TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Justering af pladskapaciteten Udvidelse af SFO og Klub kapaciteten Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Kulturstyrelsen Merudgifter på ældreområdet PAB, afdeling Televang, konvertering af 2 lån Vinkelhuse, omlægning af 4 lån samt anmodning om delegation Besøg på Tårnby Naturcenter Ansættelse af ny skolechef - LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Klage over medarbejder - LUKKET SAG Vedrørende kommunens internetforbindelse - LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1312 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1312 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/1266 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ Kommunalbestyrelsen traf på møder i januar, april og juni 2014 beslutning om rammerne for implementeringen af folkeskolereformen i Tårnby Kommune. Ovenstående beslutninger skulle være gældende for skoleåret 2014/2015, hvorefter der skulle tages stilling til evt. justeringer. Dele af rammebeslutningen blev justeret ved beslutning på kommunalbestyrelsesmødet i november Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat med henblik på evaluering af ovenstående. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beslutninger omkring rammen for skolereformen i Tårnby kommune indeholder følgende elementer: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende undervisning Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser Etablering af tids - og registreringssystem Baggrundsmaterialet for evalueringen og grundlaget for notatet, som er vedlagt er følgende: Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte tilbagemelding fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad Notatet opsamler de centrale temaer fra ovenstående og kommer med en sammenfatning og anbefaling til brug for de fremadrettede beslutninger. 4

6 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Drøfte indhold i notat om evalueringen af rammebeslutningerne, 2. Træffe beslutning om, at 2.1.Undervisningsandelen for det fagopdelte undervisning fastholdes med de nuværende 43,8 %, 2.2.Fastholde den fulde tilstedeværelse, samt 7 % puljen 2.3.Fastholde % fordelingen af den understøttende undervisning og at der sættes politiske mål for den understøttende undervisning, 2.4.Fastholdelse at fritidstilbud for 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole 2.5.Fastholdelse af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter, 2.6.Fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser 2.7.Fastholdelse af det nuværende tids og registreringssystem jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. januar 2015 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen 13705/15 2 Åben Notat om flekssystem 24395/15 3 Åben Rapport for skolekonsulenterne /15 report_analysis_898049_ pdf 4 Åben VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar /15 15_v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf 5 Åben VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf 24339/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punktet udsat til næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Blev drøftet og genoptages på næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Den i november 2014 trufne beslutning om nedsættelse af den fagopdelte undervisning fra 45% til 43,8% bibeholdes. Den i november 2014 trufne beslutning om tilstedeværelsen og forøgelsen af muligheden for at løse opgaver udenfor arbejdspladsen fra 3% - 7% bibeholdes. Som alternativ til denne model gives der mulighed for, at den enkelte skole vælger en mere fleksibel model. Der indføres fællestid på arbejdspladsen, hvilket skaber mulighed for: Tættere ledelse-/medarbejdersamtaler om retning, mål og resultater i en reformtid 5

7 Øget deltagelse for medarbejderne i udformningen af rammerne for løsningen af den pædagogiske opgave Fleksibilitet ved planlægning og koordinering blandt medarbejderne Hensigten er at sætte fokus på øget fleksibilitet hos medarbejderne gennem fællestid i stedet for fokus på den enkelte medarbejders ret til ikke at være på arbejdspladsen. Hver skole arbejder med en fællestid på minimum 30 klokketimer om ugen Den fælles tid fastsættes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på baggrund af de vurderede behov for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Der fastlægges mindst én ugentlig dag, hvor fællestiden for alle strækker sig til klokken 17.00, så der skabes mulighed for fælles møder og forældrehenvendelser. Udover den fastlagte fællestid vil der i et vist omfang være fastlagt undervisning for den enkelte. Dette vil variere afhængigt af placeringen af lærernes undervisningsopgaver. For den resterende tid fastsætter lederen i samarbejde med medarbejderen den tidsmæssige og fysiske placering. Aftalt arbejde uden for tidsrummet 7 17 betragtes ikke som overarbejde / særligt tillægsgivende. Lærernes planlægning skal fremgå af et valgt kalendersystem, således at der er indsigt for kollegaer og leder i valg af tid og sted. Den understøttende undervisningstilrettelæggelse overlades til ledelsen på den enkelte skole, dog således at den samlede personalefordeling følger det af kommunalbestyrelsen fastlagte planlægningsgrundlag. Skolelederen skal i planlægningen skabe de bedste muligheder for at samle forberedelsestiden i blokke. Ingen lærer bør have mere end 841 timers fagopdelt undervisning. Beslutningen om, at der skal sigtes mod en mere hensigtsmæssig fordeling blandt lærerne af den fagopdelte undervisning har af naturlige grunde ikke kunnet udmøntes i 2014/15 pga. allerede lagte skemaer. I september/oktober 2015 vil der blive lavet en opgørelse på denne målsætning. Er forholdet ikke bedret skal der tages politisk initiativ til imødegåelse af ubalancen. Udformningen af og fastlæggelsen af indholdet i lektiecafeerne varetages af skoleledelsen. 6

8 Efter man fra centralt hold i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og tjenestetidsaftalen indrettede to lærerarbejdspladser pr. 3 lærere, overlades det nu til skoleledelsen løbende at sikre det tilstrækkelige antal lærerarbejdspladser på arbejdsstedet. Antallet af undervisningslokaler må dog ikke reduceres. Skoleledelsen fastlægger selv i samarbejde med lærerne den teknologiske løsning til den centralt vedtagne tids- og opgaveregistrering. Det er fortsat medarbejderens ansvar at registrere sin arbejdstid. Med udgangspunkt i den eksisterende forvaltningsstruktur opslås hurtigst muligt stillingen som Skolechef. Stillingsopslaget godkendes forinden i Økonomiudvalget. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 7

9 4. Justering af pladskapaciteten 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/85 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til lukning af Børnehaven Chr. D. IV. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har siden 1973 lejet bygningen af foreningen LEV til specielinstitutionen Chr. D. IV, tidligere amtinstitution. Efter nedlæggelse af amterne overgik Chr. D. IV til Tårnby Kommune. Institutionen kunne ved overtagelsen af driften modtage 21 børn, som dels var egne Tårnby-børn samt børn fra en lang række kommuner, der tilkøbte plads. Børnetallet er dog med tiden justeret i forhold til den samlede efterspørgslen af pladser, som har betydet, at børnehaven i en årrække har haft mellem 17 og 18 børn indmeldt. Udviklingen på specialområdet har dog de sidste par år været, at mange kommuner opretter egne ordninger til børn med behov for hjælp eller særlig dagtilbud i stedet for at købe ydelsen eksternt. Denne udvikling har medført, at Børne- og Skoleudvalget den udvidede målgruppen af børn med større fysiske handicaps. På trods af en udvidet målgruppe har Børnehaven Chr. D. IV"s stadig haft svært ved at opfylde børnenormeringen, hvilket er resulteret i, at der på nuværende tidspunkt kun er 8 børn indmeldt, hvoraf 2 børn er udenkommunale. Halvdelen af de nuværende indmeldte børn skal i skole i sommeren 2015, hvorefter der kun er en håndfuld børn indmeldt, hvorfor Forvaltningen skal indstille lukning af børnehaven Chr. D. IV, eftersom det pædagogisk og normeringsmæssigt ikke er muligt at opretholde en institution med så få børn. Dertil skal det oplyses, at driften/økonomien omkring Chr. d. IV er "udgiftsneutral", og er baseret på, at den samlede drift (personalenormering + budgetramme) betales af såvel Tårnby Kommune, herunder Børnehandicap og andre kommuner, der køber plads. Det betyder, at det er nødvendigt at have det fornødne antal børn indmeldt året rundt for ikke at få ekstra udgifter, der ikke er finansieret. Forvaltningen skal oplyse, at opsigelse af kontrakten er på 6 måneder, og skal ske 1. april eller 1. oktober. Ved endelig beslutning om lukning af Chr. D. IV vil Forvaltningen i forhold til de tilbageværende få Tårnby-børn undersøge, hvorvidt der er mulighed for at oprette en 8

10 mindre satellit ved en eksisterende børnehave i kommunen, men det mest sandsynlige er dog at benytte lignende udenkommunale tilbud, f.eks. Troldemosen. Forvaltningen vil tillige ved beslutning om lukning påbegynde arbejdet i forhold til omplacering af personalegruppen og ledelsen jf. kommunens personalepolitik. PÅTEGNING Den 8. januar 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at personalet i henhold til kommunens personalepolitik skal tilbydes anden beskæftigelse i forbindelse med lukningen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget, 1. at der træffes principbeslutning om, at nuværende huslejekontrakt pr opsiges og at institutionen lukkes pr at der optages forhandlinger med de centrale organisationer om lukning og omplacering af medarbejdere /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forhandling med BUPL 48751/15 2 Lukket 3 Åben Høring i Handicaprådet omkring lukning 40523/15 4 Åben Høringssvar fra personalet 48737/15 5 Åben Allan Andersens kommentarer/skrivelse til lokalbladene om Chr /15 IV. 6 Åben Indkaldelse til informationsmøde til l forældre omkring lukning af Chr. D. IV 12217/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. HØRING Der vedlægges høringssvar svar fra henholdsvis Forældrebestyrelsen og personalet i Chr. IV"s børnehave. Der vedlægges endvidere referat fra forhandling med de faglige organisationer, BUPL. 9

11 Endelig er principbeslutningen forelagt Handicaprådet og principbeslutningen har efterfølgende været i høring. Handicaprådet har efter høringsfristens udløb til Forvaltningen mundtlig orienteret om, at rådet ikke har nogle skriftlige kommentarer. Forvaltningen har følgende at bemærke til forældrebestyrelsens høringssvar. Det skal oplyses, at Forvaltningen v/daginstitutionsafdelingen, dagen efter principbeslutning i Økonomiudvalget den , orienterede bestyrelsesformanden og afholdte møde med personalet den Der blev endvidere afholdt forældremøde mandag den Forvaltningen skal endvidere oplyse, at forældrebestyrelsen i forbindelse med deres høringssvar naturligvis har fået fremsendt alle de dokumenter, som bestyrelsen har efterspurgt, herunder indstilling om principbeslutning og regnskabstal. I forhold til antallet af børn kan det bekræftes, at der er 8 børn indmeldt, hvoraf 2 børn er udenkommunale. Antallet af børn reduceres efter sommerferien og ifølge Forvaltningens/visitationens vurdering er der 4 børn, der skal videre i skoletilbud. Forældrebestyrelsen hævder, at der er 2 børn, der er blevet afvist og senere i høringssvaret henvises der til, at forældre fra hhv. Tårnby, Dragør og Albertslund har været på rundvisning. Forvaltningen skal oplyse, at der ikke er nogle børn eller kommuner, der er blevet afvist. Det skal dog oplyses, at Albertslund Kommune i december måned 2014 fremsendte en forespørgsel om plads i Børnehaven Chr. IV., som på grund af forvaltningens indstilling i januar måned 2015 måtte afvente på grund af politisk stillingtagen til Børnehaven Chr. IV. fremtid. Forvaltningens vurderede, at det ville være kritisabelt at indmelde et barn i januar måned 2015 vel vidende, at institutionens fremtid politisk skulle behandles i januar måned Det skal i øvrigt oplyses, at visitationen i Børne- og Kulturforvaltningen, Børnehandicap har afholdt flere møder med Daginstitutionsafdelingen i 2014 for at vurdere og gennemgå alternativer for at børnehaven Chr. IV. kunne forblive, men har måttet konstatere, at det desværre ikke var muligt. Forvaltningen skal i forbindelse hermed gøre opmærksom på, at Tårnby Kommune også anviser egne børn til basishuset på Præstedfælledvej. Disse børn og forældre oplever at have et godt tilbud og disse børn er ikke i målgruppen for Chr. IV. Bestyrelsen citerer Lonnie Iversen, at børnehaven Chr. IV. skal have børn indmeldt for at løbe rundt. Dette er et citat taget ud af en kontekst, idet Børnehaven Chr. IV"s normeringsgrundlag er baseret på indmeldte børn. Dette børnetal er i øvrigt blevet reduceret siden overtagelsen fra Amtet. Børnehaven har rigtig nok i samarbejde med forvaltningen de senere år forsøgt at tilpasse personalenormeringen de senere år, men hvis ledelsen har oplyst, at budgetramme og ikke mindst personaleressourcer er blevet tilpasset det aktuelle børnetal, er dette en misinformation, idet der har været "ekstra udgifter" i 2014 på cirka kr. - hvilket med et forventeligt lavere børnetal i 2015 forøges væsentligt. I forhold til at tiltrække yderligere børn fra andre kommuner og reklamere for Chr. IV. skal følgende oplyses. Forvaltningen har de senere år været i dialog med flere kommuner, som har henvendt sig og meddelt, at de hjemtager opgaver og opretter egne tilbud. Disse kommuner kender således Chr. IV. Derudover er Chr. IV. ikke nogen ny institution og er at finde på tilbudsportalen, som kommunerne har adgang til. Derudover har såvel lederen af 10

12 Rådgivning og Forebyggelse og Daginstitutionsområdet løbende benyttes deres tilknyttede netværk til at reklamere for Chr. IV ligesom børnehavens ledelse i øvrigt selv har gjort. Udviklingen er dog faktuelt således, at langt de fleste kommuner de senere år hjemtager børn og opretter egne tilbud. Dette er i øvrigt bekræftet ved møde med landsforeningen LEV, som overfor Tårnby har oplyst at det ganske enkelt har været udviklingen de senere år. Forældrebestyrelsen foreslår i øvrigt med henvisning til Frederiksberg Kommune en øget forældrebetaling på alle daginstitutionspladser i hele kommunen, som solidarisk løsning og en måde at beholde børnehaven Chr. IV. på. Forvaltningen skal oplyse, at dette ikke er muligt ifølge reglerne om egenbetaling og forvaltningen kan tillige konstatere via Amager Blandet, der har undersøgt sagen nærmere, at Frederiksberg efter henvendelse da også har afvist at denne metode/løsning benyttes af Frederiksberg. Forvaltningen skal i øvrigt henvise til Allan Andersens skrivelse, der dels forklarer historikken og konstruktionen omkring Chr. IV. i forhold til nødvendigheden af indtægter fra andre kommuner ved brug af børnehaven Chr. IV., og at forvaltningens visitation ved endelig politisk beslutning om lukning af Chr. IV. efterfølgende vil gå i dialog med de tilbageværende forældre og drøfte muligheder og tilbud til deres børn med henblik på at Tårnby Kommune tilbyder et godt og passende tilbud. Det vil i den forbindelse altid være en pædagogisk vurdering af hvorvidt det er muligt, at oprette eller benytte lokale tilbud eller i stedet benytte eksterne specialiserede tilbud. Vedlagt skrivelse fra Udvalgsformand Allan Andersen til lokalbladene om børnehaven Chr. IV. Forvaltningen skal i forhold til personalets høringssvar henvise til Tårnby Kommunes personalepolitik, der i forbindelse med eventuel lukning af Chr. IV sikrer, at alle personaler tilbydes beskæftigelse i kommunen - og i dette tilfælde indenfor 0-18 års området. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget, 1. at der træffes beslutning om, at nuværende huslejekontrakt pr opsiges og at institutionen lukkes pr /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget drøftede og behandlede sagen og fremsender indstilling til Økonomiudvalget med fastholdelse af tidligere anbefaling om lukning af Chr. IV. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 5. Udvidelse af SFO og Klub kapaciteten Åben sag Sagsnr.: 15/6088 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO til midlertidige og permanente opnormeringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere behandlet pladsredegørelsen for , herunder SFO- og Klub-kapaciteten for kommende SFO og klub-børn i Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i lighed med sidste år er behov for yderligere justeringer, herunder primært opnormeringer, som både er midlertidige og permanente på enkelte SFO er for at sikre alle børn plads i SFO samt en justering af klub-kapaciteten, som finansieres over forvaltningens budget. Se vedhæftede bilag 39669/15: Oversigt over hvilke institutioner, der er justeret. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Dagplejen kr. I alt kr. SFO Skolefritidsordninger kr. I alt kr. Totalt 0 kr. PÅTEGNING Den 6. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den ønskede opnormering på SFO-området som finansieres af vakante stillinger på dagplejens afsatte lønbudget svarer til 2,5 fuldtidsstilling. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 12

14 /MSV 1. At der i 2015 samt overslagsår på baggrund af både midlertidige og permanente justeringer imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO, som angivet i de uddybende bemærkninger. 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 39669/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget fremsender indstilling med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 6. Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Kulturstyrelsen Åben sag Sagsnr.: 15/4987 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Tårnby Kommunebiblioteker har modtaget puljemidler fra Kulturstyrelsen til dækning af frikøb og implementering af 4 moduler til Open Source, og søger i den forbindelse om en tillægsbevilling på kr. bevilget af Kulturstyrelsen I forbindelse med overgangen til Danskernes Digitale Bibliotek og dermed overgang til et fælles CMS-system for bibliotekernes hjemmesider har Tårnby Kommunebiblioteker sammen med en række andre folkebiblioteker i det eksisterende Easytingsamarbejde ansøgt Kulturstyrelsen om midler til at frikøbe de forbedringer der de senere år er udviklet til samarbejdets nuværende biblioteker af firmaet Inlead Aps, således at overgangen til det nye hjemmeside-cms for brugerne vil opleves så positivt som muligt og således at brugerne stadig vil opleve en professionel og tidssvarende hjemmeside. Tårnby Kommunebiblioteker har ansøgt Kulturstyrelsen om midler, dels til frikøb af modulerne til Open Source, som Danskernes Digitale Biblioteks CMS bygger på, dels til den nødvendige tilretning af modulerne til det nye CMS. Frikøb og tilretning foretages af firmaet Inlead Aps der ejer modulerne. Tårnby Kommunebiblioteker skal med de tildelte puljemidler indgå kontrakt om frikøb mv. og stå for udbetalingen. Den samlede omkostning til InleadMedia beløber sig til ,- og Kulturstyrelsen dækker det hele, da Kulturstyrelsen skønner, at frikøbet og tilpasningen af modulerne vil kunne komme mange biblioteker til gode. Beløbet udbetales til Tårnby Kommunebiblioteker i to rater: ,- pr. 1. marts 2015 og ved projektets afslutning, udgangen af juni Vedhæftet findes Kulturstyrelsens tilsagnsskrivelse. ØKONOMI Udgiften afholdes over serviceområdet Folkebiblioteker, som har funktionsområde: Indtægtskonto: Udgiftskonto: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At der meddeles en tillægsbevilling (indtægter) på kr. og 2. At der meddeles en tillægsbevilling (udgifter) på kr. 14

16 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby - Frikøb easytingmoduler til DDB CMS.pdf 41290/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 7. Merudgifter på ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/40471 Sagsansvarlig: mha.as RESUMÉ Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at de bevillingsmæssige konsekvenser af Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutning d , i sagen om merudgifter på ældreområdet, tiltrædes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som tidligere redegjort for, kan der på nuværende tidspunkt konstateres et merforbrug på ældre- og sundhedsområdet på 17,5 mio. kr. For at imødegå dette merforbrug er forelagt budgetkorrektionsforslag, som er delvist besluttet i Sundheds- og Omsorgsudvalget , nogle af forslagene henhører under økonomiudvalget, bl.a. omplaceringer til lønkonti. ØKONOMI Budgetkorrektionerne vedr. funktion , , og vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget d udgør kr. Heraf udgør kr. uforbrugte lønmidler på Plejehjemmet Irlandsvej, som følge af forsinket renovering. De øvrige kr. vedrører øvrig drift. Budgetkorrektionerne konverteres til normering i hjemmeplejen. Med en forventet årsløn på kr. til en medarbejder i hjemmeplejen, vil den tilførte normering i hjemmeplejen være 20,377 stilling. PÅTEGNING Den 8. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: /kam 1. At godkende de af Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtagne budgetkorrektioner på kr. 2. At godkende, at budgetkorrektionerne konverteres til normering i hjemmeplejen, svarende til 20,377 stilling. 16

18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 8. PAB, afdeling Televang, konvertering af 2 lån Åben sag Sagsnr.: 15/7570 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Realkredit Danmark har på vegne af PAB fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af omlægning af 2 lån i afdeling Televang. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om 2 lån på henholdsvis kr. og kr., som ønskes omlagt til lån på henholdsvis kr. og kr. Der vil kunne opnås besparelser på den årlige ydelse på kr. og kr. Der er 169 lejemål i afdelingen. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29. ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1) at godkende at Realkredit Danmark på vegne PAB, afdeling Televang, omlægger lån på oprindelig kr. til lån på kr., og 2) at godkende at Realkredit Danmark på vegne af PAB, afdeling Televang, omlægger lån på oprindelig kr. til lån på kr. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning 50370/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 9. Vinkelhuse, omlægning af 4 lån samt anmodning om delegation Åben sag Sagsnr.: 15/7707 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Nykredit har på vegne af PAB fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af omlægning af 4 lån i afdeling Vinkelhuse. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anmoder Økonomiudvalget om at delegere kompetencen til at godkende omlægning af lån i de sager, hvor der ikke er krav om kommunal garanti. Delegation skal gives til sekretariatslederen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om 4 lån på henholdsvis kr., kr., kr. og kr., som ønskes omlagt til lån på kr., kr., kr. og kr. Der vil kunne opnås besparelser på den årlige ydelse på kr., kr., kr., og kr. Der er 389 lejemål i afdelingen. Samtidig med denne sag anmoder Kommunalbestyrelsens Sekretariat om, at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at træffe beslutninger i sager, der omhandler godkendelse af låneomlægninger, hvor der ikke er krav om kommunal garanti. De fleste anmodninger om godkendelse af låneomlægninger indeholder ikke krav om kommunal garanti. Det skal oplyses, at der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, at sagerne skal politisk godkendes. Disse anmodninger kan således behandles administrativt. Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller derfor til Økonomiudvalget, at delegation gives til sekretariatslederen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29. ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. 19

21 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på oprindelig kr. til lån på kr., 2) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på oprindelig kr. til lån på kr., 3) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på oprindelig kr. til lån på kr., 4) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på oprindelig kr. til lån på kr., og 5) at godkende at sekretariatslederen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær stedfortræderen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat bemyndiges til at afgøre låneomlægningsansøgninger i de almene boligafdelinger i de tilfælde, hvor der ikke anmodes om kommunal garanti. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nykredit ansøgning 51233/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 10. Besøg på Tårnby Naturcenter Åben sag Sagsnr.: 15/8305 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Danmarks Jægerforbund, der er en samarbejdspartner med Tårnby Naturskole, har ved mail af forespurgt om muligheden for afholdelse af arrangement på Tårnby Naturcenter den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Danmarks Jægerforbud ønsker ved et konkret arrangement for Radikale Venstres folketingsgruppe og sekretariat at vise samarbejdet mellem Tårnby Naturskole og Jægerforbundet. Endvidere ønsker Jægerforbundet, at Naturskolelederen beretter om Naturskolens og Naturcentrets øvrige aktiviteter. Arrangementet ønskes afholdt den 29/5 2015, og der forventes at være deltagere. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler, at der gives tilladelse til, at Danmarks Jægerforbund må kontakte Tårnby Naturskole med henblik på afholdelse af arrangementet. En sådan henvendelse viser, at der er interesse for det store arbejde som Tårnby Naturskole udfører. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at godkende, at Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Tårnby Naturskole arrangerer besøg for Det Radikale Venstres folketingsgruppe og sekretariat. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Besøg på Tårnby Naturcenter, mail fra Danmarks Jægerforbund 54616/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet eventuelle omkostninger forbundet hermed dækkes af arrangøren. 21

23 11. Ansættelse af ny skolechef - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7838 Sagsansvarlig: IRO.UK 22

24 12. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/366 Sagsansvarlig: afp.of 23

25 13. Klage over medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/491 Sagsansvarlig: khn.of 24

26 14. Vedrørende kommunens internetforbindelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7404 Sagsansvarlig: yvk.of 25

27 Bilagsoversigt 3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen 1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen (13705/15) 2. Notat om flekssystem (24395/15) 3. Rapport for skolekonsulenterne - report_analysis_898049_ pdf (24354/15) 4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar _v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf (24347/15) 5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf (24339/15) 4. Justering af pladskapaciteten Forhandling med BUPL (48751/15) 2. (Lukket bilag) 3. Høring i Handicaprådet omkring lukning (40523/15) 4. Høringssvar fra personalet (48737/15) 5. Allan Andersens kommentarer/skrivelse til lokalbladene om Chr. IV. (49929/15) 6. Indkaldelse til informationsmøde til l forældre omkring lukning af Chr. D. IV (12217/15) 5. Udvidelse af SFO og Klub kapaciteten 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (39669/15) 6. Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Kulturstyrelsen 1. Tårnby - Frikøb easytingmoduler til DDB CMS.pdf (41290/15) 8. PAB, afdeling Televang, konvertering af 2 lån 1. ansøgning (50370/15) 9. Vinkelhuse, omlægning af 4 lån samt anmodning om delegation 1. Nykredit ansøgning (51233/15) 10. Besøg på Tårnby Naturcenter 1. Besøg på Tårnby Naturcenter, mail fra Danmarks Jægerforbund (54616/15) 26

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ.

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. NOTAT DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015. Materialet som danner grundlag for denne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere