller. Rollefordelingen har bl.a. til formål at skabe entydige og enkle kommunikationsveje og en enkel kontaktflade mellem bygherre, entreprenør og dennes rådgivere. De enkelte aktører vil med hver deres spidskompetencer optimere de enkelte faser, mens projektets kontinuitet sikres med gennemgående nøglepersoner. - Projekteringsleder: Totalentreprenørens projekteringsleder har ansvaret for styring af projekteringsforløbet herunder den direkte kontakt til bygherre, rådgivere, myndigheder og øvrige sagsmedarbejdere. Projekteringsledere har ligeledes det overordnede ansvar for projektets gennemførelse - herunder styring af kvalitet, miljø, tid og økonomi. Projekteringslederen varetager bygherrekontakten, og står desuden for den koordinerende kontakt til rådgiverne. Under projektoptimering og tilretning vil projekteringslederen have ansvaret for at gøre opmærksom på evt. økonomiske konsekvenser af konkrete projektændringer overfor brugere og bygherre. Projekteringslederen vil være gennemgående under hele projekteringen, men vil overdrage styringen af projektet til projekt- og byggelederen efter godkendt hovedprojekt. ID 0663 (Del 02) - Arbejdsmiljøkoordinator (P) Sikre, at der bliver taget hensyn til sikkerhed og sundhed i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg og udarbejder PSS som en integreret proces under projekteringen. - IKT ledelse og we ID 0664

12 (Del 03) - Projektleder Når hovedprojekt foreligger, overtager projektlederen ansvaret for projektets gennemførelse, herunder: - styring af økonomi herunder aftaler om mer- og mindreydelser - styring af tid herunder udfærdigelse af detailtidsplaner Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi ID 0665 (Del 01) Vore kalkulationer er altid fagopdelt og under hvert fag opdelt efter bygningsdele. Alle kalkuler er kalkuleret i kostpriser. Arbejder kalkuleret for egenproduktion angiver kostpris på løn og kostpris på materialer og materielleje. Priserne tillægges et %-tillæg, som bl.a. skal dække udgifter til transport, forbrugsgods m.m. Til administration og styring beregnes et %-tillæg på lønsummen, og til avance beregnes en %-sats af summen efter tillæg af førnævnte. Tillægsydelser kan beregnes efter ovenstående eller efter V&S priser med de regler der er gældende for dette. På leverancer og UE ydelser beregnes et %-tillæg til administration og styring, avance beregnes med en %-sats af summen efter tillæg af førnævnte. Tillægsydelser beregnes efter ovenstående. Fradragspriser beregnes som kostpriser Vi kan tilbyde fuld åbenhed om sagsøkonomi hvilket indebærer at detailspecifikationer af al prisdannelse kan oplyses i relevant omfang. Dette medfører, at alle parter er medansvarlige for at sikre, at økonomien holdes indenfor kontraktsummen/budgetrammen, og er forpligtet til at medvirke til optimering af økonomien med henblik på at opnå en øget indtjening/besparelse for alle parter. For styring af projektets økonomi udarbejdes et budgetskema, der som minimum indeholder budgettal for alle faggrupper. Der holdes status/rapporteringsmøder hver måned, hvor projektlederen er forpligtet til at være ajourført med sagens økonomiske stade. Der foretages løbende registrering af budgetafvigelser, således at evt. nødvendig korrigerende handlinger kan aftales. ID 0666

13 (Del 02) Ovenstående kalkulationsprincipper og åbenhed om prisdannelse sammenholdt med projektmaterialet kan sikre gennemsigtighed i kostpriser og mængder, entydige og kontrollérbare elementer og en klar håndtering af ændringsydelser. Budgetstyringen skal sikre, at entreprisens forkalkulation og entreprisetilbud efterleves fra kalkulation til aflevering af byggeriet. Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper ID 0667 (Del 01) Projektoptimering er en aktivitet i et byggeprojekt, hvor parterne inden udførelsen i fællesskab gennemarbejder projektmaterialet inden for en afsat ramme af tid og økonomi. Et projektoptimeringsforløb gennemføres som en række tværfaglige møder eller workshops. Typisk vil følgende deltagere være relevante: Bygherre, arkitekt, entreprenørens byggeledere, sikkerhedskoordinator, centrale leverandører, repræsentanter fra de udførende fag samt ingeniører fra de forskellige tekniske fag. Mellem møderne vil konsekvenserne af idéerne vurderes. Rådgiverne vil typisk vurdere kvalitetsmæssige konsekvenser af optimeringsforslag, mens de udførende og leverandører vurderer de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Efterfølgende samles disse beregninger og holdes op mod bygherrens krav og kriterier for at vælge den optimale løsning. I et godt samspil mellem bygherre, de projekterende og udførende, fører projektoptimeringen til: - De bedst mulige løsninger - Det nødvendige projektmateriale - Et bygbart projekt - At få truffet de nødvendige beslutninger før udførelse - Enighed om den efterfølgende proces ID 0668

14 (Del 02) Projektoptimering gennemføres umiddelbart efter tildelingen og indgåelse af kontrakten. Vi vil i denne fase komme med gode idéer til projektet og pege på behov for afklaring af problemer eller mangelfulde områder. Hvis muligt, vil vi bringe løsninger, produkter og leverandører ind i projektet for at optimere ift. bygbarhed. For at sikre et godt forløb, sættes projektoptimeringen i gang med en indledende projektpræsentation samt forventningsafstemning vedrørende projektoptimeringen. Et tidligt og grundigt indblik i projektet og giver os også mulighed for at tilpasse projektet og processen, så produktionen kan foregå planlagt og gnidningsfrit. I forløbet vil de udførende og eventuelt leverandører byde ind med konkrete produkter, komponenter eller løsningsforslag til projektet. Forslagene skal naturligvis vurderes ift. konsekvens for tid, økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø og drift, og der må ikke foretages ændringer, der er så væsentlige, at det vil have betydning for de udbudsretslige forhold omkring projektet. I projektoptimeringen gennemgås projektets tegninger og beskrivelser, og de udførende udpeger steder, hvor løsningerne giver udfordringer ift. bygbarhed og arbejdsmiljømæssige forhold. Det kan f.eks. være ift. pladsforhold og adgangsveje, byggepladsens indretning, vejrligsforanstaltninger, materiel, aktivitetsrækkefølge m.v. ID 0669 (Del 03) Projektoptimeringen vil også indeholde en optimering af den forestående byggeproces. Tidsog procesmæssige udfordringer kan evt. løses ved at vælge andre produkter, udførelsesmetode eller -rækkefølge. Processen vil endvidere koordineres i et samspil mellem entreprenørerne. Vi vil løbende vurdere ændringer og nye idéer i forhold til projektets samlede økonomi, hvori også driftsomkostninger inddrages. Eventuelle projektændringer eller ændringer i valg af materialer vil blive videregivet til alle relevante parter og herefter sættes der fokus på den efterfølgende proces udførelsen. Produktionsforberedelse drøftes ift., om der er forhold, der skal afklares, inden byggeriet kan påbegyndes. Endvidere drøftes den kommende proces og herunder parternes roller under udførelsen, samt hvordan samarbejde, kommunikation og beslutningstagning håndteres. I denne fase vil retningslinjer for kvalitetssikring og drift- og vedligehold også blive cementeret og løbende kontrolleret. Bilag 29: INFO 15 Forbehold ID 0670 Ingen generelle forbehold

15 Underrammeaftale 120_Nisgaard + Christoffersen A/S CVR-nr : Rammeaftale /Hovedentreprise/D: Tæt_lav/D3 Syddanmark/Delrammeaftale A18/(6:6) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri ID Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces ID 3700 Kvalitetssikringen tager udgangspunkt i den af bygherren fastsatte krav til kvalitet for det pågældende byggeri, herunder om overfladers, materialers, konstruktioners og installationers holdbarhed og opfyldelse af nærmere fastsatte krav og i det hele taget evnen til i aftalt eller forudsat omfang at modstå de påvirkninger, som de bliver udsat for. Kvalitetssikring vil medvirke til at sikre, at disse egenskaber findes i den færdige bygning. Kvalitetssikringen vil være i overensstemmelse med den viden om kvalitetssikring, som er alment kendt i fagkredse på ydelsestidspunktet, og vil overholde gældende bekendtgørelser og vejledninger om kvalitet. (i) Svigt i byggeriet undgås, bl.a. ved hjælp af forebyggelsesprincippet, herunder systematisk projekt/procesgranskning kombineret med den byggetekniske viden og erfaring der allerede foreligger. Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces ID 3701

16 (Del 01) Kvalitetsbevidsthed er et nøgleord i de mange processer som udføres, ikke mindst i forbindelse med udførelsesfasen således, at de til stadighed udføres i en god håndværksmæssig kvalitet, der lever op til kravene fra både vore bygherre, som os selv. Der etableres der et sagsspecifikt kvalitetsstyringssystem, som prioriteres som et væsentligt værktøj i bestræbelserne på, at sikre en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, således at svigt i byggeriet modvirkes og byggearbejdet opnår den tilsigtede kvalitet. (i) For korte frister kan føre til forhastet arbejde og dermed til større risiko for svigt i byggeriet. Derfor vil tidsplaner og ressourcefordeling være i fokus fra dag 1, så der afsættes det nødvendige til granskning, planlægning og udførelse. Der udarbejdes ligeledes en plan for tilsyn med byggeriet under udførelsen og der afsættes de nødvendige ressourcer og tid til at gennemføre disse. (ii) For at sikre, bygherre den ønskede kvalitet udarbejder de projekterende en tilsynsplan, som viser omfanget af tilsyn med entreprenørens udførelse, samt fører tilsyn med byggeriet. De projekterende udarbejder planen under projekteringen og tilsynet sættes ind, hvor risikoen for svigt er størst. (iii) Med det formål at sikre, at alle involverede parter er i besiddelse af relevante dokumenter samt undgå fejlagtigt brug af forældede dokumenter, aftales en procedure for udveksling af dokumenter. Denne procedure vil fremgå at den fælles kvalitetshåndbog. ID 3702 (Del 02) (iv) Der udarbejdes en sagsspecifikt kvalitetssikringshåndbogen, som er et fælles værktøj for alle entrepriser på byggesagen og sikre herved en ensartet og systematisk kvalitetsstyring igennem hele sagens forløb. Alle entreprenører / underentreprenører forpligter sig, ved kontraktindgåelse, til at styre og dokumenterer kvalitet iht. denne. Kvalitetssikringen består af en række kontroller, der hver især skal dokumentere, at entreprenørerne opfylder de fastlagte krav til produktets eller serviceydelsens kvalitet. Omfanget af kontroller fremgår af sagens kontrolplan. (v) Hvis risikovurdering og/eller projektgranskning, afslører fejl eller mangler ved projektet, vil disse blive registreret på et projektgranskningsskema, som vil blive fremsendt til alle relevante parter og afklaringen / løsningen vil på et efterfølgende projektgennemgangsmøde blive gennemgået og gransket. Konstaterer den KS-ansvarlige eller tilsynet at der en fejl eller en mangel under udførelsen, registreres dette på et tilsynsnotat, og der tages kontakt til den leverandør / håndværker, der skal udbedre fejlen. Der sikres opfølgning ved at sætte en tidsfrist for ny kontrol af samme bygningsdel. Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces ID 3703

17 For at sikre en effektiv egenkontrol, udarbejdes der en tilsynsplan, som beskriver byggeledelsens ansvar ifm tilsyn i hele byggeperioden, herunder løbende kontrol af udførte arbejder samt kontrol af den udførte kvalitetssikringsdokumentation. Tilsynsplanen indeholder også procedurer for mestergennemgange / slutkontroller, som udføres når afgrænsede dele af arbejdet er afsluttet og/eller når entreprisen er afsluttet Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange ID 3704 (Del 01) Kvalitetssikring prioriteres højt. Som det fremgår af vores kvalitetshåndbog - som er gældende for alle aktører på vore byggepladser - vil kontrol, registrering af fejl og mangler samt udbedring af disse være en løbende proces igennem hele byggeriet. Mangler der påvises af bygherre eller dennes rådgivere vil efter samme princip blive udbedret og dokumenteret. Dette er med til at sikre, at chancerne for en mangelfri aflevering er til stede. (i) Inden aflevering, gennemgås byggeriet for tekniske fejl og mangler således at evt, uhensigtsmæssigheder kan afhjælpes i samarbejde med de pågældende entreprenører. Nisgaard + Christoffersen A/S har gode erfaringer med procedurer som sikre en mangelfri aflevering. Disse procedurer indbefatter bl.a.: - Løbende kontrol og tilsyn med arbejdet samt kontrol af KS for udførte arbejder. - Alle underentreprenører forpligter sig til, ved kontraktindgåelse, at foretage en mestergennemgang af egne arbejder, når arbejderne er afsluttet. Denne gennemgang skal dokumenteres over for byggeledelsen, og først når der er foretaget afhjælpning i henhold til gennemgangen, kan arbejdet meldes færdigt. - Færdigmelding kan kun foretages skriftlig, hvor underentreprenøren ved sin underskrift indestår for at alle under hans entreprise forekommende arbejder og leverancer er udført i overensstemmelse med det aftalte. Sammen med færdigmelding skal der afleveres - Kopi af den færdiggjorte kvalitetssikring og dokumentation for at entreprenøren på systematisk måde har gennemført en samlet slutkontrol af det byggeri, der er omfattet af færdigmeldingen. - UE ers mestergennemgang og mangelafhjælpning kontrolleres af byggeledelsen og herefter inviteres bygherres rådgivere til gennemgang. Evt. mangler udbedres og der indkaldes til aflevering. Afleveringsforretningen omfatter desuden de i udbudsmaterialet fastlagte betingelser vedr. "som udført', vedligeholdelsesmanual, driftsinstruks og dokumentation for inspektion af installationer, lydmålinger og indreguleringsrapporter. ID 3705

18 (Del 02) (ii) Påviste mangler, efter 1. års gennemgang vil straks blive videresendt til de pågældende entreprenører, med tidsfrist for udbedring. Færdigmelding kan kun foretages skriftlig, hvor underentreprenøren ved sin underskrift indestår for at mangler er udbedret. Byggeledelsen vil herefter kontrollere dette og herefter færdigmelde til Bygherre. (iii) Påviste mangler, efter 5. års gennemgang vil straks blive videresendt til de pågældende entreprenører, med tidsfrist for udbedring. Færdigmelding kan kun foretages skriftlig, hvor underentreprenøren ved sin underskrift indestår for at mangler er udbedret. Byggeledelsen vil herefter kontrollere dette og herefter færdigmelde til Bygherre. Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler ID 3706 Såfremt der konstateres alvorlige fejl eller mangler ved byggeriet, som ikke er opdaget ved afleveringen eller ved 1 års gennemgangen, vil disse blive udbedret hurtigst mulig. Entreprenøren vil dog ofte kunne udskyde at udbedre mindre fejl eller mangler, til efter at 1- års / 5-års gennemgangen har fundet sted, under forudsætning af, at de påviste mangler ikke forværres, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherre. Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation ID 3707 Nisgaard + Christoffersen A/S baserer sin projektfilosofi på udstrakt bygherreinddragelse og gennemsigtighed i processen: At lede vejen til produktet, i vished om at processens kvalitet kan være afgørende for produktets faktiske kvalitet. Vi har gennem en mangeårig beskæftigelse med både offentlige og private bygherrer opnået stor erfaring heri. Nisgaard + Christoffersen A/S vil i sin tilgang til projektet udnytte sine erfaringer fra lignende sager til at sikre en fyldestgørende orientering og involvering af bygherrens organisation. Projektorganisationen på alle sager vil tydeligt definerede roller / ansvar samt samarbejdet i byggeriets udførelsesfase Opgaven vil typisk involvere flere forskellige parter, hvorfor en projektorganisering vil tage højde for en tværgående repræsentation og deltagelse. Dette er med til at skabe synergi og værdi samt frigøre idéer og viden til gavn for opgaveløsningen. Det er desuden medvirkende til at kvalitetssikre og øge træfsikkerheden i opgaveløsningen samt sikre ejerskab til projektet og dets resultater. Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation ID 3708 Til løsning af opgaver nedsættes en projektorganisation, der typisk er bygget op omkring nedenstående nøgleroller. De enkelte aktører vil med hver deres spidskompetencer optimere de enkelte faser, mens

19 projektets kontinuitet sikres med gennemgående nøglepersoner. - Projektleder Når hovedprojekt foreligger, overtager projektlederen ansvaret for projektets gennemførelse, herunder: - styring af økonomi herunder aftaler om mer- og mindreydelser - styring af tid herunder udfærdigelse af detailtidsplaner. - styring af kvalitet herunder kontrol af KS-mapper. - Byggeleder Entreprenørens byggeleder står for den daglige styring på byggepladsen herunder styring af egenproduktion og sikre at arbejdet udføres håndværkmæssigt og teknisk korrekt samt koordinering af underentreprenører m.v. - Arbejdsmiljøkoordinator (B) Færdiggør og ajourfører løbende PSS. Afholder opstartemøder, supplerende informationsmøder, sikkerhedsmøder og foretager sikkerhedsrunderinger. Rollen varetages af den som bygherre i udbudsmaterialet har udpeget til dette. Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi ID 3709 Vore kalkulationer er altid fagopdelt og under hvert fag opdelt efter bygningsdele. Alle kalkuler er kalkuleret i kostpriser. Arbejder kalkuleret for egenproduktion angiver kostpris på løn og kostpris på materialer og materielleje. Priserne tillægges et %-tillæg, som bl.a. skal dække udgifter til transport, forbrugsgods m.m. Til administration og styring beregnes et %-tillæg på lønsummen, og til avance beregnes en %-sats af summen efter tillæg af førnævnte. Tillægsydelser kan beregnes efter ovenstående eller efter V&S priser med de regler der er gældende for dette. På leverancer og UE ydelser beregnes et %-tillæg til administration og styring, avance beregnes med en %-sats af summen efter tillæg af førnævnte. Tillægsydelser beregnes efter ovenstående. Fradragspriser beregnes som kostpriser Vi kan tilbyde fuld åbenhed om sagsøkonomi hvilket indebærer at detailspecifikationer af al prisdannelse kan oplyses i relevant omfang. Dette medfører, at alle parter er medansvarlige for at sikre, at økonomien holdes indenfor kontraktsummen/budgetrammen, og er forpligtet til at medvirke til optimering af økonomien med henblik på at opnå en øget indtjening/besparelse for alle parter. For styring af projektets økonomi udarbejdes et budgetskema, der som minimum indeholder budgettal for alle faggrupper. Der holdes status/rapporteringsmøder hver måned, hvor projektlederen er forpligtet til at være ajourført med sagens økonomiske stade. Der foretages løbende registrering af budgetafvigelser, således at evt. nødvendig korrigerende handlinger kan aftales.

20 Ovenstående kalkulationsprincipper og åbenhed om prisdannelse sammenholdt med projektmaterialet kan sikre gennemsigtighed i kostpriser og mængder, entydige og kontrollérbare elementer og en klar håndtering af ændringsydelser. Budgetstyringen skal sikre, at entreprisens forkalkulation og entreprisetilbud efterleves fra kalkulation til aflevering af byggeriet. Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper ID 3710 (Del 01) Projektoptimering er en aktivitet i et byggeprojekt, hvor parterne inden udførelsen i fællesskab gennemarbejder projektmaterialet inden for en afsat ramme af tid og økonomi. Et projektoptimeringsforløb gennemføres som en række tværfaglige møder eller workshops. Typisk vil følgende deltagere være relevante: Bygherre, arkitekt, entreprenørens byggeledere, sikkerhedskoordinator, centrale leverandører, repræsentanter fra de udførende fag samt ingeniører fra de forskellige tekniske fag. Mellem møderne vil konsekvenserne af idéerne vurderes. Rådgiverne vil typisk vurdere kvalitetsmæssige konsekvenser af optimeringsforslag, mens de udførende og leverandører vurderer de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Efterfølgende samles disse beregninger og holdes op mod bygherrens krav og kriterier for at vælge den optimale løsning. I et godt samspil mellem bygherre, de projekterende og udførende, fører projektoptimeringen til: - De bedst mulige løsninger - Det nødvendige projektmateriale - Et bygbart projekt - At få truffet de nødvendige beslutninger før udførelse - Enighed om den efterfølgende proces ID 3711

21 (Del 02) Projektoptimering gennemføres umiddelbart efter tildelingen og indgåelse af kontrakten. Vi vil i denne fase komme med gode idéer til projektet og pege på behov for afklaring af problemer eller mangelfulde områder. Hvis muligt, vil vi bringe løsninger, produkter og leverandører ind i projektet for at optimere ift. bygbarhed. For at sikre et godt forløb, sættes projektoptimeringen i gang med en indledende projektpræsentation samt forventningsafstemning vedrørende projektoptimeringen. Et tidligt og grundigt indblik i projektet og giver os også mulighed for at tilpasse projektet og processen, så produktionen kan foregå planlagt og gnidningsfrit. I forløbet vil de udførende og eventuelt leverandører byde ind med konkrete produkter, komponenter eller løsningsforslag til projektet. Forslagene skal naturligvis vurderes ift. konsekvens for tid, økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø og drift, og der må ikke foretages ændringer, der er så væsentlige, at det vil have betydning for de udbudsretslige forhold omkring projektet. I projektoptimeringen gennemgås projektets tegninger og beskrivelser, og de udførende udpeger steder, hvor løsningerne giver udfordringer ift. bygbarhed og arbejdsmiljømæssige forhold. Det kan f.eks. være ift. pladsforhold og adgangsveje, byggepladsens indretning, vejrligsforanstaltninger, materiel, aktivitetsrækkefølge m.v. ID 3712 (Del 03) Projektoptimeringen vil også indeholde en optimering af den forestående byggeproces. Tidsog procesmæssige udfordringer kan evt. løses ved at vælge andre produkter, udførelsesmetode eller -rækkefølge. Processen vil endvidere koordineres i et samspil mellem entreprenørerne. Vi vil løbende vurdere ændringer og nye idéer i forhold til projektets samlede økonomi, hvori også driftsomkostninger inddrages. Eventuelle projektændringer eller ændringer i valg af materialer vil blive videregivet til alle relevante parter og herefter sættes der fokus på den efterfølgende proces udførelsen. Produktionsforberedelse drøftes ift., om der er forhold, der skal afklares, inden byggeriet kan påbegyndes. Endvidere drøftes den kommende proces og herunder parternes roller under udførelsen, samt hvordan samarbejde, kommunikation og beslutningstagning håndteres. I denne fase vil retningslinjer for kvalitetssikring og drift- og vedligehold også blive cementeret og løbende kontrolleret. Bilag 29: INFO 15 Forbehold ID 3713 Ingen generelle forbehold

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347...10

ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347...10 ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347...10 UNDERRAMMEAFTALE 001_ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(1:10)...

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg Organisation i projekterings- og anlægsfasen A. Enggaard A/S organisation i forbindelse med udførelsen af P-kælder under Silkeborg Torv, er opbygget som en klassisk organisation for store projekter. Det

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Projekt. optimering. september 2012

Projekt. optimering. september 2012 Projekt optimering september 2012 VEJEN TIL DET GODE PROJEKT Et af Værdiskabende Byggeproces' væsentligste bud på en vej til bedre byggeprojekter er et projektoptimeringsforløb, hvor de projekterende og

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7

JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7 JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7 UNDERRAMMEAFTALE 006_JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(6:10)... 7 Bilag

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR

BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR. 26459508... 5 UNDERRAMMEAFTALE 012_BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR. 26459508: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(2:7)... 5 Bilag 15:

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 UNDERRAMMEAFTALE 027_EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A: TÆT_LAV/D4 MIDTJYLLAND/DELRAMMEAFTALE A04/(3:8)...

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Partneringaftale. Holbæk Kommune. Undertegnede: Holbæk Kommune Center for Ejendomme Rådhuset Kanalstræde 2 4300 Holbæk

Partneringaftale. Holbæk Kommune. Undertegnede: Holbæk Kommune Center for Ejendomme Rådhuset Kanalstræde 2 4300 Holbæk Undertegnede: Holbæk Kommune Center for Ejendomme Rådhuset Kanalstræde 2 4300 Holbæk i det følgende kaldet Bygherren og medundertegnede: i det følgende kaldet Entreprenøren og medundertegnede: i det følgende

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan Entreprenør Ingeniør Arkitekt Bygherre Hvad er de vigtigste risici igennem et projekt? A Uklart udbudsgrundlag interessentanalyse Dårlig behovsanalyse Utilstrækkeligt projektmateriale Brugerinddragelse

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere