ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ"

Transkript

1 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите Центар за контролу и превенцију заразних болести Центар за хигијену и хуману екологију Крагујевац, година

2 УВОД Анализа и праћење здравственог стања становништва представља основ за објективну идентификацију здравствених проблема и приоритета, дефинисање стратегије, мера и активности у здравственој заштити за решавање тих проблема, као и за очување и унапређење здравља становништва. Према постојећим дефиницијама, здравствено стање је опис - мерење здравља становништва према прихваћеним стандардима уз помоћ здравствених индикатора (показатеља). Циљеви процене здравственог стања становништва су: 1. Унапређење здравственог стања становништва 2. Идентификација приоритетних здравствених проблема 3. Праћење промена здравственог стања становништва током времена 4. Поређење са другим територијама 5. Одабир и усмеравање стратегија за решавање проблема За мерење здравственог стања становништва користе се показатељи, односно индикатори, који омогућавају директну или индиректну процену здравља. За процену здравственог стања становништва Шумадијског округа коришћени су подаци за оцену витално-демографске ситуације, оболевања и умирања становништва, рада и коришћења здравствене службе као и услова животне средине. Извори података су: медицинска документација (рутинске евиденције и извештаји здравствене службе), попис становништва, регистри виталних догађаја, епидемиoлошка истраживања, извештаји о квалитету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће јавних бунара, површинских и отпадних вода, квалитета животне средине и др. У циљу прегледнијег праћења и анализирања здравственог стања становништва, као и уочавања свих релевантних фактора који утичу на здравље популације овај извештај је подељена у више делова: витално-демографскe карактеристике обезбеђеност и коришћење ванболничке здравствене заштите обезбеђеност и коришћење болничке здравствене заштите морбидитет регистрован у ванболничкој здравственој заштити морбидитет регистрован у болничкој здравственој заштити епидемиолошка ситуација заразних болести здравствена исправност намирница стање животне средине

3 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ Општине Површина (км2) Број становника Аранђеловац Баточина Kнић Крагујевац Лапово Рача Топола Округ * Процена броја становника, 30. јун 2009.год

4 1. ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 1.1 БРОЈ И СТРУКТУРА СТАНОВНИКА У Шумадијском округу је од до године регистрован континуирани пад броја становника. У години процењен број становника за Шумадијски округ износио је што представља пад од 3,2% у односу на број становника из последње пописне године (2002. година). У истом периоду индекс пораста становништва има негативну вредност, -4,6. У Шумадијском округу у години маскулинитет (број мушкараца на жена) је био негативан (955 мушкараца на жена) што говори у прилог бољег здравственог стања становништва, јер је последица смањене смртности жена фертилне доби и продужења животног века (табела 1). Табела 1. Број становника према полу у Шумадијском округу у 2009 године Пол Број становника Мушки Женски Укупно Стопа маскулинитета 955 Један од најбољих показатеља здравственог стања становништва је очекивано трајање живота. У Шумадијском округу је достигло вредност од 73,46 (75,7 година за жене, а 71,3 године за мушкарце). У најразвијенијим земљама очекивано трајање живота је изнад 80 година. При процени демографске ситуације значајан показатељ је старосна структура становништва. Постоји више индикатора за анализу старости становништва, а један од њих је и биолошки тип становништва, који показује учешће појединих старосних категорија (0-14, 15-49, 50 и више година) у укупном броју становника. Са 39,5 % особа старости 50 и више година и са свега 14,6% млађих од 15 година, становништво спада у регресивни тип становништва (табела 2) Табела 2. Биолошки тип становништва Шумадијског округа у 2009 години Становништво према процени Старост из године Број % 0-14 година , година ,9 50 и више година ,5 укупно

5 Други показатељ старости становништва је просечна старост. Становништво је старо када је просечна старост изнад 30 година. У Шумадијском округу просечна старост у години износила је 41,4 године. Просечна старост жена је већа од просечне старости мушкараца (табела 3). Табела 3. Просечна старост становништва Шумадијског округа у 2009 години Територија Просечна старост становништва -мушкарци- Просечна старост становништва -жене- Просечна старост становништва -укупно- Шумадијски округ 39,7 година 42,4 године 41,4 године Индекс старости представља однос старих 60 и више година и особа млађих од 19 година. Гранична вредност за тај индикатор је 0,4, а вредност већа од 0,4 указује да је у популацији присутан процес демографског старења. У Шумадијском округу у години индекс старости је износио 0,8. Важан показатељ старости становништва је зрелост становништва, индикатор који говори о процентуалном учешћу особа старих 65 и више година у укупној структури становништва. Ако је зрелост већа од 10% становништво је врло старо (према критеријумима Уједињених Нација). У Шумадијском округу у години зрелост становништва је била 16,9%, та вредност говори да се ради о веома старом становништву. Дрво живота је графички приказ полне и старосне структуре становништва. Изглед графикона са узаном базом која представља најмлађе категорије становништва и најширим делом у средишњем делу графикона указује на старење становништва Шумадијског округа (графикон 1)

6 Графикон 1. Становништво Шумадијског округа према полу и старости Мушки Женски НАТАЛИТЕТ И ФЕРТИЛИЕТ Наталитет или рађање представља број живорођене деце на једној одређеној територији у току календарске године. Обично се наталитет изражава стопом наталитета која представља број живорођене деце на становника. У току године у Шумадијском округу живорођено је укупно деце, а стопа наталитета износила је 9,0 и та вредност је неповољне (повољне стопе наталитета су од 13 до 20 ). Фертилитет је као и наталитет позитивна компонента природног кретања становништва. Најчешће употребљаван индикатор фертилитета становништва је општа стопа фертилитета, која представља однос броја живорођених на хиљаду жена фертилне доби (15-49 година), на одређеном подручју у току једне године. Гранична вредност за општу стопу фертилитета је 50, испод те стопе сматра се да је фертилитет јако низак. У Шумадијском округу стопа фертилитета у години је 39,3%o.

7 1.3 МОРТАЛИТЕТ ОПШТА И СПЕЦИФИЧНА СТОПА МОРТАЛИТЕТА Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту природног кретања становништва, чији је ниво израз комплексног деловања биолошких, социјално-економских и других фактора (старост, ниво стандарда, структура морбидитета, обим и квалитет пружене здравствене заштите). Најчешће коришћен индикатор за анализу смртности становништва је општа стопа морталитета и представља број умрлих на једној територији на становника. Стопа морталитета (смртности) је висока ако је изнад 12. Општа стопа смртности у Шумадијском округу у години је износила 14,4. На ову ситуацију највише утиче велики удео старог становништва и низак наталитет. Табела 5. Старосна и полна структура умрлих и специфичне стопе морталитета на становника Шумадијског округа у години Старосна категорија Број умрлих Број умрлих Мушкарци Жене Укупно Специфична Број Специфична Број стопа умрлих стопа умрлих морталитета морталитета Специфична стопа морталитета , , , ,3 0 0,0 3 0, ,3 1 0,1 4 0, ,7 2 0,1 14 0, ,2 10 0,5 36 0, ,5 29 1,6 74 0, ,8 98 4, , , , , , , ,8 75 и више , , ,4 Укупно , , ,5 Прецизнији показатељ смртности од опште стопе је специфична стопа морталитета која се најчешће изражава према полу и старости (табела бр.5). Графички приказана показује криву која је карактеристична за развијене земље. У првoj години живота специфична стопа смртности је релативно висока. Након прве године живота специфична стопа смртности је ниска до 45-те године, када почиње лагано да расте, са израженим растом после 65-те године живота. У односу на пол и старост, смртност жена је била нижа у свим старосним категоријама у односу на мушкарце (графикон 2).

8 Графикон 2. Специфичне стопе морталитета на становника Шумадијског округа у години 120,0 стопе на 1000 становника 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 укупно i više добне групе Укупно мушки женски У Шумадијском округу у години просечна старост умрлих лица је била 72,3 годинe (мушкараца 69,9 године, а жена 74,7 година). СТРУКТУРА УЗРОКА СМРТИ Водећи узроци смрти становништва Шумадијском округу у години су биле масовне незаразне болести, а међу њима се на првом месту налазе кардиоваскуларне болести ( Болести система крвотока ) са учешћем од 59,3% у структури узрока смрти, следе тумори (19,2%), болести система за дисање (4,4%), затим повреде, тровања и последице деловања спољних фактора (3,3%) и болести система за варење (3,3%) (графикон 4). Оваква структура узрока смрти је карактеристична за развијене земље. Графикон 3. Водећи узроци смртности становништва Шумадијског округа 3,3% повреде, тровања и последице деловања споњних фактора 9,2% остало 3,3% болести система за варење 4,4% болести система за дисање 19,2% тумори 59,3% болести система крвотока

9 СМРТНОСТ ОДОЈЧАДИ Стопа смртности одојчади се дефинише као број умрле одојчади на живорођене деце у једној години и представља осетљив и значајан индикатор здравственог стања становништва. Граница ниске и високе стопе смртности одојчади је 20. Стопа морталитета одојчади на подручју Шумадијског округа у години је била 13,8. МАТЕРНАЛНИ МОРТАЛИТЕТ Значајан показатељ здравственог стања становништва и квалитета рада здравствене заштите и један од најзначајнијих показатеља здравља жена је матернални морталитет, чија стопа представља број умрлих жена услед компликација трудноће, порођаја и пуерперијума на живорођене деце. Гранична вредност је 15 на живорођене деце. У Шумадијском округу у години није регистрована ни једна смрт због компликација трудноће, порођаја и бабиња. 1.4 ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ Природно кретање становништва условљено је феноменима рађања и умирања. Изражава се стопом природног прираштаја (разлика између рађања и умирања, изражена на становника). Шумадијски округ са -5,4 има врло неповољну стопу природног прираштаја. Графикон 4. Кретање стопа наталитета, морталитета и природног прираштаја у Шумадијском округу, у периоду године стопе наталитет морталитет природни прираштај

10 Витални индекс је индикатор који служи за процену рационалности природног прираштаја. Витални индекс у Шумадијском округу у години је био 62,4% и указује да је природни прираштај нерационалан јер је мањи од СКЛОПЉЕНИ И РАЗВЕДЕНИ БРАКОВИ Стопа нупцијалитета представља број склопљених бракова на становника. У Шумадијском округу je у години склопљен 1361 брак, а стопа нупцијалитета је била 4,7. Исте године су разведена 292 брака, а стопа диворцијалитета (број разведених бракова на становника) је износила 1,01, Стопа разведених на закључених бракова у Шумадијском округу је износила OРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ Организација здравствене службе Oсновну организациону структуру у систему здравствене заштите чини мрежа здравствених установа у државном и приватном власништву. Врсте здравствених установа у Србији су регулисане Законом о здравственој заштити, а број, структура, капацитети и просторни распоред здравствених установа у државној својини Уредбом о Плану мреже здравствених установа (у даљем тексту План мреже). Укупан број државних здравствених установа у Шумадијском округу које су правна лица (самосталне здравствене установе) у години износио је 15 (табела 1). У државним здравственим установама Шумадијског округа је године било 4554 запослених (табела 2). Табела 1. Здравствене установе као правна лица-самостална према врстама, Шумадијски округ, година Назив врсте установе Број здравствених установа Дом здравља 6 Здравствени центар 1 Специјална болница 1 Завод 3 Институт за јавно здравље 1 Клинички центар 1 Апотека 2 Укупно 15

11 Здравствена установа Табела 2. Кадрови у здравственим установама у Шумадијском округу, на дан године Здравствени радници Висока стручна спрема Лекари Укупан број радника Здравствени радници укупно Висока СС укупно Опш та мед. На спец. Специј алисти Зуб. лекари Фармацеути Остали Виша СС Сред. СС Нижа СС Немедицински КЦ Крагујевац Дом здравља Крагујевац Дом здравља Баточина Дом здравља Кнић Дом здравља Лапово Дом здравља Топола Дом здравља Рача Здравствени центар Аранђеловац Апотека Крагујевац Апотека "Шумадија" Аранђеловац Завод за стоматологију Крагујевац Завод за хитну мед. помоћ Крагујевац "Застава" Завод за здрав.заштиту радника Крагујевац Спец. бол. за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац Институт за јавно здравље Крагујевац Укупно

12 2.1 ОБЕЗБЕЂЕНОСТ И КОРИШЋЕЊЕ ВАНБОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Обезбеђеност и коришћење ванболничке здравствене заштите одраслог становништва На територији Шумадијског округа, здравствену заштиту у служби опште медицине у години пружало је 143 доктора медицине. Проценат доктора медицине специјалиста од укупног броја доктора медицине износио је 35,8%. Однос броја лекара и здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом износио је 1,5. Просечан број одраслих становника на једног лекара у службама опште медицине износио је 1630,4. Просечан број годишњих посета на једног лекара износио је 7039,8, док је учешће првих посета у укупним посетама код лекара у ординацији износио је 20,1 (табела 1). Табела 1. Показатељи обезбеђености, оптерећености и коришћења примарне здравствене заштите одраслог становништва, на територији Шумадијског округа, година Број лекара Проце нат специј алиста од укупн ог броја лекара Број здравствених радника са ВШС и ССС Однос здравстве них радника са ВШС и ССС и лекара Број одраслих становни ка на једног лекара Просечан број годишњих посета на једног лекара Просечан годишњи број посета код лекара на једног становника Учешће првих посета у укупни м посетам а код лекара у ординац ији(%) , ,5 1630,4 7039,8 4,3 20,1 Обезбеђеност и коришћење ванболничке здравствене заштите здравствене заштите жена На територији Шумадијског округа, здравствену заштиту жена на примарном нивоу обезбеђују службе за здравствену заштиту жена при домовима здравља. Здравствену заштиту у службама за здравствену заштиту жена у години пружало је 27 доктора медицине специјалиста гинекологије. и 32 здравствена радника више и средње школске спреме. Однос доктора медицине и здравственог кадра више и средње стручне спреме у служби за здравствену заштиту жена је износио 1,2. Просечан годишњи број посета по лекару износио је 4394 (табела 1).

13 Табела 1. Показатељи обезбеђености, оптерећености и коришћења примарне здравствене заштите жена, на територији Шумадијског округа, година Број лекара Проценат специјалиста од укупног броја лекара Број здравствених радника са ВШС и ССС Однос здравствених радника са ВШС и ССС и лекара Просечан годишњи број посета по лекару , У службама за здравствену заштиту жена у години укупан број посета код лекара у ординацији је износио Учешће првих у укупном броју посета је 36,9%. Број систематских прегледа је износио , обухват жена старих 15+ систематским прегледима је био 8,7%. Укупан број посета саветовалишту за планирање породице је износио 5128, док је укупан број првих посета саветовалишту за труднице Учешће првих посета у укупним посетама саветовалишту за труднице је 12,5 (табела 2). Укупан број посета код лекара у ординаци ји Табела 2. Показатељи коришћења примарне здравствене заштите жена, на територији Шумадијског округа, година Учешће првих посета у укупним посетама код лекара у ординацији( %) Број систематск их прегледа Обухват жена старих 15+ систематск им прегледима (%) Укупан број посета саветовали шту за планирање породице Укупан број првих посета саветовали шту за труднице Учешће првих посета у укупним посетама саветовали шту за труднице , , ,5

14 Обезбеђеност и коришћење примарне здравствене заштите предшколске деце Здравствену заштиту у службама за предшколску децу у години пружало је 38 доктора медицине. Проценат специјалиста од укупног броја лекара је био 90,6%. Однос здравствених радника средње и више медицинске струке и лекара је износио 1,5. Оптерећеност лекара, односно просечан годишњи број посета по лекару био је 6443,4 (табела 1). Табела 1. Показатељи обезбеђености и оптерећености примарне здравствене заштите деце, на територији Шумадијског округа, година Број лекара Проценат специјалиста од укупног броја лекара Број здравствених радника са ВШС и ССС Однос здравствених радника са ВШС и ССС и лекара Просечан годишњи број посета по лекару ,5 6443,4 У службама за здравствену заштиту деце године остварено је посета код лекара у ординацији за болесну децу, а учешће првих посета износило је 28,7%. Број првих посета у ординацији по детету износио је 4,5. У саветовалишту за одојчад број првих посета је износио (табела 2). Табела 2. Показатељи коришћења примарне здравствене заштите деце, на територији Шумадијског округа, година Посете у ординацији код лекара Учешће првих посета у укупним посетама код лекара у ординацији (%) Укупан број посета код лекара у ординацији Број првих посета у ординацији по детету Посете у саветовалишту за одојчад Укупан број посета одојчади код лекара у саветовалишту Учешће првих посета у укупним посетама одојчади у саветовалишту (%) Број посета у саветовалишту по одојчету ,7 4, ,0 10,5

15 Обезбеђеност и коришћење ванболничке здравствене заштите школске деце На територији Шумадијског округа у години здравствену заштиту школској деци и омладини пружало је 35 доктора медицине од чега је проценат доктора медицине специјалиста од укупног броја лекара (68,6%) и 39 медицинских сестара-техничара. Просечан годишњи број посета по лекару износио је 6223,2, а учешће првих посета у укупном броју посета износио је 36,5% (табела 1). Табела 1.Показатељи обезбеђености, оптерећености и коришћења примарне здравствене заштите школске деце, на територији Шумадијског округа, Број лекара Проценат специјалиста од укупног броја лекара Број здравствених радника са ВШС и ССС Однос здравствених радника са ВШС и ССС и лекара Просечан годишњи број посета по лекару Број посета по детету Укупно посета код лекара у ординацији Учешће првих посета у укупним посетама код лекара у ординацији (%) 35 68,6 39 1,1 6223,2 5, ,5 2.2 OБЕЗБЕЂЕНОСТ И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Болничка здравствена заштита је саставни део система здравствене заштите. Болнице обезбеђује стационарно лечење оболелих и повређених лица, врше специјалистичку службу, и учествује у спровођењу превентивних мера у оквиру своје делатности. Коришћење болничке здравствене заштите, зависи не само од потреба корисника већ и од обезбеђености и развијености здравствене службе. Укупан број постеља у стационарним здравственим установама на територији Шумадијског округа у години износио је 452 на становника. У стационарним здравственим установама на територији Шумадијског округа у години је било 36 лекара на 100 болничких постеља. Стопа хоспитализације у стационарним здравственим установама на територији Шумадијског округа у години (20,0 на 100 становника). На територији Шумадијског округа просечна дужина хоспитализације у стационарним здравственим установама износила је у години 7 дана. Просечна заузетост постеља у стационарним условима на територији Шумадијског округа је износи 76%.

16 3. МОРБИДИТЕТ Морбидитет (обољевање) је најважнији показатељ здравственог стања становништва, јер даје увид у разбољевање и онеспособљеност становништва. Као јединица посматрања се узима оболело лице, обољење, епизоде болести. За потребе ове публикације анализиран је регистровани ванболнички и болнички морбидитет у установама које обезбеђују здравствену заштиту становништва Шумадијског округа. 3.1 ВАНБОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ У службама опште медицине у домовима здравља Шумадијског округа у години регистровано је укупно обољења. Водеће место у структури морбидитета у служби опште медицине на територији Шумадијског округа у години заузимају болести система крвотока са 20,9%, које као и друге хроничне масовне незаразне болести са прогредијентним током, често доводе до апсентизма, инвалидитета и скраћења дужине квалитеног живота. Водећа дијагноза унутар ове групе болести је есенцијална (примарна) артеријска хипертензија (59,6 %). На другом месту налазе се болести система за дисање са заступљеношћу у укупном морбидитету од 19,1%, које немају већи социјално-медицински значај, јер се ради о акутним обољењима са кратким током и могућношћу ефикасног лечења. Водеће дијагнозе у овој групи болести су акутно запаљење ждрела и крајника, акутни бронхитис и бронхиолитис и инфекције горњих респираторних путева. Болести мишићнокоштаног система и везивног ткива заступљени су са 9,5% случајева у морбидитету службе опште медицине. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом налази се на четвртом месту са учешћем од 8,5%, а група болести мокраћно-полног система налази се на петом месту са учешћем од 6,3%, Унутар ове групе запаљење мокраћне бешике са учесталошћу од 65,9% је најучесталија дијагноза код одраслог становништва, (табела 1 и 2). Табела 1. Водеће групе болести у у службама опште медицине на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система крвотока ,9 Болести система за дисање ,1 Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива ,5 Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом ,5 Болести мокраћно-полног система ,3 Остале болести ,7 Укупно

17 Табела 2. Водећа обољења у службама опште медицине на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система крвотока ,00 1 Есенцијална (примарна) артеријска хипертензија ,6 2 Друге исхемијске болести срца ,2 3 Поремећаји спроводног система срца и аритмије срца ,1 4 Остале болести ,1 Болести система за дисање ,00 1 Акутно запаљење ждрела и крајника ,9 2 Акутни бронхитис и бронхиолитис ,9 3 Инфекције горњих респираторних путева ,1 4 Остале болести ,2 Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом ,00 1 Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања ,4 2 Остала лица потенцијално здравствено угрожена заразном болешћу ,5 3 Лица у здравственим службама из других разлога ,2 4 Остале болести 310 0,9 Болести мокраћно-полног система ,00 1 Запаљење мокраћне бешике ,9 2 Хиперплазија простате ,8 3 Мокраћни каменци ,7 4 Остале болести ,6 У службама за здравствену заштиту предшколске деце на територији Шумадијског округа регистровано је у години обољења. Пет најучесталијих група болести су болести система за дисање са 61,3%, фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом са 11,7%, болести ува и мастоидног наставка са 5,7% и болести коже и поткожног ткива са 4,8%, (табела 3). Водеће дијагнозе у групи болести система за дисање су акутно запаљење ждрела и крајника (52,2%) и инфекције горњих респираторних путева (26,5%). То су болести кратког тока, добре прогнозе и без већег социјално-медицинског значаја. Болести средњег ува и болести мастоидног наставка је најучесталија дијагноза из групе болести ува и мастоидног наставка са заступљеношћу 94,6%, (табела 4).

18 Табела 3. Водеће групе болести у службама за здравствену заштиту предшколске деце на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система за дисање ,3 Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом ,7 Болести ува и мастоидног наставка ,7 Болести коже и поткожног ткива ,8 Остале болести ,5 Укупно Табела 4. Водећа обољења у службама за здравствену заштиту предшколске деце на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система за дисање ,00 1 Акутно запаљење ждрела и крајника ,2 2 Инфекције горњих респираторних путева ,5 3 Акутни бронхитис и бронхиолитис ,95 4 Остале болести ,5 Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом ,00 1 Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања ,8 2 Остала лица потенцијално здравствено угрожена заразном болешћу 530 3,5 3 Лица у здравственим службама из других разлога 107 0,7 4 Остале болести 156 1,0 Болести ува и мастоидног наставка ,00 1 Болести средњег ува и болести мастоидног наставка ,6 2 Друге болести ува и болести мастоидног наставка 390 5,3 3 Остале болести 11 0,1 Болести коже и поткожног ткива ,00 1 Друге болести коже и поткожног ткива ,3 2 Инфекције коже и поткожног ткива ,7 У морбидитету школске деце на територији Шумадијског округа, у години најчешће дијагнозе су из болести система за дисање и чине више од половине (53%) укупног морбидитета. Водећа дијагноза у овој групи болести је акутно запаљење ждрела и крајника, која чини 53 % свих дијагноза болести система за дисање. Инфекције горњих респираторних путева налазе се на другом месту, а међу водећим дијагнозама је акутни бронхитис и бронхиолитис. Ово су акутне болести, кратког тока, добре прогнозе без већег социјалномедицинског значаја. Болести коже и поткожног ткива (10,3%) налазе се на другом месту, док су на трећем месту у укупно регистрованом морбидитету ове популационе групе повреде, тровања и последице деловања спољних фактора са 4,3%, (табела 5 и 6).

19 Табела 5. Водеће групе болести у службама за здравствену заштиту школске деце на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система за дисање ,0 Болести коже и поткожног ткива ,3 Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора ,3 Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски ,0 налази Остале болести ,2 Укупно % Табела 6. Водећа обољења у службама за здравствену заштиту школске деце на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система за дисање ,00 1 Акутно запаљење ждрела и крајника ,0 2 Инфекције горњих респираторних путева ,1 3 Акутни бронхитис и бронхиолитис ,4 4 Остале болести ,5 Болести кожног и поткожног ткива ,00 1 Друге болести коже и поткожног ткива ,7 2 Инфекције коже и поткожног ткива ,3 Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора ,00 1 Друге специфицне, неспецифицне и вишеструке повреде ,6 2 Специфична и вишеструка уганућа, расцепи и утиснућа ,6 3 Преломи других костију уда 472 7,6 Остале болести ,1 Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази ,00 1 Други симптоми,знаци и ненормални клини~ки и лабораторијски налази ,2 2 Болови у стомаку и карлици ,3 3 Остале болести 480 8,3 У групи радно активног становништва Шумадијског округа које здравствену заштиту остварује у службама медицине рада Домова здравља Шумадијског округа и Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац, скоро једну четвртину од укупног морбидитета чине болести система за дисање (22,4%). Друго место заузимају болести система крвотока са заступљеношћу од 18,7%, које имају посебан социјални, медицински и економски значај. Водећа дијагноза унутар ове групе болести је есенцијална (примарна) артеријска хипертензија (55,6 %). Болести мишићно-коштаног система са учешћем од 12,3% налазе се на трећем месту у укупном морбидитету регистрованом у служби медицине рада. Болести из ове

20 групе су од већег социјално-медицинског значаја због масовности, појаве компликација и значајног одсуствовања са посла, (табеле 7 и 8). Табела 7. Водеће групе болести у области здравствене заштите радника на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система за дисање ,4 Болести система крвотока ,7 Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива ,3 Болести система за варење 997 6,7 Болести мокраћно-полног система 893 5,9 Остале групе болести ,0 УКУПНО ,00 Табела 8. Водећа обољења у у области здравствене заштите радника на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести система за дисање ,00 1 Акутно запаљење ждрела и крајника ,4 2 Инфекције горњих респираторних путева ,6 3 Акутни бронхитис и бронхиолитис ,0 4 Остале болести ,0 Болести система крвотока ,00 1 Есенцијална (примарна) артеријска хипертензија ,6 2 Друге исхемијске болести срца 240 8,5 3 Друге болести крвотока 196 7,0 4 Остале болести ,9 Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива ,00 1 Друга обољења леђа ,2 2 Дегенеративно обољење зглоба ,5 3 Друге болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 125 6,8 4 Остале болести ,5 Болести система за варење ,00 1 Гастритис и дуоденитис ,5 2 Гризлица желудца и дванаестопалачног црева ,9 3 Друге болести система за варење ,5 4 Остале болести ,1 У службама за здравствену заштиту жена на територији Шумадијског округа у години, више од половине укупног морбидитета (62,9%), чини група болести мокраћнополног система. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом заступљени су са 25% случајева у морбидитету ове службе. У укупном морбидитету ове службе са 5,7% налази се група болести трудноћа, рађање и бабиње. Најзначајнију групу због хроничног тока, могућности секундарне превенције и високог учешћа у

21 морталитету, чине тумори чије је учешће у укупном морбидитету служби за здравствену заштиту жена у Шумадијском округу 3,3%, (табеле 9 и 10). Табела 9. Водеће групе болести у области здравствене заштите жена на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести мокраћно-полног система ,9 Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом ,0 Трудноћа, рађање и бабиње ,7 Тумори ,3 Остало ,0 УКУПНО ,00 Табела 10. Водећа обољења у службама за здравствену заштиту жена на територији Шумадијског округа у години ГРУПА БОЛЕСТИ Број % Болести мокраћно-полног система ,00 1 Cervicitis uteri ,5 2 Друга запаљења женских карличних органа ,5 3 Поремећаји менструације ,4 4 Morbi climacterici ,3 5 Salpingitis et oophoritis ,3 6 Остале болести ,0 Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом ,00 1 Пропорођајни прегледи и друге контроле трудноће ,7 2 Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања ,0 3 Контрацепција ,5 4 Остале болести ,8 Трудноћа, рађање и бабиње ,00 1 Друге компликације трудноће и порођаја ,5 2 Abortus medicalis ,0 3 Компликације у бабињама и другим стањима која компликују трудноћу и рађање 331 9,5 4 Oстале болести ,0 Тумори ,00 1 Leiomioma uteri ,3 2 Neoplazma benignum ovari ,4 3 Neoplazma malignum mame ,5 4 Neoplasma benignum mammae ,2 5 Neoplasma malignum cervicis uteri 188 9,4 6 Остале болести 183 9,2

22 3.2 БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ Током године у Клиничком центру Крагујевац, Здравственом центру Аранђеловац и Специјалној болмици Буковичка Бања, на болничком лечењу је било особа, које су оствариле укупно болничких дана. Најчешћи разлози за хоспитализацију у односу на групе болести су тумори 18%, затим болести система крвотока 12,5%, фактори који утичу на здравље 10,4% и болести система за варење 8,8%. Просечна дужина лечења у свим болничким установама Шумадијског округа била је 7,1 дан. Највећа просечна дужина лечења од 19,5 дана бележи се код стања у порођајном периоду, затим 16,8 дана код душевних поремећаја и поремећаја понашања и 16 дана код болести крви и имунитета, (табела 1). Табела 1. Болнички морбидитет и морталитет на територији Шумадијског округа у години Група болести Случајева % Ранг Број дана Дужина лечења Умрло Болнички леталитет I Заразне и паразитарне болести , ,0 27 1,3 II Тумори , , ,7 III Болести крви и имунитета , ,0 21 1,9 IV Болести жлезда са , ,2 14 0,6 унутрашњим лучењем V Душевни поремећаји и поремећаји понашања , ,8 19 1,2 VI Болести нервног система , ,9 33 1,3 VII Болести ока и припоја ока , ,5 0 0 VIII Болести ува и мастоидног 184 0, ,4 0 0 наставка IX Болести система крвотока , , ,8 X Болести система за дисање , , ,8 XI Болести система за варење , , ,3 XII Болести коже и поткожног ткива XIII Болести мишићнокоштаног система и везивног ткива 626 1, ,2 5 0, , ,5 8 0,5 XIV Болести мокраћно-полног система , ,7 22 0,9 XV Трудноћа, рађање и бабиње , ,7 0 0 XVI Стања у порођајном периоду 430 0, ,5 42 9,8 XVII Урођене наказности 230 0, ,5 1 0,4 XVIII Симптоми и знаци , ,4 26 1,7 XIX Повреде и тровања , , ,8 XX Спољашњи узроци морбидитета и морталитета 87 0, ,4 2 2,3 XXI Фактори који утичу на здравље , ,6 31 0,5 Укупно , ,1

23 Посматрано по полу најчешћи узрок хоспитализације код особа мушког и женског пола су такође тумори, следе болести система крвотока код мушкараца, а трудноћа, рађање и бабиње код жена, (табела 2). Табела 2. Болнички морбидитет по полу, на територији Шумадијског округа у години Група болести Мушки пол Женски пол Број % Ранг Број % Ранг I Заразне и паразитарне болести , ,9 12 II Тумори , ,6 1 III Болести крви и имунитета 611 2, ,5 16 IV Болести жлезда са унутрашњим лучењем 861 3, ,9 10 V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 912 3, ,1 14 VI Болести нервног система , ,8 8 VII Болести ока и припоја ока 548 2, ,7 15 VIII болести ува и мастоидног наставка 105 0, ,2 20 IX Болести система крвотока , ,9 3 X Болести система за дисање , ,0 6 XI Болести система за варење , ,2 5 XII Болести коже и поткожног ткива 312 1, ,0 17 XIII Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 653 2, ,3 11 XIV Болести мокраћно-полног система 727 2, ,7 9 XV Трудноћа, рађање и бабиње 22 0, ,1 2 XVI Стања у порођајном периоду 222 0, ,6 18 XVII Урођене наказности 131 0, ,3 19 XVIII Симптоми и знаци 732 2, ,4 13 XIX Повреде и тровања , ,9 7 XX Спољашњи узроци морбидитета и морталитета 65 0, ,1 21 XXI Фактори који утичу на здравље , ,7 4 Укупно

24 У укупном болничком морбидитету у години према броју случајева-дијагноза доминирају злоћудни тумори дојке, исхемијска болест срца и колоректални карцином, (табела 3). Табела 3. Десет водећих дијагноза болничког морбидитета, у Шумадијском округу у години Дијагноза Број Дужина Број дана случајева лечења Злоћудни тумор дојке (С50) ,9 Исхемијска болест срца (I20-I25) ,1 Колоректални карцином (С18-С21) ,9 Шећерна болест (Е10-Е14) ,2 Хронично запаљење јетре изазвано вирусима (B18) ,2 Злоћудни тумори душника и плућа (С34) ,7 Мултипла склероза (G35) ,1 Запаљење плућа, микроорганизам неозначен (Ј18) ,4 Поремећаји спроводног система срца и аритмије срца (I44-I49) ,6 Хипертензија (I10) ,3

25 4. АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 4.1. УВОД Иако су применом вакцинације, регулисањем водоснабдевања, мерама асанације животне средине, подизањем животног стандарда и здравствене културе становништва, постигнути значајни резултати у спречавању и сузбијању заразних болести, ове болести представљају и даље значајан проблем у свету па и у нашој земљи. Многе заразне болести су елиминисане или сведене на појединачно јављање што је резултат примене наведених мера. Ова група обољења има посебан значај обзиром на епидемиолошке карактеристике, брзину ширења и масовност јављања, резистенцију микроорганизама, опасност од импортовања заразних обољења и сталну опасност природножаришних инфекција. За територију Шумадијског округа, Центар за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Крагујевац спроводи епидемиолошки надзор и прикупља податке од свих домова здравља, болничких и других здравствених установа у којима се лече особе оболеле од заразних болести и које спроводе дијагностику заразних болести. Квалитет дијагностике, могућност микробиолошког испитивања, ажурност и свеобухватност пријављивања заразних болести, у складу са законским прописима одређују квалитет епидемиолошког надзора и сагледавање епидемиолошке ситуације. Подаци о учесталости, кретању и расподели заразних болести базирани су на пријавама заразних болести, подацима микробиолошког испитивања болесничког материјала, и резултатима обавезних здравствених прегледа и лабораторијских испитивања одређених категорија становништва. Анализа епидемиолошке ситуације врши се на основу прикупљених, обрађених и анализираних података о регистрованим случајевима заразних болести, резултата епидемиолошког испитивања оболелих и истраживања епидемија заразних болести, а након тога предлажу се мере за спречавање заразних болести и сузбијање епидемија заразних болести ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У години на подручју Шумадијског округа пријављено је случајева заразних болести. У односу на претходну годину број оболелих је већи за 15%. Регистрована инциденција (број оболелих на становника) заразних болести у години на подручју Шумадијског округа износи 18403,3/ , што је за 15% више у односу на инциденцију заразних болести у претходној години. Анализа кретања заразних болести на подручју Шумадијског округа у периоду године показује да инциденција заразних болести у години расте (табела 1). Пораст броја оболелих, који се региструје током 2006., и 2008 године, једним делом је узрокован изменом законских прописа који регулишу обавезно пријављивање заразних болести и увођењем нових начина пријављивања.

26 Табела 1. Кретање заразних болести у периоду године Година Бр. оболелих Инциденција Бр. умрлих Морталитет ,9 5 1, ,6 1 0, ,6 3 1, ,5 4 1, ,3 7 2,3 Током године од заразних болести у Шумадијском округу је умрло 7 особа. Анализа структуре узрока смртног исхода показује да је у највећем броју случајева (4 особе) узрок смртног исхода била туберкулоза и грип А (Х1Н1) (3 случаја). И поред високе инциденције, морталитет (број умрлих на становника) заразних болести је низак У посматраном петогодишњем периоду налази се у распону од 1,7/ до 2,3/ и одраз је развијености здравствене службе, добре дијагностике и адекватне терапије али је и резултат елиминације бројних тешких заразних болести (табела 1) РЕГИСТРОВАНЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Највећи број регистрованих случајева заразних болести у години, као и претходних година, пријављен је у облику појединачних обољења. Разлог томе је што се епидемије оних обољења, која су стално присутна у популацији и имају ендемоепидемијски облик јављања, посебно не региструју (варичела, стрептококне инфекције у општој популацији). На епидемијски ток ових болести не може се утицати (неефикасност расположивих мера за њихово спречавање и сузбијање), а њихов цикличан пораст је последица агломерације осетљиве популације. У години, пријављено је 5 епидемије заразних болести у којима је оболело 578 особа (табела 2), што представља 1,08 % свих оболелих од заразних болести. Захваљујући активном надзору над болничким инфекцијама, бољој регистрацији и пријављивању болничких инфекција, у години је регистрована је једна болничка епидемија у којој је оболело 60 особа. Остале епидемије су биле везане за породице, угоститељске објекте или општу популацију. Табела 2. Регистроване епидемије заразних болести у години Место јављања епидемије Број епидемија Број оболелих Породица 1 3 Други колективи (интернатски смештај) - - Болница 1 60 Општа популација УКУПНО 5 578

27 4.4. РЕГИСТРОВАНИ СЛУЧАЈЕВИ ИНФЛУЕНЦЕ У години регистрована је појачана активност вируса инфлуенце на територији Шумадијског округа. Пријављено је 5552 оболелих особа (табела 3). Из испирка грла узетих од акутно оболелих особа изолован је вирус инфлуенце А (Х1Н1), идентификован у Институту за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак". Табела 3. Кретање инфлуенце у периоду године Година Број оболелих Инциденција , , , , , СТРУКТУРА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У структури заразних болести доминирају, као и предходне године, респираторне инфекције са укупно пријављена случаја и учешћем од 98,79%. Инциденција ове групе обољења износи 18180,9/ што је слично претходној години (табела 4). Цревне заразне болести, са 456 пријављених случаја, налазе се на другом месту. У структури заразних болести учествују са 0,85%. У групи паразитарних болести пријављено је 68, случајева а учешће ове групе у структури заразних болести је 0,12%. Регистровано је 65 осталих заразних болести са учешћем од 0,12%, 46 случаја векторских болести са учешћем од 0,08%.Група полних заразних болести, са 5 пријављених случаја, са учешћем од 0,009% и зоонозе са 4 пријављена случаја и учешћем од 0,007%. Табела 4. Структура заразних болести Група заразних болести Број оболелих Инциденција % учешћа Респираторне ,9 98,79 Цревне ,5 0,85 Паразитарне 68 23,48 0,12 Остале 65 22,4 0,12 Векторске 46 15,88 0,08 Полне 5 1,7 0,009 Зоонозе 4 1,38 0,007 УКУПНО ,3 100

28 4.5.1 РЕСПИРАТОРНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ Група респираторних заразних болести са пријављених случајева, чини доминантну групу заразних болести које подлежу обавезном пријављивању на територији Шумадијског округа. Општим превентивним мерама се не могу постићи задовољавајући резултати у спречавању и сузбијању обољења која се шире ваздухом. Ефикасност овог пута ширења и избијање епидемија у условима агломерације неимуних особа, повећана је у условима колективног смештаја у предшколским и школским установама, што доприноси да су респираторне заразне болести водеће у групи заразних болести у урбанизованим подручјима. За мањи број респираторних инфекција против којих постоје ефикасне вакцине и против којих се спроводи систематска имунизација, епидемиолошка ситуација је повољна. Природни ток, са цикличним порастом морбидитета и појавом епидемија у условима повећаног броја осетљивих у популацији карактерише респираторна обољења, за која не постоји специфична превенција. Стрептококне инфекције (Pharyngitis et tonsillitis streptococcica i Scarlatina) су најчешћа бактеријска респираторна обољења. Стрептококни тонсилофарингитиси се налазе на првом месту са пријављених случајева и инциденцијом од 16198,8/ , а скарлатина је на петом месту са 114 случајева и инциденцијом 39,3/ (табела 5). Број оболелих од овчијих богиња (Varicella) је за око 38% већи у односу на претходну годину. Инциденција варичеле посматрано у целини је на приближно истом нивоу као и инциденција у претходној години. Табела 5. Структура респираторних заразних болести Обољење Број оболелих Инциденција Pharyngitis et tonsilitis streptococcica ,8 Varicella ,6 Pneumonia ,9 Mononucleosis infectiva ,7 Scarlatina ,3 Tuberculosis 52 17,9 Meningitis bacterialis 2 0,6 Parotitis 2 0,6 Meningitis meningococcica 1 0,3 Meningitis Pneumococcica 1 0,3 Meningitis streptococcica 1 0,3 УКУПНО ,9 Запаљења плућа (Pneumonia) уведено новим законским прописима године са 628 пријављених случајева, (мање него предходне године) налази на високом, трећем месту у структури респираторних заразних болести. Анализа пријављених случајева пнеумонија показује да су вирусне пнеумоније честе у дечјем узрасту. Бактеријске пнеумоније за разлику од вирусних, задржавају високу инциденцију и за старије добне групе. Током године пријављено је 115 случаја инфективне мононуклеозе (Mononucleosis infectiva). Растући тренд овог обољења је условљен померањем инфекције према старијим добним групама, у којих је обољење клинички чешће манифестно. Највећи број оболелих припада добној групи година. Нису уочене значајније разлике у оболевању у односу на пол.

29 Епидемиолошка ситуација у погледу осталих респираторних инфекција, против којих се спроводи систематска имунизација, и даље је повољна. Током године нису регистровани случајеви великог кашља и рубеле, а регистрована су два случаја паротитиса. Са 52 пријављена случаја туберкулоза (Tuberculosis) се у структури респираторних заразних болести налази на 6. месту. Регистрована је инциденција од 17,9/ на територији Шумадијског округа, слични претходној години. У дечјем узрасту ово обољење се у популацији ретко региструје. Особе старије од 20 година чине 98% свих оболелих. На дну листе респираторних заразних болести су бактеријски менингитиси узроковани другим бактеријама. Сви смртни случајеви (7 особа) припадају групи респираторних заразних болести. ЦРЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У спречавању и сузбијању цревних заразних болести примена општих превентивних мера, за разлику од ефекта примене ових мера у превенцији респираторних заразних болести, од посебног је значаја. Хигијенско-санитарни услови становања, социјално-економске прилике, квалитет водоснабдевања, диспозиција отпадних материја и начин исхране су у корелацији са учесталошћу и дистрибуцијом цревних заразних болести. У години у групи цревних заразних болести пријављено је 456 оболелих особа (табела 6). Регистрована инциденција од 157,5/ је за 20 % нижа у односу на инциденцију цревних заразних болести у претходној години. Најчешће цревно заразно обољење су заразни проливи (Infectio intestinalis bacterialis). Пријављено је 366 случајева са инциденцијом 126,4/ Регистрована инциденција је за 24,8% нижа у односу на инциденцију ових инфекција у 2008 години. Регистрована је једна мања епидемија заразног пролива са 6 оболелих особа. Сви остали случајеви заразног пролива (99%) су регистровани као појединачна обољења. Због примарне контаминације намирница животињског порекла салмонелама, начина припреме и заступљености ових намирница у исхрани, салмонелозе (Salmonellosis) представљају значајан проблем. Током године пријављено је 42 случаја салмонелоза. Регистрована инциденција од 14,5/ Сви случајеви салмонела су пријављени појединачно. Док су салмонелозе последица примарне контаминације хране, остала тровања храном су најчешћа последица секундарне контаминације хране (неправилни поступци у припреми и чувању). Епидемиолошка ситуација заразне жутице типа А (Hepatitis A) на подручју Шумадијског округа је слична претходној години. На основу броја пријављених случајева и епидемиолошких карактеристика овог обољења, епидемиолошку ситуацију у Шумадијском округу можемо сматрати и даље повољном. Регистрована је једна породична епидемија хепатитиса А са укупно 3 оболеле особе. Остали случајеви хепатитиса А су регистровани као појединачна обољења међу којима није утврђена епидемиолошка повезаност. У години није било смртних случајева узрокованих обољењима из групе цревних заразних болести.

30 Табела 6. Структура цревних заразних болести Обољење Број оболелих Инциденција Diarrhoea et gastroenteritis causa infectionis suspecta ,3 Intoxicatio alimentaria bacterialis ,5 Infectio intestinalis bacterialis 68 23,4 Salmonellosis 42 14,5 Hepatitis A sine comate hepatico 31 10,7 Meningitis enteroviralis 15 5,1 Dysenteria amoebica acuta 1 0,3 Giardiasis (Lambliasis) 1 0,3 УКУПНО ,5 ПОЛНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ Едукација становништва, пре свега младих, у циљу усвајања здравих стилова живота (касније ступање у полне односе, избор сексуалног партнера, употреба кондома) лежи у основи превенције полних заразних болести. У овој групи заразних болести регистровано је у години 5 случајева оболевања (табела 7). Учесталост гениталне хламидијазе је директно повезана са могућностима дијагностике, тако да је ово обољење много чешће. Лекари, који постављају индикације за лабораторијско испитивање гениталне хламидијазе, не пријављују ово обољење. Посебан проблем представља субрегистрација полних заразних болести из приватних ординација. Табела 7. Структура полних заразних болести Обољење Број оболелих Инциденција Infectio sexualis chlamydialis 2 0,6 AIDS (Morbus HIV) 2 0,6 Infectio gonococcica 1 0,3 УКУПНО 5 1,7 ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ Према важећим законским прописима из групе паразитарних болести се пријављује само шуга (Scabies). Узрочник овог обољења се преноси директним контактом са кожом инфестиране особе, као и индиректним контактом (коришћење заједничког рубља и постељине). Најзначајнија мера у спречавању и сузбијању овог обољења је едукација становништва, рано постављање дијагнозе и лечење оболелих и контакта. У години је на подручју Шумадијског округа пријављено 68 случајева овог обољења (табела 8). Инциденција је 23,4%, што је за 11% нижа него у претходној години. Скабиес се дијагностикује и пријављује најчешће у облику појединачних случајева. Блажи случајеви остају недијагностиковани јер не траже лекарску помоћ или је пријављивање инсуфицијентно.

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА Образац бр. СИ 06 Програм стат. истраживања, Сл. лист СРЈ бр. 46/1996. Здравствена установа назив општина шифра ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА ЗА ПЕРИОД. Достављено Редни број I Морбидитетна

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ( Службени гласник РС бр. 47/08, 69/08) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА Према препоруци Објашњењa за праћење квалитета рада у здравственим установама (Министарство здравља Републике Србије, април2004.год.) и документу Клинички

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације дипл. инж. Иване Бакић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА *

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 11. 01. 2016. Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога Одлуком

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1.

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1. П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11 Члан 1. Овим правилником прописују се медицинско-доктринарни стандарди

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ И 140 ГОДИНА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ И 140 ГОДИНА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА 800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ И 140 ГОДИНА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА Радоје Чоловић Српска академија наука и уметности Српска 1, 2 племена која су се доселила на Балкан најпре нису имала јединствену државу,

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету Јозића колибе у Обреновцу Београд, године

Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету Јозића колибе у Обреновцу Београд, године ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО БЕОГРАД Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету Јозића колибе у Обреновцу Београд, 2010. године Назив студије: Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere