Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved mødets start at behandle tillægsdagsorden vedr. kommuneplantillæg og lokalplan for institution mellem Hajstrup og Aarøsund Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til januar-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 295. Revideret udgave af kommunikationspolitik for Haderslev Kommune Forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen Gram Boligforening, afdeling 14 - økonomisk og fysisk genopretning Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19 - økonomisk og fysisk genopretning Boligselskabet af 1943, Vojens - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Adoption af to af Søværnets nye fartøjer Budget : Status på realisering, Erhverv og Kultur Den Lokale Udviklingsstrategi Ændring af vedtægt for Haderslev Vandrerhjem Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser Fornyelse af eksisterende vandforsyningsledninger - anlægsbevilling Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen - Sommerhusbebyggelse ved Flovt Strand, II etape Tillæg nr. 12 til spildevandsplan Ændring og udbygning af Vojens Genbrugsplads LUKKET MØDE 309. Aftale om leasing af gadelysanlæg samt drift og vedligeholdelse af gadebelysning Overtagelse af areal Orientering om arbejdet i bestyrelser TILLÆGSDAGSORDEN 312. Endelig vedtagelse kommuneplantillæg 1-07 og lokalplan Institution mellem Hajstrup og Aarøsund

3 Byrådet, Side Revideret udgave af kommunikationspolitik for Haderslev Kommune DIHEOR / 06/689 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006 en Kommunikationspolitik for Haderslev Kommune. Der var tale om et midlertidigt dokument, der tog forbehold for en, at en række strategiske og personalepolitiske formuleringer for den nye kommune endnu ikke var på plads. I forbindelse med vedtagelsen var det derfor forudsat, at kommunikationspolitikken skulle revideres i løbet af Siden vedtagelsen i 2006 er der i Byrådet vedtaget en overordnet vision for Haderslev Kommmune. En kommunikationspolitik skal naturligvis bygge på og understøtte kommunens politiske visioner og mål. Byrådssekretariatet fremsender derfor ny udgave af kommunikationspolitikken til godkendelse. Den nye udgave tager udgangspunkt i kommunens vision. Kommunikationspolitikken har følgende omdrejningspunkter eller pejlemærker: Kommunikationspolitikken angiver den vision og de forudsætninger, som ligger bag kommunikationsstrategien. Kommunikationsstrategien angiver konkrete mål for kommunikationen. Den angiver desuden de informationskanaler, som anvendes for at opnå en samlet kommunikation, der lever op til det, der er angivet i kommunikationspolitikken. Del-politikker udarbejdes ad hoc i en løbende proces og beskriver nærmere retningslinier på særskilte områder (fx krisekommunikation, sprogpolitik, borgerinddragelse). Handleplanerne er interne arbejdspapirer/instrukser, som i detaljer beskriver, hvordan strategien gennemføres, og hvordan kommunikationsopgaver løses (håndtering af annoncer, opdatering af hjemmesider osv.). Handleplanerne revideres løbende. Kommunes overordnede værdigrundlag og tilhørende personalepolitik er endnu ikke vedtaget. Snitfladerne til kommunikationspolitikken på de nævnte områder er vigtige. Det må derfor forudses, at kommunikationspolitikken vil blive bearbejdet i forhold til strategi, delpolitikker og handleplanner, når den overordnede personalepolitik foreligger.

4 Byrådet, Side 551 Procedure Efter behandling i Direktionen sendes forslag til kommunikationspolitik til Hoved-MED, Økonomiudvalget samt Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Informationsteamet i Byrådssekretariatet. Bilag Kommunikationspolitik 2007 (378360) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller: At forslag til kommunikationspolitik godkendes Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales af Direktionen. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Hoved-MED-udvalget havde ikke bemærkninger til den reviderede udgave af kommunikationspolitikken for Haderslev Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Når 3. generation af kommunikationspolitikken beskrives, ønsker Økonomiudvalget indarbejdet svartider for borgerhenvendelser. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

5 Byrådet, Side Forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen DIAINN / 07/27545 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forrentning af forsyningsvirksomhedernes udestående skal harmoniseres. Forrentningen skal gælde for perioden 2007 og 2008, idet forsyningsområderne selskabsgøres fra Indenrigsministeriet anbefaler at forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende skal afspejle markedsrenten. IS Økonomiafdelingen anbefaler at forentningen fastsættes til diskontoen pr. 31. december + 1 %. Det vil i 2007 medføre en forrentning på 5%. Forrentningen udføres i overensstemmelse med kravene i Det Autoriserede Budget & Regnskabssystem og indebærer en forrentning af de aktuelle månedssaldi. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 23. januar 2008 og i Byrådet den 31. januar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at mellemværendet med samtlige forsyningsvirksomheder forrentes ultimo regnskabsåret med Nationalbankens diskonto pr. 31. december + 1 %. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund

6 Byrådet, Side 553 Godkendt Gram Boligforening, afdeling 14 - økonomisk og fysisk genopretning DIFLFO / 06/17008 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. november 2007 fremsendt skema B for ovennævnte projekt til godkendelse for så vidt angår projekt, finansiering og kommunegaranti på skema B-niveau. Byrådet har i sit møde den 28. juni 2007 godkendt Landsbyggefondens renoveringsprojekt på vilkår som beskrevet af fonden, herunder at der gennemføres kapitaltilførsel under forudsætning af, at øvrige involverede deltager i planlagt omfang. Endvidere har Byrådet godkendt, at der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes kr. i 2007 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen, og at der foretages indberetning til ministeriet om nedlæggelse af 10 lejligheder. Landsbyggefonden har den 16. august 2007 meddelt, at Realkredit Danmark er indstillet på at deltage i kapitaltilførslen med et beløb på kr. på vilkår bl. a., at det nye renoveringslån på ca kr. optages hos Realkredit Danmark, og at der stilles 100% kommunegaranti for dette lån. Tilsagn til en samlet kapitaltilførsel på kr. foreligger således fra kommunen (1/5), realkreditinstitut (1/5), Landsdispositionsfond (2/5 - lån og tilskud) samt boligorganisation (1/5). Socialministeriet har den 9. oktober 2007 meddelt tilladelse til nedrivning af de 10 boliger, bl. a. på betingelse af, at afdelingsmødet godkender dette. Gram Boligforenings organisationsbestyrelse har den 11. januar 2007 godkendt projekt, finansiering og kapitaltilførelse. Projektet har endvidere været forelagt til godkendelse i afdelingen på et ekstraordinært møde primo december Til skema B-materialet udtaler Teknik- og Miljøservice, at ændringerne på Kongevej vurderes at være i orden, at renovering af Kirke Allé vurderes at være i orden, og at nedrivning af Fabriksvej vurderes at være en rigtig

7 Byrådet, Side 554 beslutning. Det anføres dog, at det bør overvejes, om salgsprisen er realistisk, grundens forureningsgrad og beliggenhed taget i betragtning Økonomiske forhold Den samlede anlægssum er efter gennemførte licitationer steget med i alt kr. fra kr. (skema A) til kr. (skema B), som Boligkontoret Danmark nærmere har redegjort for i skrivelse af 21. november Det er oplyst, at Landsbyggefonden har taget det anførte til efterretning, og at man imødeser en kommunal godkendelse af en samlet anskaffelsessum på kr. Renoveringsarbejderne finansieres med et ustøttet 30-årigt kreditforeningslån med fuld kommunal garantistillelse. Endvidere indstilles, at den meddelte tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der i 2007 er afsat kr. under Indskud i Landsbyggefonden, og som ved regnskabsaflæggelsen endnu ikke var forbrugt, overføres således, at der meddeles tillægsbevilling til samme område i Bevillingspåtegning: At der meddeles tillægsbevilling i 2008 med kr. til Indskud i Landsbyggefonden, og at der finansieres kr. af likvide midler i Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet godkendes på skema B-niveau på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at der stilles 100% kommunal garanti for renoveringslånet på ca kr., og at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den

8 Byrådet, Side 555 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19 - økonomisk og fysisk genopretning DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligselskabet af 1943 har i henhold til 92, stk. 1 og stk. 3 (Landsdispositionsfonden) og 97 ansøgt om støtte til økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F. Landsbyggefonden har udarbejdet en indstilling, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Afdelingen består af i alt 20 ungdomsboliger á 26 m2, hvoraf de 8 er beliggende Hyldevænget 35 A-H i Sommersted. Sidstnævnte boliger har været vanskelige af leje ud og har påført afdelingen betydelige tab. Det er således hensigten, at de 8 boliger skal ombygges til 3 almene familieboliger. Efter ombygningen vil huslejen komme til at ligge over det niveau, boligerne kan udlejes til, hvorfor der som anført er søgt Landsbyggefonden om kapitaltilførsel. Teknik- og Miljøservice har umiddelbart vurderet ombygningsudgiften som værende meget høj, hvorfor der har været afholdt et møde med repræsentanter fra Teknik- og Miljøservice, Byrådssekretariatet, Boligselskabet af 1943, Rambøll, Arkitektfirma Mads Thuesen Møller A/S og Kuben Boplan A/S. Den høje anskaffelsessum blev primært begrundet med de høje håndværkerudgifter/det høje prisniveau, herunder at udgifterne til byggeplads (i dette tilfælde vanskelig tilgængelig) er de samme, uanset at der kun er tale om 3 boliger. Endvidere opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og for at sikre fremtidsværdien.

9 Byrådet, Side 556 Huslejen for de 3 almene familieboliger i Sommersted med en boligstørrelse efter ombygning på 79,3 m2 kan iflg. oplysning fra Kuben/boligselskabet fastholdes på 575 kr./m2 årligt som forudsat i beregningerne for kapitaltilførsel. Det samlede boligareal bliver tillagt eksisterende fyrrum på 30 m2, der inddrages i forbindelse med ombygningen. Landsbyggefonden har efter gennemgang af afdelingens økonomi, efter besigtigelse og diverse drøftelser, fastlagt en kapitaltilførsel og et investeringsomfang, der medfører et driftsbudget i balance og en realistisk huslejeudvikling. Økonomiske forhold Landsbyggefonden har opgjort den samlede kapitaltilførsel til kr., der tilvejebringes ved, at kommune, (lån) realkreditinstitut, (lån) Landsdispositionsfond (lån), Landsdispositionsfond (tilskud) og boligorganisation (tilskud) bidrager med hver kr. Udgifterne ved ombygningen af de 8 boliger til 3 almene familieboliger i henhold til almenboliglovens 91 og115 beløber sig til i alt kr., hvoraf den kommunale grundkapital udgør ca kr. I budgetmæssig sammenhæng er der i forbindelse med kommunesammenlægningen fremkommet projekter, som det ikke har været muligt at tage højde for. Såfremt sagen skal nyde fremme, er det imidlertid nøvendigt med en tillægsbevilling. For i videst muligt omfang at imødegå disse situationer vil der til alle boligselskaber blive udsendt en skrivelse, hvorefter der årligt indberettes forventede projekter, der i væsentlig omfang fordrer kommunaløkonomisk medvirken. De kommunaløkonomiske konsekvenser udgør således netto merudgifter i 2008 på kr. (grundkapital kr. og kapitaltilførsel kr.). Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen. Juridiske aspekter I henhold til almenboliglovens 92, stk. 1, kan Landsbyggefonden af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige

10 Byrådet, Side 557 økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud. Efter 97 i almenboligloven kan kommunalbestyrelsen yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til de i 92, stk. 1, nævnte formål, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Efter almenboliglovens 28, stk. 2, skal hjemstedskommunen ved hel eller delvis nedlæggelse af boliger foretage indberetning til Socialministeriet, der foretager en forholdsmæssig reduktion af den løbende støtte til afdelingen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Landsbyggefondens renoveringsprojekt godkendes på de beskrevne vilkår, herunder at der gennemføres kapitaltilførsel som anført under forudsætning af, at øvrige involverede deltager i planlagt omfang, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres som forudsat med 14% af anskaffelsessummen, at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes, og at der efterfølgende foretages indberetning til Socialministeriet om nedlæggelse af boliger. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt.

11 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 2 DIFLFO / 08/677 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943 i Vojens om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 180 kr. pr. bolig for boliger op til 69 m2 og en månedlig stigning på 220 kr. for boliger over 69 m2 og optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på kr. i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i 16 boliger i afdeling 2, Allegade 9, Ungdomsskolevej 2-4 og Jul. Nielsensvej 12, Vojens. Den fremtidige gennemsnitlige husleje pr. m2 andrager herefter 434 kr. pr. m2. Økonomiske forhold Den samlede udgift beløber sig til ca kr., der forventes finansieret ved optagelse af et 30- årigt kreditforeningslån på kr., tilskud fra Landsbyggefondens trækningsret på kr. samt afdelingens henlæggelser på kr. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der kræves kommunal garanti for kreditforeningslånet. Borgerservice udtaler, at den samlede kommunale merudgift til boligsikring/boligydelse bliver på kr.: 4 personer modtager boligydelse og 4 personer modtager boligsikring. Den samlede merudgift hertil er på kr., hvoraf den kommunale merudgift er beregnet til kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som

12 Byrådet, Side 559 låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Adoption af to af Søværnets nye fartøjer DIKILE / 07/22862 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Søværnets Operative Kommando har tilbudt Haderslev Kommune at adoptere to af værnets nye fartøjer benævnt Standardfartøj Mark I. Adoptionen vil i øvrigt omfatte to enheder bestående af dels de nye fartøjer samt to skolebåde (Ertholm og Alhom), idet disse skal operere sammen i fremtiden. Adoption af flådens skibe er en hævdvunden tradition, der skaber en nær kontakt mellem flådens enheder og den adopterende by / kommune. Formålet er at udbrede kendskabet til søværnet. For kommunen er adoptionen forbundet med en række repræsentative forpligtelser, programtilrettelægelse og -deltagelse, der fremgår af medsendte bilag. Økonomiske forhold Det vurderes, at adoptionsprogrammet kan gennemføres for kr. Enhederne forventes at besøge Haderslev mindst en gang årligt. Udgifterne ved disse lejligheder forventes at være begrænsede. Det anbefales at udgifterne til adoptionsprogrammet og de årlige besøg afholdes af Byrådets repræsentationskonto. Procedure Sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet.

13 Byrådet, Side 560 Bilag Henvendelse fra Søværnet omkring adoption af skibe (389135) Søværnets bestemmelser omkring adoption af skibe. (389141) Adoptionsprogram fra Kalundborg (389144) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Haderslev Kommune adopterer to af Søværnets nye fartøjer. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Budget : Status på realisering, Erhverv og Kultur DIWIFE / 07/11396 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I medsendte notat gennemgår Erhvervs- og Kulturservice status på realiseringen af de reduktioner, der er indarbejdet i budget Endvidere rejses to problemstillinger til drøftelse i udvalget: Anlægstilskud til Museum Sønderjylland og Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje. Procedure Sagen genoptages til januar Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Budget : Status på realisering m.v. (413609) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at den udarbejdede status drøftes, og

14 Byrådet, Side 561 at orienteringen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Orienteringen taget til efterretning. Den selvejende institution Vojens Hallerne forespørges om interesse i overtagelse af Vojens Campingplads. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget, at der i 2008 afsættes midler til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje (0,5 mio. kr.) og anlægstilskud til Museum Sønderjylland (0,763 mio. kr.). Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. januar 2008: Økonomiske forhold Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje: Det vedtagne budget for indeholder ikke, som budget 2007, en anlægsprioriteringspulje til Folkeoplysningsudvalget. I 2007 var denne pulje på kr., hvilket svarer til ca. halvdelen af, hvad de gamle kommuner samlet set havde afsat til formålet. Via puljen kan Folkeoplysningsudvalget støtte en række mindre anlægsprojekter, som gennemføres af frivillige foreninger på fritids- og idrætsområdet. Museum Sønderjylland: I forbindelse med budgetlægningen indgik der et forslag om at afsætte et årligt anlægstilskud til Museum Sønderjylland fra de sønderjyske kommuner på 3 mio. kr. Haderslev Kommunes tilskud ville være kr. årligt. Bevillingspåtegning Til stednr Folkeoplysnings-udvalgets prioriteringspulje meddeles tillægsbevilling på kr. årligt fra 2008 finansieret af kassebeholdningen. Til stednr. 360xxx Anlægstilskud Museum Sønderjylland meddeles tillægsbevilling på kr. årligt fra 2008 finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af Udvalget for Erhverv og Kultur, at der fra 2008 meddeles bevilling på kr. årligt

15 Byrådet, Side 562 til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje og kr. årligt som anlægstilskud til Museum Sønderjylland, begge dele finansieret som tillægsbevilling af kassebeholdningen i Holger Lauritzen stemte imod. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt. Holger Lauritzen stemte imod. Thies Mathiasen undlod at stemme Den Lokale Udviklingsstrategi DIPSOR / 06/15982 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) i Haderslev Kommune blev dannet på en stiftende generalforsamling i maj Efterfølgende har LAG Haderslevs bestyrelse arbejdet på at kortlægge forudsætninger, muligheder og potentialer for udvikling af landdistrikterne i Haderslev Kommune. Dernæst har bestyrelsen udarbejdet visioner, strategier og målsætninger for den fremtidige udvikling. Den lokale udviklingsstrategi er resultatet af dette arbejde. Strategien skal danne grundlag for LAG Haderslevs aktiviteter og støtte til projekter under Landdistriktsprogrammet frem til Haderslev Kommune skal foretage en administrativ godkendelse af, om der er overensstemmelse mellem den lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. Erhvervsog Kulturservice har den 2. januar 2008 modtaget den lokale udviklingsstrategi til godkendelse. Erhvervs- og Kulturservice har gennemgået udviklingsstrategien og fundet den i god overensstemmelse med den kommunale udviklingsstrategi, herunder planstrategien. Procedure Kommunernes godkendelse af den lokale udviklingsstrategi er beskrevet i Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale

16 Byrådet, Side 563 aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden : 12. Inden den lokale udviklingsstrategi fremsendes til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv, skal henholdsvis regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og de berørte kommuner inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de fastlagte regionale udviklingsstrategier, de fastlagt regionale erhvervsudviklingsstrategier og de fastlagte kommunale udviklingsstrategier. Yderligere står der i Håndbog for lokale aktionsgrupper: Der er ikke krav om en politisk godkendelse, men en administrativ vurdering af, om der er overensstemmelse mellem den lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. Sagen fremsendes derfor som orientering til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet samt til UCHs bestyrelse Tovholder/informationsansvarlig Peter Sørensen Bilag Den Lokale Udviklingsstrategi (414863) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur tager til efterretning, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med planstrategien og videresender sagen til orientering for Økonomiudvalget, Byrådet og UCHs bestyrelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Ingen Erhvervs- og Kulturudvalget vil i overensstemmelse med den vedtagne planstrategi arbejde for fortsat udvikling i landsbyer og landdistrikter gennem samarbejde og lokalt engagement, hvor LAG Haderslev er en meget væsentlig samarbejdspartner anerkender det store engagement, der ligger bag udarbejdelsen af udviklingsstrategien

17 Byrådet, Side 564 finder, at der er tale om relevante og gode indsatsområder og et højt ambitionsniveau har noteret sig, at bosætning og erhvervsudvikling udgør fundamenterne for udviklingsstrategien. I den forbindelse er lokale initiativer i form af LAG Haderslev og Haderslev Landdistrikter afgørende forudsætninger for positive resultater ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde, eksempelvis i form af konkrete handleplaner for de enkelte landdistrikter, som vil kunne tage flere emner op som nævnt i udviklingsstrategien er opmærksom på kommunens afsatte ressourcer til planlægning i den kommende tid er optaget af kommuneplanlægning og bestilte lokalplaner, hvorfor der kan opstå problemer med projekters gennemførelse især i 2008, hvor disse kræver denne form for kommunal indsats Erhvervs- og Kulturudvalget videresender udviklingsstrategien til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet samt til Udviklingscenter Haderslevs bestyrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning, idet Økonomiudvalget tilslutter sig den positive udtalelse fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Taget til efterretning Ændring af vedtægt for Haderslev Vandrerhjem DITOHA / 04/2819 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har modtaget en af Haderslev Vandrerhjems bestyrelse godkendt vedtægtsændring. Godkendelsen skal godkendes af Haderslev Kommunes Byråd. Vedtægtsændringerne er af teknisk og redaktionel art.

18 Byrådet, Side 565 I 1 tilføjes: Kursusvirksomhed m.v., herunder bynær campingplads I 2 ændres forelægges til fremsendes og I 3 ændres kasserer til sekretær. Tovholder/informationsansvarlig Kultur og fritidschef Jørn Mejer Bilag Vedtægter for Haderslev Vandrerhjem (432447) Indstilling Erhverv og Kultur indstiller, at vedtægtsændringen godkendes. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser DIFRRA / 07/5367 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte den indstillingen fra Arbejdsmarkedsservice om, at under forudsætning af, at botilbuddet til yngre sindslidende medtages og besluttes igangsat på anlægsbudgettet for år 2008, påbegyndes detailplanlægningen, projektering og etablering af projektet. Botilbuddet for yngre sindslidende blev ikke medtaget som anlægsbudget i år Efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, projektering og etablering af projektet finansieret efter reglerne i Lov om Almene Boliger med udgangspunkt i en mulig totalfinansiering uden brug af kommunale likvide midler.

19 Byrådet, Side 566 Under udvalgets behandling blev Arbejdsmarkedsservice bedt undersøge en mulig finansiering, som beskrevet ovenfor. Som det fremgår nedenfor under juridiske aspekter kan de 4 boliger anvendes som aflastningsboliger. Aflastningsboligerne gøres lidt mindre end boligerne i den nye fløj (de etableres i hovedbygningens stueplan), men kravet til boligernes faciliteter er de samme. Der kan søges om støtte til servicearealer, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene beboerne. Det er tilfældet i dette projekt og er med i forudsætningerne for dette projekt. Økonomiske forhold Etableringsudgifter (se vedlagte bilag/regneeksempler). Etableringsudgifter inkl. moms bortset fra moms af servicearealer og jordkøb: Boligdel: 932 m mio. kr. Fællesarealer: 111 m mio. kr. Servicearealer: 275 m mio. kr. I alt: mio. kr. Jordkøb: m 2 : kr. I alt etablering: mio.kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : 375 kr. Udgiften til projektet er skønnet til at udgøre i alt mio. kr. inkl. bygherrerådgivning, byggetilsyn og uforudsete udgifter. Byggeriet planlægges påbegyndt primo 2008 og finansieret efter Lov om almene boliger til etablering af plejeboliger. Her sidestilles bofællesskabspladser til yngre sindslidende med plejeboliger, hvor Haderslev Kommune skal finansiere 7 %, lejerne 2 % og resten finansieres ved lånoptagning for boligdelen inkl. servicearealer. Servicearealer er 100 % kommunalt finansieret. Denne finansiering er ifølge regeringsaftalen af juni 2007, gældende for år Kommunal finansiering tilvejebringes for de 7 % vedkommende, fordi kommunen i forvejen ejer Digagergård. Se under juridiske aspekter. Finansieringen deles som nævnt ovenfor mellem lejer, kommune og realkredit i forholdet: 2 % pr bolig til lejerne, 7 % til Haderslev

20 Byrådet, Side 567 Kommune og 91 % ved optagelse af realkreditlån. Der søges om Statstilskud til forbedring af servicearealer. Der søges om kr. pr. bolig i tilskud. Likdiditetsmæssig virkning: Servicetilskud 16 boliger á kr. Låneprovenue Beboerindskud Etableringsudgifter Likviditetsmæssig virkning/overskud kr kr kr kr kr Ifølge det vedlagte beregningseksempel udviser det samlede projekt et likviditetsmæssigt overskud på kr. for Haderslev Kommune, til styrkelse af kassebeholdningen. Ud fra den beregnede husleje oplyser Borgerservice den : Forventet husleje, boligydelse/boligsikring og nettoboligudgift ekskl. el og varme til de kommende beboere: Forventet boligydelse til: 1) førtidspensionist gl. ordning. 2)førtidspensionist ny ordning. 3)Kontanthjælpsmodtager. Dette ifølge oplysninger fra Borgerservice. 1) førtidspensionist (alm.) gl. ordning: Lejlighed på 50m 2 Beregnet leje: kr. pr måned pr. måned ca kr. 2)førtidspensionist(alm.)ny ordning: ca kr. Ca. nettohusleje: Lejlighed på 61m 2 Beregnet leje: kr. pr måned pr. måned kr. ca kr kr. ca kr. Ca. nettohusleje: kr kr. 3)Kontanthjælpsmodtager, enlig ikke forsørger: ca. 540 kr kr. ca. 660 kr kr. Driftsudgifter af boligerne. Driftsudgifterne af boligerne afholdes efter ballance princippet hvor lejerne betaler den faktiske husleje. Personalemæssige forhold Botilbudet hører under Psykiatrien, Arbejdsmarkedsservice. Det skal have døgnvagt for at opfylde de til tider meget svage beboeres behov for tryghed og pædagogisk støtte. Med botilbudet undgås mange akutte og længerevarende indlæggelser og dermed et kostbart træk

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Byrådet 2. behandling

Byrådet 2. behandling REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den 08-10-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 08-10-2009 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 22-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 17:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 22-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere