22 december 2014 och 23 december december 2016, 12 december 2016 och 19 december 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 december 2014 och 23 december 2014. 5 december 2016, 12 december 2016 och 19 december 2016."

Transkript

1 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning På Återbetalningsdagen erhålls ett Återbetalningsbelopp enligt följande: Om den Underliggande valutakorgen har utvecklats positivt: Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med (i) summan av respektive valutapars uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden. Om den Underliggande valutakorgen har utvecklats negativt utbetalas Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med valutakorgens värdeförändring, dock minst 90% av Teckningsbelopp. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande valutapar: ISIN-kod: Fastställelsedagar för Startkurs: Fastställelsedagar för Slutkurs: Lösenförfarande: SHBC SI EMVAL3 DKKRUB DKKZAR DKKTRY DK december 2014 och 23 december december 2016, 12 december 2016 och 19 december Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Återbetalningsdag: 9 januari 2017 Utvärderingstidpunkt: Den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Startkurs [valutapar]: Startkurs [valutapar]: Omräkningskurs DKKRUB: Omräkningskurs DKKZAR: Omräkningskurs DKKTRY: Referenskälla för Växelkurs: För respektive Underliggande valutapar: Det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Underliggande valutapars Omräkningskurs på varje Fastställelsedag för Startkurs. För respektive Underliggande valutapar: Det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Underliggande valutapars Omräkningskurs på varje Fastställelsedag för Slutkurs. Växelkursen för RUB mot DKK (valutapar DKKRUB) uttryckt som antal RUB per DKK erhålls genom att dividera fixingen för antal RUB per EUR med fixingen för antal DKK per EUR. Växelkursen för ZAR mot DKK (valutapar DKKZAR) uttryckt som antal ZAR per DKK erhålls genom att dividera fixingen för antal ZAR per EUR med fixingen för antal DKK per EUR. Växelkursen för TRY mot DKK (valutapar DKKTRY) uttryckt som antal TRY per DKK erhålls genom att dividera fixingen för antal TRY per EUR med fixingen för antal DKK per EUR. Respektive valutafixing som publiceras på Reuters sidor; ECB37 för EURDKK, EURRUB, EURZAR och EURTRY, eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat eller om Marknadsavbrott inträffat för relevant växelkurs på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Valutapar.

2 Återbetalningsbelopp: Om summan av (Startkurs Slutkurs) /Startkurs för de Underliggande valutaparen är positiv: Teckningsbelopp + Teckningsbelopp DG x [1/3 x (Startkurs DKKRUB - Slutkurs DKKRUB )/ Startkurs DKKRUB ] + [1/3 x (Startkurs DKKZAR - Slutkurs DKKZAR )/ Startkurs DKKZAR ] + [1/3 x (Startkurs DKKTRY - Slutkurs DKKTRY )/ Startkurs DKKTRY ] I annat fall det högsta av: (i) Teckningsbelopp 90% och (ii) Teckningsbelopp + Teckningsbelopp [1/3 x (Startkurs DKKRUB - Slutkurs DKKRUB )/ Startkurs DKKRUB ] + [1/3 x (Startkurs DKKZAR - Slutkurs DKKZAR )/ Startkurs DKKZAR ] + [1/3 x (Startkurs DKKTRY - Slutkurs DKKTRY )/ Startkurs DKKTRY ] Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Deltagandegrad DG : Preliminärt 400 %, fastställs av Handelsbanken den 22 december Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 2

3 Erbjudandets former och villkor Emittent: Arrangör: Finansiell mellanhand: Svenska Handelsbanken AB (publ) Garanti Invest A/S, Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 Köpenhamn K Danske Andelskassers Bank A/S, och andra av Arrangören utvalda kontoförande institut i Danmark. För mer information se Arrangörsarvode: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: Information om teckning: Information om fastställda villkor: Handelsbanken kalkylerar med ett Arrangörsarvode motsvarande 1,5 % per år av placeringens nominella belopp. Arrangörsarvodet, som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i placeringens pris. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm VP Securities A/S Noll Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele, Telefon: , Telefax: samt lokala banker, spar- eller föreningsbanker. Se Teckningsanmälan kan även inlämnas till eget kontoförande institut Fastställda Startkurser och Deltagandegrader publiceras på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Information om tilldelning: Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut 7 januari Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Betalningsdag: 9 januari 2015 Minsta teckningsbelopp: DKK Teckningsperiod: Från och med 8 december 2014 till och med 19 december 2014, Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan period. Teckningsbelopp: Poster om nominellt DKK Totalbelopp för erbjudandet: Villkor för erbjudandet: Certifikatets totalbelopp fastställs den 22 december Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa beloppet om banken så önskar. Handelsbanken och Danske Andelskassers Bank A/S förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om det totala Teckningsbeloppet blir lägre än DKK eller om Deltagandegraden inte kan fastställas till lägst 250 %. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalar Danske Andelskassers Bank A/S debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställt erbjudande publiceras på NASDAQ OMX Copenhagen A/S snarast efter beslut om inställandet. Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Teckningskurs: 100 % Rättigheter som sammanhänger med värdepappren: Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 3

4 Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Noteringsdag: 9 januari 2015 Noteringsvaluta: Market making: DKK Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och, i förekommande fall, säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbanken bedömning är lägre än DKK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: DKK Sista handelsdag: 2 januari 2017 Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa certifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 oktober Stockholm den 3 december 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 4

5 Resumé Resuméet består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de punkter, der kræves i et resumé for den aktuelle værdipapirtype og emittent. Idet visse punkter ikke finder anvendelse for den aktuelle værdipapirtype og emittent, er der huller i punkternes nummerering. Selv om det kræves, at et punkt er inkluderet i et resumé for den aktuelle værdipapirtype og emittent, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevant information vedrørende punktet. Informationen er her erstattet af angivelsen Finder ikke anvendelse. AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER A.1 Advarsel Dette resumé er en del af Svenska Handelsbanken AB (publ)s ( Handelsbanken eller Emittent ) grundprospekt for MTN-, Warrant- og Cerfikatprogrammet, og skal ses som en introduktion til grundprospektet. En beslutning om en placering i værdipapirer skal baseres på en bedømmelse af prospektet i dets helhed og ikke kun på grundlag af dette resumé. Hvis resuméet er misledende, fejlagtigt eller uforeneligt med de andre dele af prospektet, kan privatretligt ansvar pålægges de personer, som har udfærdiget resuméet. En investor, som i egenskab af sagsøger fremsætter et krav i henhold til grundprospektets oplysninger, kan blive nødt til at påtage sig udgifterne ved en oversættelse af grundprospektet, før eventuelle retlige handlinger kan indledes. A.2 Finansielle mellemmænd Danske Andelskassers Bank A/S, samt de øvrige kontoførende institutter, som Arrangøren udpeger. For mere information se AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUEL GARANTIGIVER B.1 Reg. firma og handelsbetegnelse B.2 Sæde, selskabsform og lovgivning B.4b Kendte trends B.5 Koncernbeskrivelse B.9 Resultatprognose B.10 Eventuelle anmærkninger i revisionsberetningen Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer Handelsbanken blev grundlagt i Stockholm og har drevet virksomhed siden den 5. juni Handelsbanken er et offentligt (publ) bankaktieselskab med organisationsnummer Bestyrelsen har sæde i Stockholm. Virksomheden drives under gældende aktieselskabslov samt svensk banklovgivning. På trods af at uroen på de finansielle markeder er aftaget i det forgangne år, så findes de strukturelle problemer, der gav anledning til krisen endnu. Visse landes gældsproblemer er stadig problematiske og såvel den finansielle sektor som realøkonomien er fortsat understøttet af massive pengepolitiske stimuli. Før eller senere er økonomiens aktører nødsaget til at tilpasse sig til mere normale forhold. For den finansielle sektor betyder dette, udover at forholde sig til disse omstændigheder, at sektoren også er nødt til at tilpasse sig strengere og mere omfattende lovgivningsmæssige krav, hvoraf alle områder endnu ikke er definerede. Handelsbanken er en af Nordens førende banker med en balance pr. 31 december 2013 på ca milliarder kroner og et driftsresultat for år 2013 på ca. 18,1 milliarder kroner. Handelsbanken har ca ansatte. I den koncern, hvor Handelsbanken er moderselskab, indgår blandt andet datterselskaberne Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv og Stadshypotek. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken offentliggør ikke resultatforventninger. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har ingen anmærkninger i revisionsberetningen. 5

6 B.12 Historisk finansiel information Handelsbanken bekræfter, at der ikke har været nogen væsentlige, negative forandringer i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den dato, hvor årsopgørelsen blev publiceret. Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,9 14,9 13,8 14,2 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital), (ifølge Basel II) 18,9-20,7 18,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kapital), (ifølge Basel III) 21,6-25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: B.13 Hændelser, der påvirker solvens B.14 Koncernafhængighed Handelsbanken bekræfter at bankens fremtidsudsigter ikke er forandret væsentligt i forhold til hvad der fremgår af den seneste offentliggjorte kvartalsrapport. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har intet at rapportere som påvirker bankens solvens. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er ikke afhængig af andre selskaber inden for koncernen. 6

7 B.15 Primær virksomhed B.16 Direkte eller indirekte ejerskab/kontrol Handelsbanken er en fuld-service bank med et komplet udbud af finansielle ydelser for såvel virksomheder som privatpersoner, herunder traditionelle virksomhedsydelser, investment banking, finansiering, betaling, placering inden for aktie- og rentemarked samt pensionsforsikring. Handelsbanken har, pr. 31 december 2013, i alt 810 filialer på verdensplan. Handelsbankens hjemmemarkeder udgøres af de markeder, hvor bankens kontorer i hhv. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Holland og Storbritannien tilbyder et komplet udbud af finansielle produkter og ydelser. Banken har 462 filialer i Sverige, 329 filialer i det øvrige Norden, Holland og Storbritannien samt 19 filialer i resten af verden. Handelsbanken driver virksomhed i 24 lande i alt. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er moderselskab i koncernen. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 Værdipapirtype C.2 Valuta C.5 Indskrænkninger i retten til overdragelse C.8 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder C.11 Information vedrørende eventuel ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked C.15 Beskrivelse af investeringen C16. Lukkedato- eller forfaldsdato etc. C17. Beskrivelse af afvikling mv. Værdipapirnavn: SHBC SI EMVAL3 ISIN-kod: DK Type: Certifikat Danske kroner ( DKK ). Finder ikke anvendelse. Det findes ingen indskrænkninger i retten til overdragelse af værdipapiret. I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal værdipapirer, der består af rentebærende efterstillede gældsbreve, medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver næst efter øvrige fordringer mod Handelsbanken men sidestillet (pari passu) med rentebærende efterstillede gældsbreve og andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån, som Handelsbanken har optaget, og før sådanne gældsforpligtelser tilhørende langfristede efterstillede lån, som har ubegrænset løbetid. Ansøgning om optagelse til notering vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. På indfrielsesdatoen (Återbetalningsdagen) modtages et indfrielsesbeløb (Återbetalningsbelopp) opgjort på følgende måde: Hvis værdien af den underliggende valutakurv (Underliggande valutakorgen) har udviklet sig positivt: Tegningsbeløb (Teckningsbelopp) + tegningsbeløb multipliceret med (i) summen af de enkelte valutapars stigning multipliceret med (ii) deltagelsesgraden (Deltagandegraden). Hvis værdien af den underliggende valutakurv har udviklet sig negativt: Tegningsbeløb + tegningsbeløb multipliceret med summen af de enkelte valutapars værdiændring, dog mindst 90 % af tegningsbeløbet. Indfrielsesbeløbet kan ikke blive negativt. Dato for sidste fixing (Slutdag): 19 december 2016 Indfrielsesdato: 9 januari 2017 På indfrielsesdatoen udbetaler Handelsbanken automatisk indfrielsesbeløbet. 7

8 C18. Beskrivelse af afkast mv. Hvis investor (Fordringshavaren) via sit kontoførende institut (Kontoförande Institut) har fået tilknyttet en afkastkonto vil indfrielsesbeløbet på indfrielsesdatoen udbetales til denne konto via VP-Securities. C19. Indløsningskurs etc. Ikke relevant. C20. Beskrivelse af Underliggande Information om Underliggande underliggende DKKBRL DKKINR DKKTRY AFSNIT D RISICI D.2 Primære risici specifikt for emittenten Ved køb af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram, tages en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har pr. 26 marts 2014 følgende rating: AA- fra Standard & Poor's ("S&P ), Aa3 fra Moody's og AAfra Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P s rating på AA- og Fitch s rating på AA- menes høj kvalitet og lav kreditrisiko. En sænkning af bankens rating kan medføre øgede finansieringsomkostninger og kan også påvirke bankens tilgang til likviditet samt dens konkurrencesituation. En sådan situation kan medføre en negativ påvirkning af Handelsbankens drift, finansielle situation og resultater. En beholdning af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram er ikke dækket af den statslige indskydergaranti. Risici ved Handelsbankens virksomhed Handelsbanken er en fuld-service bank, der udbyder en komplet portefølje af bankprodukter. Det indebærer at banken påtager sig en række forskellige typer af risici. Disse forskellige risici identificeres, måles og håndteres systematisk indenfor alle Handelsbankens forretningsområder. Handelsbankens risici kan summarisk beskrives på følgende måde: Kreditrisiko: Kreditrisiko er risikoen for, at banken lider tab som følge af at bankens modparter ikke kan opfylde deres kontraktslige forpligtelser. Markedsrisiko: Markedsrisiko er en form for risiko der stammer fra ændringer i priser og volatiliteter på de finansielle markeder. Likviditetsrisiko: Banken håndterer på daglig basis store volumener af både indgående og udgående betalinger. Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan møde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som disse forfalder, uden at det betyder uacceptable omkostninger eller tab. Operativ risiko: Operativ risiko er risikoen for at banken rammes af tab som følge af manglende eller utilstrækkelige interne processer, menneskelige fejl, system fejl eller eksterne hændelser. Forsikringsrisiko: Denne risiko udgøres primært af den risiko, der opstår af de garanterede forpligtelser banken har påtaget sig overfor kunder igennem traditionelle livsforsikringsprodukter, hvor der er en risiko for, at forpligtelserne ikke kan opfyldes uden at banken skal tilføre yderligere kapital til området. Risiko ved fast ejendom: Risikoen forbundet ved prisændringer på de ejendomme banken ejer. Forretningsrisiko: Risikoen for uventede svingninger i bankens resultater som ikke skyldes de typer af risici, der er beskrevet ovenfor. Investorernes mulighed for at modtage indfrielsesbeløbet er afhængigt af bankens evne til at imødekomme sine betalingsforpligtelser. Denne evne er afhængig af udviklingen i bankens drift, og herunder i hvordan banken håndterer de risici, der er beskrevet ovenfor. 8

9 D.3 Primære risici specifikt for værdipapirerne D.6 Advarsel om at investor kan tabe hele eller dele af det investerede beløb. I de tilfælde, hvor det underliggende aktiv handles i anden valuta end den nationale valuta, kan valutakursændringer påvirke værdipapirets værdi. Dette er dog ikke tilfældet med værdipapirer, der i henhold til de endelige vilkår er valutakursafdækket, dvs. at der køres med fast valutakurs. I nogle perioder kan det være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat. Dette kan for eksempel ske ved illikviditet i markedet, kraftige kursudsving eller når handlen på en relevant markedsplads lukker, eller pålægges begrænsninger i nogen tid. Selv tekniske fejl, såsom afbrydelser i kommunikationen, kan forstyrre handlen. I hele løbetiden påvirkes værdien af et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat af flere faktorer, det kan bl.a. være det underliggende aktivs udvikling, resterende løbetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle udbytter. Kapitalbeskyttelse for et kapitalbeskyttet produkt gælder kun på tilbagebetalingsdagen. Risikoen er større i kapitalbeskyttede produkter, som købes til overkurs, idet kapitalbeskyttelsen kun gælder for det nominelle beløb. Små ændringer i det underliggende aktiv kan resultere i store ændringer i warrantens/certifikatets værdi. Investorer der vælger at investerer i den strukturerede obligation skal være opmærksomme på at hvis Slutkurs er lavere end Startkurs kan dermed et lavere indfrielsesbeløb kan hele eller dele af det investerede beløb tabes. Investor er alene ansvarlig for beslutningen om at investere og for enhver økonomisk konsekvens af investeringen. AFSNIT E TILBUD E.2b Baggrund for tilbuddet E.3 Beskrivelse af tilbuddet E.4 Beskrivelse af eventuelle interesser/interessekonflikt er E.7 Beregning af omkostninger, der pålægges investor Lånebeløb / placeret beløb vil blive anvendt i den løbende drift. Tegningsperioden går fra den 8 december 2014 til den 19 december 2014 begge dage inklusive og tegningen sker via Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, Telefon: , Telefax: samt lokale pengeinstitutter. Se Minimumstegningen er nominelt DKK Udstederen er Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm. Betalingsagent er Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm. Beregningsagent er Handelsbanken Capital Market, HCS. Arrangør er Garanti Invest A/S. Betalingsdagen er den 9 januari Noteringsdag er den 9 januari Finder ikke anvendelse De endelige samlede omkostninger ved at investere er endnu ikke kendte og de omkostninger, der er angivet i de Slutliga Villkor og nedenfor, er derfor estimater. De estimerade årlige omkostninger, i procent af det investerede beløb ved en udstedelseskurs på 100%, og en emission på totalt DKK 50 millioner er følgende: Tegningsprovision til kontoførende institut: op til 0,75 % p.a. Arrangørens provision: ca. 0,75 % p.a. Totalt ca. 1,5 % p.a. ( ÅOP ) Baserat på markedsvilkårene den 28. november 2014 kan værdien af nulkuponsobligationen indikativt fastsættes til ca. 99,80 %, og værdien af optionen indikativt til ca. 2,80 %. 9

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere