Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek september 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005"

Transkript

1 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek september brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse og 778 sagde nej tak til at deltage. Det giver en svarprocent på 45%. Undersøgelsen har dokumenteret vores antagelser om, at biblioteket kan forbedre engelsk-tilbuddet og dermed imødekomme mange brugeres ønske om at blive bedre til at kommunikere på engelsk. Ca. 90% af de adspurgte synes, at det er vigtigt at kunne kommunikere på engelsk, og ca. 75% vil gerne forbedre deres engelskkundskaber. Begge resultater udgør et vigtigt fundament for projektet. Sammenholder man, at 75% som nævnt gerne vil forbedre deres engelskkundskaber med, at 93% vurderer deres engelskniveau som nogenlunde, godt eller virkelig godt, er det udtryk for, at langt de fleste af de adspurgte realistisk set vurderer deres engelskkundskaber som begrænsede. Dette er interessant, da hovedparten af de adspurgte, nemlig 70% har en mellemlang eller lang uddannelse. Fra Bent Preislers bog Danskerne og det engelske sprog ved vi, at de engelsk-svage udgør ca. 20% af befolkningen. I undersøgelsen udgør de engelsksvage kun 6%, men det må formodes, at de engelsksvage udgør en større procentdel af bibliotekets samlede brugere, da de også er repræsenteret med en vis procentdel i gruppen, der afslog at deltage i undersøgelsen. I undersøgelsen spørger vi til nogle bestemte situationer, hvor man kan have brug for at kommunikere på engelsk: 84% har brug for engelsk i rejsesammenhæng 78% når de søger på Internettet 74% i fritiden i øvrigt 38% i forbindelse med jobbet Det er en interessant viden i forbindelse med indkøb af materialer og i udviklingen af den planlagte portal. Undersøgelsen viser, at mange ikke henvender sig til bibliotekarerne, idet 78% svarer nej til, at de har fået hjælp af en bibliotekar til at finde engelskmaterialer. Et faktum som skal ses i relation til spørgsmål om, i hvor høj grad de har kendskab til de engelske materialer: 30% ved ikke at man kan låne ordbøger 70 % ved ikke at man kan låne sprogkurser 1

2 60% ved ikke at man kan låne lydbøger 57% ved ikke at man kan låne lette bøger 18% ved ikke at man kan låne romaner. I undersøgelsen opfordrer brugerne biblioteket til at opstille materialerne mere samlet, lettere tilgængeligt og overskueligt, bl.a. ved at formidle dem bedre. 78% af de adspurgte søger rigtig tit efter informationer på Internettet, og det må derfor være en god ide ikke kun at formidle engelsk-tilbuddet i det fysiske rum, men også virtuelt på Engelskportalen.dk, som ud over et brugervenligt design skal have et relevant indhold for brugerne og dermed dokumenteres ideen med projektet: At netop samspillet mellem portalen og det fysiske rum vil gøre engelsk-tilbuddet bedre, mere synligt og mere tidssvarende end i dag. Det er de bedst uddannede, som udtaler sig mest kritisk, især om kvaliteten af sprogkurserne og udvalget af engelske romaner, men kritikken er dog overvejende positiv. Adskillige giver udtryk for at projektet virker spændende og relevant. Baggrund og formål Det spiller en stadig større rolle for de fleste danskere at kunne mestre engelsk på et vist niveau, da engelsk har status som det primære globale fællessprog og har særstatus i Danmark som det vigtigste fremmedsprog. Udgangspunktet for projektet er, at mange danskere har et ønske om at forbedre deres engelskkundskaber, og at rigtig mange ikke kender bibliotekets engelsk-tilbud. For at vurdere om antagelserne holder stik, valgte vi at lave en spørgeskemaundersøgelse i Roskilde Bibliotek. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er både at få en viden om brugerne og det engelske sprog og at få en viden om brugernes benyttelse af bibliotekets engelsk-tilbud. Metode De 37 Spørgsmål i spørgeskemaet er neutralt formulerede med balancerede svarkategorier. De omhandler emner som: Brugernes kendskab til og vurdering af bibliotekets engelsk-tilbud og bibliotekarens betjening. Brugernes vurdering af deres engelskniveau og behov for at forbedre det. Brugernes vurdering af i hvilke situationer, de har brug for engelsk og endelig blev der stillet spørgsmål til brugernes uddannelse, job og alder. Ved fire af spørgsmålene kunne de adspurgte uddybe spørgsmålene med personlige kommentarer. Undersøgelsen, som er foregået på 9 hverdage og 2 lørdage, fandt sted i bibliotekets forhal. To interviewere læste spørgsmålene op for brugerne og skrev besvarelserne ind i databasen med det samme. For at få et tilfældigt udsnit af Roskilde Biblioteks brugere over 15 år med i undersøgelsen, blev interviewerne instrueret i at vælge personerne ud ved en tilfældig stikprøve, dvs. at man vælger brugerne ud efter et fast interval. En forudsætning for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen var, at man kunne kommunikere på dansk. 2

3 Spørgeskemaet og besvarelserne er lagt ind i databasen Equest, som Biblioteksstyrelsen stiller til rådighed for bibliotekerne. Hvem har vi fået i tale Som nævnt deltog 630 brugere i undersøgelsen og svarprocenten er 45%. Ser vi på aldersfordelingen er der en pæn spredning i alderen fra år med en lille overvægt af alderen år. Ser vi på de adspurgte ud fra skolegang og uddannelse, har de fleste en lang skolegang og en længere uddannelse. Ca. 68% af de adspurgte er gået ud af skolen efter gymnasiet/hf/htx el. lign., og deres uddannelse hører til i gruppen mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse. Jobmæssigt kan vi se, at knap halvdelen af de adspurgte er i arbejde, knap en fjerdedel er under uddannelse eller pensioneret. Gruppen af arbejdsløse udgør 6.8% af de adspurgte. Spørgeskemaet er udarbejdet af Mette Egelund, bibliotekar; Helle Hove, bibliotekar og Isabella Gothen, analysemedarbejder cand. scient. soc.. Bilag til brugerundersøgelsen Brugernes kendskab til bibliotekets engelsk-tilbud Vi har spurgt om kendskabet til: Sprogkurser ja/nej 30,8/69,2 Ordbøger ja/nej 70,9/29,1 Romaner ja/nej 81,9/18,1 Lette bøger ja/nej 42,2/57,8 Lydbøger ja/nej 39,4/60,6 Vi ville undersøge brugernes kendskab til bibliotekets materialer. Konklusion: Samtlige materialer skal formidles langt bedre. Vi har spurgt om: Har du fået hjælp af bibliotekarer til at finde engelske materialer Ja/nej 21,3/78,7 KL s trafiktælling 2004 Brugernes adfærd på folkebibliotekerne viser, at mange benytter bibliotekerne uden at låne materialer og uden at henvende sig til bibliotekarer. Inspireret af undersøgelsen ville vi undersøge, hvor stor en procentdel af brugerne, som har konsulteret bibliotekarerne i forbindelse med engelsk-materialer. Konklusion: Bibliotekarernes kompetencer skal være mere synlige for brugerne og opstillingen af materialer skal være mere overskuelig. 3

4 Vi har spurgt om: Bibliotekarens faglige viden om de engelske materialer Virkelig god 20,7 God 72,4 Dårlig 6,9 Vi har spurgt om: Bibliotekarens betjening / service Virkelig god 27,8 God 68,3 Dårlig 4,0 Vi ville undersøge, om der er behov for at opgradere bibliotekarernes kompetencer i forbindelse med de engelske materialer. Konklusion: Bibliotekarernes kompetencer er gode, men det er ønskeligt, at bibliotekarernes kompetencer ændres fra god til virkelig god. Vi har spurgt om: Hvis du synes, at udvalget af sprogkurser og romaner er dårligt, prøv da at beskrive, hvad der kunne være bedre (spørgsmål 3 og 7) Kommentarer til bibliotekarens faglige viden og service (spørgsmål 15) Har du andre kommentarer eller ønsker til bibliotekets engelsk-tilbud (spørgsmål 37) Her kan nævnes nogle typiske tilkendegivelser: 1. Projektet lyder som en god ide 2. Ønske om at materialerne opstilles lettere tilgængeligt og overskueligt, gerne samlet så man bedre opdager de tilbud, der er 3. Gerne et større udvalg af romaner, flere helt nye udgivelser, forskellige genrer nævnes, ønske om lette bøger 4. Gerne faglitteratur også i den lettere genre, og gerne helt nye udgivelser, 5. Gerne magasiner / ugeblade 6. Gerne et udvalg af bøger til børn på engelsk også til de helt små 7. Gerne sprogkurser der kan bruges til at genopfriske forståelse og tale Udvalget af sprogkurser er for lille, og der er for få eksemplarer. Flere titler er for gamle og for upædagogiske 8. Gerne nye medier: lydbøger, videoer/ DVD er og sprog - programmer til computere Vi ville undersøge, om mange brugere havde personlige kommentarer til projektet Konklusion: De personlige kommentarer i forbindelse med de fire spørgsmål afspejler mangfoldigheden af brugernes vidt forskellige ønsker og forslag til biblioteket. Mange kommentarer gentages dog af flere brugere, og de stemmer godt overens med vore projekt-ideer. Brugerne og det engelske sprog Vi har spurgt om: Hvordan vurderer du dit engelsk-niveau? 4

5 Virkelig godt 27,5 Godt 41,4 Nogenlunde 24,9 Dårligt 5,1 Virkelig dårligt 0,3 Jeg kan ikke engelsk 0,8 Fra Bent Preislers bog Danskerne og det engelske sprog ved vi, at skoleuddannelsen er den vigtigste faktor til at forklare forskelle i befolkningens sprogfærdighed på engelsk, og at skoleuddannelsen spiller sammen med alder, således at jo ældre man er, jo ringere vurderer man sin engelske sprogfærdighed. Vi ville undersøge, hvordan vore brugere bedømmer deres engelskfærdigheder. Konklusion: Størsteparten vurderer deres engelsk-færdigheder som gode eller rigtig gode. Hovedparten af de adspurgte i er gået ud af skolen efter gymnasiet/hf/htx el. lign., og derfor vurderer de ikke overraskende deres engelskkundskaber som gode. Vores spørgeskemaundersøgelse bekræfter i øvrigt, at udsagnene nogenlunde og dårligt i forbindelse med vurderingen af sprogfærdighed stiger med alderen. I denne undersøgelse ved 46 år og opefter. Vi har spurgt om: Vil du gerne blive bedre til engelsk ja/nej 73,8/26,2 Vi ville undersøge, om brugerne ønsker at blive bedre til engelsk. Konklusion: De adspurgte vil gerne forbedre deres engelsk-niveau. Vi har spurgt om: Hvor vigtigt er det at kunne Forstå meget vigtigt/mindre vigtigt 94,6/ 5,4 Tale meget vigtigt/mindre vigtigt 90.0/10 Læse meget vigtigt/mindre vigtigt 83.0/17 Skrive meget vigtigt/mindre vigtigt 63,5/36,5 Vi ville undersøge, om der er forskel på hvordan brugerne prioriterer engelsk-færdigheder i relation til de fire parametre: forstå tale læse skrive. Konklusion: Det at skrive engelsk er forholdsmæssigt mindre vigtigt. Vi har spurgt om: Rejsebrug ja/nej 84,2/15,7 Internettet ja/nej 78,6/21,3 Fritid ja/nej 74,5/25,6 Job ja/nej 38,0/26,7 5

6 Vi ville undersøge, om brugerne har brug for engelsk i rejsesammenhæng, når de søger på Internettet, i fritiden eller i forbindelse med jobbet. Konklusion: Brugerne har i mange forskellige sammenhænge brug for engelsk og overvejende i deres fritid. Hvem har vi fået i tale Vi spurgte om: Hvornår er du gået ud af skolen: Efter 7.klasse 5,3 Efter 9. eller 10. klasse 26,5 Efter gymnasiet/hf/htx el. lign. 68,2 Vi spurgte om uddannelse: Ingen uddannelse 7,4 Erhvervs-/lærlingeuddannelse og lign. 13,1 Kort videregående uddannelse 8,8 Mellemlang videregående uddannelse 6,8 Lang videregående uddannelse 30,1 Andet 3,9 Vi ville undersøge brugernes skolegang og uddannelsesniveau. Konklusion: En stor del af de adspurgte, er gået ud efter gymnasiet/hf/htx el. lign. og har en længere uddannelse. Gruppen med en håndværkeruddannelse og en kort videregående uddannelse er bemærkelsesværdig lille. Brugerne og Internettet Vi har spurgt om En eller flere gange om dagen 41,1 En eller flere gange om ugen 37,0 I alt 78,1 Vi ville undersøge, hvor ofte brugerne søger efter informationer på Internettet Konklusion; Mange søger hyppigt, dvs. dagligt eller flere gange om ugen. 6

7 7

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september 2006. Her beskrives de vigtigste resultater og forslag

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere