22 december 2014 och 23 december december 2016, 12 december 2016 och 19 december 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 december 2014 och 23 december 2014. 5 december 2016, 12 december 2016 och 19 december 2016."

Transkript

1 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning På Återbetalningsdagen erhålls ett Återbetalningsbelopp enligt följande: Om den Underliggande valutakorgen har utvecklats positivt: Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med (i) summan av respektive valutapars uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden. Om den Underliggande valutakorgen har utvecklats negativt utbetalas Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med valutakorgens värdeförändring, dock minst 90% av Teckningsbelopp. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande valutapar: ISIN-kod: Fastställelsedagar för Startkurs: Fastställelsedagar för Slutkurs: Lösenförfarande: SHBC SI EMVAL3 DKKRUB DKKZAR DKKTRY DK december 2014 och 23 december december 2016, 12 december 2016 och 19 december Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Återbetalningsdag: 9 januari 2017 Utvärderingstidpunkt: Den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Startkurs [valutapar]: Startkurs [valutapar]: Omräkningskurs DKKRUB: Omräkningskurs DKKZAR: Omräkningskurs DKKTRY: Referenskälla för Växelkurs: För respektive Underliggande valutapar: Det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Underliggande valutapars Omräkningskurs på varje Fastställelsedag för Startkurs. För respektive Underliggande valutapar: Det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Underliggande valutapars Omräkningskurs på varje Fastställelsedag för Slutkurs. Växelkursen för RUB mot DKK (valutapar DKKRUB) uttryckt som antal RUB per DKK erhålls genom att dividera fixingen för antal RUB per EUR med fixingen för antal DKK per EUR. Växelkursen för ZAR mot DKK (valutapar DKKZAR) uttryckt som antal ZAR per DKK erhålls genom att dividera fixingen för antal ZAR per EUR med fixingen för antal DKK per EUR. Växelkursen för TRY mot DKK (valutapar DKKTRY) uttryckt som antal TRY per DKK erhålls genom att dividera fixingen för antal TRY per EUR med fixingen för antal DKK per EUR. Respektive valutafixing som publiceras på Reuters sidor; ECB37 för EURDKK, EURRUB, EURZAR och EURTRY, eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat eller om Marknadsavbrott inträffat för relevant växelkurs på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Valutapar.

2 Återbetalningsbelopp: Om summan av (Startkurs Slutkurs) /Startkurs för de Underliggande valutaparen är positiv: Teckningsbelopp + Teckningsbelopp DG x [1/3 x (Startkurs DKKRUB - Slutkurs DKKRUB )/ Startkurs DKKRUB ] + [1/3 x (Startkurs DKKZAR - Slutkurs DKKZAR )/ Startkurs DKKZAR ] + [1/3 x (Startkurs DKKTRY - Slutkurs DKKTRY )/ Startkurs DKKTRY ] I annat fall det högsta av: (i) Teckningsbelopp 90% och (ii) Teckningsbelopp + Teckningsbelopp [1/3 x (Startkurs DKKRUB - Slutkurs DKKRUB )/ Startkurs DKKRUB ] + [1/3 x (Startkurs DKKZAR - Slutkurs DKKZAR )/ Startkurs DKKZAR ] + [1/3 x (Startkurs DKKTRY - Slutkurs DKKTRY )/ Startkurs DKKTRY ] Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Deltagandegrad DG : Preliminärt 400 %, fastställs av Handelsbanken den 22 december Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 2

3 Erbjudandets former och villkor Emittent: Arrangör: Finansiell mellanhand: Svenska Handelsbanken AB (publ) Garanti Invest A/S, Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 Köpenhamn K Danske Andelskassers Bank A/S, och andra av Arrangören utvalda kontoförande institut i Danmark. För mer information se Arrangörsarvode: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: Information om teckning: Information om fastställda villkor: Handelsbanken kalkylerar med ett Arrangörsarvode motsvarande 1,5 % per år av placeringens nominella belopp. Arrangörsarvodet, som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i placeringens pris. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm VP Securities A/S Noll Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele, Telefon: , Telefax: samt lokala banker, spar- eller föreningsbanker. Se Teckningsanmälan kan även inlämnas till eget kontoförande institut Fastställda Startkurser och Deltagandegrader publiceras på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Information om tilldelning: Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut 7 januari Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Betalningsdag: 9 januari 2015 Minsta teckningsbelopp: DKK Teckningsperiod: Från och med 8 december 2014 till och med 19 december 2014, Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan period. Teckningsbelopp: Poster om nominellt DKK Totalbelopp för erbjudandet: Villkor för erbjudandet: Certifikatets totalbelopp fastställs den 22 december Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa beloppet om banken så önskar. Handelsbanken och Danske Andelskassers Bank A/S förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om det totala Teckningsbeloppet blir lägre än DKK eller om Deltagandegraden inte kan fastställas till lägst 250 %. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalar Danske Andelskassers Bank A/S debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställt erbjudande publiceras på NASDAQ OMX Copenhagen A/S snarast efter beslut om inställandet. Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Teckningskurs: 100 % Rättigheter som sammanhänger med värdepappren: Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 3

4 Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Noteringsdag: 9 januari 2015 Noteringsvaluta: Market making: DKK Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och, i förekommande fall, säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbanken bedömning är lägre än DKK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: DKK Sista handelsdag: 2 januari 2017 Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa certifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 oktober Stockholm den 3 december 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 4

5 Resumé Resuméet består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de punkter, der kræves i et resumé for den aktuelle værdipapirtype og emittent. Idet visse punkter ikke finder anvendelse for den aktuelle værdipapirtype og emittent, er der huller i punkternes nummerering. Selv om det kræves, at et punkt er inkluderet i et resumé for den aktuelle værdipapirtype og emittent, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevant information vedrørende punktet. Informationen er her erstattet af angivelsen Finder ikke anvendelse. AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER A.1 Advarsel Dette resumé er en del af Svenska Handelsbanken AB (publ)s ( Handelsbanken eller Emittent ) grundprospekt for MTN-, Warrant- og Cerfikatprogrammet, og skal ses som en introduktion til grundprospektet. En beslutning om en placering i værdipapirer skal baseres på en bedømmelse af prospektet i dets helhed og ikke kun på grundlag af dette resumé. Hvis resuméet er misledende, fejlagtigt eller uforeneligt med de andre dele af prospektet, kan privatretligt ansvar pålægges de personer, som har udfærdiget resuméet. En investor, som i egenskab af sagsøger fremsætter et krav i henhold til grundprospektets oplysninger, kan blive nødt til at påtage sig udgifterne ved en oversættelse af grundprospektet, før eventuelle retlige handlinger kan indledes. A.2 Finansielle mellemmænd Danske Andelskassers Bank A/S, samt de øvrige kontoførende institutter, som Arrangøren udpeger. For mere information se AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUEL GARANTIGIVER B.1 Reg. firma og handelsbetegnelse B.2 Sæde, selskabsform og lovgivning B.4b Kendte trends B.5 Koncernbeskrivelse B.9 Resultatprognose B.10 Eventuelle anmærkninger i revisionsberetningen Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer Handelsbanken blev grundlagt i Stockholm og har drevet virksomhed siden den 5. juni Handelsbanken er et offentligt (publ) bankaktieselskab med organisationsnummer Bestyrelsen har sæde i Stockholm. Virksomheden drives under gældende aktieselskabslov samt svensk banklovgivning. På trods af at uroen på de finansielle markeder er aftaget i det forgangne år, så findes de strukturelle problemer, der gav anledning til krisen endnu. Visse landes gældsproblemer er stadig problematiske og såvel den finansielle sektor som realøkonomien er fortsat understøttet af massive pengepolitiske stimuli. Før eller senere er økonomiens aktører nødsaget til at tilpasse sig til mere normale forhold. For den finansielle sektor betyder dette, udover at forholde sig til disse omstændigheder, at sektoren også er nødt til at tilpasse sig strengere og mere omfattende lovgivningsmæssige krav, hvoraf alle områder endnu ikke er definerede. Handelsbanken er en af Nordens førende banker med en balance pr. 31 december 2013 på ca milliarder kroner og et driftsresultat for år 2013 på ca. 18,1 milliarder kroner. Handelsbanken har ca ansatte. I den koncern, hvor Handelsbanken er moderselskab, indgår blandt andet datterselskaberne Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv og Stadshypotek. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken offentliggør ikke resultatforventninger. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har ingen anmærkninger i revisionsberetningen. 5

6 B.12 Historisk finansiel information Handelsbanken bekræfter, at der ikke har været nogen væsentlige, negative forandringer i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den dato, hvor årsopgørelsen blev publiceret. Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,9 14,9 13,8 14,2 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital), (ifølge Basel II) 18,9-20,7 18,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kapital), (ifølge Basel III) 21,6-25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: B.13 Hændelser, der påvirker solvens B.14 Koncernafhængighed Handelsbanken bekræfter at bankens fremtidsudsigter ikke er forandret væsentligt i forhold til hvad der fremgår af den seneste offentliggjorte kvartalsrapport. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har intet at rapportere som påvirker bankens solvens. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er ikke afhængig af andre selskaber inden for koncernen. 6

7 B.15 Primær virksomhed B.16 Direkte eller indirekte ejerskab/kontrol Handelsbanken er en fuld-service bank med et komplet udbud af finansielle ydelser for såvel virksomheder som privatpersoner, herunder traditionelle virksomhedsydelser, investment banking, finansiering, betaling, placering inden for aktie- og rentemarked samt pensionsforsikring. Handelsbanken har, pr. 31 december 2013, i alt 810 filialer på verdensplan. Handelsbankens hjemmemarkeder udgøres af de markeder, hvor bankens kontorer i hhv. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Holland og Storbritannien tilbyder et komplet udbud af finansielle produkter og ydelser. Banken har 462 filialer i Sverige, 329 filialer i det øvrige Norden, Holland og Storbritannien samt 19 filialer i resten af verden. Handelsbanken driver virksomhed i 24 lande i alt. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er moderselskab i koncernen. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 Værdipapirtype C.2 Valuta C.5 Indskrænkninger i retten til overdragelse C.8 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder C.11 Information vedrørende eventuel ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked C.15 Beskrivelse af investeringen C16. Lukkedato- eller forfaldsdato etc. C17. Beskrivelse af afvikling mv. Værdipapirnavn: SHBC SI EMVAL3 ISIN-kod: DK Type: Certifikat Danske kroner ( DKK ). Finder ikke anvendelse. Det findes ingen indskrænkninger i retten til overdragelse af værdipapiret. I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal værdipapirer, der består af rentebærende efterstillede gældsbreve, medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver næst efter øvrige fordringer mod Handelsbanken men sidestillet (pari passu) med rentebærende efterstillede gældsbreve og andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån, som Handelsbanken har optaget, og før sådanne gældsforpligtelser tilhørende langfristede efterstillede lån, som har ubegrænset løbetid. Ansøgning om optagelse til notering vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. På indfrielsesdatoen (Återbetalningsdagen) modtages et indfrielsesbeløb (Återbetalningsbelopp) opgjort på følgende måde: Hvis værdien af den underliggende valutakurv (Underliggande valutakorgen) har udviklet sig positivt: Tegningsbeløb (Teckningsbelopp) + tegningsbeløb multipliceret med (i) summen af de enkelte valutapars stigning multipliceret med (ii) deltagelsesgraden (Deltagandegraden). Hvis værdien af den underliggende valutakurv har udviklet sig negativt: Tegningsbeløb + tegningsbeløb multipliceret med summen af de enkelte valutapars værdiændring, dog mindst 90 % af tegningsbeløbet. Indfrielsesbeløbet kan ikke blive negativt. Dato for sidste fixing (Slutdag): 19 december 2016 Indfrielsesdato: 9 januari 2017 På indfrielsesdatoen udbetaler Handelsbanken automatisk indfrielsesbeløbet. 7

8 C18. Beskrivelse af afkast mv. Hvis investor (Fordringshavaren) via sit kontoførende institut (Kontoförande Institut) har fået tilknyttet en afkastkonto vil indfrielsesbeløbet på indfrielsesdatoen udbetales til denne konto via VP-Securities. C19. Indløsningskurs etc. Ikke relevant. C20. Beskrivelse af Underliggande Information om Underliggande underliggende DKKBRL DKKINR DKKTRY AFSNIT D RISICI D.2 Primære risici specifikt for emittenten Ved køb af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram, tages en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har pr. 26 marts 2014 følgende rating: AA- fra Standard & Poor's ("S&P ), Aa3 fra Moody's og AAfra Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P s rating på AA- og Fitch s rating på AA- menes høj kvalitet og lav kreditrisiko. En sænkning af bankens rating kan medføre øgede finansieringsomkostninger og kan også påvirke bankens tilgang til likviditet samt dens konkurrencesituation. En sådan situation kan medføre en negativ påvirkning af Handelsbankens drift, finansielle situation og resultater. En beholdning af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram er ikke dækket af den statslige indskydergaranti. Risici ved Handelsbankens virksomhed Handelsbanken er en fuld-service bank, der udbyder en komplet portefølje af bankprodukter. Det indebærer at banken påtager sig en række forskellige typer af risici. Disse forskellige risici identificeres, måles og håndteres systematisk indenfor alle Handelsbankens forretningsområder. Handelsbankens risici kan summarisk beskrives på følgende måde: Kreditrisiko: Kreditrisiko er risikoen for, at banken lider tab som følge af at bankens modparter ikke kan opfylde deres kontraktslige forpligtelser. Markedsrisiko: Markedsrisiko er en form for risiko der stammer fra ændringer i priser og volatiliteter på de finansielle markeder. Likviditetsrisiko: Banken håndterer på daglig basis store volumener af både indgående og udgående betalinger. Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan møde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som disse forfalder, uden at det betyder uacceptable omkostninger eller tab. Operativ risiko: Operativ risiko er risikoen for at banken rammes af tab som følge af manglende eller utilstrækkelige interne processer, menneskelige fejl, system fejl eller eksterne hændelser. Forsikringsrisiko: Denne risiko udgøres primært af den risiko, der opstår af de garanterede forpligtelser banken har påtaget sig overfor kunder igennem traditionelle livsforsikringsprodukter, hvor der er en risiko for, at forpligtelserne ikke kan opfyldes uden at banken skal tilføre yderligere kapital til området. Risiko ved fast ejendom: Risikoen forbundet ved prisændringer på de ejendomme banken ejer. Forretningsrisiko: Risikoen for uventede svingninger i bankens resultater som ikke skyldes de typer af risici, der er beskrevet ovenfor. Investorernes mulighed for at modtage indfrielsesbeløbet er afhængigt af bankens evne til at imødekomme sine betalingsforpligtelser. Denne evne er afhængig af udviklingen i bankens drift, og herunder i hvordan banken håndterer de risici, der er beskrevet ovenfor. 8

9 D.3 Primære risici specifikt for værdipapirerne D.6 Advarsel om at investor kan tabe hele eller dele af det investerede beløb. I de tilfælde, hvor det underliggende aktiv handles i anden valuta end den nationale valuta, kan valutakursændringer påvirke værdipapirets værdi. Dette er dog ikke tilfældet med værdipapirer, der i henhold til de endelige vilkår er valutakursafdækket, dvs. at der køres med fast valutakurs. I nogle perioder kan det være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat. Dette kan for eksempel ske ved illikviditet i markedet, kraftige kursudsving eller når handlen på en relevant markedsplads lukker, eller pålægges begrænsninger i nogen tid. Selv tekniske fejl, såsom afbrydelser i kommunikationen, kan forstyrre handlen. I hele løbetiden påvirkes værdien af et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat af flere faktorer, det kan bl.a. være det underliggende aktivs udvikling, resterende løbetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle udbytter. Kapitalbeskyttelse for et kapitalbeskyttet produkt gælder kun på tilbagebetalingsdagen. Risikoen er større i kapitalbeskyttede produkter, som købes til overkurs, idet kapitalbeskyttelsen kun gælder for det nominelle beløb. Små ændringer i det underliggende aktiv kan resultere i store ændringer i warrantens/certifikatets værdi. Investorer der vælger at investerer i den strukturerede obligation skal være opmærksomme på at hvis Slutkurs er lavere end Startkurs kan dermed et lavere indfrielsesbeløb kan hele eller dele af det investerede beløb tabes. Investor er alene ansvarlig for beslutningen om at investere og for enhver økonomisk konsekvens af investeringen. AFSNIT E TILBUD E.2b Baggrund for tilbuddet E.3 Beskrivelse af tilbuddet E.4 Beskrivelse af eventuelle interesser/interessekonflikt er E.7 Beregning af omkostninger, der pålægges investor Lånebeløb / placeret beløb vil blive anvendt i den løbende drift. Tegningsperioden går fra den 8 december 2014 til den 19 december 2014 begge dage inklusive og tegningen sker via Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, Telefon: , Telefax: samt lokale pengeinstitutter. Se Minimumstegningen er nominelt DKK Udstederen er Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm. Betalingsagent er Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm. Beregningsagent er Handelsbanken Capital Market, HCS. Arrangør er Garanti Invest A/S. Betalingsdagen er den 9 januari Noteringsdag er den 9 januari Finder ikke anvendelse De endelige samlede omkostninger ved at investere er endnu ikke kendte og de omkostninger, der er angivet i de Slutliga Villkor og nedenfor, er derfor estimater. De estimerade årlige omkostninger, i procent af det investerede beløb ved en udstedelseskurs på 100%, og en emission på totalt DKK 50 millioner er følgende: Tegningsprovision til kontoførende institut: op til 0,75 % p.a. Arrangørens provision: ca. 0,75 % p.a. Totalt ca. 1,5 % p.a. ( ÅOP ) Baserat på markedsvilkårene den 28. november 2014 kan værdien af nulkuponsobligationen indikativt fastsættes til ca. 99,80 %, og værdien af optionen indikativt til ca. 2,80 %. 9

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 27. august 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere