OMØGADE II Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMØGADE II Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328"

Transkript

1 Bilag 2 OMØGADE II Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328 Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den XX.XXX 201X besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328 Omøgade II. Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro. Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 201X

2 Indhold Redegørelse for tillæg nr. 1 til lokalplan nr Lokalplantillæggets baggrund og formål... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 3 Ønsker til anvendelse... 4 Lokalplantillæggets indhold... 5 Udviklingsstrategier... 5 Miljøforhold... 6 Sammenhæng med anden planlægning og lovgivning...7 Overordnet planlægning...7 Kommuneplan Miljø i byggeri og anlæg Spildevandsplan... 8 Vandforsyningsplan... 8 Varmeplanlægning... 8 Tilladelser efter anden lovgivning...9 Affald... 9 Jord- og grundvandsforurening... 9 Museumsloven...10 Rottesikring...10 Bilag IV arter...10 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328 Omøgade II Formål Område Anvendelse Parkering Retsvirkninger Ophævelse Kommentarer af generel karakter Tegning nr. 1 Lokalplanområde...12 Lokalplan nr Hvad er en lokalplan...18 Lokalplan...18 Lokalplanforslagets retsvirkninger...18 Lokalplanens endelige retsvirkninger...18 Mindretalsudtalelser...19 Praktiske oplysninger... Bagsiden

3 Redegørelse for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328 Omøgade Lyngbyvej Æbeløgade Bryggervangen Sankt Kjelds Plads Sejrøgade Luftfoto af lokalplanområdet set mod nord. Lokalplanområdet er vist med hvid linje. Området for tillæg 1 er angivet med hvid stiplet linje Lokalplantillæggets baggrund og formål Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre indretning af servering såsom restauranter og caféer i eksisterende ejendomme på Æbeløgade 4 og Sankt Kjelds Plads 12 på Østerbro. Hahnemanns Køkken ønsker i stue- og kælderetagen at åbne et madmekka med butik, servering og selskabslokale i en ejendom der tidligere har huset en Netto på Sankt Kjelds Plads. Herudover ønsker initiativtagerne bag tagfarmen ØsterGRO mulighed for at drive restaurant/selskaber i eksisterende faciliteter på Æbeløgade 4. Ejendommene indgår i et område, der er udpeget til bydelscenter, Lyngbyvej, i detailhandelsstrukturen i Kommuneplan Muligheden for indretning af servering ved restauranter og caféer supplerer udbuddet af publikumsorienterede serviceerhverv, der i dag hovedsagligt indbefatter dagligvarebutikker, kiosker og enkelte take away tilbud. Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen er i forandring til et grønt klimatilpasset byrum. Med muligheden for servering understøttes et mangfoldigt byliv i området. Med lokalplantillægget muliggøres servering i ejendommen Æbeløgade 4 og i stueetage samt kælder på Sankt Kjelds Plads 12. Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommune - plan Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplantillæggets område Området for tillæg 1 til lokalplan nr. 328 ligger ud til gaderne Æbeløgade og Sankt Kjelds Plads. Området består af varierede erhvervsbebyggelser i 1-3 etager med blandede erhverv, såsom kontor, fitnesscenter, motorcykelklub og lager og skiller sig bebyggelsesmæssigt væsentligt ud i kvarteret. Æbeløgade 4 er opført i 1974 som et bilauktionshus på 3 etager, bygningen anvendes i dag til erhverv med en byfarm (med afgrøder) på taget. Herudover består matrikelen af 2 erhvervsbygninger på 1-2 etager fra henholdsvis 1963 og Bebyggelsen mod Sankt Kjelds Plads fra 1964 er opført Københavns Kommune 3

4 Taghaven ØsterGRO på taget af Æbeløgade 4. Foto: Ursula Bach, Københavns Kommune. i 3 etager og rummer forskellige kontor lejemål. Stueetagen har tidligere været anvendt som dagligvarebutik. Mod syd grænser Sankt Kjelds Plads. Pladsen er i for - andring til et grønt klimatilpasset byrum som del af en række tiltag i Klimakvarter Østerbro. Intentionen med Klimakvarteret er, at gøre kvarteret på Østerbro til Københavns grønneste brokvarter og samtidig klæde området på til at modstå store regnmængder og skybrud. Kvarteret Østerbro er præget af karrébebyggelse med grønne alléer og parker, som er med til at give oplevelsen af en grøn bydel. Gaderne ved Sankt Kjelds Plads danner et stjernemønster der strukturerer kvarterets bebyggelsesmønster og karreer. De lange diagonalt gående gader danner et stramt gadeforløb, der gør Sankt Kjelds Plads til den naturlige centrale plads i kvarteret. Kvarteret er karakteriseret af både et område med veldefinerede 3-4 etagers karréer og et område med blandet bebyggelse hvori de to ejendomme for tillægget er beliggende. Der er i kvarteret flere store dagligvarebutikker, serviceerhverv og enkelte butikker. Trafik Lokalplanområdet ligger ca. 700 meter fra Ryparken Station og ca meter fra Svanemøllen Station. Buslinje 4A kører ad Nygårdsvej og Sejrøgade med stop ca. 70 meter fra lokalplanområdet. Herudover er der fra Lyngbyvej stoppested for busforbindelserne 15E, 94N, 150S, 184 og 185. Fra sommeren 2019 vil området endvidere være betjent af metro ved Vibenshus Runddel, der ligger ca. 500 meter fra området. Både Sejrøgade og Æbeløgade er forbundet til den regionale vej Lyngbyvej, der fører direkte til Helsingørmotorvejen. Der er anlagt cykelsti langs Sejrøgade som mod nordøst har forbindelse til den grønne cykelrute, Svanemølleruten og mod nordvest til Nørrebroruten. Ønsker til anvendelse Hahnemanns Køkken ønsker at omdanne kælder og stueetage i den tidligere Netto på Sankt Kjelds Plads 12 til en kombination af butik, restaurant og kokkeskole, herudover vil etagerne rumme et produktionskøkken samt lokale til foredrag, servering og større selskaber/samkomster. Stueetagens facade mod gade og plads åbnes op fra gulv til loft med store glaspartier. Indgangen placeres midt på bygningen med rampe, så der skabes niveaufri indgang. Udluftning fra produktionskøkken føres op over tag. Initiativtagerne til foreningen ØsterGRO ønsker mulighed for, at kunne servere mad, afholde madværksteder og specialarrangementer og drive restaurant i de nuværende faciliteter i Æbeløgade 4. Foreningen ØsterGRO ønsker at videredrive deres byfarm. Udover den ca. 500 m 2 store taghave har foreningen faciliteter såsom drivhus, køkken, bistader og hønsehus. ØsterGRO opstod som en idé, om at skabe et økologisk landbrug midt i København. Ideen 4 Københavns Kommune

5 blev til virkelighed under Områdefornyelsen Sankt Kjelds Kvarter og støttet af Sharing Copenhagen. Lokalplantillæggets indhold Lokalplantillægget muliggør en udvidelse af anvendelsesmulighederne i eksisterende byggeri. Lokalplantillægget muliggør ikke, at der opføres nybyggeri. Anvendelse Lokalplanen skal muliggøre, at der kan indrettes restauranter, caféer og lignende i eksisterende bygninger. Parkering De 23 pladser som sløjfes for at muliggøre restaurant i Æbeløgade, skal genetableres i området. For madmekka på Sankt Kjelds Plads 12 er der 14 parkeringspladser bagved bygningen og mulighed for vareindlevering. Udviklingsstrategier Fællesskab København Fællesskab København er en vision med pejlemærker for teknik- og miljøområdet frem til Pejlemærkerne en levende by, en by med kant og en ansvarlig by skal realiseres på basis af kommuneplanen. Ved udvikling af En levende by prioriteres hverdagslivet først, når vi cykler, skal der være plads til alle, også de uerfarne, og der skal være steder, hvor cyklerne kan parkeres, og bynatur skal flettes ind, hver gang der er mulighed for det. Ved udviklingen af En by med kant er målet et mere fleksibelt og dynamisk København, så byen passer til det levede liv. Sammenhængen mellem byens områder skal styrkes og sikre, at alle typer af mennesker har mulighed for at bo i København. Ved udviklingen af En ansvarlig by er målet, at København i 2025 er verdens første CO 2 neutrale hovedstad. Derfor skal byens affald udnyttes som en ressource, og København sikres mod fremtidens klima. Fællesskab København vil spille sammen med og styrke en række andre af kommunens politikker, planer og strategier. I lokalplantillægget fremmes målet om en levende by for forskellige brugere ved at muliggøre en mere alsidig brug af et erhvervsområde. Sankt Kjelds Plads 12 set fra syd Æbeløgade 4 fra gården, trappen giver adgang til tagfarmen ØsterGRO Ejendommen Æbeløgade 4 med kig til Sank Kjelds Plads Sankt Kjelds Plads fremtidige klimatilpassede grønne byrum, llustration SLA/Beauty and the Bit Københavns Kommune 5

6 Bynatur i København København skal være en grønnere by. Det handler om at muliggøre flere gadetræer, flere grønne byrum, grønne facader, flere taghaver eller grønne tage og om at skabe incitamenter til at bruge grønne elementer på nye måder. Bynatur er et samlet begreb, der dækker over alle byens naturområder, parker, kirkegårde, grønne byrum, grønne gader, søer og vandløb samt alle dyr og vækster, som lever i byen. For at sikre dette har Københavns Kommune vedtaget en strategi for Bynatur i København : apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1447 Med denne strategi ønsker kommunen at skabe mere bynatur i København at forbedre kvaliteten af bynatur i København Byens grønne og blå områder skaber ro og balance i byen. Men med en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne områder. Derfor skal naturen flettes ind, hver gang der er mulighed for det, så der kommer mange flere små pletter af levende grønt og blåt. Nærheden til grønne områder har afgørende betydning for borgernes livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. I lokalplanlægningen fastlægges de planmæssige forhold for at det lokale initiativ om en byfarm på taget af en erhvervsejendom kan bidrage til mere bynatur. Miljøforhold Miljøvurderinger Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, der vurderes at være omfattet af VVM-reglerne i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017). Lokalplanen vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lovbekendtgørelse om miljø vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser da lokalplantillægget alene mulig gør ændret anvendelse af eksisterende ejendomme Afgørelsen er offentliggjort samtidig med forslaget til lokalplantillægget. 6 Københavns Kommune

7 Sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Overordnet planlægning Fingerplan 2017 Fingerplan 2017 er statens landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet. Der er ikke bestemmelser i fingerplanen, der er relevante i forhold til tillægget til lokalplan. Kommuneplan 2015 Området er i Kommuneplan 2015 fastlagt til blandet erhverv (B1-område). Bebyggelsesprocenten må højst være 110 og der skal etableres friarealer svarende til 15 % af etage arealet. Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Den maksimale bygningshøjde er 20 meter. Detailhandel Lokalplantillæggets område ligger inden for det område der er udpeget som bydelscenter Lyngbyvej i detailhandelsstrukturen i Kommuneplan Kommuneplanen giver mulighed for at øge arealet til butiksformål i bydelscenteret Lyngbyvej med ca m 2 til i alt ca m 2. Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker er m 2 og for udvalgsvarebutikker m 2. Bydelsplan Lokaludvalgene udarbejder i samarbejde med borgerne og forvaltningerne bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål. Det ene er at igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne. Det andet er at formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan. Tillægsområdet er en del af bydelen Østerbro. Østerbro Lokaludvalg har i samarbejde med borgerne i 2017 udarbejdet en bydelsplan for bydelen. Formålet med lokalplantillægget ligger i tråd med temaet Østerbroliv, hvor der bl.a. er fokus på at skabe gode rammer for hverdagslivet på Østerbro både i form af gode indendørs faciliteter og ved at byrummene på Østerbro indbyder til liv og aktivitet. Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 328 Omøgade II: Formålet med lokalplanen er, at sikre mulighed for en alsidig anvendelsesmæssig og bygningsmæssig fornyelse, således at området vil kunne udvikles som et velfungerende blandet erhvervsområde. Herudover skal lokalplanen sikre, at der ikke ved erhvervsanvendelsen opstår miljømæssige gener for den omliggende boligbebyggelse, og at nybebyggelse i området tilpasses den omgivende bebyggelses byarkitektoniske kvaliteter. B, B1 Områder til boliger (1-2 etager) B, B2-5 Områder til boliger (3-6 etager) C, C1-3 Områder til boliger og serviceerhverv S, S1-3 Områder til serviceerhverv E, EO-2 Områder til blandet erhverv T, T1-4 Områder til tekniske anlæg O, O2-5 Områder til institutioner O1 Områder til fritidsområder m.v. Områder med særlige bestemmelser Det aktuelle lokalplanområde Gældende rammer i Kommuneplan 2015 Lokalplan nr. 5 Vognmandsmarken: Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelse af bebyggelse til boligformål. Desuden tillades der indretning af butiks- og kontorlokaler i de 2 nederste etager mod Hans Knudsens Plads og Vognmandsmarken. Lokalplan nr. 66 Helsingborggade: Formålet med lokalplanen er, at ændre karreens status fra erhvervsområde til boligområde samt at sikre, at kommende bebyggelse indordner sig karakteren af det omliggende kvarter, der er præget af 4-etagers bygninger opført som sluttet randbebyggelse i vejlinjerne. Lokalplan nr. 167 Heinrich Jessen II: Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelse af en erhvervsbebyggelse samt give mulighed for etablering af en tankstation mod Lyngbyvej. Københavns Kommune 7

8 Miljø i byggeri og anlæg 2016 kan findes på hjemmesiden: Spildevandsplan Lokalplanen medfører ikke ændringer af afløbsforhold i lokalplanområdet. Vandforsyningsplan Lokalplanområdets vandforsyning skal ske i overensstemmelse med Københavns Kommunes Vandforsyningsplan. WrVAG.pdf Varmeplanlægning I Københavns Kommune er der tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme for mindre ejendomme med en tilslutningseffekt under 250 kw. Gældende lokalplaner Det aktuelle lokalplanområde Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 387 Omøgade III: Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse og erhvervsbebyggelse på hidtidige erhvervsejendomme. Lokalplan nr. 543 Kristineberg II: Formålet med lokalplanen er at muliggøre omdannelse af eksisterende kontorbygninger til boligformål. Lokalplanerne kan ses på Der er ikke pligt til at aftage fjernvarme, men alene til at betale den faste effektbetaling. Ejendomme med en tilslutningseffekt over 250 kw skal aftage fjernvarme, og må ikke anvende supplerende varmekilder. I områder, hvor der ikke allerede er etableret fjernvarme, skal dette godkendes af Københavns Kommune efter reglerne i Projektbekendtgørelsen. Der vil kun blive godkendt fjernvarmeprojekter, hvis det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige varmeløsning. I det aktuelle planområde er det muligt at etablere fjernvarme. Miljø i byggeri og anlæg 2016 Københavns Kommune ønsker at gå foran ved at stille miljøkrav udover lovgivningens nuværende rammer, hvor det er muligt. Kravene skal sikre en høj miljøstandard i Københavns Kommunes egne og støttede investeringer på bygge- og anlægsområdet. Miljøkravene er et virkemiddel til at føre en række politiske strategier ud i livet, herunder KBH 2025 Klimaplanen, Ressource- og Affaldsplan 2018 og Klimatilpasningsplanen. Borgerrepræsentationen har besluttet krav i Miljø i byggeri og anlæg Kravene ligger indenfor temaerne el, vand og varme, materialer, indeklima, regnvand og bynatur, ressourcer og affald samt byggeplads. Kravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri, byfornyelse og gårdhaver. Private opfordres også til at hente ideer fra de i alt 32 krav. 8 Københavns Kommune

9 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til Københavns Kommunes Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Til kildesortering af husholdningers affald skal der afsættes plads til dagrenovation, bioaffald, papir, pap, plast, metal, småt elektronik, batterier, samt evt. glas, farligt affald, haveaffald, direkte genbrug og storskrald. Det er en god idé at indrette køkkener, så man allerede dér kan kildesortere sit affald. Vær opmærksom på, at der kan komme yderligere sorteringskrav, eller at beboerne kan blive bedre til at sortere, og at der derfor kan opstå behov for flere beholdere. Det anbefales at afsætte god plads. Affaldet skal placeres bolignært for alle og i terræn, så det er let at benytte for borgerne, og det let kan hentes af Københavns Kommune. Det er Københavns Kommune, der ud fra tegninger og beskrivelser af affaldsløsningen vurderer, om der er tale om en bolignær løsning. Beholdere kan opstilles i affaldsrum i bygninger, i skure eller i det fri. Samtidig skal det sikres, at transport- og adgangsvejen for affaldsindsamlingen er skridsikker, ren og vedligeholdt, samt oplyst. Desuden skal underlaget være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til fx fliser. Kommunen skal kunne køre ret tæt på affaldet og køre væk igen uden at bakke. Hvis renovationsbilen skal vende, skal en tilstrækkelig venderadius sikres. For storskrald anbefales det, at der afsættes ca. ½ m 2 pr. bolig. Københavns Kommune henter storskrald løst. Ved afhentningen skal det være sorteret i alm. storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik. Der må højst være en afstand på 30 meter fra standpladsen for storskrald til skraldebilens godkendte holdeplads. Beholderantal og -placering for boliger skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima, der desuden kan rådgive om indretning af miljøstation, storskraldsrum, byttehylder, nærgenbrugsstationer mm. Til kildesortering af erhvervsaffald er der typisk behov for plads til restaffald, papir, pap, glas, plast, og evt. farligt affald. Desuden skal større mængder madaffald fra for eksempel restauranter, kantiner, storkøkkener, caféer, indkøbscentre og lignende frasorteres til bioforgasning. Hvor meget plads, der skal afsættes, vil variere fra sag til sag og afhænger bl.a. af typen af erhverv, og hvilken ordning den enkelte virksomhed indgår med renovatøren. Genanvendeligt affald fra husholdninger må ikke sammen blandes med genanvendeligt affald fra erhverv, når erhvervet har en affaldsmængde, der overstiger, hvad der forekommer fra en husstand. Affaldssortering i kommunale institutioner skal være overskueligt, nemt tilgængeligt og tilstrækkeligt dimensioneret. Der skal være plads til, at der kan opstilles tilstrækkeligt materiel til udendørs opbevaring af affald, så affaldet nemt kan afhentes. Der må ikke installeres skraldesug til restaffald/dagrenovation i de kommunale institutioner, jf. Miljø i Byggeri og Anlæg Selvejende børneinstitutioners affaldshåndtering tilrettelægges som håndtering af erhvervsaffald. Miljø i Byggeri og Anlæg 2016 har fokus på at mindske mængden af affald, sikre effektiv kildesortering og dermed muliggøre øget genbrug og genanvendelse. I kommunalt støttet byggeri er der derfor udvidede krav til kildesortering. Jord- og grundvandsforurening Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar Dette kan hentes på hjemmesiden publikationer eller rekvireres på tlf Jorden kan anmeldes via Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse såsom boliger, børneinstitutioner, skoler, offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter på ubefæstede arealer består af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.) eller varig fast belægning, (jf. Jordforureningsloven 72 b). Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer eller der udlægges varig fast belægning. Der skal indhentes en tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse, når grunden er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Tilladelsen skal indhentes hos Teknik- og Miljøforvaltningen, inden arbejdet påbegyndes. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Teknik- og Miljøforvaltningens Enhed for Forurenende Københavns Kommune 9

10 virksomhed tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen mm.) skal Teknik- og miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, søges om tilladelse. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m 3 /år grundvand, eller hvis en grundvandssænkning står på i mere end 2 år, skal Teknik- og Miljøforvaltningen ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune tillades som udgangspunkt ikke. Regler og retningslinjer kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres på tlf Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumsloven 26 og 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang, inden et jordarbejde påbegyndes. Rottesikring Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Dette fremgår af Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kap. 1, 3. Især ved etablering af grønne facader og lignende vil det være nødvendigt at sørge for at forhindre rotteangreb på bygninger. Tagfladeafvanding som udledes til recipient, fx havnen, skal etableres, så rotter ikke kan trænge ind i afløbssystemet. Bilag IV arter Det planlagte projekt vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter jf. bekendtgørelse 1383 af 26/ (om administration af planloven i forbindelse med internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), der er i projektet udelukkende tale om en ændret anvendelse af eksisterende bygninger og der er ikke registreret bilag IV arter i området. 10 Københavns Kommune

11 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 328 Omøgade II I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området afgrænset af Sankt Kjelds Plads og Æbelø gade samt skel mod matr. nr. 5871, 5867 og 5849 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 1. Formål Lokalplan nr. 328 Omøgade II udgør det planmæssige grundlag for et område til blandet erhverv mv. Udover formålet i 1 i lokalplan nr. 328 Omøgade II er formålet med tillæg nr. 1, at udgøre det planmæssige grundlag for anvendelse af lokalplanområdet til Indretning af restaurant, café, produktionskøkken og selskabslokaler med mulighed for servering. Der kan indrettes en mindre butik i stueetagen i Sankt Kjelds Plads Område Stk. 1. Områdeafgrænsning Lokalplantillægsområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr. nr og 5852 Udenbys Klædebo, København, og alle parceller, der efter 11. november 2017 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. Området fastlægges til blandet erhverv såsom lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros- og transportvirksomhed med tilhørende administration og lignende samt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, restauranter, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder der kan indpasses i området. Endvidere kan der indrettes virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg, samt institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle funktioner, som er forenelige med anvendelse til blandet erhverv. Der kan i stueetage og kælder på Sankt Kjelds Plads 12 og på Æbeløgade 4 indrettes servering/selskabslokaler såsom restaurant eller café. 4. Parkering Teknik- og miljøudvalget kan tillade at parkering etableres andetsteds i kvarteret. 5. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes. Det er en forudsætning, at såvel bebyggelse som anvendelse er i overensstemmelse med byggetilladelser og i øvrigt er lovlig. 6. Ophævelse I Lokalplan nr. 328 Omøgade II bekendtgjort den 13. december 2000 ophæves 3 for så vidt angår lokalplantillægget. Kommentarer af generel karakter a) På tidspunktet for planens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer. b) Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i lokalplanen. Ændringer på en ejendom kræver ikke i alle tilfælde byggetilladelse. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at påtænkte ændringer er i overensstemmelse med lokalplanen, inden de sættes i gang. Stk. 2. Butiksarealer Det maksimale butiksareal, der kan etableres inden for lokalplantillæggets område er 500 m 2. Bruttoetagearealet i en dagligvare- eller udvalgsvarebutik må ikke overstige henholdsvis 500 m 2 eller 200 m 2. Kommentar Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5t indeholder særlige regler om beregning af bruttoareal til butiksformål. Det eksisterende butiksareal i området er beregnet til 800 m 2 pr. 18. december Københavns Kommune 11

12 Tegning nr. 1 Lokalplanområde m Lokalplan nr. 328 Omøgade II Lokalplantillæggets afgrænsning Matrikelskel 12 Københavns Kommune

13 Lokalplan nr. 328 Københavns Kommune Lokalplan nr. 328 Lokalplan for området begrænset af Æbeløgade, Glænøgade, Venøgade, Askøgade, Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads ( Omøgade II ). I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastlægges herved følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for en alsidig anvendelsesmæssig og bygningsmæssig fornyelse, således at området vil kunne udvikles som et velfungerende blandet erhvervsområde, at sikre, at der ikke ved erhvervsanvendelsen opstår miljømæssige gener for den omliggende boligbebyggelse, og at sikre, at nybebyggelse i området tilpasses den omgivende bebyggelses byarkitektoniske kvaliteter, samt at det tilstræbes, at der projekteres efter miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag indgår i en integreret arkitektonisk helhed der indikerer en bæredygtig by, herunder blandt andet ved kollektiv varmeforsyning samt ved muligheden for at etablere miljømæssige servicefunktioner. *) 2. Område Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr og omfatter ejendommene matr. nr. 5560, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, del af 5779, beliggende bag den eksisterende anlægslinie for Askøgade, 5831, 5849, 5852, 5857, 5867, 5871 og 5874 alle Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der fra den 1. januar 2000 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3. Anvendelse Området fastlægges til blandet erhverv såsom lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros- og transportvirksomhed med tilhørende administration og lignende samt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning og lignende. Endvidere kan der tillades offentlig virksomhed, såsom tekniske anlæg, institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, som er forenelige med områdets anvendelse til blandet erhverv. Der kan tillades mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til den enkelte virksomheds produktionslokaler. Butikkers størrelse må ikke overstige 20 pct. af virksomhedens samlede etageareal, og maksimalt 500 m 2 bruttoetageareal. **) Såfremt det er miljømæssigt forsvarligt, kan det endvidere tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til virksomheden. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening (virksomhedsklasse 2 med krav om en vejledende afstand på 20 m til forureningsfølsom anvendelse såsom boliger, børneinstitutioner og lignende). 4. Vejforhold og byggelinier mv. Stk. 1. Mod Bryggervangen, Sankt Kjelds Plads, Æbeløgade, Glænøgade og Venøgade opretholdes de nuværende vejlinier. Det på tegning nr med priksignatur angivne vejudlæg (del af Askøgade) kan ophæves, når betingelserne herfor er opfyldt. *) Borgerrepræsentationen har i mødet den 3. december 1998 tiltrådt forslaget til Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri med de deri indeholdte minimumskrav, anbefalinger og visioner. **) Opmærksomheden henledes på lov om planlægnings regler for beregning af bruttoetageareal til butiksformål. 3 Københavns Kommune 13

14 4 Stk. 2. Mod Omøgade opretholdes de eksisterende vejudvidelseslinier, som vist på tegningen. Stk. 3. Mod Venøgade opretholdes den bebyggelsesregulerende byggelinie i 3 m afstand fra vejlinien. Stk. 4. Der må ikke etableres overkørsel mod Venøgade. Tilkørsel til ejendommene i området forudsættes overvejende at ske fra Bryggervangen, Æbeløgade og Omøgade. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Stk. 2. Bebyggelse skal overvejende placeres med facade eller gavl i den opretholdte byggelinie mod Venøgade og i de eksisterende vejlinier mod Askøgade, Bryggervangen, Sankt Kjelds Plads og Æbeløgade. De enkelte facadelængder mod hver af de nævnte gadestrækninger må ikke overstige 40 m. Mod Sankt Kjelds Plads skal bebyggelse opføres med en højde på mindst 3 og højst 5 etager samt eventuelt udnyttet tagetage. Gesimshøjden må ikke overstige 15 m, og bygningshøjden må ikke overstige 22 m. Mod de øvrige nævnte gader må bebyggelse opføres i højst 4 etager med udnyttet tagetage. Gesimshøjden må ikke overstige 15 m, og bygningshøjden må ikke overstige 18 m, idet dog bebyggelse op til bebyggelse mod Sankt Kjelds Plads kan opføres i større højde af hensyn til overgangen til denne eventuelt højere bebyggelse. Stk. 3. Herudover kan opføres bebyggelse i højst 2 etager med en højde, som ikke overstiger 10 m. Stk. 4. Bebyggelsens højde må ikke overstige afstanden til anden bebyggelse på samme grund. Bestemmelsen kan lempes under forudsætning af, at opholds- og arbejdsrum, efter Byggeog Teknikforvaltningens skøn, opnår tilfredsstillende lysforhold. Stk. 5. Bebyggelse kan tillades opført i mindre afstand end 2,5 m fra naboskel. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Bebyggelser mod de omgivende veje skal udformes på en sådan måde, at de enkelte facadeenheder med hensyn til materialer, farve og øvrige ydre fremtræden danner en god helhedsvirkning i den samlede facaderække samtidig med, at der opnås et harmonisk samspil med den omgivende stramt udformede karrébebyggelse. Stk. 2. Permanent fritstående gavle skal fremstå med overflader, der svarer til eller harmonerer med facaderne på den pågældende bygning, og kan forlanges forsynet med vinduer mv. Stk. 3. Skiltning, reklamering, lysinstallationer og andet facadeudstyr skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver og lignende udføres således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter. Facade- og reklamebelysning, lysskilte og lignende samt belysning af ubebyggede arealer må ikke ved blænding, reflekser, farve eller ved sit udseende være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Stk. 4. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af et fællesantenneanlæg hvis placering og udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. Stk. 5. Tekniske installationer placeret oven på bygninger skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. 14 Københavns Kommune

15 7. Foranstaltninger mod forureningsgener ***) Stk. 1. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog 5, stk. 2 og 3, udføres og indrettes, således at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra trafik samt forurening fra virksomhed i og uden for området. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige 35 db (A). ****) 8. Kollektiv varmeforsyning Bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet Københavns Energis fjernvarmeforsyning, eller før der i henhold til varmeforsyningsloven er meddelt dispensation til alternativ energiforsyning i større ejendomme. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. Friarealet (ekskl. parkerings-, tilkørselsog oplagsareal) skal være af størrelsesordenen 15 pct. af bruttoetagearealet. Friarealet skal anlægges med opholdsarealer for brugere af området. Stk. 2. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Eventuel parkering herudover må ikke etableres på terræn. Stk. 3. Mod Venøgade skal arealet mellem vejlinien og den bebyggelsesregulerende byggelinie anlægges som et beplantet bælte. Stk. 4. Friarealer, samt parkerings- og tilkørselsarealer, kan forlanges indrettet som fællesanlæg for flere ejendomme, og indretningen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Stk. 5. Oplag uden for bygningsanlæg kan etableres i en højde på indtil 3 m og med placering i en afstand af min. 20 m fra omliggende gader. Oplag herudover kræver Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 6. Træer skal bevares i videst muligt omfang. 10. Ledningsforhold Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af ledninger i forbindelse med nedlæggelse af det i 4, stk. 1, sidste afsnit nævnte vejareal. 11. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående må der ikke opføres bebyggelse på eller foretages ændringer i anvendelsen af ejendommene matr. nr og 5779 Udenbys Klædebo Kvarter, København, der er registreret som affaldsdepoter, med mindre depotet frigives af kommunen (Miljøkontrollen), jf. lovbek. nr. 939 af 27/ om affaldsdepoter. 12. Retsvirkninger I henhold til 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 13. Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan. ***) Opmærksomheden henledes på, at lokalplanområdet er et erhvervsområde, der har været anvendt til en række formål, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til 71 i Lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999) skal arbejdet standses, hvis der under et byggeeller jordarbejde konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. ****) Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder. 5 Københavns Kommune 15

16 14. Dispensationer I henhold til Planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. 15. Servitutbortfald Lokalplan nr. 144, bekendtgjort den 2. november 1989 og tinglyst den 22. marts 1990 på ejendommene matr. nr. 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779 og 5831 Udenbys Klædebo Kvarter, København, ophæves. Deklarationer indeholdende bestemmelser vedrørende bebyggelse og benyttelse, tinglyst den 26. januar 1944 på matr. nr. 5560, 5849, 5852, 5857, 5867, 5871 og 5874 Udenbys Klædebo Kvarter, København, ophæves. Nærværende lokalplan med indhæftede tegning nr er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 16. november 2000 og endeligt bekendtgjort den 13. december Bygge- og Teknikforvaltningen, den 14. maj Søren Stenz kontorchef /Jesper Holm vicekontorchef KØBENHAVNS BYRET Indført den Lyst under Jette Seiersen 6 16 Københavns Kommune

17 7 Københavns Kommune 17

18 Hvad er en lokalplan Lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Planen kan indeholde bestemmelser om anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, eventuelt bevaring af bebyggelse, friarealer og parkering m.v. Kommunen har ret og ofte pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen skal således ifølge planloven tilvejebringe en lokalplan, inden der eksempelvis kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen kan ændres eller suppleres med en ny lokalplan eventuelt i form af et lokalplantillæg. Lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse i planlægningen. Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres således, at alle interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager den endelige plan. Lokalplanforslagets retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år. Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget eller anvendt, som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer på de ejendomme, der er omfattet af planen, i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendelsen fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker gennemført ændringer på ejendommen. 18 Københavns Kommune

19 Mindretalsudtalelser

20 Praktiske oplysninger Høringsperiode Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den xx. xxxxxxx 201x besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan Omøgade II. Høringsperioden løber fra den xx. xxxxxxx til den xx. xxxxxxx 201x Enhver har ret til at komme med høringssvar til planforslagetog miljø rapporten. Alle skriftlige høringssvar om forslaget vil indgå i den videre behandling. Offentlig høring På Københavns Kommunes høringsportal har du mulighed for at se forslaget og indsende et høringssvar. Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V Sidste frist for indlevering af høringssvar er den xx. xxxxxxx 201x

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg Bilag Østerbrogade Kaserne Forslag til lokalplantillæg Borgerrepræsentationen har den XX.XX vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. Østerbrogade Kaserne Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro.

Læs mere

Jernbane Allé Forslag til lokalplan

Jernbane Allé Forslag til lokalplan Bilag 1 Jernbane Allé Forslag til lokalplan Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den XX.XXX 201X besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan Jernbane Allé. Lokalplanområdet ligger i bydelen Vanløse.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 204 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nerikegade Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSAK NFORMATK Januar 1993 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 14 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Rymarksvej Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK December 1980 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 96 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vestvolden Brønshøj-Husum Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1986

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 89 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet n-wear Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Juni 1986 mm mmm mm mm mm

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

Ålandsgade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362

Ålandsgade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 Ålandsgade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 Teknik- og Miljøudvalget har den 27. marts 2017 besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 Ålandsgade. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 52 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Norgesminde Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boliger, plejehjem o.l. KONGSBAK NFORMATK

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 338 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Musikhuset Utterslev Mose Bispebjerg Genopførelse af Østre Kapel m.v. Offentlige formål Maj 2001 Københavns

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 94 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hovedbanegården Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK Juli 1986

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Kildebrøndevej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390

Kildebrøndevej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Kildebrøndevej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Kildebrøndevej. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 112 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Lillegade Valby Byfornyelse, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 179 KONGSBAK

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 LOKALPLAN 100-1 Tillæg 1 til Lokalplan 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 UDKAST AF 30. NOVEMBER 2016 2 Tillæg 1 til Lokalplan 100

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 146 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Vibevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1990 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 131 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Blushøjvej Valby Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK September 1989 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere