Regnskab KAB - Bygge- og Boligadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration"

Transkript

1 Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration

2 Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab 12 Regnskaber for sideaktivitetsafdelingerne: - Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 37 - Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 43 Samlet regnskab for KAB's kernevirksomhed og sideaktivitetsafdelinger 49

3 Regnskabsberetning KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter. Årets resultat Årets resultat af KAB s kernevirksomhed blev et overskud på tkr. At resultatet i 2004 er markant bedre end i de senere år skyldes, at Ballerup Ejendomsselskab har afdraget på 3,5 mio. kr. på det tidligere ydede og fuldt afskrevne lån. Resultatet af KAB s samlede aktiviteter (kernevirksomhed plus sideaktiviteter) blev et nettooverskud på tkr., da der er et samlet underskud på 365 tkr. i de tre sideaktiviteter. De seneste års resultater for den samlede virksomhed har været: 2000 overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr. Årets resultat anvendes til konsolidering af selskabets arbejdskapital. Det vil i løbet af de kommende år blive nødvendigt at benytte midler fra arbejdskapitalen, til større IT-investeringer, for at sikre at KAB s administrationssystem stadig er tidssvarende. Det foreslås derfor, at der ikke udbetales udbytte. Regnskabet er udarbejdet og opstillet som regnskabet for Resultatet er, i lighed med hvad der har været gældende for de senere år, præget af den flerårige omstillingsproces, som KAB befinder sig i såvel opgavemæssigt som økonomisk. Omstillingsprocessen er dels igangsat internt i KAB og dels igangsat af den udvikling, der generelt foregår i den almene sektor. Processens hovedformål er at yde en stadig bedre betjening af de administrerede boligorganisationer og at styrke KAB s økonomiske grundlag. I 2004 har der internt været arbejdet med gennemførelsen af de forretningsgange, der følger af den ny organisation. Det moderniseringsprojekt af kontorejendommene som blev igangsat i 2003 er næsten færdiggjort i Projektet har givet bygningerne et tiltrængt bygningsmæssigt løft. KAB Regnskab

4 Regnskabsberetning Hovedtallene i regnskabet for KAB s kernevirksomhed er følgende: De samlede bruttoadministrationsudgifter var i 2004 på tkr., og de samlede ordinære udgifter var på tkr. Der var i 2004 ingen ekstraordinære udgifter, så de samlede udgifter svarer til de ordinære udgifter. De samlede ordinære indtægter var tkr. Heraf udgjorde administrationsbidraget tkr. Konsulentindtægter og andre indtægter var på tkr. De lovmæssige gebyrer var på tkr. og renteindtægter var på tkr., mens byggesagshonorarer var på i alt tkr. Der var i 2004 ekstraordinære indtægter på tkr., så de samlede indtægter er på tkr. Selskabets balancesum var tkr. Egenkapitalen blev på tkr. mod tkr. ultimo Egenkapitalen er positivt påvirket af overførslen af årets overskud. De kommende års udvikling Styrkelsen af KAB s økonomi er godt i gang. Ved stadig at gennemføre en stram styring af indtægter og udgifter og samtidig have en stor bevågenhed på konsolideringen af KAB s økonomi er det ledelsens opfattelse, at KAB s økonomi generelt vil blive styrket. Som nævnt vil det i løbet af de næste år blive nødvendigt at foretage nogle store ITinveste ringer, for at sikre at KAB s administrationssystem og kontorstøttesystemer stadig er tidssvarende. Det er ledelsens vurdering, at KAB s organisation vil kunne løfte de fremtidige opgaver, uanset den politiske situation og markedsudviklingen for administration af almene boliger. 4 - KAB Regnskab 2004

5 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til kr kr kr kr kr. Resultat Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorarer Andre indtægter Samlede ordinære indtægter, ekskl. renter Lønninger Andre udgifter Resultat ekskl. finansielle poster Finansielle poster Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Samlede aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld Egenkapital Administrationen Gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere inkl. sideaktivitet Administrerede antal lejemålsenheder Heraf antal almene lejemålsenheder Almen administrationsbidrag inkl. edb-support Nøgletal (i %) Egenkapitalens forrentning 12,7 4,0 2,0 2,3 2,6 Soliditetsgrad 45,6 42,8 45,9 44,4 48,5 Nøgletalsdefinitioner Egenkapitalens forrentning: Soliditetsgrad: Årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital Egenkapital i % af samlede aktiver KAB Regnskab

6 Påtegninger Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen indstiller nærværende regnskab til godkendelse på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde den 24. maj Kjeld Poulsen Formand Jim Hemmingsen Næstformand Ole Andresen John Bach John Carstens Mona Heiberg Jette Hansen Peter Henningsen Birgit Jensen Knud Johnsen Mads Lebech Anette Ågård Nielsen Erik B. Nielsen Erik Tidemand Nielsen John Olsen Sanne Hansen Sophus Vørsing Direktionens påtegning København, den 17. marts 2005 Jesper Nygård Adm. direktør Flemming Strøm Ressourcechef Lene Andreasen Økonomi- og IT-chef 6 - KAB Regnskab 2004

7 Revisionspåtegning Til den almene forretningsførerorganisation KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. med tilknyttede sideaktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. KAB s ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. De i materialet anførte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber og danske revisionsstandarder og under hensyntagen til By- og Boligministeriets revisionsinstruks. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af KAB s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af KAB's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2004 er i overensstemmelse med Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 17. marts 2005 REVISIONSFIRMAET IB ØSTLUND A/S Statsautoriserede revisorer ERNST & YOUNG Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ib Østlund K. Siversleth Jørn Hansen Eskild Jakobsen Statsautoriserede revisorer Statsautoriserede revisorer KAB Regnskab

8 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr om drift af almene boliger m.v. af 13. december I det omfang denne lovbekendtgørelse ikke fastsætter regler herom, er det reglerne i årsregnskabsloven, der finder anvendelse. Der er anvendt følgende indtægtsmetode: Administrationsbidrag Administrationsbidrag indregnes løbende på faktureringstidspunktet uden hensyntagen til at dele af de administrative opgaver først kan udføres i efterfølgende kalenderår. Konsulentydelser Konsulentydelser indregnes på faktureringstidspunktet. Lovmæssige gebyrer Fraflytnings- og restancegebyrer m.v. indregnes på faktureringstidspunktet. Opnoteringsgebyrer indregnes på indbetalingstidspunktet. Byggesagshonorar Byggesagshonorarer indregnes efter en tilnærmet produktionsmetode, baseret på foreliggende skemagodkendelser. Produktionsmetoden indebærer en indregning af honorarer i takt med byggeopgavernes fremskridt. I praksis indregnes fakturerede honorarer 100%, hvorimod ej fakturerede honorarer kun indtægtsføres med 60%. Der er anvendt følgende udgiftsmetode: Driftsomkostninger Der er foretaget sædvanlig periodisering af driftsomkostninger. Kursusaktiviteter Af resultatopgørelsen fremgår alene nettoindtægterne ved kursusaktiviteten. Indtægter og omkostninger er specificeret i tilhørende note. Der er anvendt følgende vurderingsprincipper: Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes 8 - KAB Regnskab 2004

9 forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum, er fastlagt således: Afskrivnings- Scrapværdi periode Administrationsbygninger: Bygninger 50 år 65 % Renoverings- og forbedringsarbejder 30 år 0 % Særlige installationer 20 år 0 % Inventar: Generelt 5 år 0 % Udlejningsinventar 10 år 0 % Inventaranskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Biler 5 år 30 % Edb-anlæg: Programmel 3 år 0 % PC-udstyr 3 år 0 % Printere 5 år 0 % Anden hardware 5 år 0 % Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem nettosalgssum og bogført værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Andelsindskud i BoligButikken måles til nominel værdi. Indskud i sideaktiviteter måles til nominel værdi pr. 1. januar 1997 (etableringstidspunktet for sideaktiviteterne). Omsætningsaktiver Igangværende arbejder Igangværende arbejder måles efter produktionsmetoden, hvilket indebærer en værdiansættelse til tilnærmet salgsværdi jf. bemærkninger under Byggesagshonorarer. På sager, hvor der vurderes tabsrisiko er foretaget nedskrivning af honorarværdien til nettorealisationsværdien. I noten til regnskabsposten er oplyst den totale værdi for faktureringer og afholdte omkostninger for samtlige de igangværende byggesager. KAB Regnskab

10 Anvendt regnskabspraksis Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Betalte ydelser på operationelle leasingkontrakter og finansielle leasingkontrakter indgår i resultatopgørelsen. Den samlede lejeforpligtelse er anført under eventualforpligtelser. Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er praktisk muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses som eventualforpligtelser KAB Regnskab 2004

11 Det officielle myndighedsregnskab KAB Regnskab

12 Resultatopgørelse 1. januar december 2004 Udgifter Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr. Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kursusudgifter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter inkl. edb-drift Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Afskrivninger på inventar, biler og edb Revision Budgetreserve Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital Udgifter og overskud i alt KAB Regnskab 2004

13 Indtægter Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr Kr kr kr kr. Ordinære indtægter Administrationsbidrag: 601 Almene boligorganisationer Øvrige Sideaktivitetsafdelinger I alt Konsulentydelser Kursusaktivitet Andre indtægter I alt Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorar, nybyggeri Byggesagshonorar, forbedringsarbejder I alt Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt KAB Regnskab

14 Balance pr. 31. december 2004 Aktiver Note Konto Regnskab Regnskab nr Kr kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Administrationsbygning Offentlig ejendomsvurdering pr mio. kr. 702 Udlejningsinventar Inventar Biler Edb Finansielle anlægsaktiver: Andelsindskud i BoligButikken Kapitalindskud, sideaktiviteter Lån til Ballerup Ejendomsselskab nom. 3,2 mio. kr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Igangværende arbejder: 16 Nettohonorarværdi for byggesager Tilgodehavender: Administrerede almene boligorganisationer Øvrige selskaber Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Egne garantibeviser nom kr Likvide beholdninger: Kassebeholdning Bankbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt KAB Regnskab 2004

15 Passiver Note Konto Regnskab Regnskab nr.: Kr kr. Egenkapital Garantikapital Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Administrerede almene boligorganisationer Afdelinger, sideaktiviteter Øvrige selskaber /826 Skyldige omkostninger Opnoteringsindskud Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Andre kontraktlige forpligtelser KAB Regnskab

16 Pengestrømsopgørelse kr kr kr. Resultat fra primær drift Årets afskrivninger Ændring i driftskapital: Forskydninger i omsætningsaktiver Forskydninger i kortfristet gæld Ændring fra driftskapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten i alt Pengestrøm fra investeringsaktiviteten: Årets investeringer i anlægsaktiver (netto) Pengestrøm fra investeringsaktiviteten i alt Forskydninger i fremmedfinansiering: Afdrag i prioritetsgæld Forhøjelse af prioritetsgæld Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten i alt Årets pengestrøm ekskl. boligorganisationer Forskydning i gæld til boligorganisationer Årets nettostrøm Likvide beholdninger: Likvide beholdninger primo året Årets pengestrøm Likvide beholdninger ultimo året KAB Regnskab 2004

17 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Mødeudgifter, kursusudgifter m.v. Mødeudgifter Mødeudgifter, bestyrelse m.v Gaver og blomster Kursusudgifter, edb-support Kursusudgifter personale Seminarer/studieture Kontingenter Mødeudgifter, kursusudgifter m.v. i alt Personaleudgifter Lønninger Overtidsbetaling Feriepenge og forskydning i forpligtelse Vikarudgifter Fratrædelsesgodtgørelse Lønrefusioner ATP, AER Pensionsbidrag, firma Kørselsgodtgørelser m.v Fortæring ved overarbejde Aftenmødehonorar Personaleaktiviteter Kantinedrift Jubilæumsgratialer Stillingsannoncer Øvrige personaleudgifter I alt før overførsel til sideaktiviter Personaleudgifter overført til sideaktiviteter Personaleudgifter i alt Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger Eksklusiv sideaktiviteter Inklusiv sideaktiviteter KAB Regnskab

18 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Kontorholdsudgifter inkl. edb Brochurer, tryksager m.v Årsberetning Kontorartikler Tryksager/blanketter Porto Telefon Telefon, leasing Bøger m.v Kontorhold i alt Forsikringer Konsulentydelser Taxa og anden transport Drift af firmabiler Parkeringsudgifter m.v Inventarvedligeholdelse Fremmede ydelser og drift i alt Konsulentbistand Drift- og vedligeholdelse: Printere Kopimaskiner og fax Øvrigt edb-udstyr inkl. telefonanlæg Softwarelicenser og service Leasingaftaler - server og kopimaskiner Kommunikation Edb-anskaffelser under kr Leasingaftale - hjemmepc Edb-driftsudgifter i alt Småanskaffelser under kr Lønsumsafgift m.m Diverse udgifter Øvrige udgifter i alt Kontorholdsudgifter inkl. edb i alt KAB Regnskab 2004

19 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Egne lokaler, prioritetsrenter Leje fremmede lokaler Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Vedligeholdelse Renholdelse Rengøring Interne flytninger, lejetab m.m Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger Afskrivning på administrationsbygninger Afskrivning på udlejningsinventar Kontorlokaleudgifter, brutto Lejeindtægter, fremmede lejere m.m Egne kontorlokaleudgifter Afskrivninger på inventar, biler og edb (jf. note 13) Inventar Biler Edb Tab ved afhændede aktiver Afskrivninger i alt KAB Regnskab

20 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr. 6 Renter 532 Renteudgifter: Mellemregningsrenter, administrerede boligorganisationer m.m Kursreguleringer m.v Renteudgifter i alt Renteindtægter: Mellemregningsrenter, administrerede boligorganisationer m.m Renter, pengeinstitutter Renter, diverse udlån Renter - udlån Ballerup Ejendomsselskab Kursreguleringer m.v Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger Renteindtægter i alt Nettorenteindt. inkl. intern forrentning Nettorenteindt. ekskl. intern forrentning Nettorenteindt. inkl. intern forrentning pr. lejemålsenhed i kr Nettorenteindt. ekskl. intern forrentning pr. lejemålsenhed i kr Mellemregningen med de administrerede boligorganisationer forrentes på følgende måde: Indlån med diskontoen - 2%, mens udlån sker til diskontoen + 1%. Der foretages daglig renteberegning af mellemregningen med de administrerede boligorganisationer KAB Regnskab 2004

21 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Administrationsbidrag Oversigt over nettoadministrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Tillægsydelser Honorar ved ekstern driftsadministration (601.2/601.3) Lovmæssige gebyrer (konto 602) Byggesagshonorarer (konto 605/606/607) Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål i drift Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål pr. lejemålsenhed i kr Opgørelse af administrationsbidrag: Administrerede almene organisationer Administrerede almene organisationer i alt Vand- og varmehonorar Diverse tillægsydelser Refusioner, inspektører m.m Tillægsydelser i alt Almene boligorganisationer i alt Kollegier Sideaktivitetsafdelinger Øvrige i alt Administrationsbidrag i alt KAB Regnskab

22 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Konsulentydelser og andre indtægter Byggesager Øvrige Konsulentydelser i alt Kursusaktivitet i alt Udarbejdelse af brochurer Salg af fotokopier/kørselsrefusion Diverse indtægter Andre indtægter i alt Konsulentydelser og andre indtægter Kursusaktivitet Kursusudgifter Personaleomkostninger Kontorholdsomkostninger Udgifter i alt Deltagerbetaling Indtægter i alt Kursusaktivitet i alt - jf. note KAB Regnskab 2004

23 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Lovmæssige gebyrer Restancegebyr Boliggarantibevis Fraflytningsgebyr Gebyr for særlige lejeforh., vaskerier m.m Gebyr, frivilligt forlig Antennegebyr Hævegebyr, inkasso Opnoterings- og ajourføringsgebyr Lovmæssige gebyrer i alt Byggesagshonorar 605 Byggesagshonorar, nybyggeri Forskydning i honorarværdi Nybyggeri i alt Byggesagshonorar, forbedringsarbejder Forskydning i honorarværdi Forbedringsarbejder i alt KAB Regnskab

24 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Regnskab nr kr kr Administrationsbygning m.v. Administrationsbygning Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang Anskaffelse Opskrivning: Saldo Opskrivning Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Offentlig ejendomsvurdering heraf grundværdi Udlejningsinventar Anskaffelsessum: Saldo Anskaffelse Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi KAB Regnskab 2004

25 Note Konto Inventar, biler og edb Beløb i kr. Inventar Biler Edb Driftsmidler Driftsmidler i alt i alt Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelse Afskrivninger: Saldo Årets tilgang Årets afgang Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskab Regnskab Finansielle anlægsaktiver kr kr. Andele: 10 tkr. BoligButikken tkr. andele i alt Lån til Ballerup Ejendomsselskab Ballerup Ejendomsselskab har i 2004 afdraget kr., hvorefter restlånet andrager kr. Lånet blev i regnskab 2000 nedskrevet til 0 kr., hvorfor årets betaling får karakter af en ekstraordinær indtægt. Forrentning af lånet er fra og med 2001 betalt løbende. 16 Nettohonorarværdi for byggesager Honorarværdi af igangværende byggesager Acontofakturering vedr. igangværende byggesager Nettohonorarværdi for byggesager KAB Regnskab

26 Noter til regnskabet Note Konto Udlån Indlån nr. kr. kr. 17 Tilgodehavender/gæld administrerede almene boligorganisationer Brumleby Almene Andelsboligforening Samvirkende Boligselskaber Frederiksberg forenede Boligselskaber Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening RKE Gentofte Ejendomsselskab Tårnby Kastrup Boligselskab Høje-Taastrup Boligselskab Hvidovre Boligselskab Herlev Boligselskab Boligselskabet Friheden Farum Boligselskab Frederiksborg Boligselskab Lyngby Boligselskab Marienlyst Boligselskab Glostrup Ejendomsselskab Ballerup Ejendomsselskab Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark Vallensbæk Boligselskab Karlstrup Boligselskab Sydkystens Boligselskab Smørum Boligselskab Karlebo Boligselskab Gundsø Boligselskab Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune 991 Stenløse-Ølstykke Boligforening I alt administrerede almene boligorganisationer Tilgodehavender Gæld 18 Tilgodehavender/gæld øvrige selskaber Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning Øvrige administrerede enheder Øvrige byggesager I alt øvrige selskaber KAB Regnskab 2004

27 19 Egenkapital Regnskab Regnskab kr kr. 802 Garantikapital Primo Til-/afgang 0 0 Garantikapital ultimo Af den samlede garantikapital har KAB - Bygge- og Boligadministration en egenbeholdning på kr., der indgår i balancen til 0 kr. 804 Opskrivningshenlæggelser Primo 2004, opskrivning ejendomme Tilgang /afgang 0 0 Opskrivningshenlæggelser ultimo Arbejdskapital Primo Tilgang/afgang Overført af årets resultat Arbejdskapital ultimo Arbejdskapitalen er bundet i anlægsaktiverne Prioritetsgæld Restgæld Afdrag Afdrag Restgæld Kreditforening Nominel værdi Kursværdi Der er optaget lån i 2004 på kr. til renovering af Studiestræde og Vester Voldgade. Rentesatserne på prioritetslånene er i intervallet 2,4-2,7%. KAB Regnskab

Regnskabsberetning. KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter.

Regnskabsberetning. KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter. Regnskabsberetning KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter. Årets resultat Årets resultat af KAB s kernevirksomhed

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

KAB Regnskabsår 2011 Regnskab for sideaktivitet KAB Fra Til

KAB Regnskabsår 2011 Regnskab for sideaktivitet KAB Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 9001 LBF-nr.: 910 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: KAB KAB København Kommune c/o c/o KAB Vester Voldgade 17 Vester

Læs mere

KAB s offi cielle regnskab 2009

KAB s offi cielle regnskab 2009 Regnskab 2009 KAB s offi cielle regnskab 2009 Side Regnskabsberetning 4 KAB hoved- og nøgletal for år 2009 6 Påtegninger 8 Anvendt regnskabspraksis 10 KAB i alt 13 Pengestrømsopgørelse 18 KAB Kernevirksomhed

Læs mere

KAB Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet KAB Fra Til

KAB Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet KAB Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 9001 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: KAB KAB København Kommune c/o c/o KAB Vester Voldgade 17 Vester

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00%

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00% Regnskabsår Almene boligorganisationer 2012 1(11) Regnskab for boligorganisation Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2012 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører Tilsynsførende

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0482 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Odder Lejerbo Odder Kommune c/o Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

Ringsted Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for sideaktivitet Afdeling for indskud m.v. i andre virkso Fra Til

Ringsted Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for sideaktivitet Afdeling for indskud m.v. i andre virkso Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0355 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringsted Boligselskab Afdeling for indskud m.v. i andre virkso

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra Side 1 af 12 Almene Regnskabsår boligorganisationer 2011 1(12) Regnskabsperiode fra Regnskab for boligorganisation 1/1-31/12 2011 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører

Læs mere

BLF-boligorganisationsnr Kommunenr. 846 CVR-nr

BLF-boligorganisationsnr Kommunenr. 846 CVR-nr Regnskabsår 2015 Regnskabsperiode 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0574 Kommunenr. 846 CVR-nr. 60857210 HOBRO BOLIGFORENING Boligorganisation Mariagerfjord

Læs mere

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 333 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Intern Håndværkervirksomhed Slagelse Kommune

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Adresse Estrupsgade 12 Søvej 8600 Silkeborg

Læs mere

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0167 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Højstrup Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Komm

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2015 Året i tal Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond Side 1 af 13 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til 1(12) Regnskab for afdeling Boligorganisarion Kvi forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorgaoisationsm.

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8010 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligbutikken for hovedstadsområdet fsb Københavns

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro Årsrapport for 2005/06 (12 måneder) 48. regnskabsår Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 29/8 2006, kl. 19.30

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere