Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel"

Transkript

1 Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012

2 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data... 3 Bilag 2 Oversigt over beskæftigelse... 4 Bilag 3 Uddannelse og kurser... 5 Bilag 4 Selvvurderingsskema... 7 Trin 1 Rutebilchauffør Trin 2 Faglært Bybus- og rutebilchauffør Almen afklaring Meritskema Individuel kompetencevurdering af praktikmålene Trin 3 Kørselsdisponent Anbefalet uddannelsesforløb Bilagene sendes til meritansøgeren forud for kompetencevurderingen. Kursusbeviser og øvrige uddannelsesbeviser skal ikke medsendes, men medbringes. Bilagene medbringes udfyldt til kompetencevurderingen eller sendes til skolen, hvis dette er aftalt. Bilag - skemaer udfyldt forud for IKV. Faglig profil Bilag 1 Oversigt over beskæftigelse Bilag 2 Uddannelse og kurser Bilag 3 Selvvurderingsskema Bilag 4 Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

3 Formål med logbogen Logbogen er lavet for at give den person, der gerne vil have merit for sine kvalifikationer og kompetencer overblik over de mange forskellige kvalifikationer man har taget med sig lige fra traditionel skolegang og deltagelse på kurser til de kvalifikationer og færdigheder man har erhvervet gennem erfaringer opnået i arbejds- eller fritidslivet. Logbogen er samtidigt et værktøj for vejlederen/ faglæreren, der skal vejlede den enkelte i uddannelsesplanlægningen. I Logbogen samles de skemaer og resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den individuelle kompetence vurdering. Formålet er at få alle detaljer på plads og give den faglige og almene merit/ godskrivning, kursisten har krav på. Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer og kompetencer, der kan føre til merit/ godskrivning. Gennem den individuelle kompetencevurdering får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer og kompetencer i forhold til uddannelsen til buschauffør og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles. Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer, som skal danner grundlaget for meritansøgerens videre vej gennem uddannelsen. Konklusionen på den individuelle kompetencevurdering er således en tildeling af merit/ godskrivning, et eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet det faglærte niveau i erhvervsuddannelserne. Det vil samtidig fremgå, hvad der skal til for at nå Trin 1 og Trin 2 i uddannelserne. Afslutningsvis indgår afsnit om Trin 3. Det individuelle afklaringsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et resultat af afklaringen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for uddannelse. Varigheden af den individuelle kompetencevurdering er 1-3 dage. Da kompetencevurderingen er individuel, kan varigheden variere fra deltager til deltager. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

4 Bilag 1 EUD Meritvejen, GVU Grundlæggende voksenuddannelse eller GVU Faglærere Meritansøgerens data Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Nationalitet: Eventuel arbejdsgiver Firmanavn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

5 Bilag 2 Oversigt over beskæftigelse, tillidserhverv, fritidsinteresser og fritidsbeskæftigelse Noter periode, arbejdsgiver og arbejdets art. Periode Arbejdets art Arbejdsgiver Dokumentation: Du kan få tilsendt en udskrift over dine indbetalinger til ATP. Udskriften kan også hjælpe dig til at huske dine forskellige arbejdspladser. Øvrige oplysninger Notér faglige tillidserhverv, om du har stået for oplæring af nye medarbejdere, om der anvendes personale-/chaufførhåndbog mv. i forbindelse med ovenstående arbejdspladser. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

6 3) Fritidsinteresser og -beskæftigelse Udfyld endvidere nedenstående liste over fritidsinteresser og frivilligt foreningsarbejde. Periode Aktivitet Bilag 3 Uddannelse og kurser 1) Kørekort, kategori: B C D C/E D /E B-erhverv D-erhverv Øvrige: 2) Certifikater og beviser EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve - bus EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve - Lastbil CUB Efteruddannelse bus CUB Efteruddannelse lastbil Befordring af bevægelseshæmmede Øvrige certifikater og beviser: Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

7 3) Eksamensbeviser, svendebreve mv.: Realeksamen 9. klasse 10. klasse udvidet HF VUC Anden skolegang angives: Faglig uddannelse, angiv hvilken: Øvrige uddannelser: Kurser Øvrige kurser - disse kan være gennemført på AMU-Centre, tekniske skoler, i fagbevægelsen, i virksomheden osv. Der kan både være tale om teknisk/faglige kurser, personligt udviklende kurser, edb kurser, fagforeningskurser mv. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

8 Bilag 4 Selvvurderingsskema Chaufførens navn: Firmanavn: Er virksomheden ikke godkendt til at uddanne lærlinge, står skolen gerne til rådighed for råd og vejledning. Formålet med dette vurderingsskema er, at få din egen vurdering af de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet i dit arbejdsliv. Dine besvarelser vil skolen bruge, når vejledere/ faglærere skal have en samtale med dig, om de muligheder du har i forbindelse med uddannelse. 1. Kundeservice Har du viden om hvordan du kan udføre en god kundeservice? 2. Mikrofonbetjening Har du viden om hvordan du skal betjene mikrofonen i en bus? 3. Energirigtig kørsel Har du viden om og erfaring med defensiv- og energirigtig kørsel? Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

9 4. Køreteknik Har du viden om og erfaring i kørsel under vekslende vejr- og vejforhold? 5. Vedligeholdelse Har du viden om og erfaring med at holde køretøjer og evt. udstyr du er ansvarlig for i lovlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand? 6. Køre/hviletid Har du viden og erfaring, så du kan bruge reglerne for køre/hviletid og kan du planlægge dine arbejdsopgaver i forhold til køre/hviletidsbestemmelserne? 7. Billetterings- og takstsystemer Har du viden om og erfaring med at anvende billetterings og takstsystemer? 8. Billettering på fremmedsprog Har du viden om og erfaring med at billettere på et fremmedsprog? Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

10 9. Drift af busvirksomhed Har du viden om trafikselskabers formål, struktur og kommunikationsveje? 10. Konflikthåndtering Har du viden om og erfaring med at løse konflikter som opstår i bussen mellem passagerer indbyrdes eller mellem passagererne og dig selv? 11. Sprog og kultur Har du viden om og erfaring med forskellige etniske, religiøse og sociale gruppers almindelige omgangsformer? 12. Kørsel med specielle busser Har du viden og erfaring med at køre specielle busser, som fx dobbeltdækker, ledbusser eller 3-akslede busser med løs 3. aksel? 13. Befordring af bevægelseshæmmede og passagerer med særlige behov Har du erfaring med at befordre bevægelseshæmmede, og har du erhvervet uddannelsesbevis herfor? Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

11 14. Informationsteknologi Har du viden om og erfaring med anvendelse af elektronisk kommunikationsudstyr i dit chaufførjob? Eventuelle bemærkninger (beskriv eventuelt hvilke programmer du anvender): 15. Ergonomi og arbejdsmiljø Har du viden om og erfaring med ergonomi. Kan du eksempelvis vælge ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser i dit arbejde? Har du indsigt i, og viden om de arbejdsmæssige forhold i transportbranchen, der kan påvirke din helbredstilstand såvel fysisk som psykisk? 16. Arbejdsmarkedsforhold og samfundsfag Har du indsigt i, og viden om de aftaler der er indgået på arbejdsmarkedet vedrørende løn og arbejdsmarkedsforhold inden for transportområdet? 17. Mentor for nye medarbejdere Har du arbejdet med introduktion af nye medarbejdere og erfaring med at hjælpe evt. etnisk fremmede medarbejdere i gang på en arbejdsplads? Jeg kan udføre følgende arbejdsopgaver og/eller har specialviden i forbindelse med følgende arbejdsopgaver i virksomheden (Her kan du tilføje andet arbejde, kvalifikationer og færdigheder, som du mener, kan få betydning for din merittildeling): Dato Underskrift Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

12 Almen afklaring Erhvervede fag: Manglende fag kan muligvis erstattes med: Meritansøgerens profil: Førstehjælp Jf. Dansk Førstehjælpsråd Fremmedsprog Praktisk erfaring, aftenskole, sprogkurser, VUC. Samfundsfag Selvstudier samt dele af svendeprøvemodul Sundhed Aktiv idrætsudøvelse Informationsteknologi Edb-kurser mv. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

13 Meritskema for Navn: CPR.: Tildeles på baggrund af gennemført IKV på Skole: Dato: Merit som følger i forhold til uddannelsesbekendtgørelsen for uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Transport og logistik. Rutebilchauffør Trin 1 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Køreuddannelse kategori B ,5 uger 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. 2 Prøven skal bestås. Køreuddannelse kategori D-ep ,8 uger 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D-ep, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

14 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Rutebuskørsel, billettering og kundeservice ,6 uger Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring, herunder føre bussen sikkert under hensyn til reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil 2 Eleven kan rapportere eventuelle fejl på bussen. 3 Eleven kan køre til og fra stoppesteder til mindst gene for passagererne. 4 Eleven kan benytte installeret kommunikationsudstyr og udføre mikrofonbetjening. 5 Eleven kender arbejdsfordelingen mellem trafikselskab og busselskab/vognmand samt trafikselskabernes kvalitetskrav. 6 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil. 7 Eleven kan udstede billetter samt afregne over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger fra vognmand og trafikselskab. 8 Eleven kan gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med kørslen. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

15 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Konflikthåndtering, sprog og kultur ,6 uger 1 Eleven kan afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, og kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation. 2 Eleven kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. 3 Eleven er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet. 4 Eleven er opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald. 5 Eleven kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse og kendskab til menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne. 6 Eleven kan identificere kulturbetingede normer og forventninger samt kommunikere i et letforståeligt sprog. 7 Eleven kan anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere Ren- og vedligeholdelse af busser ,6 uger 1 Eleven kan, på grundlag af datablade og instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde busser ind- og udvendigt. 2 Eleven kan planlægge og gennemføre både daglig og grundigere rengøring af busser. 3 Eleven kan varetage det daglige driftstilsyn med busser, herunder indberette fejl og skader på busser. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

16 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Fremmedsprog 1 for personbefordring ,0 uge 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv 2 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 3 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier 5 Undervisningens mål er, at eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 6 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 7 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, Fremmedsprog 2 for personbefordring ,0 uge 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 2 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 3 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, 4 Undervisningens mål er, at eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget, 5 Undervisningens mål er, at eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 6 Undervisningens mål er, at eleven kan1 begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og 7 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

17 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Sundhed for chauffører ,4 uger 1 Eleven kan arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme. 2 Eleven kan vurdere egen sundhedstilstand på basis af vedkommendes viden om WHO's definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske og ergonomiske faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning. 3 Eleven har indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes. 4 Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling. 5 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. Samfundsfag, Rutebilchauffør ,8 uger Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

18 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen 12 - Grundlæggende kvalifikationsuddannelse ,0 uger Intensiv 4,0 uger 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 3 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses 15 på baggrund af mindst 8 uger undervisning, 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. 15 og 16, erstattes fagets prøve af denne. 1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl Mål: at kunne optimere brændstofforbruget. 1.5 Mål: at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort.. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

19 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit 1.6. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet. Jf. Uddannelsesordningen 2. Anvendelse af reglerne 2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne Mål: at kende reglerne for passagerbefordring. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

20 Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik 3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling Mål: at kunne forebygge fysiske risici Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Mål: at kunne vurdere nødsituationer Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Mål: at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

21 Buschauffør med speciale Bybus- og rutebilkørsel Trin 2 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål jf. Uddannelsesordningen Merit Befordring af bevægelseshæmmede Dette kursus er et certifikatkursus, og merit kan derfor kun tildeles ved fremvisning af kursusbevis for gennemført uddannelse. Fagene og modsvarer tilsammen AMU faget. 0,8 uger 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik. 2 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer. 3 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. 4 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. Passagerer med særlige behov ,2 uger 1 Eleven kan kommunikere med og befordre passagerer med forskellige handicap, sygdomme og forskellige aldringsniveau. 2 Eleven kan på baggrund af sin viden om almindelige sygdomme beskytte sig selv mod smitte fra de befordrede passagerer. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

22 Samfundsfag, Bybus ,2 uger 1 Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet. Kørsel med specielle busser ,4 uger 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for. 2 Eleven kan manøvrere køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter eller på køretøjet. 3 Eleven kan, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj medfører, foretage buskørsel med en speciel bus. Vogntog D/E Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D/E, jf. gældende myndighedskrav. Uddannelsen er en certifikatuddannelse, hvorfor der kun kan gives merit til deltagere som allerede har erhvervet kørekort til vogntog. Studietur for bybus- og rutebilchauffører ,2 uger 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for. 2 Eleven kan manøvrere køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter eller på køretøjet. 3 Eleven kan, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj medfører, foretage buskørsel med en speciel bus. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

23 Rutebuskørsel administration Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Bybus- og Rutebilkørsel ,0 uge Eleven kan på grundlag af sit kendskab til en rutebusvirksomheds organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer samt kontraktlige forpligtelser, være aktiv medspiller i sit daglige virke i en rutebusvirksomhed. 2 Eleven er, på grundlag af sit kendskab til og arbejde med det respektive trafikselskabs udbud af rutebustrafik, i stand til at bearbejde de kontraktlige krav, der stilles til en rutebusvirksomhed. 3 Eleven kan, med udgangspunkt i sit kendskab til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen, aktivt deltage i det sikkerhedsmæssige arbejde. 4 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til møde- og organisationsteknik, aktivt medvirke ved planlægning og afvikling af møder. 1,0 uge 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer. 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen. 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af itrelaterede problemstillinger. 0,5 uge GE/ IG 1 Eleven kan udføre specialets jobfunktioner. Bybus- og rutebilkørsel Afsluttende prøve Svendeprøven Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

24 Grundfag Obligatoriske grundfag Merit Elementær brandbekæmpelse ½ dag Eleven ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælge af brand med hensyn til redning af mennesker og dyr, alarmering, samt bekæmpelse af branden. Ved simple hjælpemidler herunder evt. brandtæppe, pulverslukker, CO2 slukker samt vand, slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Eleven skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker. Førstehjælp dage Eleven er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig ulykke. Informationsteknologi F På grundforløbet i de fælles kompetencemål, indgår undervisning, der svarer til niveauet i Informationsteknologi niv. F Valgfrie specialefag 1 uge De valgfrie specialefag fremgår af Uddannelsesordningen, der findes på www. Eud-administration.dk Eller ses i Fag og mål i www. Elevplan.dk Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

25 Individuel kompetencevurdering af praktikmålene for: GVU Grunduddannelse for voksne GVU for faglærere Praktikmål GVU ansøgerens profil Bemærkninger For alle trin og specialer Merit Introduktion til virksomheden og dens arbejdsopgaver Personbefordring med stor personbil Kommunikere med passagererne Medtænke begrebet sundhed i forbindelse med personbefordring For trin 1 i Rutebilchauffør uddannelsen Billettere passagerer Orientere passagererne om stoppesteder og ændringer i køreplan Udføre den daglige rengøring af rutebil For specialet Buschauffør - Bybus- og rutebilkørsel Billettere passagerer på fremmed sprog Befordre bevægelseshæmmede Føre bus med anhænger Føre specielle busser For uddannelsens trin 3 Benytte systemer til styring af personale, informationer og materiel. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

26 Bistå med daglig drift og ledelse. Kundeservice og forhandlingsteknik Deltage i kvalitetsstyring og optimering af processer Eventuelt: Det anbefales endvidere, at meritansøgeren forud for svendeprøvemodulet får træning i følgende arbejdsopgaver/- selvstudier: Arbejdsopgave Antal dage Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

27 Trin 3: Kørselsdisponent Fagnummer Trin 3 15 uger i alt Ledelse, kommunikation og samarbejde 4 uger Logistik og transportledelse 2,4 uger Kvalitetsstyring og kundeservice 1 uge Transportteknisk fremmedsprog 2 uger Transportrelaterede beregninger 1 uge Afsluttende projekt 2 uger Trafiksikkerhedsledelse 0,6 uge Vejtransportens love og regler 2,0 uge Valgfag 0,2 uge Resultat af den individuelle kompetencevurdering: Skole uger i alt: Varighed af uddannelsesaftale/ Uddannelsesaftalens start- og sluttermin: GVU aftalen starter og er gyldig i 6 år Skolens underskrift + stempel og dato Merit/ GVU ansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

28 Uddannelsesplan for Navn Cpr. nr. Adresse Evt. Virksomhed U fags nr. Faget Varighed Til uddannelsesplanen Elementær brandbekæmpelse 0,1 uge Førstehjælp 2,0 uge Køreuddannelse kat. B 1,5 uge Køreuddannelse kat. D - ep 1,8 uger Rutebuskørsel, billettering og kunde 1,6 uger Konflikthåndtering, sprog og kultur 1,6 uger Ren- og vedligehold af busser 0,6 uge Fremmedsprog 1 for personbefordring 1,0 uge Fremmedsprog 2 for personbefordring 1,0 uge Sundhed for chauffører 0,4 uge Samfundsfag, Rutebilchauffør 1,8 uge Grundlæggende kvalifikationsbevis 8,0/ 4,0 uge Befordring af bevægelseshæmmede 0,8 uge Passagerer med særlige behov 0,2 uge Samfundsfag, Bybus 1,2 uge Kørsel med specielle busser 0,4 uge Vogntog D/ E 2,0 uger Studietur for Bybus- og rutebuschauffører 0,2 uge Rutebilkørsel - administration 1,0 uge Brancherettet informations- og komm 1,0 uge Valgfrit specialefag 1,0 uge Bybus- og rutebilkørsel - Faget 0,5 uge Bybus- og rutebilkørsel Svendeprøven 0,0 uge Uger i alt i uddannelsesplanen Faglært Bybus- og rutebilchauffør Uddannelse via EUD Meritvejen Uddannelse via GVU Uddannelse for GVU Faglærer Skolens underskrift + stempel og dato Merit- / GVU ansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø De to hovedområder: 1. Arbejdets organisering - arbejdstidens længde - arbejdstidens placering - den hierarkiske struktur - indflydelse - arbejdspres - informationsniveau - arbejdsdelingen

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Februar 2014 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE

TUR CHAUFFØRKONFERENCE TUR CHAUFFØRKONFERENCE Middelfart Resort og konferencecenter 30.-31. maj 2011 Konferencen åbnes Hans Christiansen TUR Konferencen åbnes Velkommen til årets chaufførkonference Siden sidst! Konferencen åbnes

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Ansøgning til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH)

Ansøgning til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Ansøgning til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Jobaftale = No cure, no pay. Betingelser og tilmelding Gældende fra 15. juni 2015

Jobaftale = No cure, no pay. Betingelser og tilmelding Gældende fra 15. juni 2015 Jobaftale = No cure, no pay Betingelser og tilmelding Gældende fra 15. juni 2015 Tilmelding Såfremt borgeren ønskes tilmeldt buschaufførgrunduddannelsen, bedes aftalen udfyldt, underskrevet og returneret

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR UDDANNELSESCENTRET... 4 1.1

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Movia akademi fra projekt til faglig uddannelse. eller. Fra AMU til EUD

Movia akademi fra projekt til faglig uddannelse. eller. Fra AMU til EUD Movia akademi fra projekt til faglig uddannelse eller Fra AMU til EUD Movia Akademi: (En del af Chauffør med Karakter) Chauffører som oplever anerkendelse, status og selvværd på jobbet og som forstår accept

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION:

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION: UDANNELSESINFORMATION: Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent (Trin 3) Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde med styring og disponering af transporter eller

Læs mere