Indhold. Indledning... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning... 4"

Transkript

1 2

2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet Udredning af synsnedsættelse hos børn Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder... 9 Basispakker: / /121 inkl. møde Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret 12 Tilkøbsydelser: Specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven Førskolebørn, undervisningsforberedende specialundervisning Svagsynede elever, fx ved nyanmeldelse i Synsregistret, skolestart, skoleskifte, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver Stærkt svagsynede og blinde elever, specialpædagogisk bistand Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskolen Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisnings-brug ved særlige behov fx belysning Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service Blinde og svagsynede børn i alderen 0-3 år, specialrådgivning Svagsynede børn i alderen 4-7 år, specialrådgivning Stærkt svagsynede/blinde eller nyanmeldte børn samt børn med særlige behov i alderen 4-7 år, specialrådgivning Specialrådgivning i specialbørnehaver - blinde og svagsynede børn i alderen 0-7 år Svagsynede og blinde børn i alderen 7-18 år, specialrådgivning Synskompenserende teknologi i hjemmet Kurser - andre tilkøbsydelser, fx ledsageteknik, anvendelse af optik, ADL, mobility Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af belysning og mindre hjælpemidler samt specialrådgivning om kompenserende strategier Børn med behov for teknologiske kommunikationsløsninger Afprøvning af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser Tilpasning, justering og instruktion i brugen af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser Instruktion til netværk - kommunikationshjælpemidler til børn /149 IKT-Support - kommunikationshjælpemidler til børn Børn med funktionsnedsættelser og behov for talepædagogisk bistand Talepædagogisk specialrådgivning til børn med multiple funktionsnedsættelser i institutioner Talepædagogisk bistand i hjemmet til familier med børn med multiple funktionsnedsættelser

3 Indledning På Kommunikationscentret værdsætter vi det velfungerende samarbejde med kommunerne omkring børn med alvorlige funktionsnedsættelser. Det samarbejde skaber nemlig rammerne for, at omsorgspersoner, forældre, pædagoger og lærere får den nødvendige specialviden om børnenes særlige læringsforudsætninger. Skolereform og inklusion Skolereformen og inklusionsmålsætningen stiller store krav til skolen og den enkelte lærer og pædagog. Vi stiller vores specialpædagogiske kompetencer og mangeårige erfaring med inklusionsarbejde til rådighed ikke bare til skolen men til alle vigtige omsorgspersoner i barnets liv. For at det for alvor skal bidrage til positive resultater for det enkelte barn, er det afgørende, at vi inddrages aktivt og kontinuerligt. Dette gælder på alle de faglige områder Kommunikationscentret dækker. Der er tradition for konsulentvirksomhed for svagsynede og blinde børn, men vi møder også behov for udredning eller faglig sparring om børn med andre funktionsnedsættelser. Kontakt endelig Kommunikationscentret omkring børn med kommunikative eller kognitive vanskeligheder. Transfer Fokus for vejledningen er, at det enkelte barn får mulighed for at udnytte sine ressourcer på en sådan måde, at det fremmer barnets udvikling, indlæring, trivsel, sociale kompetencer og selvstændighed. Et konkret mål med specialrådgivning og specialpædagogisk indsats er at øge børnenes egne handlemuligheder og dermed deres selvværd. De kompenserende strategier, som børnene lærer, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer). Det er ofte relevant at inddrage både professionelle og forældre, således at de er med til at sikre, at børnene hele tiden bruger de indlærte færdigheder og ikke fastholdes i en mere passiv rolle. Teknologiske platforme Kommunikationscentret har de sidste tre år arbejdet intensivt med de kompenserende muligheder, som tablets og smartphones giver børn og unge med funktionsnedsættelser. Vi vurderer, at det potentiale, som teknologien rummer for børnene, skal udnyttes, fordi den er tilgængelig og fungerer pædagogisk intuitivt. Samtidig er tablets og smartphones magen til alle andre børns, hvilket i sig selv virker motiverende og inkluderende. Det betyder dog ikke, at deciderede hjælpemidler blot kan erstattes af tablets og smartphones. Derimod betyder det, at Kommunikationscentret skal have et skærpet blik for, hvilke løsninger, der kompenserer det enkelte barn mest optimalt, og hvordan løsningerne kan spille sammen. Ydelseskatalog 2015 Kommunikationscentrets ydelser på børneområdet er målrettet børn og unge med: synsnedsættelser behov for kommunikationsløsninger multiple funktionsnedsættelser og uden verbalt sprog 4

4 I forhold til 2014 er der ingen ændringer: Ydelserne kan leveres med fokus på forskellige indsatsområder, fx særlig pædagogik, inklusion, kompenserende teknikker, generelle hensyn, tilgængelighed, hjælpemidler, ergonomi, indretning og sociale færdigheder. Udredninger Udredning af et barn omfatter typisk: Indhentning af oplysninger, lægelige, pædagogiske m.fl. Observation af barnet Interview med forældre, netværkspersoner Møde med institutioner Beskrivelse af kompensationsbehov En udrednings omfang er afhængig af en række faktorer, bl.a. barnets muligheder for at medvirke, forældreressourcer og barnets kontakt til sundhedsplejerske, familievejleder, daginstitution, skole m.fl. Priser Kommunikationscentret kan også for 2015 fastholde priserne fra 2012 uden pris- og lønfremskrivning. Baggrunden for dette er den fortsatte reduktion af de administrative omkostninger i forbindelse med revisitationerne. Årspakkerne til børn med synsvanskeligheder er tilrettelagt over tolv måneder. Hvis barnet pga. særlige omstændigheder kun kan deltage i en del af forløbet, vil der være mulighed for at planlægge et kortere forløb. Her vil prisen blive beregnet ud fra det aftalte antal måneder. Basispakkerne og enkelte andre ydelsespakker fungerer derimod udelukkende som engangsydelser, og betalingen kan ikke opdeles. Når der ikke er tale om årspakker, angives ydelserne med et timetal, som dækker det samlede timeforbrug i indsatsen. Ud over den tid, der bruges direkte med barnet/barnets netværk, indgår tidsforbrug til dokumentation og administration. Der er enkelte ydelser, der ikke er forsynet med en fast takst. Her beregnes prisen konkret ud fra timeforbruget. Det drejer sig om ydelser, der forekommer sjældent eller er så individuelle i deres forløb, at det ikke giver mening at fastsætte en takst. Kommunikationscentrets ydelseskatalog for hhv. børne- og voksenområdet kan hentes på vores hjemmeside. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. Vi ser frem til endnu et år med godt samarbejde. Kristian Mainz Centerchef 5

5 Udredninger på børneområdet 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn Børn og unge, som er optaget i Kennedy Centrets Synsregister 0-18 år. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. Udredningen omfatter: indhentning af oplysninger fra øjenlæge, Kennedy Centrets Øjenklinik og optiker indhentning af oplysninger fra andre relevante instanser, sundhedsplejerske, PPR, skole, speciallæger m.fl. undersøgelse af barnets funktionelle syn, evt. ved test, observationer og samtale med forældre, professionelle og andre besøg i hjemmet, udredning af barnets kompetencer, motorisk/adl-mæssigt, sprogligt, socialt m.v. besøg på institution/skole, udredning af barnets funktionsniveau, motorisk, sprogligt/begrebsmæssigt, socialt m.v. vurdering af barnets eventuelle behov for hjælpemidler afklaring af lovgrundlag/væsentlighed, kontakt til relevant myndighed beskrivelse af muligheder for støtteforanstaltninger/konsulentbistand. Udredninger, som foretages i henhold til lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 6

6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn Familier med småbørn med funktionsnedsættelser, som betyder alvorlige kommunikationsvanskeligheder. Udredningen omfatter: interview med forældre og evt. professionelle om behov specialrådgivning om muligheder afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed afklaring af væsentlighed beskrivelse af muligheder for individuelt tilrettelagt talepædagogisk specialrådgivning. Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 7

7 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn Børn og unge med behov for kommunikationsløsninger, hvor fokus er på barnets muligheder for at udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra ITbaserede kommunikationshjælpemidler. Udredningen omfatter: indhentning af oplysninger fra fx talepædagog, specialbørnehave, specialskole, døgntilbud, dagtilbud, kommune, hospital, egen læge, speciallæge afdækning af kommunikative færdigheder afdækning af motoriske forudsætninger afdækning af kognitive vanskeligheder orientering, hukommelse, planlægning interview med barnet og/eller pårørende/professionelle om behov forslag til kompensationsmuligheder afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed afklaring af væsentlighed beskrivelse af funktionsevne og kompensationsmuligheder Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 8

8 Børn med synsvanskeligheder Inklusion og inklusionens problemstillinger er til stadighed et fokusområde for den specialrådgivning, som Kommunikationscentrets konsulenter tilbyder børn og deres omsorgspersoner. Inklusion har et bredt betydningsindhold et kontinuum, der spænder fra den rent lovmæssige forpligtelse til barnets helt personlige oplevelse af at føle sig inkluderet i sociale sammenhænge. Lige nu oplever vi i kontakten med børnene, at de nye IT-platforme, tablets og smartphones, som i sig selv er tilgængelige for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser, har givet et momentum i forhold til hjælpemidler. Det, som børnene kan benytte sig af, er ikke længere anderledes. Det momentum skal selvfølgelig udnyttes til at styrke inklusionen, men det kræver tilgængelig viden om platformenes kompenserende muligheder og ikke mindst om begrænsninger. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at teknologien ikke kan stå alene. Den skal ledsages af en specialpædagogisk indsats for at virke. De nye muligheder skal inddrages i konsulenternes indsats i forhold til børnenes sociale kompetencer. Børn med alvorlige synsnedsættelser beskrives i flere undersøgelser med en let eller mere alvorlig forsinket udvikling både motorisk, sprogligt og kognitivt. Forsinkelsen kan være den direkte konsekvens af synsnedsættelsen, da et medfødt eller erhvervet synshandicap er en gennemgribende funktionsnedsættelse for ethvert barn. Den visuelle stimulation igangsætter den motoriske udvikling, som er forudsætning for den sproglige udvikling (bl.a. begrebsudviklingen), som igen danner grundlaget for barnets sociale udvikling og barnets samspil med omgivelserne (læring og viden). Kommunikationscentrets konsulenter vil derfor på baggrund af viden om barnets alsidige udvikling sætte fokus på initiativer, der kan styrke børnenes selvopfattelse og deres samspil med andre. Den specialpædagogiske indsats tager afsæt i børnenes alder og forudsætninger. Den bygger på observationer af børnene og deres samspil med omgivelserne og på samtaler med børnene selv og deres omsorgspersoner. Derudover kommer konsulenterne med en omfattende viden og erfaring med børn med synsnedsættelser. Særligt for børn med multiple funktionsnedsættelser er det essentielt at starte med at afdække, hvad der skal til for at få børnene til overhovedet at se. Kommunikationscentret har en række tilbud om specialrådgivning og specialpædagogisk bistand til de svagsynede og blinde børn og unge, som er optaget i Synsregistret (det landsdækkende register over børn med alvorlige synsnedsættelser), jf. servicelovens 153a. Synsregistret administreres af Kennedy Centrets Øjenklinik. 9

9 Synskonsulentbistandens overordnede formål er at sikre den nødvendige kompenserende indsats: Indhentning af øjenlægelige oplysninger som grundlag for kompenserende foranstaltninger Sikring af en indsats, der kompenserer for manglende visuel stimulation Inklusion og tilrettelæggelse af hele det omgivende miljø, tilgængelighed, belysning og afmærkning Formidling af viden om kompenserende strategier til familie, netværk, institutionspersonale, lærere m.fl. Sikring af nødvendige hjælpemidler, optiske, ADL og informationsteknologiske Viden til barnet selv, rådgivning og støtte i forhold til samtlige aspekter af at leve med en alvorlig synsnedsættelse. Synskonsulentens indsats er målrettet og tilpasset barnets aktuelle livssituation. Synskonsulenten har et tæt samarbejde med: Fagpersoner - først og fremmest øjenlæger/sundhedspersonale og optikere Omsorgspersoner - forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere Myndighedspersoner - sagsbehandlere, hjælpemiddelteam, skoleledere m.fl. Andre, fx sundhedsplejersker, specialkonsulenter m.fl. Kommunikationscentrets foranstaltninger vil altid blive ydet efter aftale og i samarbejde med kommunernes socialforvaltninger/ppr. Tilbuddet omfatter udredning, basispakke og tilkøbsydelser/specialkonsulentbistand. Kommunikationscentrets tilbud om synsfaglig støtte rummer både et beredskab i forhold til alle børn optaget i Synsregistret og mere specifikke synsfaglige ydelser, som kan tilpasses de enkelte børns behov. Kommunikationscentrets ydelser omfatter den specialiserede synsfaglige specialrådgivning og specialpædagogiske bistand, som kan være et nødvendigt supplement til kommunernes egen rådgivning og vejledning. Udredning omfatter den grundlæggende indhentning af oplysninger om barnets synsnedsættelse. Basispakken (beredskab) er tilbuddet til alle de børn, som er optaget i Synsregistret. Basispakken sikrer forældres og læreres/personales muligheder for at rette henvendelse om specialrådgivning og specialpædagogisk bistand i forhold til barnets/elevens kompensationsbehov. Med basispakken følger synskonsulenten barnets synsmæssige helbred og udvikling. Desuden medvirker konsulenten til årlige vurderinger af barnets behov for synskompenserende tiltag, evt. i forbindelse med handleplan eller elevplan. Hvis det vurderes, at der er behov for et enkelt besøg enten i hjemmet eller på skolen, tilbydes en basispakke med møde. Udredning eller basispakke er en forudsætning for al øvrig synskonsulentbistand. Tilkøbsydelser i henhold til folkeskoleloven ( 3 stk. 2, 4 stk. 1, samt 20 stk. 2) omfatter specialpædagogisk bistand. Den kan bestå i rådgivning om inklusion af børn med synsnedsættelser og konkret rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningen. Således kan barnet følge undervisningen på lige fod med de øvrige elever og få kompensationsmuligheder i specifikke fag. Derudover omfatter den 10

10 specialpædagogiske bistand undervisning i brugen af særlige teknologiske løsninger, mobility, punktskrift, ADL og brug af særlige undervisningsmidler samt kurser til lærere og specialpædagogisk bistand i forbindelse med afgangsprøver og afgangsprøvetilrettelæggelse. For førskolebørn kan det blive aktuelt at tilbyde undervisningsforberedelse i fx brug af teknologi, punkt, mobility og ADL til både barnet og forældrene. Tilkøbsydelser i henhold til serviceloven ( 11 stk. 7) omfatter den specialrådgivning, som barnet og/eller familien har behov for kontinuerligt eller periodevis omkring institutionsskift, vurdering og afprøvning af hjælpemidler samt vurdering af belysningsbehov. For børn med flere handicap kan der fx være tale om afdækning af behov for kommunikationshjælpemidler. Der kan inden for specialrådgivning ligeledes være ønske om, at synskonsulenten deltager i en møderække og bidrager til, at både familien og de professionelle medarbejdere omkring et barn med alvorlig synsnedsættelse får synsfaglig rådgivning. Hjælpemidler søges i henhold til relevant lovgivning. Undervisningshjælpemidler søges i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand, mens hjælpemidler til brug i hjemmet søges i henhold til Lov om Social Service 112. Specialoptiske ydelser skal ansøges særskilt, jf. beskrivelsen i ydelseskataloget for voksne. Børn og unge optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i Lov om Social Service 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen 15 stk. 1, bilag 2, punkt 9. 11

11 Basispakker: 110/ /121 inkl. møde Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret Omfang og pris Rådighedstakst: kr Rådighedstakst: inkl. møde: kr Lovgrundlag Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen 3, stk. 2, samt 20 stk. 2 Specialrådgivning til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i henhold til lov om social service 11 stk. 7 Børn og unge, optaget i Synsregistret, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. Ydelsen er målrettet forældre, personale ved daginstitutioner, lærere og andre professionelle. Formål Basispakken fungerer som kommunernes beredskab til børn og unge i Synsregistret, deres forældre, de kommunale myndigheder, institutioner og skoler. Basispakken skal sikre, at forældre og kommunale forvaltninger samt institution og skole får de nødvendige informationer om barnets synsfunktion. Ydelsen omfatter: sikring af øjenlægelige oplysninger samt rådgivning om barnets øjenhelbredstilstand forældres og læreres/personales ret til at kontakte synskonsulent (fx telefonisk vejledning om mulige hjælpemidler) opfølgning på hjælpemiddelbehov, herunder optiske hjælpemidler og evt. kontakt til optiker enkelt kontakt til barnet, institution/skole og forældre opfølgning og status på foranstaltninger, evt. som bilag til handleplan/elevplan beskrivelse af behov for synskompenserende foranstaltninger, specialrådgivning, hjælpemiddelafprøvning, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Afhængig af barnets behov søges basispakker enten i henhold til serviceloven eller i henhold til folkeskoleloven eller både i henhold til serviceloven og folkeskoleloven. Ved behov for mødedeltagelse i mindre omfang eller et hjemmebesøg vælges basispakke inkl. møde, såfremt der ikke er behov for andre ydelsespakker. 12

12 Tilkøbsydelser: Specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven Lovgrundlag Specialpædagogisk bistand iht. lov om folkeskolen 3 stk. 2, samt 20 stk. 2. Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, 1 om specialpædagogisk bistands indhold. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. lov om folkeskolen 4 stk Førskolebørn, undervisningsforberedende specialundervisning Omfang og pris Timetakst kr. 898 Børn i aldersgruppen 0-6 år, optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle. Formål Indsatsen skal medvirke til, at barnet allerede inden skolestart kender vigtige kompenserende strategier, således at barnet får mulighed for at følge med i undervisningen i videst muligt omfang fra første skoledag. Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og teknikker til kommunikation (herunder forberedende læse-skriveundervisning til stærkt svagsynede/blinde børn): Introduktion af teknologiske kompensationsmuligheder med henblik på at sikre, at barnet er fortrolig med de teknologiske løsninger, som barnet skal bruge i skoleforløbet. Legepunkt punktskrift: Legepræget træning af den taktile sans, skærpelse af barnets nysgerrighed ift. bogstaver og indlæring af punktskriftens opbygning. Undervisning til barnet/familien i synskompenserende teknikker: ADL herunder af- og påklædning, vask og hygiejne, spise- og måltidsteknik m.m. mobility ledsageteknik lege samt andre inden- og udendørsaktiviteter. 13

13 112 Svagsynede elever, fx ved nyanmeldelse i Synsregistret, skolestart, skoleskifte, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver Omfang og pris Årspakke kr Stærkt svagsynede og blinde elever, specialpædagogisk bistand Omfang og pris Årspakke kr Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand Omfang og pris Årspakke kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever, lærere, pædagoger og andre professionelle. Formål Indsatsen skal understøtte skolens inkluderende indsats over for elever med synsnedsættelser, ved at sikre, at elevens synsmæssige vanskeligheder i undervisningssammenhænge kompenseres i videst muligt omfang. Den specialpædagogiske bistand omfatter: Rådgivning om pædagogiske og praktiske hensyn, som gør det muligt, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får samme undervisningstilbud og udfordringer som de øvrige elever. Rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningstilbud, som er tilpasset elevens forudsætninger Rådgivning om anvendelsen af elevens optiske hjælpemidler, herunder CCTV i undervisningen Rådgivning om særlige undervisningsmaterialer/instruktion i anvendelsen og vurdering af behov for undervisningshjælpemidler, først og fremmest informationsteknologiske hjælpemidler, samt ansøgning om samme Vejledning til skolen om mulige støtteforanstaltninger, herunder støttetimer Opfølgning på eventuel igangsat specialpædagogisk bistand 14

14 Opfølgning (programjustering m.m.) og videreudvikling af brug af særlige informationsteknologiske hjælpemidler Rådgivning om levering af undervisningsmaterialer og fremstilling af individuelle undervisningshjælpemidler/-materialer, bl.a. fra Synscenter Refsnæs materialelaboratorium Undervisning af enkelte/flere lærere/pædagoger i svagsyns-/blindepædagogiske foranstaltninger Vejledning om kursusvirksomhed for eleverne på Synscenter Refsnæs Rådgivning om mulige dispensationer ved afgangsprøver Rådgivning om hensigtsmæssige fagvalg, grenvalg samt videre uddannelse Deltagelse i teamsamarbejde med kommunale og institutionsansatte specialfunktioner omkring enkelte elever Deltagelse i relevante møder Rapportering Kontakt til elevens hjem, lektiearbejdsplads i hjemmet, brug af undervisningsrelevante hjælpemidler i hjemmet m.v. smæssigt indgår de samme elementer i disse ydelsespakker. Den differentierede pris afspejler børnenes forskellige behov for specialpædagogisk bistand og dermed omfanget. Den specialpædagogiske bistand omfatter alle fag og aktiviteter i skoleregi. For specialskoleelever omfatter ydelsen rådgivning i fritidsordninger, såfremt der er tale om et helhedstilbud. Belysningsopmåling af rumbelysning er ikke omfattet af denne ydelse. Kommunikationscentret tilbyder derudover specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række specialiserede områder, som er forudsætningen for, at elever med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen: mobility, ledsageteknik ADL (almindelig daglig levevis) anvendelse af andre/specielle kompenserende hjælpemidler, fx mobiltelefoni. Disse ydelser leveres til timetakst med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer. Der henvises i øvrigt til ydelser nr. 117 og 127: IKT-hjælpemidler iht. folkeskoleloven og lov om social service. 15

15 116 Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever Omfang og pris Årspakke kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever med alvorlige synsnedsættelser og SFO-personale. Formål Målet er at fremme elevens aktive deltagelse i SFO-tilbuddets aktiviteter. Ydelsen omfatter: orientering/vejledning til personalet om de pædagogiske og praktiske konsekvenser af elevens synshandicap synspædagogisk vejledning af personalet, således at eleven, under hensyn til sit synshandicap, får muligheder for aktiviteter sammen med og som de øvrige elever vejledning om mulige støtteforanstaltninger rådgivning om efteruddannelsesmuligheder. For specialskoleelever indgår rådgivning om fritidstilbud i ydelse 115 (Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand), såfremt der er tale om et helhedstilbud. 16

16 117 Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskolen Omfang og pris Engangsydelse: kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, med behov for udelukkende synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever og lærere. Formål Indsatsens formål er at sikre elevens muligheder for at følge undervisningen ved at benytte synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Brugen af særlige synskompenserende teknologiske undervisningsmidler skal endvidere sikre elevens adgang til information generelt. Med afsæt i elevens synsmæssige og personlige forudsætninger fokuseres på: behov for informationsteknologiske undervisningsmidler i undervisningssammenhænge vurdering af konkrete kompensationsmuligheder, forstørrelse, talesyntese, scanner, særlige kommunikationsprogrammer, tablets, kombination med CCTV vurdering af behov og strategier for kommunikation og informationssøgning afprøvning af konkrete kompenserende informationsteknologiske undervisningsmidler vurdering af undervisningsmidlernes funktionalitet, programopsætning, løsningsmuligheder udarbejdelse af oplæg til særligt synskompenserende teknologisk udstyr opfølgende instruktion i brugen af det særlige synskompenserende teknologiske udstyr til eleven, evt. oplæg til undervisning i brug af særlig synskompenserende teknologisk udstyr opfølgende instruktion i brugen af særligt synskompenserende teknologisk udstyr til lærere og andre i undervisningssammenhænge. For elever, der er visiterede til ydelsespakkerne 112, 113 og 115, varetages den forudgående udredning inden for disse ydelsespakker (max 4,5 t). Er eleven ikke visiteret til en af de nævnte ydelsespakker foretages udredning i henhold til folkeskoleloven efter aftale med skolemyndighederne. Ydelsespakke 117 rummer 16 timer (afprøvning, tilpasning, justering og instruktion, samt administration. 17

17 Såfremt der indgås en leverings- og serviceaftale med Kommunikationscentret, leveres udstyret gennemtestet og klargjort i henhold til resultaterne af afprøvningen. Der henvises til afsnittet om leverings- og serviceaftaler med hensyn til mulighederne for at indgå aftaler i Kommunikationscentrets katalog med ydelser til voksne. Instruktion af såvel elever og lærere kan organiseres som kurser på mindre hold sammen med andre elever med alvorlige synsnedsættelser og deres lærere. Angående forstørrelse og talesyntese til mobiltelefon henvises til de specifikke ydelsespakker, se ydelseskataloget for voksne. 18

18 199 Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisningsbrug ved særlige behov fx belysning Omfang og pris Timetakst kr. 898 Skoleelever optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elevens skole samt skolemyndigheder. Formål Indsatsen skal sikre rammerne for elevens aktive deltagelse i undervisningen og give eleven mulighed for at tilegne sig skolemæssige færdigheder, bl.a. ved hensigtsmæssig indretning af omgivelser, herunder belysning og anvendelse af nødvendige hjælpemidler. I samarbejde med skolemyndighederne vurderes behovet for fx: afprøvning og instruktion i brugen af undervisningsrelaterede hjælpemidler indretning mm. under hensyntagen til det manglende syn belysning, afprøvning og rådgivning om kompensationsmuligheder inden for belysning. optikunderstøttende belysning til nærarbejde samt orientering/færden i undervisningssammenhænge. særlige individuelle og/eller kombinerede teknologiske hjælpemiddelløsninger til undervisningsbrug. Denne ydelse anvendes, når der opstår mere omfattende afprøvningsbehov som fx ved opmåling af belysning, eller når der kun er behov for konsulentbistand i en afgrænset periode (< 3 måneder) til en afgrænset opgave. Taksten omfatter ikke hjælpemidler. 19

19 129 Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility Omfang og pris Timetakst kr. 898 Formål Kommunikationscentret tilbyder specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række områder, som er forudsætningen for, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever, klassekammerater, lærere, netværk og andre professionelle. Undervisningsydelser/specialpædagogisk bistand: mobility og ledsageteknik (at færdes selvstændigt med stok eller med ledsager på skolen og omkring skolen) ADL, almindelig daglig levevis (med henblik på at kunne klare sig selv at blive selvhjulpen ift. personlig hygiejne, madlavning, spise- og måltidsteknik m.fl.) anvendelse af særlig synskompenserende teknologi og strategier til mobiltelefoner. Kommunikationscentret tilbyder desuden: ad hoc-kurser for eleverne ad hoc-kurser for lærere og pædagoger inden for svagsyns-/blindepædagogiske temaer undervisning af seende klassekammerater i forhold til inklusion af klassekammerat med alvorlig synsnedsættelse mødedeltagelse med henblik på information om synshandicap, fx forældremøder etablering af netværk for elever, herunder arrangementer pigegrupper, musikcamps, computercamps, fællesarrangementer. Alle disse ydelser leveres til bestemte satser med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer, forberedelsesfaktor, undervisningssted og antal deltagere. Hvor det er muligt, vil specialundervisningen foregå på mindre hold. 20

20 Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service Lovgrundlag Specialrådgivning til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ydes i henhold til Lov om Social Service 11 stk. 7 Instruktion i brugen af hjælpemidler ydes i henhold til lov om Social Service 10 stk. 4. Hjælpemidler og forbrugsgoder ydes i henhold til lov om Social Service Ansøgninger om specialoptiske ydelser vil blive behandlet som selvstændige ydelser. Børn og unge, optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i lov om Social Service 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen 15 stk. 1, bilag 2, punkt 9. 21

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

SYNSOMRÅDET Odense 2014

SYNSOMRÅDET Odense 2014 SYNSOMRÅDET Odense 2014 Synsafdelingen Voksne Synsafdelingens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 2 Voksne med synsvanskeligheder... 3 Tilgængelighed er stadig et problem... 3 Målgruppen... 3 Værd at vide om synsområdet... 4 Særlige indsatsområder... 4 Synsteamet... 5 Samarbejdsparter... 5 Udredninger...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - børn

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - børn Ydelsesbeskrivelse for undervisning - børn Ydelsesbeskrivelse Undervisningsafdelingen for børn med døvblindhed Ydelsens formål Undervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 3 Målgruppe Børn i den undervisningspligtige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne Ydelsesbeskrivelse Undervisning for voksne med døvblindhed Ydelsens formål Målgruppe Metoder og tilgange Lov om specialundervisning for voksne Personer med

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse SCR, Fjordskolen, Lysholm rganisation og klassedannelse 1 Lidt baggrund... Specialundervisning Folkeskolens formål gælder for alle skolens elever, og specialundervisning skal gives i overensstemmelse med

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere