Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Egenkapitalopgørelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse..."

Transkript

1 Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 9 Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Noter Moderselskabets hoved- og nøgletal Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Aktionærforhold

3 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Aalborg Boldspilklub A/S Hadsundvej Aalborg CVR-nr Stiftet: 1. juli 1987 Hjemsted: Aalborg Tlf.: Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Ole Mølgaard Kristensen Finn Viggo Nielsen Per Lyngby Cloos Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen Direktion Poul Henning Sørensen Lars Vadsholt Jørgensen Ledelseserhverv Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgår af side 60 og 61 Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 30. april 2009 kl hos AaB Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg. 4

4 Koncernoversigt 100% Aalborg Boldspilklub A/S AaB Fodbold A/S Nom. t. DKK % AaB Håndbold A/S Nom. t. DKK % AaB Ishockey A/S Nom. t. DKK % AaB Basket A/S (Under afvikling) Nom. t. DKK % AaB Konference A/S Nom. t. DKK % AaB College A/S Nom. t. DKK % Sport Nord A/S Nom. t. DKK

5 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Entréindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Spillersalg og spillerleje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser

6 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL - FORTSAT Beløb i t.dkk Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens samlede pengestrømme Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver NØGLETAL Overskudsgrad 18,6% -3,5% 7,0% -10,8% -11,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) 8,78-1,57 1,66-4,00-4,59 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) 8,69-1,55 1,65-4,00-4,59 Cash Flow pr. aktie (DKK) 7,54 2,03 5,37 2,90 1,21 Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 36,5 43,2 39,6 47,2 50,6 Egenkapitalandel 52,4% 47,3% 60,7% 61,7% 67,6% Ultimokurs Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens- og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens- og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis og de valgte regnskabsmæssige skøn for hen sigtsmæssige, således at årsrapporten gi ver et retvisende billede af koncernens og moderselska bets aktiver, passiver og finansielle stil ling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og penge strømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Aalborg, den 19. marts 2009 Direktion Poul Henning Sørensen Adm. direktør Lars Vadsholt Jørgensen Økonomidirektør Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Ole Mølgaard Kristensen Formand Næstformand Finn Viggo Nielsen Per Lyngby Cloos Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen 8

8 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Aalborg Boldspilklub A/S Vi har revideret årsrapporten for Aalborg Boldspilklub A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resul tatopgørelse, balance, pengestrømsopgø relse, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfat ter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at ud arbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om stændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræ ver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes be svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med hen blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af kon cernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar de cember 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Aalborg, den 19. marts 2008 Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Jørgen Kristensen Statsaut. revisor Susanne Sørensen Statsaut. revisor 9

9 Ledelsesberetning Indledning Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) realiserede i 2008 et overskud efter skat på kr. 31,1 mio., hvilket er kr. 36,6 mio. bedre end det realiserede underskud i år 2007 på kr. 5,5 mio. Resultatet før skat i 2008 blev et overskud på kr. 36,7 mio. kr. 44,4 mio. bedre end underskuddet i 2007 på kr. 7,7 mio. solgt i 2009 er selskabet i gang med at omlægge kreditten til en finansiering af længere varighed. Situationen på kapitalmarkedet har endvidere betydet, at et ellers forventet salg af butikkerne i Sport Nord A/S ikke er blevet realiseret. AaB har siden 2007 ejet 50 procent af aktierne i Sport Nord A/S, der driver 8 sportstøjsbutikker i Nordjylland herunder også AaB Sport & Fashion. Den positive udvikling i resultatet fra 2007 til 2008 kan alene tilskrives AaB Fodbolds deltagelse i UEFA Champions League. AaB Fodbold har således bidraget med et positivt resultat på ca. kr. 77 mio. før skat. Den økonomiske udvikling i regnskabsåret i koncernens øvrige driftsenheder har derimod været stærkt utilfredsstillende. Der er i konsekvens heraf allerede iværksat en række organisatoriske og forretningsmæssige ændringer. Den administrative organisation er blevet reduceret med ca. 25% svarende til ca. 15 fuldtidsstillinger, heraf tre direktørstillinger. Desuden er leverandøraftaler blevet genforhandlet, og en række interne omkostningsreduktioner er gennemført. I september 2008 blev Poul Sørensen ansat som ny adm. direktør i AaB, og udgør sammen med økonomidirektør Lars Vadsholt Jørgensen koncerndirektionen. Den samlede nettoomsætning i koncernen blev i 2008 på kr. 251,9 mio. mod kr. 137,3 mio. i 2007 en stigning på kr. 114,6 mio. Balancesummen pr. 31. december 2008 er på kr. 311,5 mio., og egenkapitalen andrager kr. 163,2 mio. mod henholdsvis kr. 275,5 mio. og kr. 130,5 mio. i Den økonomiske udvikling i de enkelte aktiviteter og datterselskaber er særskilt beskrevet efterfølgende i regnskabsberetningen. Som led i den organisatoriske tilpasning forenkles koncernens selskabsstruktur, og alle datterselskaber fusioneres med moderselskabet Aalborg Boldspilklub A/S med virkning fra 1. januar Det var forventningen, at Ejendommen Hadsundvej 184 ville blive realiseret i 2008 med en større resultatmæssig gevinst. Denne transaktion er ikke blevet gennemført grundet situationen på kapitalmarkedet. AaB ønsker fortsat at sælge Hadsundvej 184, men forventer ikke, at dette sker i regnskabsåret I balancen pr. 31. december 2008 er bygningen optaget under anlægsaktiver. Bygningerne er optaget til kostpris og værdien er konstateret berettiget ved hjælp af afkastmetoden. Den bogførte værdi er dekomponeret i enheder med forskellig brugstid og scrapværdi. Bygningerne var i balancen pr. 31. december 2007 optaget under aktiver bestemt for videresalg. Bygningerne er finansieret af et lån, der forfalder til indfrielse medio Da de ikke forventes AaB Fodbold 2008 blev et på alle måder fantastisk år for koncernens hovedprodukt, AaB Fodbold. Resultaterne på banen har øget kendskabet til AaB lokalt, nationalt og internationalt og sikret en branding og en positiv opmærksomhed, der både på kort og på længere sigt får betydning for forretningen AaB Fodbold og for koncernen. AaB Fodbold blev i suveræn stil Danske Mestre i maj Efterfølgende, som Dansk Mester, spillede AaB kvalifikationskampe og kvalificerede sig til gruppespillet til verdens største og fineste klubturnering UEFA Champions League. AaB kom her i gruppe med europæiske storhold som Manchester United, spanske Villarreal og Celtic fra Skotland. En række flotte og for dansk fodbold historiske præstationer sikrede AaB en nærmest sensationel 3. plads i gruppen, og dermed kvalifikation til 16. dels finalen i UEFA Cup'en. 10

10 Ledelsesberetning Deltagelsen i UEFA Champions League har haft afgørende positiv betydning for koncernens økonomiske resultat i 2008, og har samtidig sat yderligere fart på en positiv udvikling af forretningen AaB Fodbold. Det er koncernledelsens klare holdning, at fodboldkampe på dette niveau vindes ved at planlægge, udvikle og sikre det stærkeste hold både på og uden for banen. Der investeres derfor fremdeles på begge sider af linjen, og omkostningerne har været markant stigende. AaB Håndbold AaB Håndbold opnåede en placering som nr. 7 i ligaen, og indfriede ikke den sportslige målsætning i sæsonen 2007/08. I konsekvens heraf er der udarbejdet en ny handlingsplan for AaB Håndbold, der skal sikre målsætningen om en top 4 placering og samtidig international deltagelse. Planen har betydet oprustning både på og uden for banen. Uden for banen investeres der til stadighed mere i talentudvikling og i at sikre optimale rammer og forhold for eliten. Der er således under sportsdirektør Lynge Jakobsens ledelse sammensat et udvidet hold af specialister med stærke individuelle kompetencer. Senest er dette blevet forstærket med ny cheftræner i form af svenske Magnus Pehrsson, der pr. 1. januar 2009 tiltrådte som cheftræner på en 3-årig aftale. Investeringerne sker også i stigende omfang inden for stregerne, og det er vurderingen, at AaB Fodbold aktuelt står med det stærkeste fodboldhold nogensinde. Et hold og en trup bestående af en række landsholdspillere med stor international erfaring og mange spændende udviklingsspillere med stort potentiale. Samtidig en spillertrup, der kan udvikles og levere over flere sæsoner, fordi nøglespillerne er på længerevarende kontrakter. Til den igangværende sæson tiltrådte assistenttræner for det danske landshold Peter Bredsdorff-Larsen som cheftræner. Den nye træner skal de kommende år sammen med sportsdirektør Jan Larsen bygge AaB Håndbold op til at blive permanent tophold i den danske liga og deltager i europæisk håndbold. Før sæsonstart blev der investeret i flere nye topspillere, og der er herudover skrevet kontrakt med den internationale stjerne norske Kristian Kjelling gældende fra sæsonen 2009/10. Allerede nu viser disse investeringer en positiv sportslig udvikling, der aktuelt placerer AaB Håndbold på ligaens førsteplads. Der registreres samtidig stigende interesse både fra tilskuere og samarbejdspartnere. Det er derfor forventningen, at indtægterne trods finanskrisen kan hæves i AaB Fodbolds hovedsponsor Spar Nord forlængede i marts 2008 hovedsponsoraftalen, så den nu gælder indtil 30. juni Aftalen er den største kommercielle aftale, der er indgået i AaB Fodbold. Med aftalen er AaB sikret en professionel partner og et stabilt økonomisk fundament til den fortsatte udvikling af fodboldaktiviteterne. AaB indtager aktuelt 5. pladsen i SAS Ligaen målsætningen er fortsat top 4. Endvidere er holdet i semifinalen i pokalturneringen, og kan derfor også af denne vej opnå fornyet deltagelse internationalt i næste sæsons UEFA Cup turnering. AaB Fodbold har realiseret et overskud på ca. kr. 77 mio. før skat, hvilket er en forbedring på ca. kr. 62 mio. i forhold til Ledelsen forventer endvidere, at omkostningerne kan bevares på nuværende niveau, blandt andet fordi de fleste kontrakter er gældende og kendte for de kommende sæsoner. Den økonomiske situation generelt herunder særligt i håndboldbranchen peger ligeledes i retning af stagnerende lønniveau. AaB Håndbold skal forbedre driftsresultatet, således at målsætningen om balance i driften kan indfries i Dette forventes som nævnt nået via stigende indtægter og samtidig stagnerende omkostninger. Skulle indtægtsudviklingen mod forventning ikke blive realiseret, vil det nødvendigvis få den konsekvens, at strategien skal ændres herunder, at omkostningerne må reduceres. 11

11 Ledelsesberetning I konsekvens af manglende sportslige resultater i regnskabsårets første halvdel, og den deraf følgende investering i fremtiden, har AaB Håndbold opnået et økonomisk resultat, der selvfølgelig ikke er tilfredsstillende, men dog kalkuleret. AaB Håndbold realiserede et underskud i 2008 på kr. 5,7 mio. før skat mod et underskud før skat på kr. 4,9 mio. i AaB Ishockey har realiseret et underskud i 2008 på kr. 8,3 mio. før skat - kr. 4,3 mio. mere end underskuddet i 2007 på knap kr. 4 mio. AaB Konference Resultatet før skat for aktiviteterne i AaB Konference blev i 2008 et underskud på ca. kr. 7 mio. før skat, hvilket er et dårligere resultat end underskuddet i 2007 på kr. 5,7 mio. før skat. AaB Ishockey 2008 har udviklet sig meget utilfredsstillende for AaB Ishockey både sportsligt og økonomisk. Resultatet og udviklingen i 2008 har været utilfredsstillende, selvom der jf. tidligere udmeldinger først kunne forventes driftsmæssig balance i slutningen af Efter 4 år i træk med sølvmedaljer, blev AaB i sæsonen 2007/08 slået ud allerede i kvartfinalen, hvilket har fået væsentlig negativ effekt på 2008 regnskabet. Fortsat investering i topspillere skulle ændre på dette, men en placering i bunden af ligaen i denne sæsons grundspil har kun forværret den økonomiske situation. Den uholdbare økonomiske situation var ikke alene et AaB problem. Dansk ishockey generelt var og er fortsat i store økonomiske vanskeligheder, hvilket har fået Dansk Ishockey Union (DIU) til at indføre lønloft og andre reguleringer gældende fra den kommende sæson 2009/10 til sikring af en samlet set bedre økonomi i dansk ishockey. Det er ændringer, som AaB bakker 100% op. Ændringen i DIU vil i kombination med en samtidig ændret struktur i AaB Ishockey reducere lønomkostninger i AaB Ishockey med mere end 50%, og målet er, at bringe aktiviteten i økonomisk balance allerede i den forestående sæson 2009/2010. Strukturændringerne kræver til gengæld en meget anderledes organisering af det sportslige område herunder sammensætningen af spillertruppen. Talentudvikling og scouting vil blive vigtige og prioriterede indsatsområder. AaB har de optimale betingelser for at realisere talentudviklingen henset til faciliteterne omkring AaB College. Og med ansættelsen af Karsten Arvidsen som manager i februar 2009 har AaB samtidig fået tilført den nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetence. AaB konference forestår interne såvel som eksterne opgaver. Internt leveres der til sponsorarrangementer i alle tre idrætsgrene herunder styring af alle aktiviteter i cafe og boder. Eksternt sælges arrangementer til kunder til gennemførelse i konferencecentret på Hadsundvej og tilsvarende i lounge områderne på Energi Nord Arena. Aktiviteten er belastet af renter og afskrivninger på ca. kr. 4,6 mio. vedrørende Energi Nord Arena, der er nødvendig for afviklingen af kampe i AaB Fodbold. Der er primo 2009 gennemført rationaliseringer og tiltag, der skal effektivisere driften og forbedre servicen i AaB Konference. Herudover er der foretaget en genforhandling med de væsentligste leverandører. Alene omkostningsoptimeringerne forventes at bidrage med en besparelse i niveauet kr. 2-3 mio. årligt. Konceptet for AaB Konference bliver fremover et integreret AaB produkt, der i langt højere grad skal udnytte brandværdien, det unikke sportsprodukt og vores mange samarbejdspartnere. Vore kunder vil eksempelvis blive tilbudt konferencepakker inklusive billetter til vore kampe, eller vil mod betaling kunne benytte spændende ressourcepersoner fra organisationen, bl.a. trænere og spillere. Markedsføringsindsatsen er allerede intensiveret, og lokalerne i AaB Konference vil i den kommende periode blive klædt i vore rød/hvide klubfarver og i øvrigt tydeligt bære præg af AaB aktiviteter. 12

12 Ledelsesberetning AaB College 2008 er det første hele regnskabsår med College i faciliteterne på Hadsundvej. Der er realiseret et underskud på kr. 9,4 mio., hvilket er markant dårligere end forventet. Sport Nord Det associerede selskab Sport Nord har uden afskrivning på goodwill i henhold til principperne i IFRS påvirket årets resultat med et underskud efter skat på kr. 3 mio. AaB College blev etableret med henblik på både at understøtte talentudviklingen inden for egne AaB rækker men også for andre unge elitefolk uden for vores regi. Målet har været et college med plads til elever. Resultatet, der er klart utilfredsstillende, forklares delvist ved den indsats og de substantielle omkostninger, der er brugt på arbejdet med salg af Sportmaster butikkerne og ved frasalget af de to Deres butikker. Økonomien var bl.a. baseret på en støtteordning med tilskud til elever på bl.a. sportscollege. Modellen er efterfølgende blevet ophævet. Det har vist sig vanskeligt at sikre og fastholde antallet af eliteelever på dette niveau, bl.a. fordi der ikke har været plads til de mange unge elitefolk i klubberne i Aalborg herunder ikke mindst inden for vore egne rækker. Det er derfor besluttet, at optimere driften i forhold til, at College alene skal indeholde ca. 200 elever. Der vil derfor ved optagelsen blive stillet større krav til talentet - med fokus på elevernes sportslige og sociale kompetencer. Den resterende værelseskapacitet skal herefter benyttes til sportshotel. En aktivitet, som dækker over salg og levering af kortere ophold primært til skoler, sportsselskaber, idrætsforeninger til træningslejre og kurser. Uden egentlig salgsindsats har der allerede været gennemført en del aktivitet af den type i lokaliteterne. Som tidligere nævnt blev salget af Sportmaster butikkerne ikke gennemført, og fokus er nu igen rettet på optimering af driften. I den forbindelse vil samarbejdet og integrationen med AaB blive udvidet i henhold til de oprindelige planer ved AaB s køb af aktieandelen i Sport Nord. Det betyder bl.a., at AaB og Sport Nord i samarbejde skal sælge og markedsføre produkterne. Som en direkte konsekvens af driftsoptimeringen og integrationen med AaB flytter Sport Nords administration sammen med AaB s administration på Hadsundvej. Det forventes, at Sport Nord i løbet af 2009 igen vil bidrage positivt til AaB s resultat. Regnskabsberetning Årets resultat blev et overskud på kr. 31,1 mio. efter skat, hvilket er kr. 36,6 mio. bedre end underskuddet på kr. 5,5 mio. i år Konverteringen af værelser fra college til sportshotel forventes samlet set at være en væsentlig faktor i at skabe tilfredsstillende drift i rammerne på Hadsundvej. Herudover er der primo 2009 gennemført væsentlige omkostningsreduktioner, og priserne for ophold på AaB College er hævet i niveauet 15-20%. Omlægningen af aktiviteten fra college til sportshotel samt struktur- og omkostningstilpasningerne vil samlet set skabe balancerede driftsresultater i løbet af 2 år, og vil samtidig i forstærket omfang kunne sikre den understøttende funktion for AaB s nødvendige talentarbejde. Koncernens resultat er positivt påvirket af AaB Fodbolds Champions League deltagelse med et netto resultat i niveauet kr. 65 mio. Balancesummen pr. 31. december 2008 er på kr. 311,5 mio. og egenkapitalen andrager kr. 163,2 mio. mod henholdsvis kr. 275,5 mio. og kr. 130,5 mio. i Entreindtægterne er realiseret med kr. 17,9 mio., hvilket er kr. 1,7 mio. højere end realiseret i Der er realiseret større entreindtægter ved deltagelsen i Champions League i forhold til deltagelse i UEFA Cup'en i Til gengæld er der en stor nedgang i entreindtægten i ishockey. 13

13 Ledelsesberetning Indtægter fra samarbejdspartnere er i 2008 realiseret med kr. 54,3 mio. - en stigning på kr. 8,2 mio. eller 19% i forhold til TV-indtægter er realiseret med kr. 22,4 mio. i 2008 et fald på kr. 2,2 mio. Faldet skyldes, at der i 2007 realiseredes TV indtægter fra UEFA Cup'en, mens der ikke er direkte TV indtægter fra Champions League. Indtægt på spillersalg og leje er i 2008 realiseret med kr. 27,5 mio. en stigning på kr. 14,6 mio. i forhold til Avancen efter fradrag af omkostninger og restafskrivninger udgør i 2008 ca. kr. 16 mio. mod kr. 10 mio. i Inventar og driftsmidler udgør pr. 31. december 2008 kr. 32,2 mio. og er steget med kr. 11,2 mio. i forhold til Stigningen vedrører investering i elektroniske bander på Energi Nord Arena. Udskudt skatteaktiv er ultimo året på kr. 3,5 mio. - et fald i forhold til 2007 på kr. 5,6 mio. Andre tilgodehavender er pr. 31. december 2008 på kr. 38,1 mio. en stigning på kr. 18,7 mio. i forhold til 31. december Stigningen vedrører tilgodehavender fra UEFA vedr. Champions League samt tilgodehavende TV-indtægter fra SAS Ligaen. Præmie- og deltagerindtægter er realiseret med kr. 93,2 mio. mod kr. 4,6 mio. i Beløbet vedrører honorering fra UEFA ved deltagelsen i Champions League. Langfristede forpligtelser er ultimo 2008 på kr. 20,2 mio., hvilket er kr. 11,2 mio. højere end i Stigningen vedrører lån til investering i elektroniske bander. Anden omsætning er realiseret med kr. 36,5 mio. - en stigning på kr. 3,6 mio. i forhold til 2007, hvilket kan henføres til større indtægter fra College og aktiviteter i forbindelse med Champions League. Kamp- og spilleromkostninger er realiseret med kr. 31,5 mio. - en stigning på kr. 12,5 mio. i forhold til Stigningen vedrører afviklingen af kampene og deltagelsen i såvel hjemme- som udekampe i Champions League. Administrationsomkostningerne, som udgør kr. 20,0 mio., er steget med kr. 5,2 mio. i forhold til Stigningen vedrører hovedsaligt nye aktiviteter i AaB Konference. Kortfristede forpligtelser er den 31. december 2008 på kr. 128,1 mio. kr. 7,9 mio. mindre end ultimo Særlige forhold og usikkerhed omkring indregning og måling Værdiansættelse af udskudt skatteaktiv Selskabets værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv baseres på resultatforventninger over en flerårig periode herunder indtægter fra forventede spillersalg, international turnering og andre indtægter der med stor sandsynlighed vil blive realiseret. Personaleudgifterne er realiseret med kr. 98 mio., hvilket er en stigning på kr. 32,9 mio. i forhold til Den væsentligste del af stigningen kan henføres til AaB Fodbold. Pr. 31. december 2008 er det udskudte skatteaktiv indregnet med kr. 3,5 mio., der kun udgør en andel af koncernens samlede udskudte skatteaktiv, som er opgjort til kr. 5,8 mio. Afskrivninger er i 2008 på kr. 29,2 mio. en stigning på kr. 15,6 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen kan henføres til afskrivning på nye elektroniske bander, nyt billet- og kassesystem samt forøgede afskrivninger på spillere. Finansielle omkostninger udgør i 2008 kr. 7,8 mio. mod kr. 2,1 mio. i Stigningen på kr. 5,7 mio. kan for størstedelen henføres til renter på lån til ejendom samt i mindre grad finansieringen af elektroniske bander. Værditest I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditest af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af igangsatte handlingsplaner, herunder budget for 2009 samt prognoser for 2010 til

14 Ledelsesberetning Efter overgang til IFRS i 2005 indregnes moderselskabets aktier i datterselskaberne til kostpris imod tidligere til den regnskabsmæssige indre værdi. I koncernregnskabet sker indregningen fortsat til den regnskabsmæssige indre værdi i de enkelte selskaber. Idrætsorganisatorisk er koncernen afhængig af regler inden for transferområdet i fodbold samt rammerne og betingelserne for de europæiske turneringer. Ledelsen deltager aktivt i de idrætspolitiske organer, hvori koncernen sportsligt er repræsenteret. De foretagne tests har påvist, at moderselskabet måtte nedskrive aktierne i AaB Håndbold med kr. 7,1 mio., som påvirker resultatet i moderselskabet negativt. RISIKOFAKTORER Konjunkturer AaB er primært afhængig af indtægter fra samarbejdspartnere (sponsorer) og indtægterne her fra vurderes til i nogen grad at være afhængige af den generelle økonomiske situation. Såfremt den økonomiske situation, specielt i koncernens nærområde forværres, kan det få en negativ indflydelse på koncernens indtjening. Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen Hovedparten af koncernens forretningsmæssige aktiviteter konkurrerer regionalt og primært om samarbejdspartnernes markedsføringsbudgetter. Konkurrencefladen på det danske marked er primært i forhold til rekruttering af spillere til vore tre elitehold. I forhold til entreindtægter konkurreres der ligeledes regionalt med andre underholdningstilbud herunder biografer, koncerter og andre sportsarrangementer. Ekstern regulering Koncernen er underlagt en række regler og bestemmelser herunder kommunale og idrætsorganisatoriske bestemmelser. Koncernen er afhængig af de betingelser, som kommunen stiller for benyttelse af kommunens faciliteter til afvikling af kampe, træning og andre arrangementer. Ledelsen er løbende i dialog med Aalborg Kommune med henblik på at indrette betingelser og drift til glæde for begge parter. Sportslige Koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. Ikke alene vil en topplacering i ligaerne give direkte ekstra indtægter i form af øgede TV-indtægter, bonus fra sponsorer og flere tilskuerindtægter, men vil også smitte af på de fremtidige indtægter, idet stabile topplaceringer vil gøre AaB til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Topplaceringer vil også sikre deltagelse i de europæiske turneringer, med deraf følgende væsentlige indtægter. Kontrakter AaB har aftaler med godt 500 samarbejdspartnere primært sikret via kontrakter på 1 til 2 år. AaB har de seneste år i højere grad fået aftaler, som har en løbetid på 4 til 5 år. Muligheden for forlængelse af kontrakter ved udløb eller erstatning af disse med nye samarbejdspartnere vil afhænge af de ydelser og betingelser, som AaB kan tilbyde sammenholdt med samarbejdsparternes alternative muligheder. De sportslige aktiviteter i AaB er i høj grad baseret på åremåls kontrakter med trænere og spillere, som følger reglerne i de respektive idrætsretlige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. AaB er således afhængig af de reguleringer, der måtte komme her. Transfersystemet inden for fodbold indeholder en række specifikke betingelser omkring fodboldspilleres overgang fra en klub til en anden. Det er AaB s opfattelse, at det er muligt kommercielt at agere inden for nyeste regler i dette regi. Finansielle og kreditrisici Koncernen har lån for ca. kr. 20 mio. med en løbetid på 2-6 år. 15

15 Ledelsesberetning Derudover er ejendommen på Hadsundvej finansieret af en kreditfacilitet på i alt kr. 97,5 mio., der forfalder til indfrielse medio Da bygningerne mod forventning ikke er solgt, og nu ikke forventes solgt i 2009 er selskabet i gang med at omlægge kreditten til en finansiering af længere varighed. Indtil ejendommen sælges har AaB en renterisiko på kreditten. AaB vurderer løbende sine tilgodehavender og foretager nedskrivning herpå i nødvendigt omfang. Viden ressourcer og incitamentsprogrammer Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for koncernen. Det tilstræbes gennem kontinuerlige markedsmæssigt konforme ansættelsesvilkår og optimale betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i AaB-koncernen. Der er blandt andet indført forlængede opsigelsesvarsler for ledende medarbejdere. AaB besidder i særlig grad specifikke kompetencer inden for det sportslige område herunder afvikling af store arrangementer. På det sportslige område besiddes stor viden omkring udvikling af talenter til elitespillere til gunst for ligaholdene samt generering af transferindtægter. På ligaholdene besidder spillerne højt udviklede kompetencer inden for deres respektive sportsgrene. AaB besidder stor viden omkring afvikling af kampe og andre arrangementer med mange tilskuere, tv-dækning, sikkerhedsmæssige risici. AaB A/S etablerede i 2006 et incitamentsprogram for selskabets ledelse. Incitamentsprogrammer vil fremover løbende blive anvendt som en del af aflønningen af selskabets nøglepersoner. Incitamentsprogrammet omfatter selskabets nuværende ledelse, bestående af direktionen i moderselskabet og en række ressort direktører i alt 8 personer. Incitamentsprogrammet er baseret på optioner og giver den enkelte deltager ret til at tegne fra til stk. aktier i Aalborg Boldspilklub A/S til den kurs, som blev fastsat med udgangspunkt i tegningskursen ved den gennemførte emission medio 2006 eller kursen på det tidspunkt den enkelte har indgået ordningen. Optionerne kunne tidligst udnyttes i det åbne vindue efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 og skal senest være udnyttet i det åbne vindue efter offentliggørelse af kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal Ved udnyttelse af optionen må der sælges et antal aktier svarende til købsprisen. Resterende aktier kan sælges i løbet af yderligere 4 år, således at incitamentsprogrammet har en samlet løbetid på minimum 5 år og maksimum 7 år. Miljøforhold AaB A/S har ingen specielle miljømæssige forhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter AaB A/S har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forventninger til 2009 Budgetforventningerne for regnskabsåret 2009 er et resultat i niveauet minus kr. 15 mio. I forhold til 2008 resultatet kan der ikke påregnes indtægter fra deltagelse i internationale fodboldturneringer på samme niveau, selvom AaB Fodbold minimum spiller fire internationale kampe alene i regnskabsårets første kvartal. Modsat kan der forventes væsentlige omkostningsreduktioner på tværs af koncernens forretningsmæssige enheder jf. tidligere beskrivelser. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 16

16 Ledelsesberetning Corporate Governance AaB s holdning til god selskabsledelse Introduktion Børsnoterede selskaber skal i medfør af dette regelsæt give en redegørelse i deres årsrapport for deres holdning til anbefalingerne efter et følg eller forklar princip. Anbefalingerne som senest er revideret den 10. december 2008 findes i deres helhed på Nasdaq OMX Copenhagen A/S' hjemmeside AaB A/S følger eller har til hensigt at følge den overvejende del af anbefalingerne. Nedenfor er de otte hovedgrupper listet og det er særligt uddybet, på hvilke punkter AaB har valgt ikke at følge anbefalingerne. I. Aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabet har ikke ønsket at involvere sig i kommunikationen aktionærerne imellem, idet selskabet ser dette som et anliggende mellem de enkelte aktionærer. AaB følger i øvrigt anbefalingerne om aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen. II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet AaB følger anbefalingerne om interessenternes rolle og betydning for selskabet. III. Åbenhed og gennemsigtighed Da AaB s markedsområde er Danmark og hovedparten af interessenterne ligeledes er danske, har bestyrelsen valgt ikke at følge anbefalingerne om at offentliggøre information på engelsk. at pålægge formand og/eller næstformand at udføre konkrete opgaver eller pligter, hvorfor bestyrelsen ikke har fundet det fornødent at udarbejde en decideret arbejds- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesformand og næstformand. AaB følger i øvrigt anbefalingerne om bestyrelsens opgaver og ansvar. V. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges af generalforsamlingen, mens 2 udpeges af AaB af Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen anses for uafhængige. Jørn Simonsen og Jesper Møller Christensen anses ikke som uafhængige, idet disse som udpegede af AaB af 1885 har en strategisk interesse i selskabet, udover som aktionærer, ligesom Jesper Møller Christensen er partner i Advokatfirmaet Henrik Christensen, der er professionel rådgiver for selskabet. Bestyrelsen evaluerer årligt bestyrelsesarbejdet og drøfter sammensætningen af bestyrelsen med henblik på at sikre tilstedeværelsen af fornødne kompetencer og mangfoldighed. Nye kandidater til bestyrelsen forelægges for den samlede bestyrelse, ligesom bestyrelsen i tilfælde af nyvalg udsender en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund sammen med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Beskrivelsen indeholder ligeledes oplysninger om bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber samt eventuelle krævende organisationsopgaver. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med IFRS-reglerne samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, idet bestyrelsen i øvrigt ikke har fundet det relevant at supplere disse med yderligere oplysninger. AaB følger øvrige anbefalinger om åbenhed og gennemsigtighed. IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen vurderer i forbindelse med de enkelte bestyrelsesmøder, om der er behov for Selskabet følger dog ikke anbefalingen om at give oplysning om bestyrelsens rekrutteringskriterier, idet bestyrelsen ikke har fundet dette hensigtsmæssigt. I årsrapporten oplyser selskabet om de enkelte bestyrelsesmedlemmers direktions- og bestyrelsesposter samt krævende organisationsopgaver. Herudfra kan generalforsamlingen danne sig et overblik over bestyrelsens samlede kompetencer, hvorfor anbefalingen, om at bestyrelsen årligt offentliggør en profil af bestyrelsens sammensætning og oplysninger om de 17

17 Ledelsesberetning individuelle medlemmers særlige kompetencer, er fraveget. Formandskabet påser sammen med den daglige ledelse, at nye bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet. I samme forbindelse vurderer formandskabet sammen med den daglige ledelse, hvorvidt der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse eller lignende. Herudover er det bestyrelsens opfattelse, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv må sørge for eller alternativt gøre opmærksom på behovet for supplerende uddannelse eller opdatering af kompetencer, hvorfor anbefalingen, om at bestyrelsen årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres, ikke er fulgt. Bestyrelsen har i øvrigt vurderet, at 7 bestyrelsesmedlemmer er passende for selskabet, idet bestyrelsen i øvrigt sammen med den løbende evaluering af bestyrelsesarbejdet og sammensætningen overvejer antallet af bestyrelsesmedlemmer. Selskabet har ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor anbefalingen, om at overveje behovet for at systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside, ikke er fulgt. Bestyrelsen afholder sine møder med jævne mellemrum i henhold til den offentliggjorte børskalender og en i øvrigt fastlagt møde- og arbejdsplan. I 2008 har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 temamøder samt 2 beslutningsmøder pr. telefon. Selskabet har ikke fastsat grænser for antallet af bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv, hvorfor bestyrelsen ikke har forholdt sig til anbefalingerne herom. I overensstemmelse med aktieselskabslovens nye bestemmelser, har bestyrelsen vedtaget overordnede retningslinier for incitamentsaflønning m.v. til ledelsen. Retningslinierne blev godkendt på selskabets generalforsamling i Selskabet har ikke fulgt anbefalingen om at fastsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, idet dette ikke findes fornødent. Af årsrapporten fremgår oplysning om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen følger ikke anbefalingen om at nedsætte udvalg og komiteer, idet bestyrelsen i stedet med mellemrum etablerer ad hoc-udvalg, der i samspil med direktionen bearbejder nærmere definerede emner. Ad hoc-udvalget forelægger resultatet af dets arbejde for bestyrelsen, eventuelt med en indstilling til beslutning. Bestyrelsen har gode erfaringer med ad hoc-udvalg, som gennem forberedende arbejde har betydet både hurtigere og grundigere sagsbehandling i bestyrelsen. Bestyrelsen foretager en evaluering af arbejdet, herunder samspillet med direktionen. Bestyrelsen har dog ikke fastlagt en formel evalueringsprocedure i relation hertil, hvorfor anbefalingerne om evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde ikke er fulgt. AaB følger i øvrigt anbefalingerne om bestyrelsens sammensætning. VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det er bestyrelsens opfattelse, at det samlede vederlag for bestyrelse og direktion ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau. Selskabet følger ikke anbefalingen, om at bestyrelsen skal vedtage en vederlagspolitik og dermed heller ikke de underliggende anbefalinger til vederlagspolitikkens indhold m.v. Bestyrelsen anser det ikke for nødvendigt med en egentlig vederlagspolitik, udover de mere almindelige forhold at vederlaget skal være konkurrencedygtigt og fremme selskabets langsigtede mål om værdiskabelse. I overensstemmelse med aktieselskabslovens nye bestemmelser, har bestyrelsen vedtaget overordnede retningslinier for incitamentsaflønning m.v. til ledelsen. Retningslinierne blev godkendt på selskabets generalforsamling i Principperne i selskabets eksisterende incitamentsordning er beskrevet på side 16 i ledelsesberetningen. 18

18 Ledelsesberetning Selskabet følger endvidere ikke anbefalingen, om at årsrapporten skal indeholde oplysning om størrelsen af hhv. de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede specificerede vederlag og andet vederlag, som disse medlemmer måtte modtage fra selskabet og andre selskaber i samme koncern, herunder specificerede oplysninger vedrørende pensionsordninger m.v. Bestyrelsen anser det for tilstrækkeligt, at årsrapporten indeholder oplysning om den samlede bestyrelses hhv. direktions vederlag inkl. pensionsordninger. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og deltager ikke i optionsprogrammer. AaB følger øvrige anbefalinger om direktionens og bestyrelsens vederlag. VII. Risikostyring AaB følger anbefalingerne om risikostyring. VIII. Revision Under hensyntagen til selskabets størrelse og kompleksitet har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at etablere et revisionsudvalg. AaB følger øvrige anbefalinger om revision. Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2008 Nr. 2008/24 - Finanskalender 2009 Nr. 2008/23 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/22 - Kvartalsregnskab for AaB A/S 1. januar september 2008 Nr. 2008/21 - Salg af butikker sat i bero Nr. 2008/20 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/19 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/18 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/17 - Incitamentsprogram for AaB s adm. direktør Nr. 2008/16 - Ny adm. direktør for AaB-koncernen Nr. 2008/15 - Ændring af forventninger til resultatet for 2008 Nr. 2008/14 - Halvårsregnskab for AaB A/S 1. januar juni 2008 Nr. 2008/13 - Finanskalender korrigeret Nr. 2008/12 - Salg af butikker udskudt Nr. 2008/11 - Salg af Deres-butikker Nr. 2008/10 - Salg af butikker Nr. 2008/09 - Kvartalsregnskab for AaB A/S 1. januar marts 2008 Nr. 2008/08 - Finanskalender korrigeret Nr. 2008/07 - Bestyrelsens konstituering Nr. 2008/06 - Generalforsamling for AaB A/S afholdt den 25. april 2008 Nr 2008/05 - Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr. 2008/04 - AaB og Spar Nord Bank forlænger hovedsponsorat i AaB Fodbold Nr. 2008/03 - AaB sælger sine aktier i selskabet 9000Lux Nr. 2008/02 - AaB sælger Rade Prica Nr. 2008/01 - Finanskalender

19 Resultatopgørelse Koncern Moderselskab Note Beløb i t.dkk Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV/radio-rettigheder Præmie og deltagerindtægter m.v Spillersalg og leje Anden omsætning Nettoomsætning Indtægter i alt Sponsor og reklame Kamp- og spilleromkostninger Administration Andre omkostninger Eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Regulering af kapitalandele i dattervirksomheder Resultat før finansielle poster Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

20 Resultatopgørelse Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Resultatdisponering Overført resultat Til disposition Resultat pr. aktie 8 Resultat pr. aktie (EPS) 8,78-1,57 8 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 8,69-1,55 21

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 23 Balance

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere