Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Egenkapitalopgørelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse..."

Transkript

1 Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 9 Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Noter Moderselskabets hoved- og nøgletal Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Aktionærforhold

3 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Aalborg Boldspilklub A/S Hadsundvej Aalborg CVR-nr Stiftet: 1. juli 1987 Hjemsted: Aalborg Tlf.: Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Ole Mølgaard Kristensen Finn Viggo Nielsen Per Lyngby Cloos Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen Direktion Poul Henning Sørensen Lars Vadsholt Jørgensen Ledelseserhverv Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgår af side 60 og 61 Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 30. april 2009 kl hos AaB Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg. 4

4 Koncernoversigt 100% Aalborg Boldspilklub A/S AaB Fodbold A/S Nom. t. DKK % AaB Håndbold A/S Nom. t. DKK % AaB Ishockey A/S Nom. t. DKK % AaB Basket A/S (Under afvikling) Nom. t. DKK % AaB Konference A/S Nom. t. DKK % AaB College A/S Nom. t. DKK % Sport Nord A/S Nom. t. DKK

5 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Entréindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Spillersalg og spillerleje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser

6 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL - FORTSAT Beløb i t.dkk Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens samlede pengestrømme Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver NØGLETAL Overskudsgrad 18,6% -3,5% 7,0% -10,8% -11,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) 8,78-1,57 1,66-4,00-4,59 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) 8,69-1,55 1,65-4,00-4,59 Cash Flow pr. aktie (DKK) 7,54 2,03 5,37 2,90 1,21 Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 36,5 43,2 39,6 47,2 50,6 Egenkapitalandel 52,4% 47,3% 60,7% 61,7% 67,6% Ultimokurs Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens- og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens- og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis og de valgte regnskabsmæssige skøn for hen sigtsmæssige, således at årsrapporten gi ver et retvisende billede af koncernens og moderselska bets aktiver, passiver og finansielle stil ling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og penge strømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Aalborg, den 19. marts 2009 Direktion Poul Henning Sørensen Adm. direktør Lars Vadsholt Jørgensen Økonomidirektør Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Ole Mølgaard Kristensen Formand Næstformand Finn Viggo Nielsen Per Lyngby Cloos Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen 8

8 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Aalborg Boldspilklub A/S Vi har revideret årsrapporten for Aalborg Boldspilklub A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resul tatopgørelse, balance, pengestrømsopgø relse, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfat ter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at ud arbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om stændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræ ver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes be svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med hen blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af kon cernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar de cember 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Aalborg, den 19. marts 2008 Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Jørgen Kristensen Statsaut. revisor Susanne Sørensen Statsaut. revisor 9

9 Ledelsesberetning Indledning Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) realiserede i 2008 et overskud efter skat på kr. 31,1 mio., hvilket er kr. 36,6 mio. bedre end det realiserede underskud i år 2007 på kr. 5,5 mio. Resultatet før skat i 2008 blev et overskud på kr. 36,7 mio. kr. 44,4 mio. bedre end underskuddet i 2007 på kr. 7,7 mio. solgt i 2009 er selskabet i gang med at omlægge kreditten til en finansiering af længere varighed. Situationen på kapitalmarkedet har endvidere betydet, at et ellers forventet salg af butikkerne i Sport Nord A/S ikke er blevet realiseret. AaB har siden 2007 ejet 50 procent af aktierne i Sport Nord A/S, der driver 8 sportstøjsbutikker i Nordjylland herunder også AaB Sport & Fashion. Den positive udvikling i resultatet fra 2007 til 2008 kan alene tilskrives AaB Fodbolds deltagelse i UEFA Champions League. AaB Fodbold har således bidraget med et positivt resultat på ca. kr. 77 mio. før skat. Den økonomiske udvikling i regnskabsåret i koncernens øvrige driftsenheder har derimod været stærkt utilfredsstillende. Der er i konsekvens heraf allerede iværksat en række organisatoriske og forretningsmæssige ændringer. Den administrative organisation er blevet reduceret med ca. 25% svarende til ca. 15 fuldtidsstillinger, heraf tre direktørstillinger. Desuden er leverandøraftaler blevet genforhandlet, og en række interne omkostningsreduktioner er gennemført. I september 2008 blev Poul Sørensen ansat som ny adm. direktør i AaB, og udgør sammen med økonomidirektør Lars Vadsholt Jørgensen koncerndirektionen. Den samlede nettoomsætning i koncernen blev i 2008 på kr. 251,9 mio. mod kr. 137,3 mio. i 2007 en stigning på kr. 114,6 mio. Balancesummen pr. 31. december 2008 er på kr. 311,5 mio., og egenkapitalen andrager kr. 163,2 mio. mod henholdsvis kr. 275,5 mio. og kr. 130,5 mio. i Den økonomiske udvikling i de enkelte aktiviteter og datterselskaber er særskilt beskrevet efterfølgende i regnskabsberetningen. Som led i den organisatoriske tilpasning forenkles koncernens selskabsstruktur, og alle datterselskaber fusioneres med moderselskabet Aalborg Boldspilklub A/S med virkning fra 1. januar Det var forventningen, at Ejendommen Hadsundvej 184 ville blive realiseret i 2008 med en større resultatmæssig gevinst. Denne transaktion er ikke blevet gennemført grundet situationen på kapitalmarkedet. AaB ønsker fortsat at sælge Hadsundvej 184, men forventer ikke, at dette sker i regnskabsåret I balancen pr. 31. december 2008 er bygningen optaget under anlægsaktiver. Bygningerne er optaget til kostpris og værdien er konstateret berettiget ved hjælp af afkastmetoden. Den bogførte værdi er dekomponeret i enheder med forskellig brugstid og scrapværdi. Bygningerne var i balancen pr. 31. december 2007 optaget under aktiver bestemt for videresalg. Bygningerne er finansieret af et lån, der forfalder til indfrielse medio Da de ikke forventes AaB Fodbold 2008 blev et på alle måder fantastisk år for koncernens hovedprodukt, AaB Fodbold. Resultaterne på banen har øget kendskabet til AaB lokalt, nationalt og internationalt og sikret en branding og en positiv opmærksomhed, der både på kort og på længere sigt får betydning for forretningen AaB Fodbold og for koncernen. AaB Fodbold blev i suveræn stil Danske Mestre i maj Efterfølgende, som Dansk Mester, spillede AaB kvalifikationskampe og kvalificerede sig til gruppespillet til verdens største og fineste klubturnering UEFA Champions League. AaB kom her i gruppe med europæiske storhold som Manchester United, spanske Villarreal og Celtic fra Skotland. En række flotte og for dansk fodbold historiske præstationer sikrede AaB en nærmest sensationel 3. plads i gruppen, og dermed kvalifikation til 16. dels finalen i UEFA Cup'en. 10

10 Ledelsesberetning Deltagelsen i UEFA Champions League har haft afgørende positiv betydning for koncernens økonomiske resultat i 2008, og har samtidig sat yderligere fart på en positiv udvikling af forretningen AaB Fodbold. Det er koncernledelsens klare holdning, at fodboldkampe på dette niveau vindes ved at planlægge, udvikle og sikre det stærkeste hold både på og uden for banen. Der investeres derfor fremdeles på begge sider af linjen, og omkostningerne har været markant stigende. AaB Håndbold AaB Håndbold opnåede en placering som nr. 7 i ligaen, og indfriede ikke den sportslige målsætning i sæsonen 2007/08. I konsekvens heraf er der udarbejdet en ny handlingsplan for AaB Håndbold, der skal sikre målsætningen om en top 4 placering og samtidig international deltagelse. Planen har betydet oprustning både på og uden for banen. Uden for banen investeres der til stadighed mere i talentudvikling og i at sikre optimale rammer og forhold for eliten. Der er således under sportsdirektør Lynge Jakobsens ledelse sammensat et udvidet hold af specialister med stærke individuelle kompetencer. Senest er dette blevet forstærket med ny cheftræner i form af svenske Magnus Pehrsson, der pr. 1. januar 2009 tiltrådte som cheftræner på en 3-årig aftale. Investeringerne sker også i stigende omfang inden for stregerne, og det er vurderingen, at AaB Fodbold aktuelt står med det stærkeste fodboldhold nogensinde. Et hold og en trup bestående af en række landsholdspillere med stor international erfaring og mange spændende udviklingsspillere med stort potentiale. Samtidig en spillertrup, der kan udvikles og levere over flere sæsoner, fordi nøglespillerne er på længerevarende kontrakter. Til den igangværende sæson tiltrådte assistenttræner for det danske landshold Peter Bredsdorff-Larsen som cheftræner. Den nye træner skal de kommende år sammen med sportsdirektør Jan Larsen bygge AaB Håndbold op til at blive permanent tophold i den danske liga og deltager i europæisk håndbold. Før sæsonstart blev der investeret i flere nye topspillere, og der er herudover skrevet kontrakt med den internationale stjerne norske Kristian Kjelling gældende fra sæsonen 2009/10. Allerede nu viser disse investeringer en positiv sportslig udvikling, der aktuelt placerer AaB Håndbold på ligaens førsteplads. Der registreres samtidig stigende interesse både fra tilskuere og samarbejdspartnere. Det er derfor forventningen, at indtægterne trods finanskrisen kan hæves i AaB Fodbolds hovedsponsor Spar Nord forlængede i marts 2008 hovedsponsoraftalen, så den nu gælder indtil 30. juni Aftalen er den største kommercielle aftale, der er indgået i AaB Fodbold. Med aftalen er AaB sikret en professionel partner og et stabilt økonomisk fundament til den fortsatte udvikling af fodboldaktiviteterne. AaB indtager aktuelt 5. pladsen i SAS Ligaen målsætningen er fortsat top 4. Endvidere er holdet i semifinalen i pokalturneringen, og kan derfor også af denne vej opnå fornyet deltagelse internationalt i næste sæsons UEFA Cup turnering. AaB Fodbold har realiseret et overskud på ca. kr. 77 mio. før skat, hvilket er en forbedring på ca. kr. 62 mio. i forhold til Ledelsen forventer endvidere, at omkostningerne kan bevares på nuværende niveau, blandt andet fordi de fleste kontrakter er gældende og kendte for de kommende sæsoner. Den økonomiske situation generelt herunder særligt i håndboldbranchen peger ligeledes i retning af stagnerende lønniveau. AaB Håndbold skal forbedre driftsresultatet, således at målsætningen om balance i driften kan indfries i Dette forventes som nævnt nået via stigende indtægter og samtidig stagnerende omkostninger. Skulle indtægtsudviklingen mod forventning ikke blive realiseret, vil det nødvendigvis få den konsekvens, at strategien skal ændres herunder, at omkostningerne må reduceres. 11

11 Ledelsesberetning I konsekvens af manglende sportslige resultater i regnskabsårets første halvdel, og den deraf følgende investering i fremtiden, har AaB Håndbold opnået et økonomisk resultat, der selvfølgelig ikke er tilfredsstillende, men dog kalkuleret. AaB Håndbold realiserede et underskud i 2008 på kr. 5,7 mio. før skat mod et underskud før skat på kr. 4,9 mio. i AaB Ishockey har realiseret et underskud i 2008 på kr. 8,3 mio. før skat - kr. 4,3 mio. mere end underskuddet i 2007 på knap kr. 4 mio. AaB Konference Resultatet før skat for aktiviteterne i AaB Konference blev i 2008 et underskud på ca. kr. 7 mio. før skat, hvilket er et dårligere resultat end underskuddet i 2007 på kr. 5,7 mio. før skat. AaB Ishockey 2008 har udviklet sig meget utilfredsstillende for AaB Ishockey både sportsligt og økonomisk. Resultatet og udviklingen i 2008 har været utilfredsstillende, selvom der jf. tidligere udmeldinger først kunne forventes driftsmæssig balance i slutningen af Efter 4 år i træk med sølvmedaljer, blev AaB i sæsonen 2007/08 slået ud allerede i kvartfinalen, hvilket har fået væsentlig negativ effekt på 2008 regnskabet. Fortsat investering i topspillere skulle ændre på dette, men en placering i bunden af ligaen i denne sæsons grundspil har kun forværret den økonomiske situation. Den uholdbare økonomiske situation var ikke alene et AaB problem. Dansk ishockey generelt var og er fortsat i store økonomiske vanskeligheder, hvilket har fået Dansk Ishockey Union (DIU) til at indføre lønloft og andre reguleringer gældende fra den kommende sæson 2009/10 til sikring af en samlet set bedre økonomi i dansk ishockey. Det er ændringer, som AaB bakker 100% op. Ændringen i DIU vil i kombination med en samtidig ændret struktur i AaB Ishockey reducere lønomkostninger i AaB Ishockey med mere end 50%, og målet er, at bringe aktiviteten i økonomisk balance allerede i den forestående sæson 2009/2010. Strukturændringerne kræver til gengæld en meget anderledes organisering af det sportslige område herunder sammensætningen af spillertruppen. Talentudvikling og scouting vil blive vigtige og prioriterede indsatsområder. AaB har de optimale betingelser for at realisere talentudviklingen henset til faciliteterne omkring AaB College. Og med ansættelsen af Karsten Arvidsen som manager i februar 2009 har AaB samtidig fået tilført den nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetence. AaB konference forestår interne såvel som eksterne opgaver. Internt leveres der til sponsorarrangementer i alle tre idrætsgrene herunder styring af alle aktiviteter i cafe og boder. Eksternt sælges arrangementer til kunder til gennemførelse i konferencecentret på Hadsundvej og tilsvarende i lounge områderne på Energi Nord Arena. Aktiviteten er belastet af renter og afskrivninger på ca. kr. 4,6 mio. vedrørende Energi Nord Arena, der er nødvendig for afviklingen af kampe i AaB Fodbold. Der er primo 2009 gennemført rationaliseringer og tiltag, der skal effektivisere driften og forbedre servicen i AaB Konference. Herudover er der foretaget en genforhandling med de væsentligste leverandører. Alene omkostningsoptimeringerne forventes at bidrage med en besparelse i niveauet kr. 2-3 mio. årligt. Konceptet for AaB Konference bliver fremover et integreret AaB produkt, der i langt højere grad skal udnytte brandværdien, det unikke sportsprodukt og vores mange samarbejdspartnere. Vore kunder vil eksempelvis blive tilbudt konferencepakker inklusive billetter til vore kampe, eller vil mod betaling kunne benytte spændende ressourcepersoner fra organisationen, bl.a. trænere og spillere. Markedsføringsindsatsen er allerede intensiveret, og lokalerne i AaB Konference vil i den kommende periode blive klædt i vore rød/hvide klubfarver og i øvrigt tydeligt bære præg af AaB aktiviteter. 12

12 Ledelsesberetning AaB College 2008 er det første hele regnskabsår med College i faciliteterne på Hadsundvej. Der er realiseret et underskud på kr. 9,4 mio., hvilket er markant dårligere end forventet. Sport Nord Det associerede selskab Sport Nord har uden afskrivning på goodwill i henhold til principperne i IFRS påvirket årets resultat med et underskud efter skat på kr. 3 mio. AaB College blev etableret med henblik på både at understøtte talentudviklingen inden for egne AaB rækker men også for andre unge elitefolk uden for vores regi. Målet har været et college med plads til elever. Resultatet, der er klart utilfredsstillende, forklares delvist ved den indsats og de substantielle omkostninger, der er brugt på arbejdet med salg af Sportmaster butikkerne og ved frasalget af de to Deres butikker. Økonomien var bl.a. baseret på en støtteordning med tilskud til elever på bl.a. sportscollege. Modellen er efterfølgende blevet ophævet. Det har vist sig vanskeligt at sikre og fastholde antallet af eliteelever på dette niveau, bl.a. fordi der ikke har været plads til de mange unge elitefolk i klubberne i Aalborg herunder ikke mindst inden for vore egne rækker. Det er derfor besluttet, at optimere driften i forhold til, at College alene skal indeholde ca. 200 elever. Der vil derfor ved optagelsen blive stillet større krav til talentet - med fokus på elevernes sportslige og sociale kompetencer. Den resterende værelseskapacitet skal herefter benyttes til sportshotel. En aktivitet, som dækker over salg og levering af kortere ophold primært til skoler, sportsselskaber, idrætsforeninger til træningslejre og kurser. Uden egentlig salgsindsats har der allerede været gennemført en del aktivitet af den type i lokaliteterne. Som tidligere nævnt blev salget af Sportmaster butikkerne ikke gennemført, og fokus er nu igen rettet på optimering af driften. I den forbindelse vil samarbejdet og integrationen med AaB blive udvidet i henhold til de oprindelige planer ved AaB s køb af aktieandelen i Sport Nord. Det betyder bl.a., at AaB og Sport Nord i samarbejde skal sælge og markedsføre produkterne. Som en direkte konsekvens af driftsoptimeringen og integrationen med AaB flytter Sport Nords administration sammen med AaB s administration på Hadsundvej. Det forventes, at Sport Nord i løbet af 2009 igen vil bidrage positivt til AaB s resultat. Regnskabsberetning Årets resultat blev et overskud på kr. 31,1 mio. efter skat, hvilket er kr. 36,6 mio. bedre end underskuddet på kr. 5,5 mio. i år Konverteringen af værelser fra college til sportshotel forventes samlet set at være en væsentlig faktor i at skabe tilfredsstillende drift i rammerne på Hadsundvej. Herudover er der primo 2009 gennemført væsentlige omkostningsreduktioner, og priserne for ophold på AaB College er hævet i niveauet 15-20%. Omlægningen af aktiviteten fra college til sportshotel samt struktur- og omkostningstilpasningerne vil samlet set skabe balancerede driftsresultater i løbet af 2 år, og vil samtidig i forstærket omfang kunne sikre den understøttende funktion for AaB s nødvendige talentarbejde. Koncernens resultat er positivt påvirket af AaB Fodbolds Champions League deltagelse med et netto resultat i niveauet kr. 65 mio. Balancesummen pr. 31. december 2008 er på kr. 311,5 mio. og egenkapitalen andrager kr. 163,2 mio. mod henholdsvis kr. 275,5 mio. og kr. 130,5 mio. i Entreindtægterne er realiseret med kr. 17,9 mio., hvilket er kr. 1,7 mio. højere end realiseret i Der er realiseret større entreindtægter ved deltagelsen i Champions League i forhold til deltagelse i UEFA Cup'en i Til gengæld er der en stor nedgang i entreindtægten i ishockey. 13

13 Ledelsesberetning Indtægter fra samarbejdspartnere er i 2008 realiseret med kr. 54,3 mio. - en stigning på kr. 8,2 mio. eller 19% i forhold til TV-indtægter er realiseret med kr. 22,4 mio. i 2008 et fald på kr. 2,2 mio. Faldet skyldes, at der i 2007 realiseredes TV indtægter fra UEFA Cup'en, mens der ikke er direkte TV indtægter fra Champions League. Indtægt på spillersalg og leje er i 2008 realiseret med kr. 27,5 mio. en stigning på kr. 14,6 mio. i forhold til Avancen efter fradrag af omkostninger og restafskrivninger udgør i 2008 ca. kr. 16 mio. mod kr. 10 mio. i Inventar og driftsmidler udgør pr. 31. december 2008 kr. 32,2 mio. og er steget med kr. 11,2 mio. i forhold til Stigningen vedrører investering i elektroniske bander på Energi Nord Arena. Udskudt skatteaktiv er ultimo året på kr. 3,5 mio. - et fald i forhold til 2007 på kr. 5,6 mio. Andre tilgodehavender er pr. 31. december 2008 på kr. 38,1 mio. en stigning på kr. 18,7 mio. i forhold til 31. december Stigningen vedrører tilgodehavender fra UEFA vedr. Champions League samt tilgodehavende TV-indtægter fra SAS Ligaen. Præmie- og deltagerindtægter er realiseret med kr. 93,2 mio. mod kr. 4,6 mio. i Beløbet vedrører honorering fra UEFA ved deltagelsen i Champions League. Langfristede forpligtelser er ultimo 2008 på kr. 20,2 mio., hvilket er kr. 11,2 mio. højere end i Stigningen vedrører lån til investering i elektroniske bander. Anden omsætning er realiseret med kr. 36,5 mio. - en stigning på kr. 3,6 mio. i forhold til 2007, hvilket kan henføres til større indtægter fra College og aktiviteter i forbindelse med Champions League. Kamp- og spilleromkostninger er realiseret med kr. 31,5 mio. - en stigning på kr. 12,5 mio. i forhold til Stigningen vedrører afviklingen af kampene og deltagelsen i såvel hjemme- som udekampe i Champions League. Administrationsomkostningerne, som udgør kr. 20,0 mio., er steget med kr. 5,2 mio. i forhold til Stigningen vedrører hovedsaligt nye aktiviteter i AaB Konference. Kortfristede forpligtelser er den 31. december 2008 på kr. 128,1 mio. kr. 7,9 mio. mindre end ultimo Særlige forhold og usikkerhed omkring indregning og måling Værdiansættelse af udskudt skatteaktiv Selskabets værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv baseres på resultatforventninger over en flerårig periode herunder indtægter fra forventede spillersalg, international turnering og andre indtægter der med stor sandsynlighed vil blive realiseret. Personaleudgifterne er realiseret med kr. 98 mio., hvilket er en stigning på kr. 32,9 mio. i forhold til Den væsentligste del af stigningen kan henføres til AaB Fodbold. Pr. 31. december 2008 er det udskudte skatteaktiv indregnet med kr. 3,5 mio., der kun udgør en andel af koncernens samlede udskudte skatteaktiv, som er opgjort til kr. 5,8 mio. Afskrivninger er i 2008 på kr. 29,2 mio. en stigning på kr. 15,6 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen kan henføres til afskrivning på nye elektroniske bander, nyt billet- og kassesystem samt forøgede afskrivninger på spillere. Finansielle omkostninger udgør i 2008 kr. 7,8 mio. mod kr. 2,1 mio. i Stigningen på kr. 5,7 mio. kan for størstedelen henføres til renter på lån til ejendom samt i mindre grad finansieringen af elektroniske bander. Værditest I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditest af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af igangsatte handlingsplaner, herunder budget for 2009 samt prognoser for 2010 til

14 Ledelsesberetning Efter overgang til IFRS i 2005 indregnes moderselskabets aktier i datterselskaberne til kostpris imod tidligere til den regnskabsmæssige indre værdi. I koncernregnskabet sker indregningen fortsat til den regnskabsmæssige indre værdi i de enkelte selskaber. Idrætsorganisatorisk er koncernen afhængig af regler inden for transferområdet i fodbold samt rammerne og betingelserne for de europæiske turneringer. Ledelsen deltager aktivt i de idrætspolitiske organer, hvori koncernen sportsligt er repræsenteret. De foretagne tests har påvist, at moderselskabet måtte nedskrive aktierne i AaB Håndbold med kr. 7,1 mio., som påvirker resultatet i moderselskabet negativt. RISIKOFAKTORER Konjunkturer AaB er primært afhængig af indtægter fra samarbejdspartnere (sponsorer) og indtægterne her fra vurderes til i nogen grad at være afhængige af den generelle økonomiske situation. Såfremt den økonomiske situation, specielt i koncernens nærområde forværres, kan det få en negativ indflydelse på koncernens indtjening. Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen Hovedparten af koncernens forretningsmæssige aktiviteter konkurrerer regionalt og primært om samarbejdspartnernes markedsføringsbudgetter. Konkurrencefladen på det danske marked er primært i forhold til rekruttering af spillere til vore tre elitehold. I forhold til entreindtægter konkurreres der ligeledes regionalt med andre underholdningstilbud herunder biografer, koncerter og andre sportsarrangementer. Ekstern regulering Koncernen er underlagt en række regler og bestemmelser herunder kommunale og idrætsorganisatoriske bestemmelser. Koncernen er afhængig af de betingelser, som kommunen stiller for benyttelse af kommunens faciliteter til afvikling af kampe, træning og andre arrangementer. Ledelsen er løbende i dialog med Aalborg Kommune med henblik på at indrette betingelser og drift til glæde for begge parter. Sportslige Koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. Ikke alene vil en topplacering i ligaerne give direkte ekstra indtægter i form af øgede TV-indtægter, bonus fra sponsorer og flere tilskuerindtægter, men vil også smitte af på de fremtidige indtægter, idet stabile topplaceringer vil gøre AaB til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Topplaceringer vil også sikre deltagelse i de europæiske turneringer, med deraf følgende væsentlige indtægter. Kontrakter AaB har aftaler med godt 500 samarbejdspartnere primært sikret via kontrakter på 1 til 2 år. AaB har de seneste år i højere grad fået aftaler, som har en løbetid på 4 til 5 år. Muligheden for forlængelse af kontrakter ved udløb eller erstatning af disse med nye samarbejdspartnere vil afhænge af de ydelser og betingelser, som AaB kan tilbyde sammenholdt med samarbejdsparternes alternative muligheder. De sportslige aktiviteter i AaB er i høj grad baseret på åremåls kontrakter med trænere og spillere, som følger reglerne i de respektive idrætsretlige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. AaB er således afhængig af de reguleringer, der måtte komme her. Transfersystemet inden for fodbold indeholder en række specifikke betingelser omkring fodboldspilleres overgang fra en klub til en anden. Det er AaB s opfattelse, at det er muligt kommercielt at agere inden for nyeste regler i dette regi. Finansielle og kreditrisici Koncernen har lån for ca. kr. 20 mio. med en løbetid på 2-6 år. 15

15 Ledelsesberetning Derudover er ejendommen på Hadsundvej finansieret af en kreditfacilitet på i alt kr. 97,5 mio., der forfalder til indfrielse medio Da bygningerne mod forventning ikke er solgt, og nu ikke forventes solgt i 2009 er selskabet i gang med at omlægge kreditten til en finansiering af længere varighed. Indtil ejendommen sælges har AaB en renterisiko på kreditten. AaB vurderer løbende sine tilgodehavender og foretager nedskrivning herpå i nødvendigt omfang. Viden ressourcer og incitamentsprogrammer Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for koncernen. Det tilstræbes gennem kontinuerlige markedsmæssigt konforme ansættelsesvilkår og optimale betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i AaB-koncernen. Der er blandt andet indført forlængede opsigelsesvarsler for ledende medarbejdere. AaB besidder i særlig grad specifikke kompetencer inden for det sportslige område herunder afvikling af store arrangementer. På det sportslige område besiddes stor viden omkring udvikling af talenter til elitespillere til gunst for ligaholdene samt generering af transferindtægter. På ligaholdene besidder spillerne højt udviklede kompetencer inden for deres respektive sportsgrene. AaB besidder stor viden omkring afvikling af kampe og andre arrangementer med mange tilskuere, tv-dækning, sikkerhedsmæssige risici. AaB A/S etablerede i 2006 et incitamentsprogram for selskabets ledelse. Incitamentsprogrammer vil fremover løbende blive anvendt som en del af aflønningen af selskabets nøglepersoner. Incitamentsprogrammet omfatter selskabets nuværende ledelse, bestående af direktionen i moderselskabet og en række ressort direktører i alt 8 personer. Incitamentsprogrammet er baseret på optioner og giver den enkelte deltager ret til at tegne fra til stk. aktier i Aalborg Boldspilklub A/S til den kurs, som blev fastsat med udgangspunkt i tegningskursen ved den gennemførte emission medio 2006 eller kursen på det tidspunkt den enkelte har indgået ordningen. Optionerne kunne tidligst udnyttes i det åbne vindue efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 og skal senest være udnyttet i det åbne vindue efter offentliggørelse af kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal Ved udnyttelse af optionen må der sælges et antal aktier svarende til købsprisen. Resterende aktier kan sælges i løbet af yderligere 4 år, således at incitamentsprogrammet har en samlet løbetid på minimum 5 år og maksimum 7 år. Miljøforhold AaB A/S har ingen specielle miljømæssige forhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter AaB A/S har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forventninger til 2009 Budgetforventningerne for regnskabsåret 2009 er et resultat i niveauet minus kr. 15 mio. I forhold til 2008 resultatet kan der ikke påregnes indtægter fra deltagelse i internationale fodboldturneringer på samme niveau, selvom AaB Fodbold minimum spiller fire internationale kampe alene i regnskabsårets første kvartal. Modsat kan der forventes væsentlige omkostningsreduktioner på tværs af koncernens forretningsmæssige enheder jf. tidligere beskrivelser. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 16

16 Ledelsesberetning Corporate Governance AaB s holdning til god selskabsledelse Introduktion Børsnoterede selskaber skal i medfør af dette regelsæt give en redegørelse i deres årsrapport for deres holdning til anbefalingerne efter et følg eller forklar princip. Anbefalingerne som senest er revideret den 10. december 2008 findes i deres helhed på Nasdaq OMX Copenhagen A/S' hjemmeside AaB A/S følger eller har til hensigt at følge den overvejende del af anbefalingerne. Nedenfor er de otte hovedgrupper listet og det er særligt uddybet, på hvilke punkter AaB har valgt ikke at følge anbefalingerne. I. Aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabet har ikke ønsket at involvere sig i kommunikationen aktionærerne imellem, idet selskabet ser dette som et anliggende mellem de enkelte aktionærer. AaB følger i øvrigt anbefalingerne om aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen. II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet AaB følger anbefalingerne om interessenternes rolle og betydning for selskabet. III. Åbenhed og gennemsigtighed Da AaB s markedsområde er Danmark og hovedparten af interessenterne ligeledes er danske, har bestyrelsen valgt ikke at følge anbefalingerne om at offentliggøre information på engelsk. at pålægge formand og/eller næstformand at udføre konkrete opgaver eller pligter, hvorfor bestyrelsen ikke har fundet det fornødent at udarbejde en decideret arbejds- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesformand og næstformand. AaB følger i øvrigt anbefalingerne om bestyrelsens opgaver og ansvar. V. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges af generalforsamlingen, mens 2 udpeges af AaB af Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen anses for uafhængige. Jørn Simonsen og Jesper Møller Christensen anses ikke som uafhængige, idet disse som udpegede af AaB af 1885 har en strategisk interesse i selskabet, udover som aktionærer, ligesom Jesper Møller Christensen er partner i Advokatfirmaet Henrik Christensen, der er professionel rådgiver for selskabet. Bestyrelsen evaluerer årligt bestyrelsesarbejdet og drøfter sammensætningen af bestyrelsen med henblik på at sikre tilstedeværelsen af fornødne kompetencer og mangfoldighed. Nye kandidater til bestyrelsen forelægges for den samlede bestyrelse, ligesom bestyrelsen i tilfælde af nyvalg udsender en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund sammen med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Beskrivelsen indeholder ligeledes oplysninger om bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber samt eventuelle krævende organisationsopgaver. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med IFRS-reglerne samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, idet bestyrelsen i øvrigt ikke har fundet det relevant at supplere disse med yderligere oplysninger. AaB følger øvrige anbefalinger om åbenhed og gennemsigtighed. IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen vurderer i forbindelse med de enkelte bestyrelsesmøder, om der er behov for Selskabet følger dog ikke anbefalingen om at give oplysning om bestyrelsens rekrutteringskriterier, idet bestyrelsen ikke har fundet dette hensigtsmæssigt. I årsrapporten oplyser selskabet om de enkelte bestyrelsesmedlemmers direktions- og bestyrelsesposter samt krævende organisationsopgaver. Herudfra kan generalforsamlingen danne sig et overblik over bestyrelsens samlede kompetencer, hvorfor anbefalingen, om at bestyrelsen årligt offentliggør en profil af bestyrelsens sammensætning og oplysninger om de 17

17 Ledelsesberetning individuelle medlemmers særlige kompetencer, er fraveget. Formandskabet påser sammen med den daglige ledelse, at nye bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet. I samme forbindelse vurderer formandskabet sammen med den daglige ledelse, hvorvidt der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse eller lignende. Herudover er det bestyrelsens opfattelse, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv må sørge for eller alternativt gøre opmærksom på behovet for supplerende uddannelse eller opdatering af kompetencer, hvorfor anbefalingen, om at bestyrelsen årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres, ikke er fulgt. Bestyrelsen har i øvrigt vurderet, at 7 bestyrelsesmedlemmer er passende for selskabet, idet bestyrelsen i øvrigt sammen med den løbende evaluering af bestyrelsesarbejdet og sammensætningen overvejer antallet af bestyrelsesmedlemmer. Selskabet har ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor anbefalingen, om at overveje behovet for at systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside, ikke er fulgt. Bestyrelsen afholder sine møder med jævne mellemrum i henhold til den offentliggjorte børskalender og en i øvrigt fastlagt møde- og arbejdsplan. I 2008 har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 temamøder samt 2 beslutningsmøder pr. telefon. Selskabet har ikke fastsat grænser for antallet af bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv, hvorfor bestyrelsen ikke har forholdt sig til anbefalingerne herom. I overensstemmelse med aktieselskabslovens nye bestemmelser, har bestyrelsen vedtaget overordnede retningslinier for incitamentsaflønning m.v. til ledelsen. Retningslinierne blev godkendt på selskabets generalforsamling i Selskabet har ikke fulgt anbefalingen om at fastsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, idet dette ikke findes fornødent. Af årsrapporten fremgår oplysning om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen følger ikke anbefalingen om at nedsætte udvalg og komiteer, idet bestyrelsen i stedet med mellemrum etablerer ad hoc-udvalg, der i samspil med direktionen bearbejder nærmere definerede emner. Ad hoc-udvalget forelægger resultatet af dets arbejde for bestyrelsen, eventuelt med en indstilling til beslutning. Bestyrelsen har gode erfaringer med ad hoc-udvalg, som gennem forberedende arbejde har betydet både hurtigere og grundigere sagsbehandling i bestyrelsen. Bestyrelsen foretager en evaluering af arbejdet, herunder samspillet med direktionen. Bestyrelsen har dog ikke fastlagt en formel evalueringsprocedure i relation hertil, hvorfor anbefalingerne om evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde ikke er fulgt. AaB følger i øvrigt anbefalingerne om bestyrelsens sammensætning. VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det er bestyrelsens opfattelse, at det samlede vederlag for bestyrelse og direktion ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau. Selskabet følger ikke anbefalingen, om at bestyrelsen skal vedtage en vederlagspolitik og dermed heller ikke de underliggende anbefalinger til vederlagspolitikkens indhold m.v. Bestyrelsen anser det ikke for nødvendigt med en egentlig vederlagspolitik, udover de mere almindelige forhold at vederlaget skal være konkurrencedygtigt og fremme selskabets langsigtede mål om værdiskabelse. I overensstemmelse med aktieselskabslovens nye bestemmelser, har bestyrelsen vedtaget overordnede retningslinier for incitamentsaflønning m.v. til ledelsen. Retningslinierne blev godkendt på selskabets generalforsamling i Principperne i selskabets eksisterende incitamentsordning er beskrevet på side 16 i ledelsesberetningen. 18

18 Ledelsesberetning Selskabet følger endvidere ikke anbefalingen, om at årsrapporten skal indeholde oplysning om størrelsen af hhv. de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede specificerede vederlag og andet vederlag, som disse medlemmer måtte modtage fra selskabet og andre selskaber i samme koncern, herunder specificerede oplysninger vedrørende pensionsordninger m.v. Bestyrelsen anser det for tilstrækkeligt, at årsrapporten indeholder oplysning om den samlede bestyrelses hhv. direktions vederlag inkl. pensionsordninger. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og deltager ikke i optionsprogrammer. AaB følger øvrige anbefalinger om direktionens og bestyrelsens vederlag. VII. Risikostyring AaB følger anbefalingerne om risikostyring. VIII. Revision Under hensyntagen til selskabets størrelse og kompleksitet har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at etablere et revisionsudvalg. AaB følger øvrige anbefalinger om revision. Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2008 Nr. 2008/24 - Finanskalender 2009 Nr. 2008/23 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/22 - Kvartalsregnskab for AaB A/S 1. januar september 2008 Nr. 2008/21 - Salg af butikker sat i bero Nr. 2008/20 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/19 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/18 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/17 - Incitamentsprogram for AaB s adm. direktør Nr. 2008/16 - Ny adm. direktør for AaB-koncernen Nr. 2008/15 - Ændring af forventninger til resultatet for 2008 Nr. 2008/14 - Halvårsregnskab for AaB A/S 1. januar juni 2008 Nr. 2008/13 - Finanskalender korrigeret Nr. 2008/12 - Salg af butikker udskudt Nr. 2008/11 - Salg af Deres-butikker Nr. 2008/10 - Salg af butikker Nr. 2008/09 - Kvartalsregnskab for AaB A/S 1. januar marts 2008 Nr. 2008/08 - Finanskalender korrigeret Nr. 2008/07 - Bestyrelsens konstituering Nr. 2008/06 - Generalforsamling for AaB A/S afholdt den 25. april 2008 Nr 2008/05 - Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr. 2008/04 - AaB og Spar Nord Bank forlænger hovedsponsorat i AaB Fodbold Nr. 2008/03 - AaB sælger sine aktier i selskabet 9000Lux Nr. 2008/02 - AaB sælger Rade Prica Nr. 2008/01 - Finanskalender

19 Resultatopgørelse Koncern Moderselskab Note Beløb i t.dkk Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV/radio-rettigheder Præmie og deltagerindtægter m.v Spillersalg og leje Anden omsætning Nettoomsætning Indtægter i alt Sponsor og reklame Kamp- og spilleromkostninger Administration Andre omkostninger Eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Regulering af kapitalandele i dattervirksomheder Resultat før finansielle poster Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

20 Resultatopgørelse Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Resultatdisponering Overført resultat Til disposition Resultat pr. aktie 8 Resultat pr. aktie (EPS) 8,78-1,57 8 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 8,69-1,55 21

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2008/22 3 Resumé for 3.

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Børsmeddelelse nr. 2009/01 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/01 3 Koncernens hoved- og nøgletal 4-5 Ledelsesberetning 6-17 Resultatopgørelse 18 19 Balance

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/8 Aalborg den 27. april 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 1. kvartal 2007: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 31. marts 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/02 Børsmeddelelse nr. 2009/02 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/02 3 Resumé for 1. kvartal

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere