Indhold. Indledning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning... 4"

Transkript

1 2

2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet Udredning af synsnedsættelse hos børn Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder... 9 Basispakker: / /121 inkl. møde Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret 12 Tilkøbsydelser: Specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven Førskolebørn, undervisningsforberedende specialundervisning Svagsynede elever, fx ved nyanmeldelse i Synsregistret, skolestart, skoleskifte, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver Stærkt svagsynede og blinde elever, specialpædagogisk bistand Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskolen Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisnings-brug ved særlige behov fx belysning Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service Blinde og svagsynede børn i alderen 0-3 år, specialrådgivning Svagsynede børn i alderen 4-7 år, specialrådgivning Stærkt svagsynede/blinde eller nyanmeldte børn samt børn med særlige behov i alderen 4-7 år, specialrådgivning Specialrådgivning i specialbørnehaver - blinde og svagsynede børn i alderen 0-7 år Svagsynede og blinde børn i alderen 7-18 år, specialrådgivning Synskompenserende teknologi i hjemmet Kurser - andre tilkøbsydelser, fx ledsageteknik, anvendelse af optik, ADL, mobility Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af belysning og mindre hjælpemidler samt specialrådgivning om kompenserende strategier Børn med behov for teknologiske kommunikationsløsninger Afprøvning af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser Tilpasning, justering og instruktion i brugen af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser Instruktion til netværk - kommunikationshjælpemidler til børn /149 IKT-Support - kommunikationshjælpemidler til børn Børn med funktionsnedsættelser og behov for talepædagogisk bistand Talepædagogisk specialrådgivning til børn med multiple funktionsnedsættelser i institutioner Talepædagogisk bistand i hjemmet til familier med børn med multiple funktionsnedsættelser

3 Indledning På Kommunikationscentret værdsætter vi det velfungerende samarbejde med kommunerne omkring børn med alvorlige funktionsnedsættelser. Det samarbejde skaber nemlig rammerne for, at omsorgspersoner, forældre, pædagoger og lærere får den nødvendige specialviden om børnenes særlige læringsforudsætninger. Skolereform og inklusion Skolereformen og inklusionsmålsætningen stiller store krav til skolen og den enkelte lærer og pædagog. Vi stiller vores specialpædagogiske kompetencer og mangeårige erfaring med inklusionsarbejde til rådighed ikke bare til skolen men til alle vigtige omsorgspersoner i barnets liv. For at det for alvor skal bidrage til positive resultater for det enkelte barn, er det afgørende, at vi inddrages aktivt og kontinuerligt. Dette gælder på alle de faglige områder Kommunikationscentret dækker. Der er tradition for konsulentvirksomhed for svagsynede og blinde børn, men vi møder også behov for udredning eller faglig sparring om børn med andre funktionsnedsættelser. Kontakt endelig Kommunikationscentret omkring børn med kommunikative eller kognitive vanskeligheder. Transfer Fokus for vejledningen er, at det enkelte barn får mulighed for at udnytte sine ressourcer på en sådan måde, at det fremmer barnets udvikling, indlæring, trivsel, sociale kompetencer og selvstændighed. Et konkret mål med specialrådgivning og specialpædagogisk indsats er at øge børnenes egne handlemuligheder og dermed deres selvværd. De kompenserende strategier, som børnene lærer, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer). Det er ofte relevant at inddrage både professionelle og forældre, således at de er med til at sikre, at børnene hele tiden bruger de indlærte færdigheder og ikke fastholdes i en mere passiv rolle. Teknologiske platforme Kommunikationscentret har de sidste tre år arbejdet intensivt med de kompenserende muligheder, som tablets og smartphones giver børn og unge med funktionsnedsættelser. Vi vurderer, at det potentiale, som teknologien rummer for børnene, skal udnyttes, fordi den er tilgængelig og fungerer pædagogisk intuitivt. Samtidig er tablets og smartphones magen til alle andre børns, hvilket i sig selv virker motiverende og inkluderende. Det betyder dog ikke, at deciderede hjælpemidler blot kan erstattes af tablets og smartphones. Derimod betyder det, at Kommunikationscentret skal have et skærpet blik for, hvilke løsninger, der kompenserer det enkelte barn mest optimalt, og hvordan løsningerne kan spille sammen. Ydelseskatalog 2015 Kommunikationscentrets ydelser på børneområdet er målrettet børn og unge med: synsnedsættelser behov for kommunikationsløsninger multiple funktionsnedsættelser og uden verbalt sprog 4

4 I forhold til 2014 er der ingen ændringer: Ydelserne kan leveres med fokus på forskellige indsatsområder, fx særlig pædagogik, inklusion, kompenserende teknikker, generelle hensyn, tilgængelighed, hjælpemidler, ergonomi, indretning og sociale færdigheder. Udredninger Udredning af et barn omfatter typisk: Indhentning af oplysninger, lægelige, pædagogiske m.fl. Observation af barnet Interview med forældre, netværkspersoner Møde med institutioner Beskrivelse af kompensationsbehov En udrednings omfang er afhængig af en række faktorer, bl.a. barnets muligheder for at medvirke, forældreressourcer og barnets kontakt til sundhedsplejerske, familievejleder, daginstitution, skole m.fl. Priser Kommunikationscentret kan også for 2015 fastholde priserne fra 2012 uden pris- og lønfremskrivning. Baggrunden for dette er den fortsatte reduktion af de administrative omkostninger i forbindelse med revisitationerne. Årspakkerne til børn med synsvanskeligheder er tilrettelagt over tolv måneder. Hvis barnet pga. særlige omstændigheder kun kan deltage i en del af forløbet, vil der være mulighed for at planlægge et kortere forløb. Her vil prisen blive beregnet ud fra det aftalte antal måneder. Basispakkerne og enkelte andre ydelsespakker fungerer derimod udelukkende som engangsydelser, og betalingen kan ikke opdeles. Når der ikke er tale om årspakker, angives ydelserne med et timetal, som dækker det samlede timeforbrug i indsatsen. Ud over den tid, der bruges direkte med barnet/barnets netværk, indgår tidsforbrug til dokumentation og administration. Der er enkelte ydelser, der ikke er forsynet med en fast takst. Her beregnes prisen konkret ud fra timeforbruget. Det drejer sig om ydelser, der forekommer sjældent eller er så individuelle i deres forløb, at det ikke giver mening at fastsætte en takst. Kommunikationscentrets ydelseskatalog for hhv. børne- og voksenområdet kan hentes på vores hjemmeside. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. Vi ser frem til endnu et år med godt samarbejde. Kristian Mainz Centerchef 5

5 Udredninger på børneområdet 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn Børn og unge, som er optaget i Kennedy Centrets Synsregister 0-18 år. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. Udredningen omfatter: indhentning af oplysninger fra øjenlæge, Kennedy Centrets Øjenklinik og optiker indhentning af oplysninger fra andre relevante instanser, sundhedsplejerske, PPR, skole, speciallæger m.fl. undersøgelse af barnets funktionelle syn, evt. ved test, observationer og samtale med forældre, professionelle og andre besøg i hjemmet, udredning af barnets kompetencer, motorisk/adl-mæssigt, sprogligt, socialt m.v. besøg på institution/skole, udredning af barnets funktionsniveau, motorisk, sprogligt/begrebsmæssigt, socialt m.v. vurdering af barnets eventuelle behov for hjælpemidler afklaring af lovgrundlag/væsentlighed, kontakt til relevant myndighed beskrivelse af muligheder for støtteforanstaltninger/konsulentbistand. Udredninger, som foretages i henhold til lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 6

6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn Familier med småbørn med funktionsnedsættelser, som betyder alvorlige kommunikationsvanskeligheder. Udredningen omfatter: interview med forældre og evt. professionelle om behov specialrådgivning om muligheder afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed afklaring af væsentlighed beskrivelse af muligheder for individuelt tilrettelagt talepædagogisk specialrådgivning. Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 7

7 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn Børn og unge med behov for kommunikationsløsninger, hvor fokus er på barnets muligheder for at udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra ITbaserede kommunikationshjælpemidler. Udredningen omfatter: indhentning af oplysninger fra fx talepædagog, specialbørnehave, specialskole, døgntilbud, dagtilbud, kommune, hospital, egen læge, speciallæge afdækning af kommunikative færdigheder afdækning af motoriske forudsætninger afdækning af kognitive vanskeligheder orientering, hukommelse, planlægning interview med barnet og/eller pårørende/professionelle om behov forslag til kompensationsmuligheder afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed afklaring af væsentlighed beskrivelse af funktionsevne og kompensationsmuligheder Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder. 8

8 Børn med synsvanskeligheder Inklusion og inklusionens problemstillinger er til stadighed et fokusområde for den specialrådgivning, som Kommunikationscentrets konsulenter tilbyder børn og deres omsorgspersoner. Inklusion har et bredt betydningsindhold et kontinuum, der spænder fra den rent lovmæssige forpligtelse til barnets helt personlige oplevelse af at føle sig inkluderet i sociale sammenhænge. Lige nu oplever vi i kontakten med børnene, at de nye IT-platforme, tablets og smartphones, som i sig selv er tilgængelige for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser, har givet et momentum i forhold til hjælpemidler. Det, som børnene kan benytte sig af, er ikke længere anderledes. Det momentum skal selvfølgelig udnyttes til at styrke inklusionen, men det kræver tilgængelig viden om platformenes kompenserende muligheder og ikke mindst om begrænsninger. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at teknologien ikke kan stå alene. Den skal ledsages af en specialpædagogisk indsats for at virke. De nye muligheder skal inddrages i konsulenternes indsats i forhold til børnenes sociale kompetencer. Børn med alvorlige synsnedsættelser beskrives i flere undersøgelser med en let eller mere alvorlig forsinket udvikling både motorisk, sprogligt og kognitivt. Forsinkelsen kan være den direkte konsekvens af synsnedsættelsen, da et medfødt eller erhvervet synshandicap er en gennemgribende funktionsnedsættelse for ethvert barn. Den visuelle stimulation igangsætter den motoriske udvikling, som er forudsætning for den sproglige udvikling (bl.a. begrebsudviklingen), som igen danner grundlaget for barnets sociale udvikling og barnets samspil med omgivelserne (læring og viden). Kommunikationscentrets konsulenter vil derfor på baggrund af viden om barnets alsidige udvikling sætte fokus på initiativer, der kan styrke børnenes selvopfattelse og deres samspil med andre. Den specialpædagogiske indsats tager afsæt i børnenes alder og forudsætninger. Den bygger på observationer af børnene og deres samspil med omgivelserne og på samtaler med børnene selv og deres omsorgspersoner. Derudover kommer konsulenterne med en omfattende viden og erfaring med børn med synsnedsættelser. Særligt for børn med multiple funktionsnedsættelser er det essentielt at starte med at afdække, hvad der skal til for at få børnene til overhovedet at se. Kommunikationscentret har en række tilbud om specialrådgivning og specialpædagogisk bistand til de svagsynede og blinde børn og unge, som er optaget i Synsregistret (det landsdækkende register over børn med alvorlige synsnedsættelser), jf. servicelovens 153a. Synsregistret administreres af Kennedy Centrets Øjenklinik. 9

9 Synskonsulentbistandens overordnede formål er at sikre den nødvendige kompenserende indsats: Indhentning af øjenlægelige oplysninger som grundlag for kompenserende foranstaltninger Sikring af en indsats, der kompenserer for manglende visuel stimulation Inklusion og tilrettelæggelse af hele det omgivende miljø, tilgængelighed, belysning og afmærkning Formidling af viden om kompenserende strategier til familie, netværk, institutionspersonale, lærere m.fl. Sikring af nødvendige hjælpemidler, optiske, ADL og informationsteknologiske Viden til barnet selv, rådgivning og støtte i forhold til samtlige aspekter af at leve med en alvorlig synsnedsættelse. Synskonsulentens indsats er målrettet og tilpasset barnets aktuelle livssituation. Synskonsulenten har et tæt samarbejde med: Fagpersoner - først og fremmest øjenlæger/sundhedspersonale og optikere Omsorgspersoner - forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere Myndighedspersoner - sagsbehandlere, hjælpemiddelteam, skoleledere m.fl. Andre, fx sundhedsplejersker, specialkonsulenter m.fl. Kommunikationscentrets foranstaltninger vil altid blive ydet efter aftale og i samarbejde med kommunernes socialforvaltninger/ppr. Tilbuddet omfatter udredning, basispakke og tilkøbsydelser/specialkonsulentbistand. Kommunikationscentrets tilbud om synsfaglig støtte rummer både et beredskab i forhold til alle børn optaget i Synsregistret og mere specifikke synsfaglige ydelser, som kan tilpasses de enkelte børns behov. Kommunikationscentrets ydelser omfatter den specialiserede synsfaglige specialrådgivning og specialpædagogiske bistand, som kan være et nødvendigt supplement til kommunernes egen rådgivning og vejledning. Udredning omfatter den grundlæggende indhentning af oplysninger om barnets synsnedsættelse. Basispakken (beredskab) er tilbuddet til alle de børn, som er optaget i Synsregistret. Basispakken sikrer forældres og læreres/personales muligheder for at rette henvendelse om specialrådgivning og specialpædagogisk bistand i forhold til barnets/elevens kompensationsbehov. Med basispakken følger synskonsulenten barnets synsmæssige helbred og udvikling. Desuden medvirker konsulenten til årlige vurderinger af barnets behov for synskompenserende tiltag, evt. i forbindelse med handleplan eller elevplan. Hvis det vurderes, at der er behov for et enkelt besøg enten i hjemmet eller på skolen, tilbydes en basispakke med møde. Udredning eller basispakke er en forudsætning for al øvrig synskonsulentbistand. Tilkøbsydelser i henhold til folkeskoleloven ( 3 stk. 2, 4 stk. 1, samt 20 stk. 2) omfatter specialpædagogisk bistand. Den kan bestå i rådgivning om inklusion af børn med synsnedsættelser og konkret rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningen. Således kan barnet følge undervisningen på lige fod med de øvrige elever og få kompensationsmuligheder i specifikke fag. Derudover omfatter den 10

10 specialpædagogiske bistand undervisning i brugen af særlige teknologiske løsninger, mobility, punktskrift, ADL og brug af særlige undervisningsmidler samt kurser til lærere og specialpædagogisk bistand i forbindelse med afgangsprøver og afgangsprøvetilrettelæggelse. For førskolebørn kan det blive aktuelt at tilbyde undervisningsforberedelse i fx brug af teknologi, punkt, mobility og ADL til både barnet og forældrene. Tilkøbsydelser i henhold til serviceloven ( 11 stk. 7) omfatter den specialrådgivning, som barnet og/eller familien har behov for kontinuerligt eller periodevis omkring institutionsskift, vurdering og afprøvning af hjælpemidler samt vurdering af belysningsbehov. For børn med flere handicap kan der fx være tale om afdækning af behov for kommunikationshjælpemidler. Der kan inden for specialrådgivning ligeledes være ønske om, at synskonsulenten deltager i en møderække og bidrager til, at både familien og de professionelle medarbejdere omkring et barn med alvorlig synsnedsættelse får synsfaglig rådgivning. Hjælpemidler søges i henhold til relevant lovgivning. Undervisningshjælpemidler søges i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand, mens hjælpemidler til brug i hjemmet søges i henhold til Lov om Social Service 112. Specialoptiske ydelser skal ansøges særskilt, jf. beskrivelsen i ydelseskataloget for voksne. Børn og unge optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i Lov om Social Service 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen 15 stk. 1, bilag 2, punkt 9. 11

11 Basispakker: 110/ /121 inkl. møde Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret Omfang og pris Rådighedstakst: kr Rådighedstakst: inkl. møde: kr Lovgrundlag Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen 3, stk. 2, samt 20 stk. 2 Specialrådgivning til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i henhold til lov om social service 11 stk. 7 Børn og unge, optaget i Synsregistret, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. Ydelsen er målrettet forældre, personale ved daginstitutioner, lærere og andre professionelle. Formål Basispakken fungerer som kommunernes beredskab til børn og unge i Synsregistret, deres forældre, de kommunale myndigheder, institutioner og skoler. Basispakken skal sikre, at forældre og kommunale forvaltninger samt institution og skole får de nødvendige informationer om barnets synsfunktion. Ydelsen omfatter: sikring af øjenlægelige oplysninger samt rådgivning om barnets øjenhelbredstilstand forældres og læreres/personales ret til at kontakte synskonsulent (fx telefonisk vejledning om mulige hjælpemidler) opfølgning på hjælpemiddelbehov, herunder optiske hjælpemidler og evt. kontakt til optiker enkelt kontakt til barnet, institution/skole og forældre opfølgning og status på foranstaltninger, evt. som bilag til handleplan/elevplan beskrivelse af behov for synskompenserende foranstaltninger, specialrådgivning, hjælpemiddelafprøvning, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Afhængig af barnets behov søges basispakker enten i henhold til serviceloven eller i henhold til folkeskoleloven eller både i henhold til serviceloven og folkeskoleloven. Ved behov for mødedeltagelse i mindre omfang eller et hjemmebesøg vælges basispakke inkl. møde, såfremt der ikke er behov for andre ydelsespakker. 12

12 Tilkøbsydelser: Specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven Lovgrundlag Specialpædagogisk bistand iht. lov om folkeskolen 3 stk. 2, samt 20 stk. 2. Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, 1 om specialpædagogisk bistands indhold. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. lov om folkeskolen 4 stk Førskolebørn, undervisningsforberedende specialundervisning Omfang og pris Timetakst kr. 898 Børn i aldersgruppen 0-6 år, optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle. Formål Indsatsen skal medvirke til, at barnet allerede inden skolestart kender vigtige kompenserende strategier, således at barnet får mulighed for at følge med i undervisningen i videst muligt omfang fra første skoledag. Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og teknikker til kommunikation (herunder forberedende læse-skriveundervisning til stærkt svagsynede/blinde børn): Introduktion af teknologiske kompensationsmuligheder med henblik på at sikre, at barnet er fortrolig med de teknologiske løsninger, som barnet skal bruge i skoleforløbet. Legepunkt punktskrift: Legepræget træning af den taktile sans, skærpelse af barnets nysgerrighed ift. bogstaver og indlæring af punktskriftens opbygning. Undervisning til barnet/familien i synskompenserende teknikker: ADL herunder af- og påklædning, vask og hygiejne, spise- og måltidsteknik m.m. mobility ledsageteknik lege samt andre inden- og udendørsaktiviteter. 13

13 112 Svagsynede elever, fx ved nyanmeldelse i Synsregistret, skolestart, skoleskifte, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver Omfang og pris Årspakke kr Stærkt svagsynede og blinde elever, specialpædagogisk bistand Omfang og pris Årspakke kr Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand Omfang og pris Årspakke kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever, lærere, pædagoger og andre professionelle. Formål Indsatsen skal understøtte skolens inkluderende indsats over for elever med synsnedsættelser, ved at sikre, at elevens synsmæssige vanskeligheder i undervisningssammenhænge kompenseres i videst muligt omfang. Den specialpædagogiske bistand omfatter: Rådgivning om pædagogiske og praktiske hensyn, som gør det muligt, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får samme undervisningstilbud og udfordringer som de øvrige elever. Rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningstilbud, som er tilpasset elevens forudsætninger Rådgivning om anvendelsen af elevens optiske hjælpemidler, herunder CCTV i undervisningen Rådgivning om særlige undervisningsmaterialer/instruktion i anvendelsen og vurdering af behov for undervisningshjælpemidler, først og fremmest informationsteknologiske hjælpemidler, samt ansøgning om samme Vejledning til skolen om mulige støtteforanstaltninger, herunder støttetimer Opfølgning på eventuel igangsat specialpædagogisk bistand 14

14 Opfølgning (programjustering m.m.) og videreudvikling af brug af særlige informationsteknologiske hjælpemidler Rådgivning om levering af undervisningsmaterialer og fremstilling af individuelle undervisningshjælpemidler/-materialer, bl.a. fra Synscenter Refsnæs materialelaboratorium Undervisning af enkelte/flere lærere/pædagoger i svagsyns-/blindepædagogiske foranstaltninger Vejledning om kursusvirksomhed for eleverne på Synscenter Refsnæs Rådgivning om mulige dispensationer ved afgangsprøver Rådgivning om hensigtsmæssige fagvalg, grenvalg samt videre uddannelse Deltagelse i teamsamarbejde med kommunale og institutionsansatte specialfunktioner omkring enkelte elever Deltagelse i relevante møder Rapportering Kontakt til elevens hjem, lektiearbejdsplads i hjemmet, brug af undervisningsrelevante hjælpemidler i hjemmet m.v. smæssigt indgår de samme elementer i disse ydelsespakker. Den differentierede pris afspejler børnenes forskellige behov for specialpædagogisk bistand og dermed omfanget. Den specialpædagogiske bistand omfatter alle fag og aktiviteter i skoleregi. For specialskoleelever omfatter ydelsen rådgivning i fritidsordninger, såfremt der er tale om et helhedstilbud. Belysningsopmåling af rumbelysning er ikke omfattet af denne ydelse. Kommunikationscentret tilbyder derudover specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række specialiserede områder, som er forudsætningen for, at elever med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen: mobility, ledsageteknik ADL (almindelig daglig levevis) anvendelse af andre/specielle kompenserende hjælpemidler, fx mobiltelefoni. Disse ydelser leveres til timetakst med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer. Der henvises i øvrigt til ydelser nr. 117 og 127: IKT-hjælpemidler iht. folkeskoleloven og lov om social service. 15

15 116 Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever Omfang og pris Årspakke kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever med alvorlige synsnedsættelser og SFO-personale. Formål Målet er at fremme elevens aktive deltagelse i SFO-tilbuddets aktiviteter. Ydelsen omfatter: orientering/vejledning til personalet om de pædagogiske og praktiske konsekvenser af elevens synshandicap synspædagogisk vejledning af personalet, således at eleven, under hensyn til sit synshandicap, får muligheder for aktiviteter sammen med og som de øvrige elever vejledning om mulige støtteforanstaltninger rådgivning om efteruddannelsesmuligheder. For specialskoleelever indgår rådgivning om fritidstilbud i ydelse 115 (Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand), såfremt der er tale om et helhedstilbud. 16

16 117 Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskolen Omfang og pris Engangsydelse: kr Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, med behov for udelukkende synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever og lærere. Formål Indsatsens formål er at sikre elevens muligheder for at følge undervisningen ved at benytte synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Brugen af særlige synskompenserende teknologiske undervisningsmidler skal endvidere sikre elevens adgang til information generelt. Med afsæt i elevens synsmæssige og personlige forudsætninger fokuseres på: behov for informationsteknologiske undervisningsmidler i undervisningssammenhænge vurdering af konkrete kompensationsmuligheder, forstørrelse, talesyntese, scanner, særlige kommunikationsprogrammer, tablets, kombination med CCTV vurdering af behov og strategier for kommunikation og informationssøgning afprøvning af konkrete kompenserende informationsteknologiske undervisningsmidler vurdering af undervisningsmidlernes funktionalitet, programopsætning, løsningsmuligheder udarbejdelse af oplæg til særligt synskompenserende teknologisk udstyr opfølgende instruktion i brugen af det særlige synskompenserende teknologiske udstyr til eleven, evt. oplæg til undervisning i brug af særlig synskompenserende teknologisk udstyr opfølgende instruktion i brugen af særligt synskompenserende teknologisk udstyr til lærere og andre i undervisningssammenhænge. For elever, der er visiterede til ydelsespakkerne 112, 113 og 115, varetages den forudgående udredning inden for disse ydelsespakker (max 4,5 t). Er eleven ikke visiteret til en af de nævnte ydelsespakker foretages udredning i henhold til folkeskoleloven efter aftale med skolemyndighederne. Ydelsespakke 117 rummer 16 timer (afprøvning, tilpasning, justering og instruktion, samt administration. 17

17 Såfremt der indgås en leverings- og serviceaftale med Kommunikationscentret, leveres udstyret gennemtestet og klargjort i henhold til resultaterne af afprøvningen. Der henvises til afsnittet om leverings- og serviceaftaler med hensyn til mulighederne for at indgå aftaler i Kommunikationscentrets katalog med ydelser til voksne. Instruktion af såvel elever og lærere kan organiseres som kurser på mindre hold sammen med andre elever med alvorlige synsnedsættelser og deres lærere. Angående forstørrelse og talesyntese til mobiltelefon henvises til de specifikke ydelsespakker, se ydelseskataloget for voksne. 18

18 199 Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisningsbrug ved særlige behov fx belysning Omfang og pris Timetakst kr. 898 Skoleelever optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elevens skole samt skolemyndigheder. Formål Indsatsen skal sikre rammerne for elevens aktive deltagelse i undervisningen og give eleven mulighed for at tilegne sig skolemæssige færdigheder, bl.a. ved hensigtsmæssig indretning af omgivelser, herunder belysning og anvendelse af nødvendige hjælpemidler. I samarbejde med skolemyndighederne vurderes behovet for fx: afprøvning og instruktion i brugen af undervisningsrelaterede hjælpemidler indretning mm. under hensyntagen til det manglende syn belysning, afprøvning og rådgivning om kompensationsmuligheder inden for belysning. optikunderstøttende belysning til nærarbejde samt orientering/færden i undervisningssammenhænge. særlige individuelle og/eller kombinerede teknologiske hjælpemiddelløsninger til undervisningsbrug. Denne ydelse anvendes, når der opstår mere omfattende afprøvningsbehov som fx ved opmåling af belysning, eller når der kun er behov for konsulentbistand i en afgrænset periode (< 3 måneder) til en afgrænset opgave. Taksten omfatter ikke hjælpemidler. 19

19 129 Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility Omfang og pris Timetakst kr. 898 Formål Kommunikationscentret tilbyder specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række områder, som er forudsætningen for, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder. Ydelsen er målrettet elever, klassekammerater, lærere, netværk og andre professionelle. Undervisningsydelser/specialpædagogisk bistand: mobility og ledsageteknik (at færdes selvstændigt med stok eller med ledsager på skolen og omkring skolen) ADL, almindelig daglig levevis (med henblik på at kunne klare sig selv at blive selvhjulpen ift. personlig hygiejne, madlavning, spise- og måltidsteknik m.fl.) anvendelse af særlig synskompenserende teknologi og strategier til mobiltelefoner. Kommunikationscentret tilbyder desuden: ad hoc-kurser for eleverne ad hoc-kurser for lærere og pædagoger inden for svagsyns-/blindepædagogiske temaer undervisning af seende klassekammerater i forhold til inklusion af klassekammerat med alvorlig synsnedsættelse mødedeltagelse med henblik på information om synshandicap, fx forældremøder etablering af netværk for elever, herunder arrangementer pigegrupper, musikcamps, computercamps, fællesarrangementer. Alle disse ydelser leveres til bestemte satser med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer, forberedelsesfaktor, undervisningssted og antal deltagere. Hvor det er muligt, vil specialundervisningen foregå på mindre hold. 20

20 Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service Lovgrundlag Specialrådgivning til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ydes i henhold til Lov om Social Service 11 stk. 7 Instruktion i brugen af hjælpemidler ydes i henhold til lov om Social Service 10 stk. 4. Hjælpemidler og forbrugsgoder ydes i henhold til lov om Social Service Ansøgninger om specialoptiske ydelser vil blive behandlet som selvstændige ydelser. Børn og unge, optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i lov om Social Service 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen 15 stk. 1, bilag 2, punkt 9. 21

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

øå#w!l^,^ /palig hy'pen

øå#w!l^,^ /palig hy'pen LANDSFORENINGEN AF FORÆI-DRE TEL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28,2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 - claus@webzone.dk - www.lfbs.dk CVR-nr. 32521362 - Dansk Bank 1551-3077799 Ministeriet

Læs mere

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion Resume Vejledningen indeholder anbefalinger

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere