Tid til gennemgang af børn. Kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til gennemgang af børn. Kurser"

Transkript

1 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, samt anerkender og involvere sig i dets engagementer. At barnet oplever sig værdifuld og værdsat af både børn og voksne i børnehaven. At barnet oplever sig hørt, set, mødt og forstået. At barnet lærer sine stærke og svage sider og lærer at gøre brug af dem. At barnet evner at undre sig og fordybe sig både i den sociale sammenhæng og i den natur barnet er omgivet af. Børnene udfolder sig/bruger sig selv både fysisk og mentalt alene eller sammen med andre. børnene er med til at sætte dagsorden i en leg/et sammen hver og er samtidig indstillet på at respektere, acceptere og indordne sig i et fællesskab. At børnene giver udtryk for deres ja - og nej følelser og personalet følger op på det. Personalet er indstillet på at hver barn er unikt og værdifuldt og har krav på at blive set, hørt, forstået og elsket. Personalet viser det tydeligt med krop og tale sprog over for barnet. Den voksne lytter til, spørger ind til, skaber rum, holder rum og inddrager børn(efter sin egen nøje vurdering) Personalet viser og fortæller at alle er værdifulde, at vi alle er forskellige og derfor har forskellige måder at lære at gøre ting på. Vigtigheden af og medansvaret til at lytte til hinanden. At finde styrken i forskellighederne i fællesskab. Personalet fortæller hvis vedkommende har en ressourcefattig dag eller kan overdrage en situation til en anden. Personalet laver løbende iagttagelser(skriftlig eller mundtlig) og deler det med hinanden. Tilmelder os relevante kurser og læser om anerkendende relationer, værdsættende pædagogik mm. Vi gennemgår Mausie-projekt om ja- og nejfølelser med de 4-6 årige én gang om året. Pædagogiske emner tages op til forældrerådsmøder. Gennemgang af børnene på p-møder i de ulige måneder. Tid til gennemgang af børn. Kurser

2 Tema: Sociale kompetencer Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter: Empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder Barnet skal inddrages og opmuntres i aktivt at deltage i demokratiske processer; tage hensyn, respektere og lytte til hinanden. Barnet skal opleve sig selv som en vigtig og værdifuld del af et fællesskab. Vi vil gerne opnå at: - barnet aktivt deltager i et fællesskab med andre - at bevidstgøre børnene om at de er en vigtig og værdifuld del af en gruppe - barnet oplever tryghed og tillid i dets relation til både børn og voksne - at barnet tør sige til og fra og ytre sit ønske på tværs af alder og køn - at barnet viser glæde ved samvær med andre børn og voksne - at barnet gennem anerkendelse og respekt, udvikler selvværd og viser empati og rummelighed Personalet træder til i konflikter, griber ind på det rette tidspunkt og søger for at være talerør for de stridende parter. Sikrer at de implicerede bliver hørt og hører hinanden. Delagtiggør barnet i løsningsforslag og give barnet et medansvar. Personalet styrker og støtter de børn, som har svært ved at sige til og fra ved at personalet anerkender barnets ønsker og opmuntrer barnet i at ytre sig selv. Det følges op med anerkendende kontakt i form af (entusiasme) ros, berøring eller øjenkontakt. Personalet skaber rum tid og nærvær ved at følge barnets tempo) Vi benytter anti-mobbekuffert med Bamseven. Et eksempel på en hverdags situation: Rundkreds Alle i deltager. Alle stiller sig i en rundkreds. Ét barn udvalgt efter protokollen, står i centrum og tæller alle børnene. Barnet fortæller derefter hvem der mangler i børnehaven. Barnet får derefter lov til at vælge en sang, sangleg, rim og remse. Pædagogen supplerer evt. med andre indslag. Rundkredsen sluttes af med en slutsang. Personalet iagttager hvorvidt barnet kan og vil indgå i fællesskabet og kan/vil ytre sig. Personalet er bevidste om omgangsform og omgangstone ved at iagttage hinandens praksis. Vi vil gerne videofilme en rundkreds med sigte på at se på barn/voksen relation Intern gennemgang ved p-møder med brug af Lp-model. Låne videokamera tid til redigering

3 Tema: Sprog Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsprog, kropssprog og billedsprog kan børnene give udtryk for deres egne tanker og følelser, blive i stand til at forstå andres samt udvikle og fastholde deres identitet og selvfølelse. At barnet udvikler et nuanceret sprog At barnet udfordres til sproglig kreativitet og aktivitet At barnet anvender og forstår et nuanceret sprog og får kendskab til forskellige begreber som forholdsord, stor, lille og m.m. At barnet sætter ord på sine behov, følelser, handlinger, fantasi, forskellige fænomener i naturen. At barnet synger og leger sanglege og bruger rim og remser og fortæller historier. At barnet kigger i natur- og opslagsbøger. At barnet bruger kropssprog, sproglyde. At barnet benytter det verbale sprog til kommunikation og problemløsning. Vi sørger for at barnet bliver inspireret af: - deres færden i naturen i hverdagen - naturmaterialer, som de er omgivet af - skrive og tegne tal med naturens materialer - tilgængelig natur og børnebøger, farver og papir - gennemgang af farver, tal, rim og remser, sanglege, diverse formidling Hvad vi gør: - lytter til barnet, spørger ind til, giver tid og rum - benævner planter, dyr m.m. - taler om årstiders skiften, vejret, temperatur, varme, kulde, forandringer i naturen - beskriver og opfordrer barnet til at beskrive ting og vores oplevelser - undersøger sammen i opslagsbøger - taler om sanserne - oplever sanserne, efterligner lyde - fortæller historier og eventyr og skaber rum for at barnet kan genfortælle ugens eventyr - laver fælles vrøvlerim - bevidste om øjenkontakt, når vi taler sammen Holde næsten daglig rundkreds. Barnet i centrum i rundkreds efter protokol. Prioritering af samvær og samtale med børn og være bevidst om det, hvis vi vælger at afbryde. Samarbejde med høre-talekonsulent og evt. støttepædagog. Gennemgang af læreplanen til p-møderne i maj og oktober Tid og opmærksomhed Deltagelse i relevante kurser. Tid til tilbagemelding til hinanden.

4 Tema: Natur og naturfænomener Gennem naturoplevelser tilegner børn sig erfaringer med og forståelse for naturen samt interesse for og viden om natur og miljø Barnet får udviklet forståelse, glæde og respekt for naturen. Barnet får styrket sanser, nysgerrighed og fantasi. Barnet får udviklet grov- og finmotorik, rum-og retningssans og bliver derigennem klar til indlæring Vi vil gerne opnå at barnet: - oplever det storslåede og miniatureagtige i naturen - oplever, bruger og erobrer naturen - udvikler medansvar og miljøbevidsthed Får styrket deres opmærksomhed, sanser og fysiske kompetence - får overskud og øget livskvalitet i opholdet i naturen - får afprøvet deres grænser, deres udholdenhed og tålmodighed - oplever ro og tid til fordybelse - udforsker og eksperimenterer med naturmaterialer og naturfænomener - får kendskab til lys, mørke, vægt, luft, jord og dens muligheder og lovmæssigheder Vi vil opholde os dagligt i naturen i 4-5 timer Vi er rollemodeller og udviser respekt og ansvar for naturen. Samtaler med børnene om ligheder mellem dem og de omgivende dyr Være inspirerende og nysgerrige voksne, som har lyst til at gå på opdagelse med børnene, slå op i opslagsbøger og dygtiggøre sig i hverdagen Personalekurser om natur med naturvejleder. Fællestur med familien og evt. naturvejleder. Bruge diverse redskaber som lup, kikkert, fiskenet m.m. Vi laver et akvarium og terrarium hvert år og følger dyrenes udvikling Tilberede mad fra skov, have, hav over bål Opleve et rådyr blive brækket op hver andet år Gerne besøge en konservator Tage fotos af børnenes syslerier i skoven Bruge vores udstoppede dyr i formidlingen Personalet laver iagttagelser Voksne og børn tegner efter billeder i fagbøger Samtaler i marken og til p-møder Bustur, naturvejleder Fotomaterialer Tid til planlægning, møder og evaluering

5 Tema: Krop og bevægelse Krop og bevægelse er børns redskab til at erobre verden.børn oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse og derigennem tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale verden At barnet er aktivt og viser glæde ved at være i bevægelse og glæde ved at få motoriske udfordringer. At barnet får kendskab til kroppens funktioner og muligheder. At barnet får indsigt i ernæring og hygiejne Vi vil gerne opnå at barnet: - får kendskab til dets sanser og bruger dem - er aktivt og afprøver sig selv fysisk - bruger kroppen og afprøver sine fysiske grænser - udstråler sundhed, er aktiv og selvhjulpen - barnet får bevæget sig på forskelligt terræn - personalet sørger for udfordringen er passende til barnet - vi kommer rundt på øen, så barnet får afprøvet strand, klipper, bladbad og andre varierende opholdsmiljøer - vi besøger forskellige legepladser - vi er ude i al slags vejr - vi bygger huler, laver motoriske aktiviteter på al slags terræn bl.a. med tov, træstammer - børnene får brugt dolke, sakse, kartoffelskræller, save, snor - børnene deltager aktivt i alle gøremål, herunder af-og påklædning - personalet taler med forældrene, så barnet sikres en sund og varieret kost - vi har beskrevet vores kostpolitik i forældrepjecen - vi samtaler om kroppen og dens funktioner - personalet observerer om barnet er aktivt i uderummet - personalet registrerer hver dag, hvor de har været med børnene - alle 4-6 årige børn har deres eget Mausie-hæfte - personalet vejleder og støtter barnet og forældrene mht. madpakker - synlig kostpolitik i forældrepjece derudover orientering via Skovnyt Madpakker, selvhjulpenhed m.m. tages op til p-møder Opfølgning på Mausie hvor langt er vi nået i oktober Til forældrerådsmøder tages emner som ernæring op Busture, materialer og tid til Mausie

6 Tema: Kulturelle udtryksformer Barnet skal have mulighed for at forstå egen og andres kultur i et udviklende samspil med voksne og børn. De skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer Barnet lærer at man kan udtrykke sig med både krop og sprog. Barnet er nysgerrigt og rummelig i forhold til andre kulturer, andre måder at tænke og gøre tingene på. Vi ønsker at barnet: - er nysgerrig og undrende ift. Kendte og ukendte materialer udtryksformer og måder at gøre tingene på - får kendskab til og kan synge traditionelle børnesange nye og gamle -rim og remser - får kendskab til traditioner og højtider - deltager i børnehavens traditioner - vi synger med dem, laver drama, fortæller eventyr og forskellige historier fra udlandet - formidler om et andet land ved at lave udenlandsk mad, lære nogle udenlandske ord m.m. - børnene tilskyndes til at fortælle om deres egen kultur derhjemme eller hvad de har set og oplevet andre steder - vi går i teater, bibliotek, biograf kirke, museum og på erhvervsbesøg Laver børneinterview om rundkreds Vi laver en rim/remse og sangpose, hvor barnet kan trække én ny sang op hver dag Vi laver vores egen kogebog Tages op til p-møde i november Tid til planlægning, interview Kamera, fremkaldelse, mappe

7 Tema: Børn med særlige behov De ansatte i dagtilbuddet skal skabe et læringsmiljø for alle børn, der benytter tilbuddet og skal samtidig sikre, at de ansatte etablerer relevant og hurtig indsats over for børn, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller viser andet behov for støtte Personalet skaber en rummelig pædagogik, så der er plads til hvert enkelt barn og dets særlige behov At have eller få professionel indsigt i børn med særlig behov At have et velfungerende samarbejde med forældrene At personalet behandler alle familier med respekt, interesse og åbenhed At børn med sociale og/eller følelsesmæssige belastninger lærer at leve tackle med vanskelighederne, så de trives med sig selv og andre. Et godt samarbejde med forældrene, hvor vi i fællesskab udarbejder handlingsplaner og benytter os af tværfaglig hjælp ved behov (BCB mm.) Personalet fremelsker ressourcerne hos barnet og støtter barnet, hvor der er behov. Personalet er lydhøre overfor barnets behov for hjælp Personalet taler ved afhentning med forældrene og indkalder til møde omkring barnet ved behov Pædagogikken tager højde for hvilke børn gruppen er sammensat af. Personalet søger hjælp hos relevante faggrupper Personalet observerer og vurderer, hvorvidt barnet med de særlige behov indgår i fællesskabet og hvorvidt barnet trives og er glad i sin hverdag. Nødvendige samtaler med efterfølgende intern og/eller ekstern rapport Intern evaluering ved p-møder eller ad-hoc-møder Tid til observation til møder til evt. nytænkning. Relevante kurser ved behov Sparring med andre pædagoger

8 Tema: Harmonisk overgang mellem dagtilbud og skole/skolefritidsordninger/ vippen Barnet oplever overgangen til et andet tilbud som en naturlig og glædelig begivenhed. Barnet er fysisk og mentalt klar til skiftet og glæder sig. Barnet, forældre og det nye sted er klar. Personalet forbereder barnet til det nye der kommer. Det nye sted besøges med barnet og nogle af dets venner. Voksne og børn fra det nye sted er velkomne på besøg hos os. De store børn har lavet SPU og CHIPS og besvaret nogle spørgsmål Personalet har afholdt samtaler med de berørte børns forældre. Intern gennemgang af hvert skolebarn - dets SPU og CHIPS og besvarelser og tegninger af familie og hjem og udfyldelse af et overgangsskema Tid til SPU, CHIPS, interview Tid til gennemgang af børn et møde Tid til forældresamtaler

9

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere