Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl Lokale G4 på Kingoskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen"

Transkript

1 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl Lokale G4 på Kingoskolen Baggrunden for indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling er en begæring fra 17 husstande i beboerforeningen (se Bilag 1, afleveret til formanden 15. august 2008) i hht. 5 stk. 4 i beboerforeningens vedtægter. Siden den ekstraordinære generalforsamling i juni har legepladsudvalget været rundt og har talt med næsten alle beboere (jf. den uddelte skrivelse fra legepladsudvalget fra 14. august 2008). På den baggrund er legepladsudvalget nu af den opfattelse, at der vil være det nødvendige 2/3 dels flertal for de vedtægtsændringer, der er nødvendige for etablering af en legeplads. Som ved den forrige ekstraordinære generalforsamling gælder det, at kommunen skal give en endelig byggetilladelse før legepladsen kan bestilles hos Lars Laj og spaden stikkes i jorden. For at give en sådan, kræver Frederikssund Kommune, at vi vedtager en vedtægtsændring for beboerforeningen, der præciserer hhv. beboerforeningens og kommunens ansvar og rettigheder i forhold til legepladsen. Ligeledes kræver banken, at det af foreningens vedtægter fremgår, at bestyrelsen er bemyndiget til at optage det nødvendige lån. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 15 medlemmer af foreningen indgiver skriftlig anmodning herom. Dette krav er opfyldt, da 17 husstande har underskrevet en sådan anmodning. ¾ af disse husstande (dvs. 13) skal i flg. 5 stk. 4 være personligt tilstede på den ekstraordinære generalforsamling. Da det drejer sig om vedtægtsændringer, skal 2/3 af de fremmødte (incl. fuldmagter) stemme for vedtægtsændringen (jf. vedtægternes 4, stk. 4). De nuværende vedtægter kan findes på beboerforeningens hjemmeside (www.molledammen.com under punktet Lovstof ). Fuldmagter kan afleveres til bestyrelsens formand (nr. 23) eller til en nabo, der deltager i den ekstraordinære generalforsamling og kan overlevere fuldmagten til stemmeudvalget. Af fuldmagten skal fremgå: Husnummer, navn, underskrift samt en klar tilkendegivelse af ja eller nej til vedtægtsændringerne som formuleret i Bilag 3. Dagsorden: 1. Velkomst og optælling af de tilstedeværende personlige repræsentanter for de husstande, der har begæret afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. 2. Hvis der under pkt. 1 i dagsordenen er konstateret tilstedeværelse af mindst 13 personlige repræsentanter for de husstande, der har begæret afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, foretages optælling af samtlige fremmødte stemmeberettigede (= de husstande der har betalt kontingent for ), og mødet fortsætter efter nedenstående dagsorden. 3. Valg af dirigent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5. Orientering fra legepladsudvalget om arbejdet siden den forrige ekstraordinære generalforsamling i juni, herunder forslaget om, at den enkelte husstand kan betale det fulde bidrag til legepladsen som et engangsbidrag (jf. den uddelte skrivelse fra legepladsudvalget fra 14. august 2008). 6. Fremlæggelse af forslaget til vedtægtsændringer. Se vedlagte Bilag Afstemning om de foreslåede vedtægtsændringer. 8. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til et permanent Legepladsudvalg (hvis vedtægtsændringerne vedtages, jf. pkt. 7). 9. Eventuelt.

2 Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Anmodning om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling. Orientering fra bestyrelsen om det videre arbejde i fbm. legepladsen Forslag til vedtægtsændringer for Beboerforeningen Mølledammen område VII (med bestyrelsens kommentarer). Aftalen mellem beboerforeningen og Frederikssund Kommune: Aftale om etablering og drift af legeplads med bestyrelsens kommentarer. På bestyrelsens vegne Formand Merete Folmer Nielsen, nr. 23.

3

4 Bilag 2. Orientering fra bestyrelsen om det videre arbejde i fbm. legepladsen. Hvis vedtægtsændringerne vedtages, og der kan findes det nødvendige antal medlemmer og suppleanter til et permanent Legepladsudvalg (jf. dagsordenens pkt. 7 og 8), vil bestyrelsen gribe etableringen af legepladsen an på følgende måde: 1) Finansiering: ved afstemningen i 2007, (hvor etableringen af legepladsen blev godkendt ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer) besluttedes det, at etableringen af legepladsen skulle finansieres af et 10-årigt lån. Der er - pga. tidsforsinkelsen og den af ændringen i udformning betingede prisændring - indhentet et nyt bindende tilbud fra Danske Bank lydende på kr ,00 incl. omkostninger til oprettelse af lånet. Lånet afdrages med kr ,00 pr. måned i 10 år. Det betyder for foreningens medlemmer (58 husstande) et årligt bidrag på kr. 410,00 pr. husstand i perioden Vælger en del af foreningens medlemmer at betale deres bidrag til legepladsen med et engangsbeløb (ca kr/58 = 2831 kr/husstand) vil den nødvendige lånoptagelse selvfølgelig blive tilsvarende mindre. Vedtages vedtægtsændringerne, vil den enkelte husstand blive bedt om at tage stilling til betalingsformen (engangsudgift eller afdrag over 10 år). 2) Foreningen opretter en separat konto, hvor ind- og udbetalinger vedr. legepladsens etablering og tilbagebetaling af lån foretages. Kontoen administreres af foreningens bestyrelse ved kassereren og formanden. 3) Legepladsen bestilles i hht. ansøgningen til kommunen, svarende til det af legepladsudvalget udsendte materiale 9. maj ) Når legepladsen er opført og afleveret af Lars Laj, aktiveres en brandforsikring for legepladsen (1000 kr/år), der afholdes af foreningens almindelige driftskonto. 5) Legepladsen vil blive synet/godkendt hvert år af en inspektør fra Lars Laj. Lars Laj giver en garanti på 5 år for de enkelte elementers funktionsdygtighed. Prisen for synet/godkendelsen vil blive afholdt af beboerforeningens almindelige driftskonto. Den almindelige vedligeholdelse, der skønnes nødvendig for godkendelse, vil ligeledes blive afholdt af foreningens almindelige driftskonto. Bilag 3. Forslag til vedtægtsændringer for Beboerforeningen Mølledammen område VII. 1) Til 1 tilføjes stk. 3: 1.3. Foreningen har i 2008 indgået en aftale med Frederikssund Kommune om etablering og drift af en legeplads i område IX. Aftalen indgår som Bilag 1 til beboerforeningens vedtægter. Frederikssund Kommune er påtaleberettiget i forhold til aftalens indhold, og kommunen kan begære Aftalen tinglyst på det areal, hvor legepladsen ligger. Bestyrelsen for beboerforeningen bemyndiges til at optage et 10-årigt banklån til etablering af legepladsen. Et permanent Legepladsudvalg, der refererer til bestyrelsen og som vælges på generalforsamlingen, skal på foreningens vegne føre løbende tilsyn med legepladsen (vedligeholdelsesstand, affald mv.) og holde bestyrelsen orienteret. Er det ikke muligt at finde det nødvendige antal medlemmer til Legepladsudvalget, vil beboerforeningen i hht. punkt 6 i Aftalen anmode kommunen om at overtage driften og ejerskabet. 2) Til 5 stk. 2 tilføjes: - Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Legepladsudvalget. 3) Når vedtægterne alligevel skal ændres, rettes Slangerup Kommune til Frederikssund Kommune i 1 stk. 1 og i 4 stk. 5. 4) Desuden tilføjes Aftalen som Bilag 1 til vedtægterne. Kommentarer til forslaget: Frederikssund Kommune har i sin forhåndsgodkendelse forlangt, at der henvises til Aftalen som et bilag til vedtægterne, og at deres påtale- og tinglysningsret eksplicit nævnes i vedtægterne. Nedsættelse af et permanent Legepladsudvalg er bestyrelsens forslag, idet bestyrelsen anser det for nødvendigt for legepladsens eksistens, at der altid er så stor en opbakning til driften, at der kan etableres et udvalg med 2 medlemmer. Bemyndigelsen af bestyrelsen til at optage banklånet er et krav fra banken, for at de vil give et lån.

5 Bilag 4. Aftale om etablering og drift af legeplads Parterne: Undertegnede: Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet Frederikssund og medundertegnede: Beboerforeningen Mølledammen område VII v/ formand Merete Folmer Nielsen Mølledammen Slangerup har indgået aftale om etablering og drift af en legeplads på område IX, som i Lokalplan 63 for Slangerup Kommune er udlagt til fælles friareal for hele bebyggelsen. I området må der med kommunens godkendelse anlægges legepladser, jfr. lokalplanens 3.4. Legepladsen etableres og drives på følgende vilkår: 1. Placering Legepladsen placeres på matr. nr. 10 a, Slangerup By, Slangerup indenfor det område som er angivet på vedlagte kortbilag. Pladsen placeres med vestvendt hjørne ca. 41 meter fra hjørne af ejendommen matr. nr. 10 hx og ca. 39 meter fra hjørnet af ejendommen matr. nr. 10 hm. Legepladsens nordvendte hjørne ligger ca. 6 meter fra vejskel til Hauge Møllevej. Den præcise placering skal godkendes af Frederikssund Kommune. 2. Etablering Legepladsen etableres af beboerforeningen, og alle omkostninger ved etableringen betales af denne. Frederikssund Kommune skal godkende legepladsen i sin helhed. Det påhviler beboerforeningen at opnå alle nødvendige myndighedstilladelser til etablering af legepladsen. Tilsvarende gælder senere ombygninger eller ændringer af legepladsen og dens inventar m.v. Beboerforeningen holder entreprisen forsikret i byggeperioden. Beboerforeningen hæfter for enhver skade, der opstår i forbindelse med etablering af legepladsen. Beboerforeningen er forpligtet til at tegne og opretholde en ansvarsforsikring for legepladsen. 3. Drift Beboerforeningen står for drift af legepladsen, herunder vedligeholdelse og istandsættelse, nævnt i punkt 4. Udgifterne til driften er kommunen uvedkommende. 4. Vedligehold og istandsættelse Beboerforeningen er ansvarlig for at legepladsen holdes i vedligeholdelsesmæssig god og forsvarlig stand. Fejl og mangler skal udbedres så hurtigt som muligt. Beboerforeningen hæfter for enhver skade, det være sig på personer eller ejendom eller andet, som følge af manglende vedligeholdelse eller istandsættelse af legepladsen og alt på legepladsen værende inventar. Såfremt det kommer til kommunens kendskab, at legepladsen ikke vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang eller er beskadiget, påtales dette overfor beboerforeningen med rimelig frist for udførelse af de påkrævede arbejder.

6 Såfremt der er fare for person- og anden skade, og det skønnes nødvendigt med en øjeblikkelig udbedring af forholdet, kan kommunen lade arbejdet udføre for beboerforeningens regning. I dette tilfælde orienteres beboerforeningen herom. 5. Benyttelse Legepladsen er offentligt tilgængelig. Beboerforeningen hæfter for enhver skade forårsaget ved brug af legepladsen i det omfang erstatningsansvar kan gøres gældende. Dette ansvar er kommunen uvedkommende. 6. Nedlæggelse Såfremt beboerforeningen ikke længere ønsker at drive legepladsen, kan den anmode kommunen om at overtage driften og ejerskabet. Ønsker kommunen ikke at overtage, kan beboerforeningen lade legepladsen nedrive og pladsen retableret til en stand svarende til det omkringliggende område. Arealet skal tilsås. Hvis beboerforeningen trods gentagne henvendelser fra kommunen ikke foretager almindelig vedligeholdelse og istandsættelse på legepladsen, kan kommunen lade legepladsen nedrive og retablere for beboerforeningens regning. Beboerforeningen vil blive orienteret herom forinden. Såfremt arealet skal anvendes til byudviklingsformål, veje, stier eller lignende, kan Frederikssund Kommune opsige nærværende aftale med 6 måneders varsel, dog således at legepladsens værdi godtgøres beboerforeningen, hvis det ikke er muligt at flytte den. 7. Forholdet til beboerforeningens vedtægter Nærværende aftale får først gyldighed, når beboerforeningen har ændret sine vedtægter, således at de henviser til nærværende aftale, og oplyser at Frederikssund Kommune er påtaleberettiget i forhold til de i nærværende aftale omtalte forhold. Vedtægterne skal endvidere oplyse at kommunen kan begære aftalen tinglyst på det areal, hvor legepladsen er beliggende. 8. Påtaleret Påtaleberettiget er Frederikssund Kommune. Slangerup, den 2008 For Beboerforeningen Mølledammen område VII Frederikssund, den 2008 For Frederikssund Kommune Kommentarer til Aftalen Ad 1 og 2. Den af Frederikssund Kommune godkendte placering fremgår af det kort, der blev udsendt af Legepladsudvalget 9. maj Lars Laj, der er et veletableret firma, vil (udover byggetilladelsen, der opnås af beboerforeningen) sørge for eventuelle andre myndighedstilladelser ved direkte kontakt til kommunens tekniske forvaltning. Lars Laj holder entreprisen forsikret i byggeperioden. Ad 4 og 5. Beboerforeningens Erhvervsansvarsforsikring er (uden meromkostning) udvidet til at omfatte legepladsen. Ad 6. Frederikssund Kommune er blevet kontaktet angående nedskrivning af Legepladsens værdi i fbm. en eventuel opsigelse af Aftalen fra kommunens side. Som udgangspunkt holder legepladsen sin værdi i 10 år, hvorefter den afhængig af vedligeholdelse/udskiftning af dele vil aftage i værdi. Skulle punktet blive aktuelt, vil kommunen foretage et skøn på det givne tidspunkt.

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere