Regnskab KAB - Bygge- og Boligadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration"

Transkript

1 Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration

2 Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab 12 Regnskaber for sideaktivitetsafdelingerne: - Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 37 - Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 43 Samlet regnskab for KAB's kernevirksomhed og sideaktivitetsafdelinger 49

3 Regnskabsberetning KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter. Årets resultat Årets resultat af KAB s kernevirksomhed blev et overskud på tkr. At resultatet i 2004 er markant bedre end i de senere år skyldes, at Ballerup Ejendomsselskab har afdraget på 3,5 mio. kr. på det tidligere ydede og fuldt afskrevne lån. Resultatet af KAB s samlede aktiviteter (kernevirksomhed plus sideaktiviteter) blev et nettooverskud på tkr., da der er et samlet underskud på 365 tkr. i de tre sideaktiviteter. De seneste års resultater for den samlede virksomhed har været: 2000 overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr. Årets resultat anvendes til konsolidering af selskabets arbejdskapital. Det vil i løbet af de kommende år blive nødvendigt at benytte midler fra arbejdskapitalen, til større IT-investeringer, for at sikre at KAB s administrationssystem stadig er tidssvarende. Det foreslås derfor, at der ikke udbetales udbytte. Regnskabet er udarbejdet og opstillet som regnskabet for Resultatet er, i lighed med hvad der har været gældende for de senere år, præget af den flerårige omstillingsproces, som KAB befinder sig i såvel opgavemæssigt som økonomisk. Omstillingsprocessen er dels igangsat internt i KAB og dels igangsat af den udvikling, der generelt foregår i den almene sektor. Processens hovedformål er at yde en stadig bedre betjening af de administrerede boligorganisationer og at styrke KAB s økonomiske grundlag. I 2004 har der internt været arbejdet med gennemførelsen af de forretningsgange, der følger af den ny organisation. Det moderniseringsprojekt af kontorejendommene som blev igangsat i 2003 er næsten færdiggjort i Projektet har givet bygningerne et tiltrængt bygningsmæssigt løft. KAB Regnskab

4 Regnskabsberetning Hovedtallene i regnskabet for KAB s kernevirksomhed er følgende: De samlede bruttoadministrationsudgifter var i 2004 på tkr., og de samlede ordinære udgifter var på tkr. Der var i 2004 ingen ekstraordinære udgifter, så de samlede udgifter svarer til de ordinære udgifter. De samlede ordinære indtægter var tkr. Heraf udgjorde administrationsbidraget tkr. Konsulentindtægter og andre indtægter var på tkr. De lovmæssige gebyrer var på tkr. og renteindtægter var på tkr., mens byggesagshonorarer var på i alt tkr. Der var i 2004 ekstraordinære indtægter på tkr., så de samlede indtægter er på tkr. Selskabets balancesum var tkr. Egenkapitalen blev på tkr. mod tkr. ultimo Egenkapitalen er positivt påvirket af overførslen af årets overskud. De kommende års udvikling Styrkelsen af KAB s økonomi er godt i gang. Ved stadig at gennemføre en stram styring af indtægter og udgifter og samtidig have en stor bevågenhed på konsolideringen af KAB s økonomi er det ledelsens opfattelse, at KAB s økonomi generelt vil blive styrket. Som nævnt vil det i løbet af de næste år blive nødvendigt at foretage nogle store ITinveste ringer, for at sikre at KAB s administrationssystem og kontorstøttesystemer stadig er tidssvarende. Det er ledelsens vurdering, at KAB s organisation vil kunne løfte de fremtidige opgaver, uanset den politiske situation og markedsudviklingen for administration af almene boliger. 4 - KAB Regnskab 2004

5 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til kr kr kr kr kr. Resultat Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorarer Andre indtægter Samlede ordinære indtægter, ekskl. renter Lønninger Andre udgifter Resultat ekskl. finansielle poster Finansielle poster Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Samlede aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld Egenkapital Administrationen Gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere inkl. sideaktivitet Administrerede antal lejemålsenheder Heraf antal almene lejemålsenheder Almen administrationsbidrag inkl. edb-support Nøgletal (i %) Egenkapitalens forrentning 12,7 4,0 2,0 2,3 2,6 Soliditetsgrad 45,6 42,8 45,9 44,4 48,5 Nøgletalsdefinitioner Egenkapitalens forrentning: Soliditetsgrad: Årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital Egenkapital i % af samlede aktiver KAB Regnskab

6 Påtegninger Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen indstiller nærværende regnskab til godkendelse på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde den 24. maj Kjeld Poulsen Formand Jim Hemmingsen Næstformand Ole Andresen John Bach John Carstens Mona Heiberg Jette Hansen Peter Henningsen Birgit Jensen Knud Johnsen Mads Lebech Anette Ågård Nielsen Erik B. Nielsen Erik Tidemand Nielsen John Olsen Sanne Hansen Sophus Vørsing Direktionens påtegning København, den 17. marts 2005 Jesper Nygård Adm. direktør Flemming Strøm Ressourcechef Lene Andreasen Økonomi- og IT-chef 6 - KAB Regnskab 2004

7 Revisionspåtegning Til den almene forretningsførerorganisation KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. med tilknyttede sideaktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. KAB s ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. De i materialet anførte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber og danske revisionsstandarder og under hensyntagen til By- og Boligministeriets revisionsinstruks. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af KAB s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af KAB's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2004 er i overensstemmelse med Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 17. marts 2005 REVISIONSFIRMAET IB ØSTLUND A/S Statsautoriserede revisorer ERNST & YOUNG Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ib Østlund K. Siversleth Jørn Hansen Eskild Jakobsen Statsautoriserede revisorer Statsautoriserede revisorer KAB Regnskab

8 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr om drift af almene boliger m.v. af 13. december I det omfang denne lovbekendtgørelse ikke fastsætter regler herom, er det reglerne i årsregnskabsloven, der finder anvendelse. Der er anvendt følgende indtægtsmetode: Administrationsbidrag Administrationsbidrag indregnes løbende på faktureringstidspunktet uden hensyntagen til at dele af de administrative opgaver først kan udføres i efterfølgende kalenderår. Konsulentydelser Konsulentydelser indregnes på faktureringstidspunktet. Lovmæssige gebyrer Fraflytnings- og restancegebyrer m.v. indregnes på faktureringstidspunktet. Opnoteringsgebyrer indregnes på indbetalingstidspunktet. Byggesagshonorar Byggesagshonorarer indregnes efter en tilnærmet produktionsmetode, baseret på foreliggende skemagodkendelser. Produktionsmetoden indebærer en indregning af honorarer i takt med byggeopgavernes fremskridt. I praksis indregnes fakturerede honorarer 100%, hvorimod ej fakturerede honorarer kun indtægtsføres med 60%. Der er anvendt følgende udgiftsmetode: Driftsomkostninger Der er foretaget sædvanlig periodisering af driftsomkostninger. Kursusaktiviteter Af resultatopgørelsen fremgår alene nettoindtægterne ved kursusaktiviteten. Indtægter og omkostninger er specificeret i tilhørende note. Der er anvendt følgende vurderingsprincipper: Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes 8 - KAB Regnskab 2004

9 forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum, er fastlagt således: Afskrivnings- Scrapværdi periode Administrationsbygninger: Bygninger 50 år 65 % Renoverings- og forbedringsarbejder 30 år 0 % Særlige installationer 20 år 0 % Inventar: Generelt 5 år 0 % Udlejningsinventar 10 år 0 % Inventaranskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Biler 5 år 30 % Edb-anlæg: Programmel 3 år 0 % PC-udstyr 3 år 0 % Printere 5 år 0 % Anden hardware 5 år 0 % Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem nettosalgssum og bogført værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Andelsindskud i BoligButikken måles til nominel værdi. Indskud i sideaktiviteter måles til nominel værdi pr. 1. januar 1997 (etableringstidspunktet for sideaktiviteterne). Omsætningsaktiver Igangværende arbejder Igangværende arbejder måles efter produktionsmetoden, hvilket indebærer en værdiansættelse til tilnærmet salgsværdi jf. bemærkninger under Byggesagshonorarer. På sager, hvor der vurderes tabsrisiko er foretaget nedskrivning af honorarværdien til nettorealisationsværdien. I noten til regnskabsposten er oplyst den totale værdi for faktureringer og afholdte omkostninger for samtlige de igangværende byggesager. KAB Regnskab

10 Anvendt regnskabspraksis Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Betalte ydelser på operationelle leasingkontrakter og finansielle leasingkontrakter indgår i resultatopgørelsen. Den samlede lejeforpligtelse er anført under eventualforpligtelser. Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er praktisk muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses som eventualforpligtelser KAB Regnskab 2004

11 Det officielle myndighedsregnskab KAB Regnskab

12 Resultatopgørelse 1. januar december 2004 Udgifter Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr. Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kursusudgifter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter inkl. edb-drift Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Afskrivninger på inventar, biler og edb Revision Budgetreserve Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital Udgifter og overskud i alt KAB Regnskab 2004

13 Indtægter Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr Kr kr kr kr. Ordinære indtægter Administrationsbidrag: 601 Almene boligorganisationer Øvrige Sideaktivitetsafdelinger I alt Konsulentydelser Kursusaktivitet Andre indtægter I alt Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorar, nybyggeri Byggesagshonorar, forbedringsarbejder I alt Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt KAB Regnskab

14 Balance pr. 31. december 2004 Aktiver Note Konto Regnskab Regnskab nr Kr kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Administrationsbygning Offentlig ejendomsvurdering pr mio. kr. 702 Udlejningsinventar Inventar Biler Edb Finansielle anlægsaktiver: Andelsindskud i BoligButikken Kapitalindskud, sideaktiviteter Lån til Ballerup Ejendomsselskab nom. 3,2 mio. kr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Igangværende arbejder: 16 Nettohonorarværdi for byggesager Tilgodehavender: Administrerede almene boligorganisationer Øvrige selskaber Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Egne garantibeviser nom kr Likvide beholdninger: Kassebeholdning Bankbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt KAB Regnskab 2004

15 Passiver Note Konto Regnskab Regnskab nr.: Kr kr. Egenkapital Garantikapital Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Administrerede almene boligorganisationer Afdelinger, sideaktiviteter Øvrige selskaber /826 Skyldige omkostninger Opnoteringsindskud Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Andre kontraktlige forpligtelser KAB Regnskab

16 Pengestrømsopgørelse kr kr kr. Resultat fra primær drift Årets afskrivninger Ændring i driftskapital: Forskydninger i omsætningsaktiver Forskydninger i kortfristet gæld Ændring fra driftskapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten i alt Pengestrøm fra investeringsaktiviteten: Årets investeringer i anlægsaktiver (netto) Pengestrøm fra investeringsaktiviteten i alt Forskydninger i fremmedfinansiering: Afdrag i prioritetsgæld Forhøjelse af prioritetsgæld Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten i alt Årets pengestrøm ekskl. boligorganisationer Forskydning i gæld til boligorganisationer Årets nettostrøm Likvide beholdninger: Likvide beholdninger primo året Årets pengestrøm Likvide beholdninger ultimo året KAB Regnskab 2004

17 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Mødeudgifter, kursusudgifter m.v. Mødeudgifter Mødeudgifter, bestyrelse m.v Gaver og blomster Kursusudgifter, edb-support Kursusudgifter personale Seminarer/studieture Kontingenter Mødeudgifter, kursusudgifter m.v. i alt Personaleudgifter Lønninger Overtidsbetaling Feriepenge og forskydning i forpligtelse Vikarudgifter Fratrædelsesgodtgørelse Lønrefusioner ATP, AER Pensionsbidrag, firma Kørselsgodtgørelser m.v Fortæring ved overarbejde Aftenmødehonorar Personaleaktiviteter Kantinedrift Jubilæumsgratialer Stillingsannoncer Øvrige personaleudgifter I alt før overførsel til sideaktiviter Personaleudgifter overført til sideaktiviteter Personaleudgifter i alt Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger Eksklusiv sideaktiviteter Inklusiv sideaktiviteter KAB Regnskab

18 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Kontorholdsudgifter inkl. edb Brochurer, tryksager m.v Årsberetning Kontorartikler Tryksager/blanketter Porto Telefon Telefon, leasing Bøger m.v Kontorhold i alt Forsikringer Konsulentydelser Taxa og anden transport Drift af firmabiler Parkeringsudgifter m.v Inventarvedligeholdelse Fremmede ydelser og drift i alt Konsulentbistand Drift- og vedligeholdelse: Printere Kopimaskiner og fax Øvrigt edb-udstyr inkl. telefonanlæg Softwarelicenser og service Leasingaftaler - server og kopimaskiner Kommunikation Edb-anskaffelser under kr Leasingaftale - hjemmepc Edb-driftsudgifter i alt Småanskaffelser under kr Lønsumsafgift m.m Diverse udgifter Øvrige udgifter i alt Kontorholdsudgifter inkl. edb i alt KAB Regnskab 2004

19 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Egne lokaler, prioritetsrenter Leje fremmede lokaler Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Vedligeholdelse Renholdelse Rengøring Interne flytninger, lejetab m.m Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger Afskrivning på administrationsbygninger Afskrivning på udlejningsinventar Kontorlokaleudgifter, brutto Lejeindtægter, fremmede lejere m.m Egne kontorlokaleudgifter Afskrivninger på inventar, biler og edb (jf. note 13) Inventar Biler Edb Tab ved afhændede aktiver Afskrivninger i alt KAB Regnskab

20 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr. 6 Renter 532 Renteudgifter: Mellemregningsrenter, administrerede boligorganisationer m.m Kursreguleringer m.v Renteudgifter i alt Renteindtægter: Mellemregningsrenter, administrerede boligorganisationer m.m Renter, pengeinstitutter Renter, diverse udlån Renter - udlån Ballerup Ejendomsselskab Kursreguleringer m.v Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger Renteindtægter i alt Nettorenteindt. inkl. intern forrentning Nettorenteindt. ekskl. intern forrentning Nettorenteindt. inkl. intern forrentning pr. lejemålsenhed i kr Nettorenteindt. ekskl. intern forrentning pr. lejemålsenhed i kr Mellemregningen med de administrerede boligorganisationer forrentes på følgende måde: Indlån med diskontoen - 2%, mens udlån sker til diskontoen + 1%. Der foretages daglig renteberegning af mellemregningen med de administrerede boligorganisationer KAB Regnskab 2004

21 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Administrationsbidrag Oversigt over nettoadministrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Tillægsydelser Honorar ved ekstern driftsadministration (601.2/601.3) Lovmæssige gebyrer (konto 602) Byggesagshonorarer (konto 605/606/607) Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål i drift Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål pr. lejemålsenhed i kr Opgørelse af administrationsbidrag: Administrerede almene organisationer Administrerede almene organisationer i alt Vand- og varmehonorar Diverse tillægsydelser Refusioner, inspektører m.m Tillægsydelser i alt Almene boligorganisationer i alt Kollegier Sideaktivitetsafdelinger Øvrige i alt Administrationsbidrag i alt KAB Regnskab

22 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Konsulentydelser og andre indtægter Byggesager Øvrige Konsulentydelser i alt Kursusaktivitet i alt Udarbejdelse af brochurer Salg af fotokopier/kørselsrefusion Diverse indtægter Andre indtægter i alt Konsulentydelser og andre indtægter Kursusaktivitet Kursusudgifter Personaleomkostninger Kontorholdsomkostninger Udgifter i alt Deltagerbetaling Indtægter i alt Kursusaktivitet i alt - jf. note KAB Regnskab 2004

23 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Lovmæssige gebyrer Restancegebyr Boliggarantibevis Fraflytningsgebyr Gebyr for særlige lejeforh., vaskerier m.m Gebyr, frivilligt forlig Antennegebyr Hævegebyr, inkasso Opnoterings- og ajourføringsgebyr Lovmæssige gebyrer i alt Byggesagshonorar 605 Byggesagshonorar, nybyggeri Forskydning i honorarværdi Nybyggeri i alt Byggesagshonorar, forbedringsarbejder Forskydning i honorarværdi Forbedringsarbejder i alt KAB Regnskab

24 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Regnskab nr kr kr Administrationsbygning m.v. Administrationsbygning Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang Anskaffelse Opskrivning: Saldo Opskrivning Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Offentlig ejendomsvurdering heraf grundværdi Udlejningsinventar Anskaffelsessum: Saldo Anskaffelse Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi KAB Regnskab 2004

25 Note Konto Inventar, biler og edb Beløb i kr. Inventar Biler Edb Driftsmidler Driftsmidler i alt i alt Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelse Afskrivninger: Saldo Årets tilgang Årets afgang Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskab Regnskab Finansielle anlægsaktiver kr kr. Andele: 10 tkr. BoligButikken tkr. andele i alt Lån til Ballerup Ejendomsselskab Ballerup Ejendomsselskab har i 2004 afdraget kr., hvorefter restlånet andrager kr. Lånet blev i regnskab 2000 nedskrevet til 0 kr., hvorfor årets betaling får karakter af en ekstraordinær indtægt. Forrentning af lånet er fra og med 2001 betalt løbende. 16 Nettohonorarværdi for byggesager Honorarværdi af igangværende byggesager Acontofakturering vedr. igangværende byggesager Nettohonorarværdi for byggesager KAB Regnskab

26 Noter til regnskabet Note Konto Udlån Indlån nr. kr. kr. 17 Tilgodehavender/gæld administrerede almene boligorganisationer Brumleby Almene Andelsboligforening Samvirkende Boligselskaber Frederiksberg forenede Boligselskaber Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening RKE Gentofte Ejendomsselskab Tårnby Kastrup Boligselskab Høje-Taastrup Boligselskab Hvidovre Boligselskab Herlev Boligselskab Boligselskabet Friheden Farum Boligselskab Frederiksborg Boligselskab Lyngby Boligselskab Marienlyst Boligselskab Glostrup Ejendomsselskab Ballerup Ejendomsselskab Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark Vallensbæk Boligselskab Karlstrup Boligselskab Sydkystens Boligselskab Smørum Boligselskab Karlebo Boligselskab Gundsø Boligselskab Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune 991 Stenløse-Ølstykke Boligforening I alt administrerede almene boligorganisationer Tilgodehavender Gæld 18 Tilgodehavender/gæld øvrige selskaber Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning Øvrige administrerede enheder Øvrige byggesager I alt øvrige selskaber KAB Regnskab 2004

27 19 Egenkapital Regnskab Regnskab kr kr. 802 Garantikapital Primo Til-/afgang 0 0 Garantikapital ultimo Af den samlede garantikapital har KAB - Bygge- og Boligadministration en egenbeholdning på kr., der indgår i balancen til 0 kr. 804 Opskrivningshenlæggelser Primo 2004, opskrivning ejendomme Tilgang /afgang 0 0 Opskrivningshenlæggelser ultimo Arbejdskapital Primo Tilgang/afgang Overført af årets resultat Arbejdskapital ultimo Arbejdskapitalen er bundet i anlægsaktiverne Prioritetsgæld Restgæld Afdrag Afdrag Restgæld Kreditforening Nominel værdi Kursværdi Der er optaget lån i 2004 på kr. til renovering af Studiestræde og Vester Voldgade. Rentesatserne på prioritetslånene er i intervallet 2,4-2,7%. KAB Regnskab

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere