UNITED PLANTATIONS BERHAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED PLANTATIONS BERHAD"

Transkript

1 UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V Tel Fax Selskabsmeddelelse nr. 24/2009 Antal sider: 12 Dato: 24. august 2009 Gengivelse på dansk (Firma nr. 240-A)

2 Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 2. kvartal 2009 (Tallene er ikke revideret) 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst fra investeringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat Resultat pr. aktie (i) Aktuel - baseret på et gennemsnit af (2008: ) stamaktier (cent) 31,24 38,15 58,04 71,28 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /12 United Plantations Berhad Halvårsrapport 2009

3 Sammenfattet balance for Koncernen pr. 30. juni 2009 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 31. december (MYR 000) Aktiver Anlægsaktiver Biologiske aktiver Materielle anlægsaktiver Forudbetalte leasingydelser Associeret selskab - - Tilgodehavende fra associeret selskab Lån til udenlandsk selskab Finansielle aktiver disponible for salg Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Skatterefusion Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån 8 19 Hensættelser til pensionsydelser Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 7,25 6,88 Den sammenfattede balance for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for United Plantations Berhad Halvårsrapport /12

4 Sammenfattede egenkapitalbevægelser for Koncernen for 1. halvår 2009 (Tallene er ikke revideret) Kapital der kan udloddes til moderselskabets aktionærer Aktiekapital Overkurs v/emission Overført overskud Reserve v/valutakursregulering Minoritetsinteresse I alt Kapitalreserver Egenkapital i alt (MYR 000) Saldo pr. 1. januar Valutakursdifferencer Nettoindtægt og -udgift indregnet direkte i egenkapitalen Nettoresultat for perioden Udbytte Saldo pr. 30. juni Saldo pr. 1. januar Valutakursdifferencer Nettoindtægt og -udgift indregnet direkte i egenkapitalen Nettoresultat for perioden Udbytte Saldo pr. 30. juni De sammenfattede egenkapitalbevægelser for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /12 United Plantations Berhad Halvårsrapport 2009

5 Sammenfattet pengestrømsopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2009 (Tallene er ikke revideret) 1. halvår 1. halvår (MYR 000) Driftsaktiviteter Driftsindtægter Driftsudgifter Pengestrømme fra driften Andre driftsindtægter Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter - Renteindtægter Provenu fra salg af investering Lån til udenlandsk selskab Køb af materielle anlægsaktiver Udgifter i forbindelse med anlæg af plantager Forudbetalte leasingydelser Pengestrømme til investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter - Udbetalt udbytte Associeret selskab Renteudgifter Pengestrømme til finansieringsaktiviteter Nettoændringer i likvider Likvider, primo Likvider, ultimo Den sammenfattede pengestrømsopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for United Plantations Berhad Halvårsrapport /12

6 A1) Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er urevideret. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den malaysiske regnskabsstandard ( FRS ) 134 vedrørende kvartals- og halvårsrapporter udgivet af Malaysian Accounting Standards Board ( MASB ) samt kapitel 9.22, afsnit K i børsnoteringsbetingelserne fra Bursa Malaysia Securities Berhad. Halvårsrapporten skal sammenholdes med Koncernens reviderede årsregnskab for Der er anvendt samme regnskabspraksis i denne halvårsrapport som i årsrapporten for regnskabsåret A2) Revisionspåtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten for regnskabsåret A3) Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for Koncernens produkter og drift Markedspriserne for Koncernens produkter bliver ikke bestemt af Koncernen, men af udbud og efterspørgsel på spiseolier på det globale marked og er i stor grad afhængig af prisen på mineralolie. Produktionen af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk set stiger Koncernens produktion af rå palmeolie og palmekerner gradvist fra marts, og topper omkring juli til september, for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale vejrforhold på verdensplan, som f.eks. El Niño, kan dog påvirke dette mønster. De opnåelige priser på Koncernens produkter såvel som produktionsmængden, der er konjunkturafhængige og sæsonbetonede, er bestemmende for Koncernens overskud. A4) Usædvanlige og ekstraordinære poster Der var ingen usædvanlige og ekstraordinære poster i 2. kvartal samt år-til-dato. A5) Ændringer i vurderinger Der var ingen væsentlige ændringer af tidligere fremsatte vurderinger. A6) Aktier og gældspapirer Der er ikke udstedt nye aktier, foretaget tilbagekøb af aktier, udført aktieannullering, ligesom der ikke har været foretaget køb og salg af egne aktier i den forløbne regnskabsperiode. Der blev ikke udstedt gældspapirer i den forløbne regnskabsperiode. 6/12 United Plantations Berhad Halvårsrapport 2009

7 A7) Betaling af udbytte Følgende udbytte blev udbetalt i løbet af perioden for regnskabsåret 2008: MYR 000 Stamaktier: Aconto-udbytte - 20% minus 25% malaysisk skat I alt A8) Segmentoplysninger Segmentoplysninger for det forløbne år-til-dato: Andre (MYR 000) Plantager Raffinering segmenter Udskillelse I alt Segmentindtjening: Eksternt salg Tvær-segment salg Segmentresultat: Resultat før skat A9) Værdimåling af materielle anlægsaktiver Værdimåling af land og bygninger er overført uden ændringer fra årsrapporten for regnskabsåret A10) Begivenheder efter statusdagen Der fandt ingen væsentlige begivenheder sted efter statusdagen. A11) Ændringer i koncernstrukturen Der blev ikke foretaget nogen ændringer i koncernstrukturen for perioden inklusiv virksomhedssammenlægning, opkøb eller salg af datterselskaber samt langfristede investeringer, omstrukturering og ophørende virksomhed. United Plantations Berhad Halvårsrapport /12

8 A12) Eventualforpligtelser og -aktiver Der var ingen eventualforpligtelser eller -aktiver pr. 22. august B1) Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens resultat før skat i den forløbne regnskabsperiode faldt med 17,7% i forhold til tilsvarende regnskabsperiode 2008, hvilket kan tilskrives: Plantagedrift En reduktion på 8% i produktionen af både rå palmeolie samt palmekerner på grund af hvileperioden efter et højt udbytte samt lavere salgspriser på rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 7,8% og 43,9% for den forløbne regnskabsperiode sammenlignet med tilsvarende periode Raffinaderidrift Reducerede marginer fra alle afdelinger på raffinaderiet på grund af den globale recession, som har påvirket efterspørgslen på raffinaderiets produkter. Koncernen nedskrev ydermere følgende beløb: i) MYR 4,8 mio. i forbindelse med at palmeolieplanter på plantagen i Kalimantan, Indonesien, er blevet for gamle som et resultat af de forsinkelser, der er opstået i forbindelse med at de indonesiske myndigheder skulle offentliggøre et nyt geografisk kort, der viser, hvor der gives udviklingstilladelser. ii) MYR 4,9 mio. i forbindelse med lån til et udenlandsk selskab. Lånet skal anvendes til fredede junglereservater samt projekter, der fremmer socialt ansvar, hvilket er i overensstemmelse med Koncernens bevaringspolitik, støtte til lokalsamfundet samt den lokale lovgivning. B2) Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg med 17,1% fra MYR 73,8 mio. i det foregående kvartal til MYR 86,4 mio. for det forløbne kvartal, hvilket kan tilskrives en øget produktion af både rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 14,4%, 8,6% og 23,1% sammenlignet med det foregående kvartal. Denne stigning i resultatet blev dog reduceret af den i Note B1 nævnte nedskrivning. B3) Udsigter og forventninger til fremtiden Den nuværende globale økonomiske krise vil uden tvivl påvirke råvareefterspørgslen på verdensplan, hvilket således forventes at forårsage lavere priser på rå palmeolie og palmekerner i forhold til det rekordhøje prisniveau for Det nuværende lave udbud af sojabønner og palmeolie samt spekulationer om en nært forestående El Niño har dog bidraget til det seneste opsving i priserne på vegetabilsk olie. 8/12 United Plantations Berhad Halvårsrapport 2009

9 B3) Udsigter og forventninger til fremtiden - fortsat Selskabets produktion af friske frugtbundter forventes at blive lavere i forhold til sidste år på grund af oliepalmernes biologiske cyklus, hvilket har resulteret i en hvileperiode i 2009 efter det rekordhøje høstudbytte i Denne udvikling har været synlig i 1. halvår Bestyrelsen mener derfor, som følge af det ovennævnte, at Koncernens resultat for regnskabsåret 2009 vil blive lavere set i forhold til det rekordhøje resultat for Betydelige mængder af rå palmeolie for året 2009 er dog allerede solgt via terminskontrakter i henhold til Koncernens politik vedrørende afdækning af den fremtidige produktion og bestyrelsen forventer således, at resultatet for 2009 bliver lavere, men stadig tilfredsstillende. B4) Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt nogen overskudsprognose for det forløbne kvartal. B5) Skat Skat for 2. kvartal 2009 samt år-til-dato omfatter: (MYR 000) 2. kvartal År-til-Dato Aktuel skat Udskudt skat Resultat før skat Skat i henhold til den statslige skatterate på 25% Skatteeffekt af ikke-fradragsberettigede udgifter/ikke-skattepligtig indtægt ved beregning af skattepligtigt overskud: Afskrivning af aktiver Fordring ved geninvesteringsgodtgørelse samt forskning og udvikling Anvendelse af tidligere ikke-indregnet skattemæssige underskud samt uoptagne kapitalgodtgørelser 41 - Ekstra hensættelser til skat i tidligere år Andre udgifter Skatteudgifter United Plantations Berhad Halvårsrapport /12

10 B6) Gevinst/tab ved salg af unoterede værdipapirer og/eller ejendomme Der var intet salg af unoterede aktier i det forløbne kvartal. B7) Køb og salg af børsnoterede værdipapirer Der er ikke blevet foretaget køb eller salg af børsnoterede værdipapirer pr. 30. juni B8) Selskabsopkøb Status for selskabsopkøb a) Foreslået opkøb af det indonesiske selskab PT Sawit Seberang Seberang ( PT SSS2 ) i) På datoen for denne rapport afventes stadigvæk godkendelser fra relevante indonesiske og malaysiske myndigheder. ii) Koncernen har dog stadig ydet lån til PT SSS2, således at der kan sikres jordrettigheder og plantageudvikling i Kalimantan, Indonesien. Disse lån er uden sikkerhedsstillelse, rentefrie og man forventer ikke at kræve disse indfriet inden for det næste års tid. De samlede lån pr. 30. juni 2009 på MYR (2008: MYR ) er blevet nedskrevet til MYR , eftersom ca hektar af det erhvervede landareal har særlig miljømæssig bevaringsværdi og derfor er blevet øremærket til at indgå som fredet reservat i overensstemmelse med Koncernens bevaringspolitik samt den lokale lovgivning. b) I Koncernens årsrapport 2007, som er dateret d. 21. maj 2008, blev det nævnt, at det var Selskabets hensigt at udvikle og dyrke et samlet areal på hektar med oliepalmer. Selvom bestyrelsen stadig fuldt ud støtter en udvidelse i Indonesien, er det dog blevet besluttet, set i lyset af den nuværende recession på verdensplan samt Selskabets ønske om at ikke sætte 100 års god landbrugspraksis over styr, at nedjustere udvidelsesplanerne og fokusere på at færdiggøre og styrke første udviklingsfase. Anden udviklingsfase påbegyndes først, når første udviklingfase er gennemført tilfredsstillende og de relevante myndigheder har offentliggjort et nyt geografisk kort over det centrale Kalimantan, der viser, hvor der gives udviklingstilladelser. Koncernen forventer, at ved gennemførsel af begge udviklingsfaser vil der være tilplantet ca hektar. Til dato er hektar blevet tilplantet og udviklingen af palmerne er tilfredsstillende. Ved gennemførelsen af første udviklingsfase vil der være blevet tilplantet hektar med oliepalmer og oprettet ca hektar med fredede junglereservater i overensstemmelse med Koncernens bevaringspolitik. 10/12 United Plantations Berhad Halvårsrapport 2009

11 B9) Koncernens lån Alle Koncernens lån pr. 30. juni 2009 var uden sikkerhedsstillelse, kortfristede og udelukkende udstedt i malaysiske ringgit. De består af følgende poster: MYR 000 Kassekredit 8 Koncernen havde ingen langfristede lån pr. 22. august B10) Finansielle instrumenter med risiko uden for balancen Størrelsesordenen af anvendte og udestående finansielle instrumenter til sikringsdispositioner udgjorde pr. 18. august 2009: Løbetid Kontrakt- Likvidi Type af fra regnskabsdatoen beløb tetsinstrument Valuta under 1 år 1 2 år over 2 år i alt behov MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 (i) Valutaterminskontrakter: Salg USD (ii) Råvarekontrakter: Salg MYR (iii) Råvarekontrakter: Køb MYR Valutaterminskontrakter blev tegnet for at kurssikre indgåede og forventede salgsordrer i fremmed valuta og derved minimere risikoen ved valutakursudsving. Råvarekontrakterne blev indgået med det formål at styre og afdække risici inden for Koncernens plantage- og raffinaderisegmenter, for at sikre sig mod en negativ prisudvikling inden for vegetabilske olieråvarer. Kreditrisikoen kontrolleres af myndighedernes lovgivning, interne handelsbegrænsninger, samhandel med veletablerede partnere samt regelmæssige overvågningsprocedurer. United Plantations Berhad Halvårsrapport /12

12 B10) Finansielle instrumenter med risiko uden for balancen - fortsat Markedsrisikoen er minimeret ved daglig overvågning af finansielle markeder, udbud og efterspørgsel på rå palmeolie og vegetabilsk olie generelt på verdensplan. Der udarbejdes regelmæssige prognoser vedrørende produktion, salg og likviditet for at fastslå behovet for risikoafdækning. Såkaldte stop tab procedurer foretages også for at reducere mulige tab. De ovennævnte finansielle instrumenter med risiko uden for balancen udgjorde pr. 22. august 2009 ingen betydelig kredit- og markedsrisiko. B11) Væsentlige retstvister Der var ingen væsentlige retstvister pr. 22. august B12) Foreslået udbytte (a) Aktionærerne godkendte d. 20. juni 2009 anbefalet et slutudbytte på 20%, minus 25% malaysisk skat, eller 20,00 cent, minus malaysisk skat, pr. stamaktie samt et ektraordinært udbytte på 10%, minus 25% malaysisk skat, eller 10,00 cent pr. stamaktie, minus malaysisk skat, for regnskabsåret 2008 (2. kvartal 2008: et slutudbytte på 20% pr. aktie, minus malaysisk skat, eller 20,00 cent pr. aktie, minus malaysisk skat, for regnskabsåret 2007). Udbyttet blev udbetalt d. 21. juli (b) Der er ikke blevet deklareret eller foreslået noget aconto-udbytte for regnskabsåret B13) Resultat pr. aktie Beregningen af resultatet pr. aktie er baseret på Koncernens resultat, der kan udloddes til moderselskabets aktionærer, på MYR (2008: MYR ) samt det vægtede gennemsnitlige antal af udstedte stamaktier på (2008: ) i den forløbne periode. På bestyrelsens vegne A. Ganapathy Company Secretary Jendarata Estate Teluk Intan Perak Darul Ridzuan Malaysia 22. august /12 United Plantations Berhad Halvårsrapport 2009

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere