Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:"

Transkript

1 Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: Slutdato: Projektets samlede budget: 100 mio. kr. Hvilket beløb søges der om: 30 mio. kr. Støtteprocent: 30 % Stamoplysninger Ansøgers navn: CAT Innovation A/S (CAT Forsknings- og Teknologipark A/S) Adresse: Universitetsparken 7 Postnr.: 4000 By: Roskilde Telefon/mobil: Telefax: Hjemmeside (www adresse): CVR-NR.: Projektets adresse: samme som ovenfor Postnr. By: Projektets hjemmeside (www adresse): samme som ovenfor Telefon/mobil: som ovenfor Telefax: Kontaktperson: Villy Vibholt Titel: Administrationschef adresse: Telefon/mobil: / Juridisk ansvarlig: Kim Ove Olsen Titel: Adm. dir. Telefon/mobil: / adresse: Ansøgers pengeinstitut: Navn: Spar Lolland, Roskilde Afd. Adresse: Gullandsstræde 5, 4000 Roskilde Tlf. nr Konto nr. til brug for overførsel af tilskud: Reg. nr Konto nr Er der anvendt ekstern bistand til at udarbejde ansøgningen? Hvis ja opgiv : Institution/firma navn: Person: Adresse: Postnr. By: Ansøgers revisor (navn, adresse, kontaktperson og tlf. nr.): Ernst & Young, Ro s Torv 53, 4000 Roskilde, Palle Sundstrøm, (PriceWaterhouseCoopers skal iflg. Erhvervs- og Byggestyrelsen revidere alle strukturfondsstøttede projekter og i givet fald også dette). 1

2 Projektbeskrivelse Mål og målgrupper CAT Innovation søger om midler fra Vækstforum Sjælland/Region Sjælland til etablering af en regional fond til risikovillig investering i nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale fortrinsvis virksomheder i Regionen. Ansøgningen afslutter et udredningsarbejde om muligheden for at anvende regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler til at skabe bedre adgang til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder, som blev igangsat med Tillæg til regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Vækstforum Sjælland fra juni Den overordnede intention med den regionale kapitalfond er at forbedre adgangen til risikovillig kapital til nye og mindre virksomheder i Region Sjælland og herigennem indløse et uudnyttet regionalt erhvervsudviklingspotentiale. Initiativet vil endvidere kapitalisere på den kompetence og kapacitet i vækstinvesteringer, som ér etableret i regi af CAT. Den regionale Kapitalfond søges etableret med en startkapital på 100 mio. kr. finansieret med 50 mio. kr. fra Regionalfonden, 30 mio. kr. fra Vækstforum Sjælland/Region Sjælland samt 7,5 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den resterende finansiering på 12,5 mio. kr. søges tilvejebragt fra private investorer (forhandlinger pågår aktuelt). Ansvarlig for projektet er CAT Innovation A/S med CAT Fonden (RUC, Risø DTU, Region Sjælland) som hovedejer. CAT Innovation er regnskabsansvarlig samt tegningsberettiget. CAT Innovation står for rapporteringen til Erhvervs- og Byggestyrelsen og Vækstforum Sjælland. CAT Innovations bestyrelse træffer beslutning om investeringer på grundlag af indstilling fra investeringsteamet bestående af CATs daglige ledelse og investeringschefer. Juridisk ramme om den regionale kapitalfond er et nystiftet selskab CAT Invest Zealand A/S, ejet fuldt ud af CAT Innovation A/S. Kapitalgrundlaget i dette selskab er den rene investeringskapital (den samlede projektkapital fratrukket administrationsfee til CAT Innovation (max 3 % årligt af den samlede projektkapital). CAT Zealand Invest ledes af en bestyrelse på 3-4 personer, der har det overordnede tilsyn med projektet og overvåger, at investeringsvirksomheden, herunder fokusområder er i pagt med Region Sjællands/Vækstforum Sjællands mål og strategi for erhvervsudviklingen i Regionen. Bestyrelsens sammensætning aftales nærmere mellem Regionen og CAT. Med det mål for øje at sikre at investeringsvirksomheden er i harmoni med Regionens strategi for erhvervsudviklingen i Regionen afholdes endvidere et årligt møde mellem repræsentanter for Vækstforum, administrationen og CAT. Organisationen og forretningsgangen beskrives detaljeret i en forretningsplan, der godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Sjælland. Organiseringen af projektet følger principperne for Accelerace programmet i Region Hovedstaden. 2

3 Baggrund Erhvervsmæssigt står Region Sjælland over for store udfordringer. Udannelsesniveau, innovation og produktivitet er under landsgennemsnittet. Regionen mangler væksterhverv, industrielle lokomotiver og tradition for samarbejde medlem virksomhederne og stærke offentlige videnmiljøer. Der skabes få vækstvirksomheder og tiltrækkes få ventureinvesteringer. Situationen kan bl.a. illustreres med følgende udvalgte observationer: Under 4% af de beskæftigede i den private sektor i Region Sjælland havde i 2008 en lang videregående uddannelse. På landsplan er det godt 6% (regionsjaelland.dk). De private udgifter til forskning og udvikling udgjorde i ,5% af BNP. Det er ca. 1% point under landsgennemsnittet (regionsjaelland.dk). Virksomheder i Region Sjælland ligger under landsgennemsnittet på produktivitetsniveau (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Produktivitetsgabet i Region Sjælland skyldes lavere værdiskabelse i de enkelte erhverv og i mindre omfang erhvervsstrukturen (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Der er et klart geografisk mønster i produktivitetsniveauet: Virksomhederne i kommunerne i yderområder har lavere produktivitet (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Der er få erhvervsmæssige specialiseringer, som kan løfte regionen (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Når det gælder antallet af iværksættere, der kommer ind i et solidt vækstforløb (målt på antal ansatte), er Sjælland målt på de nyeste tal (indikator for vækstiværksættere) under landsgennemsnittet (regionsjaelland.dk). Jf. Vækstfonden blev kun 4% af den samlede venturekapital i kanaliseret til virksomheder i Region Sjælland. 3% blev tilført Region Nordjylland, 7% Region Midtjylland, 14% Region Syddanmark og 72% Region Hovedstaden (kapitalnet.dk). Ét af målene i den regionale vækststrategi for Region Sjælland er at styrke rammerne for vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Det indebærer bl.a. bedre rammer for tiltrækning af risikovillig kapital fra eksterne kilder. Arbejdet med forberedelsen af CAT Invest Zealand viser, at der i Region Sjælland er tre centrale barrierer for nye og mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital: Hul i udbuddet af risikovillig kapital: For nye og mindre virksomheder uden for vækstbrancher som IKT og biotek er der yderst begrænsede muligheder for at skaffe risikovillig kapital. Nye virksomheder kan søge indledende medfinansiering fra innovationsmiljøerne, bl.a. CAT s innovationsmiljø, og fra forskellige seed fonde. Venturefonde er typisk kun interesseret i projekter inden for videntunge vækstbrancher, der kan fremvise et meget stort afkastpotentiale. Kapitalfonde foretrækker etablerede, lønsomme virksomheder med en omsætning på mindst mio. kr. De private kapitaludbydere har præference for investeringsprojekter med stor volumen, idet kapitalanbringelser er behæftet med betydelige transaktionsomkostninger til analyse, vurdering, jura, overvågning m.v. Samtidig er det en erfaring, at investering i nye og mindre virksomheder er mere risikable og har lavere forventet afkast, end investeringer i større virksomheder. Især for etablerede mindre virksomheder uden for de videntunge 3

4 væksterhverv er der således meget ringe muligheder for at skaffe ekstern kapital. Dén type virksomheder udgør rygraden i erhvervslivet i Region Sjælland. Manglende synlighed og brist i formidlingen af investeringsmuligheder: For virksomhederne er adgang til relevante eksterne investorer en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for opnå finansiering med risikovillig kapital. Uanset virksomhedens objektive vækstpotentiale er det også en afgørende forudsætning, at virksomheden over for potentielle investorer kan synliggøre og formidle investeringsmulighederne overbevisende og professionelt. De fleste nye og mindre virksomheder i Region Sjælland har imidlertid ingen erfaring i at rejse ekstern vækstkapital og det er i sig selv en vigtig vækstbarriere. Der ligger således en selvstændig opgave i at opbygge og styrke de specialistkompetencer i regionens erhvervsliv, der kræves for at tiltrække risikovillig kapital fra eksterne kilder. Lille volumen og lav kvalitet i fødekæden af potentielle investeringsmuligheder: I markedet er Region Sjælland i dag groft sagt kendt som et område, hvor der ikke er meget at komme efter. Hvis markedet på længere sigt skal øge sin interesse for regionen og investere i udvikling af dette, kræver det en stærkere fødekæde af nye investeringsmuligheder. Niveauet er i dag under kritisk masse, både hvad angår mængden og kvaliteten af investeringsmuligheder. Derfor skal der gøres en indsats for at øge det såkaldte dealflow fra regionen. Dét kræver naturligvis en bred vifte af initiativer til styrkelse af de regionale rammebetingelser. Men det kræver også en dedikeret brobygningsfunktion i fht. det professionelle marked for risikovillig kapital, så muligheder og vilkår omkring senere tilførsel af risikovillig kapital indarbejdes som en naturlig del af arbejdet med at skabe nye virksomheder hhv. styrke væksten i eksisterende virksomheder. Behovet for en særlig indsats til styrkelse af adgangen til risikovillig kapital er større i Region Sjælland end andre steder, fordi regionens erhvervsliv i udpræget grad er domineret af små og mellemstore virksomheder i traditionelle erhverv. Samtidig er regionen ikke begunstiget af industrielle lokomotiver som Danfoss, Novo eller Grundfos, der involverer sig aktivt i udviklingen af nye og mindre virksomheder via såkaldt corporate venturing m.v. Det skal også nævnes, at finanskrisen gør kapitalformidlerne endnu mere tilbageholdende og øger risikoen i investeringsprojekterne. Fx er investorer som Dansk Kapitalanlæg og LD blevet betydeligt mere tilbageholdende. Her ligger yderligere et argument for en særlig regional indsats til styrkelse af nye og mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital. Aktiviteter og metoder Fonden, der som juridisk ramme organiseres i et særligt selskab CAT Invest Zealand A/S, ejet fuldt ud af CAT vil kunne investere i nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale. For alle investeringer gælder, at CAT Invest Zealand sammen med relevante partnere skal kunne tilføre værdi i form af kompetence og netværk samt at der skal være mulighed for inden for en periode på 8 år at realisere investeringen med et acceptabelt afkast relativt til risikoen. Investeringerne er som udgangspunkt ikke branchemæssigt afgrænset, men fonden vil have en præference for projekter med fokus på industriel innovation og cleantech. Intentionen er 4

5 at investere i de mest talentfulde etablerede virksomheder i regionens industrielle underskov (primært som afknopninger fra etablerede virksomheder), og i helt nyetablerede virksomheder. Men også virksomheder etableret i samspil mellem private og offentlige aktører, eksempelvis med udspring i hospitalssektorens behov, vil kunne modtage investeringer fra fonden. Geografisk skal virksomhederne fortrinsvis være lokaliseret i Region Sjælland. Der vil dog også kunne foretages investeringer i virksomheder lokaliseret i andre dele af Danmark, særligt hvis dette indebærer mulighed for tiltrækning af investeringer til regionen. Fonden vil have særlig bevågenhed i fht. investeringsmuligheder i yder- og overgangsområder med de udfordringer det indebærer i fht. afkast-/risikoprofil. CAT Invest Zealands investeringer sker som hovedregel ved tilførsel af ansvarlig kapital mod erhvervelse af en ejerandel her under i form af ansvarlig lånekapital (konvertible lån, mezzanin-kapital m.v.). Investeringer foretages typisk i syndikering med andre investorer således at CAT Invest Zealand normalt ikke opnår status som hovedaktionær. Hermed geares investeringen fra CAT Invest Zealand ligesom risikoen på den enkelte investering afdækkes. Målet er således at Fonden skal være en motor til at tiltrække og fastholde en kreds af professionelle investorer af risikovillig kapital, som vil deltage som partnere i projektets investeringer og derigennem maksimere projektets samlede investeringsvolumen og minimere projektets risiko på enkeltinvesteringer. Der kan både være tale om finansielle og industrielle investorer samt private business angels. Beslutning om investering træffes af bestyrelsen for CAT Innovation. Hermed udnyttes den eksisterende beslutningsstruktur i CAT-organisationen. Investeringsproces CAT Invest Zealand etableres som et koncept med fem hovedaktiviteter: Formidling af ydelser/identifikation af emner: Via egen information og PR (se også særskilt afsnit her under) samt partnere i den regionale vækstinfrastruktur formidles CAT Invest Zealand til målgruppen af nye og mindre virksomheder i Region Sjælland. Samtidig overvåger CAT-teamet i samarbejde med partnerne løbende den regionale erhvervsudvikling mhp. at identificere og proaktivt opsøge disse investeringsemner. På årsbasis forventes indledende/afklarende dialog med min. 80 virksomheder. Screening/kvalificering af emner: Efter indledende kontakt og dialog gennemfører CAT-teamet for relevante emner en nærmere indledende afdækning af udviklings- og investeringspotentiale. I den forbindelse kan der gennemføres nyhedsundersøgelser, markedsundersøgelser indkaldes bistand fra eksterne rådgivere m.v. På årsbasis forventes screening af min. 80 investeringsmuligheder (der kan screenes flere muligheder pr. virksomhed). Verificering/værdiansættelse/investering: For de mest lovende emner gennemføres yderligere verificering af investeringsmuligheden (såkaldt due dilligence ), der foretages en værdiansættelse og gennemføres investering. På årsbasis forventes der udarbejdet investeringsgrundlag for 5-10 virksomheder og der forventes efter godkendelse i bestyrelsen for CAT Innovation gennemført investeringer i ca. 4 virksomheder. Pleje/udvikling af investeringer: CAT-teamet vil både via bestyrelsesrepræsentation i porteføljevirksomhederne og via løbende kontakt med ledelsen deltage aktivt i pleje og 5

6 udvikling af investeringerne. Der lægges således vægt på et kompetent og aktivt medejerskab. Alle porteføljevirksomheder tilbydes endvidere at deltage i Symbions forretningsudviklingsforløb CIBIT Accelerator. Via det internationale og aktionsorienterede forløb får virksomhederne indsigt i kunder, markeder og konkurrenter. Endvidere introduceres virksomhederne til internationale kunder og partnere, potentielle investorer m.v. Det vil ikke være et krav, at virksomhederne deltager i CIBIT Accelerator. Det er endvidere CATs ambition at stimulere virksomhederne til at gøre brug af know how fra relevante videninstitutioner.i og uden for regionen. Exit/revolvering: Som nævnt forventes investeringen realiseret senest 8 år efter investeringstidspunktet. Afkastet af de gennemførte investeringer tilbageføres til fonden med sigte på reinvestering (fonden vil være såkaldt revolverende). Det skal understreges, at der for virksomhederne ikke vil være omkostninger til screening, analyser, deltagelse i CIBIT Accelerator m.v. Organisering deltagere/samarbejdspartnere Ansøger og ansvarlig for projektet er CAT Innovation A/S med CAT Fonden (RUC, Risø DTU, Region Sjælland) som hovedejer. CAT Innovation er regnskabsansvarlig samt tegningsberettiget. CAT Innovation står for rapporteringen til Erhvervs- og Byggestyrelsen og Vækstforum Sjælland. CAT Innovations bestyrelse træffer beslutning om investeringer på grundlag af indstilling fra investeringsteamet bestående af CATs daglige ledelse og investeringschefer. Juridisk ramme om den regionale kapitalfond er et nystiftet selskab CAT Invest Zealand A/S, ejet fuldt ud af CAT Innovation A/S. Kapitalgrundlaget i dette selskab er den rene investeringskapital (den samlede projektkapital fratrukket administrationsfee til CAT Innovation (max 3 % årligt af den samlede projektkapital). CAT Zealand Invest ledes af en bestyrelse på 3-4 personer, der har det overordnede tilsyn med projektet og overvåger, at investeringsvirksomheden, herunder fokusområder er i pagt med Region Sjællands/Vækstforum Sjællands mål og strategi for erhvervsudviklingen i Regionen. Bestyrelsens sammensætning aftales nærmere mellem Regionen og CAT. Som bilag vedlægges diagram over organisationen. Organisationen og forretningsgangen beskrives i øvrigt detaljeret i en forretningsplan, der godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Sjælland. Organiseringen af projektet følger principperne for Accelerace programmet i Region Hovedstaden. CAT Innovation A/S udøver managementopgaven med køb af visse ydelser fra sit 100% ejede datterselskab CAT Management ApS, hvor nogle af CAT-teamets investeringsmedarbejdere er ansat. Med det organisatoriske set up skabes en entydig regnskabsmæssig adskillelse mellem CAT Invest Zealand og den øvrige CAT-organisation, samtidig med at CAT Invest Zealand etableres og drives som en fuldt integreret del af CAT-konceptet. CAT-teamet omfatter en fast stab af investeringsrådgivere med tung erfaring i forretningsudvikling, ledelse og investering. Investeringsteamet suppleres af et omfattende 6

7 eksternt netværk af partnere, konsulenter m.v. Investeringsbeslutninger foretages af bestyrelsen for CAT CAT Innovation. Bestyrelsen består af en række erfarne erhvervsfolk: Direktør Torben Ballegaard Sørensen (Formand) Direktør Henrik Bindslev, RISØ DTU Adm. Direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE Direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Direktør Lars Nørby Johansen CAT har i tidens løb medvirket i etableringen af mere end 65 nye virksomheder (heraf 8-10 i Region Sjælland) og har formidlet investeringer i porteføljevirksomhederne for over 620 mio. kr. heraf mere end 500 mio. kr. fra private investorer. CAT er for nylig af Forsknings- og Innovationsstyrelsen blevet genudpeget som innovationsmiljø for en flerårig periode og har samtidig fået fordoblet bevillingen fra 11 mio. kr. i 2008 til 22 mio. kr. i CAT driver endvidere CAT Seed og CAT Invest I. Via dette virke har CAT igennem en årrække opbygget en anerkendt kompetence og kapacitet i udvikling og gennemførelse af vækstinvesteringer. Det er denne kapacitet, som CAT med denne ansøgning tilbyder at stille til rådighed for CAT Invest Zealand. Hermed åbnes også mulighed for en yderligere kapitalisering på de investeringer, der allerede ér foretaget i opbygningen af CAT. Konkret indebærer det, at CAT kan udvikle og drive CAT Invest Zealand for et management fee, der ligger inden for rammen af det maksimale niveau på 3% af fondskapitalen jf. EU s regler. Det er alene muligt, fordi der allerede ér opbygget en professionel investeringsorganisation i CAT. CAT har igennem sin hidtidige virksomhed opbygget en stærk og unik position blandt nye og mindre vækstvirksomheder i Region Sjælland: Ca. 20 pct. af henvendelserne i CAT s innovationsmiljø kommer fra nye virksomheder i Region Sjælland. CAT er dermed ubetinget den største aftager af nye vækstprojekter fra Region Sjælland. Via projekt Vækstdriver har CAT i samarbejde med Væksthus Sjælland screenet over 100 mindre virksomheder med vækstpotentiale 4 virksomheder har opnået kontakt til venturekapital kilder. Via projekt markedsplads for regionale investeringsmuligheder har CAT i samarbejde med Deloitte og Kring Ventures synliggjort investeringsmuligheder i små og mellemstore virksomheder samt vækstiværksættere over for potentielle investorer. Som led i projektet har Deloitte kontaktet 209 eksisterende mindre virksomheder i Region Sjælland, hvoraf 50 havde behov for risikovillig vækstkapital. Via projekt kapitalnet formidler CAT viden om kapitalformidling til virksomheder i Region Sjælland. CAT spiller endvidere en aktiv rolle i dealflow styrkende projekter og aktiviteter i Region Sjælland: Via projekt innovationsudvikling og kommercialisering har CAT i samarbejde med en række partnere i Region Sjælland skabt et innovationspartnerskab med udgangspunkt i konkrete behov i det offentlige sundhedsvæsen. Projektet danner udgangspunkt for en langsigtet styrkelse af regionens klynge af hjælpemiddel- og medicoteknik- 7

8 virksomheder. Via en samarbejdsaftale med Væksthus Sjælland er CAT positioneret som Væksthusets foretrukne partner når det gælder formidling af vækstkapital til nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale. Med etableringen af CAT Invest Zealand vil regionen således også kunne drage nytte af den viden om erhvervslivet og vækstmulighederne i Region Sjælland, som CAT via ovenstående aktiviteter har opbygget igennem de seneste år. Kapitalfonden vil både kvantitativt og indholdsmæssigt betyde en meget væsentlig styrkelse af CATs muligheder for at bidrage til etablering og udvikling af vækstvirksomheder i Region Sjælland. Der vil blive etableret et nyt selskab CAT Invest Zealand A/S, som er 100% ejet af CAT Innovation. CAT Zealand Invest bliver juridisk ramme om investeringer foretaget for midler fra den nye regionale kapitalfond. Afkast fra investeringer placeres i CAT Invest Zealand, der således bliver en evergreen fond med sigte på nye investeringer. Evt. privat kapital forventes dog at skulle tilbagebetales til investor efter nærmere aftale fastlagt gennem forhandling med investor og Erhvervs- og Byggestyrelsen. CAT Invest Zealand får samme daglige ledelse som moderselskabet. Selskabet får en bestyrelse på 3 medlemmer, der har det overordnede tilsyn med investeringsvirksomheden. CAT Innovation skal være managementselskab for den nye fond reguleret af en administrationsaftale mellem de to parter. CAT Innovations bestyrelse træffer beslutning om konkrete investeringer på grundlag af indstilling fra direktionen. CAT- organisationen er illustreret i medsendte bilag. Partner i projektet er Symbion Management, der er ansvarlig for vækstprogrammet Accelerace, der nyligt er iværksat med finansiering fra Regionalfonden, Region Hovedstaden m.fl. Det er sigtet at drage nytte af vækstprogrammet Accelereace, der tilbyder et udviklingsforløb, der skal sætte opstartvirksomheder bedre i stand til at finde de rigtige kunder og udvikle produktet. Der samarbejdes i øvrigt med et antal netværksdeltagere, der sammenlagt kan bidrage med kapital, kompetence og investeringsemner. Netværksdeltagere vil regelmæssigt blive inviteret til møder med henblik på information og dialog. Følgende samarbejdspartnere har givet tilsagn om at deltage: Vækstfonden, Risø DTU, Roskilde Universitet, CONNECT Denmark, IT Universitetet, Grønt Center, Væksthus Sjælland, DI Sjælland, Kring Ventures. Med det formål at sikre, at investeringsvirksomheden, herunder fokusområder er i pagt med Region Sjællands/Vækstforum Sjællands mål og strategi for erhvervsudviklingen i Regionen afholdes et årligt møde mellem repræsentanter for Vækstforum, administrationen og CAT. 8

9 Tidsplan Projektet indledes og afsluttes med en slutrapport. Projektet videreføres herefter i overensstemmelse med krav og forudsætninger i forbindelse med tilskud fra Regionalfonden. Sidste rate fra Region Sjælland forudsættes i ansøgningen udbetalt i Perioden november 2009-februar 2010 er en etableringsfase, hvor organisationen skal på plads. CAT Invest Zealand A/S skal stiftes, der skal udpeges bestyrelse, CATs forretningsgangsbeskrivelse og administrative rutiner skal tilpasses den nye aktivitet. Der skal forberedes en informationsindsats. Herefter indledes den normale driftfase. Resultater, vækstmål, implementering og langsigtede effekter Følgende mål påregnes nået i projektperioden: Indsatsområde/kategori Parameter Forventet effekt Indsatsområde etablering og udvikling af nye virksomheder Etablering og udvikling af nye virksomheder/rådgivning Etablering og udvikling af nye virksomheder/finansiering af iværksættere Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? Hvor mange iværksættere/potentielle iværksættere forventes at gennemgå et rådgivningsforløb i projektet? Hvor meget kapital forventes at blive stillet til rådighed for iværksættere, som følge af projektet? (kr.) Hvor mange SMVere forventes som følge af projektet at få bedre adgang til kapital? mio. kr.* * Afhænger af periodisering. Erfaringsmæssigt vil der være en tidsforskydning på opfølgningsinvesteringer m.v., så den samlede investeringseffekt vil ikke kunne måles fuldt ved udgangen af Den langsigtede effekt forventes at være et kvantitativt og kvalitativt løft til segmentet af videntunge erhvervsvirksomheder i Region Sjælland og dermed en forøgelse af antal videntunge arbejdspladser i Regionen. En langsigtet effekt ventes også at være en øget praksis for samarbejde mellem virksomheder i Regionen og videninstitutioner i og uden for Regionen. 80 9

10 Evaluering Evalueringen af projektet omfatter følgende hovedelementer: Løbende overvågning og opfølgning på fremdriften i de milepælsplaner m.v., som porteføljevirksomhederne i samarbejde med CAT Invest Zealand og de øvrige investorer af vækstkapital fastlægger. Som led i CAT s almindelige forretningspraksis formidles denne del af evalueringen løbende til bestyrelsen for CAT Innovation og herfra via halvårlig rapportering videre til Vækstforum Sjælland hhv. Erhvervs- og Byggestyrelsen. Slutrapportering, der sammenfatter den løbende rapportering og herudover kortlægger væksten i porteføljevirksomhederne og sammenholder den forventede og faktiske vækst og afkast. Som led i slutrapporteringen vil det konkret blive kortlagt, hvor mange af de deltagende virksomheder, som har opnået høj vækst, hvor mange der har formået at tiltrække yderligere ekstern vækstkapital og hvor mange der har etableret strategisk partnerskaber om realiseringen af deres vækstpotentialer. En grundig evaluering gennemføres midtvejs i projektforløbet hhv. ved projektforløbets afslutning. Her forelægges den løbende rapportering hhv. slutrapportering til åben drøftelse i en inviteret kreds af bevillingsgivere, netværksdeltagere, interessenter, ressourcepersoner m.v. CAT forestår projektpræsentation og skriftlig opsamling på evalueringsmøderne. Budget og finansiering Samlet budget for 5-års perioden: Tekst Evaluering Konsulent- og tjenesteydelser Revision Annoncering, erfaringsudveksling Lønninger Øvrige udg. Managementselskabet Managementudgifter i alt Investeringskapital Udgifter i alt Beløb Evt. bemærkninger: Der henvises til medsendte bilag med budgetdel af ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til samme formål 10

11 Samlet finansiering: Tilskudsgiver Ansøgt Bevilget Beløb EU Regionalfond X Region Sjælland * X Erhvervs- og Byggestyrelsen ** X Privat Kapital X Finansiering i alt Evt. bemærkninger: * Fordelt med 10 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. i hvert af de efterfølgende 4 år ** Puljen til medfinansiering af Cibit lignende projekter Redegør for projektets sammenhæng til strategiens vision, indsatsområder og handlingsplanens målsætninger: Ansøgers bemærkninger: Den overordnede intention med CAT Invest Zealand er at forbedre den markedsbaserede forsyning med risikovillig kapital til nye og mindre virksomheder i Region Sjælland og herigennem indløse et uudnyttet regionalt erhvervsudviklingspotentiale. Initiativet vil forbedre det private kapitalmarked ved at udvikle dele af markedet, som i dag udgør et hul i forhold til private kapitalkilder. Projektet flugter godt med udviklingsstrategiens mål for den innovative Region og vil bidrage til Vækstforum Sjællands mål om at øge andelen af vækstiværksættere fra 3,0 pct. (2006) til 4,4 pct. i CAT Invest Zealand vil samtidig bidrage til regionalfondsprogrammets mål om at styrke vækstvilkårene inden for indsatsområdet iværksætteri/etablering og udvikling af nye virksomheder/finansiering af iværksættere. Projektet bidrager endvidere til følgende punkter i Vækstforum s handlingsplan: Region Sjælland satser på vedvarende energi (pkt. 1), Værdiskabelse (pkt. 4) og Videninstitutionerne også en del af erhvervslivet (pkt. 5). Der kan også peges på, at projektet harmonerer med målsætningen om risikovillig kapital, som er indeholdt i tillæg af 11. juni 2008 til Regionens partnerskabsaftale med Regeringen (punkt 4). Den juridisk ansvarliges underskrift: 11

12 Navn: Kim Ove Olsen Stilling: adm. direktør Dato: Kim Ove Olsen Underskrift + stempel Det gældende ansøgningsskema kan downloades fra vækstforums hjemmeside: Som bilag til ansøgning skal vedlægges: - Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til samme formål - detaljeret budget- og finansieringsopgørelse (ansøgning til Regionalfonden) - detaljeret tids- og aktivitetsplan - diagram for projektets organisering Ansøgningsskemaet og bilag sendes til: Region Sjælland Vækstforumsekretariatet Alléen Sorø 12

13 Handlingsplanens målsætninger: Bilag: Projektets sammenhæng med, og indflydelse på handlingsplanens målsætninger: Bedre koordinering af initiativer og aktiviteter indenfor energi, klima og miljø indenfor regionen og mellem regionerne. Flere nye energiteknologiske demonstrationsprojekter. Regionale virksomheder, borgere og organisationer deltager kvalificeret i Klima DM for at fremme viden- og teknologiudvikling på energi- og klimaområdet. Øget international opmærksomhed om regionens kompetencer indenfor energi, miljø og klima. Indsatsen for forskning, udvikling og demonstration indenfor bæredygtigt intelligent byggeri skal øges, og der skal afprøves nye metoder til at øge efterspørgslen. Implementering af demonstrationsprojekter til inspiration og udvikling af branchen, og til at styrke samarbejdet med aktører i leverandør- og afsætningsbrancher. Afkrydsning (marker de målsætninger i handlingsplanen projektet påvirker) X Ansøgers bemærkninger: (Redegør for hvordan projektet bidrager til at opfylde handlingsplanens målsætninger) Det er et sigte at etablere nye virksomheder eksempelvis i sygehussektoren i samspil med private partnere Region Sjælland skal være Danmarks førende helårsdestination. Region Sjælland skal være kendetegnet ved høj kvalitet og stort udbud i nye turismeoplevelser for fritidsturister og erhvervsturister. Femern Bælt-regionen etableres som én turismedestination. Virksomhederne i regionen skaber mere værdi ved at rykke op i værdikæden. X Tilførsel af kapital, know how, og nye teknologier giver et positivt bidrag. Flere virksomheder styrker væksten gennem ledelsesudvikling og kommercialisering. X Systematisk tilbud om udviklingsforløb inden for rammerne af vækstprogrammet Accererace bidrager positivt. Sekretariatets vurdering: 13

14 Region Sjællands virksomheder ligger i den nationale top mht. tværgående metoder for værdiskabelse som oplevelsesøkonomi, ledelsesudvikling, virksomhedernes samfundsansvar og videndeling. Region Sjællands virksomheder samarbejder med de bedste videncentre for at få relevant og anvendelig viden til deres videre udvikling. Tiltrække forskningsmidler til Region Sjælland. Region Sjælland skal være en lærende region. Det skal ske gennem samarbejde mellem uddannelses-, forsknings- og vidensinstitutionerne og virksomhederne om uddannelsestilbud, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Regionens kompetenceniveau skal højnes ved at sikre efter- og videreuddannelsestilbud til personer, der mangler grundlæggende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering gennem en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats. En større andel af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Sundhed skal fremme virksomhedernes konkurrenceevne ift. produkter og serviceydelser, og bidrage til at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Velfærds- og sundhedsydelser udvikles i et samarbejde mellem offentlige og private aktører samt videninstitutioner. Region Sjælland skal være kendt for sine wellnesstilbud, herunder regionens naturoplevelser og fødevarer samt turismetilbud. Kommunerne i Region Sjælland skal kunne tilbyde landets mest attraktive vilkår for virksomheder og deres medarbejdere. Kommunernes rammebetingelser for erhvervslivet skal være kendte og let tilgængelige for erhvervslivet. Tiltrække nye virksomheder og investeringer indenfor transport- og logistikerhvervene i regionen. Muligheder for erhvervsmæssig vækst i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen skal udnyttes optimalt. Skabe bevidsthed blandt virksomheder og borgere i Region Sjælland for de vækstmuligheder, Femern Bælt-forbindelsen giver, både i forhold til turisme og andre erhverv. Sikre arbejdskraft i regionen, så regionens virksomheder kan tiltrække og fastholde arbejdskraft i anlægsfasen af broen. Øget forarbejdningsgrad i de regionale, traditionelle erhverv. Bedre samspil mellem de traditionelle erhverv og videninstitutioner (rettet mod produktudvikling). Understøtte lokale erhvervsmuligheder, så erhvervsudviklingen tilgodeser hele regionen. X x Det er et mål at udnytte videninstitutioners kompetence i virksomhedsudvikling. Det er et mål at udnytte videninstitutioners kompetence i udvikling af porteføljevirksom heder 14

15 15

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere