Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Bankrett Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett Immaterialrett Firma Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon Condictio indebiti Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler

2 2 Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Vindikasjon Tinglysing. Registrering Utdanning Utvisning. Fremmedrett... 29

3 Dansk register 3 Aftaleret, almindelig... 8 Aftalers indgåelse og gyldighed... 8 Fortolkning. Forudsætninger... 9 Lempelse. Ændrede forhold... 9 Ansættelses- og arbejdsret... 7 Arveret... 8 Bankret... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger... 9 Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold)... 9 Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler... 23

4 4 Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed. Bruxelles- og Luganokonventionen Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysing. Registrering Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 28

5 Svensk register 5 Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 8 Avtals ingående och giltighet... 8 Tolkning. Förutsättningar... 9 Jämkning. Ändrade förhållanden... 9 Bankrätt... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Patent Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Köp av fast egendom Hyra. Leasing Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanman. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession Condictio indebiti... 22

6 6 Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet. Brüssel- och Luganokonventionen Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Inkorporation Grannelag Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet)... 9 Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 28

7 DOMSREFERAT 2004 annet halvår 7 Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. 1. DHR Dom UfR 2005 s. 578 Ansættelsesret. Urimelig afskedigelse. En teletekniker tog hårdt fat i en kollega og skubbede denne bagud, da kollegaen blandede sig i hans arbejde, selv om han gentagne gange havde frabedt sig dette. Uden at virksomheden gav teleteknikeren mulighed for at udtale sig om et passerede, blev han bortvist med den begrundelse, at han havde slået og truet kollegaen. For Højesteret var det ubestridt, at bortvisningen var uberettiget. Højesteret fandt, at heller ikke opsigelse med sædvanligt varsel ville være rimeligt begrundet i det udviste forhold. En advarsel, eventuelt kombineret med omplacering, ville have været en mere passende og tilstrækkelig reaktion. Ved udmålingen af godtgørelsen for usaglig afskedigelse blev der taget hensyn til, at teknikeren havde 19 års anciennitet i virksomheden, og at denne havde besluttet at bortvise uden at have udvist fornøden omhu med hensyn til at få sagen bedst muligt belyst. 2. DHR Dom UfR 2005 s. 616 Arbejds- og tjenestemandsret. Forvaltningsret. Udtalt, at et ansættelsesforhold i det offentlige forligsmæssigt kan bringes endeligt til ophør ved indgåelse af en aftale om fratræden, og at en sådan aftale ikke kan anfægtes med henvisning til tilsidesættelse af forvaltningsprocessuelle regler om notatpligt, partshøring og begrundelse. Sagen angik en fratrædelsesaftale indgået under medvirken af en tjenestemands fagforening med en kommune, der havde optrådt som loyal aftalepart, til fuld og endelig afgørelse, og der var ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for aftaleretlig tilsidesættelse af afkaldet på at rejse yderligere krav. 3. DHR Dom UfR 2005 s. 622 Arbejds- og tjenestemandsret. Forvaltningsret. Lignende udtalelser om fratrædelsesaftale i det offentlige som i dommen afsagt samme dag trykt i UfR 2005 s DHR Dom UfR 2005 s. 886 Arbejdsret. Afskedigelse. Udtalt, at det «er et almindeligt ansættelsesretligt princip, at rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet». 5. FHD HD:2004:103 Arbetsrätt. Lönsättning. Lika behandling. Överlåtelse av rörelse. Ett bolag hade tillämpat en annorlunda beräkningsgrund för att bestämma lönen för A än för andra arbetstagare som utförde likadant arbete men som trätt i bolagets tjänst i samband med en överlåtelse av en rörelse år Av denna orsak hade A:s lön blivit lägre än de så kallade gamla arbetstagarnas löner. Fråga om bolaget hade haft godtagbara skäl till sitt förfarande. Så ansågs vara fallet. ArbetsavtalsL 17 3 mom. (611/1986) 6. FHD HD:2004:133 Arbetsrätt. Diskriminering Två dotterbolag hade fusionerats med moderbolaget. Arbetstagarna i dotterbolagen (flygpiloter) hade övergått i moderbolagets tjänst. Piloterna i de skilda bolagen tillhörde skilda arbetstagarföreningar. Piloternas tjänsteålder efter övergången i moderbolagets tjänst hade fastställts enligt kriterier som berodde på anställningstiden hos moderbolaget men inte på anställningstiden hos dotterbolagen. Fråga om arbetsgivaren utan fog hade gett arbetstagare i dotterbolagen en annan ställning än den de arbetstagare hade, som redan varit anställda hos honom beroende på vilken arbetstagarförening arbetstagarna tillhörde.

8 8 Arbetsgivarens förfarande ansågs innebära diskriminering. (Dissens 3-2 om grunderna.) L om arbetsavtal 17 3 mom. (611/1986) 7. NHRDom Rt s Arbeidsrett. Avtale om omplassering En hjelpepleier/miljøarbeider inngikk avtale om omplassering til en annen hjelpepleierstilling i kommunen. Avtalen ble inngått etter en episode med bruk av tvang overfor en psykisk utviklingshemmet klient. Episoden var etter Høyesteretts vurdering en klar overtredelse av sosialtjenesteloven. Det var ikke grunnlag for å kritisere kommunens framgangsmåte. Avtalens innhold ga ikke grunnlag for tilsidesettelse etter avtaleloven 36. Arverett. Testament 8. IHR Dom Nr. 465/2004 Kære. Skifte af dødsbo. Arveafgift. Beskatning. Overgangsbestemmelser. Dissens. Sysselmandens i Reykjavíks bestemmelse af arveafgift blev omtvistet. Arveladeren afgik ved døden den 29. december 2003 og arvingerne fik bevilling den 16. februar 2004 til privat skifte af hans dødsbo. En boopgørelse blev indgivet til sysselmanden den 13. april På dette tidspunkt var gældende lov nr. 83/1984 om arveafgift. Den 26. marts blev en ny lov vedtaget om samme emne og den blev kundgjort den 31. s.m. Den nye lov indeholdt i 21 en bestemmelse om at loven skulle træde i kraft den 1. april 2004 og finde anvendelse på skifte af dødsboer efter de personer, som døde denne dag eller senere. Endvidere blev det fremhævet at fra samme tidspunkt ophævedes lov nr. 83/1984. Højesteret konkluderede at ifølge den direkte ordlyd i bestemmelsen havde den 13. april 2004 ikke været gældende nogen lovgivning om betaling af arveafgift efter de personer som var afgået ved døden inden den 1. april Dette kunne ikke ændres på, selv om lovgivningsmagtens mening eventuelt havde været at anordne dette anderledes, eftersom 40 i grundloven fastslår at ingen skat kan pålægges uden ved lov. Det fandtes derfor at sysselmanden ikke havde haft lovhjemmel til at bestemme arveafgiften hos arvingerne i henhold til den anførte boopgørelse, idet der ikke på dette tidspunkt var trådt i kraft en provisorisk lovbestemmelse til ændring af lov nr. 14/2004, der blev indført med vedtagelse af lov nr. 15/2005, hvor det blev foreskrevet at bestemmelserne i lov nr. 83/1984 skulle finde anvendelse på skifte af dødsboer efter de personer, som var afgået ved døden inden den 1. april Sysselmandens afgørelse blev derfor annulleret og det blev fastslået at arvingerne ikke skulle betale nogen som helst arveafgift af arven fra det omtalte dødsbo. Dissens. 9. SHD Beslut NJA 2004 s. 529 Boutredningsman. I dödsbo förordnad boutredningsman ansågs inte böra entledigas på ansökan av dödsbodelägarna när mot dödsboet gjordes gällande anspråk som var tvistiga. Lagrum: 19 kap. 6 ärvdabalken. Jfr Nord. Domss. nummer 1/2003 ref nr 9 (s. 8). Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 10. NHRDom Rt s Avtalerett. Ugyldig kjøpsavtale (mot lov og ærbarhet) Selger og kjøper av konsesjonspliktig landbrukseiendom avtalte at kjøper skulle betale et hemmelig tillegg til den offisielle kjøpesummen. Ved tvist om betaling av tillegget reiste selgeren sak om dette. Høyesterett fant at tilleggsavtalen var ugyldig, da den stred mot lov og ærbarhet, jf. NL Landbruksmyndighetene varslet at de ville vurdere ny behandling av konsesjonssøknaden dersom tilleggsbeløpet ble betalt.

9 11. SHD Dom NJA 2004 s. 682 Avtals ogiltighet. Lagstridig handling. Entreprenad. Skäligt belopp. Fast pris. Löpande räkning. Svartjobb. Kvittolöst arbete. Den som träffat avtal med annan om arbete som skulle utföras åt denne för visst pris, vilket förutsatt att kvitto inte skulle lämnas och att intäkterna inte skulle deklareras, har inte ansetts vara berättigad att påfordra betalning för arbetet med högre skäligt belopp, när kvitto krävts. Jfr Nord. Domss s. 53 och Nord. Domss. nummer 1/2003 ref nr 11 (s. 9). 12. SHD Dom NJA 2004 s. 862 Acceptfrist. Avtal. Prisavdrag. Tomträtt. Makarna A och makarna B var parter i ett mål vid en tingsrätt angående prisavdrag på grund av fel i tomträtt. Under förlikningsförhandlingar avgav makarna A ett anbud innebärande att makarna B skulle utge visst belopp till dem. Makarna B avslog anbudet och avgav i samband därmed ett eget anbud innebärande att de skulle erlägga ett väsentligt lägre belopp till makarna A.Dessa meddelade att de inte godtog anbudet utan efterlyste ett högre anbud. Makarna B skickade genom ombud lördagen den 25 mars 2000 ett meddelande per telefax till makarna A:s ombud att anbudet på det lägre belopp som makarna B erbjudit kvarstod. På grund av semester fick A:s ombud inte del av anbudet förrän den 4 april. Han skickade det vidare till makarna A, som troligtvis nåddes av ombudets besked den 6 april. Den 18 april skickade makarna A, genom sitt ombud, ett telefaxmeddelande enligt vilket de accepterade anbudet. Makarna B meddelade den 20 april att accepten avvisades såsom för sent inkommen. Högsta domstolen ansåg att acceptfristen, huvudsakligen bestående i betänketid, på drygt tre veckor med hänsyn till omständigheterna var längre än vad makarna B, när de avgav anbudet, skäligen kunde ha beräknat gå åt för att besvara anbudet. Makarna A:s accept hade därför kommit makarna B till handa efter det att acceptfristen enligt 3 avtalslagen hade gått ut, varför något avtal inte kunde anses ha ingåtts. Lagrum: 3 avtalslagen (1915:218). Tolking. Forutsetninger 13. NHRDom Rt s Selskapsrett. Aksjekjøp Overdrageren av aksjer i et boligselskap ble ikke godkjent av selskapets styre. Vedtaket om nektelse ble senere omgjort. Ut fra en tolking av kontrakten lest i sammenheng med aksjeloven 4-17 første ledd kom Høyesterett til at styrets vedtak om nektelse ikke alene medførte bortfall av kjøpekontrakten. På grunnlag av den ulovfestete lojalitetsplikten i kontraktsforhold, som partene ikke kunne avtale seg bort fra, måtte kjøper gi selger en sjanse til å få styrets godkjennelse før kontrakten ble krevet bortfalt. Dissens 3-2. Lempning. Endrede forhold 14. DHR Dom UfR 2004 s. 2894/2 Aftaleret. Konkurrenceklausul. Lempelse af konventionalbod. To personer, der gennem fælles selskaber havde drevet virksomhed med frysehuse, spedition og transport, indgik aftale om opdeling af selskaberne og en konkurrenceklausul, hvorefter A var uberettiget til at beskæftige sig med drift af frysehuse, mens B var uberettiget til direkte eller indirekte at beskæftige sig med speditions- og transportvirksomhed under enhver form. «For hver gang overtrædelse finder sted», skulle der betales en konventionalbod på DKK. Ved arrangement af 4 transporter havde B i 4 tilfælde overtrådt konkurrenceklausulen. Det fandtes uklart, hvad der var ment med «hver overtrædelse», og en bod af den nævnte størrelse skulle dække mange forskellige former for overtrædelse af konkurrenceklausulen. Det var endvidere uklart, i hvilket omfang overtrædelserne havde 9

10 10 haft betydning for A s indtjeningsmuligheder. Konventionalboden for de 4 forhold blev herefter nedsat efter aftalelovens 36 til kr. Bankrett Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. Se dom nr 68, DHR Dom UfR 2004 s DHR Dom UfR 2004 s Ekspropriation. Erstatningsudmåling. Et areal i en kommune på Færøerne var udlagt til bådehuse. I 1979 blev det af kommunen ved ændring af en byggevedtægt besluttet at udvide havnen med bl.a. dette areal. Ekspropriationen skete i I mellemtiden havde kommunen foretaget udsprængning, planering og vejanlæg og andre arbejder, som i væsentligt omfang havde øget arealets egnethed til og dermed værdi som bådehusgrund. Denne værdistigning havde ejeren ikke krav på at få erstattet. 16. DHR Dom UfR 2005 s. 590 Ekspropriation. Forventningsværdi. Der var grundlag for en forventning om, at et landbrugsareal i en ikke fjern fremtid ville kunne anvendes til erhvervsbyggeri. Den økonomiske værdi af denne forventning skulle tages i betragtning ved udmålingen af erstatningen for afståelse i 2000 af arealet til et motorvejsanlæg, selv om den 7 år tidligere tagne beslutning om og efterhånden mere detaljerede planlægning af dette motorvejsanlæg indebar, at det med stadig større sikkerhed måtte forudses, at arealet skulle eksproprieres til anlægget og derfor ikke ville kunne anvendes til erhvervsbyggeri. Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 17. FHD HD:2004:85 Process. Interimistiska förordnanden. Skadestånd. Skadestånd till följd av säkringsåtgärd. A hade varit misstänkt för grova bedrägerier och andra brott. Egendom tillhörande A hade på begäran av förundersökningsledaren belagts med kvarstad för säkerställande av målsäganden B:s ersättningsanspråk. B hade i förundersökningen ställt krav på kvarstad och, sedan A överklagat beslutet om kvarstad, i sitt bemötande i hovrätten yrkat att det skulle stå fast. Fråga om B var skyldig att ersätta A för skada som eventuellt orsakats A genom kvarstad. Ansågs att sökandet av kvarstad var en tjänsteåtgärd av förundersökningsmyndighetern och att målsäganden B trots ovannämnda åtgärder inte ådrog sig skadeståndsskyldighet gentemot A. TvångsmedelsL 3 kap. 2 2 mom. 18. FHD HD:2004:92 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Ersättning för olagligt anhållen eller häktad. Tingsrätten hade dömt en person (A), som varit anhållen och häktad, till två år fängelse och förordnat att han fortfarande skulle hållas häktad. Hovrätten förkastade åtalet. A hade innan tingsrättens dom gavs försökt fly från domstolens sammanträde och i samband med detta begått brott. Han hade också flytt från en fångtransport och ännu efter att tingsrätten givit sin dom på nytt försökt fly. Fråga om A hade rätt att för tiden efter flyktförsöken få ersättning av staten för lidande till följd av frihetsberövandet. Med hänsyn till omständigheterna ansågs A ha rätt till ersättning.

11 19. NHRDom Rt s Erstatningsrett. Erstatning for tapt eierinntekt i aksjeselskap Hovedaksjonæren som også var den viktigste arbeidstaker i et aksjeselskap, ble skadet i en trafikkulykke. Skadevolderens forsikringsselskap erkjente ansvar for tapte lønnsinntekter. Høyesteretts flertall fant at skadelidte ikke kunne kreve erstatning for tapt eierinntekt i form av aksjeutbytte som følge av at skaden reduserte selskapets inntekter. Dissens 3-2. Heller ikke selskapet kunne kreve erstatning for tapte inntekter. 20. NHRDom Rt s Erstatningsrett. Mobbing. Arbeidsgivers ansvar En arbeidstaker påsto at mobbing på arbeidsplassen hadde gjort ham 100 % ufør på grunn av depresjon. Høyesterett fant etter konkret bevisvurdering at det ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet hos arbeidsgiveren, og frifant arbeidsgiveren for erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven SHD Dom NJA 2004 s. 566 Trafikskadeersättning. Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka. Dissens, dock endast i fråga om motiveringen. Lagrum: 8, 9 och 11 trafikskadelagen (1975:1410), 5 kap.7 skadeståndslagen (1972:207) samt 26 väglagen (1971:948). 22. SHD Dom NJA 2004 s. 609 Trafikskadeersättning. Allmän förmögenhetsskada. Den som var brukare, men inte ägare, av fordon som skadats i följd av trafik med motordrivet fordon har i visst fall inte ansetts vara berättigad till trafikskadeersättning för allmän förmögenhetsskada. Lagrum: 9 trafikskadelagen (1975:1410) och 5 kap.7 skadeståndslagen (1972:207). 23. SHD Dom NJA 2004 s. 662 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. EES-avtalet. EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för statens skyldighet att ersätta enskilda för skador som vållats dem genom sådana överträdelser av skyldigheterna enligt EES-avtalet som kan tillskrivas staten. Dissens. Lagrum: 3 kap. 7 skadeståndslagen (1972:207), 2 lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) samt p. 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 24. DHR Dom UfR 2004 s Familieret. Samværsret. Nægtelse af samværsret for fader, mens børnesagkyndig undersøgelse stod på, var sagligt velbegrundet i faderens forhold og ikke i strid med EMRK art. 8. At afgørelsen byggede på den fejlagtige opfattelse, at bestemmelserne om samværsret i svensk hovrättsdom ikke var gældende i Danmark, kunne ikke medføre afgørelsens ugyldighed, da afgørelsen var velbegrundet i de udviste forhold. 25. DHR Dom UfR 2005 s. 363 Familieret. Forældremyndighed. Forældremyndighed over 7-årig pige efter skilsmisse tillagt faderen. Begge forældre var velegnede til at varetage forældremyndigheden. Uanset hvem af forældrene der fik forældremyndigheden, ville pigen kunne forblive i vante omgivelser og bevare en tæt kontakt med 11

12 12 sin lillesøster, som moderen havde forældremyndigheden over. Faderen ville imidlertid bedst kunne sikre, at hun bevarede en nær tilknytning til begge forældre. 26. FHD HD:2004:76 Familjerätt. Barn och föräldrar. Återlämnande av barn. Haagkonventionen. En finsk moder hade olovligen underlåtit att efter sommarvistelse i Finland återlämna sina och sin tidigare makes gemensamma barn, i åldern 12 och 9 år, till Förenta Staterna, där barnen var bosatta. Fråga om det förelåg hinder mot återlämnande på grund av att barnen motsatt sig återlämnandet. Framhölls att ett avgörande om återlämnande av barn inte har att göra med frågan om hur vårdnanden, barnets boende eller umgängesrätten borde regleras för framtiden. Ansågs att barnens åsikt i detta fall inte kunde tillmätas betydelse som hinder mot återlämnande, dels med hänsyn till att barnen inte kunde antas ha rätt uppfattning om vad återlämnande innebär/inte innebär, dels med hänsyn till att utredningen inte pålitligt utvisade att barnens inställning grundade sig på deras egen fria vilja. Art. 13(2) Haagkonventionen om civila aspekter av olagligt internationellt bortförande av barn, L angående vårdnad om barn och umgängesrätt 34 1 mom. 3 p. Se dom nr 86, FHD HD:2004: FHD HD:2004:118 Familjerätt. Föräldra och barn. Umgängesrätt. Enligt ett förordnande som hovrätten givit fick ett fyra år gammalt barn träffa sin far om barnet så önskade. Eftersom avgörandet inte var förenligt med barnets bästa och inte verkställbart återförvisades ärendet till hovrätten för att behandlas på nytt. 28. FHD HD:2004:129 Familjerätt. Barn och föräldrar. Återlämnande av barn. Verkställighet. Haagkonventionen. Högsta domstolen hade vid beslut (HD:2004:76) om återlämnande av barn som olovligen kvarhållits i Finland ansett att barnens åsikt inte utgjorde hinder mot återlämnande. Fråga bl.a. om barnens vilja eller dess betydelse kunde omprövas i samband med verkställighet av domstolens förornande om att barnen skulle återlämnas. Ansågs att sådan omprövning endast kunde ske ifall en väsentlig förändring skett i de relevanta omständigheterna. Då så inte var fallet förordnades att verkställandet av Högsta domstolens beslut om återlämnande skulle slutföras. (Dissens 4-1 om grunderna.) L om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt 21, 33 3 mom., L angående vårdnad om barn och umgängesrätt 46, UtsökningsL 10 kap 1 1 mom. Se dom nr 74, IHR Dom Nr. 1/2004 Se kjennelse nr 61, NHRKjennelse Rt s NHRDom Rt s Overprøving av vedtak om omsorgsovertagelse av barn Fylkesnemndas vedtak om å overta omsorgen for en pike som nå var 7 1/2 år gammel og som hadde vært i fosterhjem i tre år, ble opprettholdt. Ved tilbakeføring til foreldrene ville det være fare for skadevirkninger av betydning på lengre sikt. Foreldrene fikk rett til samvær med overnatting en helg hver fjerde uke.

13 13 Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 30. FHD HD:2004:104 Familjerätt. Äktenskap. Äktenskapsskillnad. Underhåll till make. Makarnas äktenskap hade varat i 16 år. Hustrun hade inte arbetat utanför hemmet under denna tid, vilket bl.a. berott på det äldsta barnets sjukdom och att mannens tidvis arbetat utomlands. Mannen ansågs skyldig att betala underhållsbidrag till hustrun under betänketiden för äktenskapsskillnad, men inte efter det äktenskapet blivit upplöst genom äktenskapsskillnad. ÄktenskapsL 46 1 mom., 47, 48 1 mom. 31. FHD HD:2004:107 Särskilda kontraktsförhållanden. Överlåtelse av fast egendom. Formen för fastighetsöverlåtelse. Äktenskap En änka, som hade giftorätt i sin makes egendom, överlät enligt ett gåvobrev sin ägarandel i sin makes dödsbo, som enbart omfattade en fastighet. Eftersom bodelning inte hade förrättats och något beslut om sättet att betala utjämning således inte hade bestämts, ägde änkan inte ännu vid tidpunkten för gåvan ens någon kvotdel av dödsboets fastighet. Föremål för överlåtelsen var endast änkans rätt att med stöd av giftorätt få utjämning av makens arvingar. Gåvobrevet behövde således inte upprättas i den form som föreskrivs i 2 kap. 1 jordabalken. (Dissens 4-1 om grunderna). Jordabalken 2 kap. 1, 4 kap. 2 1 mom., ÄktenskapsL mom. Samboerforhold 32. SHD Beslut NJA 2004 s. 542 Fastighet. Samboförhållande. Bodelning. På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, hade senare under samboförhållandets bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Varken tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten ansågs utgöra sådan egendom som kunde vara föremål för bodelning enligt lagen om sambors gemensamma hem. Lagrum: 2 och 5 lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem samt 2 kap. 1 jordabalken och 7 kap. 4 äktenskapsbalken. Jfr Nord. Domss s. 84 och 1996 s. 338 (samt NJA 1966 s. 509 och NJA 2000 s. 521). Forsikringsrett 33. FHD HD:2004:99 Försäkringsrätt. Olycksfallsersättning. Patientskada. Orsakssamband. Konkurrerande skadeorsaker. A hade hoppat ned på marken från förarsitsen i en traktor och skadat vänstra foten. Senare hade man upptäckt att båtbenet brutits och splittrats samt konstaterat en Charcot -ledutveckling i foten. A sökte ersättning på grund av olycksfallsförsäkring. Fråga om vilken andel olycksfallet, A:s diabetes och försenad diagnos hade i uppkomsten av fotskadan. Bristfällig röntgenundersökning och därpå följande felaktig instruktion till patienten samt försenad diagnos av båtbensbrottet ansågs ha varit väsentliga orsaker till att obotlig Charcotledutveckling uppstått i often. Följaktligen fråga om ersättning skulle utgå ur olycksfallsförsäkring. Utgående från en bedömning av förhållandet mellan olycksfallsförsäkring och patienskadelagens ersättningssystem ansågs att A ändå hade rätt till ersättning för skadan på grund av olycksfallsförsäkringen.

14 NHRDom Rt s Skadeforsikring. Avkortning. Identifikasjon Under pengetransport utført av et transportselskap med verditransportforsikring og ansvarsforsikring, ble det ranet 3,5 M kroner tilhørende to sparebanker. På grunn av uaktsomhet hos transportselskapet var vilkåret for avkortning/bortfall av erstatning oppfylt overfor transportselskapet, jf. FAL 4-8. Høyesterett fant at det var avtalt gyldig forsikringsrettslig identifikasjon av sparebankene og transportselskapet, FAL 4-11 og avtaleloven 36, og frifant forsikringsselskapet for bankenes krav på erstatning. 35. NHRDom Rt s Forsikringsrett. Regress mellom forsikringsselskaper. Grov uaktsomhet En skolebrann var forårsaket av at en 15-årig gutt hadde fyrt av en kinaputt med en lighter han hadde fått låne av en tilstedeværende 16-årig gutt. Guttene var ansvarsforsikret, og spørsmålet var om skolens forsikringsselskap kunne kreve regress fra guttenes forsikringsselskap, jf. skadeserstatningsloven 4-3 og forsikringsavtaleloven 7-6. Høyesterett fant at begge guttene hadde opptrådt grovt uaktsomt, og at regresskravene måtte føre fram. Et mindretall fant at den eldre gutten ikke hadde vært grovt uaktsom. Dissens SHD Dom NJA 2004 s. 534 Försäkringsavtal. Företagsinteckning. Bank. Tolkning av försäkringsavtal. Till säkerhet för en kredit som en bank beviljat ett handelsbolag hade banken säkerhet i bl.a företagshypotek. I målet uppkom fråga huruvida banken, såsom innehavare av företagshypotek, enligt försäkringsavtalet hade en självständig rätt till försäkringsersättningen som innebar att försäkringsbolaget mot banken inte kunde åberopa att försäkringstagaren själv framkallat försäkringsfallet. Domstolarna fann att banken inte hade någon sådan självständig rätt. Lagrum: 18, 36 och 54 lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Jfr Nord. Domss s. 300 och 1992 s. 485 samt NJA 2001 s Immaterialrett Firma. Fotografier Opphavsrett 37. DHR Dom UfR 2004 s Ophavsret. Arrangementsbeskyttelse. Oplysninger om igangværende fodboldkampe. Højesteret fastslog i 1982 (UfR 1982 s. 179/2), at Dansk Boldspil-Union som arrangør af fodboldkampe kunne modsætte sig, at der i radio og TV bringes oplysninger om forløbet af samtidigt spillede fodboldkampe før kampenes afslutning, uanset hvorledes oplysningerne er tilvejebragt. Højesteret fastslog nu, at denne arrangementsbeskyttelse ikke kunne udstrækkes til at omfatte viderebringelse af oplysninger om stillingsresultater, målscorere m.v. i igangværende fodboldkampe, når oplysningerne herom er indhentet fra tv-transmissioner, radioreportager, internetsider eller andre kilder, hvor de er offentliggjort af eller aftale med arrangøren.

15 15 Patent Varemerker 38. IHR Dom Nr. 206/2004 Varemærke. Firma. Dagbøder. Den danske medicinale virksomhed Pharma Nord ApS som havde solgt sin produkter, bl.a. vitaminer og kosttilskud her i landet siden 1988, havde fået varemærket Pharma Nord registreret i 1994 for alle varer i vareklassen for bl.a. medicin, vitaminer og kosttilskud. Efter at P A/S startede at bruge firmanavnet PharmaNor i året 2002, og fik det registreret som varemærke i vareklasse for annonceringsvirksomhed, reklamer m.v. krævede Pharma Nord ApS at P A/S holdt op med at bruge navnet. Parterne var uenige om hvor vidtstrakt beskyttelse varemærket hos P A/S nyder overfor varemærket hos Pharma Nord ApS. Hoveddelen af virksomheden hos P A/S bestod i import og engrossalg af medicin, hvorimod Pharma Nord ApS ikke solgte medicin her i landet. Dets varer blev solgt i apoteker samt i almindelige forretninger. Der blev henvist til at Pharma Nord ApS var indehaver af et registreret varemærke som omfattede alle klasser af medicin og at det beskyttede ham mod uhjemlet brug hos P A/S af navnet i sin virksomhed. Det fandtes godtgjort at varemærkelovens betingelser var opfyldt om at brug af navnet omfattede lignende eller samme slags varer eller tjenesteydelser som varemærkeretten omfattede. Der fandtes endvidere at foreligge en forvekslingsrisiko, idet begge firmaer solgte deres varer til apoteker. Betingelserne i varemærkelovens 4, stk. 1 fandtes at være opfyldt og det konkluderedes at P A/S var uberettiget til at bruge navnet PharmaNor i sin erhvervsvirksomhed. 39. NHRDom Rt s Varemerke. Domenenavn Bruken av domenenavnet «volvoimport.no» krenket det registrerte varemerket Volvo, jf. varemerkeloven 4 og 6 og relevant praksis. Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) 40. DHR Kendelse UfR 2004 s Eneforhandleraftale. Værnetingsklausul. Dansk eneforhandler kunne i medfør af EF-domskonventions art. 5, stk. 1, anlægge sag mod leverandøren - en tysk virksomhed - i Danmark. En værnetingsklausul i eneforhandlingsaftalen fraveg ikke med fornøden sikkerhed lovens ordning. Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett 41. SHD Utslag NJA 2004 s. 804 Konkurrens. Europeiska gemenskapen. Förhandsavgörande. Ett villkor i ett standarsavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått föbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 konkurrenslagen när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Ett förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ansågs inte behöva inhämtas. Lagrum: 6 och 7 konkurrenslagen (1993:20), 36 avtalslagen (1915:218), artikel 81 och artikel 234 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

16 16 Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens 42. DHR Dom UfR 2005 s. 181 Konkurs. Spørgsmål om pant for gammel gæld. Et holdningselskab kautionerede for et legetøjsfirmas kassekredit i en bank mod at få fakturatransport i henhold til gældsbrevslovens 31 i legetøjsfirmaets kundefordringer. Kassekreditten og selvskyldnerkautionen var oprindeligt på 1,8 mio. DKK, men begge dele blev over årene forhøjet til 2,5 mio. DKK. Ordningen fungerede sådan, at legetøjsfirmaets kunder betalte til kautionisten, som straks overførte de indbetalte fakturabeløb til legetøjsfirmaets kassekredit. Da legetøjsfirmaet gik konkurs, opstod der tvist mellem konkursboet og kautionisten om retten til kundeindbetalinger i henhold til denunciationer foretaget i omstødelsesperioden - om der forelå sikkerhedsstillelse for gammel gæld. Højesteret udtalte, at panteretten i kravene i henhold til de enkelte fakturaer først er etableret ved transportpåtegningerne på fakturaerne og sikret ved meddelelse herom til debitorerne. «I en sag som den foreliggende med såvel vekslende kredit som vekslende sikkerhedsstillelse må omstødelsesperioden betragtes som en enhed, således at udviklingen i den samlede gæld og sikkerhedsstillelse i perioden sammenlignes. Kun i det omfang, kreditor inden for omstødelsesfristen har modtaget sikkerhed for et beløb, der overstiger den samtidige gældsstiftelse kan sikkerheden anses for tilsagt for gammel gæld.» Beregningen heraf skulle ske på grundlag af kredittens og sikkerhedens størrelse ved omstødelsesperiodens begyndelse og konkursdagen («fristdagen»). Ved den konkrete udmøntning heraf - og fastsættelsen af beviskravene - delte rettens vej sig i et flertal på 3 dommere, som ikke fandt det «godtgjort, at der i omstødelsesperioden er sket sikkerhedsstillelse for gammel gæld», mens 2 dommere ud fra de foreliggende taloplysninger fandt det «ubetænkeligt at lægge til grund», at kautionistens risiko var blevet reduceret med et betydeligt beløb i perioden. 43. FHD HD:2004:69 Konkurs. Återvinning till konkursbo. Skaderekvisit. Koncern. Mellan bolag som ingick i samma försäkringskoncern hade bolag A:s skuld till bolag B säkrats genom kreditförsäkring från bolag C. Senare hade bolag C sålts till en utomstående ägare. I samband med denna transaktion hade bolag B befriat bolag C från ansvaret p.g.a. kreditförsäkringen. Efter det bolaget B försatts i konkurs väckte konkursboet återvinningstalan eftersom befriandet av C från ansvaret för B:s fordringar skett utan vederlag. Motparten bestred talan med åberopande av att skaderekvisitet för återvinning inte var uppfyllt, eftersom försäljningen av bolag C och den därmed sammanhängande ansvarsbefrielsen för C hade medfört ekonomiska fördelar för hela koncernen och även för bolag B. Det som anförts ansågs inte innebära att skaderekvisitet inte uppfyllts. Återvinningstalan godkändes. L om återvinning till konkursbo 6 1 mom., 6 3 mom. 44. FHD HD:2004:77 Konkurs. Återvinning till konkursbo. Konkursgäldenären hade före konkursen sålt ett parti aktier i ett bolag till en närstående till ett nominellt pris. Konkursboet yrkade på återvinning av aktierna på grund av att överlåtelsen hade egenskap av gåva. Motparten hävdade att aktierna vid köpet varit värdelösa. Fråga om de grunder på vilka det sålda aktiepartiets värde skulle bestämmas. Ansågs att det avkastningsvärde käranden åberopat inte kunde tillmätas avgörande betydelse bl.a. på grund av bolagets relativt korta verksamhetstid före köpet. Å andra sidan konstaterades att det värde som svaranden åberopat grundade sig på likvidationsvärdet av bolagets enskilda tillgångar men att detta inte kunde anses motsvara aktiernas substansvärde i going concern. Återvinning godkändes. (Dissens 4-1 i fråga om återvninningsbeloppet.) L om återvinning till konkursbo 6, 8.

17 45. FHD HD:2004:115 Insolvens. Företagssanering. Återvinning vid saneringsförfarande. Koncernbidrag. Ett moderbolag hade gett koncernbidrag till ett dotterbolag som det ägde nästan helt, i syfte att täcka dotterbolagets finansieringsbehov. Sedermera inleddes ett saneringsförfarande för moderbolaget och dotterbolaget försattes i konkurs. Utredaren i moderbolagets saneringsförfarande yrkade på återvinning av koncernbidraget. Fråga om koncernbidraget kunde betraktas som gåva och förordnas återgå i samband med företagssaneringen som gällde moderbolaget. Dotterbolagets konkursbo ansågs inte ha visat att moderbolaget skulle ha erhållit vederlag för de koncernbidrag som det gett till dotterbolaget. Bidraget förordnades återgå. L om återvinning till konkursbo 3 2 mom. 1 punkten, 6 1 mom., 8, L om sanering av företag SHD Beslut NJA 2004 s. 777 Konkurs. Abandonering. En konkursförvaltare ansågs ha haft rätt att avstå (abandonera) egendom till förmån för konkursgäldenären. Konkursförvaltaren ansågs vid sådant förhållande ha haft rätt att återta beslutet. Lagrum: 3 kap. 3 och 7 kap. 8 konkurslagen (1987:672). 47. SHD Beslut NJA 2004 s. 888 Konkurs. Rättegångsfel. En hovrätts underlåtenhet i ett mål om försättande i konkurs att låta gäldenären få del av skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande har ansetts utgöra ett rättegångsfel av sådant slag att det kunnat antas ha inverkat på målets utgång. Gäldenären bereddes tillfälle att i Högsta domstolen bemöta innehållet i handlingarna. Med hänsyn till omständig- heterna ansågs felet härigenom ha blivit avhjälpt. Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud. Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom 48. DHR Dom UfR 2005 s Køb af fast ejendom. Forkøbsret. Vanhjemmel. Ved indgåelse af købsaftale om en fast ejendom var køber bekendt med, at kommunen havde tinglyst forkøbsret til ejendommen. Salget var derfor med forbehold af, at kommunen ikke udnyttede sin forkøbsret, og køber havde ikke krav på erstatning for vanhjemmel, fordi handlen ikke kunne gennemføres, idet kommunen gjorde forkøbsretten gældende. 49. FHD HD:2004:78 Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden. Köp av fast egendom. Fel. Prisavdrag. Makarna A och B hade köpt av C en villafastighet. Av köpebrevet framgick att fuktskador konstaterats på byggnaden och att köparen gjorts medveten om att den närmare omfattningen av skadorna eller konsekvenserna av dem inte utretts. Vidare innehöll köpebrevet en klausul som uteslöt säljarens ansvar för fuktskador på byggnaden. Senare hade man konstaterat att huset var behäftat med betydande byggnadsfel, vilka var orsaken till att fuktskador uppkommit. Fråga om friskrivningsklausulens inverkan på köparens rätt att 17

18 18 kräva prisavdrag på grund av nämnda byggnadsfel. Ansågs att friskrivningsklausulen inte uteslöt ansvar för säljaren på grund av de konstaterade felen i byggnadens konstruktion och prisavdrag medgavs. Fråga även om byggnadens värde till följd av utförda reparationsarbetena stigit så att värdestegringen skulle beaktas vid bestämmandet av prisavdraget. Ansågs att reparationen inte innebar sådan förlängning av byggnadens livstid eller kvalitet som skulle beaktas vid bedömningen av prisavdragets belopp. JB 2 kap 9, 17, 22. Se dom nr 31, FHD HD:2004: FHD HD:2004:124 Särskilda kontraktsförhållanden. Köp av fast egendom. Tolkning av köpevillkor. En fastighet hade köpts för uppförande av ett köpcentrum. I köpebrevet hade priset lämnats att bero av våningsytans storlek enligt den detaljplan som skulle fastställas av kommunen. Fråga om hur prisvillkoret, i synnerhet hänvisningen till våningsyta, skulle tolkas beträffande en galleria samt parkeringshallen och vissa accessoriska utrymmen som tilläts enligt bestämmelserna i planen. Eftersom parterna inte definierat vad som skulle avses med våningsyta ansågs tolkningen böra utgå från den innebörd begreppet hade i byggnadslagstiftningen. Således ansågs att gallerians yta skulle beaktas som våningsyta, men däremot inte parkeringshallen eller de accessoriska utrymmena. (Delvis dissens 4-1.) Kjøp av løsøre 51. FHD HD:2004:123 Avtalsrätt. Konsumentskydd. Kontroll av oskäliga avtalsvillkor. Garanti. Ändringssökande i beslut av marknadsdomstolen. Ett bolag hade gett en begränsad garanti för de mobiltelefoner det tillverkade. Enligt avtalsvillkoren gick garantin ut på att produkten, då den för första gången såldes till den slutliga köparen, inte hade material- eller konstruktionsfel och inte heller brister till följd av arbetets kvalitet. Tillverkaren skulle under garantitiden reparera den felaktiga produkten eller ersätta den med en annan produkt. Enligt ett villkor i garantiutfästelsen svarade bolaget dock inte för indirekta skador eller kostnader. Fråga om den begränsade garantin som bolaget givit för sin produkt skulle anses vara en i 5 kap. 20 konsumentskyddslagen avsedd särskild utfästelse, enligt vilken säljaren enligt detta lagrum skulle vara skyldig att ersätta även den indirekta skada köparen lidit till följd av fel i varan. Garantin ansågs inte utgöra sådan särskild utfästelse. Fråga även om det inskränkande villkoret i garantin beträffande indirekta skador skulle förbjudas enligt 3 kap. 1 konsumentskyddslagen, eftersom det inte angavs att säljarens ansvar enligt tvingande bestämmelser i 5 kap. konsumentskyddslagen omfattade även indirekta skador ifall av vårdslöshet (culpa) hos säljaren. Grunder för förbud ansågs inte föreligga, då det framgick av villkoren att garantin inte uteslöt eller inskränkte några rättigheter som följer av tvingande lagstiftning. KonsumentskyddsL 3 kap 1, 5 kap. 20. Leie. Leasing 52. DHR Kendelse UfR 2005 s. 668 Lejeret. Mangler ved det lejede. Modregning i lejen med afholdt udgift til selvafhjælpning. En lejlighed var udlejet med opvaskemaskine. Udlejer havde vedligeholdelsespligten, herunder pligten til om nødvendigt at foretage udskiftning. Maskinen gik i stykker. En af lejer hidkaldt montør anbefalede udskiftning for knap DKK i stedet for en reparation, der ville koste ca DKK, da vaskemaskinen var gammel. Med videregivelse af disse oplysninger krævede lejer afhjælpning af udlejer inden en vis frist. Udlejer reagerede ikke, og lejer foretog herefter udskiftning og modregnede udgiften i lejen, hvorefter udlejer ophævede lejemålet. Højesteret fandt (med stemmerne 4-1) denne ophævelse uberettiget, idet lejer havde været berettiget til udskiftning, da udlejer ikke havde reageret på den nærmere begrundede opfordring til at foretage afhjælpning ved reparation eller udskiftning. Eksis-

19 tensen og størrelsen af lejers refusionskrav havde endvidere den fornødne klarhed til, at kravet kunne anvendes til modregning i udlejers krav på betaling af leje. 53. SHD Beslut NJA 2004 s. 641 Hyra. Deposition. Hyresgäst ansågs berättigad att efter ställande av säkerhet - hos länsstyrelsen deponera hyresbelopp för påstådd motfordran på hyresvärden utan närmare prövning om sökanden hade fog för sitt påstående att han var berättigad till avdrag för sin motfordran. Lagrum: 12 kap. 21 jordabalken Lån. Forvaring 54. DHR Dom UfR 2005 s. 295 Kontraktret. Lån. En flyvehistorisk forening indgik med flyvevåbnet aftale om lån af et udfaset jagerfly - uden beregning og uden tidsbegrænsning - bl.a. på vilkår, at foreningen, der ville bruge flyet til bl.a. flyopvisninger, skulle afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Da foreningen ikke betalte nogle brændstofregninger, ophævede flyvevåbnet låneaftalen og afskar foreningen fra at bruge flyet. Ophævelsen fandtes uberettiget, da betaling af brændstofregningerne ikke var knyttet til låneaftalen på en sådan måde, at manglende brændstofbetaling udgjorde misligholdelse af låneaftalen. Låneaftalen var derfor fortsat i kraft, og foreningen havde krav på at få udleveret flyet. Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer. 55. DHR Dom UfR 2004 s Kontraktret. Vederlag til rejseagent. SAS var bundet af en aftale mellem et rejsebureau og IATA til at yde et rejseagentvederlag, som gav fuld kompensation for det arbejde, agenten ydede til luftfartsselskabet. Efter i en årrække at have ydet vederlag i form af provision gik SAS over til «nettoprissætning», hvorefter SAS ikke længere betalte vederlag til agenturet i form af provision, men ved eget salg til slutkunder lagde et gebyr til nettoprisen, som agenturet skulle betale. Højesteret fastslog, at omlægningen ikke var i strid med IATA-aftalen. Nettoprissætningen indebar, at agenterne i forhold til SAS egne salgspriser opnåede en rabat, og at SAS herved ydede vederlag i overensstemmelse med IATA-aftalen. 56. DHR Dom UfR 2005 s. 735 Handelsagent. Godtgørelse og provision i forbindelse med opsigelse. Handelsagent havde krav på godtgørelse ved agenturgivers opsigelse, men ikke krav på provision af aftale indgået efter opsigelsesperiodens udløb, da der i agenturaftalen udtømmende var gjort op med retten til provision af salgsaftaler indgået eller opfyldt efter agenturforholdets ophør. Tjenesteytelser 57. NHRDom Rt s Erstatning for mangelfull prosjektering av molo. Lempning Et rådgivende ingeniørfirma var i lagmannsretten dømt til å betale ca. 31 M kroner i erstatning for mangelfull prosjektering ved bygging av en molo. Høyesteretts flertall kom til at skadelidte måtte bære en tredel av tapet, jf. skadeserstatningsloven 5-2. Tapet var ekstraordinært stort og langt over det påregnelige, og begge parter måtte anses ansvarlige. Dissens

20 20 Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon. 58. DHR Dom UfR 2005 s. 960 Transportret. En maskine blev under transport fra Danmark til England beskadiget. Ifølge en indhentet skønserklæring er det almindeligt, at der ikke er løfteangivelse på maskingods, der transporteres med lastbil fra Danmark til England, og som håndteres med palleløfter og gaffeltruck. Højesteret fandt «ikke grundlag for at fastslå, at det forhold, at godset var uden løftemarkeringer, kan anses for mangelfuld indpakning som angivet i CMR-lovens 25, stk. 1, litra b, uanset at der kunne ske omladning under transporten». Fragtføreren var derfor ikke ansvarsfri. 59. NHRDom Rt s Sjørett. Bergelønn Et tankskip fikk maskinproblemer og ba et skip i nærheten om assistanse. Tankskipet ble slept i to timer og førtifem minutter mens feilen ble utbedret. Det var ikke inngått avtale om bergning. Høyesterett fant at det ikke forelå rett til bergelønn, da skipet ikke var i fare, sjøloven 441a). Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter 60. NHRKjennelse Rt s Strafferett. Sedelighetsforbrytelse. Uskyldspresumsjonen Straffeloven 195 setter straff for seksuell omgang med barn under 14 år. Tredje ledd lyder:"villfarelse om alder utelukker ikke skyld." I dommen behandles spørsmålet om denne regelen strider mot uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2. Høyesterett tok ikke standpunkt til spørsmålet, idet lagmannsrettens dom ble opphevet på annet grunnlag. (Spørsmålet vil komme opp for Høyesterett på ny i 2005.) 61. NHRKjennelse Rt s Barnevern. Institusjonsplassering hindrer ikke senere straffeforfølgning En 17 år gammel gutt ble dømt til institusjonsplassering etter barnevernloven Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i EMK protokoll 7 art 4 var ikke til hinder for senere straffesak. Straffesaken ble ansett ikke å gjelde samme forhold. 62. NHRKjennelse Rt s Straffeprosess. Kildevern. Ytringsfrihet To journalister hadde publisert en rekke artikler om dørvakter ved utesteder og deres tilknytning til kriminalitet og kriminelle miljøer. Artiklene inneholdt uttalelser tillagt politikilder. Det ble iverksatt etterforskning for å få klarlagt eventuelle brudd på politiets taushetsplikt, noe som var en viktig samfunnsinteresse. Under henvisning til praksis etter EMK art. 10 om ytringsfrihet, og fordi reportasjene var i ytringsfrihetens kjerneområde, hvor kildevernet er nær absolutt, ble journalistene ikke pålagt å oppgi sine kilder, straffeloven NHRDom Rt s Strafferett. Forbudet mot dobbeltstraff Departementets vedtak om midlertidig bortfall av kjøperregistrering etter lov 24. juni 1994 om registrering som kjøper av fisk i første hånd av råfisk ble ansett å være truffet som ledd i straffeforfølgning og stengte for senere straffesak for de forhold som lå til grunn for vedtaket, EMK protokoll 7 art. 4.

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 7 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ole Gregers Hansen Perlegade 97 6400 Sønderborg Nævnet har modtaget klagen den 16. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere