Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved mødets start at behandle tillægsdagsorden vedr. kommuneplantillæg og lokalplan for institution mellem Hajstrup og Aarøsund Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til januar-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 295. Revideret udgave af kommunikationspolitik for Haderslev Kommune Forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen Gram Boligforening, afdeling 14 - økonomisk og fysisk genopretning Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19 - økonomisk og fysisk genopretning Boligselskabet af 1943, Vojens - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Adoption af to af Søværnets nye fartøjer Budget : Status på realisering, Erhverv og Kultur Den Lokale Udviklingsstrategi Ændring af vedtægt for Haderslev Vandrerhjem Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser Fornyelse af eksisterende vandforsyningsledninger - anlægsbevilling Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen - Sommerhusbebyggelse ved Flovt Strand, II etape Tillæg nr. 12 til spildevandsplan Ændring og udbygning af Vojens Genbrugsplads LUKKET MØDE 309. Aftale om leasing af gadelysanlæg samt drift og vedligeholdelse af gadebelysning Overtagelse af areal Orientering om arbejdet i bestyrelser TILLÆGSDAGSORDEN 312. Endelig vedtagelse kommuneplantillæg 1-07 og lokalplan Institution mellem Hajstrup og Aarøsund

3 Byrådet, Side Revideret udgave af kommunikationspolitik for Haderslev Kommune DIHEOR / 06/689 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006 en Kommunikationspolitik for Haderslev Kommune. Der var tale om et midlertidigt dokument, der tog forbehold for en, at en række strategiske og personalepolitiske formuleringer for den nye kommune endnu ikke var på plads. I forbindelse med vedtagelsen var det derfor forudsat, at kommunikationspolitikken skulle revideres i løbet af Siden vedtagelsen i 2006 er der i Byrådet vedtaget en overordnet vision for Haderslev Kommmune. En kommunikationspolitik skal naturligvis bygge på og understøtte kommunens politiske visioner og mål. Byrådssekretariatet fremsender derfor ny udgave af kommunikationspolitikken til godkendelse. Den nye udgave tager udgangspunkt i kommunens vision. Kommunikationspolitikken har følgende omdrejningspunkter eller pejlemærker: Kommunikationspolitikken angiver den vision og de forudsætninger, som ligger bag kommunikationsstrategien. Kommunikationsstrategien angiver konkrete mål for kommunikationen. Den angiver desuden de informationskanaler, som anvendes for at opnå en samlet kommunikation, der lever op til det, der er angivet i kommunikationspolitikken. Del-politikker udarbejdes ad hoc i en løbende proces og beskriver nærmere retningslinier på særskilte områder (fx krisekommunikation, sprogpolitik, borgerinddragelse). Handleplanerne er interne arbejdspapirer/instrukser, som i detaljer beskriver, hvordan strategien gennemføres, og hvordan kommunikationsopgaver løses (håndtering af annoncer, opdatering af hjemmesider osv.). Handleplanerne revideres løbende. Kommunes overordnede værdigrundlag og tilhørende personalepolitik er endnu ikke vedtaget. Snitfladerne til kommunikationspolitikken på de nævnte områder er vigtige. Det må derfor forudses, at kommunikationspolitikken vil blive bearbejdet i forhold til strategi, delpolitikker og handleplanner, når den overordnede personalepolitik foreligger.

4 Byrådet, Side 551 Procedure Efter behandling i Direktionen sendes forslag til kommunikationspolitik til Hoved-MED, Økonomiudvalget samt Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Informationsteamet i Byrådssekretariatet. Bilag Kommunikationspolitik 2007 (378360) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller: At forslag til kommunikationspolitik godkendes Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales af Direktionen. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Hoved-MED-udvalget havde ikke bemærkninger til den reviderede udgave af kommunikationspolitikken for Haderslev Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Når 3. generation af kommunikationspolitikken beskrives, ønsker Økonomiudvalget indarbejdet svartider for borgerhenvendelser. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

5 Byrådet, Side Forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen DIAINN / 07/27545 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forrentning af forsyningsvirksomhedernes udestående skal harmoniseres. Forrentningen skal gælde for perioden 2007 og 2008, idet forsyningsområderne selskabsgøres fra Indenrigsministeriet anbefaler at forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende skal afspejle markedsrenten. IS Økonomiafdelingen anbefaler at forentningen fastsættes til diskontoen pr. 31. december + 1 %. Det vil i 2007 medføre en forrentning på 5%. Forrentningen udføres i overensstemmelse med kravene i Det Autoriserede Budget & Regnskabssystem og indebærer en forrentning af de aktuelle månedssaldi. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 23. januar 2008 og i Byrådet den 31. januar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at mellemværendet med samtlige forsyningsvirksomheder forrentes ultimo regnskabsåret med Nationalbankens diskonto pr. 31. december + 1 %. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund

6 Byrådet, Side 553 Godkendt Gram Boligforening, afdeling 14 - økonomisk og fysisk genopretning DIFLFO / 06/17008 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. november 2007 fremsendt skema B for ovennævnte projekt til godkendelse for så vidt angår projekt, finansiering og kommunegaranti på skema B-niveau. Byrådet har i sit møde den 28. juni 2007 godkendt Landsbyggefondens renoveringsprojekt på vilkår som beskrevet af fonden, herunder at der gennemføres kapitaltilførsel under forudsætning af, at øvrige involverede deltager i planlagt omfang. Endvidere har Byrådet godkendt, at der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes kr. i 2007 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen, og at der foretages indberetning til ministeriet om nedlæggelse af 10 lejligheder. Landsbyggefonden har den 16. august 2007 meddelt, at Realkredit Danmark er indstillet på at deltage i kapitaltilførslen med et beløb på kr. på vilkår bl. a., at det nye renoveringslån på ca kr. optages hos Realkredit Danmark, og at der stilles 100% kommunegaranti for dette lån. Tilsagn til en samlet kapitaltilførsel på kr. foreligger således fra kommunen (1/5), realkreditinstitut (1/5), Landsdispositionsfond (2/5 - lån og tilskud) samt boligorganisation (1/5). Socialministeriet har den 9. oktober 2007 meddelt tilladelse til nedrivning af de 10 boliger, bl. a. på betingelse af, at afdelingsmødet godkender dette. Gram Boligforenings organisationsbestyrelse har den 11. januar 2007 godkendt projekt, finansiering og kapitaltilførelse. Projektet har endvidere været forelagt til godkendelse i afdelingen på et ekstraordinært møde primo december Til skema B-materialet udtaler Teknik- og Miljøservice, at ændringerne på Kongevej vurderes at være i orden, at renovering af Kirke Allé vurderes at være i orden, og at nedrivning af Fabriksvej vurderes at være en rigtig

7 Byrådet, Side 554 beslutning. Det anføres dog, at det bør overvejes, om salgsprisen er realistisk, grundens forureningsgrad og beliggenhed taget i betragtning Økonomiske forhold Den samlede anlægssum er efter gennemførte licitationer steget med i alt kr. fra kr. (skema A) til kr. (skema B), som Boligkontoret Danmark nærmere har redegjort for i skrivelse af 21. november Det er oplyst, at Landsbyggefonden har taget det anførte til efterretning, og at man imødeser en kommunal godkendelse af en samlet anskaffelsessum på kr. Renoveringsarbejderne finansieres med et ustøttet 30-årigt kreditforeningslån med fuld kommunal garantistillelse. Endvidere indstilles, at den meddelte tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der i 2007 er afsat kr. under Indskud i Landsbyggefonden, og som ved regnskabsaflæggelsen endnu ikke var forbrugt, overføres således, at der meddeles tillægsbevilling til samme område i Bevillingspåtegning: At der meddeles tillægsbevilling i 2008 med kr. til Indskud i Landsbyggefonden, og at der finansieres kr. af likvide midler i Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet godkendes på skema B-niveau på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at der stilles 100% kommunal garanti for renoveringslånet på ca kr., og at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den

8 Byrådet, Side 555 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19 - økonomisk og fysisk genopretning DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligselskabet af 1943 har i henhold til 92, stk. 1 og stk. 3 (Landsdispositionsfonden) og 97 ansøgt om støtte til økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F. Landsbyggefonden har udarbejdet en indstilling, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Afdelingen består af i alt 20 ungdomsboliger á 26 m2, hvoraf de 8 er beliggende Hyldevænget 35 A-H i Sommersted. Sidstnævnte boliger har været vanskelige af leje ud og har påført afdelingen betydelige tab. Det er således hensigten, at de 8 boliger skal ombygges til 3 almene familieboliger. Efter ombygningen vil huslejen komme til at ligge over det niveau, boligerne kan udlejes til, hvorfor der som anført er søgt Landsbyggefonden om kapitaltilførsel. Teknik- og Miljøservice har umiddelbart vurderet ombygningsudgiften som værende meget høj, hvorfor der har været afholdt et møde med repræsentanter fra Teknik- og Miljøservice, Byrådssekretariatet, Boligselskabet af 1943, Rambøll, Arkitektfirma Mads Thuesen Møller A/S og Kuben Boplan A/S. Den høje anskaffelsessum blev primært begrundet med de høje håndværkerudgifter/det høje prisniveau, herunder at udgifterne til byggeplads (i dette tilfælde vanskelig tilgængelig) er de samme, uanset at der kun er tale om 3 boliger. Endvidere opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og for at sikre fremtidsværdien.

9 Byrådet, Side 556 Huslejen for de 3 almene familieboliger i Sommersted med en boligstørrelse efter ombygning på 79,3 m2 kan iflg. oplysning fra Kuben/boligselskabet fastholdes på 575 kr./m2 årligt som forudsat i beregningerne for kapitaltilførsel. Det samlede boligareal bliver tillagt eksisterende fyrrum på 30 m2, der inddrages i forbindelse med ombygningen. Landsbyggefonden har efter gennemgang af afdelingens økonomi, efter besigtigelse og diverse drøftelser, fastlagt en kapitaltilførsel og et investeringsomfang, der medfører et driftsbudget i balance og en realistisk huslejeudvikling. Økonomiske forhold Landsbyggefonden har opgjort den samlede kapitaltilførsel til kr., der tilvejebringes ved, at kommune, (lån) realkreditinstitut, (lån) Landsdispositionsfond (lån), Landsdispositionsfond (tilskud) og boligorganisation (tilskud) bidrager med hver kr. Udgifterne ved ombygningen af de 8 boliger til 3 almene familieboliger i henhold til almenboliglovens 91 og115 beløber sig til i alt kr., hvoraf den kommunale grundkapital udgør ca kr. I budgetmæssig sammenhæng er der i forbindelse med kommunesammenlægningen fremkommet projekter, som det ikke har været muligt at tage højde for. Såfremt sagen skal nyde fremme, er det imidlertid nøvendigt med en tillægsbevilling. For i videst muligt omfang at imødegå disse situationer vil der til alle boligselskaber blive udsendt en skrivelse, hvorefter der årligt indberettes forventede projekter, der i væsentlig omfang fordrer kommunaløkonomisk medvirken. De kommunaløkonomiske konsekvenser udgør således netto merudgifter i 2008 på kr. (grundkapital kr. og kapitaltilførsel kr.). Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen. Juridiske aspekter I henhold til almenboliglovens 92, stk. 1, kan Landsbyggefonden af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige

10 Byrådet, Side 557 økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud. Efter 97 i almenboligloven kan kommunalbestyrelsen yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til de i 92, stk. 1, nævnte formål, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Efter almenboliglovens 28, stk. 2, skal hjemstedskommunen ved hel eller delvis nedlæggelse af boliger foretage indberetning til Socialministeriet, der foretager en forholdsmæssig reduktion af den løbende støtte til afdelingen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Landsbyggefondens renoveringsprojekt godkendes på de beskrevne vilkår, herunder at der gennemføres kapitaltilførsel som anført under forudsætning af, at øvrige involverede deltager i planlagt omfang, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres som forudsat med 14% af anskaffelsessummen, at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes, og at der efterfølgende foretages indberetning til Socialministeriet om nedlæggelse af boliger. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt.

11 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 2 DIFLFO / 08/677 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943 i Vojens om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 180 kr. pr. bolig for boliger op til 69 m2 og en månedlig stigning på 220 kr. for boliger over 69 m2 og optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på kr. i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i 16 boliger i afdeling 2, Allegade 9, Ungdomsskolevej 2-4 og Jul. Nielsensvej 12, Vojens. Den fremtidige gennemsnitlige husleje pr. m2 andrager herefter 434 kr. pr. m2. Økonomiske forhold Den samlede udgift beløber sig til ca kr., der forventes finansieret ved optagelse af et 30- årigt kreditforeningslån på kr., tilskud fra Landsbyggefondens trækningsret på kr. samt afdelingens henlæggelser på kr. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der kræves kommunal garanti for kreditforeningslånet. Borgerservice udtaler, at den samlede kommunale merudgift til boligsikring/boligydelse bliver på kr.: 4 personer modtager boligydelse og 4 personer modtager boligsikring. Den samlede merudgift hertil er på kr., hvoraf den kommunale merudgift er beregnet til kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som

12 Byrådet, Side 559 låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Adoption af to af Søværnets nye fartøjer DIKILE / 07/22862 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Søværnets Operative Kommando har tilbudt Haderslev Kommune at adoptere to af værnets nye fartøjer benævnt Standardfartøj Mark I. Adoptionen vil i øvrigt omfatte to enheder bestående af dels de nye fartøjer samt to skolebåde (Ertholm og Alhom), idet disse skal operere sammen i fremtiden. Adoption af flådens skibe er en hævdvunden tradition, der skaber en nær kontakt mellem flådens enheder og den adopterende by / kommune. Formålet er at udbrede kendskabet til søværnet. For kommunen er adoptionen forbundet med en række repræsentative forpligtelser, programtilrettelægelse og -deltagelse, der fremgår af medsendte bilag. Økonomiske forhold Det vurderes, at adoptionsprogrammet kan gennemføres for kr. Enhederne forventes at besøge Haderslev mindst en gang årligt. Udgifterne ved disse lejligheder forventes at være begrænsede. Det anbefales at udgifterne til adoptionsprogrammet og de årlige besøg afholdes af Byrådets repræsentationskonto. Procedure Sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet.

13 Byrådet, Side 560 Bilag Henvendelse fra Søværnet omkring adoption af skibe (389135) Søværnets bestemmelser omkring adoption af skibe. (389141) Adoptionsprogram fra Kalundborg (389144) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Haderslev Kommune adopterer to af Søværnets nye fartøjer. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Budget : Status på realisering, Erhverv og Kultur DIWIFE / 07/11396 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I medsendte notat gennemgår Erhvervs- og Kulturservice status på realiseringen af de reduktioner, der er indarbejdet i budget Endvidere rejses to problemstillinger til drøftelse i udvalget: Anlægstilskud til Museum Sønderjylland og Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje. Procedure Sagen genoptages til januar Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Budget : Status på realisering m.v. (413609) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at den udarbejdede status drøftes, og

14 Byrådet, Side 561 at orienteringen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Orienteringen taget til efterretning. Den selvejende institution Vojens Hallerne forespørges om interesse i overtagelse af Vojens Campingplads. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget, at der i 2008 afsættes midler til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje (0,5 mio. kr.) og anlægstilskud til Museum Sønderjylland (0,763 mio. kr.). Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. januar 2008: Økonomiske forhold Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje: Det vedtagne budget for indeholder ikke, som budget 2007, en anlægsprioriteringspulje til Folkeoplysningsudvalget. I 2007 var denne pulje på kr., hvilket svarer til ca. halvdelen af, hvad de gamle kommuner samlet set havde afsat til formålet. Via puljen kan Folkeoplysningsudvalget støtte en række mindre anlægsprojekter, som gennemføres af frivillige foreninger på fritids- og idrætsområdet. Museum Sønderjylland: I forbindelse med budgetlægningen indgik der et forslag om at afsætte et årligt anlægstilskud til Museum Sønderjylland fra de sønderjyske kommuner på 3 mio. kr. Haderslev Kommunes tilskud ville være kr. årligt. Bevillingspåtegning Til stednr Folkeoplysnings-udvalgets prioriteringspulje meddeles tillægsbevilling på kr. årligt fra 2008 finansieret af kassebeholdningen. Til stednr. 360xxx Anlægstilskud Museum Sønderjylland meddeles tillægsbevilling på kr. årligt fra 2008 finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af Udvalget for Erhverv og Kultur, at der fra 2008 meddeles bevilling på kr. årligt

15 Byrådet, Side 562 til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje og kr. årligt som anlægstilskud til Museum Sønderjylland, begge dele finansieret som tillægsbevilling af kassebeholdningen i Holger Lauritzen stemte imod. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt. Holger Lauritzen stemte imod. Thies Mathiasen undlod at stemme Den Lokale Udviklingsstrategi DIPSOR / 06/15982 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) i Haderslev Kommune blev dannet på en stiftende generalforsamling i maj Efterfølgende har LAG Haderslevs bestyrelse arbejdet på at kortlægge forudsætninger, muligheder og potentialer for udvikling af landdistrikterne i Haderslev Kommune. Dernæst har bestyrelsen udarbejdet visioner, strategier og målsætninger for den fremtidige udvikling. Den lokale udviklingsstrategi er resultatet af dette arbejde. Strategien skal danne grundlag for LAG Haderslevs aktiviteter og støtte til projekter under Landdistriktsprogrammet frem til Haderslev Kommune skal foretage en administrativ godkendelse af, om der er overensstemmelse mellem den lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. Erhvervsog Kulturservice har den 2. januar 2008 modtaget den lokale udviklingsstrategi til godkendelse. Erhvervs- og Kulturservice har gennemgået udviklingsstrategien og fundet den i god overensstemmelse med den kommunale udviklingsstrategi, herunder planstrategien. Procedure Kommunernes godkendelse af den lokale udviklingsstrategi er beskrevet i Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale

16 Byrådet, Side 563 aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden : 12. Inden den lokale udviklingsstrategi fremsendes til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv, skal henholdsvis regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og de berørte kommuner inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de fastlagte regionale udviklingsstrategier, de fastlagt regionale erhvervsudviklingsstrategier og de fastlagte kommunale udviklingsstrategier. Yderligere står der i Håndbog for lokale aktionsgrupper: Der er ikke krav om en politisk godkendelse, men en administrativ vurdering af, om der er overensstemmelse mellem den lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. Sagen fremsendes derfor som orientering til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet samt til UCHs bestyrelse Tovholder/informationsansvarlig Peter Sørensen Bilag Den Lokale Udviklingsstrategi (414863) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur tager til efterretning, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med planstrategien og videresender sagen til orientering for Økonomiudvalget, Byrådet og UCHs bestyrelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Ingen Erhvervs- og Kulturudvalget vil i overensstemmelse med den vedtagne planstrategi arbejde for fortsat udvikling i landsbyer og landdistrikter gennem samarbejde og lokalt engagement, hvor LAG Haderslev er en meget væsentlig samarbejdspartner anerkender det store engagement, der ligger bag udarbejdelsen af udviklingsstrategien

17 Byrådet, Side 564 finder, at der er tale om relevante og gode indsatsområder og et højt ambitionsniveau har noteret sig, at bosætning og erhvervsudvikling udgør fundamenterne for udviklingsstrategien. I den forbindelse er lokale initiativer i form af LAG Haderslev og Haderslev Landdistrikter afgørende forudsætninger for positive resultater ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde, eksempelvis i form af konkrete handleplaner for de enkelte landdistrikter, som vil kunne tage flere emner op som nævnt i udviklingsstrategien er opmærksom på kommunens afsatte ressourcer til planlægning i den kommende tid er optaget af kommuneplanlægning og bestilte lokalplaner, hvorfor der kan opstå problemer med projekters gennemførelse især i 2008, hvor disse kræver denne form for kommunal indsats Erhvervs- og Kulturudvalget videresender udviklingsstrategien til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet samt til Udviklingscenter Haderslevs bestyrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning, idet Økonomiudvalget tilslutter sig den positive udtalelse fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Taget til efterretning Ændring af vedtægt for Haderslev Vandrerhjem DITOHA / 04/2819 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har modtaget en af Haderslev Vandrerhjems bestyrelse godkendt vedtægtsændring. Godkendelsen skal godkendes af Haderslev Kommunes Byråd. Vedtægtsændringerne er af teknisk og redaktionel art.

18 Byrådet, Side 565 I 1 tilføjes: Kursusvirksomhed m.v., herunder bynær campingplads I 2 ændres forelægges til fremsendes og I 3 ændres kasserer til sekretær. Tovholder/informationsansvarlig Kultur og fritidschef Jørn Mejer Bilag Vedtægter for Haderslev Vandrerhjem (432447) Indstilling Erhverv og Kultur indstiller, at vedtægtsændringen godkendes. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser DIFRRA / 07/5367 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte den indstillingen fra Arbejdsmarkedsservice om, at under forudsætning af, at botilbuddet til yngre sindslidende medtages og besluttes igangsat på anlægsbudgettet for år 2008, påbegyndes detailplanlægningen, projektering og etablering af projektet. Botilbuddet for yngre sindslidende blev ikke medtaget som anlægsbudget i år Efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, projektering og etablering af projektet finansieret efter reglerne i Lov om Almene Boliger med udgangspunkt i en mulig totalfinansiering uden brug af kommunale likvide midler.

19 Byrådet, Side 566 Under udvalgets behandling blev Arbejdsmarkedsservice bedt undersøge en mulig finansiering, som beskrevet ovenfor. Som det fremgår nedenfor under juridiske aspekter kan de 4 boliger anvendes som aflastningsboliger. Aflastningsboligerne gøres lidt mindre end boligerne i den nye fløj (de etableres i hovedbygningens stueplan), men kravet til boligernes faciliteter er de samme. Der kan søges om støtte til servicearealer, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene beboerne. Det er tilfældet i dette projekt og er med i forudsætningerne for dette projekt. Økonomiske forhold Etableringsudgifter (se vedlagte bilag/regneeksempler). Etableringsudgifter inkl. moms bortset fra moms af servicearealer og jordkøb: Boligdel: 932 m mio. kr. Fællesarealer: 111 m mio. kr. Servicearealer: 275 m mio. kr. I alt: mio. kr. Jordkøb: m 2 : kr. I alt etablering: mio.kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : 375 kr. Udgiften til projektet er skønnet til at udgøre i alt mio. kr. inkl. bygherrerådgivning, byggetilsyn og uforudsete udgifter. Byggeriet planlægges påbegyndt primo 2008 og finansieret efter Lov om almene boliger til etablering af plejeboliger. Her sidestilles bofællesskabspladser til yngre sindslidende med plejeboliger, hvor Haderslev Kommune skal finansiere 7 %, lejerne 2 % og resten finansieres ved lånoptagning for boligdelen inkl. servicearealer. Servicearealer er 100 % kommunalt finansieret. Denne finansiering er ifølge regeringsaftalen af juni 2007, gældende for år Kommunal finansiering tilvejebringes for de 7 % vedkommende, fordi kommunen i forvejen ejer Digagergård. Se under juridiske aspekter. Finansieringen deles som nævnt ovenfor mellem lejer, kommune og realkredit i forholdet: 2 % pr bolig til lejerne, 7 % til Haderslev

20 Byrådet, Side 567 Kommune og 91 % ved optagelse af realkreditlån. Der søges om Statstilskud til forbedring af servicearealer. Der søges om kr. pr. bolig i tilskud. Likdiditetsmæssig virkning: Servicetilskud 16 boliger á kr. Låneprovenue Beboerindskud Etableringsudgifter Likviditetsmæssig virkning/overskud kr kr kr kr kr Ifølge det vedlagte beregningseksempel udviser det samlede projekt et likviditetsmæssigt overskud på kr. for Haderslev Kommune, til styrkelse af kassebeholdningen. Ud fra den beregnede husleje oplyser Borgerservice den : Forventet husleje, boligydelse/boligsikring og nettoboligudgift ekskl. el og varme til de kommende beboere: Forventet boligydelse til: 1) førtidspensionist gl. ordning. 2)førtidspensionist ny ordning. 3)Kontanthjælpsmodtager. Dette ifølge oplysninger fra Borgerservice. 1) førtidspensionist (alm.) gl. ordning: Lejlighed på 50m 2 Beregnet leje: kr. pr måned pr. måned ca kr. 2)førtidspensionist(alm.)ny ordning: ca kr. Ca. nettohusleje: Lejlighed på 61m 2 Beregnet leje: kr. pr måned pr. måned kr. ca kr kr. ca kr. Ca. nettohusleje: kr kr. 3)Kontanthjælpsmodtager, enlig ikke forsørger: ca. 540 kr kr. ca. 660 kr kr. Driftsudgifter af boligerne. Driftsudgifterne af boligerne afholdes efter ballance princippet hvor lejerne betaler den faktiske husleje. Personalemæssige forhold Botilbudet hører under Psykiatrien, Arbejdsmarkedsservice. Det skal have døgnvagt for at opfylde de til tider meget svage beboeres behov for tryghed og pædagogisk støtte. Med botilbudet undgås mange akutte og længerevarende indlæggelser og dermed et kostbart træk

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere