Indhold. Indledning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning... 4"

Transkript

1 2

2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet Udredning af synsnedsættelse hos børn Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder... 9 Basispakker: / /121 inkl. møde Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret 12 Tilkøbsydelser: Specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven Førskolebørn, undervisningsforberedende specialundervisning Svagsynede elever, fx ved nyanmeldelse i Synsregistret, skolestart, skoleskifte, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver Stærkt svagsynede og blinde elever, specialpædagogisk bistand Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskolen Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisnings-brug ved særlige behov fx belysning Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service Blinde og svagsynede børn i alderen 0-3 år, specialrådgivning Svagsynede børn i alderen 4-7 år, specialrådgivning Stærkt svagsynede/blinde eller nyanmeldte børn samt børn med særlige behov i alderen 4-7 år, specialrådgivning Specialrådgivning i specialbørnehaver - blinde og svagsynede børn i alderen 0-7 år Svagsynede og blinde børn i alderen 7-18 år, specialrådgivning Synskompenserende teknologi i hjemmet Kurser - andre tilkøbsydelser, fx ledsageteknik, anvendelse af optik, ADL, mobility Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af belysning og mindre hjælpemidler samt specialrådgivning om kompenserende strategier Børn med behov for teknologiske kommunikationsløsninger Afprøvning af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser Tilpasning, justering og instruktion i brugen af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser Instruktion til netværk - kommunikationshjælpemidler til børn /149 IKT-Support - kommunikationshjælpemidler til børn Børn med funktionsnedsættelser og behov for talepædagogisk bistand Talepædagogisk specialrådgivning til børn med multiple funktionsnedsættelser i institutioner Talepædagogisk bistand i hjemmet til familier med børn med multiple funktionsnedsættelser

3 Indledning På Kommunikationscentret værdsætter vi det velfungerende samarbejde med kommunerne omkring børn med alvorlige funktionsnedsættelser. Det samarbejde skaber nemlig rammerne for, at omsorgspersoner, forældre, pædagoger og lærere får den nødvendige specialviden om børnenes særlige læringsforudsætninger. Skolereform og inklusion Skolereformen og inklusionsmålsætningen stiller store krav til skolen og den enkelte lærer og pædagog. Vi stiller vores specialpædagogiske kompetencer og mangeårige erfaring med inklusionsarbejde til rådighed ikke bare til skolen men til alle vigtige omsorgspersoner i barnets liv. For at det for alvor skal bidrage til positive resultater for det enkelte barn, er det afgørende, at vi inddrages aktivt og kontinuerligt. Dette gælder på alle de faglige områder Kommunikationscentret dækker. Der er tradition for konsulentvirksomhed for svagsynede og blinde børn, men vi møder også behov for udredning eller faglig sparring om børn med andre funktionsnedsættelser. Kontakt endelig Kommunikationscentret omkring børn med kommunikative eller kognitive vanskeligheder. Transfer Fokus for vejledningen er, at det enkelte barn får mulighed for at udnytte sine ressourcer på en sådan måde, at det fremmer barnets udvikling, indlæring, trivsel, sociale kompetencer og selvstændighed. Et konkret mål med specialrådgivning og specialpædagogisk indsats er at øge børnenes egne handlemuligheder og dermed deres selvværd. De kompenserende strategier, som børnene lærer, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer). Det er ofte relevant at inddrage både professionelle og forældre, således at de er med til at sikre, at børnene hele tiden bruger de indlærte færdigheder og ikke fastholdes i en mere passiv rolle. Teknologiske platforme Kommunikationscentret har de sidste tre år arbejdet intensivt med de kompenserende muligheder, som tablets og smartphones giver børn og unge med funktionsnedsættelser. Vi vurderer, at det potentiale, som teknologien rummer for børnene, skal udnyttes, fordi den er tilgængelig og fungerer pædagogisk intuitivt. Samtidig er tablets og smartphones magen til alle andre børns, hvilket i sig selv virker motiverende og inkluderende. Det betyder dog ikke, at deciderede hjælpemidler blot kan erstattes af tablets og smartphones. Derimod betyder det, at Kommunikationscentret skal have et skærpet blik for, hvilke løsninger, der kompenserer det enkelte barn mest optimalt, og hvordan løsningerne kan spille sammen. Ydelseskatalog 2015 Kommunikationscentrets ydelser på børneområdet er målrettet børn og unge med: synsnedsættelser behov for kommunikationsløsninger multiple funktionsnedsættelser og uden verbalt sprog 4

4 I forhold til 2014 er der ingen ændringer: Ydelserne kan leveres med fokus på forskellige indsatsområder, fx særlig pædagogik, inklusion, kompenserende teknikker, generelle hensyn, tilgængelighed, hjælpemidler, ergonomi, indretning og sociale færdigheder. Udredninger Udredning af et barn omfatter typisk: Indhentning af oplysninger, lægelige, pædagogiske m.fl. Observation af barnet Interview med forældre, netværkspersoner Møde med institutioner Beskrivelse af kompensationsbehov En udrednings omfang er afhængig af en række faktorer, bl.a. barnets muligheder for at medvirke, forældreressourcer og barnets kontakt til sundhedsplejerske, familievejleder, daginstitution, skole m.fl. Priser Kommunikationscentret kan også for 2015 fastholde priserne fra 2012 uden pris- og lønfremskrivning. Baggrunden for dette er den fortsatte reduktion af de administrative omkostninger i forbindelse med revisitationerne. Årspakkerne til børn med synsvanskeligheder er tilrettelagt over tolv måneder. Hvis barnet pga. særlige omstændigheder kun kan deltage i en del af forløbet, vil der være mulighed for at planlægge et kortere forløb. Her vil prisen blive beregnet ud fra det aftalte antal måneder. Basispakkerne og enkelte andre ydelsespakker fungerer derimod udelukkende som engangsydelser, og betalingen kan ikke opdeles. Når der ikke er tale om årspakker, angives ydelserne med et timetal, som dækker det samlede timeforbrug i indsatsen. Ud over den tid, der bruges direkte med barnet/barnets netværk, indgår tidsforbrug til dokumentation og administration. Der er enkelte ydelser, der ikke er forsynet med en fast takst. Her beregnes prisen konkret ud fra timeforbruget. Det drejer sig om ydelser, der forekommer sjældent eller er så individuelle i deres forløb, at det ikke giver mening at fastsætte en takst. Kommunikationscentrets ydelseskatalog for hhv. børne- og voksenområdet kan hentes på vores hjemmeside. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. Vi ser frem til endnu et år med godt samarbejde. Kristian Mainz Centerchef 5

5 Udredninger på børneområdet 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn Børn og unge, som er optaget i Kennedy Centrets Synsregister 0-18 år. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. Udredningen omfatter: indhentning af oplysninger fra øjenlæge, Kennedy Centrets Øjenklinik og optiker indhentning af oplysninger fra andre relevante instanser, sundhedsplejerske, PPR, skole, speciallæger m.fl. undersøgelse af barnets funktionelle syn, evt. ved test, observationer og samtale med forældre, professionelle og andre besøg i hjemmet, udredning af barnets kompetencer, motorisk/adl-mæssigt, sprogligt, socialt m.v. besøg på institution/skole, udredning af barnets funktionsniveau, motorisk, sprogligt/begrebsmæssigt, socialt m.v. vurdering af barnets eventuelle behov for hjælpemidler afklaring af lovgrundlag/væsentlighed, kontakt til relevant myndighed beskrivelse af muligheder for støtteforanstaltninger/konsulentbistand. Udredninger, som foretages i henhold til lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 6

6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn Familier med småbørn med funktionsnedsættelser, som betyder alvorlige kommunikationsvanskeligheder. Udredningen omfatter: interview med forældre og evt. professionelle om behov specialrådgivning om muligheder afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed afklaring af væsentlighed beskrivelse af muligheder for individuelt tilrettelagt talepædagogisk specialrådgivning. Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 7

7 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn Børn og unge med behov for kommunikationsløsninger, hvor fokus er på barnets muligheder for at udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra ITbaserede kommunikationshjælpemidler. Udredningen omfatter: indhentning af oplysninger fra fx talepædagog, specialbørnehave, specialskole, døgntilbud, dagtilbud, kommune, hospital, egen læge, speciallæge afdækning af kommunikative færdigheder afdækning af motoriske forudsætninger afdækning af kognitive vanskeligheder orientering, hukommelse, planlægning interview med barnet og/eller pårørende/professionelle om behov forslag til kompensationsmuligheder afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed afklaring af væsentlighed beskrivelse af funktionsevne og kompensationsmuligheder Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 8

8 Børn med synsvanskeligheder Inklusion og inklusionens problemstillinger er til stadighed et fokusområde for den specialrådgivning, som Kommunikationscentrets konsulenter tilbyder børn og deres omsorgspersoner. Inklusion har et bredt betydningsindhold et kontinuum, der spænder fra den rent lovmæssige forpligtelse til barnets helt personlige oplevelse af at føle sig inkluderet i sociale sammenhænge. Lige nu oplever vi i kontakten med børnene, at de nye IT-platforme, tablets og smartphones, som i sig selv er tilgængelige for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser, har givet et momentum i forhold til hjælpemidler. Det, som børnene kan benytte sig af, er ikke længere anderledes. Det momentum skal selvfølgelig udnyttes til at styrke inklusionen, men det kræver tilgængelig viden om platformenes kompenserende muligheder og ikke mindst om begrænsninger. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at teknologien ikke kan stå alene. Den skal ledsages af en specialpædagogisk indsats for at virke. De nye muligheder skal inddrages i konsulenternes indsats i forhold til børnenes sociale kompetencer. Børn med alvorlige synsnedsættelser beskrives i flere undersøgelser med en let eller mere alvorlig forsinket udvikling både motorisk, sprogligt og kognitivt. Forsinkelsen kan være den direkte konsekvens af synsnedsættelsen, da et medfødt eller erhvervet synshandicap er en gennemgribende funktionsnedsættelse for ethvert barn. Den visuelle stimulation igangsætter den motoriske udvikling, som er forudsætning for den sproglige udvikling (bl.a. begrebsudviklingen), som igen danner grundlaget for barnets sociale udvikling og barnets samspil med omgivelserne (læring og viden). Kommunikationscentrets konsulenter vil derfor på baggrund af viden om barnets alsidige udvikling sætte fokus på initiativer, der kan styrke børnenes selvopfattelse og deres samspil med andre. Den specialpædagogiske indsats tager afsæt i børnenes alder og forudsætninger. Den bygger på observationer af børnene og deres samspil med omgivelserne og på samtaler med børnene selv og deres omsorgspersoner. Derudover kommer konsulenterne med en omfattende viden og erfaring med børn med synsnedsættelser. Særligt for børn med multiple funktionsnedsættelser er det essentielt at starte med at afdække, hvad der skal til for at få børnene til overhovedet at se. Kommunikationscentret har en række tilbud om specialrådgivning og specialpædagogisk bistand til de svagsynede og blinde børn og unge, som er optaget i Synsregistret (det landsdækkende register over børn med alvorlige synsnedsættelser), jf. servicelovens 153a. Synsregistret administreres af Kennedy Centrets Øjenklinik. 9

9 Synskonsulentbistandens overordnede formål er at sikre den nødvendige kompenserende indsats: Indhentning af øjenlægelige oplysninger som grundlag for kompenserende foranstaltninger Sikring af en indsats, der kompenserer for manglende visuel stimulation Inklusion og tilrettelæggelse af hele det omgivende miljø, tilgængelighed, belysning og afmærkning Formidling af viden om kompenserende strategier til familie, netværk, institutionspersonale, lærere m.fl. Sikring af nødvendige hjælpemidler, optiske, ADL og informationsteknologiske Viden til barnet selv, rådgivning og støtte i forhold til samtlige aspekter af at leve med en alvorlig synsnedsættelse. Synskonsulentens indsats er målrettet og tilpasset barnets aktuelle livssituation. Synskonsulenten har et tæt samarbejde med: Fagpersoner - først og fremmest øjenlæger/sundhedspersonale og optikere Omsorgspersoner - forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere Myndighedspersoner - sagsbehandlere, hjælpemiddelteam, skoleledere m.fl. Andre, fx sundhedsplejersker, specialkonsulenter m.fl. Kommunikationscentrets foranstaltninger vil altid blive ydet efter aftale og i samarbejde med kommunernes socialforvaltninger/ppr. Tilbuddet omfatter udredning, basispakke og tilkøbsydelser/specialkonsulentbistand. Kommunikationscentrets tilbud om synsfaglig støtte rummer både et beredskab i forhold til alle børn optaget i Synsregistret og mere specifikke synsfaglige ydelser, som kan tilpasses de enkelte børns behov. Kommunikationscentrets ydelser omfatter den specialiserede synsfaglige specialrådgivning og specialpædagogiske bistand, som kan være et nødvendigt supplement til kommunernes egen rådgivning og vejledning. Udredning omfatter den grundlæggende indhentning af oplysninger om barnets synsnedsættelse. Basispakken (beredskab) er tilbuddet til alle de børn, som er optaget i Synsregistret. Basispakken sikrer forældres og læreres/personales muligheder for at rette henvendelse om specialrådgivning og specialpædagogisk bistand i forhold til barnets/elevens kompensationsbehov. Med basispakken følger synskonsulenten barnets synsmæssige helbred og udvikling. Desuden medvirker konsulenten til årlige vurderinger af barnets behov for synskompenserende tiltag, evt. i forbindelse med handleplan eller elevplan. Hvis det vurderes, at der er behov for et enkelt besøg enten i hjemmet eller på skolen, tilbydes en basispakke med møde. Udredning eller basispakke er en forudsætning for al øvrig synskonsulentbistand. Tilkøbsydelser i henhold til folkeskoleloven ( 3 stk. 2, 4 stk. 1, samt 20 stk. 2) omfatter specialpædagogisk bistand. Den kan bestå i rådgivning om inklusion af børn med synsnedsættelser og konkret rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningen. Således kan barnet følge undervisningen på lige fod med de øvrige elever og få kompensationsmuligheder i specifikke fag. Derudover omfatter den 10

10 specialpædagogiske bistand undervisning i brugen af særlige teknologiske løsninger, mobility, punktskrift, ADL og brug af særlige undervisningsmidler samt kurser til lærere og specialpædagogisk bistand i forbindelse med afgangsprøver og afgangsprøvetilrettelæggelse. For førskolebørn kan det blive aktuelt at tilbyde undervisningsforberedelse i fx brug af teknologi, punkt, mobility og ADL til både barnet og forældrene. Tilkøbsydelser i henhold til serviceloven ( 11 stk. 7) omfatter den specialrådgivning, som barnet og/eller familien har behov for kontinuerligt eller periodevis omkring institutionsskift, vurdering og afprøvning af hjælpemidler samt vurdering af belysningsbehov. For børn med flere handicap kan der fx være tale om afdækning af behov for kommunikationshjælpemidler. Der kan inden for specialrådgivning ligeledes være ønske om, at synskonsulenten deltager i en møderække og bidrager til, at både familien og de professionelle medarbejdere omkring et barn med alvorlig synsnedsættelse får synsfaglig rådgivning. Hjælpemidler søges i henhold til relevant lovgivning. Undervisningshjælpemidler søges i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand, mens hjælpemidler til brug i hjemmet søges i henhold til Lov om Social Service 112. Specialoptiske ydelser skal ansøges særskilt, jf. beskrivelsen i ydelseskataloget for voksne. Børn og unge optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i Lov om Social Service 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen 15 stk. 1, bilag 2, punkt 9. 11

11 Basispakker: 110/ /121 inkl. møde Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret Omfang og pris Rådighedstakst: kr Rådighedstakst: inkl. møde: kr Lovgrundlag Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen 3, stk. 2, samt 20 stk. 2 Specialrådgivning til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i henhold til lov om social service 11 stk. 7 Børn og unge, optaget i Synsregistret, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. Ydelsen er målrettet forældre, personale ved daginstitutioner, lærere og andre professionelle. Formål Basispakken fungerer som kommunernes beredskab til børn og unge i Synsregistret, deres forældre, de kommunale myndigheder, institutioner og skoler. Basispakken skal sikre, at forældre og kommunale forvaltninger samt institution og skole får de nødvendige informationer om barnets synsfunktion. Ydelsen omfatter: sikring af øjenlægelige oplysninger samt rådgivning om barnets øjenhelbredstilstand forældres og læreres/personales ret til at kontakte synskonsulent (fx telefonisk vejledning om mulige hjælpemidler) opfølgning på hjælpemiddelbehov, herunder optiske hjælpemidler og evt. kontakt til optiker enkelt kontakt til barnet, institution/skole og forældre opfølgning og status på foranstaltninger, evt. som bilag til handleplan/elevplan beskrivelse af behov for synskompenserende foranstaltninger, specialrådgivning, hjælpemiddelafprøvning, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Afhængig af barnets behov søges basispakker enten i henhold til serviceloven eller i henhold til folkeskoleloven eller både i henhold til serviceloven og folkeskoleloven. Ved behov for mødedeltagelse i mindre omfang eller et hjemmebesøg vælges basispakke inkl. møde, såfremt der ikke er behov for andre ydelsespakker. 12

12 Tilkøbsydelser: Specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven Lovgrundlag Specialpædagogisk bistand iht. lov om folkeskolen 3 stk. 2, samt 20 stk. 2. Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, 1 om specialpædagogisk bistands indhold. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. lov om folkeskolen 4 stk Førskolebørn, undervisningsforberedende specialundervisning Omfang og pris Timetakst kr. 898 Børn i aldersgruppen 0-6 år, optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle. Formål Indsatsen skal medvirke til, at barnet allerede inden skolestart kender vigtige kompenserende strategier, således at barnet får mulighed for at følge med i undervisningen i videst muligt omfang fra første skoledag. Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og teknikker til kommunikation (herunder forberedende læse-skriveundervisning til stærkt svagsynede/blinde børn): Introduktion af teknologiske kompensationsmuligheder med henblik på at sikre, at barnet er fortrolig med de teknologiske løsninger, som barnet skal bruge i skoleforløbet. Legepunkt punktskrift: Legepræget træning af den taktile sans, skærpelse af barnets nysgerrighed ift. bogstaver og indlæring af punktskriftens opbygning. Undervisning til barnet/familien i synskompenserende teknikker: ADL herunder af- og påklædning, vask og hygiejne, spise- og måltidsteknik m.m. mobility ledsageteknik lege samt andre inden- og udendørsaktiviteter. 13

13 112 Svagsynede elever, fx ved nyanmeldelse i Synsregistret, skolestart, skoleskifte, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver Omfang og pris Årspakke kr Stærkt svagsynede og blinde elever, specialpædagogisk bistand Omfang og pris Årspakke kr Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand Omfang og pris Årspakke kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever, lærere, pædagoger og andre professionelle. Formål Indsatsen skal understøtte skolens inkluderende indsats over for elever med synsnedsættelser, ved at sikre, at elevens synsmæssige vanskeligheder i undervisningssammenhænge kompenseres i videst muligt omfang. Den specialpædagogiske bistand omfatter: Rådgivning om pædagogiske og praktiske hensyn, som gør det muligt, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får samme undervisningstilbud og udfordringer som de øvrige elever. Rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningstilbud, som er tilpasset elevens forudsætninger Rådgivning om anvendelsen af elevens optiske hjælpemidler, herunder CCTV i undervisningen Rådgivning om særlige undervisningsmaterialer/instruktion i anvendelsen og vurdering af behov for undervisningshjælpemidler, først og fremmest informationsteknologiske hjælpemidler, samt ansøgning om samme Vejledning til skolen om mulige støtteforanstaltninger, herunder støttetimer Opfølgning på eventuel igangsat specialpædagogisk bistand 14

14 Opfølgning (programjustering m.m.) og videreudvikling af brug af særlige informationsteknologiske hjælpemidler Rådgivning om levering af undervisningsmaterialer og fremstilling af individuelle undervisningshjælpemidler/-materialer, bl.a. fra Synscenter Refsnæs materialelaboratorium Undervisning af enkelte/flere lærere/pædagoger i svagsyns-/blindepædagogiske foranstaltninger Vejledning om kursusvirksomhed for eleverne på Synscenter Refsnæs Rådgivning om mulige dispensationer ved afgangsprøver Rådgivning om hensigtsmæssige fagvalg, grenvalg samt videre uddannelse Deltagelse i teamsamarbejde med kommunale og institutionsansatte specialfunktioner omkring enkelte elever Deltagelse i relevante møder Rapportering Kontakt til elevens hjem, lektiearbejdsplads i hjemmet, brug af undervisningsrelevante hjælpemidler i hjemmet m.v. smæssigt indgår de samme elementer i disse ydelsespakker. Den differentierede pris afspejler børnenes forskellige behov for specialpædagogisk bistand og dermed omfanget. Den specialpædagogiske bistand omfatter alle fag og aktiviteter i skoleregi. For specialskoleelever omfatter ydelsen rådgivning i fritidsordninger, såfremt der er tale om et helhedstilbud. Belysningsopmåling af rumbelysning er ikke omfattet af denne ydelse. Kommunikationscentret tilbyder derudover specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række specialiserede områder, som er forudsætningen for, at elever med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen: mobility, ledsageteknik ADL (almindelig daglig levevis) anvendelse af andre/specielle kompenserende hjælpemidler, fx mobiltelefoni. Disse ydelser leveres til timetakst med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer. Der henvises i øvrigt til ydelser nr. 117 og 127: IKT-hjælpemidler iht. folkeskoleloven og lov om social service. 15

15 116 Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever Omfang og pris Årspakke kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever med alvorlige synsnedsættelser og SFO-personale. Formål Målet er at fremme elevens aktive deltagelse i SFO-tilbuddets aktiviteter. Ydelsen omfatter: orientering/vejledning til personalet om de pædagogiske og praktiske konsekvenser af elevens synshandicap synspædagogisk vejledning af personalet, således at eleven, under hensyn til sit synshandicap, får muligheder for aktiviteter sammen med og som de øvrige elever vejledning om mulige støtteforanstaltninger rådgivning om efteruddannelsesmuligheder. For specialskoleelever indgår rådgivning om fritidstilbud i ydelse 115 (Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand), såfremt der er tale om et helhedstilbud. 16

16 117 Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskolen Omfang og pris Engangsydelse: kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, med behov for udelukkende synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever og lærere. Formål Indsatsens formål er at sikre elevens muligheder for at følge undervisningen ved at benytte synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Brugen af særlige synskompenserende teknologiske undervisningsmidler skal endvidere sikre elevens adgang til information generelt. Med afsæt i elevens synsmæssige og personlige forudsætninger fokuseres på: behov for informationsteknologiske undervisningsmidler i undervisningssammenhænge vurdering af konkrete kompensationsmuligheder, forstørrelse, talesyntese, scanner, særlige kommunikationsprogrammer, tablets, kombination med CCTV vurdering af behov og strategier for kommunikation og informationssøgning afprøvning af konkrete kompenserende informationsteknologiske undervisningsmidler vurdering af undervisningsmidlernes funktionalitet, programopsætning, løsningsmuligheder udarbejdelse af oplæg til særligt synskompenserende teknologisk udstyr opfølgende instruktion i brugen af det særlige synskompenserende teknologiske udstyr til eleven, evt. oplæg til undervisning i brug af særlig synskompenserende teknologisk udstyr opfølgende instruktion i brugen af særligt synskompenserende teknologisk udstyr til lærere og andre i undervisningssammenhænge. For elever, der er visiterede til ydelsespakkerne 112, 113 og 115, varetages den forudgående udredning inden for disse ydelsespakker (max 4,5 t). Er eleven ikke visiteret til en af de nævnte ydelsespakker foretages udredning i henhold til folkeskoleloven efter aftale med skolemyndighederne. Ydelsespakke 117 rummer 16 timer (afprøvning, tilpasning, justering og instruktion, samt administration. 17

17 Såfremt der indgås en leverings- og serviceaftale med Kommunikationscentret, leveres udstyret gennemtestet og klargjort i henhold til resultaterne af afprøvningen. Der henvises til afsnittet om leverings- og serviceaftaler med hensyn til mulighederne for at indgå aftaler i Kommunikationscentrets katalog med ydelser til voksne. Instruktion af såvel elever og lærere kan organiseres som kurser på mindre hold sammen med andre elever med alvorlige synsnedsættelser og deres lærere. Angående forstørrelse og talesyntese til mobiltelefon henvises til de specifikke ydelsespakker, se ydelseskataloget for voksne. 18

18 199 Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisningsbrug ved særlige behov fx belysning Omfang og pris Timetakst kr. 898 Skoleelever optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elevens skole samt skolemyndigheder. Formål Indsatsen skal sikre rammerne for elevens aktive deltagelse i undervisningen og give eleven mulighed for at tilegne sig skolemæssige færdigheder, bl.a. ved hensigtsmæssig indretning af omgivelser, herunder belysning og anvendelse af nødvendige hjælpemidler. I samarbejde med skolemyndighederne vurderes behovet for fx: afprøvning og instruktion i brugen af undervisningsrelaterede hjælpemidler indretning mm. under hensyntagen til det manglende syn belysning, afprøvning og rådgivning om kompensationsmuligheder inden for belysning. optikunderstøttende belysning til nærarbejde samt orientering/færden i undervisningssammenhænge. særlige individuelle og/eller kombinerede teknologiske hjælpemiddelløsninger til undervisningsbrug. Denne ydelse anvendes, når der opstår mere omfattende afprøvningsbehov som fx ved opmåling af belysning, eller når der kun er behov for konsulentbistand i en afgrænset periode (< 3 måneder) til en afgrænset opgave. Taksten omfatter ikke hjælpemidler. 19

19 129 Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility Omfang og pris Timetakst kr. 898 Formål Kommunikationscentret tilbyder specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række områder, som er forudsætningen for, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever, klassekammerater, lærere, netværk og andre professionelle. Undervisningsydelser/specialpædagogisk bistand: mobility og ledsageteknik (at færdes selvstændigt med stok eller med ledsager på skolen og omkring skolen) ADL, almindelig daglig levevis (med henblik på at kunne klare sig selv at blive selvhjulpen ift. personlig hygiejne, madlavning, spise- og måltidsteknik m.fl.) anvendelse af særlig synskompenserende teknologi og strategier til mobiltelefoner. Kommunikationscentret tilbyder desuden: ad hoc-kurser for eleverne ad hoc-kurser for lærere og pædagoger inden for svagsyns-/blindepædagogiske temaer undervisning af seende klassekammerater i forhold til inklusion af klassekammerat med alvorlig synsnedsættelse mødedeltagelse med henblik på information om synshandicap, fx forældremøder etablering af netværk for elever, herunder arrangementer pigegrupper, musikcamps, computercamps, fællesarrangementer. Alle disse ydelser leveres til bestemte satser med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer, forberedelsesfaktor, undervisningssted og antal deltagere. Hvor det er muligt, vil specialundervisningen foregå på mindre hold. 20

20 Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service Lovgrundlag Specialrådgivning til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ydes i henhold til Lov om Social Service 11 stk. 7 Instruktion i brugen af hjælpemidler ydes i henhold til lov om Social Service 10 stk. 4. Hjælpemidler og forbrugsgoder ydes i henhold til lov om Social Service Ansøgninger om specialoptiske ydelser vil blive behandlet som selvstændige ydelser. Børn og unge, optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i lov om Social Service 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen 15 stk. 1, bilag 2, punkt 9. 21

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere