2008/1 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/1 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar Forslag. til"

Transkript

1 2008/1 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr Fremsat den 26. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 1) (Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.) 1 I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. august 2007, foretages følgende ændringer: 1. Fodnoten til lovens titel affattes således:»loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, (EF-Tidende 1994 nr. L 135, s. 5), Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, (EF-Tidende 1997 nr. L 84, s. 22) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist, (EU-Tidende 2009 nr. L 68, s. 3).«2. Overalt i loven ændres»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«og»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«. 3. I 9, stk. 1, og 10, stk. 1, ændres» kr.«til:»et beløb svarende til euro«. 4. 9, stk. 4, ophæves. 5. I 12 indsættes efter»institut«:», jf. dog stk. 2«. 6. I 12 indsættes som stk. 2 :»Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 kan ikke fradrages forpligtelser til tilbagebetaling af lån ydet på baggrund af særligt dækkede obligationer omfattet af 16 a i lov om finansiel virksomhed.«7. I 13, 3. pkt., indsættes efter»nævnte institutter«:», udenlandske kreditinstitutter« , stk. 1, affattes således:»fonden skal være i stand til at foretage udbetalinger samt overføre indskud og midler til konti i andre institutter snarest muligt og senest 20 hverdage efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. 1

2 Det er en betingelse for udbetalingen, at kravet er behørigt efterprøvet. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelser først 5 hverdage efter, at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted.«9. I 16, stk. 2, ændres»9 måneder«til:»10 hverdage«. 10. I 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Fonden kan i ganske særlige tilfælde udbetale a conto beløb af indskud og kontante midler senest tre dage efter, at Fonden har modtaget anmodning herom fra en indskyder eller investor.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og I 18, stk. 4, udgår:», jf. dog 19, stk. 2, 2. pkt« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om anbringelse af Fondens midler.«13. I 22, stk. 2, 1. pkt., udgår:»m.v.«. 2 I lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet, som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009, foretages følgende ændring: 1. I 4 indsættes som stk. 4 :»Stk. 4. Afviklingsselskabet kan overtage tidligere pengeinstitutter og pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Afviklingsselskabet aftaler vilkårene for overtagelsen med ejerne af pengeinstituttet. Afviklingsselskabets udgifter forbundet med overtagelsen og den efterfølgende drift samt til afvikling af ejerskabet til aktierne erhvervet efter stk. 1 afholdes af staten.«3 I lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 6, 2. pkt., udgår»efter 1. pkt«. 2. I 8, stk. 6, 3. pkt., udgår»efter 1. pkt.«4 Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. Stk træder i kraft den 30. juni 2009, jf. dog stk. 3. Stk , stk. 1-3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som affattet ved denne lovs 1, nr. 8-10, træder i kraft den 31. december Stk. 4. I perioden fra den 30. juni 2009 til den 30. september 2010 udgør de beløb, der er nævnt i 9, stk. 1, og 10, stk. 1, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, dog kun et beløb svarende til euro. Stk. 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. 2

3 5 Stk gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 3

4 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist, (EU-Tidende 2009 nr. L 68, s. 3). 4

5 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med forslaget til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer er at styrke den eksisterende beskyttelse af den enkelte opsparers indskud i pengeinstitutter og derigennem øge tilliden til den finansielle sektor i Danmark. Forslaget til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (herefter benævnt ændringsdirektivet). Ændringsdirektivets formål er at genskabe tilliden til den finansielle sektor samt at harmonisere medlemsstaternes indskydergarantiordninger. Herudover indeholder lovforslaget ændringer i lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer Med lovforslaget foreslås lov om en garantifond for indskydere og investorer ændret på to centrale områder. For det første forhøjes dækningsbeløbet for almindelige navnenoterede indskud fra kr. til et beløb svarende til euro (ca kr.). Dog udgør dækningsbeløbet et beløb svarende til euro i perioden 30. juni 2009 til 30. september 2010, jf. forslagets 4, stk. 4. De særlige indlån omfattet af 9, stk. 2 og 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer dækkes fortsat fuldt ud af Garantifonden for indskydere og investorer (herefter benævnt Fonden). Som eksempler på disse særlige indlån kan nævnes opsparingsordninger oprettet i henhold til lov, herunder kapitalpensionskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, uddannelsesopsparingskonti og etableringskonti. For det andet reduceres Fondens udbetalingsfrister væsentligt. I perioder med finansiel krise er adgangen til likviditet specielt vigtig. Mange indskydere kan således forventes at få betydelige økonomiske vanskeligheder efter ganske kort tid, hvis de ikke har adgang til opsparede midler. Den nugældende udbetalingsfrist for Fonden på tre måneder efter betalingsstandsningen eller konkursens indtræden forslås derfor ændret til 20 hverdage. Dette vil også nedbringe risikoen for, at der opstår run på pengeinstitutter, som opfattes som økonomisk svage, alene af den grund, at indskydere ikke ønsker dækkede beløb bundet i op til tre måneder i tilfælde af en konkurs. Herudover foreslås det, at lån optaget på baggrund af særligt dækkede obligationer ikke skal fradrages i indskud inden Fonden yder dækning. Forslaget fremsættes som følge af, at denne lånetype ikke er omfattet af den udvidede modregningsadgang, der gælder efter konkursloven, jf. 247 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. De gældende regler er til ulempe for en indskyder, der har optaget lån på baggrund af særligt dækkede obligationer, idet vedkommende efter konkursreglerne er afskåret fra at modregne sit indskud i sit lån samtidig med, at lånet fradrages i det beløb, som indskyderen kan få dækket af Fonden. Endelig foreslås der foretaget en række ændringer af teknisk karakter i lov om en garantifond for indskydere og investorer Ændring af lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Det foreslås, at der åbnes mulighed for, at Afviklingsselskabet kan overtage pengeinstitutter, som ikke er medlem af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Af 5

6 viklingsselskabet kan også overtage sådanne selskaber, selvom selskaberne ikke længere har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Hermed kan Afviklingsselskabet, som har opbygget en ekspertise med behandling af sådanne pengeinstitutter og tidligere pengeinstitutter, overtage et sådant institut fra f.eks. Danmarks Nationalbank. Det følger af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, at der gælder en generel undtagelse fra reglerne om overtagelsestilbud i lov om værdipapirhandel m.v. ved konvertering af statens indskud af hybrid kernekapital til aktie-, andels- eller garantkapital. Endvidere følger det af loven, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om konvertering. Med forslaget til ændring af lov om statsligt kapitalindskud præciseres det, at undtagelsen fra reglerne om overtagelsestilbud i værdipapirhandelsloven ved konvertering af statens indskud af hybrid kernekapital og bemyndigelsen til ministeren til at fastsætte nærmere regler om konvertering, gælder i alle tilfælde af konvertering af den af staten indskudte hybride kernekapital til aktie-, andels- eller garantkapital. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stats, kommuner og regioner Forslaget kan medføre statslige merudgifter i det omfang, Afviklingsselskabet overtager tidligere pengeinstitutter eller pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab. Forslaget vurderes ikke derudover at have økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner af betydning. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget indebærer ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Ifølge den nugældende lovgivning skal Fondens formue mindst udgøre 3,2 mia. kr. Formuen er til stede i form af indskud samt indeståelser fra institutterne. Fonden har endvidere mulighed for at optage lån med garanti fra den danske stat, forudsat at Finansudvalget godkender dette. Forslaget til ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer har været sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist. 8. Høring Forslaget til ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, Danish Venture Capital and Pri 6

7 vate Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Statistik, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Dansk Industri, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk IT-Sikkerhedsforum, Dansk Landbrug, Dansk Metal, Dansk Pantebrevsforening, Danske Advokater, Danske Andelskasser, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere, Danske Maritime, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den danske Fondsmæglerforening, Det Danske Handelskammer, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FDIH Foreningen for Distance- og Internet-handel, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansministeriet, Finansrådet Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finans og Leasing, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af Forretningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, FOREX, Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Garantifonden for indskydere og investorer, Garban-Intercapital Scandinavia, Grønlands Hjemmestyre via Rigsombudsmanden i Grønland, HTS Arbejdsgiverforeningen, Håndværksrådet, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), InvesteringsForenings Rådet, IT-branchen, Kirkeministeriet, Klima- og Energiministeriet, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriet, Kuratorforeningen, KøbmandStandens OplysningsBureau, Landbrugsrådet, Landsforeningen af beskikkede advokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, OMX Den Nordiske Børs København A/S, Parcelhusejernes Landsforening, Patent- og Varemærkestyrelsen, PBS (Payment Business Services), PostDanmark, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rederiforeningen af 1895, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora, Revisorkommissionen, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt socialt arbejde, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Sikkerhedsstyrelsen, Skatteministeriet, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverforening, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Statsministeriet, Søfartsstyrelsen, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Velfærdsministeriet, Værdipapircentralen A/S, Western Union, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Økonomistyrelsen. De foreslåede ændringer af lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er sendt i høring samtidig med fremsættelsen. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget kan medføre statslige merudgifter i det omfang, Afviklingsselskabet overtager tidligere pengeinstitutter eller pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab. Forsla 7

8 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen get vurderes ikke derudover at have økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner af betydning. Ingen Lovforslaget indebærer ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Ifølge den nugældende lovgivning skal Fondens formue mindst udgøre 3,2 mia. kr. Formuen er til stede i form af indskud samt indeståelser fra institutterne. Fonden har endvidere mulighed for at optage lån med garanti fra den danske stat, forudsat at Finansudvalget godkender dette. Lovforslaget indeholder ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet af betydning. Ingen Ingen Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede ændring nyaffatter EU-noten i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Ændringsdirektivet tilføjes til EU-noten, da lovforslaget gennemfører dette direktiv. 8

9 Til nr. 2 Ved kongelig resolution af 27. november 2001 blev Økonomiministeriet og Erhvervsministeriet sammenlagt til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Som konsekvens heraf ændres lovens henvisninger til økonomiministeren til økonomi- og erhvervsministeren. Til nr. 3 Den foreslåede ændring gennemfører ændringsdirektivets art. 1, nr. 3, litra a, om dækningsbeløbets størrelse. Det følger af den gældende 9, stk. 1, at Fonden dækker navnenoterede indskud med indtil kr. pr. indskyder. Det foreslås at forhøje dækningsbeløbet fra kr. til et beløb svarende til euro, hvilket er ca kr. Dog foreslås det, at dækningsbeløbet udgør et beløb svarende til euro i perioden 30. juni 2009 til 30. september 2010, jf. forslagets 4, stk. 4. Forhøjelsen af dækningsbeløbet til et beløb svarende til euro pr. 30. juni 2009 og til et beløb svarende til euro pr. 1. oktober 2010 er i overensstemmelse med ændringsdirektivets art. 1, nr. 3, litra a. Ifølge ændringsdirektivet har forhøjelsen af dækningsbeløbet til formål at bevare indskydernes tillid til og opnå større stabilitet på de finansielle markeder. Den danske statsgaranti, der blev udstedt i medfør af lov om finansiel stabilitet, som trådte i kraft den 11. oktober 2008, garanterer ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutterne. Statsgarantien sikrer således, at indskydere i pengeinstitutter omfattet af den statslige garantiordning er dækket fuldt ud til og med den 30. september Det er imidlertid ikke alle pengeinstitutter, som er omfattet af statsgarantien. For at alle af direktivet omfattede indskyderes indskud er dækket op til euro pr. 30. juni 2009, er det således nødvendigt at hæve dækningsbeløbet. Ifølge andet led af ændringsdirektivets art. 1, nr. 3, litra a, skal en given indskyders samlede indskud senest den 31. december 2010 være dækket op til euro, såfremt indskuddet bliver indisponibelt. Den ovenfor omtalte statslige garanti i lov om finansiel stabilitet ophører den 30. september Ydermere er det i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke af 18. januar 2009 aftalt, at dækningen i Fonden hæves til kr. med virkning fra 1. oktober 2010, jf. aftalens afsnit III, nr. 12. Med de to forhøjelser af dækningsbeløbet gennemføres ændringsdirektivets bestemmelse om dækningsbeløb, ligesom aftalen om en kreditpakke af 18. januar 2009 opfyldes. Herudover foreslås det, at dækningen i 10, stk. 1, for manglende tilbagebetaling af kontante midler, som investorer har i de nævnte institutter og filialer, forhøjes fra kr. til et beløb svarende til euro pr. investor. Dog udgør dækningsbeløbet et beløb svarende til euro i perioden 30. juni 2009 til 30. september 2010, jf. forslagets 4, stk. 4. Forhøjelsen sikrer, at dækningsbeløbets størrelse svarer til beløbet i 9 vedrørende indskud i pengeinstitutter. Ændringen sikrer således, at der ikke i relation til muligheden for at få dækket tab af kontante midler gøres forskel på om en kunde er investor eller indskyder. Kommission vil senest den 31. december 2009 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori Kommissionen vil analysere en række spørgsmål som eksempelvis modregning og modkrav, fastsættelse af bidrag til ordningerne, og omfang af dækningen af produkter og indskydere. Såfremt Kommissionen konkluderer, at forhøjelsen af dækningsbeløbet er uhensigtsmæssig, vil dækningsbeløbets størrelse blive taget op til fornyet behandling. Til nr. 4 Det foreslås, at 9, stk. 4, om, at Fonden kan beslutte, at andre former for indskud, end dem der er omfattet af 9, stk. 2, skal dækkes fuldt, ophæves. Hermed gennemføres ændringsdirektivets art. 1, nr. 3, litra b, der medfører, at medlemsstaterne alene har mulighed for at bibeholde bestemmelser som inden 9

10 den 1. januar 2008, især af sociale hensyn, gav fuld dækning for visse indskud. En bestemmelse, der giver Fonden adgang til administrativt at udvide dækningsomfanget, kan som følge heraf ikke opretholdes. Til nr. 5 Bestemmelsen foreslås ændret som konsekvens af det foreslåede 12, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 6 Af den foreslåede bestemmelse i 12, stk. 2, følger, at lån optaget på baggrund af særligt dækkede obligationer (SDO-lån) ikke kan fradrages ved opgørelse af det dækningsberettigede tilgodehavende efter 12, stk. 1. Det følger af den gældende 12, at Fondens dækning ydes efter en nettobetragtning. Nettobetragtningen indebærer, at eventuelle forpligtelser, som eksempelvis en indskyder har over for et konkursramt institut, fradrages i indskyderens indskud inden Fonden yder dækning. Reglen i 12 skal ses i sammenhæng med 42 i konkursloven, hvorefter en fordringshaver har en udvidet adgang til at modregne eventuelle forpligtelser over for en skyldner, der er gået konkurs. Efter 247 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed er den udvidede adgang til modregning afskåret for lån optaget på baggrund af særligt dækkede obligationer. Dette er en ulempe for indskyder, når Fondens dækning efter 12 ydes efter en nettobetragtning. Indskyderen er således afskåret fra at modregne sit indskud over for det konkursramte pengeinstitut i sit lån samtidig med, at udlånet fradrages i det beløb, som indskyderen kan få dækket af Fonden. Den foreslåede 12, stk. 2, indsættes for at fjerne denne uhensigtsmæssighed. Til illustration kan gives følgende eksempel: En indskyder har i sit pengeinstitut et navnenoteret indlån på kr., og et SDO-lån på kr. Hvis pengeinstituttet går konkurs vil indskyderen ifølge de nugældende regler få udbetalt kr. fra Fonden. Indskyderens manglende modregningsadgang over for bankens konkursbo medfører, at indskyderen må anmelde kravet på kr. i konkursboet og alene få dividende udbetalt heraf samtidig med at vedkommendes gældsforpligtelse på kr. fortsat består. Ved indsættelsen af 12, stk. 2, vil indskyderen i det nævnte eksempel få udbetalt euro svarende til ca kr. fra Fonden i tilfælde af instituttets konkurs. Restkravet, der alene kan anmeldes i konkursboet som dividendekrav, vil således kun udgøre kr. Gældsforpligtelsen på kr. består fortsat. Til nr. 7 Art. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger bestemmer, at indskud fra kreditinstitutter ikke kan tilbagebetales via garantiordninger. Med den foreslåede ændring af 13, stk. 1, i lov om en garantifond for indskydere og investorer præciseres gennemførelsen af art. 2. Med den foreslåede ændring af bestemmelsen vil udenlandske kreditinstitutter, på samme måde som danske kreditinstitutter, ikke kunne få dækket deres indskud i danske kreditinstitutter af den danske indskydergarantiordning. Til nr. 8 Den foreslåede ændring gennemfører ændringsdirektivets art. 1, nr. 1, og nr. 6, litra a. Den gældende udbetalingsfrist i 16 på tre måneder, som kan forlænges med ni måneder, harmonerer ikke med behovet for at bevare indskydernes tillid og opfylde deres behov for likviditet, særligt i perioder med finansiel uro og krise. Det foreslås, at udbetalingsfristen i 16, stk. 1, 1. pkt., reduceres, således at Fonden skal være i stand til at foretage udbetalinger samt overføre indskud og midler til konti i andre institutter senest 20 hverdage efter betalingsstandsningen eller konkursens indtræden. 10

11 Det er en forudsætning for, at der kan ske udbetaling fra Fonden, at der er tale om behørigt efterprøvede krav. Indsamling og overførsel af præcise oplysninger om indskydere og indskud, som er nødvendige for at efterprøve krav, er omfattet af fristen på 20 hverdage. Den nugældende frist på 7 bankdage fra betalingsstandsning til Fondens forpligtelser indtræder foreslås forkortet til 5 hverdage. Ændringen af 16 nødvendiggør en ændring af bestemmelserne om meddelelse og anmeldelse af indskyders krav til Fonden i bekendtgørelse om en garantifond for indskydere og investorer. Ved fastsættelse af omregningskursen for dækningsbeløb til danske kroner er Fondens udbetalingstidspunkt afgørende. Hvis Fonden ikke er i besiddelse af oplysninger om, hvortil beløb skal indbetales, eksempelvis fordi indskyderen ikke har besvaret Fondens henvendelse eller indskyderen ikke kan findes, kan Fonden vælge at deponere beløbet og i så fald anvendes omregningskursen på deponeringstidspunktet. Til nr. 9 Den forslåede ændring af 16, stk. 2, gennemfører ændringsdirektivets art. 1, nr. 6. Den gældende bestemmelse giver mulighed for, at Finanstilsynet efter anmodning fra Fonden i ekstraordinære tilfælde kan forlænge fristen for udbetaling fra Fonden med op til 9 måneder. Den forslåede ændring medfører, at Finanstilsynets forlængelse af fristen ikke kan overstige 10 hverdage. Forlængelse af fristen forudsætter fortsat, at der foreligger en ekstraordinær situation. Til nr. 10 Den foreslåede bestemmelse i 16, stk. 3, giver mulighed for, at en indskyder eller investor i ganske særlige tilfælde kan få udbetalt et a conto beløb af dækningsbeløbet allerede 3 dage efter, at Fonden har modtaget anmodning herom. Bestemmelsen foreslås anvendt i situationer, hvor der er et særligt presserende behov for likviditet hos indskyderen eller investoren, som gør udbetalingen nødvendig. Bestemmelsen har baggrund i ændringsdirektivets præambel, betragtning nr. 13, der har til formål at sikre muligheden for nødudbetaling af passende beløb højst tre dage efter anmodning fra den berørte indskyder. Til nr. 11 Ændringen af 18, stk. 4, er en konsekvensrettelse som følge af, at 19, stk. 2, 2. pkt. udgår, jf. lovforslagets 1, nr. 12. Til nr. 12 Ændringen af 19, stk. 2, er en konsekvensændring som følge af, at Fonden ikke har mulighed for at træffe beslutning om, at visse indskud skal dækkes fuldt ud, jf. lovforslagets 1, nr. 4. Til nr. 13 Ændringen af 22, stk. 2, 1. pkt., er en lovteknisk rettelse som følge af en tidligere ændring af bestemmelsen. Til nr. 1 Til 2 Med den foreslåede bestemmelse i 4, stk. 4, åbnes der mulighed for, at Afviklingsselskabet kan overtage pengeinstitutter, som ikke er medlem af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler, midler mod statslige garantier eller statslige garantier. Afviklingsselskabet kan også overtage sådanne selskaber, selvom selskabet ikke længere har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Hermed kan 11

12 Afviklingsselskabet, som har opbygget en ekspertise med behandling af sådanne pengeinstitutter og tidligere pengeinstitutter, overtage et sådant institut fra f.eks. Danmarks Nationalbank. Det fremgår af 2. pkt., at Afviklingsselskabet aftaler vilkårene ved overtagelsen med ejerne af pengeinstituttet eller det tidligere pengeinstitut. En overdragelse af et pengeinstitut skal godkendes af Finanstilsynet i medfør af lov om finansiel virksomhed. Da pengeinstituttet ikke er medlem af Det Private Beredskab, skal Afviklingsselskabets udgifter i forbindelse med en overtagelse efter 1. pkt. ikke afholdes af den kapital, Det Private Beredskab har indskudt eller skal indskyde i Afviklingsselskabet. I 3. pkt. foreslås det derfor, at Afviklingsselskabets udgifter ved en sådan overtagelse og efterfølgende drift og afvikling af pengeinstituttet afholdes af staten og ikke af Det Private Beredskabs indskud i medfør af lovens 9, stk Det indebærer, at sådanne udgifter skal holdes adskilt fra Afviklingsselskabets øvrige drift. Det vil være op til Afviklingsselskabet at sikre, at der sker en sådan adskillelse. Det vil for eksempel kunne ske ved, at Afviklingsselskabet fører et særskilt regnskab for denne del af dets virksomhed. På samme måde, som udgifterne skal holdes adskilt, vil et evt. overskud også skulle holdes adskilt. Til nr. 1 Til 3 Det følger af lov om statsligt kapitalindskud, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for konvertering af statens indskud af hybrid kernekapital til aktie-, andels- eller garantkapital. Med den foreslåede ændring præciseres det, at denne bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren gælder både tvangskonvertering, dvs. konvertering efter reglerne i lov om finansiel virksomhed, hvor Finanstilsynet kan kræve den del af den hybride kernekapital, der ligger over de 35 pct. konverteret til aktie-, andelseller garantkapital, såfremt kreditinstituttet er i økonomiske vanskeligheder, og aftalebaseret konvertering, dvs. en på tidspunktet for aftalen mellem det enkelte kreditinstitut og staten indgået mulighed for konvertering, på nærmere fastsatte vilkår i aftalen. En aftalebaseret konvertering kan eksempelvis åbne mulighed for, at der i et kreditinstitut, hvor den hybride kernekapital efter et statsligt kapitalindskud, udgør præcis 35 pct. af den samlede kernekapital, vil kunne gennemføres en konvertering af den del af den hybride kernekapital, der som følge af tab i kreditinstituttet, på et senere tidspunkt udgør mere end 35 pct. af den samlede kernekapital. Indgåelse af aftale om aftalebaseret konvertering er således ikke bestemt af, om den hybride kernekapital udgør mere eller mindre end 35 pct. af den samlede kernekapital på tidspunktet for aftalen mellem det enkelte kreditinstitut og staten. Muligheden for aftalebaseret konvertering af statens indskud af hybrid kernekapital til aktie-, andelseller garantkapital, vil være reguleret af vilkårene i aftalen mellem kreditinstituttet og staten. Der vil f.eks. kunne fastsættes vilkår om, hvilke nærmere omstændigheder der skal foreligge, før konvertering kan ske, og at konvertering kun kan ske i rater af en vis størrelse af det oprindelige indskud eller restgælden. Det er en forudsætning for statens indskud af hybrid kernekapital, der vil kunne omfattes af bestemmelser om enten tvangsmæssig eller aftalebaseret konvertering til aktie-, andels- eller garantkapital, at den øverste myndighed i kreditinstituttet som led i indgåelsen af aftalen mellem staten og kreditinstituttet træffer beslutning om at ophæve eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter. Generalforsamlingen eller i sparekasser repræsentantskabet kan ophæve stemmeretsbegrænsningerne og ejerlofterne i forbindelse med aftalens indgåelse eller godkende en vedtægtsændring, hvoraf det fremgår, at der er truffet beslutning om ophævelse af eksisterende stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter i tilfælde af enhver form for konvertering af den af staten indskudte hybride kernekapital. Som følge af den særlige offentlighed, der gør sig gældende med hensyn til de omfattede virksomhedstyper, skal der som led i generalforsamlingens eller i sparekasser repræsentantskabets ophævelse af de eksisterende stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter optages en bestemmelse i kreditinstituttets vedtægter om, at der er truffet beslutning om, at be 12

13 stemmelsen i vedtægterne om stemme- og/eller ejerloft, er ophævet, hvis statens konverteringsret i henhold til lov om statsligt kapitalindskud udøves. Som følge af den særlige offentlighed, der gør sig gældende med hensyn til de omfattede virksomhedstyper, skal der som led i generalforsamlingens eller i sparekasser repræsentantskabets ophævelse af de eksisterende stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter optages en bestemmelse i kreditinstituttets vedtægter om, at der er truffet beslutning om, at bestemmelsen i vedtægterne om stemmeretsbegrænsninger og ejerloft, er ophævet, hvis konverteringsret til aktie-, andels- eller garantkapital af hybrid kernekapital udøves. Ved indgåelse af aftaler om konvertering af statens indskud af hybrid kernekapital til aktie-, andels- eller garantkapital vil de almindelige regler om konvertible gældsbreve i aktieselskabslovens 41 og 41 b, finde anvendelse, jf. i øvrigt 10 i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Til nr. 2 Med den foreslåede bestemmelse præciseres det, at 8, stk. 6, 3. pkt., i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, som er en generel undtagelse til reglerne om overtagelsestilbud i 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., finder anvendelse i alle tilfælde ved konvertering af hybrid kernekapital, der er udstedt på grundlag af aftaler om statsligt indskud af hybrid kernekapital efter denne lov i form af direkte kapitalindskud eller gennem en statslig tegningsgaranti, til aktie-, andels- eller garantkapital. Til 4 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. Det foreslås i stk. 2, at lovens 1 træder i kraft den 30. juni 2009, jf. dog stk. 3. Det foreslås i stk. 3, at bestemmelserne vedrørende ændringen af Fondens udbetalingsfrister træder i kraft den 31. december Baggrunden herfor er, at Fonden skal kunne nå at tilrette systemer, procedurer m.v., i forhold til de ændrede frister. Det foreslås i stk. 4, at dækningsbeløbet i 9, stk. 1, og 10, stk. 1, udgør et beløb svarende til euro i perioden 30. juni 2009 til 30. september Forhøjelsen af dækningsbeløbet til et beløb svarende til euro pr. 30. juni 2009 og til et beløb svarende til euro pr. 1. oktober 2010 er i overensstemmelse med ændringsdirektivets art. 1, nr. 3, litra a. Ifølge andet led af ændringsdirektivets art. 1, nr. 3, litra a, skal en given indskyders samlede indskud senest den 31. december 2010 være dækket op til euro, såfremt indskuddet bliver indisponibelt. Den statslige garanti i lov om finansiel stabilitet ophører den 30. september Ydermere er det i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke af 18. januar 2009 aftalt, at dækningen i Fonden hæves til kr. med virkning fra 1. oktober 2010, jf. aftalens afsnit III, nr. 12. Med de to forhøjelser af dækningsbeløbet gennemføres ændringsdirektivets bestemmelse om dækningsbeløb, ligesom Aftale om en kreditpakke af 18. januar 2009 opfyldes. Det foreslås i stk. 5, at loven kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Til 5 Det foreslås, at ændringerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at de ved kongelig anordning kan sættes i kraft helt eller delvist for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Ændringerne af lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter gælder direkte for Færøerne og Grønland. 13

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. august 2007, foretages følgende ændringer: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, EF- Tidende 1994, L 135, s. 5, og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, EF-Tidende 1997, L 84, s Fodnoten til lovens titel affattes således:»loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, (EF-Tidende 1994 nr. L 135, s. 5), Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, (EF-Tidende 1997 nr. L 84, s. 22) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist, (EU-Tidende 2009 nr. L 68, s. 3).«2. Overalt i loven ændres»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«og»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«. 9. I de i 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter samt de i 3, stk. 1, nr. 4, og 4 nævnte filialer af kreditinstitutter, som er tilsluttet pengeinstitutafdelingen, dækker Fonden navnenoterede indskud i instituttet indtil kr. pr. indskyder. 3. I 9, stk. 1, og 10, stk. 1, ændres» kr.«til:»et beløb svarende til euro«. 10. I de i 3, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte institutter samt de i 3, stk. 1, nr. 4, og 4 nævnte filialer af kreditinstitutter og investeringsselskaber, som er tilsluttet realkreditafdelingen eller fondsmæglerselskabsafdelingen, dækker Fonden kontan 14

15 te midler i instituttet indtil kr. pr. investor. 9, stk. 4 Stk. 4. Fonden kan beslutte, at også andre former for indskud dækkes fuldt ud. 12. Krav på dækning fra indskydere og investorer, jf. 9, stk. 1, og 10 og 11, opgøres efter fradrag af disses eventuelle forpligtelser over for det pågældende institut. 4. 9, stk. 4, ophæves. 5. I 12 indsættes efter»institut«:», jf. dog stk. 2«. 6. I 12 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 kan ikke fradrages forpligtelser til tilbagebetaling af lån ydet på baggrund af særligt dækkede obligationer omfattet af 16 a i lov om finansiel virksomhed.« Fondens dækning omfatter heller ikke indskud, midler og værdipapirer tilhørende andre af de i 3, stk. 1, nævnte institutter samt institutter, som er tilsluttet Fonden i medfør af 4, efterstillede kapitalindskud eller indskud, midler og værdipapirer, der hidrører fra transaktioner, i forbindelse med hvilke der er blevet afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge. 16. Udbetalinger fra Fonden eller Fondens overførsler af indskud og midler til konti i andre institutter skal finde sted snarest muligt og senest 3 måneder efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en betingelse for udbetalingen, at der er tale om behørigt efterprøvede krav. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelse først 7 bankdage efter, at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted. 16, stk. 2 Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1, I 13, 3. pkt., indsættes efter»nævnte institutter«:», udenlandske kreditinstitutter« , stk. 1, affattes således:»fonden skal være i stand til at foretage udbetalinger samt overføre indskud og midler til konti i andre institutter snarest muligt og senest 20 hverdage efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en betingelse for udbetalingen, at kravet er behørigt efterprøvet. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelser først 5 hverdage efter, at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted.«9. I 16, stk. 2, ændres»9 måneder«til:»10 hverdage«. 15

16 pkt., nævnte frist, dog højst med 9 måneder. 10. I 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Fonden kan i ganske særlige tilfælde udbetale a conto beløb af indskud og kontante midler senest tre dage efter, at Fonden har modtaget anmodning herom fra en indskyder eller investor.«18, stk. 4 Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 19, stk. 2, 2. pkt. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. 19, stk. 2 Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om anbringelse af Fondens midler samt om, hvilke former for indskud der skal dækkes fuldt ud, jf. 9, stk. 4. Beslutning om udvidelse af dækningsomfanget træffes ved enstemmighed. 22, stk. 2 Stk og 355 i lov om finansiel virksomhed m.v. finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov. Som part i forhold til Finanstilsynet anses alene Fonden. 11. I 18, stk. 4, udgår:», jf. dog 19, stk. 2, 2. pkt« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om anbringelse af Fondens midler.«13. I 22, stk. 2, 1. pkt., udgår:»m.v.«. 2 I lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet, som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009, foretages følgende ændring: 4, stk I 4 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Afviklingsselskabet kan overtage tidligere pengeinstitutter og pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Afviklingsselskabet aftaler vilkårene for overtagelsen med ejerne af pengein 16

17 stituttet. Afviklingsselskabets udgifter forbundet med overtagelsen og den efterfølgende drift samt til afvikling af ejerskabet til aktierne erhvervet efter stk. 1 afholdes af staten.«3 I lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter foretages følgende ændringer: 8, stk I 8, stk. 6, 2. pkt., udgår»efter 1. pkt«. Stk. 6. I tilfælde, hvor et kreditinstituts hybride kernekapital udgør mere end 35 pct. af den samlede kernekapital, kan Finanstilsynet kræve kapitalen omdannet til aktiekapital, såfremt kreditinstituttet kommer i vanskeligheder. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om konvertering efter 1. pkt. Omdannelse af hybrid kernekapital efter 1. pkt. medfører ikke pligt til at afgive overtagelsestilbud efter reglerne i 31 i lov om værdipapirhandel m.v. 2. I 8, stk. 6, 3. pkt., udgår»efter 1. pkt.«4 Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. Stk træder i kraft den 30. juni 2009, jf. dog stk. 3. Stk , stk. 1-3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som affattet ved denne lovs 1, nr. 8-10, træder i kraft den 31. december Stk. 4. I perioden fra den 30. juni 2009 til den 30. september 2010 udgør de beløb, der er nævnt i 9, stk. 1, og 10, stk. 1, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, dog kun et beløb svarende til euro. 17

18 Stk. 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. 5 Stk gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 18

19 Bilag 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank, 1) efter proceduren i traktatens artikel 251, 2) og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 7. oktober 2008 erklærede Rådet, at der var enighed om, at genskabelse af tillid og en velfungerende finanssektor har højeste prioritet. Rådet forpligtede sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte den enkelte opsparers indskud og kunne tilslutte sig Kommissionens ønske om hurtigt at fremsætte et hensigtsmæssigt forslag om at fremme konvergens mellem indskudsgarantiordninger. (2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF 3) indeholder allerede bestemmelser om en grundlæggende dækning for indskydere. Men den nuværende finansielle krise gør det nødvendigt med en forbedring af denne dækning. (3) I henhold til direktiv 94/19/EF er indskud på nuværende tidspunkt dækket op til mindst EUR, og medlemsstaterne kan vedtage bestemmelser, som indebærer en højere dækning. Det har imidlertid vist sig at være utilstrækkeligt for en lang række indskud i Fællesskabet. For at bevare indskydernes tillid og opnå større stabilitet på de finansielle markeder bør minimumsbeløbet for dækning derfor forhøjes til EUR. Senest den 31. december 2010 bør dækningen af den enkelte indskyders samlede indskud fastsættes til EUR, medmindre det i en konsekvensvurdering, som Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2009, konkluderes, at en sådan forhøjelse og en sådan harmonisering er uhensigtsmæssig og ikke økonomisk overkommelig for alle medlemsstater for at sikre forbrugerbeskyttelsen og finansiel stabilitet i Fællesskabet og for at undgå konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne. Hvis konsekvensvurderingen viser, at en sådan forhøjelse og en sådan harmonisering er uhensigtsmæssig, bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag. (4) Der bør gælde samme dækningsniveau for alle indskydere, uanset om medlemsstatens valuta er euro eller ej. Medlemsstater uden for euroområdet bør have mulighed for at afrunde de beløb, der fremkommer ved en valutaomregning, uden at dette er til skade for den ensartede beskyttelse af indskydere. (5) En rapport, Kommissionen skal forelægge for Europa-Parlamentet og Rådet, bør analysere alle relaterede spørgsmål som f.eks. modregning og modkrav, fastsættelse af bidrag til ordningerne, omfang af dækningen af produkter og indskydere, effektiviteten af grænseoverskridende samarbejde mellem indskudsgarantiordningerne og forbindelsen mellem indskudsgarantiordninger og alternative metoder til skadesløsholdelse af indskydere, som f.eks. nødudbetalingsordninger. Med henblik på denne rapport bør medlemsstaterne indsamle de relevante data og efter anmodning forelægge dem for Kommissionen. 19

20 (6) Nogle medlemsstater har indført indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 94/19/EF, som giver fuld dækning for visse former for langfristede indskud som f.eks. pensionskrav. Det er nødvendigt at respektere indskydernes rettigheder og forventninger i forbindelse med sådanne ordninger. (7) Nogle medlemsstater har indført eller har planer om at indføre indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 94/19/EF, som giver fuld dækning for visse former for midlertidigt forhøjede kontosaldi. Kommissionen bør senest den 31. december 2009 forelægge en evaluering af, hvorvidt fuld dækning for visse midlertidigt forhøjede kontosaldi bør opretholdes eller indføres. (8) Ordninger, der beskytter selve kreditinstituttet, herunder navnlig sikrer dets likviditet og solvens, og dermed sikrer en beskyttelse af indskydere, der som minimum svarer til beskyttelsen under en indskudsgarantiordning, og frivillige ordninger for kompensation til indskydere, der ikke indføres eller officielt anerkendes af medlemsstaterne, bør ikke være berørt af dette direktiv. (9) Medlemsstaterne bør tilskynde indskudsgarantiordninger til at indgå aftaler eller forbedre eksisterende aftaler om deres respektive forpligtelser. (10) Den nuværende udbetalingsfrist på tre måneder, som kan forlænges til ni måneder, er i modstrid med behovet for at bevare indskydernes tillid og opfylder ikke deres behov. Udbetalingsfristen bør derfor reduceres til 20 hverdage. Denne udbetalingsfrist bør kun forlænges under særlige omstændigheder og efter godkendelse fra de kompetente myndigheder. Senest to år efter direktivets ikrafttræden bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om effektiviteten og fristerne i forbindelse med udbetalingsprocedurerne med en vurdering af, hvorvidt en yderligere reduktion af udbetalingsfristen til ti hverdage ville være passende. (11) I tilfælde, hvor udbetalingen udløses af de kompetente myndigheders konstatering, bør den nuværende frist for afgørelse på 21 dage endvidere reduceres til fem hverdage for ikke at forhindre hurtig udbetaling. Det bør dog først godtgøres over for de kompetente myndigheder, at et kreditinstitut ikke har tilbagebetalt et indskud, der er forfaldet til udbetaling. Denne vurdering bør foretages med forbehold af de retlige eller administrative procedurer i medlemsstaterne (12) Indskud kan anses for at være indisponible, når tidlig indgriben og reorganiseringsforanstaltninger ikke er lykkedes. Dette bør ikke hindre de kompetente myndigheder i at foretage yderligere omstruktureringsbestræbelser under udbetalingsfristen. (13) Medlemsstaterne bør tilstræbe at sikre kontinuitet i bankernes ydelser og adgang til likviditet, specielt i perioder med finansiel krise. I den forbindelse opfordres medlemsstaterne til hurtigst muligt at træffe foranstaltninger til at sikre nødudbetalinger af passende beløb efter ansøgning fra den berørte indskyder inden for højst tre dage efter en sådan ansøgning. Eftersom en reduktion af den nuværende udbetalingsfrist på tre måneder vil have en positiv indvirkning på indskydernes tillid og sikre en velfungerende finanssektor, bør medlemsstaterne og deres indskudsgarantiordninger sikre, at udbetalingsfristen er så kort som muligt. (14) Direktiv 94/19/EF giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse dækningen til en bestemt procentsats. Denne mulighed har vist sig at underminere indskydernes tillid og bør således ikke videreføres. (15) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 94/19/EF bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. 4) 20

21 (16) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at justere dækningsniveauet efter inflationen i Den Europæiske Union på grundlag af ændringer i det harmoniserede forbrugerprisindeks, der offentliggøres af Kommissionen. Da der er tale om en generel foranstaltning, der har til formål at ændre en ikkevæsentlig bestemmelse i direktiv 94/19/EF, skal foranstaltningen vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. (17) Målene for dette direktiv, nemlig harmoniseringen af dækningsniveauer og af udbetalingsfrister, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver harmonisering af en lang række forskellige retsforskrifter i medlemsstaterne, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (18) Direktiv 94/19/EF bør ændres i overensstemmelse hermed. (19) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning 5) bør medlemsstaterne tilskyndes til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Ændring til direktiv 94/19/EF I direktiv 94/19/EF foretages følgende ændringer: 1) Artikel 1, nr. 3, i), andet afsnit, affattes således:»de kompetente myndigheder skal foretage denne konstatering hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest fem hverdage efter, at det for første gang er blevet godtgjort over for dem, at et kreditinstitut ikke har tilbagebetalt et indskud, der er forfaldet til udbetaling, eller«. 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 5 affattes således:»5. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1-4, sikrer medlemsstaterne, at indskudsgarantiordningerne samarbejder med hinanden.«b) Følgende stykke tilføjes:»6. Kommissionen vurderer mindst hvert andet år, hvordan denne artikel fungerer, og foreslår eventuelt ændringer hertil.«3) I artikel 7 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1 affattes således:»1. Medlemsstaterne sikrer, at en given indskyders samlede indskud er dækket op til mindst EUR, såfremt indskud bliver indisponible. 1a. Medlemsstaterne sikrer senest den 31. december 2010, at en given indskyders samlede indskud er dækket op til EUR, såfremt indskud bliver indisponible. Konkluderer Kommissionen i den rapport, der er omhandlet i artikel 12, at en sådan forhøjelse eller en sådan harmonisering af dækningsbeløbet er uhensigtsmæssig eller ikke er økonomisk overkommelig for alle medlemsstater for at sikre forbrugerbeskyttelsen og den finansielle stabilitet i Fællesskabet og for at undgå konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ændring af første afsnit. 21

Fremsat den 26. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag. til

Fremsat den 26. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag. til L 176 Fremsat den 26. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om

Læs mere

O:\Finanstilsynet\Lovforslag\576822\Dokumenter\ fm :23 k05 KFR

O:\Finanstilsynet\Lovforslag\576822\Dokumenter\ fm :23 k05 KFR Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2008-09 Fremsat den 26. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden 2010/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. Fremsat den 30. marts 2011 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Den fulde tekst. Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Den fulde tekst. Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Skjal 2 Samandráttur: 2010/1 LSF 49 Offentliggørelsesdato: 10-11-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Den fulde tekst Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 22. februar 2011. Nr. 133. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara.

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Skjal 1 Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Udkast til Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer. I medfør

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 1) i lov nr. 579 af 1.

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroSkat ApS Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Uddrag af. I Møntlov, jf. lov nr. 817 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer:

Uddrag af. I Møntlov, jf. lov nr. 817 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer: Skjal 1 Uddrag af Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven

Læs mere

29. april EM 2011/115. Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag. til

29. april EM 2011/115. Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag. til 29. april EM 2011/115 Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet

Læs mere

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til L 190 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. (Bestyrelsesbeslutninger og større handlefrihed for Fonden ved afvikling af nødlidende institutter).

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden NOTAT 28. november 2017 17/09414-1 joa-dep Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden 1. Indledning Bekendtgørelsen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. november 2013 4. november 2013. Nr. 1271. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917.

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917. Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. juli 2015 8. juli 2015. Nr. 917. Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) Herved bekendtgøres lov om en indskyder- og investorgarantiordning,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1)

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) LBK nr 917 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3030-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 289 Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 ISSN 0907-905X 1. juli 2011. Nr. 834. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Dækning af krav fra danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og

Læs mere

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2008/1 LSV 102 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-36 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. februar 2009 Forslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love.

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 16. december 2009. Nr. 1273. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love LOV nr 1273 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0039 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) Nr. 1218 27. oktober 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15, 16, stk. 4, i lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 207 Folketinget Fremsat den 14. april 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 207 Folketinget Fremsat den 14. april 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2009-10 Fremsat den 14. april 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer"

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar lov om en garantifond for indskydere og investorer 43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer" Skjal 2. Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer BEK nr 216 af 09/04/1999.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 17. oktober 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 17. oktober 2008 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. oktober 2008 efter anmodning af Danmarks Økonomi- og Erhvervsministerium om forslag til lov om finansiel stabilitet (CON/2008/54) Indledning og retsgrundlag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt 17. februar 2006 Eksp.nr. 235660 /abn-dep Høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 1. Indledning Forslaget er

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet 2008/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-32 Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet au3435.fm Page 1 Thursday, October 9, 2008 10:51 AM Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om finansiel stabilitet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere