Herstedernes kommunes bygningsinspemoråt- r5lil - Den 6; december 1963* Stensmosegård, Herstedvestervej, pr. Taastrup. J.nr. B. 999 Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herstedernes kommunes bygningsinspemoråt- r5lil - Den 6; december 1963* Stensmosegård, Herstedvestervej, pr. Taastrup. J.nr. B. 999 Tlf"

Transkript

1 Herstedernes kommunes bygnngsnspemoråt- r5ll - Den 6; december 1963* Stensmosegård, Herstedvestervej, pr. Taastrup. J.nr. B. 999 Tlf Matr.nr. 6 a, parcel nr. 12 af Herstedøster by, og sogn. Belggende Ernst Hofflaanns Boulevard I anlednng af den hertl af Hr. arktekt E,Frehlng den l.nov.1963 for Colgate-Palmolve A/S fremsendte ansøgnng om tlladelse tl på ovennævnte matrkelnummer at opføre et fabrkskompleks meddeles herved B Y G G S.T ILLADELSE. Vedlagt fremsendes X&JQC blag, der har været anvendt ved sagens behandlng. De enkelte blag er forsynet med bygnngsmyndghedens stempel om at henhøre tl byggetlladelse. Byggetlladelsen udgør kke alene en tlladelse forhold tl byggelovgvnngen, men også forhold tl byplanvedtægter og prvate servtutter, for så vdt angår kommunalbestyrelsens påtaleret samt forhold tl vejlovgvnngen, for så vdt angår prvate veje eller offentlge veje under bestyrelse af kommunalbestyrelsen. Byggetlladelsen er gyldg et år fra dato. Arbejdet må kke påbegyndes, fornden meddelelse herom med mndst S dages varsel er gvet tl bygnngsnspektoratet. Medde lelsen må ndeholde oplysnng om, hvem der forestår arbejdets udførelse. p. k. v.

2 GENPART Herstedernes kommune, Bygnngsnspektoratet a. Lb. nr. )8» Tlf J. nr. B* 999, Matr. nr. * _ af /by, *f sogn. Belggende B*##l#m Ejer: Colg«t«-PaJllM»v* A/». B Y G N I N G S A T T E S T SSsSSåm Det attesteres herved, at det på ovennævnte ejendom henhold tl byggetlladelse af 6*4$***%*? &#) udførte byggearbejde, så vdt det ved eftersyn har kunnet konstateres, er udført overensstemmelse med byggeloven for købstæderne og landet af 10. jun 1960, de medfør af loven udfærdgede bestemmelser og de tl tlladelsen knyttede betngelser. Nærværende bygnngsattest ndbefatter, at kommunalbestyrelsen som byplanmyndghed, som vejmyndghed og det omfang Herstedernes kommune er påtaleberettget forhold tl ejendommen påhvlende byggeservtutter ntet har fundet at ndvende mod det udførte byggearbejde. Vrdsløsellle, den 8 ' W M b # r ** 5 Att.étg.bjr/*** 9 *-*- & * 6C *»».tøtmf»».» Tnglysnngsgebyr:

3 tl Herstedernes kommune. Bygnngsnspektoratet. Vrdsløsellle. Aftøbssag jour. nr. - H Modtaget den IO /I-LH 1 o m ANMELDELSE OM AFLØBSARBEJDE. Undertegnede autorserede kloakmester anmelder herved, at jeg af ejeren har fået overdraget at udføre et kloakarbejde på ejendommen matr. nr. (Q ff af -O&JLrjr/ØJ-/ by sogn. Arbejdet agtes udført henhold tl den under VC JCCC ]Q é 3 approberede plan. Arbejdet agtes påbegyndt, så snart bygnngsnspektoratets tlladelse forelgger. Undertegnede forplgter sg tl at udføre arbejdet nøje efter den approberede tegnng og efter de gældende bestemmelser og regulatver. Kloakmesterens underskrft Adresse. H. HOFFMANN & SØNNER % ENTREPRENØRER - CIVILINGENIØRER Maltegsardsvej 24, Gentofte Telf. Gentofte tlf. nr. Form. 8.

4 HOVEDKONTOR: MALTEGAARDSVEJ 24 GENTOFTE H. HOFFMANN & SØNNER ENTREPRENØRER-CIVILINGENIØRER s V TELF.: (0133) GENTOFTE 5601 TELEGRAM.ADR.: INGHOFF POSTGIRO b7y AJ-j/jn Gentofte, den 26. jul V Herstedernes Kommune Bygnngsnspektoratet Stensmosegården Herstedvestervej Tåstrup Vedr.: Færdgmeldng af af løbsarbe.jde. Herved skal v meddele, at afløbsarbejdet på matr. nr. 6B, 61 og JL - Colgate Palmolve A/S - er afsluttet. Med venlg hlsen H.HOFFMANN & SØNNER A/S") H. "Wnther Larsen

5 BERTHELSEN & HOLCK RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER M. INQ. F. F. R. I. n quadrpo KØBENHAVN v.,len :;3. decbr.1968 VESTERVOLDGADE 14 TELEFON *(01) GIRO NR A / STAL-, JERNBETON- OG BYGNINGSKONSTRUKTIONER SANITETS- OG KLOAKANLÆG VARME- OG KEDELANLÆG VENTILATIONSANLÆG Herøedsrneekomm. 4 DEC V&o 7ol3 Høy/MK. Herstedernes kommune Bygnngsnspektoratet Stensmosegård 262o Albertslund. Ang.matr,nr.6 m.fl. Herstedøster, Smedeland 9 COLGATE-PALMOLIVE I fortsættelse af tdlgere fremsendt andragende ang. nstallaton af ventlatonsanlæg for kantne - approberet 28/ tllader v'os herved at anmode om approbaton af den på vedlagte tegnng V.lo vste ændrng af projektet. Ændrngen skyldes bygherrens ønske om at kombnere nstallatonen af kølemaskner for kantnens ventlatonsanlæg med en samtdg nstallaton af køleanlæg for fabrkkens EDB-anlæg. I det nye projekt opstlles 2 kølekompressorer stedet for een, og dsse kompressorer tlsluttes 2 vandkølere ophængt masknrummet. Køleunts EDB-lokalet samt ventlatonsanlæggets køle- <- flade tlsluttes de nye vandkølere ved det på tegnng V.lo planer og dagram vste anlæg for crkulaton af koldt vand. Specelt ansøges om tlladelse tl at anvende de på tegnngen angvne trykekspansonsbælge af fabrkat FLEXCON, dm. 8 lter, tl at optage vandets volumensændrnger ved kølng og opvarmnng. Dsse bælge er placeret, så hver del af anlægget, der kan afspærres, er forsynet med en ekspansonsmulghed. Bælgene er følge fabrkantens katalog stand tl at optage et vulumen, der er væsentlgt større end den aktuelle væskeudvdelse ndenfor det forekommende temperaturnterval fra + 5 tl ca.25 C, hvlket v skønner må være den højeste temperatur, vandet anlægget kan "texlive opvarmet tl, hvs kølemaskneret stopper, eller afspærrngsventlerne fejlbetjenes. Da byggeret forbndelse med de vste nstallatoner er stærkt fremskredet, beder v om en afgørelse så hurtgt som vend om

6 mulgt Approbatonen udbedes 2 ekspl. Med venlg hlsen #.?6 _ J J.. / J J. J. blag.;..:o. j. ).

7 BERTHELSEN & HOLCK RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER. M. ING. F. F. R. I. n trplo KØBENHAVN V., den ll.jun 1968 VESTERVOLDGADE 14 TELEFON *(01) GIRO NR V O STAL-, JERNBETON- OG BYG NI N GS KO NSTRUKT IONER- SANITETS- OG KLOAKANLÆG VARME- OG KEDELANLÆG VENTILATIONSANLÆG 7ol3 Høy/MK 6 H x HZ Herstedernes kommunes teknske forvaltnng Bygnngsnspektoratet Stensmosegård Herstedvestervej 262o Albertslund. Ang.matr.nr.6A, parcel nr.12, Herstedøster by og sogn Smedeland nr.9. Kantne for COLGATE-PALMOLIVE A/S. I fortsættelse af vort andragende af 15.maj d.å. vedr. varme og ventlatonsanlæg med Deres approbaton af 28.maj d.å. tllader v os herved at anmode om godkendelse af den på vedlagte tegnng V.4 vste ændrng projektet, det v henvser tl telefonsamtale mellem brandnspektør Nelsson og vores ngenør Høy. Ændrngen går ud på, at den nye ventlatonskanal for kantnens anlæg føres gennem skrngsrum og korrdor kælder uden anden beklædnng end den egentlge varmesolerng, 5o mm mneraluld, pap og lærred, det v på bygherrens vegne erklærer os ndforstået med, at kanalen skal nedtages og huller vægge og dæk lukkes, såfremt skrngsrummet skal tages anvendelse efter st formål. Approbaton udbedes 2 eksemplarer. Med venlg hlsen blag: 1 tegnng 3 ekspl.

8 u BERTHELSEN & HOLCK n trplo # /S*~t KØBENHAVN V., den 15.maj 1968 RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER M. ING. F. F. R. I. VESTERVOLDGADE 14 TELEFON *(01) \ 7 GIRO NR K2 o STAL-, JERNBETON- OG BYGNINGSKONSTRUKT IONER SANITETS- OG KLOAKANLÆG "VARME- OG KEDELANLÆG VENTILATIONSANLÆG 7oo3 OH/MK Herstedernes kommune J. nr. Herstedernes kommunes teknske forvaltnng Bygnngsnspektoratet Stensmosegård Herstedvestervej 262o Albertslund Ang.matr.nr.6 A, parcel nr.12, Herstedøster by og sogn Smedeland 9. Kantne for COLGATE-PALMOLIVE A/S. I forbndelse med den af arktekt Erk Frehlng ndsendte byggesag tllader v os herved at anmode om approbaton på varmeog ventlatonsanlæg for kantnen, således som vst på vedlagte tegnnger Vl Varmeanlægget omfatter dels et nyt radatoranlæg på alt 3 radatorer af fabrkat RUNTAL med en samlet varmeflade på 4,2 m 2, der tlsluttes det ekssterende anlæg huset, dels opvarmnng af lokalerne ved ventlatonsanlægget. Ventlatonsanlægget erstatter et ekssterende anlæg for den tdlgere kantne på 4ooo m~yh ndblæsnng og udsugnng. Det nye anlæg omfatter ndblæsnng og udsugnng på hver 69oo m-yh svarende tl et luftskfte på ca.12 gange tmen. Den maxmale ydelse det nye anlægs varmeflade andrager kcal/h mod ca kcal/h det ekssterende anlæg. Den nye varmeflade tlsluttes det bygnngen værende varmt vand s anlæg, der er tlsluttet den ekssterende varmecentral. Der foretages kke ændrnger varmecentralen, men det nye ventlatonsanlæg vl andrage et merforbrug af ole på max.2 kg/h. Endvdere omfatter det nye projekt kølng af kantnen ved ndblæsnng med afkølet luft. Kølemaskneret, fabrkat ATLAS- Carrer, monteres en forsænket grube jord udenfor bygnngen, som vst på tegnng V.l, og masknen tlsluttes en køleflade for drekte ekspanson af kølemedet. Ventlatorerne monteres det ekssterende ventlatonsrum kælderen, og kanalerne for ndblæsnng og udsugnng føres under loft kælder tl kantnen. En del af kanalerne det ek-

9 - 2 - ssterende anlæg bbeholdes, nye kanaler monteres som vst på tegnngerne og soleres med 2 x 25 mm Rockool-brandbatts samt 2,5 cm monerpuds gennem korrdor og skrngsrum kælder. Approbatonen udbedes 2 ekspl. Med venlg hlsen blage tegnngerne VI,2,34 3 ekspld

10 ERIK Arktekt M.A.A. - Ingenør PRIEHLING Herstedernes kommune "Stensmosegård" Herstedvestervej pr. Tåstrup»POPPELMINDE«HERSTEDØSTER PR. GLOSTRUP TELEFON *-POSTGIRO KNABROSTRÆDE 15 KØBENHAVN K MINERVA 1995*-POSTGIRO Dato: 1. november Jour. nr /F OZ/lg Vedrørende: Areal- og rumfangsberegnng vedrørende Colgate-Palmolve A/S - Fabrk på matr. nr..6 A, parcel nr. 12 af Herstedøster by og sogn. Kontorbygnng. 1 = 61,10 m br. = 11,10 m h = 6,20 m Bebygget areal Rumfang 678 m' m' Mellembygnng. 1 = 31,00 m br'.. = 11,10 m h = 6,20 m Bebygget areal Rumfang 344 m' m' Fabrkaton. 1 = 49,10 m br. = 17,70 m h = 10,10 m Bebygget areal Rumfang 869 m' m' Hallen. kw 1 = 109,00 m br. = 81,20 m h = 6,20 m %-u

11 ERIK PRIEHLING Jour.nr.: 8 8 6/F oz/lg Pag.: 2 Dato: Bebygget areal Rumfang m' m' Kedelhus + transformer. 1 = 15,00 m br. = 9,20 m h = 3,80 m Bebygget areal Rumfang 138 m' 525 m' Portnerhus. 1 = 4,40 m br. = 3,00 m h = 2,60 m Bebygget areal Rumfang Bebygget areal Rumfang 13 m' m' 34 m' rT Carport og perrontag er kke medregnet. Ærbødgst f. Erk Frehlng

12 % 0, t= 1 01 U V % &" O- $- C---tvj" L_. A L ' 1 t 00 V - 6W -5* 4 L -t 1 a% V W, 9. I 53 ZML..,.... o G! o 1-1 In! t tv K o C ' A9 <» N "Df _ *_ 1... r V \) V- 8 *0 '1 % w tf -1 '* V f V) <*) ts > * t & % N V (S. L W " tf +- v> \, \ \ & - 0 s 99 S) v k- : 4 o%( % % 5} 5?. w 2/ <?/ N-, O JCJ"

13 A00674 B00999 Approberet ved skr. at -9JUN1964 MERSTIDERhtS KOMMUNES y % ) BYGNINGSINSPEKTORAT BB 1 P--A&Q r /7//<s o&esxe u/>é>s mot er cm -/cm c/cekke/ycye 6<t/on/aj B D B 11. $ X l&r.-=.r/t-.rrr.rlsr-' V th 4»<j.... <s r. JJ B r l%'#3 DAT02.*;<#r4 KONSTR. TEGNET: rj,/% KONTR.: GODK.; RASMUSSE N & 80 HlØTZ A /s BETONEIEMENTFABRIKKEN '".ISHØJ PR. TÅSTRUP SAG NR. TEGN. NR*.".

14 I. > -* *«- - *- - pw B B Q}' \8 (4 1 % 4 o N ft'p"" rsr- -4- "--~ - muff& 1 l ' 2 jernt Ad#/é.,... -««.«vr ;.?-'fll' - -T-T" l 1 Tø btl}eje /' /O \ -f- / t /y/? /} <f/> 3#//r y r j p f&nyjef?rn 531 >W l 0//()/%//)?/oro\*hn,t /.*/<? I l,! 2 4>lo A II r XI I 2*20 &g L> Approberet ved s.kr. af -9 JUN1964 ERSTEDERNES KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT _ h( "jj Y a l SfZ- (.. L.L. \ PJ....* L *.*.*, Opstart l:zo p, I I teff<hu\ - /? J JS -J:co 4k 3 HL 2? */# L'' H ' S!v e J: / f, V A Bundbllede w f. r / to r beton é x r 30o ty/s,>j<> Te o tor : KM f)lte ubenævntt /r)rt/ er en) RASMUSSEN & SCHIØTZ *f CIVILINGENIØRER & ENTREPRENØRER FALKONER AU**7. KBHVN. F FA % l/j JIM }»HJI»I ll,»"lj.j. $AQNR. WomH Kg#m: H,l TEGNET: //;?; KONTJ?.: QOOK.t MALf;W;/;f jrd#nrf j.ln..h- T ; M» j

15 Snt C'C D 11 md ''" ' -' tw J'wmw* ssnt // & y/w/t&ce/a 4 æ*v*#*r*f.t~-p- 'A 2ø/% mtmmk7"? /72?/?//7<?< d Snta~6 52 føtmstct ta& /<3r/>fr} Oofn B A B Approberet ved skr. af -9JUN1964 4ERSTE0ERNES KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT farm r??c?f<5rso/e; WOrkoQshnet* f/lt Ojh&oce/nte: mof er <zm. B, T>.-.fr/* ' f'a\1. _t_l 1 '7./.KTrrrrr:.Ømttetø;.- 3Ajb!%3r#! %%.KQNSTR,:, TEGNET; Q, 1 KQNTR;; G O DK,: BlPls 3 ; *.» MÅL :/% $AGNR,:, TEGR/ - fy wpwllé

16 // tt//y/>øt/<f ar*r fars. Saft \- L *0 #ør/<fa'/?//7 y p*rpd ya& &/7t/*r /ors. «toft V %-"! to // St/f/pat/s avrr fors. /a/t dl v 25 r '-" n», J -31 B B B 3sf/r. fcs øa/as /br &B. <?/?/&$ zs'l\y, / to wmwnnn«p«mmi.ihii IHHMIHII I HI»I«««gwp>* J,/%(> V I 7?ar MObr/<?///vr/?///a//'o/*$r&/r? nm - l,, n«mp /wu». *m,j» " &' ( 03) Z_, T& l/ca/t/th*) K -l/astd/cø/4f/aa'é /br /ra//////a "*«</* fy/xs \C//Wå-36A. #"'""" VpT-w w.,««,,- Z - Hl- T /Yø////g /re/rr/ø6, '/føt//7g f///>age/øt>. P<//r?/>e, type : />er/e<:/a /YCP- 6 - /SO Skyde rev/// c At. Tregangs/?cr/re, % tgpe /)3åOZ5/>. Sa/raf/ra/re, a/?g og P//rge/ /rat. /?/. ys/otø /y tt/f/potte /rr. ø#/r?/rr /ø/r?/ne/ra/?e (S). 2 ve/s motor re/r M tf S/t/m a/r" /gpe /V 7y2 med ram/ø ter / - So/fa/e. SPG-tømm S/aajQ/a/r» gu p.wn wm rwm» LU 1 ""* /:/Øø QM l (S). 3-rejs-//rotorye/r/// B/ttma/r* /gpe A/#lr7r'3 l/&-32mm med ramføter / />3 -/o/ra/e. 3ørma/rot>///rg /g/>e //S 302/ Trg/cexpa/?//a/?s/>e/?o/der fype f/excoo " af (W //a/ze/rre/er /gpe m S/exco/7 \ (/<*'*.) Oenrw b(/nry] loo.horor tl contra!- y%# Z)/ a/rre/rc/es /ette søm/ase #er//?</rør e/ter />S34rd /?ard//r7ø/?s/ø/7e/r er a/rg/ret / /rr/rr ("/?<?/#/r/et cf/a/r?e/er). Ms/st }/rs/a//at/ø/rer er v/st/neøf /g/rtfs/ref. #ar/ea, /?//?ger/re / /ftp/aferé/age /so/er es /rrect SO/n/rr roe/ex/øø/,/)&/> og/arrreøf era/rgges /nea/ Artster. /?ør/c/////rger / s/aee/age /sa/eres so/r? / Aat/c/er/age. mtø rnea 4 0/r?rr? rød/rraat. P/aøerwg af rv/n/er/ere / /fa/r///re Ja tør?. y2, T/a/rrfø/ere / /)B~/ø/ca/e p/ae* tes &/?</*r /afj'. f/*r /»a/r/age/? /øre/ages /rg/f/> rar/?///? afc/etsa/rr/ea/e a/t/aa ef/er/rg/r/r/// TøZS a/a, regningen GÆLDER KUN INGE NIØRAR 8 E J D É R. Cotgate'Patmdt/re "/s. Smeetetancf 9. /Y<y//. /?/: </4, parcat /2. /terstedfster 4/ S *W EJEFtrHELSEN & HOLCK Madylvømjo cvlngenører M. Ing. F. Vester VoWyWe 14, V. Tt "(01) JtØAffglU />/dgra/rr. /ratdtr- og s la ep fa/?. Kontrol,

17 t Y=3 ====- JL.M.4_ JSr=-=r=L / \ \ \-_. _TlZrz=f==-r \zt T-. ju'14- t-j r=j I. -L-JIL. ZZZzr&rrr J'JbT... ju_j_ I. ~ f*fr.tmtr*% = :, -.-*-- w*r /I\ / \ / \ \ I " " ' "-y TTT I....uwm J (& r/3 te. for dblæsnng afsæ~tt<ss eksst troeplade.. t- -KanaL Ledegt±&r -type ED-25 Spjceld type CU-25 ftnernosfat type. ER-f-25 ndklædt Å6?/?±//?e radatorer ved vndue j. r s Isoler/ng afxbnat kke ndtegnet 5 //V/?/lV/T7 Uenna t.,g,,ny [. horer ll cenlrdvafmeapprobatcn al /(,/y _ / c. " E RSTLV.--r:, L :s KOMMUNE bygnngsnspektoratet '/so/er/ng A/g kanaf penne fn s/kroosrum op korrdor kæfder /so fe res med 60 mm Pockvroof,/>op op t<s rred / oyerenstemme/se sned kror B. f o dre /j fden de kar/af / kan rme /so ter ej med 3O mm Pockvroof- 60/fs. kosra/er orer foff/kar/f/we/? /so feres /kke, BERTHELSEN Å HOLCK Rådgvende cvlngenører M. Ing. F, Vester Voldgade 14, V. Tlf. *(01) yert///af/ø/rsa/r/&p /or kd//f//* >e tf/y/f/;-/* TEGNINGEN GÆLDER KUN INGENIØRARBEJDER. _Sanr. Rettet: Tegn. (\r. 6/4 Mål r3r%r Ctøto 7/5"<9 %-# T*ur.9t /r ) Kontrol.

18 ' >t * * T> -** r -x T-rV -4 u 4.. SoQragbnfnaS Tff w\ J: :r 1 / «v. -T-*-»I * *! I X V u! k \ I O. "f 1! t s*.* * / Xy/ t \ r *.,*-,-*. Sf -S- '#" : *r *Fj -,-** "* - /-*-, - tf '.{ v Jo o ø.7v» 5. &y/oør -taqbr-tfnd*. - rr- f r. ; 'f s ; %?- :. \' FF"»X -jf r-r-l-»1 ~é~ %/ %. s > r-. / <?, 4 -v /***'.,.«",4-1 T ~T* «*- "TT"* ' ***" "~""* ""*"f"**- ; *"" T w "V,*'f *' m '%"""". - - ' - 'rf f T# t «**- - p-j - z:# ~>> V > t / f.fc : '#..:. -V' «; v* *> ' r w '*<. r ; k» l 1!!* % ' k. "~k]~~ :, K //6>(Z rjø/? r.. >'., >- ' > ;-r>. v>-/*> 1 'C» 1:* '' f*4 r -., r *f * # y- > ' #- U --» *. y f, '. ' * " '/K ', \ x. :v, * - P-«* 3 - d v -, "- ' -k" K - \- -k ;'/; ';< 4f <' -. -' ' " - -' /";,'*;vkk- % I _ v- /.s/ -??Zk_k"'k '. / k, f: \ > v? s/, 1 >!. : r: s - >. {» r",/ k? ** > / J - J T U J \ :, u ~v ' - ' ' '.* ///:-%:. e#-q < * --»5 ;' :y :x:rm<(tf / - -, -,f :1v\.?; *3.'; :. f '/ \+V< - ' ', <rr* f-rw-c <.-.;-.-f>e-. r -, / / " : ;'/ X c : r. JL ' %- 2 k- ***.*' l:; t:w: ' f. \? c/ H /- / / 'kr %.' j T ; J V- " > -, U:<?-*- -J r.»' :±$r *_M»aVj,", -»( - [. -.-c -:;- -k -\&4 "fr - Z% \ t" r, >' )1 % >'» :<< -VT- Vf ««*?»& ; '.! > ' > -. <, S -! y. '.' ;/; - -: /:-.: f >,/ k - f *,.!' l :Æ? m: y d f \ r, k%; Denne ljjn n j hø er tf sp HL &WI %> p ktorafc L KOWAC 'l3%_ ~W- ' (#r" ygy -J.--J, J+T' AfLØBSPLAN \ a Jq / e/x M oc K / s «T\ % V t & * I *' f d3 lul!-».- t.-'y r, ur t\v\y.. 1 ) "' %f'y" ' l"t'"+ rff I ','j'j' """',"* '*"'*' " *'*"' «" m'htkr*tfwn«f<fl MUftjU Q A&KKWf <vt A A tkqeniøbi A f TG(K# 37 > <- ~La f*. «.< m * *****.rn. jnym 1> 1) ' '! " l TO W-

19 k TEGN. NR. HERSTEDØSTER BY.».. M<m! * m NII-JII L«.wwA!!w>rJ., T A \ OO ERIK FRIEHUNG DATO -A~s \CJ - -mcra ARKITEKT M.A.A. ' JOUR. NR. 886 F INGENIØR M.A.I. * - -?"- -JL_ 1~ KNABROSTRÆOE 15./ k KØBENHAVN K. TLF. Ml. 1935

20 B B...DDDD.DI. DD... ll C. l l I D D I T kk k D D D D /ty kanat for /ndbfopsmng t/v kaat/rre. r rer?t//ot/or?s'ar?/<eg for ko/7t//7e,se tg. r?r 1/3. k A-T Sks/st BB ka/a/erå/eho/des ror ddsug/7/r?]g fro kaa///?e. 4- <91 ø» 2 s/k eks/sf. rum føfere ffgttes f/f /7t/ pfocer/rrg pøsø//er. TT tfuntat rad/otor 2s/k 1//4. - S650. * #æ&%#w3w4asa#z%a f Dchna tc'y'.j hérsnørbr, tl.ccjra! l k: /. / k) KorMNf //.1 : -- ffont/r?e for Cotgote -Pot/r? of/ve /s. Srrtedefond 9. Afofr rrr 6A f porcet /Z Herstedøster /?g qgsog/n.!! BERTHELSEN & HOLCK Rådgvende cvlngenører M. Ing, F. Vester Voldgade 14, V. Tlf. *(01) Varme og rer? t/tot on. t * * -I I TEGNINGEN GÆLDER KUN INGENIØRARBEJDER. af Sag nr. Teyn. nr. Rettet: f/2 stueetage Mål / /6W %- /t Kcntol.

21 ,52J3 X LO 4 A/g grutte for kø/e kompressor Atfas - Carr/er fj/pe 388A 4[09 med taftkptet ka/7der?sator: - ks/st. gr/de farsam/et af fr/sk//fé t - 1 /rrd/oy %%2SaS!#aW f/g ver/t/'tator for /r?dt/ta>sr?/'/7g Arv Verrt/'tator for udsugn/ng 4 so/r? over/for. Afy grube for udkast af r-e/r//ft karrt/rre. mw c5 ff - *«* '* \ _ c: kl BV Ål.' c _ JL 4&+g& Gz/wo får» VJ"»r'T» *'"* II f-r,». tl..-. \. /,.... J-f Z7ZJ f r *-.-». #4 r- -r -*<-# K t« &5SGSB3SS&# - ""!.'..,-.....,.,,.., *,.,._,..., A% v /Yg karra/ for /rdtr/cesn/hg t/f se tg. nr Y.4- kantne, / XS4 l& 1 ftør/edn/'nger /r?c/er /off / //tøerr/ørjgarrgr. %7 -t7 Opvarmnng t fremtøb. '», tfaogeføa /{øt/ng, frem/øh.», t//t>age/ø/?. Brugsvand, varmt. Denne tegnng henhører tl central- ()[]Rkk :kk3 KOMMlDNG ygnngsnspaktqrtot ksst. /nstat/a t/aner eræt/r?/nattegnet /øtef omfang de om/<#jpges ved amåggn/rrgerr. Sks/st nstaffatoner ar v/s/ med fgnafstreg. kantne for Cotgate -Pafmotve */s. Smedefand 9. ffatr nr 6A,parcet f2. Herstedøster tfg og sogn. BERTHELSEN & HOLCK Rådgvende cvlngenører M. Ing- F. Vester Voldgade 14, V. Tlf. *(01) E"- varme og ven//aton TEGNINGEN GÆLDER KlLlN INGENIØRARBEJDER. Sag nr. 703 Rettet: af W&T kae/derefage Mål Oato / vw? r <f Kontrol. //øg

22 73tk. rste. Hor udsugnng, \ type. F1T- fftj monteæt pd >cempaplader loft Gstk. anenoostcrter med \ ledegtéer tgp& ED og t regale rngspjæld -type CU Zxtostk. rs-te -for udsug/ngrz. éstk. anemostater. T/lslutnngsarrangement, se tegnng nrl/.v. 6$tk. rste for udsugnng, type flt-ff, monteret på Dæmpaplader loft. Rettet: å/5-68 -> /%*>. r* L, WLU A 8 L I M '/r 6A Parce/nr/2 r/:.a M \ \6% ««.f; INGl. JOK rvl Al.

23 B B 1 B B 7%;r6p% q/te?/t&tt /x&bczé -5* &por*e \r?j jsk %4Ct>,; {» '.v- Tr,.'lj'f.'V V.trr},7',f, SSMSS tøcå "** e/7/ tpunq& ré?nc6?t$éen <r fz<pdfen&& &nd 265 \s -f/uf/ med /Qrtez/>+ & //& / a&$r snoe* /%zky J / n 23? -Mr øv// a a g& en? &tah/ å> qrtt* (TUn&qrct*) j [ 35 && 00 > M, T *"Mc f x/7<f,7 *$ crn fd<xrcba beåoecjfwrq (a&fcué do k#//r?j*+ &#ppeb&t$eynn<]r 40tø// "30cm fs&tbc/r yr*u$ ( f u7<s*?rt<&} t&értt /dk&ctæ&xrry (dz cfø bunc&st&n ** &crr? é/ajvcd/nk&erre/rr) 1%6%3r *t~ pr*l*a,*\*owtw«w9 *.'"* «>' TP \*' wm * wtrymmm*'*****'***?** w>yyw-»'"wtt»v.»'vf'>» «'") «"*" pp.'.».»»"» m wwn»*«<» «*..M, mm»,,* f mwn n» <m W>W«>M jy *.-*».jx,m IWL»JB *?,**#,.nwpp,#*.#;,.m,,,»*.. p wpm* pmm wp*l,m*pfp*m*%pwjpm**pwm****.yt*. **'.C'p.tfC'At E'PALhk'Øl rv.*jé : :'tø 1 MAT«. NR\ 0 A PARCEL NR. 12 *f*wf«*,*m,«..» e/-r *o*x*+4m*»*m. } *»[.>.j»«'»».*m«y rufut* <>'<"»'"'.'''»» '" ''»»' - < **'T* < -»<»**»'»"**"<'«'»W'»' l»<~-* TEGNING;.s&rr t."bers-rhpe: { /Km/\ws:. Wl 4 W6., DATO JS*JGfJ e: *&&. * J&RtNR. 880F, KRIK FHIfHUNO -- ARSWgKJ jtt.a.a. (NføNIØH VtA t f f Ktt>øL)o&r?/«dé \( KQdeNHAVN K. V TIK MK 109$ MWM*M*IU<...»y»>v.A-->» «m.»»l*' "K'»*n«un<'> 4 - -

24 mmlmffllnw rwfc\? vc$*c?o **f V, '*-».' t J > <%wy> l-åttes*** a --, -' ' SMrr \ VV-XJE W\3»V<3*>~Ut<= \Moo >WA\-r \ f-ts:v_\_&-a 35JY(3,W\Wcz% -<Xo o l! Denne tegnng henhører tlspldevandsapprobaton af *" I NM, 196: HERSTEDCRNES Bygnngsnpektoratet KOMMUNE

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre... B Y G N I N G S V Æ S E N E T / A gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?.... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...... X,iBeboelsesbygning Aflabsinstallation med w.c. Kontor, lager

Læs mere

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45 FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer:.r^ouJL-Æboms-en? f Mål rhns^t", Stubberup, Belggende: Faurebyvej Fakse Ladeplads Fakse Matr. nr. 6-eh Vedrørende: 1 e enfamlehus Anmeldt d. 21/ 12 19 72 Bebygget

Læs mere

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet.

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. BYGGETILLADELSE Matr. nr.: Beliggenhed: Ansøger: Ejer: Ansøgningsdato: Gebyr: Byggeriets art: 6 m. m.fl. Herstedøster Rambøll, bredevej 2, 2830 Virum. Colgate Palmolive A/S,,. 12. juli 1998 248,00 kr.

Læs mere

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad)

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad) /o Deklaråton (foreløbge Betngelser for Anbrngelse af Vandklosetter Svendborg Købstad) Undertegnede ntn Ejendom Matr. Nr. ønsker at ndrette Stk. Vandklosetter / c '

Læs mere

BYGNINGS-ATTEST. .. af.strøby. by, B sogn, Roskilde amt,

BYGNINGS-ATTEST. .. af.strøby. by, B sogn, Roskilde amt, VALLØ kommunes Byggesag nr.x 4 6/70 bygningsinspektør 19 / 4652HaarIev Telf. (03)68 60 53 Approberet den 14/5 19 70 rp ' BYGNINGS-ATTEST Det bevidnes herved, at det af i^ Hans Otto Johansen opførte bygningsarbejde

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824 Vejnavn: Husnr: Maegårdsvænget 2 Vej kode 4824 Sag: Husnr: 111111 2 Vejkode: Index: 111111111111 4824 111111111111 0042 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. ;:; j/ SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Rådhuset

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

S- fra. > i. *% - * 9. Bygningsudv. Bedømmelsesudv.. i*! BYGNINGSVÆSENET 2 8 SM W» & o & t 9 d l9 5 S

S- fra. > i. *% - * 9. Bygningsudv. Bedømmelsesudv.. i*! BYGNINGSVÆSENET 2 8 SM W» & o & t 9 d l9 5 S & o & t 9 d l9 5 S F 2 8 SM W» VEJ MATR. NR. 2 3 2 a b * BY Hellerup SOGN Hellerup C a l l l sensvej 12 ANSØGER Arktekterne Poul Hessellund Andersen og Uve Kaaatrup-Olrtn. TELEFON * P I USYN Dato BYGHERRE

Læs mere

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET journal nr. BJERGSTED KOMMUNE BYGGESAG EJENDOMSUDVALGET Matr. nr. O O v Bel B/gnngens art Ansøger \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L X \\Q L Å ^ V v \C > 'jv v v \j W o V V g Q E j'g l- M ^ r ^ H H Q O

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr.

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr. BYGGESAG Byggesag nr.: 2 3> H ndg.den: l ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ L _ p af: 3 3. fctkwl>3 xj OC^ s o g r Bel" ende: Ejendomsnr'.: Tlhorende: ^. \]... O ^>cu". 'O f OUur

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Sogn Herstedøster Smedeland 9, 2600 Glostrup. Herstedøster. Gebyr 21.juli 1982 Ombygning/udvidelse af trappe. 40,00 Andragers navn

Sogn Herstedøster Smedeland 9, 2600 Glostrup. Herstedøster. Gebyr 21.juli 1982 Ombygning/udvidelse af trappe. 40,00 Andragers navn ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Byggesags- og Miljøafd.., Kassekontrolapparatets af stempling mrk. A K M er gyldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer JH/LB Journal nr. 1332/82 Løbe nr. Dato 10.august

Læs mere

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn,

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn, B. f. M. K. jurnal nr. 170-59/60 1 BYGNINGSATTEST p- fr smmerhus pført med deklaratn h. t. b. v. 41 stk. 1a, 1b Q At det af hr. cvlngenør M. Wlsbech, Ved Kæret 22, Gentfte sm færdg anmeldte bygnngsarb.

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland gate-j A /s Smedeland 9 Postbox 93 DK-2600 Glostrup Danmark Albertslund Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset 262o Albertslund Telefon: 02-96 12 34 Telex nr: 33113 palmo dk Telegram-adresse: Palmolive att.:

Læs mere

~~...~...~.~...~.~.~.~.~...~~~~.~.~~~~~~.~.~...~a.~ø~~.e.~~..~.. ~.~~.~~~.~~~.~..~~.~~.~.~...

~~...~...~.~...~.~.~.~.~...~~~~.~.~~~~~~.~.~...~a.~ø~~.e.~~..~.. ~.~~.~~~.~~~.~..~~.~~.~.~... Bygningsk6mmissionen i Stenløse,Fangel kommune, den...ẓ.~. l..-...gbl.... 19 I henhold til Deres under Æ / ~ 19 ~ /hertil fremsendte andragende med tilhørende bilag meddeles Dem herved tilladelse til i

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

7. 4. Byggetilladelse. GENPART Odense, den 1 1 JUNI ga. 19* maj opførelse af carport. hr* brandinspektør j e Eeghola Eddavanget 5

7. 4. Byggetilladelse. GENPART Odense, den 1 1 JUNI ga. 19* maj opførelse af carport. hr* brandinspektør j e Eeghola Eddavanget 5 ODENSE BYRÅD GENPART Odense, den 1 1 JUNI 1971 ODENSE MAGISTRAT. 2. AFD. Ådr.: Odense Slot, Nørregade 36-38.5000 Odense TELEFON (09) 14 15 14 /kmk3 Byggetilladelse Byggesag J. nr. Ejendommen 551/1971 3,

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

«d/*j. A iz^^^^i. Byggesag Journ. Nr. ^^&^k:' Lyngby-Taarbæk Kommune. Ejendommen Matr.-Nr, tilhørende. og beliggende ved. Byggearbejdets Art S ^ C^

«d/*j. A iz^^^^i. Byggesag Journ. Nr. ^^&^k:' Lyngby-Taarbæk Kommune. Ejendommen Matr.-Nr, tilhørende. og beliggende ved. Byggearbejdets Art S ^ C^ Byggesag Journ. Nr. Lyngby-Taarbæk Kommune. Ejendommen Matr.-Nr, tilhørende og beliggende ved Byggearbejdets Art S C Attestens Ordlyd" /***! d!* øted, «d/*j Ansøgning modtaget /9 \9J? &k:' fs- * Sendt

Læs mere

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr.

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Byggesag journ, nr. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Spildevandssag journ* nr.. Ejendommen matr, tilhørend og beliggende ved Byggearbejdets art Attestens ordlyd......

Læs mere

Sørup Kirkevej 1. Vejkode 8194. Sag: Husnr: III III. Index: Vejkode: II ~ ll~1111

Sørup Kirkevej 1. Vejkode 8194. Sag: Husnr: III III. Index: Vejkode: II ~ ll~1111 Vejnavn: Husnr: Sørup Kirkevej 1 Vejkode 8194 Sag: Husnr: III III 1 Vejkode: Index: 111111111111 8194 II ~ ll~1111 0039 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. jj/ 19~,7 ~/?. ~ /~ nr. ~ matr. nr. /cf'

Læs mere

B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k.

B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k. m u r g em kjem&r y d m im g B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k. KASSE»9 dl NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET SLAGELSESVEJ 8, 4700 NÆSTVED TIf. (03) 72 29 00 - Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: K l.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen.

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. I overensstemmelse med nedenstående besvarelser og i henhold til medfølgende grundris udbedes jeg mig tilladelse til at opføre omhandlede bygning: Spørgsmål:

Læs mere

Installation af ollefyrincjsanlæg. 2.3'0 T.1958 FF^ OCT Til f rva Fra..., « tilladelse til -4.»

Installation af ollefyrincjsanlæg. 2.3'0 T.1958 FF^ OCT Til f rva Fra..., « tilladelse til -4.» ! ' Installation af ollefyrincjsanlæg. Modtaget d. Ekspederet d. 19 19 24.0CT 1 9 5 8 Ansøgning in duplp fra. 2 4. OGT. 195.8 ^ by9nin9svaesenet > 2.3'0 T.1958 FF^......... 2 4. OCT. 1 9 5 8 Til f rva

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ARKIV. så vidt det ved eftersyn har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med Byggeloven, samt de i medfør af loven udfærdigede

ARKIV. så vidt det ved eftersyn har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med Byggeloven, samt de i medfør af loven udfærdigede .0 O «0. Ølstykke kommune Teknisk forvaltning 3650 Ølstykke Tlf. (03)178427 p ARKIV Dato J.nr. 28 OKT. 1976 -U. sag 5967 Hr. Viggo Møller«Violvej 20, 2 50 01stykke._ KA/ap BYGNINGSATTEST Det attesteres

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m BYGGESAG Byggesag nr.: ^ 18 S Indg.den: & ~ 3 - \ ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ i j - p Beliggende: R V r A *., 5-2 6 Ejendomsnr.: af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n Tilhørende: U V W - V o v j CPR-nr.:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

ASSENS. 10. (Ikke-medfølgende bilag i henhold til ovenstående fortegnelse udstreges) Dato: Underskrift fadsvarlig leder)

ASSENS. 10. (Ikke-medfølgende bilag i henhold til ovenstående fortegnelse udstreges) Dato: Underskrift fadsvarlig leder) Byggesag nr. Modtaget den 61-Q/V/7Z Ansøgning om byggetilladelse Til bygningsrådet i ASSENS kommune Ejendommen matr. nr. pc. af matr. nr. beliggende tilhørende 44g 44h Åge Bjørn Hansen af Ebberup By Sogn

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Med venlig hilsen. Per Bærentzen

BYGGETILLADELSE. Med venlig hilsen. Per Bærentzen ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Byggesags- og Miljøafd. Kassenoteringsapparatets afstempling er gyldig kvittering BYGGETILLADELSE """*"* KJ/BI """"""' 3347/89 '"""" " 18. jan. 1989 Matrikel nr

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

"i fh\. ~\m. 37o BYGNINGSVÆSENET A ^S* Rygårds Alle 99

i fh\. ~\m. 37o BYGNINGSVÆSENET A ^S* Rygårds Alle 99 BYGNINGSVÆSENET A VEJ MATR. NR. 8 "bæ BY Gentofte SOGN Helleruplund Rygårds Alle 99 ANSØGER BYGHERRE TELEFON entreprenør Stanley Mortensen TELEFON HE 9846 Om rt Ti O H F S 2: SAGENS ART Udførelse af "bygningsf

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Kloak. så vidt det ved eftersyn har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med Byggeloven, samt de i medfør af loven udfærdigede

Kloak. så vidt det ved eftersyn har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med Byggeloven, samt de i medfør af loven udfærdigede Ølstykke kommune Teknisk forvaltning 36S0 Ølstykke Tlf. (03)178427 Kopi Dafø J.nr. ^ - 8 SEP. 1S75 O t -92-9^0 5266 Hr. Ole P. Hansen, Stationsvej 57, BYGNINGSATTEST Det attesteres herved, at byggearbejdet

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byggesag. /V~ '<? r.yy.., Hjs fh. G.Jentpttegade...Nr 7:7..., Matr. Nr...?...' P. Anm. GJENTOFTE KOMMUNES TEKNISKE FORVALTNING. «t f / ^ V am j irfr

Byggesag. /V~ '<? r.yy.., Hjs fh. G.Jentpttegade...Nr 7:7..., Matr. Nr...?...' P. Anm. GJENTOFTE KOMMUNES TEKNISKE FORVALTNING. «t f / ^ V am j irfr GJENTOFTE KOMMUNES TEKNISKE FORVALTNING /. Byggesag vedrørende G.Jentpttegade...Nr 7:7..., Matr. Nr....?...' P. Den* 1 3 y / 4 / f l W modtaget... Hjs fh TfniftprobcUim til yg n. d-... Approbation ^,4

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Præstemarken 21 Vej kode 6058 Sag: Husnr: 11111111 21 Vejkode: ndex: 111111111111 6058 111111111111 0098 jj BYGNNGSNSPEKTORA TET BYGGESAG NR. 411 1938 EJENDOMS NR. ' 144621 Præstemarken

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Vejnavn: Klosterplads. Husnr: 9. Vejkode Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Vejnavn: Klosterplads. Husnr: 9. Vejkode Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Klosterplads Husnr: 9 Vejkode 0832 Sag: Husnr: 9 Vejkode: Index: 0832 0139 BYGNINGSINSPEKTORATET BYGGESAG NR. 652 19 89 EJENDOMS NR. 048266 Klosterplads nr. _9 matr. nr. 278-c, Svendborg bygrunde

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100 6S2&# Byggeriets art: E3\ BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus) Tidligere bebygget areal Nyt bebygget areal Nedrivning, areal SAMLET FREMTIDIG BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus)

Læs mere

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by Beliggenhed /^ o^l/ucwct z. Ansøgning modtaget Tilladelse meddelt Anmeldelse fra kloakmester Færdigmelding fra kloakmester Revideret

Læs mere

GENPART. BYGNINGSVÆSENET, x. LJ Afd. 4: Solgårdsvej 2A,5210 Odense NV tlf.(09) tilslutning af henholdsvis pejs og brændeovn til 2 eksisterende

GENPART. BYGNINGSVÆSENET, x. LJ Afd. 4: Solgårdsvej 2A,5210 Odense NV tlf.(09) tilslutning af henholdsvis pejs og brændeovn til 2 eksisterende ODENSE BYRÅD, _.. GENPART Adresse: D ODENSE SLOT, indgang E Nørregade 36-38, 5000 Odense C tlf. (09) 14 15 14 Ledelse og administration (indl. af byggesager, ekspedition m.v.) samt afdelingerne 1, 2 og

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X.

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X. ODENSE KOMMUNE Byggesag Sagsbehandler: Anmeldelsesfrist-dato: Bemærkninger: Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring 7^ Forespørgsel besvaret x Ibrugtagningstilladelse X. Afsluttet Angående:

Læs mere

.S^^^^HX ^Bøirnehave'*

.S^^^^HX ^Bøirnehave'* Til bygningsinspektøren VALLØ Km* *ODTAfc T 7AUGI970 " r ** * *» E Vedr. matr. nr...?-.^'..^^t.^.?..?? l Jl beliggende..y^^s^i J\ 6 A% Jfe Z\ & *\\ ti 1 hørende ^ei }. s -t v^j 1 }4. VJ^Ij'iliH*^1?.S^^^^HX

Læs mere