/ هپس /95 ریت»ادخ مان هب«170 هرامش کیژتارتسا یمیمصت

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ هپس /95 ریت»ادخ مان هب«170 هرامش کیژتارتسا یمیمصت"

Transkript

1 »به نام خدا«ابالغ "متصدی امور بانکی خبره" تصمیمی استراتژیک 1 از جمله تصمیمات مهم و قابل حتسین روزهای اخیر که از سوی مدیرعامل بانک اخذ و جامه عمل پوشید بی گمان ابالغ رده شغلی جدید "متصدی امور بانکی خبره" است. تصمیمی که بدون شک بدنه بانک آن هم خط مقدم را در بر می گیرد و باعث ایجاد انگیزه در این بخش مهم وتعیین کننده می شود. نیرویی توامنند و پرتالش که حتقق اهداف بانک و موفقیت این مجموعه بزرگ در گروی تالش و احساس تعلق سازمانی اوست. علی رغم پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی دنیای امروز بطورحتم نیروی انسانی در متام سازمانها خصوص ا سازمانهای خدمات محور یکی از اصلیترین و محوریترین متغیرها و پیش نیازها در جهت موفقیت محسوب می شود. یقین ا مرکز ثقل و نقطه عطف بنگاههای خدمات محور همچون بانکها با توجه به ارتباط مستقیم با مشتریان نیروی انسانی است. اگر به هر میزان برنامه های تدوین شده در موسسات و بنگاههای اقتصادی کاربردی و کارا باشد اما نیروی انسانی با انگیزه و توامنند برای اجرایی کردن آن وجود نداشته باشد آن برنامه عقیم خواهد ماند. از این رو حتی در دنیای تکنولوژیک کنونی هم نیروی انسانی آن هم نیروی انسانی با انگیزه و هدفمند حرف اول را می زند. این مهم باعث شد تا اکثر سازمانها توجه ویژه ای به این عامل تعیین کننده داشته باشند. توجه به نیازهای انگیزشی پرسنل خصوص ا نیازهای شغلی او در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این تصمیم استراتژیک و قابل تقدیر از سوی مسئولین بانک به منظور فراهم کردن شرایط ارتقاء همکاران که به دالیل مختلف از جمله عدم استخدام طی سالهای اخیر بسته بودن چارت سازمانی و دالیل متعدد دیگر امکان رشد و ارتقاء شغلی پیدا نکرده و سالیان سال در یک پست ماندگار شده اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بدون شک چنین تصمیماتی راه را برای نیل به رشد و ارتقاء بانک خصوص ا در فضای رقابتی کنونی بیش از پیش فراهم خواهد کرد. مدیرمسئول

2 2 170 شماره 95/ /تیر سپه بانک شماره 95 تیر 48 صفحه شانزدهم سال سپه بانک امتیاز: صاحب مدیرمسئول:سیدعلیجاللینظری سردبیر:محمودنکونام نیا صفری بهنام فنی: مدیر عسگری کاظم سردبیر: معاون مریمسلیمی - فرهادمحمودکالیه-کاظمعسگری - -محمودنکونام ناصریمینمردوخیکردستانی حتریریه: شورای زالی-امیرعلییزدانی ربابفضائلی-علیثناییمهر-احمد -محمدرضااملاسیرامین- مصطفیمهدویراد زارعپور عذری صفحهآرایی: و طراحی موسویفرد شهاب جلد: طراح احمدنورمحمد - معظمی مسعود عکس: 8 داخلی اخبار سپه بانک روابطعمومی کل اداره انتشارات: سپه نشر و چاپ چاپ:شرکت نسخه 8700 شمارگان: منابر: تلفن: نگینسپه نوروزساختمان خیابان آفریقا بزرگراه ابتدای آرژانتین نشانی:میدان اداراتکلوشعببانکسپه وزارتخانهها سازمانها مراکزآموزشعالی سفارتخانهها فرهنگسراها بانکها کلیهمدیریتهایشعبمناطق توزیع: درجمطالبلزوم ابهمعنایتائیدنظراتنویسندگاننیست. است. نقلمطالبباذکرماخذمجاز ارسالیمستردخنواهدشد. استومطالب ویرایشمقاالتمجاز اصالحو در ماهنامه و ها اطالعیه بخش به رسید خواهد چاپ به ماهنامه در که مقاالتی چارچوبهای و اصول از اطالع برای علمی مقاالت نگارش به عالقهمندان منایند. ارسال آدرس: به را خود مقالههای و مراجعه بانک سایت در مقاله فراخوان است. دانش بخشنشریاتقابلمشاهده درمنویپایگاه بانک: رویسایت مطالبماهنامهبانکسپهبر خواندنی 19

3 مقاالت 3 38 فهرست مطالب برگزاری مراسم جتلیل از خانواده های شهدای مدافع حرم با حضور مدیرعامل بانک برگزاری مراسم معارفه مدیران امور مالی و فناوری اطالعات با حضور عضو هیئت مدیره برگزاریمراسممعارفهمدیر امورتوسعهمنابع انسانیباحضورعضوهیئتمدیره آمادگی شعبه رم بانک سپه برای اجنام کلیه عملیات ارزی مشتریان سخنان فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع فرماندهان بسیج بانک سپه بررسیعواملموثربر انگیزشوتعهدسازمانیکارکنانو ارائهپیشنهاد مطالباتمعوقبانکها علتشکلگیریو راهکارهایمقابله نظام آراستگی پیوند با بهره وری تطبیق عطرشفامی رسد احکام رازداری و افشای راز ستاره ای در آمسان امامت محتوا و اهداف سوره های قرآن کریم ذهننیمههوشیار

4 اخبار داخلی 4 میزبانی میهمانانی از جنس آمسان گزارش: مریم سلیمی باشگاه کارکنان بانک سپه در آستانه میالد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( حال و هوای عجیبی دارد. هم بغض دارد و هم شادی و در غروب روز میالد مهیای میزبانی میهمانانی است از جنس آمسان. از جنس حب اهل بیت. میهمانانی که ارادت خود را به ائمه اطهار با نثار خون عزیزانشان به اثبات رسانده اند. محوطه حیاط آن رنگ و بوی زینبی گرفته است. بویی از دمشق. بویی از حرم. این فضا خود را خاک پای کسانی می کند که هنوز صدای هل من ناصر ینصرنی موالیشان امام حسین )ع( را با گذر زمانی طوالنی می شنوند و هنوز سینه چاک حسین و اهل بیتند. کسانی که انگار هر روز این گونه با خود زمزمه می کنند: خروش شیعه رعد آمسانی است نفس هایش همه آتش فشانی است نگاه چپ کنی بر قبر عباس )ع( خودش آغاز یک جنگ جهانی است صندلیهای چیده شده در حیاط چشم انتظار حدود 500 میهمان است. این محفل معنوی و نورانی را خانواده 21 شهید مطهر مدافع حرم متبرک کرده است. کسانی که صبر را از زینبشان به ارث برده اند در پی عاشورایی که دلبندشان در سوریه برپا کرده است. به محض ورود به محوطه باشگاه سربند یازینب به آنها هدیه می شود. نوای پیچیده در فضا دلها را زینبی می کند و مهیای یک میهمانی آمسانی. خانواده شهدا یک به یک از گرد راه می رسند. استقبال حضورشان هدیه عکس فرزند شهیدشان و گل رز قرمزی است به نشانه عشق. به نشانه عاشقی اهل بیت و ائمه اطهار. در این جمع خیلی ها حضور دارند از مسئوالن تا خانواده ها و فرزندان شهدا. فرزندانی که برخی سنشان به رقیه 3 ساله نیز قد منی دهد ولی از هم اکنون پدرشان را به بهشت بدرقه کرده اند. امشب آمده اند به جشن یادبود پدرشان. پدرانی که نه تنها مدافعان حرم که امروز مدافعان اسالم می نامندشان. کسانی که مقام معظم رهبری در وصفشان می فرمایند: شهدای حرم در زمان حیات خود از اولیای الهی به شمار می روند.کسانی که در خط جهاد همیشه گمنام شدند با ذکر حسین و زینب آرام شدند امروز مدافعان اسالم شدند اینان نه فقط مدافعان حرم اند عظمت حرکت ارزشمند این شهدا تا آجناست که مقام معظم رهبری می فرمایند:»اگر شهدای مدافع حرم نبودند اثری از حرم اهل بیت نبود«باشگاه کارکنان بانک حال و هوای دیگری دارد هر سو که می کنی متثالی از چهره مبارک یک شهید می بینی و دلت بهشتی می شود. بانکی ارزشی با بیش از 20 درصد جانباز و ایثارگر مدیرعامل بانک سپه به رسم میزبانی مجلس را به کلمات امیدبخشش معطر می کند تا به منایندگی از خانواده بزرگ بانک سپه مراتب قدردانی خود را از شهدا و خانواده محترم آنها اعالم و تأکید کند که ما آرامش امروز خود

5 را مدیون شماییم و در کنار شما و نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره با صالبت و با افتخار ایستاده ایم. چقازردی با گذر از کنار نیروهای بسیجی با لباس فرم که به حرمت شهدا و خانواده های آنها پا به احترام می کوبند پشت تریبون حاضر می شود و سخنانش را چنین آغاز می کند:مایه افتخار و توفیق است که در جمع شما عزیزان هستیم. شما عزیزانی که همه هستی تان را نثار اسالم کرده اید. وی می افزاید: گاه دفاع از آب و خاک و مرزهای جغرافیایی است و گاه دفاع از آرمانها و ارزشها. اجر دهنده تالشها و ایثارگریهای شما و عزیزانتان خداوند متعال است و ما خدمتگزاران بانک تنها می توانیم از حضورتان قدردانی کنیم. مدیرعامل ارزشی بانک که خود از بسیجیان و جانبازان سرافراز کشور عزیزمان است می گوید: امشب برای خنستین بانک ایرانی یک شب به یادماندنی است. افتخار بزرگی نصیب ما شده و قطعا برکت انفاس قدسی شهدا حافظ این نظام جمهوری هست.آرزوی طول عمربرای شما خانواده معزز شهدا دارم. وی می افزاید: بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایران و مناد استقالل مالی کشور از سلطه اقتصادی بیگانگان امروز به عنوان یکی از بانکهای بزرگ و پرافتخار توفیق خدمت به نظام جمهوری اسالمی و ملت عزیز را دارد. این مدیر بسیجی که به برکت حضور خانواده شهدا حالی معنوی دارد ادامه می دهد: مایه خرسندی است که پس از 8 سال حتریم ظاملانه و ناجوامنردانه سال گذشته با همت و تالش مردان بزرگ این مملکت و هدایت رهبر معظم انقالب این بانک از حتریم خارج و زمینه ای برای اثرگذاری و خدمت بیشتر به این مردم عزیز فراهم شد. وی می افزاید: بانک سپه سالیان سال با ارتباطی تنگاتنگ توفیق هم کالمی و معاشرت با نیروهای مسلح را داشته و در مسیر ارائه خدمت به این عزیزان در زمان دفاع مقدس شهدایی را تقدیم انقالب و اسالم کرده و اکنون نیز به عنوان یک بانک ارزشی بیش از 20 درصد خدمتگزاران آن مفتخر به جانبازی و ایثارگری هستند. لذا شما در این جمع احساس غریبی منی کنید. وی اضافه می کند: آغوش بانک سپه روی به سوی خانواده های شهدا باز است. در این شب عزیز و روزهایی که بوی با برکت لیالی قدر می دهد التماس دعا از شما برای نظام و رهبری معظم و همه خدمت گذاران دارم. خادمین خود را نیز در بانک سپه از یاد نبرید.. حضور پررنگ بانک سپه در متامی عرصه ها در حمایت از نظام جمهوری اسالمی ایران به هر سو که می نگری شعری کالم روح بخشی دلت را با دمشق پیوند می زند. این کالم اکبرت در گوش جان خواهد نشست عمه جان لب تر کنی در پای تو سر میدهم به چهرهای خانواده شهدا که نگاه می کنی دلت حال دیگری است. صلواتهایش از دل بر می آید و بردل می نشیند. وقتی از تک تکشان از حال و هوای پرواز عاشقانه فرزند یا همسرشان جویا می شوی می گویند: عاشق والیت بود. عاشق اهل بیت بود. از ارادتشان به زینب )س(و حسین )ع( و زهرا )س( احساس می کنی آنها کجایند و تو کجایی. به گمامن در باغ به فدای تو شدن باز شدست جان زهرا )س( نکند نام مرا خط بزنی این بار عضو هیات مدیره بانک به قدردانی حضور پربرکت خانواده شهدا در خنستین بانک ایرانی می پردازد. مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه. کلماتش رنگ و بوی حسنی دارند به برکت میالد امام حسن مجتبی )ع(. بعد ازخوش آمدگویی اظهار امیدواری می کند امشب شب خاطره انگیزی برای این خانواده های بزرگوار باشد. وی می افزاید: امشب مراسم یادبود و گرامیداشت مدافعان والیت و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسالمی است. مجلس ما مزین است به حضور خانواده های معزز شهدای مدافع حرم ال اهلل و بانک سپه به میزبانی این خانواده های محترم افتخار می کند. پرتوافکنان که خود از مدیران ارزشی بانک است می گوید: بانک سپه که امشب میزبانی شما را برعهده دارد زمانی تأسیس شد که نظام سلطه بر این کشور به واسطه ایادیان خود حکومت مستقیم و غیرمستقیم داشت و عزم و اراده ملی توسط مردم غیور آن زمان این بود که بانک سپه تأسیس شود و در عرصه بانکداری حضور مثبتی داشته باشد. وی می افزاید: این دوران سپری شد تا زمانی که نظام جمهوری اسالمی شکل گرفت و بعد از آن نیز جنگ حتمیلی و دفاع مقدس حادث شد و در تک تک این دوران بانک سپه و کارکنان حضور مثمرمثری در خدمت نظام بانکی و اقتصادی کشور داشته است. عضو هیأت مدیره بانک می گوید: حضرت امام خمینی )ره( به بانک سپه مهر داشت و حساب خودشان را در نظام بانکی در نزد بانک سپه افتتاح فرمودند. این حساب که مستندات آن در موزه بانک سپه موجود است مزین به مهر و امضای ان امام راحل زینت بخش حسابها در بانک سپه است. وی می افزاید: کارکنان بانک سپه در متام عرصه هایی که نیاز به حمایت نظام جمهوری اسالمی بوده حضور پررنگی داشتند. عضو هیأت مدیره بانک می گوید: قریب به 2400 رزمنده طی سنوات جنگ حتمیلی از سوی بانک سپه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند.حدود 1750 جانباز و 861 فزرند شهید و 1000 نفر از برادران و خواهران شهدا در این بانک مشغول خدمت هستند. وی می افزاید: به برکت حضور این ایثارگران بانک سپه یکی از بانکهایی است که به سالمت کارکنانش افتخار می کند و دارای کمترین ختلفات است. 5

6 پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه افتخار این را دارد زمانی که بانکها خصوصی می شدند بنابر تدبیر مقام معظم رهبری بانک سپه دولتی مباند. ویمیافزاید:بانکسپهافتخاراین را دارد کهدربخشهایمختلفاقتصادی که مورد نظر مقام معظم رهبری است حضور جدی و موثر داشته است.این بانک در بحث اقتصاد مقاومتی برای اعطای سرمایه در گردش و جلوگیری از بیکاری و کسادی به تولید کنندگان تسهیالت قابل توجه ای ارائه داده است. عضو هیأت مدیره بانک می گوید: بانک سپه که به عنوان یکی از بانکهایی که از سوی نظام سلطه در سال 86 حتریم شد توانست علی رغم ناجوامنردیهای بسیار روی پای خودش ایستاده و امروز دارایی هایش 4 برابر زمانی است که حتریم شد. وی تأکید می کند: افتخارمی کنیم نظام سلطه نتوانست به اهدافش در رابطه با خنستین بانک ایرانی که در عرصه اقتصاد تالش مثمر مثری داشت برسد. پرتوافکنان با بیان اینکه ما افتخار این را داریم که سربازان این نظام در عرصه اقتصادی هستیم می گوید: بانک سپه با افتخار به خدمتگذاری به این جمع معزز به خود می بالد. باالترین سخاوت سخاوت جان است یک عده که از طایفه خورشیدند با ظلمت و تاریکی شب جنگیدند نیکوست نشان این شهیدان را با پسوند مدافع حرم نامیدند... سخنران بعدی این مراسم حجت االسالم شاهانی منایندگی ولی فقیه در بسیج وزارختانه ها و ادارات است.وی نیز پس از تبریک والدت امام حسن )ع( به خانواده شهدا که زینت بخش این محفل معنوی شدند و فرماندهان مدیران عقیدتی و روحانیون که دعوت بسیج بانک سپه را اجابت کردندخیر مقدم می گوید. وی می افزاید: فلسفه برگزاری این جلسه جتلیل از جهاد مقاومت و پایمردی شهدای مدافع حرم است. او اظهار امیدواری می کند که برنامه های این مراسم مفید باشد و احساس مسئولیت را در همه ما دو چندان کند. حجت االسالم شاهانی با بیان اینکه امام حسن مجتبی )ع( کریم اهل بیت هستند می گوید: باالترین سخاوت سخاوت جان است.در روایت داریم بهشت خانه سخاومتندان است. کدام سخاومتند باالتر از شهید است شهدایی که از جان خود گذشتند و جان خود را در طبق اخالص گذاشتند. وی می افزاید: امروز اگر امنیت داریم به برکت خون شهدا و به ویژه در عصر حاضر شهدای مدافع حرم اهل بیت است که مردانه از کیان اسالم دفاع می کنند. او از سرهنگ عاشوری و اقاجانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک سپه و دیگر مسئوالن بانک سپه به سبب برگزاری این مراسم تشکر کرده و سخنان خود را با این دعا به پایان می رساند: خداوند سایه مقام رهبری را تا حضور بقیه اهلل االعظم مستدام بدارد و دشمنان اهل بیت را دچار ذلت و خواری روز افزون سازد. مدیون شهدا هستیم هرکه را دیدم نصیب و قسمتی دادی خدا قسمت ما کن فدای زینب کبری )س( شدن حلظات زیبای افطار است. زمان آن رسیده تا میهمانان آمسانی لب به افطار در خوان پرنعمت بانک سپه بگشایند. بانکی که در همه میدانهای رزم نظامی و اقتصادی همیشه سرافراز بیرون آمده است. در جمع کسانی که به میزبانی آمده اند هیئت داودیان عضو هیأت مدیره بانک حضور دارد. او که متأثر از این حلظات ملکوتی چهره ای معنوی تر یافته می گوید: ما مدیون شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم هستیم. خدا صبر زینبی به همه این خانواده ها عنایت فرماید و ما نیز افتخار می کنیم که میزبانی این عزیزان را داریم. او ادامه می دهد: انقالب اسالمی ایران در طول دوران مقدس جمهوری اسالمی ایران به هجمه های بسیاری از سوی دشمن مواجه بوده است و ایثار در مسیر ارزشها نوای همیشگی حاکم بر جامعه اسالمی بوده و امروز شکلی دیگر از این ایثارگریها را در فداکاری رزمندگان و شهدای مدافع حرم میبینیم. 6

7 وی می افزاید: اگر جانفشانی این شهدا نبود امروز دشمن در این مرز و بوم امکان جوالن و حضور می یافتند که به عزم و رشادت این رشید مردان امروز ایران اسالمی در نهایت اقتدار و در ساحل امن به سر می برد. هیئت داودیان با این جمله سخنان خود را پایان می دهد: برای توفیق رزمندگان اسالم در دفاع حرم و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسالمی دعا می کنیم. پاسدار خون شهدا باشیم تا چند از این داغ لبالب باشیم در آتش آه و حسرت و تب باشیم امروز در باغ شهادت باز است ای کاش فدائیان زینب باشیم از دیگر میزبانان این مراسم کاظم نژاد عضو هیأت مدیره بانک است. او نیز از مدیران ارزشی است که برگزاری مراسم تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم را کاری ارزشی و خوب می داند و معتقد است که این حرکت کاری ماندگار است. که خود از جانبازان 8 سال دفاع مقدس است. 3 بار در مناطق عملیاتی فاو مهران و کردستان مجروح شده و در یکی از این دفعات 17 ترکش خورده که سه مورد از آنها در حوالی نقاط حساس عصبی وی و در حوالی خناعش قرار دارند. یکی از این یادگاران جنگ را که در کنار خناع گردنش بوده را به تازگی از بدنش خارج کرده اند. آنهم با 30 درصد ریسک فلج شدن. او که هنوز بدنش کلکسیونی از ترکشها است می گوید: امشب شب والدت دومین اختر آمسان والدت و امام حسن )ع( کریم اهل بیت است. آن امام همامی که متام عمر شریفش به خادمی مردم صرف شد. وی می افزاید: بانک سپه با اقتدا به این امام بزرگوار امشب افتخار میزبانی و خدمت خانواده های مدافع حرم را دارد. شکربیگی می گوید: شهدا متعلق به یک مرز و بوم خاص نیستند بلکه متعلق به جهان اسالم و دنیا و آخرت هستند. وی با این جمله که دعا می کنیم آخر عمرمان ختم به شهادت شود می افزاید: باید تالش کنیم تا حافظ و نگهدارنده خون شهدا باشیم. مشاور مدیرعامل بانک با اشاره به میزبانی بانک سپه می افزاید: این می تواند قطره ای از نوکری این بانک در مقابل خانواده شهدا باشد. 7 وی می گوید: در حالی که مدافعان حرم در حال نبرد با دشمنان است میزبانی خانواده های شهدای مدافع حرم عملی با ارزش و معنوی برای بانک سپه است. او تأکید می کند: باید قدردان و قدرشناس شهدا و پاسدار خون این شهدا باشیم. امنیت امروز کشورمان را از شهدا داریم روی سنگ قبر من این جمله را انشاء کنید عاقبت این جان نا قابل فدای زینب است از مدیران ارزشی دیگر بانک سپه که به میزبانی خانواده شهدای مدافع حرم آمده شکربیگی مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور حراست است. کسی وی با تأکید بر اینکه چه چیزی می تواند سخاومتندتر از این باشد که شهدا خون و جان شریفشان را فدای اسالم کردند می گوید: امنیت امروز کشورمان را مدیون شهدا هستیم. باید برای بقای نظام جمهوری اسالمی ایران تالش کنیم و این نهضت را به صاحب اصلی آن که حضرت امام زمان )عج( است بسپاریم. با اجرای اقتصاد مقاومتی شهدا را خشنود کنیم دکتر عیسی جعفری از مدیران ارشد بانک سپه است که خود از برادران آزاده و جانباز و از اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج بانک سپه است. مدیر امور توسعه منابع انسانی بانک سپه با بیان اینکه ما مدیون شهدا و شرمنده خانواده آنها هستیم و دیدن این خانواده حس و حال خاصی به انسان می دهد و احساس مسئولیت را در برابر انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی صدچندان می کند می گوید : باعث افتخار است که بانک سپه میزبانی این خانواده ها را در شب میالد کریم اهل بیت داشته است. برنامه معنوی خوبی بود و امید است مورد قبول شهدا که ناظر بر این مراسم بودند قرارگرفته باشد. وی می افزاید: امیدواریم بتوانیم رهرو این شهدا باشیم و همواره در راه این عزیزان قدم برداریم.

8 دکتر جعفری می گوید: امشب از شبهای به یادماندنی و ماندگار در حافظه تاریخی بانک سپه است.بانکی که جمع عظیمی از خانواده شهدا جانبازان و ایثارگران را در بین اعضای خانواده خود دارد و این افتخار بزرگی برای سیستم بانکی کشو راست. که خود سید است و از نوادگان اهل بیت و عالقمند به ائمه اطهار میزبانی بانک سپه را در شب میالد امام حسن )ع( بزرگترین افتخار بانک سپه می داند و می گوید: شهدا به گردن ما حق بزرگی دارند و این میزبانی نشانی کوچک از ارادت ما و قدردانی ما به شهدا و خانواده های آنهاست. او بانک سپه را در خدمت نظام جمهوری اسالمی مردم شریف ایران نیروهای مسلح و خانواده های آنها به خصوص خانواده شهدا می داند و می افزاید: به این خدمتگذاری می بالیم و افتخار می کنیم. 8 وی با بیان اینکه این مهم نشان از همراهی و همگامی بانک سپه با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دارد می گوید: هر زمانی که رهبر عزیزمان دستور جهاد در هر جبهه ای دهد آماده ایثار جان خویش هستیم و چه ارزشی باالتر از اینکه فدای ارزشها و این نظام شویم. دکتر جعفری با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اظهار می دارد: باید بکوشیم تا اقتصاد مقاومتی را به عمل تبدیل کنیم تا با این کار بتوانیم موجبات رضایت شهدا را فراهم کنیم. وی تأکید می کند: اگر این شهدا و ایثارگران و دعای خانواده های شهدا نبود ما امروز از نعمت امنیت در ایران عزیزمان محروم بودیم. حتمل 8 سال حتریم ظاملانه منادی از پایمردی بانک سپه در مسیر ارزشهاست دکتر سید علی جاللی نظری مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی نیز از دیگر میزبانان است. حال و هوای معنوی خاصی دارد. او ویبا اشارهبهخدماتبانکسپهبهنیروهایمسلحونیز در دوران دفاعمقدس می گوید: بانک سپه به عنوان خنستین بانک ایرانی و مناد استقالل مالی و بانکی نظام بانکی کشور مقتدر و با صالبت در خدمت نظام جمهوری اسالمی است و این مهم را در کلیه مقاطع تاریخی ثابت کرده و آخرین آن نیز حتمل 8 سال حتریم ظاملانه استکهخودمنادی ازپایمردیبانکسپه درمسیر ارزشهاست. میهمانی خدا طعام آمسانی را سرایی دال در روزه مهمان خدایی درین مه چون در دوزخ ببندی هزاران در ز جنتبرگشایی... طبقات مختلف باشگاه بانک چیده به میز افطار است. طعامی طیب هرچند این طعام با روزی شهدا نزد خدای خود برابری منی کند. آیین افطار در اوج میهمان نوازی بسیج و باشگاه کارکنان بانک سپه برگزار می شود. از فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک سپه تا تک تک مسئوالن و بسیجیان بانک افطار منی کنند تا میهمانانشان لب به روزه بگشایند. بعد از افطار مناز با شکوه مغرب و عشاء به جماعت و در حیاط زیبای باشگاه برپا می شود و معنویت فضادر نوای مکبر کوچک جمع صدچندان می شود... قد قامت الصالة. وطنم ای شکوه پا برجا... این مراسم کم کم به زیباترین ایستگاه خود می رسد. ایستگاه تقدیر از خانواده های شهدای مدافع حرم. فضای محوطه باشگاه این بار معطر به این نواست. در دل التهاب دورانها وطنم ای شکوه پابرجا زخمی سربلند بحرانها کشور روزهای دشوار خنجر از پشت می زند دشمن ایستادی به جنگ رو در رو وطنم پشت حیله را بشکن گویی از ما و در نهان بر ما آقاجانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه در تکاپوی خاصی

9 است. متام همش بر این است که مراسم تکریم و جتلیل از خانواده شهدا در اوج برگزار شود. سخنرانی منی کند. دست مهربانی بر سر فرزندان شهدا می کشد و هدیه ای به آنها تقدیم می کند. در خصوص برگزاری این مراسم می گوید: اینها بهانه ای است که به خانواده شهدا بگوییم کنار شما هستیم. صبر و صالبت و بصیرت شما خانواده بهترین الگوی اخالق و معنویت اسالمی در فضای جامعه است و این صبر و بزرگی قابل تقدیر و سپاس است. او اولیای بانک اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مدیران امور رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه سرهنگ وکیلی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت اقتصاد و دارایی حجت االسالم شاهانی منایندگی ولی فقیه در بسیج وزارختانه ها و ادارات و... را یک به یک بر جایگاه دعوت می کند تا در اوج احترام از خانواده های شهدا تقدیر شود. با دو لوح و هدیه. یکی از لوحها هدیه از سوی چقازردی مدیرعامل بانک سپه و لوح دیگر مشترک از سوی حجت االسالم شاهانی مسئول منایندگی ولی فقیه در بسیج اقشار و متخصصین کشور و عاشوری مسئول بسیج ادارات خانواده شهدا یک به یک دعوت می شوند. هر عزیزی از این شهدای بزرگوار که در مراسم حضور دارند به یادبود این لوح و هدیه را دریافت می کنند. خانواده شهیدان عبداهلل باقری مهدی قاضی خانی امیر لطفی امیرسیاوش شاه عنایتی حمیدرضا اسدالهی امساعیل کریمی مسعود عسکری امین کریمی سعید مصطفی موسوی علی یزدانی علیرضا مرادی مجید قرباخنانی سجاد عفتی حجت اصغری امساعیل حیدری حسین رضایی سید محمدحسین میردوستی احمد گودرزی محمد کامران و مرتضی کریمی. از اثرگذارترین این صحنه ها حضور یک همسر شهید با دو فرزند دخترخردسالش بود که سن آنها به 5 سال هم منی رسید که هر سه بغضی سنگین داشتند. شهدا پیش از شهادت شهید می شوند برای معنویت بیشتر این مراسم از خانواده های شهدا درخواست می شود تا به بیان خاطره ای از شهید خود اقدام کنند که پدر شهید مسعود عسکری به تشریح خاطره ای از فرزند خود می پردازد. او می گوید: پسرم در 21 آبان 94 در حلب به شهادت رسید. در حلظه شهادت پسرم مادر شهید به شدت در قلب خود احساس درد و ناراحتی کرد که همین درد ما را آماده شنیدن خبر شهادت کرد. وی می افزاید: پسرم پیش از اعزام به سوریه مانند دیگر شهدا عمال قبال از شهادت شهید شده بود و فضایی از دور منای شهادت را دیده بود. چرا که ما پارکینگی داریم که مسعود پیش از اعزامش شروع به شست وشو و فرش کردن آن کرد. وقتی علت را جویا شدیم گفت الزم می شود که عمال نیز کلیه مرامسهای مربوط به شهادت ایشان را در همین مکان برگزار کردیم. پدر شهید عسکری می افزاید: پسرم خود داوطلب حضور در سوریه بود و از 16 تا 25 سالگی که شهید شد کلیه فنون ختصصی و نظامی را فرا گرفته بود. وی اضافه می کند: با شنیدن خبر پسرم بر ما سخت نگذشت چراکه این راهی است که در آن عزت و شرف قرار دارد و مایه عزت و سربلندی کشور و مظلومان جهان است. یه دل دارم حیدریه از دیگر کسانی که برروی سن حاضر می شود و به بیان مطلب می پردازد فرزند شهید عبداهلل باقری است. او این شعر زیبا را می خواند و بیان کودکانه اش جمع را حتت تأثیر قرار می دهد. دختری زیبا روی با روسری رنگارنگ: یه دل دارم حیدریه عاشق موال علیه من این دل را نداشتم از تو بهشت برداشتم عشق موال علی داد خدا بهم عیدی داد موال علی رو عشقه تو قلب ما نوشته مسافر بهشته هرکی که داره حبش مسافر بهشته هرکی که داره حبش 9

10 من و فرزندامن فدای اهل بیت ما شیعه حیدریم و سرافرازیم دل به عشق آل فاطمه میبازیم فرمانده لشکری ما عباس است در ارتش او تا به ابد سربازیم تا کور شود هر آنکه نتواند دید ما به بارگاه اهلبیت می نازیم از صحن رقیه تا حریم زینب بین احلرمین دیگری میسازیم حضور خانواده شهدا در بانک سپه فرصتی مغتنم با این عزیزان است. یکی از خانواده ها خانواده شهید حسین رضایی است. زهرا حاجی کریم همسر این شهید بزرگوار است. 40 سال دارد. همسرش 45 ساله و پاسدار بود که در جریان آزاد سازی نبل الزهرا )س( در حلب به شهادت رسیده است. مزار مطهر همسرش گلزار شهدای اصفهان است. دو پسر دارد. حامد و علی. همسرش کرنت زن بوده که در اثر اصابت تیر از سوی تک تیرانداز به قلبش به درجه رفیع شهادت نائل آمده است. او می گوید: همسرم به اهل بیت عالقه ویژه ای داشت و مخالفت مادرش نیز منی توانست جلوی عزم او برای شهادت را بگیرد. در جواب مخالفت مادرش گفت: جواب حضرت زهرا )س( را در قیامت چه خواهی داد مادر جان. صدای هل من ناصر ینصرنی به گوش می رسد و باید از حرم بی بی زینب دفاع کنم. از حسش نسبت به شهادت همسرش که می پرسی با صبر زینبی خاصی می گوید: از اینکه در این راه به شهادت رسیده به او افتخار می کنم. در خصوص شنیدن خبر شهادت همسرش می گوید: خواب شهادتش را قبل از شهادتش دیده بود. خوابش را برایم تعریف کرده بود. می گفت با هم رزمان سوار موتور بودیم آقا )مقام معظم رهبری( آمد و گفت : من سوار موتور کسی می شوم که قرار است شهید شود. آن روز تعریف می کرد به محض اینکه آقا سوار موتور من شد حس کردم رو به آمسان رفتم. در خواب به او گفته بودند که در حلب شهید می شود. بنابراین آمادگی را به من و فرزندامنان داده بود. از حس فرزندانش که می پرسی می گوید: پسر کوچکم نیز خواب شهادت پدر را دیده بود. او 15 سال دارد و درس روحانیت می خواند. می گوید شهید احمد کاظمی را دیدم که با هاله ای نور آمد و از شهادت پدر خبر داد. در خواب گفت خدا ازاین اتفاق راضی است. پسرم می گوید: وقتی خدا راضی است من چرا باید ناراضی باشم. وی می افزاید: پسر بزرگم 22 سال دارد و حقوق می خواند. به هردوی آنها گفته ام هر یک از آنها بخواهند راه پدر را بروند من مخالفت منی کنم بلکه راضی هم هستم. او که در 17 سالگی ازدواج کرده و در 18 سالگی پسر بزرگش را به دنیا آورده می گوید: یکسری می گویند این شهدا برای پول به جنگ رفته اند آنها بدانند هیچ پولی با حب اهل بیت برابری منی کند. من خودم و فرزندامن فدای اهل بیت هستیم. زهرا حاجی کریم از دیالوگش با همسرش در خصوص اینکه احتمال دارد پیکرش برنگردد یا بی سر بگردد می گوید: وقتی اینها را می گفت دلم می خواست بگویم من طاقت این صحنه ها را ندارم انگار خدا این حرف مرا شنیده باشد همسرم سالم بازگشت جز تیری که در قلبش خانه کرده بود. مزار همسرش اصفهان است هرچهارشنبه راهی اصفهان می شود به عشق دیدار همسرش در گلزار شهدای اصفهان. می گوید: وصیت همسرش بوده آجنا دفن شود. به او می گفتم شهادت شما برای من سخت خواهد بود می گفت مطمئن باش قبل از شهادت از حضرت زینب )س( برایت صبر می گیرم بعد شهید می شود. چنین هم شد. او قدردان میزبانی بانک سپه در شب میالد امام حسن مجتبی )ع( و آن را همچون خاطره ای شیرین به یاد خواهد داشت عشق شهادت داشت و به آرزویش رسید این بار با مادری هم کالم می شویم که فرزندش 21 روز پس از حضور در سوریه شهید شده است. او ربابه قاضی خانی مادر شهید مهدی قاضی خانی است. مهدی 30 داشت که شهید شد. بسیجی بود و شغلش آزاد. سه فرزند داشت یک دختر سه ساله یک پسر دو ساله و یک پسر 7 ساله. می گوید: موقعی که مهدی می خواست برود من راضی نبودم به من می گفت مادر اگر من نروم و از حرم حضرت زینب دفاع نکنم می توانی در 10

11 روز قیامت جوابگوی خدا و اهل بیت باشی. عشق عجیبی به شهادت و رهبر داشت. همیشه در تشییع جنازه شهدا شرکت می کرد و هیچ مناسبتی مذهبی نبود که در آن حضور پیدا نکند. اکنون 7 ماه از شهادتش می گذرد. او می افزاید: قبل از رفتنش به من چیزی نگفت. در راه بود که زنگ زد و از من اجازه گرفت. گفت مادر راضی باش و حاللم کن. گفتم تو فرزند کوچکی داری اگر شهید شوی آنها چه می شوند. گفت مادر غصه خنور بچه ها بزرگ می شوند ولی االن وقت دفاع از حرم و اهل بیت است و یک تکلیف به گردن من است. باالخره راضی شدم هرچند دلم با او بود. وی می افزاید: بعد از رفتنش سفره صلوات داشتیم و دعا می کردیم که خبر شهادتش را آوردند. ما سه شنبه این مراسم را داشتیم و پسرم روز دوشنبه ساعت 6 صبح شهید شده بود. شب قبلش خواب شهادتش را دیده بود. می گوید: منزل ما حوالی قرچک است و پسرم نیز در امام زاده بی بی زبیده آرمیده است. او می افزاید: پسرم به من و خواهرانش دائم توصیه به حجاب می کرد همین نکته در وصیت نامه اش تأکید شده است. پدر شهید در یادآوری بخشهایی از وصیت نامه فرزندش به یاری همسرش می آید و می گوید: پیروی از خط والیت از نکات کلیدی وصیت نامه مهدی بود. نوشته بود فقط پیرو والیت باشید و همواره به خدا توکل کنید. ایستگاه بی آخر با تشکر از خانواده های شهدا و دعوت آنها به صرف شام مراسم مذکور به ایستگاه آخر خود رسید. البته ایستگاه آخر آن مراسم چراکه مسیر و راه الهی امام حسین )ع( و خاندان اهل بیت بی پایان و بی ایستگاه آخر است. حسین سرمی دهد ولی هرگز به سر منی رسد... چنین می شود که شهادت راهی بی پایان است و درهای شهادت همیشه برای دوستداران این مسیر و طریق الهی باز است. 11

12 12 عضو هیأت مدیره بانک در مراسم معارفه مدیران امور مالی و فناوری اطالعات خبر داد: شروع فصلی جدید در حوزه های مالی و فناوری اطالعات بانک سپه پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: عضو هیأت مدیره بانک در جلسه معارفه مدیران امور مالی و فناوری اطالعات اظهارداشت: حوزه های مالی و فناوری از مهمترین حوزه های بانک بوده و با تغییرات اخیر مدیریتی بانک سپه فصلی جدید را در این دو حوزه جتربه خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه حمیدرضا خطیبی با تشریح شرایط بین املللی و حتوالت بانکداری در دوران حتریم اقتصادی کشور گفت: در این 8 سال حوزه بین امللل با حتوالت زیادی به خصوص در حوزه فناوری اطالعات روبرو شده و حوادثی چون 11 سپتامبر سختیگریها را در این حوزه بیش از پیش افزایش داده است. وی همچنین از اعمال استانداردهای جدید در این مدت در حوزه مالی یاد کرد و گفت: در حال حاضر حضور در عرصه های بین املللی ما را با مطالباتی روبرو می کند که پاسخگویی به آنها نیازمند ارتقا و انطباق با این حتوالت است. عضو هیأت مدیره بانک با اشاره به جدیت بانک مرکزی در این راستا و لزوم به روزرسانی و همسویی با این حتوالت اظهار داشت: شرایط جدید تغییراتی را در مجموعه بانک طلب می کرد که همین مهم به تغییرات در ساختار و انتصاباتی در حوزه مالی و فناوری اطالعات منجر شد. وی حوزه فناوری اطالعات را یک پیشران عنوان کرد و با تأکید برنیاز به اعمال تغییرات در ساختارها و آموزشهای مرتبط با این حوزه گفت: بسیاری از مطالبات بین املللی به یاری آی تی حل و فصل می شود. عضو هیأت مدیره بانک با اشاره به برخی مصوبات در حوزه مالی و آی تی گفت: با توجه به لزوم ایجاد حتول در حوزه فناوری اطالعات باید اقدامات هرچه سریعتر در این حوزه آغاز شوند گام اول در این مسیر تغییر ساختار بدنه اداری این حوزه بود که به تفکیک و ایجاد دو اداره کل توسعه فناوری و زیر ساخت و پیشتیبانی منجر شد. وی گفت: امید است در شرایط فعلی با توجه بیش از پیش به حوزه آی تی و به خصوص بانکداری متمرکز شاهد رویکردهای نوین در این حوزه باشیم. خطیبی با اشاره به پدافند غیرعامل در حوزه آی تی گفت: بسیاری از بحثهای این حوزه با امور آی تی ارتباط تنگاتنگ داشتند که در نهایت به ایجاد موضوع پدافند غیرعامل در حوزه فن آوری اطالعات بصورت ویژه منجر شد و ما نیز ملزم به اجرای پروژه هایی در همین حوزه هستیم. عضو هیأت مدیره بانک با اشاره به انتصاب سلمانی آرانی به عنوان مدیریت امور فناوری اطالعات به سوابق جتربی و مدیریتی وی اشاره و اظهار امیدواری کرد که این جتارب منشأ خیر در حوزه فناوری اطالعات بانک باشد. خطیبی با اشاره به اهمیت حوزه مالی و نیز جتارب مدیریت امور دکتر حسینی در اداره کل حتقیقات گفت: با توجه به نیازمندیهای جدید در حوزه های مختلف به خصوص مدیریت امور مالی امید داریم با حضور وی شاهد تالشهای ارزنده و برنامه محور در این بخش باشیم. مدیر امور حراست: ابزار برتر در همه سازمانها زبان فناوری اطالعات است مدیر امور حراست در این مراسم گفت: ابزار برتر در همه سازمانها زبان فناوری اطالعات است. شکربیگی در مراسم معارفه مدیران امور مالی و امور فناوری اطالعات گفت: سازمانهای پیشرو سازمانهایی هستند که این زبان را درک کنند. وی اظهار داشت: بانک سپه به عنوان یکی از قدیمی ترین بانکها باید قادر باشد با حتوالت در حوزه فناوری و اجنام برنامه ریزیهای الزم خود را ارتقا داده و از رقبا پیشی گیرد. شکربیگی خروج از حتریمها را فرصت و تهدید دانست و بر لزوم بهره گیری از ظرفیتها برای استفاده از فرصتها تأکید کرد. وی با آرزوی موفقیت برای سلمانی آرانی و دکتر حسینی در مست جدید بهره گیری از حضور مشاوران را در تقویت فعالیتهای بانک موثر دانست. مدیر امور حراست دکتر حسینی را یکی از مدیران خالق و باهوش و با

13 کارنامه موفق دانست و بر حساسیت کاری امور مالی تأکید کرد. مدیر امور فناوری اطالعات : باید به نیازهای مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک توجه شود آرانی مدیر امور فناوری اطالعات در ادامه مراسم معارفه با تشکر و قدردانی از حمایت های مقام مدیریت عامل و هیئت مدیره بانک در جهت توسعه و تقویت حوزه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: با پشتیبانی اولیا و همراهی همکاران در جهت توسعه و تعالی بانک به ویژه بخش بانکداری الکترونیک و توجه به رفع نیازهای مشتریان به حنو شایسته در این بخش گام های بلند و مهمی را برای ارتقاء جایگاه خنستین بانک ایرانی برخواهیم داشت. نیروی انسانی متکی بر جتربه حرفه ای گذشته و توان عملیاتی مبتنی بر ظرفیت های اجرایی بال استفاده خود می تواند زمینه رشدی بیش از این را فراهم کند. 13 آرانی از اعتماد مدیریت بانک به خاطر انتصاب خود به عنوان مدیر امور فناوری اطالعات تشکر و قدردانی منود و تصریح کرد: امیدوارم با این انتخاب بتوانیم نیازها و انتظارات مسئولین و سایر واحدهای بانک را در جهت ارائه خدمت به مشتریان و حفظ آنها در حوزه بانکداری مبتنی بر فناوری اطالعات برآورده کنیم. مدیر امور فناوری اطالعات با اشاره به اینکه ضرورت موفقیت بانک منوط به اجرای مطلوب پروژه ها از طریق ارتباط و تعامل سازنده واحدهای ذیربط و در راستای برنامه راهبردی بانک می باشد گفت: در جهت تسهیل و تسریع امور به منظور ارائه محصوالت و خدمات جدید در حوزه IT باید به توسعه نرم افزاری سخت افزاری و به ویژه مغز افزاری این مجموعه توجه جدی و ویژه داشت. وی یادآور شد: با برنامه های مورد نظر در جهت ایجاد ساز و کار انگیزشی برای به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه منابع انسانی به دنبال حتقق اهداف و درخشش بانک در مسیر بانکداری الکترونیک برای کسب ارزش جتاری و ارتقاء جایگاه بانک در سیستم بانکی همچون موفقیت های دهه هفتاد بانک سپه می باشیم. آرانی توسعه رویکرد مشتری محور در فناوری اطالعات به منظور انعطاف پذیری نسبت به تقاضای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنها و کاهش قیمت خدمات بانکی و ارائه راهکارهای خالقانه را نکته کلیدی بقاء در آینده صنعت بانکداری ذکر کرد. مدیر امور مالی: کارها باید به صورت پروژه محور مدیریت شود و در راستای حفظ و تقویت سالمت مالی بانک تالش کنیم دکتر حسینی مدیر امور مالی با بیان اینکه بانک سپه پتانسیل و ظرفیت ویژه ای برای رشد دارد اظهار داشت: بانک سپه به پشتوانه ظرفیت مدیر امور مالی بانک گفت: جا دارد از اعتماد ویژه اولیاء بانک به جهت انتصاب اینجانب به عنوان مدیر امور مالی تشکر و قدردانی کنم. مدیر امور مالی ادامه داد: تفکر و تدبیر اولیای بانک برای محول منودن این مسئولیت به بنده موید این نکته است که مسئولین بانک انتظاراتی دارند که می بایست مبتنی بر برنامه و رویکرد استراتژیک در حوزه مالی بانک طراحی و اجرایی گردد. دکتر حسینی با اشاره به اینکه باید بتوانیم کارها را به صورت پروژه محور و زمان بندی شده مدیریت کنیم و به پیش ببریم افزود: دو حوزه مدیریت امور مالی وفناوری اطالعات پیش ران و پیش برنده حوزه کسب و کار بانک هستند. وی با بیان اینکه مدیریت دارایی ها و بدهی ها به عنوان اساسی ترین رویکرد در امور مالی مطرح است خاطر نشان کرد : مباحث مدیریت نقدینگی مدیریت منابع و مصارف و هم چنین حسابداری مدیریت خزانه داری و گزارشگری مالی از اهم موضوعات عملکردی بانک دراین حوزه محسوب می گردد که برنامه های بهبود می بایست در هر یک از این حوزه ها تدوین و عملیاتی گردد. دکتر حسینی مدیر امور مالی بانک اعالم کرد: تالش همه جانبه به منظور حفظ و تقویت سالمت مالی در بانک سپه از اولویت های این حوزه است. مدیر امور مالی در پایان از متامی همکاران سابق خود در اداره کل حتقیقات و برنامه ریزی تشکر کرد و گفت: اگر موفقیتی حاصل شد تالش همه همکاران بوده است. ایمان پرست رئیس اداره کل خزانه داری و مبادالت نیز امور مالی و امورفناوری اطالعات را از بخشهای مهم بانک برشمرد و امور مالی را مرتبط با سازمانهای نظارتی و فناوری را مرتبط با مردم دانست و برای سلمانی آرانی و دکتر حسینی درمست جدید آرزوی توفیق کرد. متخصص رئیس اداره کل توسعه فناوری نیز با آرزوی توفیق برای نامبردگان گفت: یکدست و هم زبان بودن بخشهای مختلف بانک به ویژه در حوزه فناوری اطالعات می تواند بانک سپه را در عمل به انتخاب اول مشتریان تبدیل کند.

14 14 در جلسه معارفه مدیر امور توسعه منابع انسانی صورت گرفت: تاکید عضو هیات مدیره بر تشکیل پرونده سالمت برای همکاران و خانواده آنها پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: عضو هیأت مدیره بانک در مراسم معارفه مدیر امور توسعه منابع انسانی و رئیس اداره کل رفاه کارکنان از اتفاقات خوب در این حوزه خبرداد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه مصطفی پرتوافکنان که در جمع مدیران امور مسئوالن ادارات کل منابع انسانی رفاه کارکنان آموزش و باشگاه کارکنان و نیز روسای برخی ادارات همچون جاللی مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی صادقی رئیس اداره کل حفاظت پرسنلی ایرامننش رئیس اداره کل پشتیبانی و خدمات امیری رییس و شش پری معاون اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیات مدیره و... سخن می گفت بر لزوم ایجاد پرونده سالمت برای تک تک همکاران و خانواده هایشان تأکید کرد. وی همچنین از پیگیری برای اجنام چکاپهای مقطعی خبرداد و هزینه های پیشگیری را کمتر از درمان برشمرد. عضو هیأت مدیره بانک مسائل رفاهی را در ارتقای انگیزش همکاران موثر برشمرد و به تشریح برخی برنامه های در دستور کار پرداخت. وی ارتقای بهداشت سالمت و درمان را در متام سطوح کارکنان اعم از قراردادی و رمسی ضروری برشمرد و تأکید کرد: بر مبنای بودجه و ضروریات و فضای حاکم بر جامعه در هرزمان و موقعیتی که امکان اجنام حرکتی برای پرسنل باشد از تالش فروگذار خنواهیم کرد. پرتوافکنان هدف از برگزاری این جلسه را معارفه کسانی دانست که امروز نتیجه تالش مثمرمثرشان را می بینند و اظهارداشت: مدیریت منابع انسانی فرایند پیچیده ای است چرا که انسانها انگیزه ها و سالیق متفاوت دارند و باید به هر یک متناسب با همان انسان پاسخگو بود. وی با اشاره به مدیریت منابع انسانی از دید برنامه ریزی بر لزوم ارتقای انگیزه های سازمانی تأکید کرد و حتقق اهداف را در گروی توجه سرمایه انسانی به اهداف دانست. عضو هیأت مدیره بانک الزمه مدیریت صحیح منابع انسانی را انسجام و هماهنگی بین حلقه های مختلف بانک در اجنام کلیه فرآیندهای جذب استخدام نگهداری آموزش و... نیروی انسانی دانست و گفت: اگر حلقه های این زجنیره به هم مرتبط نباشند در سیاستگذاری و عمل مدیریت مناسبی در حوزه منابع انسانی خنواهیم داشت. وی با اشاره به ضرورت ایجاد مدیریت امور توسعه منابع انسانی در انسجام بخشی به حلقه های مختلف مرتبط با نیروی انسانی اعم از منابع انسانی رفاه آموزش و باشگاه گفت: ایجاد این مدیریت امور سبب می شود تا بانک بیش از پیش در مسیر حتقق مدیریت استراتژیک و عمل به وظایف موردنظر سرعت گیرد. پرتوافکنان گفت: ساختار سازمانی اکثر واحدها که خودشان را با وضعیت بیرونی منطبق کنند به مست سازمانهای ارگانیک و منعطف پیش می رود. حرکت بانک به این سو سبب تسهیل و تسریع در اجنام تصمیم گیریها و اقدامات خواهد شد. وی بر لزوم بازنگری در طراحی و جتزیه و حتلیل مشاغل متناسب با نیازهای فعلی بانک تأکید کرد و گفت: در این مسیر برخی گروههای شغلی همچون کارکنان پشت گیشه که سالها در یک شغل توقف کرده اند و این روند سبب بی انگیزگی آنها شده در اولویت هستند. پرتوافکنان گفت: در بحث طراحی جتزیه حتلیل شغل دو گروه ویژگیهای فردی و شغلی باید مدنظر قرارگیرند و می بایست با برنامه ریزیهای الزم متناسب با هر شغل آموزشهای مرتبط آن نیز طراحی شود. وی با اشاره به خروج بانک از شرایط حتریم و لزوم توجه به مسایل بین املللی و ارزی متناسب با حتوالت بانکداری بین امللل گفت: برای این به روز شدن نیاز است تا مسایل ارزی در قالب بسته آموزشی جامع و کامل ارائه شوند. عضو هیأت مدیره بانک گفت: بحث آموزش و غنی سازی شغلی جزو عوامل انگیزشی است که باید بتوانیم نیروهای انسانی را از نظر استعدادهای ختصصی به جایی برسانیم که افراد آمادگی پذیرش تصدیهای باالتر را داشته باشند. وی با اشاره به تئوری های مدیریت تأمین نیازهای اولیه را در اجنام امور بانک و عمل به وظایف نیروهای انسانی موثر برشمرد و از واحدهای مختلف مرتبط خواست تا زمینه بهره مندی کارکنان را از مسایل انگیزشی بهداشتی رفاهی و... فراهم کنند. پرتوافکنان این مهم را نیازمند یک برنامه مدون جامع و هماهنگ دانست و به سوابق خدمتی دکتر جعفری به عنوان مدیر امور توسعه منابع انسانی اشاره کرد و گفت: دکتر جعفری 13 سال در یکی از ادارات خدمت کرده که با قشری عظیمی از همکاران اعم از شاغل و بازنشسته با مشکالت خاص آنها سروکار داشته است. وی با اشاره به استقبال پرسنل شاغل و بازنشسته از انتصاب دکتر جعفری

15 او را فردی ارزشی معرفی کرد که از آزادگان و جانبازان کشور است و با درک مشکالت همکاران یار و مدد کار آنها بوده است. عضو هیأت مدیره بانک با بیان اینکه دکتر جعفری در حل مشکالت همکاران تفاوتی بین مدیران و کارکنان قائل نبود گفت: با توجه به مدارج علمی دکتر جعفری حضور وی در مدیریت منابع انسانی قوت قلبی است برای اینکه این حوزه مبتنی بر مسایل علمی پیش برده شود. وی افزود: خوشحالیم که امروز بانک سپه می تواند افتخار کند نیرویهایی را در خدمت دارد که می توانند مسایل را حل کنند تا حتولی در حوزه منابع انسانی ایجاد شود. وی با آرزوی توفیق برای دکتر جعفری در مست جدید به انتصاب شاهین سلطانی به عنوان رئیس اداره کل رفاه اشاره کرد و گفت: اداره کل رفاه بانک از ادارات موفق سیستم بانکی است و امید است به مدد برنامه های فشرده و در چارجوب مقررات امکان هدایت همکاران مشتاق به کار و دارای تعهد اخالقی به مست تعالی و به مدد تالش موثر آنها امکان ارتقای سازمانی فراهم شود. پرتوافکنان بانک سپه را الگویی در حوزه نیروی انسانی توامنند و تالشگر برشمرد و بر لزوم تأمین رضایتمندی کارکنان تأکید کرد. وی با بیان اینکه شاهین سلطانی با همکاران و بازنشستگان ارتباط خوبی دارد و دارای شناخت عمیقی از پرسنل است او را انتخاب مناسبی برای این پست برشمرد. پرتوافکنان با آرزوی توفیق برای دکتر جعفری و شاهین سلطانی انتصاب سلمانی آرانی به عنوان مدیر امور فناوری اطالعات و دکتر حسینی را به عنوان مدیر امور مالی تبریک گفت. مدیر امور فناوری اطالعات: ایجاد مدیریت امور توسعه منابع انسانی نشان از توجه ویژه اولیای بانک به همکاران است مدیر امور فناوری اطالعات در این مراسم ایجاد مدیریت امور توسعه منابع انسانی را نشان از توجه ویژه اولیای بانک به منابع انسانی دانست. مدیر امور فناوری اطالعات گفت: این مهم به عنوان ارزشمند ترین سرمایه بانک در حتقق اهداف میان مدت و بلندمدت بانک موثر است. وی از اولیای بانک به ویژه پرتوافکنان عضو هیأت مدیره خواست تا موجبات تغییر و حتول و ارتقا برای روسا و معاونان با بیش از 5 سال توقف مدیریتی در یک نقطه یا سطح را فراهم منایند. سلمانی آرانی گفت: همانطور که تازه استخدامها نیازمند امنیت حمایت انگیزه و ارتقا هستند این مهم در خصوص مدیران نیز صادق است و باید با آموزشهای الزم و... این امر محقق شود. وی با تأکید بر جانشین پروری و شایسته ساالری در انتصابها گفت: امید است با تداوم این روند به جایی برسیم تا ضمن حتقق اهداف بانک به مدد نیروهای توامنند خود قادر به صادرات مدیر باشد. مدیر امور توسعه منابع انسانی: کارآیی میوه سرمایه گذاری برای دانایی افراد است در ادامه مدیر امور توسعه منابع انسانی با بیان اینکه کارآیی میوه سرمایه گذاری برای دانایی افراد است اظهار امیدواری کرد تا با حمایت اولیای بانک و یاری جمعی همکاران موجبات ارتقای نیروی انسانی در راستای حتقق اهداف راهبردی بانک فراهم شود. دکتر جعفری با تشکر از حسن اعتماد اولیای بانک گفت: امیدوارم در مسئولیتی که بنا بر فرمایش موالی متقیان امام علی )ع( امانتی بر گردن ماست بتوانیم به یاری خداوند و اولیای بانک و همراهی همکاران از عهده این امانت به خوبی و در خور و شایسته برآییم. 15 سلمانی آرانی با تشکر از حسن اعتماد اولیای بانک در انتصابهای اخیر و با اشاره به ایجاد مجدد مدیریت امور منابع انسانی گفت: از نگاه آموزه های علمی امروزه از 4 عنصر اصلی منابع انسانی نام برده می شود که عبارتند از: گزینش آموزش امنیت و حمایت. وی انتصاب دکتر جعفری و شاهین سلطانی را امیدبخش دانست و با اشاره به ضرورت پرورش نیروهای مدیریتی در چندسال آینده بر لزوم برنامه ریزی به منظور جانشین پروری تأکید کرد. وی با بیان اینکه دنیای کنونی دنیای سازمانهاست و متولیان این سازمانها انسانها هستند گفت: سازمانها از منابع متعددی اعم از مالی مادی اطالعاتی و دانش و به ویژه منابع انسانی تشکیل شده اند. اهمیت نیروی انسانی در بین این منابع تا آجناست که آن را ثروت و مهمترین سرمایه سازمانها می دانند. دکتر جعفری گفت: اگر سازمانها در پی رشد و پیشرفت خود هستند ابتدا بایداین مهم را در رشد و بهره وری کارکنان و تقویت نیروی انگیزشی آنها جستجو کنند که این مهم نیز به مدد مدیریت صحیح منابع انسانی حاصل می شود. وی اظهار امیدواری کرد تا با ایجاد انسجام و هماهنگی بیش از پیش بین واحدهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی موجبات ارتقای نیروی انسانی در

16 راستای حتقق اهداف راهبردی و استراتژیک بانک فراهم شود. مدیر امور توسعه منابع انسانی گفت: بانک سپه خنستین بانک ایرانی است و باید دست به دست هم بانک را به بانک خنستین در همه زمینه ها تبدیل کنیم. وی با تشکر مجدد از اولیای بانک و با بیان اینکه با جان و دل در خدمت همه همکاران هستم به تشریح حنوه انتخاب و انتصاب شاهین سلطانی به عنوان رئیس اداره کل رفاه اشاره کرد و گفت: انتخاب بین معاونان همدل و پرتالش این اداره کار بسیار سختی بود تا اینکه مبتنی بر نظر جمعی معاونان در نهایت آقای سلطانی را برای این مهم انتخاب کردند. رئیس اداره کل رفاه: فرهنگ ایثار را از اولیای بانک و دکتر جعفری آموخته ایم شاهین سلطانی رئیس اداره کل رفاه گفت: فرهنگ ایثار را از اولیای بانک به ویژه دکتر جعفری که خود یکی از آزادگان و جانبازان کشور است و افتخار خدمت در کنار وی را داشته ایم آموخته ایم. مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی: ایجاد مدیریت امور توسعه منابع انسانی با درک حساسیتهای بانک صورت گرفت مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی در ادامه مراسم با بیان اینکه ایجاد مدیریت امور توسعه منابع انسانی با درک حساسیتهای بانک صورت گرفت گفت: امید است اینگونه انتصابها به بالندگی بانک سپه و تبدیل بیش از پیش آن به یکی از قوی ترین بازوان اقتصادی کشور به ویژه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل منجر شود. 16 وی با تشریح حنوه انتخاب رئیس اداره کل رفاه گفت: جایگزین دکتر جعفری شدن کار بسیار سختی است و از خدا اولیای بانک و همکاران در قبول و ایفای این مسئولیت مدد می خواهم. سلطانی اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همکاری بتوان موجبات رضایتمندی همکاران را فراهم کرد. رئیس اداره کل حفاظت پرسنلی : استفاده شایسته و به جا از همکاران درپستهای مدیریتی جای تقدیر دارد ویباتأکیدبرسرمایهگذاریبر رویمنابعانسانیبهعنوانسرمایههایسازمانی به ویژه در شرایط فعلی گفت: امیدوارم این انتصابها فصلی جدید از همکاری و همدلیبیننیروی انسانی را دربانک ایجادکند فصلیکهباتدبیر اولیایبانکو دورهمدیریتیمدیرانیاز درونمجموعهخودبانکشکلمیگیرد. وی با تشکر از انتخابهای اخیر این انتصابها را به جامعه بانک سپه تبریک گفت و آن را منادی از شایسته ساالری در خنستین بانک ایرانی دانست. مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی از خوشحالی همکاران شاغل و بازنشسته در پی انتصاب دکتر جعفری به عنوان مدیر امور توسعه منابع انسانی و انتصاب شاهین سلطانی به عنوان رئیس اداره کل رفاه خبرداد و این نوع انتخابها را در دلگرمی همکاران موثر خواند. وی همچنین از تالش معاونان اداره کل رفاه تقدیر کرد و گفت: هر یک از معاونان اداره کل رفاه شایستگی ریاست ادارات کل را دارند لذا انتصاب اخیر نیز انتخاب بهترین از جمع برترین ها بود. رئیس ادارهکلمنابع انسانی:بانکباترکیبمدیریتیجدیدبهتر ازپیش جلو می رود امیرخانی رئیس اداره کل منابع انسانی با تشکر از انتصابهای اخیر گفت: دکتر جعفری با نگاه مثبتی که به منابع انسانی دارند بهترین انتخاب بودند و حائز شرایط و ویژگیهای شخصیتی الزم برای این مست هستند. رئیس اداره کل حفاظت پرسنلی نیز از استفاده شایسته و به جای همکاران در پستهای مدیریتی تقدیر کرد و دکتر جعفری را انسانی واال و ارزشی معرفی کرد که مردم داری وی زبانزد است. وی برای دکتر جعفری و شاهین سلطانی آرزوی موفقیت و عاقبت به خیری کرد.

17 17 وی همچنین شاهین سلطانی را نیز انتخاب اصلح دانست و با آرزوی توفیق برای آنها گفت: معاونان اداره کل رفاه از افراد زحمت کش هستند اداره رفاه نیازمند است که افراد این چنین باشند. مطمئنم با این ترکیب جدید بهتر از پیش جلو می رویم. رئیس اداره کل آموزش: همکاران از انتصابهای اخیر خوشحالند وی اظهارامیدواری کرد با این انتصابها بانک در مسیر حتقق اهداف بیش از پیش موفق باشد. رئیس باشگاه کارکنان: بازنشستگان از انتصابهای اخیر احساس شور و شعف دارند ظفر محمدی رئیس اداره کل آموزش با آرزوی توفیق برای دکتر جعفری و شاهین سلطانی از عالقمندی پرسنل بانک به آنها و نیز خرسندی همکاران از انتصاب نامبردگان یاد کرد. رئیس باشگاه کارکنان گفت: انتخابهای اخیر شیرین و دلنشین است. بازنشستگان احساس شور و شعف دارند و این نشان همدلی آنهاست. در پایان این مراسم احکام دکتر جعفری و شاهین سلطانی توسط پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک به آنها ابالغ شد.

18 عضو هیات مدیره بانک سپه خبر داد: آمادگی شعبه رم بانک سپه برای اجنام کلیه عملیات ارزی مشتریان 18 پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: عضو هیات مدیره بانک سپه از آمادگی شعبه رم بانک سپه برای اجنام کلیه عملیات ارزی مشتریان خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه مصطفی پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک ضمن اعالم خبر از سرگیری فعالیت های بانکی در شعبه رم اظهار داشت: شعبه بانک سپه در پایتخت ایتالیا به عنوان تنها شعبه بانکی ایران در این کشور اروپایی پس از لغو حتریم های ناعادالنه بین املللی علیه بانک سپه اقدامات همه جانبه ای را در جهت فعال سازی مجدد و از سرگیری عملیات بانکداری بین املللی آغاز منود. وی افزود: از جمله این اقدامات می توان به تهیه و ارائه بیزنس پالن به بانک مرکزی ایتالیا و اخذ مجوز فعالیت از آن بانک تغییر و اصالح ساختار سازمانی براساس الزامات جدید احتادیه اروپا و کمیته بال افزایش سرمایه به مبلغ 50 میلیون یورو جذب نیروی انسانی متخصص مطابق با ساختار سازمانی جدید اتصال مجدد به شبکه ارتباطی سوئیفت افتتاح حساب و برقراری روابط کارگزاری با چندبانک ایتالیایی و چند بانک دیگر اروپایی اشاره کرد. عضو هیأت مدیره گفت: در حال حاضر شعبه بانک سپه در کشور ایتالیا آماده اجنام کلیه عملیات بانکی و ارائه خدمات مرتبط شامل گشایش و تأیید اعتبارات اسنادی تنزیل اسناد جتاری صدور ضمنانتنامه های ارزی ارسال حواجلات ارزی و غیره می باشد. وی همچنین اظهار داشت: دو شعبه دیگر اروپایی بانک سپه در شهرهای فرانکفورت و پاریس نیز همانند شعبه رم با طی مراحل پیش گفته آمادگی اجنام کلیه فعالیت های مجاز بانکی را دارا می باشند.

19 فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی : تالشهای صورت گرفته در بسیج بانک سپه قابل تقدیر و مثال زدنی است 19 پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع فرماندهان بسیج بانک سپه ضمن تشکر از تالشهای ارزشمند صورت گرفته در حوزه مقاومت بسیج این بانک طی سال گذشته بر نقش بسیج در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه وکیلی در جلسه شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی که با توجه به برنامه ریزی قبلی و ابالغ فرماندهی مرکز مقاومت بسیج این وزارختانه به میزبانی بانک سپه برگزار شد اظهار داشت: تالشهای بسیار ارزشمند و اثر گذار طی یک سال گذشته و از زمان فرماندهی آقای آقاجانی در حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد. وی افزود: حضور بسیجیان و نیروهای ارزشی در راس بسیاری از سازمانها و نهادهای وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون جناب آقای چقازردی در بانک سپه باعث مباهات و خوشحالی است. وی با بیان اینکه وجود بسیجیان حتصیل کرده و متعهد و متخصص در راس سازمانها و وزارت خانه ها باعث خیر و برکت است اظهار داشت: بسیج افتخار می کند فرماندهانی همچون آقای آقاجانی حتصیل کرده دانشگاهی و کارآزموده و متخصص دارد که متام توان و ختصص خود را برای حتقق منویات مقام معظم رهبری در بخشهای مختلف سازمان و بسیج بکار گرفته اند. وکیلی با اشاره به موفقیتهای حاصل شده در حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه اظهارداشت: بررسی عملکرد حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه بیانگر تالشهای صادقانه و جهادگونه جناب آقای آقاجانی در ایجاد فضایی آرام و با نشاط است. فرمانده مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: جناب آقای آقاجانی با ایجاد فضای دوستانه و با نشاط در بسیج بانک سپه توانسته به موفقیتهای چشمگیری همچون جذب بیش از دو برابری نیروی انسانی نسبت به اهداف تعیین شده دست یابد. وکیلی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد ارحتال حضرت امام )ره( توسط بانک سپه و حضور فعال در این مراسم گفت: با توجه به تالشهای صادقانه صورت گرفته در این خصوص جا دارد از آقای چقازردی مدیر عامل ارزشی بانک سپه و تالشهای صادقانه و ارزشمند آقای آقاجانی فرماندهی حوزه مقاومت بسیج این بانک قدردانی و تشکر کنیم. فرمانده مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ اولین مجوز ایجاد پایگاه مقاومت بسیج خواهران در وزارت امور اقتصاد و دارایی توسط بانک سپه را از دیگر موفقیتهای این بانک عنوان کرد و اظهارداشت: با تالشهای بی وقفه و قابل تقدیر سرکار خامن امرایی مجوز اولین پایگاه مقاومت بسیج خواهران در وزارت اقتصاد به بانک سپه داده شد. وکیلی گفت: به پاس تالشهای صورت گرفته و موفقیتهای حاصل شده در بانک سپه لوح تقدیری نیز از سوی فرماندهی بسیج وزارت اقتصاد تقدیم آقای چقازردی خواهد شد. وی در پایان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اولین و مهمترین اولویت بسیج کمک به اجرایی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی است. آقاجانی: برای استمرار موفقیتها برنامه داریم پیش از سخنان وکیلی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه ریزی جامع برای سال جاری این حوزه اظهار داشت: بسیج بانک سپه به لطف خداوند و راهنماییها و حمایتهای اولیای بانک خصوصا جناب آقای چقازردی و همکاری شورای حوزه توانسته با جذب 519 نفر در سال گذشته دو برابر اهداف ابالغی عمل کند.

20 آقاجانی گفت: در سال جاری نیز برای استمرار این موفقیت برنامه ریزی جامعی صورت گرفته که از جمله آن می توان به موفقیت بسیج خواهران همچنین برگزاری چندین جلسه و ایجاد کالسهای آموزشی مبنظور تغییر وضعیت بیش از 100 نفر از نیروهای بسیج اشاره کرد. فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه اظهار داشت:با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته سال جاری نیز سال خوب و موفقیت آمیزی در حتقق اهداف و جذب نیرو های جدید خواهد بود. وی افزود: این موفقیت میسر منی شد مگر با همراهی داهیانه مدیرعامل بسیجی جناب آقای چقازردی و اعضاء هیات مدیره همچنین درک باالی همکاران فرهیخته بانک سپه. وی با بیان اینکه قطار تفکر امام )ره( متام دنیا را تسخیر کرده است اظهارداشت: برنامه اصلی دشمن آن است تا تفکر امام )ره( نباشد. 20 دکتر زمانی تبیین کرد: نقش بسیج در حتقق اهداف اقتصادمقاومتی دکتر زمانی جانشین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر سخنران این مراسم بود. حجت االسالم محمد دوست با اشاره به پروژه نفوذ دشمن و بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: اگر دشمن بتواند نیروهای درجه یک نظام را ختلیه فکری کند نفوذ رخ داده لذا باید حساس باشیم. در پایان مراسم احکام سرپرستی حفاظت اطالعات حوزه مقاومت بانک سپه به آقای محمدحسن همدست و حکم فرماندهی پایگاه مقاومت غرب تهران به آقای جواد مرادی اعطا شد و از تالشهای آقای صادقی سرپرست پیشین حفاظت اطالعات حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک سپه قدردانی و لوح تقدیر به وی اهداء شد. وی ضمن تاکید بر نقش بسیج در حتقق اهداف اقتصاد مقاومتی به تالشهای صورت گرفته برای خروج بانک سپه از حتریم اشاره کرد و اظهار داشت: این تالشها بسیار طاقت فرسا و ارزشمند بود لذا باید قدر این فرصت را دانست. حجت االسالم واملسلمین محمددوست: برنامه اصلی دشمن آن است تا تفکر امام )ره( نباشد حجت االسالم واملسلمین محمددوست امام جماعت ساختمان نگین بانک سپه نیز در این مراسم با اشاره به شرایط حساس کنونی خواستار توجه ویژه بسیج به موارد مطرح شده و خواسته های مقام معظم رهبری شد. این مراسم با برگزاری مناز جماعت با حضور همه فرماندهان و حضار به کار خود پایان داد.

21 به موجب احکام صادره از سوی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعاملبانک اختیارات وظایف و مسئولیتهای اداره امور ذیل به اعضای محترم هیئت مدیره تفویض شد. امید است در مسیر تعالی و پیشرفت بانک سپه بیش از پیش موفق باشند. 21 حامد هیئت داودیان مدیریت امور اعتباری )ادارات کل بررسی طرح ها و نظارت تسهیالت و مدیریت سرمایه گذاری ها و امور سهام(و ادارات کل حقوقی پیگیری وصول مطالبات معوق هماهنگی مناطق نواحی دو و پنج حمیدرضا خطیبی مدیریت امور مالی )ادارات کل حسابداری و بودجه خزانه داری و مبادالت( و مدیریت امور فناوری اطالعات )ادارات کل توسعه فناوری اطالعات و زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطالعات( و اداره کل هماهنگی مناطق ناحیه سه عیسی کاظم نژاد مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی)ادارات کل آمار و ارزیابی عملکرد حتقیقات و برنامه ریزی و تشکیالت و روشها( و ادارات کل ساختمان و تاسیسات پشتیبانی و خدمات امور موظفین مبارزه با پولشویی و هماهنگی مناطق ناحیه چهار مصطفی پرتوافکنان مدیریت امور توسعه منابع انسانی )ادارات کل آموزش رفاه کارکنان و منابع انسانی( و ادارات کل امور بین امللل عملیات و خزانه داری ارزی بانکداری جتاری هماهنگی مناطق ناحیه یک و باشگاه کارکنان

22 به موجب حکم مدیرعامل بانک رییس و اعضای کمیته راهبری آموزش تعیین شدند 22 مصطفی پرتوافکنان- عضو هیات مدیره مناینده مدیرعامل و رئیس کمیته راهبری آموزش دکتر عیسی جعفری - مدیر امور توسعه منابع انسانی عضو کمیته راهبری آموزش ظفر محمدی- رئیس اداره کل آموزش عضو و دبیرکمیته راهبری آموزش اکبر کشاورزیان پیوستی- رئیس اداره کل تشکیالت و روشها عضو کمیته راهبری آموزش سیدمحمدعلی فتاحی- رئیس اداره کل هماهنگی مناطق ناحیه یک عضو کمیته راهبری آموزش حسن تلیکانی- رئیس اداره کل هماهنگی مناطق ناحیه سه عضو کمیته راهبری آموزش عامر ولی - رئیس اداره کل هماهنگی مناطق ناحیه چهار عضو کمیته راهبری آموزش بهمن گودرزی - رئیس اداره کل هماهنگی مناطق ناحیه پنج عضوکمیتهراهبری آموزش

23 23 احمد سلمانی آرانی مدیرامور فناوری اطالعات عیسی جعفری مدیر امور توسعه منابع انسانی سیدمهدی حسینی مدیرامورمالی انتصابات اکبر سفیدگری رئیس اداره کل خزانه داری و مبادالت شاهین سلطانی رئیس اداره کل رفاه کارکنان به موجب احکام صادره از سوی مدیرعامل بانک و عضو هیأت مدیره همکاران ارجمندمان در مستهای جدید منصوب شدهاند. کسب این شایستگی بر این همکاران گرامیتهنیت باد. امید است در مسیر پیشرفت و تعالی بانکسپه بیش از پیش موفق و موید باشند. جهانگیر درویش مال معاون برنامه ریزی و ارزیابی اداره کل آموزش محمود یعقوبی معاون عملیات ارزی اداره کل امور بین امللل

24 مقاالت 24 بررسی عوامل موثر بر انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان و ارائه پیشنهاد پریسا رفیعی شمس آبادی عباسعلی کریم خانی امیر شهرکی مصطفی اختیاری اداره کل حتقیقات و برنامه ریزی مقدمه شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر "اطالعات و ارتباطات" که باعث تبدیل شدن جهان به دهکده ای کوچک شده است و همچنین پیشرفت شگرف دانش و فناوریهای گوناگون بشری و به تبع آن باالرفنت سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی باعث شده که مدیریت سازمانها و بنگاههای اقتصادی صرف ا با درنظرگرفنت شرایط پویای محیط داخلی و خارجی امکانپذیر باشد زیراکارکنان سازمان ها نیز به همان اندازه دستخوش تغییر و حتوالت قرار خواهند گرفت. در این راستا تعهد سازمانی عامل موثری در بروز رفتار سازمانی کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمان هاست. اشخاص با تعهد سازمانی باال نسبت به سازمان متبوع خوداحساس وفاداری قوی دارند. در این خصوص هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است. حتقیقات نشان داده که عوامل انگیزشی به عنوان عاملی مهم و اساسی می توانند تعهد سازمانی را حتت تاثیر قرار دهند. منابع انسانی از نقشی کلیدی در حتقق اهداف سازمانی و همچنین در تلفیق و ترکیب سایر منابع وارده به سازمان برخوردار است تا جایی که از کارکنان سازمان به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های آن یاد می شود.به همین منظور در این پژوهش به بررسی اثرات عوامل انگیزشی بر روی تعهد سازمانی کارکنان بانک پرداخته می شود. در این راستا پس از بیان مفهوم انگیزش و تعهد سازمانی و بیان دیدگاه های مربوطه به سوابق حتقیق اشاره شده و در ادامه به رابطه بین انگیزش و تعهد سازمانی و ارائه مدل مفهومی و توصیه هایی در این زمینه پرداخته خواهد شد. انگیزش انگیزش بنا به تعریف عبارت است از فرایندی که شدت جهت و ثبات فرد در تالش برای دست یابی به یک هدف را مشخص می کند. لذا سه عنصر اساسی در انگیزش شدت جهت و ثبات است. شدت به میزان تالش فرد در سازمان اشاره دارد. البته شدت تالش تا زمانی که راستای آن درست نباشد باعث افزایش کارایی شغلی منی شود. به بیان دیگر باید عالوه بر شدت تالش کیفیت آن را هم مد نظر داشت. یعنی باید تالشی داشت که با اهداف سازمانی هم راستا بوده و با آن سازگاری داشته باشد. مورد آخر این که انگیزش باید دارای بعد ثبات باشد. این بعد نشان می دهد که فرد تا چه حد در تالش خودثابت قدم است. در همین راستا "استیرز و پورتر" انگیزش را شامل سه عنصر اصلی می دانند که عبارتند از:

25 نیروهای فعال کننده: نیروهایی در افراد هستند که باعث می شوند هر فرد رفتار مشخصی داشته باشد. نیروهای هدایت کننده: نیروهایی در فرد هستند که رفتار فرد را به سوی چیزی هدایت می کند و به عبارت دیگر انگیزش هدفدار است. نیروهای تداوم دهنده: این نیروها رفتار سازمانی را در جهت دستیابی به هدف فعال نیرو بخشیده و به آن تداوم می دهد. محیط افراد عامل اصلی در شدت و ضعف و جهت دادن به این نیروهاست. به عبارت دیگر انگیزش یعنی نیروها یا حالت های درونی که باعث می شوند فرد داوطلبانه فعالیت هایی را شروع کرده و تا رسیدن به اهداف مشخصی ادامه دهد. بر اساس این تعریف انگیزش متاثر از عوامل درونی و بیرونی است. سایر تعاریف انگیزش ویکتور وروم: انگیزش را فرایندی تصور می کند که گزینش هایی که توسط انسان یا موجودات زنده دیگر صورت می پذیرد را حتت نفوذ قرار می دهد. وین ماندی و همکارانش: انگیزش عبارت از اشتیاق و عالقه نسبت به اجنام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف سیستم مورد نظر الزم است می باشد. بریسان و استانیر: انگیزش حالت درونی فرد است و رفتاری را در وی به وجود می آوردکه رسیدن به هدف مشخصی را ممکن کند. میسکل: فرایند انگیزش به نیروهای پیچیده نیازها شرایط تنش زا یا سازوکارهای دیگری اطالق می گردد که فعالیت فرد را برای حتقق اهداف وی آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد. چارچوب انگیزش امروزه انگیزش را در قالب مفاهیم کمبود نیازها و رفتارهای معطوف به هدف مورد مطالعه قرار می دهند. نقطه شروع فرایند انگیزش نیاز است. نیاز کمبودی است که توسط فرد احساس می شود و وجود آن باعث می شود فرد درصدد پیدا کردن راهی جهت رفع آن نیاز برآید. گام بعدی انتخاب رفتار معطوف به هدف است. در مرحله بعدی شخص اقدام به رفتار انتخابی جهت ارضای نیاز می کند. نتیجه عملکرد پاداش یا تنبیه است. در نهایت شخص درجه ارضا نیاز را ارزیابی می کند. یعنی چنانچه محرومیت و نیازاولیه برآورده شده باشد فرد به دنبال ارضای نیاز دیگر می رود ولی چنانچه محرومیت همچنان ادامه یابد فرایند مجددا تکرار می شود. ز. *دیدگاه مدیریت علمی: تیلور بزرگترین نظریه پرداز مدیریت علمی عقیده داشت کارکنان دارای انگیزه اقتصادی هستند و برای کسب پول بیشتر تالش می کنند. *دیدگاه روابط انسانی: افراد به عنوان موجودات اجتماعی در پاسخ به محیط کار برانگیخته می شوند. *نظریه های محتوایی: تئوریهای محتوایی در جستجوی چیزهایی هستند که رفتار فرد را برای اجنام کار فعال می سازد. نیازها امیال یا انتظارات در تئوریهای محتوایی مورد توجه قرار میگیرد. مهمترین تئوریهای محتوایی عبارتند از : *نظریه سلسله مراتب نیازها: یکی از مهمترین نظریههای انگیزشی نظریه سلسله مراتب نیازها است که به وسیله «آبراهام مازلو«ارائه شد. او اساس فرض خود را بر این گذاشت که در درون هر انسانی پنج طبقه نیاز وجود دارد. این نیازها عبارتند از: *نیازهای فیزیولوژیکی که از طریق حقوق و دستمزد کافی ساعات و شرایط کار قابل قبول دستمزدهای تشویقی و مزایای غیرنقدی و نظایر آن میتواند ارضا شود. *نیاز ایمنی یا امنیت که میتواند از طریق برنامههایی نظیر بیمه عمر بیمه بهداشتی و درمانی امنیت شغلی و بازنشستگی ارضا شود. *نیازهای اجتماعی که از طریق تامین فرصتهای برقراری ارتباط میان کارکنان و ایجاد روحیه تیمی با تشکیل گروههای غیر رمسی ارضا میشود. *نیاز به احترام که از طریق قدردانی از عملکرد و همکاری کارکنان اعطای اختیارات بیشتر سهیم کردن کارکنان در تعیین هدف تصمیمگیری و آموزش و کمک به کارکنان جهت افزایش شایستگی آنها بر احراز مشاغل باالتر ارضا میشود. *نیاز به خود شکوفایی که از طریق ارائه آزادی به کارکنان برای ارائه عقایدشان و تشویق آنها به ابتکار و خالقیت ارضا میشود. ذاللیت اضيب یق ز. 25 محريمیت ارزيببي مجدد محريمیتهب ت سط فرد فرد جستج ي راههبي ارضب ویبز رفتبرهبي هدفدار پبداشهب يب مجبزتهب عملكرد شکل شماره 1. چارچوب انگیزش شكل شوبر 1. چبرچ ة ا گیشش نظریه های انگیزش دیدگاه های اولیه انگیزش: قدیمی ترین نظریه در انگیزش انسان مفهوم لذت جویی و آسوده خواهی ( هدونیزم( است. بر اساس این نظریه اشخاص خواهان لذت و راحتی هستند و سعی می کنند از درد یا ناراحتی پرهیز کنند. شکل شماره 2. هرم نیازهای اساسی انسان براساس نظریه مازلو *تئوری دو عاملی هرزبرگ: فردریک هرزبرگ روانشناس معروف دهه 1950 انگیزش را در دو عامل مطرح می کند. الف(عوامل بهداشتی: عواملی هستند که در صورت حذف موجب نارضایتی شده لیکن وجودشان باعث انگیزش منی شود. برخی از این عوامل عبارتند از حقوق و مزایا شرایط کاری خطمشی ها امنیت اجتماعی امنیت شغلی سرپرستی و روابط بین افراد. ب(عوامل انگیزشی: عواملی هستند که وجودشان موجب ترغیب و

26 انگیزش افراد می شود. برخی از این عوامل عبارتند از موفقیت قدردانی عالقمندی به شغل و مسئولیت و پیشرفت. نظریه نیازهای سهگانه مک کللند: این نظریه نیازهای زیر را تبیین می کند: الف. نیاز به کسب موفقیت )متایل به برتری یا موفقیت در ارتباط با مجموعه ای از استانداردها( کسانی که به شدت نیاز به موفقیت و کسب پیروزی را در خود احساس می کنند صرف نظر از پاداش های حاصل از پیروزی به نفس پیشرفت می اندیشند و در پی آن هستند که کارها را بهتر و با راندمانی باالتر اجنام دهند. این افراد همواره در پی تأمین هدف هایی برمیآیند که چالشی باشد و همواره از کارهای بسیار ساده و یا بسیار سخت اجتناب می کنند. ب: نیاز به کسب قدرت )متایل به کنترل دیگران برای اثرگذاری بر آنها( نیاز به کسب قدرت یعنی میل به اثرگذاری اعمال نفوذ و کنترل بر دیگران. کسانی که این احساس در آنها شدید باشد از اینکه مسئولیتی را بپذیرند و در جهت اعمال نفوذ بر دیگران گام بردارند لذت می برند و بیش از اندیشیدن به عملکرد در پی کسب مقام و شهرت هستند. ج. نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران )متایل به دوستی همکاری و روابط متقابل شخصی با دیگران( میل به این است که دیگران انسان را دوست بدارند و او را بپذیرند. این افراد از نظر برقراری ارتباط با دیگران انگیزه بسیار باالیی دارند و در راه ایجاد روابط صمیمانه با دیگران سعی بسیار می منایند. نظریه ERG آلدرفر آلدرفر در سال 1972 نیازهای پنجگانه مازلو را در سه دسته نیاز خالصه کرد: الف. نیاز زیستی: مرتبط با سالمت فیزیکی است. ب. نیاز وابستگی )تعلق(: این سطح شامل نیاز روابط رضایت بخش با دیگران می شود. ج. نیاز رشد: شناخت توانایی بالقوه و نیل به شایستگی افراد. تئوری X و Y مک گریگور مترکز تئوری"مک گریگور" بیشتر بر روی رفتار مدیریتی است تا نیازهای کارکنان. بر اساس این تئوری میزان درک سرپرست از کارکنان بر روی روشی که وی برای ایجاد انگیزش استفاده می کند تأثیر فراوانی دارد. وی دو تئوری در این زمینه ارائه داده است: تئوری X: فرض مدیر بر این است که کارکنان با کار خود سازگاری ندارند و لذا هر کاری برای فرار از آن اجنام می دهند. در چنین مواردی سرپرست کنترل و پایش های نزدیک تر و قوی تری را بر روی کارکنان اعمال می کند و به سختی تفویض اختیار می کند. تئوری Y: بر عکس تئوری X سرپرست متایل بیشتری به تفویض اختیار دارد و بر اساس درکی که از میزان عالقه کارکنان دارد آنها را به اجنام کار حتریک می کند. تئوری نیازهای آشکار"ماری" هر چند این تئوری در سال 1983 توسط "ماری" شناخته شد ولی جامع بودن کنونی خود را مدیون "اتکینسون" است. در این تئوری نیز همانند تئوری سلسله مراتبی نیازهای مازلو فرض بر این است که انسانها دارای مجموعه ای از نیازها هستند که موجب انگیزه در آنها می شود. ماری بر خالف مازلو هیچ گونه ترتیبی برای نیازها قائل نشده است. به عقیده ماری هر نیاز دارای دو جزء یعنی جهت و شدت است. جهت اشاره به شیء یا شخصی دارد که نیاز را برطرف می کند و شدت نشان دهنده اهمیت نیاز است. قوی ترین نیازها به عقیده ماری عبارتند از: کسب موفقیت تعلق تهاجم استقالل خودمنایی رفتار تکانشی مراقبت و همدردی نظم و قدرت. نظریه های فرآیندی این تئوری ها به جای این که به شناسایی و فهرست کردن محرک انگیزشی دست بزنند به دنبال این هستند که انگیزش چگونه رخ می دهد و متغیرهایی همچون نیازها انتظارها پاداش ها و تقویت کننده ها مورد توجه قرار می گیرند. عالوه بر این الگوهای فرآیندی در صدد یافنت چگونگی کنش متقابل این متغیرها با متغیرهای وابسته ای چون خشنودی شغلی کارکنان می باشند. نظریه جذابیت وسیله بودن و انتظار"وروم" عمدتا انتظار به عنوان کمکی برای میزان جذابیت پاداشی که فرد به خاطر آن به عملی دست می زند به کار می رود. مفهوم جذابیت: وروم واژه جذابیت را برای بیان گرایش های عاطفی انسان نسبت به پیامدها عنوان می کند. پیامد وقتی جاذبه مثبت دارد که فرد داشنت آن را به نداشنت ترجیح دهد. مفهوم وسیله بودن: وروم وسیله بودن را احتمال ارتباط یک پیامد )سطح عملکرد( با پیامدهای دیگر می داند چنین احتمالی از )مثبت یک تا صفر( و از )صفر تا منفی یک( در نوسان است. احتمال در صورتی به اضافه یک )1+( است که اگر پیامد اول حتقق یابد دستیابی به پیامد دوم حتمی می شود. احتمال در صورتی )صفر( است که رابطه ای میان حتقق پیامد اول و دستیابی به پیامد دوم وجود نداشته باشد. احتمال در صورتی )1-( است که دستیابی به پیامد دوم بدون دخالت پیامد اول حتمی بوده و اصول ا حتقق پیامد دوم با حضور پیامد اول غیرممکن باشد. مفهوم انتظار: این مفهوم عبارت است از احتمال ذهنی برای رسیدن به پیامد ویژه ای که در مقابل کوشش مشخص عاید می شود. به بیان مختصر نیرومندی باور فرد به محتمل بودن پیامد ویژه است. در شرایط مساوی ضمن توجه به جذابیت و وسیله بودن اگر فرد توفیق به دست آوردن پیامدی را باور داشته باشد برای آن بیشتر تالش می کند. نظریه انگیزشی "پورتر و الولر" در پژوهشی که توسط این دو اجنام شده است این الگوی انگیزشی درباره مدیران به کار گرفته شده است. اندازه تالش )شدت انگیزش و نیروی کار بکار رفته( بستگی دارد به ارزش پاداش با افزودن مقدار تالشی که شخص می پندارد که برای اجنام آن کار الزم است و درجه ای از احتمال که شخص میان تالش و رسیدن به پاداش دارد. درک و برداشت از اندازه تالش و درجه احتمالی دریافت یک پاداش به نوبه خود از کامیابی در اجنام گرفنت کار تأثیر می پذیرد. عملکرد واقعی در یک کار یا شغل )اجرای وظایف ویژه یا رسیدن به هدف ها( بر پایه اندازه تالشی است که به کار می رود. اما توانایی فرد )آگاهی و مهارت ها( در اجنام دادن کار و درک برداشت او از چگونگی کاری که الزم است اجنام گیرد )حدود آگاهی فرد درباره هدف ها کوشش های الزم و عناصر 26

27 دیگر( به گونه گسترده ای بر شیوه عملکرد او تأثیر می گذارد. عملکرد به پاداش های درونی )مانند احساس کامیابی در کار یا خود شکوفایی( و پاداش بیرونی )مانند کار و قدرت منزلت( می اجنامد. همچنان که دیده می شود آنچه را که فرد بنام یک پاداش منصفانه در رابطه با تالش خود دریافت می کند به گونه ای بایسته بر رضایتمندی حاصل از کار تأثیر می گذارد. به همین ترتیب رضایتمندی حاصل نیز بر ارزش واقعی پاداش تأثیر خواهد گذاشت. این الگو در حالی که پیچیده تر از سایر نظریه های انگیزشی می مناید تصویر کامل تری از انگیزش بدست می دهد. برای یک مدیر این الگو منایانگر این است که مدیران بایستی به دقت ساختارهای پاداش دهی سازمانی را از راه برنامه ریزی درست مدیریت بر مبنای هدف و روشن ساخنت وظایف و مسئولیت ها در یک چارچوب سازمانی مورد ارزیابی قرار دهند و رشته پیوسته تالش عملکرد- پاداش رضایتمندی را در کل نظام مدیریت خود تلفیق کنند. نظریه برابری در این نظریه که توسط "استیسی آدامز" ارائه شده است مرجع یا چیزی که فرد خود را با آن مقایسه می کند از اهمیت زیادی برخوردار است و سه مرجع همواره مورد توجه است: "دیگران " "سیستم"و"خود". مقصود از "دیگران" دوستان همسایگان و همکارانی هستند که کارهایی مشابه در همان سازمان اجنام می دهند. اعضای سازمان با خواندن روزنامه ها مجله ها و گفته های همکاران و آگاهی یافنت از میزان حقوق مقامات اجرایی و قراردادهایی که با احتادیه های کارگری بسته می شود می توانند خود را بادیگران مقایسه کنند. مقصود از "سیستم" سیاستهای سازمان در مورد پرداخت حقوق و پاداش و شیوه اجرای این سیاستهاست. کسانی که از این دیدگاه به موضوع توجه می کنند به پرداختها و پاداشهای آشکار و پنهان توجه می منایند. شرایط یا مقرراتی که سازمان برای پرداخت حقوق و دستمزد تعیین کرده است از جمله عوامل تعیین کننده به حساب می آید. مقصود از "خود" محاسبه و مقایسه داده ها با ستاده های فردی است. این نسبت در مورد هر شخص منحصر به فرد است. کسانی که از این زاویه به موضوع نگاه می کنند حتت تاثیر عواملی چون کارهای قبلی یا تعهدات خانوادگی قرار می گیرند. انتخاب مرجع )جهت مقایسه( منوط به اطالعاتی است که درباره مرجع به دست می آید و نیز این باور که اطالعات مزبور معتبر می باشد. در نظریه برابری گفته می شود که چون کارکنان و اعضای سازمان احساس تبعیض کنند به گونه های زیر اقدام می منایند: 1- از میزان فعالیت خود می کاهند و یا فعالیت خود و دیگران را مخدوش یا مختل می کنند. 2- به گونه ای رفتار می کنند که دیگران را تشویق به کم کاری کنند. 3- می کوشند تا از میزان مصرف خود )داده ها( و بازدهی ها بکاهند. 4- مرجع یا آنچه را که شخص خود را با آن مقایسه می کند تغییر دهند. 5- سازمان راترک می کنند. نظریه اسناد طبق این نظریه رفتار انسان ها یا برخواسته از ویژگی های شخصیتی افراد است یا به وضعیتی که در آن قرار داشته اند بستگی دارد. بنابراین اسناد مسئولیت فرآیندهای شناختی که انسان ها بر مبنای آن دالیل رفتار خود و دیگران را تعبیر و تفسیر می کنند مورد حتلیل قرار می دهد. نظریه اسناد بر آن است که تبیین کند چگونه آدمی تالش می کند تا پدیدار شدن رفتارهای مشهود فردی را بر اساس عوامل درونی یا بیرونی برای خود و دیگران بازشناسد. تئوری تقویت تئوری تقویت به روانشناس معروف" اسکینر"و همکارانش نسبت داده می شود. در این تئوری انگیزش درونی نفی شده و رفتار گذشته و محیط با اقدامات آینده حتلیل می شود. در این تئوری با تفکیک رفتارهای ارادی از غیرارادی تالش بر تقویت رفتار ارادی مفید می شود و بدین گونه به اصالح رفتار پرداخته می شود. اسکینر برای تقویت رفتار و اصالح رفتار از چهار روش نام می برد. 1. تقویت مثبت : پاداشی است که در مورد رفتار مطلوب داده می شود. هدف از این روش تایید رفتار مطلوب فرد و افزایش امتیازها برای تکرار آن نوع رفتار می باشد. 2. پرهیز یا تقویت منفی: تالش فرد برای کسب نتایج مطلوب با حذف رفتارهای نامطلوب از نظر دیگران است یعنی برای اینکه فرد از ابتال به نتیجه نامطلوب پرهیز کند رفتار مورد نظر دیگران را اجنام می دهد. مثل افرادی که برای جلوگیری از انتقاد مافوق رفتار مطلوب نظر وی را اجنام می دهد تا از انتقاد او در امان باشد. 3. تنبیه: نتایج ناخوشایند برای رفتارهای نامطلوب دخلواه است مانند تاخیر که کاری با نتیجه توبیخ تعلیق و غیره است. در این روش متاسفانه رفتار صحیح به فرد آموزش داده منی شود. 4.خاموش سازی یا چشم پوشی: خاموش سازی و چشم پوشی به منظور از بین بردن متامی تقویت ها متعاقب یک رفتار غیر مطلوب و نامناسب می باشد. همانند روش تنبیه منظور از این روش جلوگیری از تکرار و تقلیل رفتار نامطلوب است. نادیده گرفنت افراد ضعیف این مفهوم را به فرد منتقل می کند که باید در اصالح و تقویت رفتار تالش کند. تعهد سازمانی تعهد سازمانی یک مفهوم چند بعدی است که باعث چندین نتیجه شغلی مثبت شامل کاهش غیبت و جابجایی تالش کاری و بهبود عملکرد شغلی می شود. اصطالح "تعهد سازمانی" مقوله ای است که به نظر می رسد در آثار مدیریتی مکتوب کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یا با معنای عام آن " تعهد " یکسان فرض شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان کاری اخالق کاری رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشنت تفاوت های مفهومی معادل با تعهد مورد استفاده قرار می گیرند به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روانشناختی سازمانی تعهد نیز به شیوه های متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاسهای گوناگون اندازه گیری شده است. مفهوم اولیه تعهد یک بعدی بوده و عنوان خطوط ثابتی از فعالیت ها به علت درک هزینه های مرتبط با ترک سازمان تعریف شده است و یا به صورت عام تر همان دلبستگی هیجانی نسبت به سازمان می باشد. بدین منظور اگرچه چندین مدل از تعهد در سال 1980 و اوایل 1990 پیشنهاد شد اما مدل های چند بعدی نسبت به همه آنها قابل قبول تر است. مفهوم تعهد سازمانی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بر نگرشی 27

28 مثبت داللت دارد که از احساس وفاداری کارکنان به سازمان حاصل می شود و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی با توجه به افراد سازمان ها و موفقیت و رفاه آنان جتلی می یابد. تعاریف تعهد سازمانی: شلدن: تعهد سازمانی یک نگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان است که هویت فرد را به سازمان مرتبط می کند. کانتر: تعهد سازمانی متایل افراد به در اختیار گذاشنت ارزش و وفاداری خویش به نظام اجتماعی سازمان است. بوکانان: تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان است. پورتر و همکاران: تعهد سازمانی را به عنوان درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری در یک سازمان خاص تعریف کرده اند. ماکال: وی تعهد سازمانی را به اشکال مختلفی به عنوان وابستگی عاطفی به سازمان پذیرش هویت سازمان و شناسایی و دلبستگی به سازمان تعریف کرده است. بکر: وی اظهار می کند که تعهد کارکنان دربرگیرنده وابستگی روانی کارکنان به محل کارشان است. نظریه های مرتبط با تعهد سازمانی نظریه سه بخشی تعهد سازمانی این نظریه که توسط "آلنو میر" )1991( ارائه گردیده است از متایز بین تعهد نگرشی و رفتاری فراتر رفته و محققین مذکور استدالل کرده اند که تعهد به عنوان یک حالت روانی حداقل دارای سه جز قابل تفکیک است که نوعی متایل نیاز و الزام برای ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. به نظر میرسدکههمهتعاریفارائهشدهدرزمینهتعهددربرگیرندهاینسهموضوعکلی می باشند. *وابستگی عاطفی به سازمان *هزینه های متصوره ناشی از ترک سازمان *الزام و تکلیف به باقی ماندن در سازمان نقطه مشترک هر سه دیدگاه مذکور این است که تعهد یک حالت روانی است که اول ا روابط کارمند را با سازمان مشخص منوده ثانی ا به طور ضمنی اشاراتی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد. به عالوه روشن است که ماهیت این حالت های روانی با هم متفاوت است. آلن و میر انواع تعهد را به شرح زیر بیان منوده اند: تعهد احساسی و عاطفی که به تعلق عاطفی کارکنان به سازمان احساس یگانگی آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معموال کارکنانی که از تعهد احساسی برخوردارند متایل دارند تا در سازمان باقی مبانند و این امر یکی از آرزوهایشان است. تعهد مستمردر ارتباط با مزایا و هزینه هایی است که مربوط به ماندن در سازمان یا ترک کردن آن است. در واقع این تعهد بیان کننده یک محاسبه است که از آن به عنوان تعهد عقالیی نیز یاد می کنند. معموال کارکنانی که دارای تعهد مستمر هستند تا زمانی در درون سازمان باقی می مانند که ترک سازمان هزینه گزافی برای آنها داشته باشد. تعهد هنجاری که به الزام یا وظیفه کارکنان به ماندن در سازمان اشاره دارد. پس کارکنان تا زمانی در سازمان باقی خواهند ماند که از نظر آنان ماندن در سازمان کار درست و مناسبی باشد. گر چه هر سه نوع تعهد سازمانی به احتمال باقی ماندن فرد در سازمان خویش اشاره می کند اما ماهیت تعلق و دلبستگی به آن سازمان کامال متفاوت است و این حالت به نوع تعهد سازمانی بستگی دارد. فردی که تعهد عاطفی دارد ممکن است بیشتر از کسی که چنین تعهدی ندارد برای رشد سازمان خود تالش کند چنین امری برای افراد دارای تعهد هنجاری نیز صادق است. اما افراد دارای تعهد مستمر کمتر متایل دارند که بر اساس اصول زیربنایی تعهد عاطفی و هنجاری رفتار کنند. بنابراین میزان گرایش آن ها به باقی ماندن در سازمان خویش به اندازه دو نوع تعهد سازمانی دیگر یعنی تعهد عاطفی و هنجاری نیست. بررسی ها نشان می دهد که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیامدهای متفاوتی دارند. تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان است. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی تری هستند عضویت خویش را در سازمان حفظ منوده و به فعالیت در آن ادامه می دهند. چراکه به طور قلبی متایل به اجنام چنین کاری دارند. تعهد مستمر بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان می باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای تعهد مستمر می باشد در سازمان باقی می مانند زیرا باقی ماندن آنها در سازمان یک ضرورت می باشد و نیاز به این موضوع دارند. نهایت ا تعهد هنجاری بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان بوده و افرادی که این نوع تعهد در آنان وجود دارد فکر می کنند که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آنان است و دینی است که بر گردن دارند و احساس آنان این است که باید در سازمان باقی مبانند. ارائه کنندگان این مدل معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری مستمر و عاطفی را به عنوان اجزای تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن. برای مثال کارمند می تواند احساس کند که هم به باقی ماندن در سازمان متایل قوی دارد و هم به باقی ماندن در سازمان نیاز دارد و الزام و احساس وظیفه کمی نسبت به باقی ماندن در سازمان احساس کند. در مقابل فرد دیگری ممکن است متایل کم نیاز متوسط و الزام شدیدی به باقی ماندن در سازمان در خود احساس کند. یکی از اشارات ضمنی چنین نگرشی نسبت به تعهد در تأثیرگذاری بر رفتار با یکدیگر در تعامل می باشد. با روشن شدن تفاوت های مفهومی موجود بین اجزای سه گانه تعهد به نظر می رسد که حالت های روانی خاص که بیانگر هر یک از اجزا می باشند تابعی از پیش شرط ها و عوامل تعیین کننده متعارف بوده و اثرات متفاوت نیز بر رفتارهای مرتبط با کار به جز ترک خدمت خواهند داشت. تعهد هىجبري تعهد سبزمبوي تعهد مستمر تعهد عبطفي شکل شماره 3. چارچوب تعهد سازمانی 28

29 " پورتر و استیرز نظریه" را سازمانی تعهد افزایش بر مؤثر عوامل از برخی )1984( پورتر و استیرز اند: کرده مطرح زیر صورت به پیوستگی و تعلق میزان شخصی عامل ترین اصلی شخصی: *عوامل آورد. می سازمان به خود کاری روز اولین در کارمند که است ای بالقوه نشان سازمان به متعهد خیلی را خود شان کاری روز اولین در که افرادی ورود آغاز در که افرادی ماند. خواهند باقی سازمان با احتمال ا دهند می خواهند را اضافی های مسئولیت احتمال ا باشند متعهد خیلی سازمان به تعهد فرآیند این داد. خواهند ادامه سازمان با را خویش عضویت و پذیرفت اگر یعنی درآید. کننده تقویت خود سیکل یک شکل به است ممکن اولیه ممکن دارند مبذول واقعی کوشش و تالش سازمان به ورود بدو در افراد توجیه سازمان به خود بیشتر تعهد مبنای در را بیشتر تالش آنها است منایند. بازخورد شغل حیطه چون سازمانی عوامل سازمانی: *عوامل و درگیری شغل اهمیت و شغلی چالش کار در خودمختاری و استقالل گیری تصمیم در مشارکت توانایی دهد. می افزایش را رفتاری مشارکت گروه اهداف بین سازگاری باشد. می مؤثر تعهد سطح بر شغل به مربوط دهد می افزایش را اهداف این به نسبت تعهد سازمانی اهداف و کاری کارکنان مالکیت و کارکنان بهتر منافع به توجه چون سازمان های ویژگی شود. می سازمانی تعهد افزایش باعث مثبت طور به تعهد افزایش باعث که مهمی غیرسازمانی عوامل سازمانی: غیر عوامل انتخاب از بعد شغلی های جایگزین به دستیابی توانایی قابلیت میشود میباشد. فرد فعلی شغل برگ" گرین و "بارن مطالعه تعهد بر موثر عوامل )1993( برگ گرین و بارن دیگر پژوهشی در میکنند: مطرح چنین را کارکنان سازمانی اختیار و مسئولیت میزان که مشاغلی شغل: مختلف های جنبه تعهد باشد زیاد آن جذابیت و کم آن تکرارپذیری زیاد آن در شده واگذار دیگر طرف از میدهد. نشان خود از را تعهد از باالیی سطح آن متصدی نقش در زیاد ابهام و شغل در زیاد تنشهای ارتقاء برای کم فرصتهای میشود. سازمانی تعهد از پایینی سطح ایجاد باعث شغل یافنت برای بیشتر شانس جایگزین: شغلی فرصتهای وجود 2- تعهد فرد که میشود باعث هایی جایگزین چنین بیشتر مطلوبیت و دیگر باشد. داشته خود سازمان به نسبت کمتری و بیشتر سابقهکاری با یا و مسنتر کارکنان فردی: ویژگیهای تعهد تعهد از باالتری سطح هستند عالقمند خود کار به که آنهایی و ارشدتر با مقایسه در زنان که میشد اظهار اغلب گذشته در میدهند. نشان را نشان اخیر یافتههای دارند. خود سازمان به نسبت کمتری مردان تعهد گروه دو بلکه ندارد وجود سازمانی تعهد در اختالفاتی چنین که میدهد دادهاند. نشان خود از را یکسانی تعهد هستند راضی خود سرپرستان از که افرادی کار: محیط به مربوط عوامل احساس و میشود برقرار عدالت عملکرد ارزشیابی در میکنند احساس و از را باالتری تعهد سطوح میباشد آنها رفاه فکر به سازمان که میکنند دادهاند. منایش خود سازمانی تعهد و انگیزش بین ارتباط است شده اجنام حتقیقاتی سازمانی تعهد و انگیزش بین ارتباط خصوص در شود: می اشاره ها آن به ذیل در که کارکنان انگیزش از تابعی وری بهره که منود عنوان "لرد" )2002( سال در کاری مسئولیت ها پرداخت موفقیت همچون ها انگیزاننده است. باعث که دهند می افزایش حنوی به را شغلی رضایت شناخت و ترفیعات سازمان وری بهره نهایت در و تعهد وفاداری نفس به اعتماد افزایش شود. می یک حقیقت در کارکنان انگیزش که اند کرده بیان همکاران) 2006 ( و لینز انگیزش آنها زعم به است. کاری و کسب هر عملیات برای ضروری عنصر العمر مادام تعهد کار در غرور و افتخار از حسی شغلی رضایت همراه به باال در مشخص اهداف از فراتر سازمانی اهداف دستیابی به متایل سازمان به وری بهره و سازمانی عملکرد بهبود آن حصل ما که آورد می وجود به کارکنان است. تعهد کارکنان انگیزش "آیا عنوان با )2012( همکاران و محسن حتقیق در بانکی بخش در )شواهدی دارند متقابل رابطه یکدیگر با شغلی دلبستگی و معناداری و مثبت ارتباط شده اجنام پاکستان بانکی بخش در پاکستان("که است. داده نشان یکدیگر با شغلی مشارکت و انگیزه تعهد بین سازمان به متعهد و انگیزه با کارکنان ها بانک همچون خدمات صنعت در اهتمام آنها داشنت نگه راضی و مشتریان به عالی کیفیت با خدمات ارائه در محسوب قوت نقطه کار و کسب یک برای امر این و داشته بیشتری خالل در بایست می کارکنان مشارکت و تعهد انگیزه سطح بنابراین شود. می شود. واقع سنجش مورد معین زمانی های دوره پیشنهادها و گیری نتیجه سازمانی تعهد و شغلی انگیزش بر اثرگذار عوامل شناسایی به حاضر حتقیق چنانچه که داد نشان خصوص این در ادبیات بررسی است. پرداخته کارکنان خود سازمان به باشند داشته کاری های فعالیت برای مناسب انگیزه کارکنان شد. خواهد پدیدار آنها رفتار در سازمانی تعهد ابعاد و بوده متعهد شود: می ارائه ذیل پیشنهادهای پیشین حتقیقات نتایج به توجه با لذا مدیران برای پیشنهادهایی الف( با آنها بیشتر درگیرکردن طریق از کارکنان در عاطفی پیوستگی *باالبردن سازمان اهداف اهداف تبیین برای رسانی اطالع موثر و دقیق های روش از *استفاده سازمان در موجود محدودیتهای و موانع و پیشرفتها دستاوردها سازمان سازمان در همکاری و مشارکت فرهنگ *اشاعه آمیز تبعیض رفتار هرگونه از اجتناب و عدالت *رعایت ها وعده به عمل طریق از *اعتمادسازی آنها عملکرد به بازخورد ارائه و کارکنان با برخورد در *شفافیت و مدیران انتظارات و ها خواسته تبیین برای اندیشی هم جلسات *برگزاری مدیریت های خواسته انتقال برای کارکنان در آنان خالقیت بروز زمینه منودن فراهم و کارکنان استعدادهای *شناسایی سازمان فعالیت مختلف های عرصه سازمانی های پست به کارکنان انتصاب و ساالری شایسته امر به *توجه آنان کاری تعهد و ختصص به باتوجه 170 شماره 95/ /تیر سپه بانک 29

30 *تقدیر از عملکرد مطلوب کارکنان *استفاده از الگوهای کارآمد در حنوه ختصیص پاداش ها به کارکنان *توسعه استراتژیک منابع انسانی توسط مدیریت ارشد *بهبود شبکههای ارتباط اجتماعی در کار *محول کردن سطح باالتری از اختیارات و مسئولیتها به افراد برای اجنام وظایف محوله *تأکید بر جنبههایی که موجب ارتقای ارزش اجتماعی سازمان میشود *اهتمام شخصی و تأکید ویژه به کلیه مدیران حتت نظارت بر تقویت دانش و مهارت های مربوط به ارتباط با منابع انسانی *توجه و توصیه به کارکنان برای برقراری تعادل میان ساعات کاری *تسهیل تعامل و دسترسی آسان کارکنان با مدیران و توجه به نظرات آنان *رفع موانع محدود کننده فعالیت سازمان و تأمین امکانات و جتهیزات مورد نیاز کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان توسط مدیریت ارشد *توجه و تأکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی کارکنان و برقراری تعامل محترمانه با آنان ب( پیشنهادهایی برای کارکنان *شناخت کافی از استراتژی اهداف کالن و رویکردهای سازمان *آگاهی و شناخت کافی از وظایف محوله و اجنام مطلوب آن *رعایت کامل احترام به همکاران و حفظ شئونات رفتاری در محیط کار *رعایت کامل نظم و مقررات اداری با در نظر گرفنت سلسله مراتب سازمانی *اهتمام در اجنام وظایف و مسئولیتپذیری الزم با قبول شرایط و ضوابط سازمان در فرآیند خدمت دهی *تالش در جهت یادگیری و افزایش دانش کاری *اهتمام در جهت ارائه راهکار پیرامون بهبود مسائل و چالش های حوزه کاری *ایجاد فضای کاری دوستانه *صداقت در گفتار کردار و عمل با همکاران و مشتریان *رعایت اصول کارگروهی و تیمی *ارائه نقطه نظرات پیرامون موضوعات کاری مختلف به مدیران فهرست منابع در دفتر حتریریه موجود است. 30

31 31 پژمان افشارنژاد شعبه ممتاز مستقل بیهقی پژمان افشارنژاد اداره کل حقوقی مطالبات معوق بانکها علت شکل گیری و راهکارهای مقابله با این پدیده چکیده بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که محصول پرداخت تسهیالت غیر واقعی کارشناسی نشده و نابجا می باشد این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. در مقاله پیش رو این مسئله بیشتر بررسی شده و راهکارهایی برای مقابله با آن ارائه می شود. مقدمه یکی از معضل هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف ازجمله کشور ما با آن روبرواست افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکهاست که همچون اقیانوسی منجمد نسبت به کل تسهیالت اعطائی در شبکه بانکی کشور خودمنایی می کند. این موضوع بیانگر کاهش کیفیت دارایی های شبکه ی بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی را درپی دارد. از آجنائی که متام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده کاهش حجم این نوع مطالبات بیانگر توانایی بانک ها در حفظ منابع موجود و باال بودن حجم این نوع تسهیالت غیر جاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکی و بدون شک دغدغهای ملی می باشد. موسسات مالی و اعتباری از یک طرف نقدینگی سرگردان و سپرده های مردمی را به عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اختاذ تدابیر مناسب آنها را به مست سپرده های سرمایه گذاری هدایت می کنند بنابراین منابع جذب شده به عنوان ورودی های سیستم بانکی و تسهیالت پرداختی با مصرف منابع جذب شده به عنوان خروجی سیستم بانکی محسوب می شود. مسلما بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخش ها موجب به وجود آمدن مشکالتی در فرآیند سیستم خواهد شد. به همین جهت مدیریت صحیح و کارآ در این گونه موسسات در واقع مدیریت بر منابع و مصارف است. صنعت بانکی کشور از جمله فعالیت هایی است که همواره با طیف متنوعی از مشتریان نیازها و خواسته ها روبه رو است. فقدان یک نظام اولویت بندی و طبقه بندی مشتریان و خواسته هایشان زمینه ساز ختصیص غیربهینه منابع و اعتبارات نظام بانکی شده است. به گونه ای که مشتریان ارزشمند که از اعتبار مناسب برخوردارند و طرح هایی با بازدهی باالمحدودی دارند. در مقابل مشتریان بی اعتبار با طرح های کم بازده از قابلیت کمتری برای دسترسی به اعتبارات برخوردار شده اند که این سهم نتیجه ای جز افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی نداشته است. بررسی ترکیب و ساختار بدهی های معوق در صنعت بانکی کشور حاکی از این امر است که بخشی از این مطالبات نتیجه فقدان سیستم های نظارتی

32 و سیاست گذاری مناسب در سطح کالن است. به بیانی دیگر ناکارآمد بودن قوانین و مقررات و سیاست های اختاذشده و نبود سیستم های نظارت داخلی در بانک ها شامل: عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک و سیستم های کنترل داخلی از عوامل ایجاد مطالبات بوده است. بدهکاران و گروه های گریزان از تسویه ی بدهی به نظام بانکی را می توان به شرح ذیل طبقه بندی منود: 1( سوءاستفاده کنندگان: اولین گروه از بدهی های معوق سیستم بانکی مربوط به وام های کالن اعطایی به افراد یا شرکت ها با فعالیت های ظاهر ا موجه و مورد حمایت دولت بوده که از آنها برای مقاصد دیگری استفاده شده و پس داده منی شود یا اینکه اعطای تسهیالت با ارقام بسیار باال به مؤسساتی صوری که در عمل هیچ نوع فعالیت واقعی و خارجی ندارند اجنام می گیرد. رواج این گونه ختلفات صرف نظر از کاسنت منابع بانک ها پیامدهای اجتماعی منفی نیز در بردارد که نتیجه ی آن ختریب فضای کسب وکار و ایجاد جو نامساعد برای فعالیت های موجه اقتصادی می باشد. 2( شرکت های دولتی یا خصوصی: بخش بزرگی از این مطالبات به شرکت های دولتی یا وام هایی که به وسیله دولت تعهد شده است مربوط می باشد. حضور شرکت های دولتی در عرصه ی اقتصاد و امتیازاتی که دارند محدودیت های مختلفی را برای بخش خصوصی پدید می آورد که یکی از آنها کاهش منابع بانکی قابل دسترس برای بخش خصوصی است. استقراض شرکت های دولتی از شبکه ی بانکی که بی تردید در مقایسه با شرکت های خصوصی با سهولت بیشتری صورت می گیرد منابع موجود برای استفاده بخش خصوصی را محدود و بر هزینه های مرئی و نامرئی آن ها می افزاید. 3( تکلیفی ها وافراد خاص: صرف نظر از تسهیالت مربوط به»طرح های زودبازده و اشتغال زا«که پرداخت آنها به صورت دستوری از طرف دولت و به عنوان سیاستی ضربتی برای افزایش فرصت های شغلی به بانک ها تکلیف گردیده دولت اعطای تسهیالت مختلفی از قبیل تسهیالت ازدواج جوانان مسکن روستایی افراد حتت پوشش کمیته ی امداد بهزیستی زندانیان و نظایر آن را به بانک ها تکلیف می کند. 4( تولیدکنندگان بخش خصوصی: بدهی های معوق بخش خصوصی در صنعت کشاورزی و خدمات )شامل بازرگانی( است و همچنین بدهی های معوق مربوط به طرح های زودبازده را نیز در بر می گیرد.می توان مطمئن بود که سهم تسهیالت بازرگانی و خدماتی معوق به میزان چشم گیری کمتر از سهم تسهیالت مربوط به تولید می باشد. الگوهای مناسب جهت وصول مطالبات بانکی: وصول مطالبات بانکی را از دو منظر به شرح ذیل می توان بررسی کرد : الگوی اول: این الگو را می توان به دو بخش دسته بندی کرد: بخش اول : روشهای بانکی بخش دوم : روشهای غیر بانکی ( حقوقی ) روشهای بانکی : در این روش قدرت مانور و ابتکار برای بانکها بیشتر محفوظ است و بانکها با استفاده از ابزارهای مدیریتی و بخشنامه های داخلی و نیز استفاده از نیروهای با جتربه و حتصیل کرده به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و با تکیه بر روشهای جدید پذیرفته شده مالی که تاکید بر مدیریت منابع و مصارف در جهت افزایش بهروری و سعی در به سازی و مهندسی مجدد عوامل درون سازمانی را دارد مانند ایجاد شرکتهای مشاوره و نظارتی با ختصص ارائه روشهای سرمایه گذاری به بنگاه های اقتصادی و ارزیابی اعتبارسنجی مشتریان که در وصول مطالبات بسیار موثر خواهد بود سعی در وصول مطالبات معوق خود دارند. روش غیربانکی ( حقوقی ) : این روش استفاده از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی می باشد. از روش های غیر بانکی برای بدهکارو بانک ها آثار سویی دارد درصورتی که توسل به روش بانکی فاقد چنین آثاری می باشد. به عنوان مثال طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجرائیه ثبتی به آسانی می تواند اعتبار جتاری یا اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر سئوال برده و در معامالت وی ایجاد اختالل مناید و همچنین آثار سو روش غیر بانکی برای بانک ها نیز متصور است زیرا در اختاذ روش غیر بانکی شعب بانک تابع مراجع دیگر شده و ابتکار عمل از دست آنها خارج می شود.با عنایت به این مراتب و با توجه به شناخت از مشتریان و توامنندی آن ها در بازپرداخت بدهی به طوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود بهترین رویه برای وصول مطالبات ایجاد بستر مناسب خواهد بود به این معنی که اختیارات ویژه ای برای بانک ها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع منایند. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد به شرایط مشتری شرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرایندی که از اجنام کار صورت می گیرد بستگی دارد. الگوی دوم : در این الگو میتوان اعمال برخی محدودیت های خاص اعتباری و بانکی برای بدحساب ها و تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات از طریق قوه محترم قضایی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و نیروی انتظامی را طراحی منود که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند. از محدودیت های اعتباری و بانکی برای بدحساب ها در صورتی که مطالبات به سرفصل سررسیدگذشته انتقال یابد تا زمان تسویه بدهی می توان به عدم ارائۀ خدماتی نظیر صدور انواع کارت بانکی عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت و پرداخت انتقال وجه و استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی مانند اینترنت را نام برد. همچنین در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته باقی مباند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته باشد تا یک ماه پس از تسویه ی بدهی عالوه بر موارد فوق قبول ضمانت نامه برای سایر اشخاص افتتاح حساب جاری خرید و فروش ارز و خرید و فروش چکهای بانکی رمزدار عدم صدور گواهی حساب نیز صورت پذیرد و در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد تا سه ماه پس از تسویه بدهی عالوه برموارد فوق ارائه هر گونه تسهیالت افتتاح هر نوع حساب بانکی پرداخت وجه چک های حساب های متمرکز صدور ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار صدور هر گونه چک بانکی صدور انواع حواله و خرید هر گونه سهام 32

33 محدود گردیده و نرخ کارمزد خدمات برای آن ها افزایش و دسته چک با رنگ قطع و اندازه متفاوت ارائه شود. همچنین در صورتی که بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مباند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد تا سه ماه پس از تسویه ی بدهی مجازات ها و محدودیت های بانکی شدیدتر شده و مشتریان بدهکار از دریافت خدماتی چون صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار درکلیه ی بانک ها و ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رمسی محروم گردند. درصورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد باید عالوه بر تکنیک های فوق متامی حساب های جاری و پس انداز مشتریان در کلیه بانک ها مسدود و بانک ها نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب ها اقدام و ارائه هر گونه خدمات بانکی برای این مشتریان تا سه ماه پس از تسویه در کلیه ی بانک ها ممنوع گردد و بدهکارانی که برای بار دوم درسرفصل مطالبات معوق قرار بگیرند و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننمایند به مدت دو سال پس از تسویه بدهی از دریافت تسهیالت جدید از کلیه ی بانک ها و مؤسسات اعتباری محروم گردیده و لیست سیاه این دسته از مشتریان توسط بانک مرکزی در اختیار اداره ثبت اسناد و امالک و احوال قرار گرفته و شناسایی اموال بدهکاران حقیقی و افراد حتت تکفل آنها و همچنین شناسایی اموال بدهکاران حقوقی و مشخصات مدیران و سهامداران عمده ی آنان در اختیار بانک های طلبکار قرار گیرد بدیهی است اطالعات فوق به منظور احقاق حق محرمانه بوده و صرف ا در بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری و پیشنهادات : *ایجاد شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و خدمات مدیریتی به صورت طرف قرارداد با بانکها جهت بررسی بیشتر برنامه کاری ارائه شده به بانکها *الزام شخصیت های حقوقی به ارائه صورتهای مالی و اعالم وضعیت سیستم AIS بنگاه به بانک با تاییدیه شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و خدمات مدیریتی طرف قرارداد بانک. *ایجاد کارگروه های متخصص در زمینه های بازرگانی و تولیدی صنعتی که بتوانند با بررسی وضعیت مدیونین مشکوک الوصول راهکارهای مثمر مثری جهت رهانیدن آنها از وضعیت رکود و برگشنت به وضعیت رو به بهبود در جهت اجنام امور بازرگانی و تولیدی و همچنین تسویه دیون معوق خود ارائه منایند. *قبل از اعطای تسهیالت با بررسی و اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و عدم مترکز کامل به اعتبار سنجی اشخاص حقوقی توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در تسویه تسهیالت دریافتی به طور کامل و ختصصی مورد کنکاش و بررسی قرار دهند. *تقویت کادر کارشناسی بانک ها با اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری *نظارت دقیق بر مصرف تسهیالت اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه جایی آن به دیگر بخش ها *دادن اختیارات بیشتر در زمینه اقدامات حقوقی به شعب به دلیل شناخت کافی شعبه از مشتریان خود و امکان تعامالت بهتر بین بانک و مشتری در جهت وصول مطالبات. *اعمال محدودیتهای ارائه شده در الگوی دوم نسبت به مدیونینی که در جهت تسویه دیون خود سوء نیت دارند. *عالوه بر اجرای دقیق بخشنامه ها و دستور العملهای صادره اخذ اطالعات و اعتبارسنجی و اخذ وثائق کافی و شناسایی دارایی های مشتریان *تشکیل گروه دیده بانی جهت نظارت بر بخش تولیدی و بازرگانی که منابع در مسیر واقعی خود حرکت کنند. در کنار این دیده بانی تقویت مدیریتی واحها هم مهم است. زیرا بسیاری از این واحدها مدیریت درستی ندارند و به رغم اینکه از ظرفیت حیاتی باالیی برخوردارند به ورشکستگی رسیده اند. قطعا در این صورت یعنی شناخت مسائل و مشکالت به وجود آورنده معوقات بانکی و راهکارهای ارائه شده در باال متناسب با وضعیت مشتری بدهکاران خواهند توانست بدهی های خود را پرداخت کنند که این امر در سایه مسائل فنی و اخالقی ( سر و سامان بخشیدن به روابط بانکها با مشتریان ) محقق می شود. منابع 1- امینی علیرضا حقیقت علی و همتی فاطمه 1389 بررسی و حتلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی شماره حسن زاده علی وحبیبی پیمان 1389 کالبد شکافی مطالبات معوق و راه های پیشگیری آن در سیستم بانکی کشور تازه های اقتصاد شماره 130 سال هشتم 33

34 شماره 95/ /تیر سپه بانک حسینی مسیه آموزش کل اداره بهرهوری با پیوند آراستگی نظام سوم قسمت نکته بهدو فرهنگی" تکانی "خانه پیرامون 167( )شماره قبلی قسمت در علف کشیدن یعنی فرهنگ کردن وجین و پیرایش یکی شد: اشاره اساسی اندیشه و باور های گل کاشنت دوم و فرهنگ مزرعه از خودرو و هرز های اینها از یک هیچ معنی که کرد فراموش نباید البته فرهنگ. در جدید های بلکه نیست. ها فرهنگ هموارهء و بدیهی قبول قابل بهاصول دستکاری مردم ایمانی و اعتقادی اصول و اجتماعی بعد از احترام اصل و ادب رعایت که رسید باور بهاین میتوان رهگذر این در است. بوده احترام قابل همواره و اندیشه درافکار وحتول تغییر جریان در که باطن آراسنت و روح پاکیزگی میتواند بیشک میشود حاصل کدورتها و ها دلازکینه شدن پاک و رفتار و حتول زیسنت بهتر برای طراوت با و پویا زیبا محیطی سازایجاد زمینه پس باشد. سازمانی و فردی توسعه باشیم دیگر جور صبح فردا از باشد یادمان زمین آب بههوا نگوییم بد شهر مردم با باشیم مهربان گذشت چه هر کنیم فراموش و غم از بتکانیم دل خانهء گذشت جنس از بهدستمالی و دل... از کدورت تار دیگر بزداییم مشیری( )فریدون معیارهای و اصول توأمان رعایت و اخالقی آراستگی سالح با بتوانیم تا دلپذیر باکیفیت محیطی پرداخت خواهیم آنها به ادامه در که آراستگی اهداف شدن محقق شاهد و آورده فراهم یکدیگر برای را آرامشبخش و. باشیم مقاله خنست بخش در برشمرده کار: محیط در آراستگی اصول رفته رفته زمان گذشت با هستند کار سرگرم افراد چون کار درمحیط درنتیجه میگردد. انباشته درآن زیادی اقالم و میشود کارشلوغ محیط ره و شده وقتگیرتر و تر مشکل نیز ها آن کردن مرتب و چیدن متیزکردن باتالقی همچون امر این میشود. کاراضافه محل وکثیفی بینظمی بر روز فراهم کارکنان در را استرس ایجاد زمینه و برده فرو خود در را افراد متام منفی تأثیر افراد عملکرد بر و داده کاهش را ها روحیه و ها انگیزه میآورد. 84( )ابراهیمیان میگذارد. عوامل کار محیط در "نظم" برقراری با تا کنیم تالش باید اینرو از چرا آوریم. فراهم را عملکرد بهبود زمینه و داده کاهش را استرسزا محیطی کاری رابطه شما با که کسانی هم و شما هم کار محیط در نظم ایجاد با که داشت. خواهند بیشتری آرامش احساس دارند اصول رعایت و )5s( آراستگی نظام بااستقرار میبایست خصوص این در سازمان در امور اجنام در تسهیل با را آرامش و زیبایی نظم کار محیط در آن کرد. برقرار تکانی خانه آراستگی اصول برقراری در گام خنستین منظور این برای. است پیرامون محیط سازی وخلوت غیرضروری اقالم دورریخنت و بنابراین

35 کار) seiri ( ز بردن برون را زائد چه هر اول رمز کار محیط از کوچکی بخش انتخاب با باید ابتدا اول گام برداشنت برای و محدوده دارید( کامل آشنایی بهآن که کارتان محل گیشه یا میز کار )دفتر اجرای برای را انرژیتان و فکر متام و کرده تعیین را عملیات مناسب گستره کنید. متمرکز بخش درآن 5s الگویی را بخش آن آراستگی اصول سازی پیاده از پس میتوانید اینکار با دهید. قرار قسمتها دیگر برای ضروری از ضروری غیر کردن سوا S1 : ریخنت دور مورد در تصمیم و ضروری غیر چیزهای تفکیک و سواکردن چیزهای نگهداشنت بهدردسر که است این مهم است. دشواری کار آنها قاطعانهتر که است این توصیه صورت بههر باشیم. آگاه ضروری غیر گرفتیم ضروری غیر وسیله بهنگهداری تصمیم اگر حتی و بگیریم تصمیم بودن زیانبار احتمال از که کنیم نگهداری بهگونهای و جایی در را آن اساس بر باید نیز ضروری اقالم خصوص در کند. جلوگیری آن نگهداری اقالم قرارگیری محل تعیین در و اقدام آنها از استفاده دفعات تعداد اولویت 82( دهیم.)کاشانی قرار مدنظر را دسترسی سهولت پرکاربرد )85 )تیموری : میکشد بهتصویر را اجرایs1 مراحل زیر شکل جتهیزاتی و بالوازم گاه ا ضروری غیر از ضروری اقالم جداسازی فرایند در نقص دارای پاکیزه و بیعیب ظاهری داشنت علیرغم که میشویم روبرو بهحنو آن از میتوان نقص رفع و تعمیرات اجنام با که میباشند تعمیر قابل فنی تعمیری اقالم لیست در را آنها باید خصوص این در کرد. استفاده مطلوب مورد مناسب جای در الزم تعمیرات و اصالحات اعمال از پس تا داد قرار گیرند. قرار استفاده شود دقت باید آراستگی نظام اجرای و سازی پیاده فرایند در بنابراین "صرفهجویی" اصل محیط سازی زیبا و پاکیزگی به مترکز و توجه ضمن تا نشود. گرفته نادیده راحت غیرضروری اقالم شر از خود بر غلبه و تالش با توانستید که حال غیرضروری اقالم انباشت و ورود از که باشید مراقب باید پس ازاین شوید مورد دیگر که چیزی هرگاه اتوماتیک بطور و کنید جلوگیری کارتان درمحیط محیط از آنرا الزم هماهنگیهای با هست اضافی یا و نشده واقع استفاده در را نیاز مورد و ضروری اقالم فقط همیشه و بریزید دور یا و کنید خارج کار. ببرید لذت آن از و کنید حفظ را شده ایجاد خلوت فضای و بگذارید محلی 84( )ابراهیمیان قرار) seiton ( دادن خود جای در را چه هر دوم رمز چیدن مرتب و دادن سامان : S2 مناسب جای در چیزی هر قراردادن و نظم بر تأکید اصل این مفهوم چیدن و نگهداری مناسب روش و محل انتخاب بر واقع در است. خودش و دسترسی سرعت و سهولت منظور به کار محل در ابزار و جتهیزات لوازم زمان آن مناسب اجرای و اصل این رعایت با. دارد داللت آنها برگرداندن دقت و سرعت با کارها اجنام و مییابد کاهش اقالم یافنت برای نیاز مورد میشود. امکانپذیر بیشتری شامل: که کار محیط به دهی نظم بهمراحل توجه با شخصی بهامور دهی نظم 1. کار میز به دهی نظم 2. کار میز اطراف به نظمدهی 3. رد کامل بهطور نظم و آراستگی داشت انتظار میتوان زمانی میباشد مسئولیت و شغل فراخور به کارکنان از یک هر که شود حاکم کار محیط ورزند. اهتمام مذکور مراحل اجرای به نسبت خود سازمانی و نظمیافته کاری محیط یک در زیبا اخالقی و آراسته ظاهری داشنت نقش کارکنان بین در آرامش احساس ایجاد بر عالوه بخش آرامش ادامه و مراجعه برای مشتریان نظر جلب و امنیت حس ایجاد در بسزایی شود. سازمان در وری بهره بهافزایش منجر میتواند که دارد مراوده... دارد ادامه منابع: مدیریت تهران سازمان مدیریت" در دل نقش " مجتبی کاشانی صنعتی منجمد" اندیشههای زنگزده "باورهای مجتبی مقاله کاشانی شماره تدبیر ماهنامه وبسایت 1385 " اسپنج نظام با آشنایی " مقاله لیال تیموری 3. مدیریت راهکار 1384 کار" محیط در 5S واجرای آموزش " محمدرضا ابراهیمیان 5. وبالگ: 170 شماره 95/ /تیر سپه بانک 35

36 36 تطبیق * حسین رجبی یکتا مدیریت شعب منطقه شمال تهران با وجود لغو حتریم ها و از سرگیری روابط بین املللی بین بانک های ایرانی و خارجی هنوز این روند به صورت فعال به حرکت در نیامده است. شاید مهم ترین موضوع در این زمینه بحث تطبیق است. این موضوع نه فقط در ایران بلکه در متام دنیا در حال بررسی و به نوعی به روز رسانی و مطابقت است. به طور کلی و در لغت تطبیق یعنی مطابقت و هم خوانی اما در مفهوم بانکی این مطابقت را باید بررسی منود به همین منظور توجه شما را به نکاتی در این خصوص جلب می مناییم. در سال 1960 باظهور شرکت های چندملیتی به نوعی نیاز به وجود اداره یا واحدی برای مطابقت قوانین و همخوانی این شرکت ها در قالب یک شرکت واحد حس شد. در سال 2001 و پس از وقایع 11 سپتامبر و با پیچیده تر شدن قوانین و نظارت های شدید نقش واحدهای تطبیق برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و اشاعه سالح های کشتار جمعی و سایر جرایم بسیار ضروری و مورد نیاز واقع شد. و اما با ظهور بحران مالی سال 2008 و پیدایش مباحث مدیریت ریسک و مطرح شدن مقررات مربوطه با تطبیق یا compliance به عنوان یک واحد اساسی و کلیدی این موضوع شکل جدی و اساسی پیدا کرد. در آپریل سال 2005 سندی توسط کمیته بال تصویب شد که از آن زمان تاکنون هیچ گونه اصالحی نیز بر آن صورت نگرفته است و این سند تنها سند ختصصی در زمینه تطبیق برای بانک با ابعاد بین املللی است. در مفهوم کلی تطبیق یعنی حصول اطمینان از رعایت: قوانین: قانون ها و اسناد الزام آور اعم از داخلی و یا بین املللی مقررات: سایر مصوبات ادارات اختیار دار و دارای قانون استانداردها: مانند استانداردهای حسابرسی اصول حاکم بر منشورهای اخالقی گرچه الزام آور نیستند اما از نظر اخالقی بایستی رعایت شوند. هرچند در گام اول و دوم بحث قوانین و مقررات است و الزام آور اما در بند سوم به علت مسایل اخالقی این یک امتیاز محسوب شده و چه بسا در مواردی باعث متایز گردد. در اینجا به بررسی بیشتر این مطلب می پردازیم تا هدف خود از تدوین مقررات مالی دریابیم. اهداف تدوین مقررات مالی *حمایت از سرمایه گذاران بانک *عملکرد شفاف و کارآمد منصفانه *کاهش ریسک *کاهش جرائم مالی *حفظ اعتماد مشتریان و ذینفعان بانک پس از بحران مالی 2008 که اعتماد مشتریان و ذینفعان از بین رفت هدف نهایی برگرداندن اعتماد مصرف کنندگان )ذینفعان کلی- مشتریان- سهامداران و...( بود. عوامل موثر در تدوین مقررات : الف- تاثیرپذیری از نهادهای بین املللی ب- فشارهای سیاسی داخلی ج- محصوالت جدید و متعاقب ا وجود مقررات جدید د- ضعف و شکست مقررات قبلی که منجر به وضع مقررات جدید می شود. حال باید توجه داشت در کنار قانون و مقررات برخی نهادها قادرند خودشان قانون نرم وضع منایند. *compliance

37 نهادهایی که قادرند قانون نرم law( )soft وضع منایند: فشاری که این موسسات از نقطه نظر بین املللی دارند موجب می گردد تا به نوعی قانون تولید کنند. یک موسسه می تواند این قوانین را نادیده بگیرد اما از نظر بین املللی دچار یک نوع ریسک شهرت خواهد شد. برخی از معروفترین نهادهایی که law( )soft یا قانون نرم وضع می کنند عبارتند از : Bank For International Settlement (BIS(-1 مهمترین و قدیمی ترین نهاد در زمینه عملکرد بانک های مرکزی است و به نوعی بانک مرکزی بانک های مرکزی به شمار می آید که صرف ا بانک های مرکزی کشورها را در برگرفته و از هیچ نهادی سپرده منی پذیرد. کمیته نظارتی بال حتت نظر )BIS( عمل می مناید )BCBS( یا کمیته نظارتی بال در زمینه هایی مثل حسابرسی داخلی ریسک سند ارائه داده است سند این کمیته تنها سند بین املللی در زمینه تطبیق است. Finacoal Action Task Force (FATF(-2 گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در زمینه مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم که هفت کشور قدرمتند اقتصادی در آن حضور دارند و توصیه های 40 گانه این گروه بسیار مهم هستند.که مجال اظهار آن در این مختصر میسر منی باشد. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD(-3 ) OECD ( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از 30 کشور ثرومتند دنیا تشکیل شده و در وضعیت اقتصادی جهان نقش بسیار پررنگی دارد از جمله مبارزه با فقر ارتشا پولشویی و... fund(imf(-4 International Monetary صندوق بین املللی پول حفظ ثبات مالی و پولی در دنیا از طریق دریافت اطالعات و آمار های بانک ها و ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت بانکی. )چندی پیش نیز درباره ایران اظهاراتی در خصوص ضعف در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان منود که بسیار مغرضانه و دور از انتظار بود( Group-5 Wolfsberg یازده بانک بزرگ بین املللی این گروه را تشکیل داده اند. این گروه اسناد بسیار مهمی درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه منوده وحتی فرم معروف این گروه نیز دررابطه با مبارزه با پولشویی )AML( می باشد. همچنین اسنادی در ارتباط با روابط کارگزاری ارائه کرده اند. نظام های مقرراتی به طور کلی سه نوع نظام مقرراتی وجود دارد: الف- نظام مبتنی بر قاعده )مثل نظام بانک ها در ایران( بانک مرکزی یک سری مقررات را صادر منوده و از A تا Z را نیز مشخص کرده و بانک ها بدون هیچگونه ختطی از آن پیروی می کنند. این نظام دارای نواقص و فوایدی است )فواید: جلوگیری از تفسیرهای متفاوت- سوء استفاده نظم یکسان و... اما معایب: خشک بودن عدم وجود انعطاف-اجرایی نبوده و قابلیت رفع مشکالت را ندارد و...( ب- نظام مبتنی بر اصول : در این نظام بانک مرکزی اصول را ارائه می کند و از زیر گروه ها می خواهد آن را بنا بر اصول کلی ولی با سیاست های داخلی خود بکارگیرند. )فواید : حل مشکالت-رقابت پذیری-بازبودن دست مجریان و... نقاط ضعف : افتراق در تفاسیر به رای - امکان سوء استفاده احتمالی و...( مانند انگلستان. ج-نظام مبتنی بر نتیجه focused( )outcome نقاط ضعف دو روش فوق منجر به ایجاد این راه شده است. محصول آن منونه اسناد کمیته بال است. مسئولیت های واحد تطبیق با توجه به مطالب فوق می توان نکات و مسئولیت هایی برای واحد تطبیق در نظر گرفت که رایج ترین آنها به شرح ذیل است : *مساعدت به هیات مدیره در جهت تعیین ریسک تطبیق و همچنین کاهش ریسک تطبیق *تفسیر قوانین مقررات و استانداردها. *ارائه راهنمایی به مدیران در واحد های مختلف در اجرای سیاست ها *آموزش کارکنان در زمینه تطبیق *ارتباط با ناظران و تنظیم کنندگان مقررات *همکاری در ترویج فرهنگ تطبیق مهارت های الزم برای مسئول تطبیق : 1 -دانش نسبت به مسائل تطبیق و مقررات مربوطه : الف حاکمیت شرکتی ب- مبارزه با پولشویی ج- مقررات مربوط به سرمایه گذاری د- مقررات مربوط به مشتریان ه- مقررات مربوط به محصوالت ارائه شده و محصوالت جدید و- برنامه استراتژیک 2- نفوذ 3- آگاهی نسبت به فعالیت 4- توانایی مکاتبه 5 -توانایی شنیدن 6- توانایی مذاکره 7- توانایی حتلیل 8- توانایی مدیریت 9- توانایی ارائه آموزش فعالیت های تطبیق تطبیق مقرراتی تطبیق جرائم مالی استانداردهای اصلی High Level Standards مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مقررات احتیاطی Prudential Regulations جعل مقررات مربوط به عملکرد بانک Business Conduct کالهبرداری رشوه و فساد مالی حتتریم های بین املللی روابط تطبیق داخلی خارجی هیات مدیره قانون گذاران مدیرعامل ناظران مدیریت ریسک مشتریان مدیر حسابرسی داخلی حقوقدانان- وکال مدیریت حقوقی حسابرسان مدیریت منابع انسانی مدیریت IT برگرفته از جلسات سخنرانی خامن دکتر حسین آبادی )مسئول واحد تطبیق بانک خاورمیانه(. 37

38 خواندنیها 38 میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت امام رضا علیه السالم بر مسلمانان جهان مبارکباد عطر شفا می رسد... م ی ر س م و ب ی صدا حلقه هب رد م ی ز ن م حلق ه ز نج ی ر رب پای سف ر م ی ز ن م آهوی دل آمده سوی تو دا م ن کشان ضا م ن آهو بده خط اما ن ی هب ما گاهی به قدری دلت میگیرد که دوست داری در یک جای دجن با خودت و خدای خودت خلوت کنی گاهی متام درها به رویت بسته میشود و تنها رفنت به یک جا می تواند آرامت کند خدا را شکر سرپرستی داریم که حرمش حریم امن رازهای ناگفته مان است. امام رضا )ع( در یازدهم ذیقعدة احلرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان ساکن بودند و در آجنا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد مطهرش به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی میپرداختند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست میداشتند و به ایشان همچون پدری مهربان مینگریستند. تا قبل از این سفر با اینکه امام بیشتر سالهای عمرش را در مدینه گذرانده بود اما در سراسر مملکت اسالمی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند. علم و حلم امام رضا )ع( مأمون که پیوسته شور و اشتیاق مردم نسبت به امام و اعتبار بیهمتای امام را در میان ایشان میدید میخواست تا این قداست و اعتبار را خدشهدار سازد و از جمله کارهایی که برای رسیدن به این هدف اجنام داد تشکیل جلسات مناظرهای بین امام و دانشمندان علوم مختلف از سراسر دنیا بود تا آنها با امام به بحث بپردازند شاید بتوانند امام را از نظر علمی شکست داده و وجهه علمی امام را زیر سوال ببرند که شرح یکی از این مجالس را میآوریم: برای یکی از این مناظرات مأمون فضل بن سهل را امر کرد که اساتید کالم و حکمت را از سراسر دنیا دعوت کند تا با امام به مناظره بنشینند. فضل

39 )پیروان صابئین روسای یهود علمای بزرگ نصاری اعظم اسقف نیز دعوت را وقت متکلمین دیگر و زرتشتیان موبدان بزرگ یحیی( حضرت به و کرد شایانی پذیرایی آنها از و پذیرفت حضور به را آنها هم مأمون کرد. عباس نوادگان از )مأمون من عموی پسر با که دارم دوست گفت: آنان پیش مدینه از که میباشد.( امام عموی پسر ناگزیر که است پیامبر عموی مردی و داد تشکیل آراستهای مجلس بعد روز صبح کنید. مناظره آمده من نیز حضرت کرد. دعوت را حضرت و فرستاد )ع( رضا حضرت خدمت به را کی مأمون که بدانی میخواهی آیا فرمودند: او به و پذیرفتند را او دعوت فرمودند: امام شوم. فدایت بلی گفت: او میشود. پشیمان خود کار این از خود از اجنیل اهل بر و تورات خود از تورات اهل رد بر مرا دالیل مأمون وقتی آتشپرستان بر و ایشان بزبان صابئین بر و زبورشان از زبور اهل از و اجنیل تک سخنان که ببیند و بشنود شان رومی زبان به رومیان بر و فارسی بزبان پذیرفتند مرا سخن و کردند رها را خود سخن آنها و کردم رد را اینان تک و ندارد دهد اجنام میخواهد که را کاری توانایی که میفهمد مأمون آنوقت به حضرت سپس العظیم. العلی باهلل اال قوه ال و الحول و میشود پشیمان برای را ایشان مأمون حضرت ورود با و شدند فرما تشریف مأمون مجلس حضرت کنید. مناظره ایشان با دارم دوست گفت: سپس و کرد معرفی جمع مباحثه مذهبشان و دین درباره خودشان کتاب از آنها متامی با نیز )ع( رضا بدون است اسالم مخالف شما میان در کسی اگر فرمود: امام سپس منودند. حضرت از بود متکلمین از یکی که صایی عمران کند. سئوال خجالت و شرم و گفتند پاسخ یک به یک را او سؤاالت متام حضرت و کرد بسیاری سؤاالت را شهادتین امام از خود سؤاالت جواب شنیدن از پس او منودند. قانع را او رسید پایان به جلسه امام مسلم برتری با و آورد اسالم و کرد جاری زبان بر و طلبیدند حضور به را صایی عمران حضرت بعد روز شدند. متفرق مردم و دین مبلغین از یکی خود صایی عمران بعد به آن از و کردند اکرام بسیار را او گردید. اسالم مبین مدینه از امام دادن حرکت مامور مأمون طرف از که ضحاک ابن رجاء مگر منیشد وارد شهری هیچ در حضرت»آن میگوید: بود مرو سوی به امام از را خود دینی مسائل و میآوردند روی او به سو هر از مردم اینکه پیامبر از بسیاری احادیث و میگفت پاسخ آنها به نیز ایشان میپرسیدند. نزد بازگشتم سفر این از که هنگامی میفرمود. بیان )ع( علی حضرت و خدا را آنچه نیز من و پرسید سفر طول در امام رفتار چگونگی از او رفتم. مأمون پسر ای آری گفت: مأمون کردم. بازگو بودم دیده ایشان از سفر طول در است. زمین روی مردم عابدترین و داناترین بهترین ایشان ضحاک! امام: منش و اخالق حتی که بود گونهای به حضرت آن تقوای و زهد و اخالقی خصوصیات نهایت در مردم با بود. کرده خود مجذوب و شیفته نیز را خویش دشمنان منیمنود. جدا مردم از را خود گاه هیچ و میکرد رفتار مهربانی و تواضع ادب بر سخن در )ع( رضا امام که ندیدم گاه هیچ میگوید: امام یاران از یکی کند. قطع شدن متام از پیش را کسی سخن که ندیدم نیز و ورزد جفا کسی در منیکرد رد سازد برآورده را نیازش میتوانست که را نیازمندی هرگز خدمتکارانش از کسی به ندیدم هرگز منیفرمود. دراز را پایش دیگری حضور به غذا سفره چون میفرمود. تبسم بلکه نبود قهقهه او خنده کند. بدگویی خویش سفره سر بر نیز را مهتر و دربان حتی خانه افراد همه میآمد میان بسیاری و میخوابید کم شبها میخوردند. غذا امام با همراه آنان و مینشاند را ماه در روز سه روزه و میگرفت روزه بسیار میگذراند. عبادت به را شبها از تاریک شبهای در بیشتر داشت. بسیار پنهان انفاق و خیر کار منیکرد. ترک آن فرش میگوید: ایشان یاران از دیگر یکی میکرد. کمک فقرا به مخفیانه درشت خانه در او لباس بود. پالسی زمستان در و حصیر تابستان در حضرت را خود میکرد شرکت عمومی مجالس در که هنگامی اما بود خشن و میپوشید(. متعارف و خوب )لباسهای میآراست بودم. همراه )ع( رضا امام با خراسان سفر در میگوید: بلخ اهالی از مردی سفره آن بر را سیاهان حتی خدمتگزاران همه امام و بودند گسترده سفره روزی بهتر شوم فدایت کردم: عرض امام به من بخورند. غذا ایشان همراه تا نشاند همه پروردگار که باش آگاه فرمود: امام بنشینند. جداگانه سفرهای بر اینان است است. اعمال به هم پاداش و است یکی همه مادر و پدر است. یکی باالی اگر بود: فرموده ما به )ع( رضا امام میگوید: حضرت خادم یاسر خوردن غذا مشغول شما و طلبیدم( کاری برای را شما )و ایستادم سرتان که میافتاد اتفاق بسیار جهت همین به شود. متام غذایتان تا خنیزید بر بودید آن و مشغولند خوردن غذا به میگفتند: او پاسخ در و میکرد صدا را ما امام شود. متام غذایشان بگذارید میفرمود: گرامی به تنها ایشان راهنمایی و پیروان تربیت در ما گرامی و معصوم امامان مبذول ای ویژه مراقبت و توجه آنان اعمال مورد در و منیکردند اکتفا گفتار میداشتند. به امام همراه روزی میگوید: السالم( )علیه رضا امام یاران از یکی آنها میان در امام بودند. بنایی مشغول حضرت غالمان رفتم. ایشان خانه او به و میکند کمک ما به کردند: عرض کیست این پرسید: و دید غریبهای هر نه گفتند: کردهاید تعیین را مزدش فرمود: امام داد. خواهیم دستمزدی گفتهام اینها به بارها من فرمود: من به و برآشفت امام میپذیرد. بدهیم چه ببندید. قرارداد و کنید تعیین را مزدش قبال آنکه مگر نیاورید را هیچکس که مزدش برابر سه اگر میدهد اجنام کاری مزد تعیین و قرارداد بدون که کسی به و ببندی قرارداد اگر ولی دادهای کم را مزدش میکند گمان باز بدهی را کردهای عمل قرار طبق که بود خواهد خشنود تو از بپردازی شده معین مقدار و کم چند هر بدهی او به چیزی شده تعیین مقدار از بیش اگر صورت این در و بود. خواهد سپاسگزار و پرداختهای بیشتر که میفهمد باشد ناچیز امام: حکمتآمیز کلمات حماقت و نادانی و جهل کس هر دشمن و اوست عقل کس هر *دوست است. بپرسید. پس است سؤال آن کلید که میماند گنجی همانند دانش و *علم میباشند: اجر دارای طایفه چهار امر این در زیرا کند رحمت را شما خداوند دهنده. پاسخ 4- شنونده 3- آموزنده 2- کننده سؤال 1- است. عقل نصف مردم با دوستی و *مهرورزی است. اندرزی و پند آن در آنکه مگر بنگرد آنرا چشمانت که نیست *چیزی است. پیامبران اخالق از پاکیزگی و *نظافت : منابع 383. صفحه 6 جلد کافی 314.اصول صفحه الوری اعالم. آمال منتهی 4 جلد آشوب شهر ابن 174.مناقب صفحه جلد 2 اخبارالرضا عیون 360. صفحه 170 شماره 95/ /تیر سپه بانک 39

40 احکام رازداری و افشای راز 40 هر انسانی در زندگیخویش خواهناخواه اسراری داردکهبایستی درنگه داری آن کوشا باشد. برخی از این اسرار مربوط به خودش و برخی مربوط به خانواده یا جامعۀ اوست. لزوم مکتوم ماندن این اسرار به جهت حساسیت و امکان فراوان سوءاستفادهطماعانودشمنان ازآنهادر راستایمنافعخودوبهضررفردصاحب سرمیباشد.بدینجهتمقوله رازداریفضیلتی اخالقیبهشمارمی آید. حفظ اسرار را باید از خدا آموخت. خداوند بیش و پیش از هر کس از اعمال و عیوب و گناهان بندگانش باخبر است اما... بردباری و پرده پوشی و رازداری او بیش از همه است. اگر خداوند کارهای پشت پرده و پنهانی بندگانش را افشا کند آیا کسی با کسی دوست می شود اگر خداوند»آن کارهای دیگر«مردم را روکند برایچهکسی آبرووحیثیتیباقیمیماند! بهترین رازدار انسان اسرار خویش را بهتر از هر کس دیگری می تواند حفظ کند. بسیارند کسانی که بر زیان خود می کوشند. بنابراین آدمی باید مراقبت کند در اینکه چه می گوید و با که می گوید. آیا هر کسی شایستگی شنیدن همه گفته های او را دارد یا خیر ممکن است کسی رازی را بشنود آن گاه نه از سر دشمنی بلکه به خاطر نداشنتظرفیت درونیوآمادگی روحیبرپذیرشآنسخن ناخودآگاهبهافشای آنبپردازد. چنیننیستکه انسان رازخویش راباهیچکسنگوید بلکهگفنت رازوبامحرم اسرار درددلکردن روحوجانراسبکمیکندو آدمیباپشتیبانیدیگراندلگرم و آراممیشودکهالبته دراینمیان بهترین رازداربندگان خالقستاراست. موارد مجاز در افشای راز افشای راز دیگران در پار های از موارد مجاز شمرده شده اس تکه برخی از آنها را درزیرم یخوانیم: دادخواهی: فردیکهازناحیهدیگریموردستمقرارگرفته برا یدادخواهیناگزیراستآن ظلمرابهمراکزصالحیت دارویامسئولباالترگزارشدهدتابهموضوعرسیدگی وازتضییعحق شجلوگیریبهعملآید. قرآن مجید درباره حق دادخواهی مظلوم از ظالم م یفرماید: خداوند دوست نداردکسیباسخنانخود بدیهای )دیگران( را اظهارکند مگر آنکسیکهمورد ستم واقعشدهباشد.خداوند شنواو داناست.)سورهنسا آیه 148( حدیاتعزیریثابتشود: در مواردی که فاش کردن راز حد و تعزیری را ثابت کند رازداری الزم نیست البته تعداد افرادی که برای اثبات حد یا تعزیر الزم است باید تکمیل شود مثل شهادت چهار مرد عادل نسبت به جنایتکاری که بتوانند جرم او را به قاضی بگویند. رسول گرامی اسالم )ص( فرمود: برای صاحب حق جای سخن گفنت است )وم یتواندعلی همتجاوزحرفبزند(. استعانتبرنهی ازمنکر: در مواردی که انسان از منکری مطلع شود و بداند که اگر اقدام ی نکند این گناه شیوعپیداکرده زیانناشی ازآنبهعموممرد م برم یگرددوخودنیزبهتنهایینتواند جلوی آنرابگیردوناگزیرباشدازمردمکمکبخواهد بایدچنینکندوبااستمداداز دیگرانمجرم راازکردارزشتشبازدارد گرچهمردماز رازاوباخبرشوند. پیشگیریازخطر: هر چند فاش کردن راز کسی ممکن است باعث ضرر و زیانوی شود ولی در جایی که پای ضرر و خطر بیشتری در میان باشد سکوت کردن جایز نیست و برای جلوگیری از خطر م یتوا ن افشاگری کرد و پرده از اسرار برخی برداشت مثلجاییکهضرروخطریمتوجهدینیاخانوادهیاجامعهشودو الزمهپیشگیری آنخطر فاشکردن رازهایفردیا افرادیباشد. رسول گرامی اسالم )ص( فرمود : هرگاه پس از من شبهه افکنان و بدعت گذاران را دیدید آشکارا از آنان دوری جویید زیاد از آنان بدگویی کنید و به آنان بتازید و به مردم معرفی شان کنید تا مردم در موردشان دچار بهت شوند تا از تبهکاری در اسال م منصرف شوند و مردم از آنان حذر کنند و بدع تهایشان را یاد نگیرند. آنگا ه خداوند در ازای اینکاربهشماپاداشم یدهدومقامتان را در آخرت باالم یبرد. درمقام استشاره: فردیکهبرایخدمت درجایی داوطلبمیشود اگرمعلومشودکهفردفاسق و فاجر است و به خدمت گماردن وی باعث فساد و آسیب به آن سازمان یا نهاد می شود افشای راز او مجاز است. اما باید توجه کرد که تهمت زدن به اشخاص از روی حسادت یا اغراض شخصی به منظور جلوگیری از استخدام آنان را نباید با این بهانه توجیه کرد بلکه تهمت فسق و فجور زدن به دیگران گناه بسیار بزرگتری استوفردخاطینیز دردادگاه الهیبایدتوبیخومجازاتشود. رسول گرامی اسالم )ص( م یفرماید: آیا از گفنت آنچه درباره فاجر م یدانید خودداری م یکنید تا مردم او را نشناسند عیوب وی را برای مردم بازگو کنید تا از اوکنار هگیریکنندوبرحذرباشند.چنینکاری درمورد افرادیکهبهکارهایمهم گمارده می شوند ضرورت دارد و افشا نکردن نقاط ضعف آنان خیانت به جامعه است. در مقام جتاهر به فسق: کسی که بهطور علنی گناه م یکند حرمت خود را از بین م یبرد دربین مردم احترامی نداشته و بدگویی از وی غیبت تلقی من یشود و افشای رازهایش جایز است. رسول خدا )ص( فرمود: برای سه کس حرمتی در نگاه داشنت رازشان نیست: شخص بدعت گذار و هواپرست پیشوای ظالم و فاسقی که فسقش را آشکارمیکند. کالم آخر: اسالم بر حفظ اسرار تأکید دارد زیرا این امر مترینی است برای حفظ آبروی خویش و پاسداری از رازهایی که دیگران نزد شخص به امانت گذاشته اند. آنکه رازدار خویش نیست منی تواند اسرار دیگران را حفظ کند. ازسوی دیگر شخصی که در حفظ اسرارش ناتوان یا نسبت به آن بی اعتناست نباید توقع داشتهباشدکهمردمسر او راپوشیدهنگاه دارند. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد منابع : قرآن کریم. اصول کافی ج. 2 استفتائات از محضر امام خمینی ج. 2 وسائل الشیعهج 8

41 41 ستاره ای در آمسان امامت دوران امامت حضرت امام جعفر صادق )ع( : امام صادق در سال 114 هجری قمری پس از شهادت پدرش در سن 31 سالگی به امامت رسید. دوران امامتش مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال 132 به عمر آن پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان. اوضاع جامعه در آغاز امامت: در آغاز امامت حضرت افرادی از پیروان و حتی بستگان حضرت حاضر به قبول امامت ایشان نبودند لذا حضرت از راههای گوناگونی کوشیدند راه صحیح را به آنها نشان دهند و دراین زمینه به اذن خداوند کراماتی نیز عیان کردند. دوران امام جعفر صادق )ع( در میان دیگر دورانهای ائمه اطهار دورانی منحصر به فرد بود و شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر آن حضرت در زمان هیچ یک از امامان وجود نداشته است و این به دلیل ضعف بنی امیه و قدرت گرفنت بنی عباس بود. این دو سلسله مدتها در حال مبارزه با یکدیگر بودند که این مبارزه در سال 129 هجری وارد مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی گردید. این کشمکش ها و مشکالت سبب شد که توجه بنی امیه و بنی عباس کمتر به امامان و فعالیتشان باشد از این رو این دوران دوران آرامش نسبی امام صادق )ع( و شیعیان و فرصت بسیار خوبی برای فعالیت علمی و فرهنگی آنان به شمار می رفت. جنبش فرهنگی در دوران امامت: حضرت امام صادق )ع( با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدر بزرگوارشان را گرفتند و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورده و در رشته های مختلف علمی و نقلی شاگردان بزرگی تربیت کردند. شاگردانی چون: هشام بن حکم مفضل بن عمر کوفی جعفی محمد بن مسلم ثقفی جابر بن حیان و... تعداد شاگردان امام را تا چهار هزار نفر نوشته اند. ابوحنیفه رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت مدتی شاگرد ایشان بود و خودش به این موضوع افتخار کرده است. امام از فرصت های گوناگونی برای دفاع از دین و حقانیت تشیع و نشر معارف صحیح اسالم استفاده می برد. بیشترین احادیث شیعه در متام زمینه ها از امام صادق نقل گردیده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام فقه جعفری خوانده می شود. عباسیان برای کسب قدرت و محبوبیت در دلهای مردم از وجهه اهل بیت پیامبر استفاده می کردند و حتی شعارشان الرضا فی آل محم د بود. آنان به دنبال اشخاصی با وجهه مردمی بودند که هم از بستگان پیامبر باشند و هم درمیان مردم محبوبیت داشته باشند. لذا بهترین شخص در نظر عباسیان امام صادق )ع( بود. امام صادق )ع( پیشنهاد آنان را رد کردند و فرمودند: نه شما از یاران من هستید نه زمانه زمانه من است. حتی برخی از بستگان آن حضرت نزدیک بود با این پیشنهاد ها فریب بخورند اما امام با روشنگری خاص خود به آنان فهماندند که به ظاهر توجه نکنند. امام می دانستند که عباسیان نیز هدفی جز رسیدن به قدرت ندارند و اگر شعار طرفداری از اهل بیت را مطرح می کنند صرف ا به خاطر جلب حمایت توده های شیفته اهل بیت است. امام می دیدند که سران سیاسی و نظامی عباسیان در خط مستقیم اسالم و اهل بیت نیستند و لذا حاضر نبود با آنان همکاری کرده و به اقداماتشان مشروعیت بخشد. شهادت حضرت امام صادق علیه السالم: پس از به قدرت رسیدن عباسیان همانطور که آن حضرت پیش بینی کرده بود فشار بر شیعیان افزایش یافت و با روی کار آمدن منصور این فشار به اوج خود رسید. امام نیز از این فشار ها مستثنی نبود. این دوران یعنی چند سال آخر عمر آن حضرت بر خالف دوران اولیه امامتشان دوره سختی ها و انزوای دوبارة آن حضرت و حرکت تشیع بود. منصور شیعیان را به شدت حتت کنترل قرار داده بود. سراجنام کار به جایی رسید که با متام فشارها منصور چاره ای ندید که امام صادق )ع( را که رهبر شیعیان بود از میان بردارد و بنابراین توسط عواملش آن حضرت را در سن 65 سالگی در سال 148 هجری به شهادت رساندند و در قبرستان بقیع در کنار مرقد پدر و جد اطهرشان به خاک سپرده شدند. منبع : تبیان

42 گزیده ای از تفسیر سوره مبارکۀ آل عمران بیان آیات سوره آل عمران این مقصود را دنبال مى کند که مؤمنین را به توحید کلمه بخواند تشویقشان کند تا هر چه زودتر یک پارچه شوند و خود را براى مقابله با دشمنان یعنى یهود و نصارا و مشرکین آماده سازند باید در مقابل نامالیماتى که مى بینند صبر کنند زیرا موقعیتى بس خطرناک دارند چون دشمنان مشغول جمع آورى نیرو هستند و در خاموش کردن نور خدا با دست و دهان خود یکدل و یک جهت شده اند. این احتمال خیلى به ذهن نزدیک مى رسد که سوره آل عمران همه اش یکباره نازل شده باشد براى اینکه آیاتش که دویست آیه است ظهورى روشن در بهم پیوستگى و انسجام دارد و از اول تا به آخر متناسب با هم است و پیداست که همه اغراض آنها بهم مربوط است. و به همین جهت این احتمال از هر احتمالى دیگر بنظر قوى تر مى آید که بگوییم این سوره وقتى به رسول خدا ص نازل شده که تا حدودى دعوتش جا افتاده بود. براى اینکه در بین آیاتش هم سخنى از جنگ احد و واقعه مباهله و نفرین کردن به نصاراى جنران و یادى از کار یهود دیده مى شود و هم حتریکى نسبت به مشرکین است و نیز مسلمانان را به صبر مى خواند و دستور مى دهد تا یکدیگر را به صبر سفارش کنند و دست به دست یکدیگر داده وحدتى تشکیل دهند. و همه اینها موید این معنا است که سوره مورد بحث در روزگارى نازل شده که مسلمانان مبتال به دفاع از حوزه دین بودند دفاعى که براى آن همه قوا و ارکان خود را بسیج کرده بودند. از یک طرف در اثر فتنه جوییهاى یهود و نصارا در داخل جمعیت خود با درگیریها و فتنه و آشوبها روبرو بودند فتنه هایى که تشکل آنان را سست مى کرد. باید براى خاموش کردن آشوبهاى آنان قسمت عمده اى از وقت خود را صرف احتجاج و بگو مگوى با آنان کرده و از سوى دیگر با مشرکین درگیر بودند و باید با آنها می جنگیدند و همیشه در حال آماده باش بوده و حلظه اى امنیت نداشتند چون در آن ایام اسالم در حال انتشار بوده و آوازه اش همه جا را پر کرده بود و مردم دنیا چه محتوا و اهداف سوره های قرآن کریم یهود و چه مسیحی و چه مشرک همه علیه اسالم قیام کرده بودند. از پشت سر این سه طایفه دو امپراطورى بزرگ آن روز دنیا یعنى روم و ایران و غیره نیز چنگ و دندان نشان مى دادند. خداى سبحان در این سوره از حقایق و معارفى که بشر را به سوى آنها هدایت فرموده آن مقدارى را که باعث دلگرمى مؤمنین است یادآور مى شود تا مؤمنین هم دخلوش شوند و هم آلودگى شبهات و وساوس شیطانى و تسویالت اهل کتاب از دلهاشان زایل شود و هم برایشان روشن گردد که خداى تعالى هرگز از تدبیر ملک خود غافل نبوده و خلق او را عاجز نکرده اند و اگر دین خود را تشریع منوده و جمعى از بندگانش را بسوى آن دین هدایت منوده همه بر طبق طریقه و عادت جاریه و سنت دائمى خود بوده و آن سنت عبارت است از سنت علل و اسباب. پس مؤمن و کافر هم طبق همین سنت علل و اسباب زندگى مى کنند. یک روز دنیا به کام کافر و روزى دیگر به کام مؤمن است. چون دنیا میدان امتحان است و امروز روز عمل و فردا روز جزا است. این آیه مى خواهد بفهماند که قیام خداى تعالى به ایجاد و تدبیر عالم قیامى ام تم است. پس نظام موجودات از هر جهت حتت قیمومت خداى تعالى است. هم نظامى که در اعیان آنها است و هم نظامى که در آثار آنها برقرار است. آنهم نه تنها قیمومت در تاثیر نظیر قیمومتى که اسباب طبیعى فاقد شعور در مسببات دارند بلکه قیمومتى با حیات که مستلزم علم و قدرت است. پس علم الهى نافذ در همه زوایاى عالم است و هیچ چیز از عالم براى خدا پنهان نیست. قدرت او هم بر همه عالم مسلط است در هیچ گوشه عالم چیزى واقع منى شود مگر آنچه او وقوعش را خواسته و اذن داده باشد. بنابراین از این شش آیه آن قسمتى که دورمناى سوره است دو آیه وسط است که مى فرماید: نزل علیک الکتاب - تا جمله - عزیز ذو انتقام. و بنابراین برگشت معناى آیه به این مى شود که فرموده باشد بر مؤ منین واجب است متذکر شوند به اینکه آن خدایى که به وى ایمان آورده اند خدایى است واحد در الوهیت. و قائم برخلقت و تدبیر عالم آن هم قیامى با حیات پس او هرگز در ملکش مغلوب منى شود و چیزى بدون مشیت و اذن او واقع منى شود. پس هرکس به اختیار خود ایمان آورد به پاداش عمل خود مى رسد و هرکس هم کفر بورزد او نیز به کیفر رفتار خود خواهد رسید براى اینکه خداى سبحان عزیز و داراى انتقام است. درباره تورات و اجنیل تورات و اجنیلى که آن روز در دست یهود و نصارا بوده همه اش حتریف شده نبوده بلکه پاره اى از مطالب آن همان تورات و اجنیل واقعى بوده که بر حضرت موسى و حضرت عیسى )علیهماالسالم ) نازل شده اما همه آنها آیاتى که از طرف خدا نازل شده باشد نبوده بلکه دستخوش سقط و حتریف شده است. این نیز مسلم است که تورات و اجنیل زمان رسول خدا ص همین تورات و اجنیل چهارگانه )مرقس یوحنا متى و لوقا( زمان ما بوده است. پس قرآن کریم این تورات و اناجیل را فى اجلمله نه صد در صد قبول دارد و نیز به وقوع حتریف و دست خوردگى آن شهادت داده است. آن اجنیلى که از ناحیه خداى تعالى نازل شده یکى بوده و باقى اجنیل ها کتاب آمسانى نبوده یعنى همه اجنیل هاى موجود دست خورده و حتریف شده اند و بهر حال ذکر تورات و اجنیل در آیه مورد بحث یعنى در اول سوره خالى از نوعى تعریض و کنایه به یهود و نصارا نیست تعریض و طعنه به اعمالى که کردند و به سخنانى که در مورد تولد عیسى )ع( و نبوت و به آمسان رفنت وی زدند. آیۀ : ان الذینکفروابایات اهلل لهمعذابشدید... این آیه از آن جهت که مطلق است یعنى معین نکرده است که مقصود از عذاب شدید چیست آیا عذاب دنیا است یا آخرت ممکن است شامل عذاب دنیوى هم بشود و این خود یکى از حقایق قرآنى است که چه بسا مفسرین از آن غافل مانده و آنطور که باید پیرامون آن بحث نکرده اند و این بى توجهى علتى جز این نداشته که ما چیزى را عذاب منى شماریم مگر وقتى که جسم ما را به درد آورد و متألم سازد و یا نقص و یا فسادى در نعمت هاى مادى ما پدید آورد. مثال مال ما را از بین ببرد و یا یکى از عزیزان ما را مبیراند یا بدن ما را مریض کند. اما آنچه قرآن در تعلیمات خود از عذاب اراده کرده 42

43 غیر این است. گفتارى در اینکه : کلمه عذاب در اصطالح قرآن به چه معنا است. حال ببینیم از آیات قرآنى درباره عذاب چه معنایى را استفاده مى کنیم قرآن کریم زندگانى کسانى را که پروردگار خود را فراموش کرده اند هر قدر هم وسیع باشد زندگانى بسیار تنگ و سختى مى داند و مال و اوالد را که در نظر ما نعمت گوارا مى آید عذاب خوانده مى فرماید: و ال تعجبک اموالهم و اوالدهم امنا یرید اهلل ان یعذبهم... و حقیقت امر این است که مسرت و اندوه و شادى و غم و رغبت و نفرت و رجن و راحت آدمى دایره مدار طرز فکر آدمى در مسأله سعادت و شقاوت است. سعادت و شقاوت روحى و جسمى و اینکه افراد بى خدا در هرحال پریشان روز هستند افراد مادى و بى خبر از خداى الیزال در حسرت بسر مى برند تا چیزى را ندارند از نداشنت آن حسرت مى خورند و وقتى به آن دست مى یابند باز متاسف گشته و از آن اعراض منوده چیزى بهتر از آن را مى جویند تا بلکه با به دست آوردن آن عطش درونى خود را تسکین دهند حال افراد مادى در دو حال )دارایى و ندارى ) چنین است. سعادت و شقاوت از دیدگاه اسالم بعضى از حوادث که مایه محرومیت و نقص جسم آدمى است ولى براى روح جاودانه او سعادت است مانند شهادت در راه خدا و انفاق مال و سایر امکانات در این راه که این نیز از سعادت آدمى است همچون حتمل نوشیدن دواى تلخ است که دقایقى آدمى را ناراحت مى کند ولى مدت طوالنى مزاجش را سالم مى سازد. تقدیر الهی هیچ کفرى و ایمانى و هیچ سرنوشت دیگرى نیستمگر آنکهباتقدیر الهى استوحسابوکتابى دارد و این خداى تعالى است که اشیا را طورى ردیف کرده که هر چیزى بتواند به هدفى که با اعمالش آن را دنبال مى کند برسد. خنست آن هدف را به صورت خاص خودش یا به صورتى که راه رسیدن به آن برایش فراهم شده تصور بکند و سپس با تالش پى گیرش به آن هدف برسد. پس خداى سبحان یگانه کسى است که همواره غالب بر امر خود و قاهر در اراده خود و مسلط بر خلق خویش است. انسانهاى گمراه خیال مى کنند که هر چه مى کنند تنها به اراده خود مى کنند و هر تصرفى را که در هر چیز مى کنند تنها بخواست خود مى کنند و این خودشان هستند که با اعمال خویش نظام متصل و به هم پیوسته خلقت را بر هم مى زنند و به گمان خود از قضا و قدر الهى پیشى مى گیرند غافل از اینکه خود این نیز قدر الهى است. مراد از جمله یصورکم فى االرحام کیف یشاء هم همین است یعنى مى خواهد بفرماید: خداى سبحان اجزاى وجود شما را در آغاز خلقت به حنوى قرار داده که در آخر هر مسیرى شما را به آنچه مى خواهید ( و برای آن تالش کرده اید( برساند. روایتى درباره خلقت جنین و سرنوشت او در کافى از امام باقر )ع ) روایت است که فرمود : خداى تعالى هر وقت اراده کند نطفه اى را که قبالم در صلب آدم بوده و از او پیمان گرفته بیافریند پس از قراردادن نطفه در شکم مادر و آفرینش اجزای بدن کودک آنگاه دو فرشته وحى مى فرستد و دستور مى دهد که قضا و قدرى که من براى این کودک معین کرده ام و امرى که در باره اش صادر منوده ام بنویسید و در عین حال جا براى تغییر آن قضا و قدرها و امرها برایم بگذارید. مى پرسند: پروردگارا ما منى دانیم چه قضا و قدرى براى او معین کرده اى خودت بفرما تا ما بنویسیم خداى تعالى مى فرماید: سر خود را بلند کنید و به سر مادرش نگاه کنید چون نگاه مى کنند لوحى مى بینند که به پیشانى مادر کودک آویزان است و در آن چیزهایى نوشته شده از آن جمله صورت و زینت و اجل و میثاق و سعادت یا شقاوت کودک و متامى خصوصیات او است. یکى از آن دو فرشته آن لوح را مى خواند و دیگرى براى کودک مى نویسد و در هر یک از آن خصوصیات بدا را براى خدا شرط مى کند یعنى جاى تغییر و تبدیل را براى خدا مى گذارد. توضیح روایت انسان قبل از آفرینش در این دنیا و دراین خلقت حاالت و صفاتى پیدا می کند هم خودش و هم حاالتش قبل از دنیا در عالم رحم وجود داشته و احوال دنیاییش مطابق حاالتى است که در آن عالم داشته و آن عالم همان عاملى است که در لسان اخبار به عالم ذر و عالم میثاق تعبیر شده است. آنچه که در عالم میثاق سپرده به ناچار در این عالم دنیوى محقق مى شود و همچنین آنچه در این عالم موجود شده چیزى است که در عالم میثاق روی داده بدون این که کمترین تغییر و تبدیلى پیش بیاید پس آنچه در عالم ذر تقدیر شده قضائى است حتمى. با این بیان روشن مى شود که انتقال روح قدیمه از اصالب مردان و ارحام زنان چه معنا دارد و معلوم مى شود که روح به وجهى متحد الوجود با بدن یعنى با نطفه است. پس مى توان گفت آنچه در این عالم بر وجود انسان عارض مى شود فى اجلمله و تا حدى در وجود پدران و مادران معین شده بوده و فهرست کتاب هستى انسان از پیش در کتاب هستى پدران و مادران نوشته شده است. اما صورتى که جنین در رحم دارد مشتمل بر متامى علل حوادث آیندۀ او نیست چون صورت هر چند مبداء متامى احوال و حوادث و جریاناتى هست که بعدها در مورد این کودک رخ مى دهد و لیکن تنها مبداء آنها نیست بلکه مبادى دیگرى نیز دارد و آن مبادى عبارتند از امور و حوادثى که خارج از وجود کودک است و در حوادث وى دخالت دارند و بدین جهت است که آن حوادثى که حتمى الوقوع نیست در معرض بداء است. و سخن کوتاه آنکه : هدایت دنیا در آخرت به چه شکلى مجسم مى شود و چه ربحى مى دهد و ضاللت در آن عالم چه شکلى دارد و چه خسرانى ببار مى آورد و در عین اینکه با این زبان سخن مى گویندمساله اسبابطبیعى راهممهملوهیچکاره ندانند و حق آنها را هم ادا کنند چون عوامل طبیعى نیز یکى از ارکان حیات انسان است و اصوال اساسى است که حیات دنیا مستند به آن است و انسان باید اطالعاتى از آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود همچنان که باید از عوامل معنوى نیز سر در آورد تا بطور کامل خود را بشناسد و در نتیجه به پروردگار خود هم معرفت پیدا کند. منبع : کتاب املیزان آیت اهلل عالمه طباطبایی 43

44 شماره 95/ /تیر سپه بانک بزنید دور را تابستانی های بیماری آنها دادن اجنام موقع که میرسد بهنظر عادی و ساده آنقدر کارها بعضی تابستان درباره است قرار که حاال منیدهد. کردن فکر زحمت خودش به کسی و رنگ میوههای و آبتنی و استخر و دریا فصل کنیم صحبت گرما فصل و میتواند خوشایندش اتفاقات متام با تابستان همین باشد یادتان و... وارنگ باشد. خطرناک شما برای کند خطور ذهنتان به آنکه از بیش ویروسها )باکتریها میکروبها فعالیت تابستان در میگویند محققان فعالیت و رشد گرم هوای مییابد. افزایش شدت به و...( قارچها انگلها در مختلف بیماریهای به ابتال خطر مسئله همین و کرده تشدید را آنها سالمتتان به اگر میدهد. افزایش را مغز و چشم پوست کلیه کبد قلب ندهید. ازدست را مطلب این هستید عالقهمند گرما فصل در نشوید غافل قلب از اثر قلب روی مستقیم بهطور گرما دهد نشان که ندارد وجود مدرکی هیچ برساند آسیب قلب به میتواند خون فشار کاهش و گرمازدگی اما میگذارد. باشید. خودتان مراقب خیلی باید هستید گرما درمعرض دائم طور به اگر گرمازدگی به و زده هم به را بدن امالح تعادلی مکانیسم میتواند زیاد حرارت منفی تاثیر شما قلب روی هم و مغز روی هم میتواند گرمازدگی شود. منجر شدیدتر قلب میشود باعث و کرده افت فشارخون حالت این در باشد. داشته درمان بهموقع گرمازدگی اگر کند. جبران را فشارخون افت بتواند تا کرده کار بیندازد. خطر به را بیمار حیات و شده وخیم است ممکن نشود شدید خشکی پوست حرارت درجه افزایش سرگیجه و سردرد عالئم: نفس تنگی لرز خوابآلودگی و تب کمآبی دلیل به پوست کنیم چه صبح 10 ساعت از ندارید مهمی کار اگر دهید. افزایش را مایعات مصرف بهشدت آفتاب نور زیر در زیاد فعالیت از نشوید. خارج خانه از بعدازظهر 3 تا یک به سریع شدید خود بدن حرارت درجه افزایش متوجه اگر کنید. پرهیز بنوشید. خنک آب و رفته مناسب تهویه با خنک محل باشید خود چشمان مراقب همراه به شما چشمان برای فراوانی عوارض میتواند تابستان گرمای است. چشمی عفونتهای و آلرژی خشکی اتفاق شایعترین باشد. داشته در همچنین میکند. تسهیل را باکتریها رشد رطوبت و باال حرارت ابتال خطر میتواند و دارد وجود هوا در زیادی خاک و گرد معموال تابستان برابر در خود چشمان از باید نتیجه در دهد افزایش را چشمی عفونتهای به کنید. حفاظت التهاب و سوزش ترشحات چشم در شن وجود احساس ریزش اشک سرخی عالئم: چشم( ملتحمه عفونت صورت )در چسبناک کنیم چه نشسته دستان با کنید. استفاده عینک از حتما هستید منزل از بیرون وقتی یا بپاشید خنک آب خود چشمان به حتما منالید. را خود چشمان هیچعنوان به به فرصت اولین در نشد حل مشکلتان اگر کنید. استفاده مصنوعی اشک از عواقب است ممکن خوددرمانی شرایط این در چون کنید مراجعه چشمپزشک باشد. داشته دنبال به خطرناکی دهید جنات را گوارشتان دستگاه رایج اتفاقی روده( و معده حاد و شدید عفونت و )التهاب حاد گاستروانتریت اگر و میشوند فاسد سریعتر غذاها گرم هوای در است. سال گرم ماههای در اصطالح در و بیمار بهسرعت بخورد را غذایی چنین بیخبر جا همه از کسی انگلها و ویروسها واسطه به اکثرا مشکل این میشود. مسموم خودمان آن عملکرد و شده گوارش دستگاه عفونت و التهاب باعث که میشود ایجاد میکند. مختل را

45 پاها ناحیه در بهخصوص درد بدن و تب پیچه دل و درد دل عالئم: استفراغ و تهوع ضعف کنیم چه کنید. پرهیز پرخوری و تیز و تند و چرب غذاهای خوردن از امکان حد تا ماندهاند حال همان به طوالنی مدت که شدهای قاچ میوههای خوردن از در میکند. صدق هم ساالد انواع مورد در قضیه این کنید. خودداری یا پخته غذاهای از و کرده خودداری خام غذاهای خوردن از فصل این باشید داشته خود شخصی سالمت به ویژهای توجه کنید. استفاده آبپز دارید. نگه متیز را آنها همیشه و بشویید را خود دستهای بپوشانید را پوست محتوای هوایی و آب مناطق برخی در باال رطوبت و حد از بیش عرقکردن مشکالتی بروز باعث میتواند مسئله همین میدهد. افزایش را پوست چربی و گرما اثر بر و پوست سوزش و التهاب دردناک و درشت آکنههای مانند فصل در است ممکن که دیگری مشکالت شود. قارچی و باکتریایی عفونتهای رخدهدشاملآفتابسوختگیشدیدوالتهابآلرژیکاست گرمابرایپوستما آفتابسوخته مناطق در پوست دردناک ضخامت افزایش و برجستگی باعث که بیحفاظ و مدت طوالنی قرارگرفنت خاطر به همگی مشکالت این میشود. پوست حساسیت درنتیجه میدهد. رخ تابستان سوزان آفتاب برابر در پوست میشود. شدن تیره مستعد پیش از بیش و یافته افزایش خود پوست سریع برنزهشدن و تیره به نسبت معموال مردان متاسفانه برجستگیهای ایجاد به منجر میتواند بیتوجهی این اما هستند بیتفاوت قارچی عفونتهای این از غیر شود. صورت پوست روی بدرنگ بسیار و تیره در هم آن تابستان در کمر پایینی قسمت و بغل زیر ران کشاله نواحی در صورت در که است حد از بیش عرقکردن علت به که است رایج بسیار آقایان قارچ و باکتری انواع رشد برای مناسبی بسیار محیط پوست روی ماندن باقی هم را حد از بیش کردن عرق اثر بر بدن بد بوی اینها همه به میآورد. فراهم بیفزایید. است چرک از پر اغلب که برجستگی یک میشناسند. همه را عالئم:آکنه میشود. ظاهر سینه قفسه و کمر باالی صورت پایین قسمت روی بیشتر و تیره عالئمی است ممکن نشود درمان بهموقع اگر و است طوالنی آکنه التیام )اغلب بدرنگ نامتقارن برجستگیهای بگذارد بهجا خود از بدمنظره و علت به سینه قفسه و گردن کمر فوقانی قسمتهای روی روشن( رنگ به روی شدید خارش و حساسیت رنگ سرخ التهاب است. قارچی عفونت گردن. چینهای و پا انگشتان بین بغل زیر ران کشاله در بهویژه پوست است. قارچی عفونت هم مشکالت این علت کنیم چه اگر بهخصوص است. موثر بسیار آکنه از پیشگیری در منظم استحمام بنزوئیل یا سالسیلیک حاوی محصول یک با را بدن شدید فعالیت از بعد 3 هر و بزنید روغن بدون ضدآفتاب کرم حتما دهید. شستوشو پراکساید نشوید. پوست شدن برنزه و سوختگی دچار تا کنید جتدید را آن ساعت 4 تا نواحی در بگیرید دوش روز هر باید قارچی عفونتهای از پیشگیری برای سبک لباسهای و بزنید ضدقارچ پودرهای شد ذکر قبال که عفونت مستعد عینک بپوشید بلند آستین لباس بگذارید لبهدار کاله بپوشید. خنی گشاد و آنتیاکسیدان حاوی غذایی مواد مصرف خود غذایی رژیم در و بزنید آفتابی باشید. داشته مدنظر را کنید تقویت را مغز استحکامات یعنی هوا اصلی 2 جزء دادهاند نشان دهلی دانشگاه قلب بخش محققان به کند. فعال را مغز افسردگی ایجاد هورمونهای میتواند رطوبت و گرما طوالنیتر دلیل به همچنین میگویند. تابستانی موثر اختالل حالت این خواب درنتیجه میریزد. هم به بدن در هم خواب تنظیم ریتم روزها شدن شدت میشود. تابستانی افسردگی دچار فرد و شده اختالل دچار فرد تابستان هنگام مرطوب و گرم مناطق در افراد حتریکپذیری و اضطراب مکانیسمهای به زیاد فشار با حد از بیش گرمای مییابد. افزایش شدت به میکند. سلب شما از را درست تصمیمگیری امکان فکری افسردگی اشتها کاهش بیخوابی حد از بیش عاطفی عالئم:حساسیت انزوا و کنیم چه درنتیجه شماست. بدحالی اصطالح ا علت گرما که کنید توجه مسئله این به آرامش تامین عین در که کنید فراهم محیطی خودتان برای است الزم خنک که جایی باشد بخش آرامش شما برای نیز فیزیکی حلاظ به ذهنی خود روزمره برنامه و زندگی الگوی در باید باشد. داشته مناسبی تهویه و باشد مایعات مصرف نشوید خارج خانه از روز وسط مثال کنید. ایجاد تغییراتی خوردن از امکان حد تا و بخورید میوه دهید. افزایش را خنک آب ویژه به کنید. خودداری تند و داغ غذاهای کنید حفاظت را کلیه و کبد به که است خطرناکی بسیار و رایج اتفاق تابستان در )دهیدراتاسیون( کمآبی درنتیجه و بدن مایعات کاهش باعث مسئله این میدهد. رخ زیاد تعریق دلیل هک افرادی در بهخصوص ماجرا این میشود. کلیهها به زیاد فشار شدن وارد در چون باشد خطرناک فوقالعاده میتواند هستند کلیوی مشکالت دچار شود. وخیم شدت به است ممکن مشکالتشان سال از زمان این مییابد افزایش هم حصبه به ابتال احتمال هوا نامناسب وضعیت در بیماری این میشود. منتقل آلوده غذای و آب طریق از که بیماریای کلیهها به عفونت نشود درمان اگر و میگذارد اثر کلیه روی مستقیم بهطور است E یا A هپاتیت دیگر رایج بسیار بیماری کرد. خواهد سرایت هم مثانه و به که است گوارشی بیماری یک C و B خطرناک بسیار انواع برخالف که جریان طریق از هپاتیت ویروس میشود. منتقل آلوده غذای و آب واسطه هپاتیت عالئم از بسیاری میشود. آن عفونت باعث و شده کبد وارد خون گذشت از بعد اما میشود پوست شدن زرد باعث و است هم شبیه حصبه و A میکند. بروز کدام هر اختصاصی عالئم مدتی بیاشتهایی ضعف استفراغ و تهوع حالت شکمی درد تب عالئم: کنیم چه آب بطری یک خودتان با همیشه مصرف باشید. داشته همراه معدنی تقویت با پروبیوتیک محصوالت باکتریهای رشد جلوی ایمنی سیستم مواد از سرشار موز میگیرد. را مضر به ابتال از و ویتامینهاست و معدنی میکند. جلوگیری اسهال نیوز سالمت منبع: 170 شماره 95/ /تیر سپه بانک 45

46 شماره 95/ /تیر سپه بانک هوشیار نیمه ذهن دوم قسمت صحبت آن از استفاده چگونگی و هوشیار نیمه ذهن درباره قبل درشماره هوشیار نیمه ذهن تقویت و مترکز راههای از یکی عینی جتسم که گفتیم و کردیم : خوانیم می زیر در را بحث این ادامه شماره این در است : ذهنی جتسم بشود. آن درکارایی شما شک باعث روش این سادگی ندهید اجازه زمان شان مشکالت و افراد به نسبت دهیم اجنام را کار این وقت چه تا دو طی میگیرند کار به را عینی جتسم روش که اشخاصی بیشتر کند می فرق در خواهد می دلتان چه.هر مییابند دست محسوس نتایج به هفته چهار تا داری را ها بهترین لیاقت که باش داشته باور کنید. مجسم خود فکر و ضمیر آدمی.باورهای بیندیشند میتوانند باشند داشته باور که گونه همان انسانها. بیندیشد چگونه که کند می القا او به حلظه هر در که است انسانها زندگی کیفیت بر باورها قدرت میزان تعیین بررسی برای دانشمندان بسیار حتقیقات این دادند.نتیجه اجنام» یونیورسیتی»هاروارد در را آزمایشی.یک کردند انتخاب پروژه این براى را پیرزن 80 و پیرمرد 80 است: جالب 40 سال.غذاهای ساختند پیش سال 40 با برابر هیاهو از دور به را شهرک فرم مغازهها های شیشه روی.خط شد می پخته شهرک این در پیش پخش تلویزیون و رادیو از که اخباری قدیمی های فیلم آهنگها مبلمان نظر هر از را نفر 160 این بعد. ساختند قبل سال 40 با مطابق را شد می. کردند آزمایش لرزش بدن خمیدگی استخوان نوع سر موی رنگ سر موی تعداد این داخل به را نفر 160 این بعد... خون فشار میزان صدا لرزش دستها راست شد صاف پشتشان کم کم ماه 6 الی 5 گذشت از بعد بردند شهرک شد خوب صدا لرزش رفت بین از ناخودآگاه بطور دستها لرزش میایستادند کرد شدن مشکی به شروع سر موهای رنگ جوان افراد مثل قلب ضربان بود چه..علت رفت بین از صورت و دست چروکهای و چین کرده باور کردند زندگی پیش سال 40 با مطابق چون.آنها است ساده خیلی. اند شده جوانتر 40 سال بودند موفق انسانهای است. آنان باورهای میان فرق انسانها بین فرق اصوال ثرومتند کنند.انسانهای می خلق خود برای را موفقیت عالی باورهای با بدون و خود عالی نفس به اعتماد با که دارند آفرین ثروت و عالی باورهای باورهای حلاظ به و روند می ثروت کسب دنبال به مسائل متام به توجه رسند می خود مطلوب ثروت به مثبتشان موفقیتهای همه سرچشمه عالی.باورهای باورهاست قانون زندگی قانون هر انسانها میکند. تعیین او باورهای را انسان یک.توامنندی است بزرگ در را شما دستاوردهای شما باورهای. کنند می خلق دارند باور که را آنچه عامل اندیشهها اندیشهها کیفیت کننده تعیین باورها زیرا. سازند می زندگی. هستند دستاوردها اصلی عامل اقدامها و اقدامها اولیه و ارزشها نگرشها باورها به توجه با زندگی مراحل در انسانی هر

47 فکر از ناشی او رفتارهای و اعمال و میکند تصمیمگیری خود اعتقادات ارزشهای و فرهنگ جامعه مدرسه خانواده از که اندیشهایست و است. منوده کسب اجتماعی فکرکردن در او العادۀ فوق توانایی انسان اصلی خصوصیات از از شاید خود فکرکردن حنوه درباره تفکر در او توانایی بهخصوص است اب انسان که همانطور اوست. ویژگیهای انسانیترین و بینظیرترین را خود نگرانی و اضطراب مایۀ غیرمنطقی و خیالی های اندیشه و افکار شر از را خود میتواند نیز منطقی و صحیح تفکر طریق از میکند فراهم سازد. رها خویش ناراحتیهای سرزنده شادمان کارآمد موجودی باشد عاقالنه آدمی رفتار و تفکر وقتی خود افکار و اندیشه با انسانی هر گفت میتوان پس بود خواهد توانا و میدهد. جهت و میسازد را زندگیاش زنده نه یا دارد خارجی وجود یانه است دید قابل آنچه روی ذهنی مترکز با مقدس آنرا ما هوشیار نیمه ذهن آنچه روی ذهنی مترکز با یا و جان بی یا است با و شود می جسم و ذهن آرامش سبب صرف مترکز نه یا کند می باور یا قبول عبارتی به یا منظم ارتعاشات با مغزی امواج شما مغز جسمی و ذهنی آرامش یا انرژی مراکز کند می متصاعد هستی عالم به منظم ی فرکانسها دیگر منظم بدن مغناطیسی میدان شوند می متعادل و منظم بدن در ها چاکره منظم بدن مختلف ارگانهای در صوتی های فرکانس درنتیجه و شود می تبدیل الکترومغناطیس امواج کانال یک به هستی عالم با شما و شوند می عمر اند مذهبی ای عقیده دارای کسانیکه است سبب همین از شوید. می که خداوند به مترکز. ندارند مذهبی عقیده که کسانی به نسبت دارند تر طوالنی شما زمانیکه دهد می تشکیل مختلف ادیان پیروان میان در دعا را آن اساس خواستتانراازخداوندویاعالمهستیمطالبهمیکنید مغزخاصیتمغناطیس جذب سو هم یا مشابه های فرکانس شما خواست مطابق دارد ربا آهن یا حقیقی زندگی در بعد و درون دنیای در ابتدا را شما خواست آن شما مغز کند می از استفاده با مسلمانان که کنم ذکر باید اینجا در کند می مبدل واقعیت به شما را زمین مغناطیسی های قطب که کنند می پیدا را جهتی منا قبله یا منا قطب مغناطیسی میدان خواندن مناز یا عبادت زمان در کند می وصل بدنشان به شدن منظم سبب که گردد می منطبق زمین مغناطیسی میدان با شان بدن شود. می شان بدن مغناطیسی میدان انسان ذهن شناخت تفکرات تصورات ادراکات کند. می کنترل را چیز همه انسان ذهن اعتقادات.بطورکلیمتامجنبههایشناختیرفتارانسانحتتکنترلاست.جهان انعکاسمییابد. ذهن در ازطریقتصوراتما است آنموجود در آنچهکه وهر آن و دهیم تغییر را تصورات این ذهن کنترل روشهای طریق از توانیم می ما شد خواهند تغییر دستخوش نیز ما زندگی های واقعیت که دید خواهیم وقت در کنترل حتت را خودمان ذهن که باشیم داشته را آن توان ما اگر دیگر زبان به یا بسازیم. خودمان های آل ایده و آرمانها با مطابق دنیایی بود خواهیم قادر آوریم ارزشهایحاکم باورها داریمبراساساعتقادات تصویرذهنیکهماازخویش حتقیرهاوپیروزیهاشکلگرفته شکستها موفقیتها برجامعه جتاربگذشته. درذهنتصویریازخودمیسازیم استوازمجموعهاینعواملاستکه است: بخش دو دارای انسان ذهن ناخودآگاه ضمیر یا هوشیار نیمه ذهن 2- آگاه خود ضمیر یا هوشیار 1 -ذهن بصورت آنها به که است این هوشیار نیمه و هوشیار ذهن درک راه بهترین کاشنت مشغول روز طول در و هستید باغبان یک شما. کنیم نگاه باغچه یک هستید. میدهید- راه خود فکر به روزانه که اندیشههایی همان - هایی دانه. کنیم می درو زندگیتان محیط و تن در کارید می که را هرچه نیت حسن درست عمل آرامش به مربوط افکار کاشنت مشغول اکنون آنچه بیندیشید آنها ویژگیهای باره در عالقه و آرامی به و بشوید سعادت و این کاشنت به و دهید جای آگاهتان ذهن در کامل طور به اید اندیشیده که را درو را شکوهی با محصول صورت دراین دهید ادامه انگیز شگفت های دانه کرد. خواهید هوشیار -نیمه خودآگاه نا ضمیر و - -خودآگاه هوشیار ذهن سرچشمه مغز از ما آگاه خود شعور و اعمال آگاه«: هوشیار»خود ذهن آجنا از آگاهی خود که عضوی همان یعنی مغز توسط شما اندیشه گیرند. می را ای اندیشه شما آگاه خود ذهن وقتی گردد. می آشکار شود می متجلی منتقل شود می خوانده شما مغز که خورشیدی شبکه به اندیشه آن پذیرد می را آن و کنید می فکر خود آگاه خود مغز با شما یابد. می جتلی آن در و گردد می سپارید. می باطن ضمیر به خود درون در با آگاه خود ضمیر است شده یاد عینی آگاهی خود از ها کتاب برخی در صورت گانه پنج حواس کمک به که دارد وکار سر پیرامون جهان شناسایی شود می دیده واقع ا که گونه همان به را چیزی هر ذهن این. گیرد می آگاه خود نا ضمیر بر و کند می مشاهده را تنگنا و فقر بیماری مرگ. بیند می این باشد... و نگرانی ترس از مملو خودآگاه ذهن وقتی. دارد مستقیم اثر نگرانی و ترس مست به را انسان و کند می نفوذ نیز خودآگاه نا ضمیر در حالت اثر آگاه ناخود ضمیر بر باشد مثبت افکار دارای خودآگاه ضمیر اگر برد.اما می دهد. می سوق موفقیت سوی به را انسان و کرده قدرت برق یا بخار مانند ضمیر این هوشیار«:»نیمه آگاه خود نا ضمیر اجنام بدهند آن به که را فرمانی هر جهت و مسیر بدون و است مطلق میان تفاوتی ما هوشیار نیمه ضمیر ندارد. استنباط و فهم توان و دهد می تغذیه آن با بدهیم او به چه هر نیست قائل سازنده و مخرب های اندیشه است. موجود ما آگاه خود در که دارد اندیشههایی به بسته چیز همه و شود می عینیت به را آن آور حیرت دقتی با و گذارد می اثر آن بر ای اندیشه و کلمه هر کنترل حتت را... و خون گردش قلب ضربان ناخودآگاه ضمیر آورد. می در. کند منی استراحت و منیخوابد هرگز کرده کنترل را شما وظایف متام و دارد»من برنامه خود آگاه ناخود تفکر عمق در انسانی اگر کنید فرض حاال جای به کند شرکت که ای معامله هر در کند ایجاد را خورم«می شکست نیمه ضمیر روی به که چیزی هر پس مینشیند. شکست انتظار در پیروزی منعکس عینی صورت به و حوادث و جتارب شکل به بندد می نقش هوشیار. شود می پاسخ زیرا باشید خود افکار و ها ایده مراقب دقیق ا باید شما که است این شما باطن ضمیر میباشد. هایتان اندیشه پایه بر شما باطن ضمیر اتوماتیک آگاه خود ضمیر در که طور همان را افکارتان که است صوت ضبط دستگاه یک دهد. می حتویل شما به اید کرده ضبط منبع: پور قربان علی گری- توان قانون کتاب 170 شماره 95/ /تیر سپه بانک 47

48 ماه ر حم ت نگ ر که گش ت تمام 48 صد فس وسا که ر ف ت ماه صیام ماه خی ر و زنول ر حم ت ح ق بعد از ا ی ن روز غ ره ی شوال مسلم ی ن کاش هب بذل مال و منال روزاه و داق ی ق و ساعات ای ردیغا ز دست نف س لئی م ماه ر حم ت نگ ر که گش ت تمام گش ت پایان کن ون هب خاص و هب عام روز عید است و عید فط رش انم روزه را خود دهند حس ن ختام م ی رود پی ش چش م ما انکام لح ظه ای خل ق نباشدش آرام غوطه ور رد میان مال و مقام غ رق ردیای فس ق و فج ور آه از ا ی ن خص م پس ت خون آشام و ا مصی ب ت از ا ی ن معا ص ی نف س ح ق مظل وم چ را خوری بد انم سال اه خورده است ح ق فق ی ر ح ک ی تو سازنده ای هب ج ز فع ل ح رام از گذشت زماهن عب رت گی ر ک از م ن ر ن جدیده رب ا ی ن پیغام مح ف ل دوست ای نس ی م سح ر هب ات توا ن ی مده عنان زمام کای ربارد بدست نف س د ن ی گ ر ز ن ی رب هوای نف س ل جام ه م نشی ن ت شود مالئک ع رش گ خ رم آن ک س که ک رد رب اندا م ز ین ت آد م ی است جامه ی زهد خ کوله باری فرست رب فرجام چ ند روزی که م هل ت است ز عم ر از جمال و جالل و جاه و مقام هرچه بین ی رد ا ی ن جهان گذرد ات توا ن ی رب ا ی ن روهی خ رام خدم ت بی ن وا پیشه ک ن هم ه عم ر هم چ و م و ل ی ربند هب ن یک ی انم مرحبا آنکه با ظل م ستی زه نم ود آفتاب رپیده رب ل ب بام عم ر کواته و چون حباب )مردوخ( ناصر یمین مردوخی کردستانی روزنامه نگار

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: Izbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: It is your election. Somali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNE MNORTETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: zbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: t is your election. omali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce,

Læs mere

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge.

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. 1 DANSK 2 Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. I Danmark findes der regler når man flytter i lejlighed eller hus. Disse regler sikrer både personen der lejer huset ud og

Læs mere

2010-2011. URDU BØGER URDU, PANJABI, HINDI FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD

2010-2011. URDU BØGER URDU, PANJABI, HINDI FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎ 2010-2011 Urdu Urdu bøger bøger samt samt urdu, urdu, panjabi, panjabi, hindi hindi film film og og URDU BØGER musik voksne musik for for voksne

Læs mere

نام ترانه خواننده 3494 Abbas Ghaderi Sheytoon Bala. No. Singer Title

نام ترانه خواننده 3494 Abbas Ghaderi Sheytoon Bala. No. Singer Title No. Singer Title نام ترانه خواننده 3494 Abbas Ghaderi Sheytoon Bala شیطون بال عباس قادری 3139 Afshin Atish آتیش افشین 3359 Afshin Khanoom Khoshgele خانم خوشگله افشین 3307 Afshin Moghadam Haghighat حقیقت

Læs mere

Hvordan er danskerne? Sådan kan du komme tættere på dem.

Hvordan er danskerne? Sådan kan du komme tættere på dem. DANSK Hvordan er danskerne? Sådan kan du komme tættere på dem. Der er ca. 5,6 mill. mennesker i Danmark og den gennemsnitlige dansker år 2015 er 41,1 år. Anne og Peter er de mest almindelige fornavne,

Læs mere

Fakta om udenlandske uddannelser. Iran. Februar 2017

Fakta om udenlandske uddannelser. Iran. Februar 2017 Fakta om udenlandske uddannelser Iran Februar 2017 Fakta om udenlandske uddannelser: Iran Udgivet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200 E-mail: sfu@ufm.dk

Læs mere

Urdu faglitteratur for voksne

Urdu faglitteratur for voksne Urdu faglitteratur for voksne بالغوں کےليے پيشه وارانه ادبی مواد 2008-2009 مستعار لينے کے ليے: مواد } کتابيں ہيه کيٹلاگ "ببليو ٹيکس سنٹر براي ے انٹگريشن" نے مرتب کی ہے اور اس ميں اردو کا و ء ميں خريدا

Læs mere

مریضوں کے حقوق مریضوں اور لواحقین کے لیے مختصر معلومات

مریضوں کے حقوق مریضوں اور لواحقین کے لیے مختصر معلومات Region Hovedstadens Psykiatri مریضوں کے حقوق جنوری 2013 مریضوں کے حقوق مریضوں اور لواحقین کے لیے مختصر معلومات Hovedstadens Psykiatri ڈنمارک کا سب سے بڑا نفسیاتی ہسپتال ہے ہم نفسیاتی شعبے میں عالقے کے

Læs mere

راه! درا ه ل 2013 #د!

راه! درا ه ل 2013 #د! وزارت ر د ت و راه! درا ه ل 2013 #د! ا%#ت و راه$ره 1 راه! درا ه &# -1 ااع () ه: 4... 1.1- ا-!ه ه!. () -1.2 1.3- ا-! 3 ا) 2 ر 2-1 )شا/... 6 2.1- ار 56 زم ه. 3 9-2.2 ر 78 لر درا 2.3-1 )ش ) رددرا ا/ 3 ا) 2

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

پانی بچائیں پیسے بچائیں اور ماحول کی حفاظت میں مدد کریں انگریزی

پانی بچائیں پیسے بچائیں اور ماحول کی حفاظت میں مدد کریں انگریزی پانی بچائیں پیسے بچائیں اور ماحول کی حفاظت میں مدد کریں انگریزی 1 زیادہ مرست بخش بٹوے اور ماحول کے لئے پانی کا استعامل ہوشیاری سے کریں جب ہم نل چالو کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں تو ہم شاذ و نادر

Læs mere

DET ER DIT VALG رای شما تاثیر گذار است آپ کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے. En guide til demokratisk deltagelse i Danmark.

DET ER DIT VALG رای شما تاثیر گذار است آپ کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے. En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. RÅDET FOR ETNE MNORTETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. DET ER DT VALG YOUR VOTE DOE MAE A DFFERENCE VAŠ GLA ČN RAZLU WAA DOORAHADAADA ZN OYUNUZ FAR YARATR TWÓJ GŁO CZYN RÓŻNCĘ VOTUL TĂU

Læs mere