Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960"

Transkript

1 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ****** **** ** * Vedtægter side 2 Ordensregler side april 2003 Revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2012

2 Vedtægter for Parcelforeningen Elmegården 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Elmegården (P/F Elmegården). Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Retssager om foreningsanliggender mellem foreningen og medlemmerne kan anlægges ved Københavns Byret. 2 Formål Foreningens formål er, på medlemmernes vegne, at administrere foreningens ejendom, matr.nr. 35 Sundby Overdrev, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser samt fremme fælles aktiviteter inden for foreningens rammer. Foreningens ejendom er, under henvisning til bestemmelserne i Magistratens Regulativ af 5. juli 1963 om de for åben og lav bebyggelse på afgrænsede arealer gældende bestemmelser, tilladt udloddet til andelshaverne på de i Magistratens Udlodningstilladelse af 18. december 1968 indeholdte bestemmelser. Regulativet og udlodningstilladelsen er vedhæftet som bilag 2 og 3. Såfremt der sker ændringer i Magistratens Udlodningstilladelse af 18. december 1968, eller såfremt denne udlodningstilladelse helt erstattes af en anden udlodningstilladelse, forbliver foreningens vedtægter og ordensregler således, som disse nu er og senere af foreningens generalforsamling måtte blive ændret. 3 Medlemskab Medlemskab af foreningen kan udelukkende opnås, når en person i henhold til skriftlig aftale har erhvervet ret til en parcel i foreningen med tilhørende brugsret. Det forudsættes i denne forbindelse, at nye medlemmer forinden har opnået bestyrelsens godkendelse og samtidig får udstedt et andelsbevis samt bliver indført i foreningens medlemsfortegnelse (adresseliste). Medlemskabet indtræder fra det øjeblik, bestyrelsens beslutning om godkendelse foreligger. Fra dette tidspunkt er den nye andelshaver berettiget og forpligtet i henhold til foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensregler. Nægtes en myndig person optagelse som medlem, kan bestyrelsens beslutning herom indbringes af den andelshaver, der ønsker at sælge sin andel, på den nærmest følgende generalforsamling efter. Anmodning om overdragelse af en andel skal altid meddeles foreningens bestyrelse af det udtrædende medlem, ligesom det af handelsdokumentet udtrykkeligt skal fremgå, at køber forpligter sig til at indtræde som medlem af foreningen og overtage alle overdragerens forpligtelser over for foreningen. Stk. 5 Enhver, der ansøger om medlemskab af foreningen, skal gøres bekendt med foreningens vedtægter med tilhørende bilag, herunder Magistratens Udlodningstilladelse af 18. december

3 4 Brugsret Til ethvert medlems andelsbevis er tilknyttet en parcel, hvortil det pågældende medlem og dennes husstand har eksklusiv brugsret. Brugsretten kan ikke overdrages særskilt, men alene ved samlet overdragelse af andel og medlemskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 5 Foreningens formue Medlemmerne ejer i fællesskab foreningens ejendom og formue. Et medlem kan kun eje én andel i foreningen med dertil hørende parcel og brugsret. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra, og bestyrelsens afslag kan indbringes for generalforsamlingen, med en tidsbestemt frist. Ægtefællers navn og registreret partner eller samlever kan med navns nævnelse optræde på det samme andelsbevis og samtidig oppebære medlemskab af foreningen (jævnfør dog 21 stk. 1 om stemmeret) ved fremvisning af vielsesattest, eller dokumentation til bestyrelsen. De enkelte andeles forholdsmæssige del af foreningen og dennes formue beregnes på grundlag af den til andelen hørende parcels areal i forhold til det samlede grundareal for foreningens ejendom. Hvor størrelsen af et medlems parcel i forhold til det samlede grundareal afviger fra andelsbevisets pålydende, er alene andelsbevisets pålydende gældende for medlemmets rettigheder og forpligtelser i forhold til foreningen. Et medlems andel i foreningens formue kan på begæring ændres, såfremt der samtidig sker en tilsvarende ændring i et andet medlems andel, eller såfremt der sker ændring af arealet for den samlede ejendom. Stk. 5 Et medlems andel i foreningens formue forrentes ikke. 6 Hæftelse For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne efter formueandel over for tredjemand. Et medlems andel af foreningens formue og ejendom kan i princippet ikke belånes, og kan ej heller gøres til genstand for retsforfølgning, medmindre der er tale om forpligtelse, der vedrører medlemmets forhold til foreningen, eller panthaver, der har taget pant i bygningen, har taget forbehold for det. I givet fald er bestyrelsen bemyndiget til at tiltræde pantsætningen. Et medlems kreditorer kan således hverken gennem individuel retsforfølgning eller på anden måde søge sig fyldestgjort i medlemmets andel af foreningens formue. 7 Indmeldelsesgebyr Nye medlemmer indbetaler ved optagelse et indmeldelsesgebyr, der fastsættes af generalforsamlingen (jævnfør dog 12 stk. 1). 8 Kontingent Til dækning af foreningens økonomiske forpligtelser indbetaler medlemmerne et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Det månedlige kontingent forfalder forud hver den første i en måned. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 5. i forfaldsmåneden, og falder denne dag på en helligdag, udskydes fristen for rettidig indbetaling til den første efterfølgende hverdag. 3

4 Indbetaling af kontingent sker på den af foreningens bestyrelse anviste måde, og medlemmerne er ikke berettigede til at benytte eventuelle krav på foreningen til modregning i kontingentet. Såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent, pålignes restancen et månedligt strafgebyr til foreningen, der fastsættes af generalforsamlingen, endvidere betaler medlemmer i restance et påkravgebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lejelovs regler herom. Samtidig forrentes restancen fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker i overensstemmelse med rentelovens regler. Meddelelse om restance, strafgebyr, påkravsgebyr og renter skal af bestyrelsen fremsættes skriftligt, og medlemmet skal indrømmes en frist af 14 dage fra meddelelsens modtagelse til at berigtige restancen, incl. strafgebyr og renter. Betales opgjorte restancer, strafgebyr, påkravsgebyr og renter ikke rettidigt, kan bestyrelsen uden yderligere varsel sende kravet til inkasso ved foreningens advokat, idet medlemmet betaler de herved forbundne omkostninger. Foreningen kan endvidere ekskludere et medlem, der er i restance med betaling af kontingent for tre måneder eller mere, jævnfør Henlæggelse / opsparing Foreningen skal bortset fra en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at kontingentet skal tage højde for henlæggelser til bestemte formål, såsom fornyelser, vedligeholdelse og øvrige istandsættelser, ligesom det på generalforsamlingen kan vedtages, at foreningen skal optage lån til sådanne formål. Foreningens kontante midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Dog skal administrator og bestyrelsen kune råde over en likvid kassebeholdning af en størrelse, der er sædvanlig og nødvendig for den daglige drift. 10 Byggeteknisk vurdering ved salg Bestyrelsens gennemgang af en parcels bygninger er ikke at betragte som en professionel byggeteknisk gennemgang. Som følge heraf kan en køber ikke gøre noget krav gældende over for foreningen eller bestyrelsens medlemmer. Enhver køber kan, samtidig med bestyrelsens godkendelse, skriftligt opfordres til selv at indhente en byggeteknisk vurdering af bygningerne på parcellen. 11 Byggeplaner Alle nye byggeplaner, store som små, skal forelægges bestyrelsen. Når der søges om byggetilladelse, udsteder bestyrelsen en anbefaling, udarbejdet af Center for Byggeri, som vedlægges ansøgningen. Enhver bebyggelse skal overholde den gældende bygge- og planlov, herunder det gældende bygningsreglement og den gældende lokalplan for Parcelforeningen Elmegården, samt de krav, der måtte stilles af Københavns Kommune. 4

5 12 Overdragelse af andel Ønsker et medlem at overdrage sin andel, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsen med samtidig oplysning om den sælgende andelshavers vilkår for overdragelsen. Bestyrelsen skal herefter uden ugrundet ophold opslå meddelelse om den ønskede overdragelse i foreningens udhængsskab med angivelse af opslagsdatoen, vilkårene for overdragelsen, adresse på sælger samt de betingelser, der eventuelt vil blive stillet af bestyrelsen for godkendelse af overdragelsen. Forinden afhændelse af et medlems andelsbevis med tilhørende brugsret tilkommer der foreningens stemmeberettigede medlemmer/andelshavere samt børn, plejebørn, stedbørn og / eller adoptivbørn en forkøbsret, som praktiseres derved, at skriftlig meddelelse om salget skal være opslået i foreningens udhængsskab i otte dage. Såfremt ingen fortrinsberettiget ønsker at overtage den udbudte andel, indstiller den sælgende andelshaver selv en køber, eventuelt derved, at den sælgende andelshaver til bestyrelsen fremsender en af køber underskrevet betinget købsaftale, hvoraf vilkårene for handelen fremgår og hvoraf det som betingelse er indføjet, at handelen først er endelig, når køber har opnået bestyrelsens godkendelse som medlem af foreningen. Af den betingede købsaftale skal ligeledes fremgå en henvisning til de for foreningen gældende vedtægter med tilhørende ordensregler og øvrige bilag, herunder Magistratens Regulativ af 5. juli 1963 og Magistratens Udlodningstilladelse af 18. december Endelig skal det af den betingede købsaftale fremgå, at køber ved sin underskrift er oplyst om og har accepteret de eventuelle vilkår om den omhandlede bebyggelse, der måtte være fastsat af bestyrelsen, herunder eventuelle vilkår om istandsættelse eller nedrivning af den på parcellen værende bebyggelse. Såfremt en fortrinsberettiget ønsker at overtage den udbudte andel, kan bestyrelsen pålægge sælger og køber ligeledes at følge den ovennævnte fremgangsmåde, hvorefter der udarbejdes en købsaftale med angivelse af vilkårene for handelen. I givet fald betales ikke indmeldelsesgebyr. 13 Dødsfald og arv Et medlems andel med tilhørende brugsret til parcellen falder i arv efter arvelovgivningens almindelige regler eller i henhold til testamente. Ønsker en arving at overtage andelsbeviset, med brugsret til parcellen, og kan arvingen godkendes af bestyrelsen som et nyt medlem, indtræder arvingen som medlem af foreningen mod betaling af fastsat indmeldelsesgebyr, og uden at andelen udbydes i overensstemmelse med forkøbsretten i 11. Undtaget herfor er alene hjemmeboende børn eller ægtefælle/samlever. Kan der ikke opnås enighed imellem flere arvinger om, hvem der skal overtage andelen, beror dette på skifterettens afgørelse. Spørgsmålet skal dog være afklaret senest 1 måned efter skifterettens kendelse, idet bestyrelsen i modsat fald er berettiget til at kræve andelen med brugsret til parcellen solgt hurtigst muligt. Andelen med tilhørende brugsret kan af boet kun overdrages til tredjemand under iagttagelse af vedtægternes regler, herunder 11 om forkøbsret. 14 Overtrædelse af foreningens vedtægter og ordensregler Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter eller ordensregler, eller i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser i forhold til disse, kan foreningens bestyrelse tildele det pågældende medlem en skriftlig advarsel. Efterkommer medlemmet ikke denne advarsel, kan bestyrelsen pålægge 5

6 medlemmet en afgift, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Afgiften skal for at være gældende meddeles skriftligt ved anbefalet brev. Såfremt et medlem finder, at en advarsel eller afgift er tildelt uberettiget, kan bestyrelsens beslutning herom indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling, eller for særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dette fritager dog ikke medlemmet for at rette sig efter den meddelte advarsel, hvorimod indbetaling af afgiften har opsættende virkning i afventning af generalforsamlingens beslutning. 15 Eksklusion Har et medlem modtaget en forudgående skriftlig advarsel for væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af det pågældende medlem for manglende kontingentbetaling i tre måneder eller mere. I tilfælde af manglende berigtigelse eller gentagen krænkelse af samme forhold, eller i tilfælde af anden hensynsløs adfærd over for medlemmerne eller foreningens fællesejendom, kan generalforsamlingen træffe beslutning om eksklusion af det pågældende medlem for manglende indbetaling af pålagte afgifter manglende efterkommelse af påbud meddelt af bestyrelsen eller generalforsamlingen anden krænkelse af vedtægter eller ordensreglerne. Et ekskluderet medlem kan om nødvendigt udsættes med fogedrettens bistand. 16 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen skal afholdes på Amager. Adgang til foreningens generalforsamling tilkommer ethvert medlem af foreningen samt myndige husstandsmedlemmer og af bestyrelsen særligt inviterede. Stk. 5 Stemmeretten kan udøves af det stemmeberettigede medlem eller dennes befuldmægtigede. 17 Indkaldelse og forslag Indkaldelse af medlemmerne til foreningens ordinære generalforsamling skal foretages skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst to uger og højst otte uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt dagsorden herfor. Med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budgettet for indeværende år. Endvidere skal medfølge bestyrelsens forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jævnfør 17 pkt. 5. Ethvert medlem har ret til at få et konkret forslag behandlet på generalforsamlingen. 6

7 Begæringen om at få et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt i bestyrelsens postkasse senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal medsende forslag i indkaldelsen, eller eftersende forslag senest fem dage før generalforsamlingen, såfremt indkaldelsen er sket. 18 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg 2. Godkendelse af samtlige referater fra og med seneste ordinære generalforsamling 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse af årsregnskab med påtegning af statsautoriseret revisor 5. Behandling af indkomne forslag og klager 6. Godkendelse af den af bestyrelsen indstillede administrator 7. Godkendelse af ekstern revisor 8. Valg til bestyrelsen På lige årstal: Valg af formand, sekretær, kasserer, en bestyrelsessuppleant, en intern revisor og en revisorsuppleant På ulige årstal: Valg af næstformand, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant, en intern revisor og en revisorsuppleant 9. Valg til festudvalg og andre udvalg 10. Forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingent, for det kommende regnskabsår. 11. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, samt fastsættelse af afgift, jævnfør Eventuelt Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisorer kan genvælges. 19 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et konkret emne begæres af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer begærer dette efter at have modtaget budgetoplysning fra bestyrelsen i medfør af 24 stk. 8. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling skal foretages skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst en uge og højst to uger. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 20 Ledelse af generalforsamlinger Generalforsamlingen vælger en dirigent der afgør, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten, der leder generalforsamlingen, afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, jævnfør 20 og Stemmeret og taleret m.v. Til hver parcel er knyttet én stemme. Medlemmet mister sin stemmeret på generalforsamlingen, såfremt medlemmet er i restance til foreningen. Stemmeretten kan udøves af et andet myndigt husstandsmedlem eller af et andet stemmeberettiget medlem (som ikke er i restance), til hvem der er givet en skriftlig fuldmagt, dog max én fuldmagt per parcel. 7

8 Brugere af foreningens lejehaver har taleret og stemmeret på foreningens generalforsamlinger, dog ikke til det økonomiske. 22 Afstemning Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Bortset fra det, der fremgår af, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved beslutning om ændring af foreningens vedtægter, om væsentlige forandringer, forbedringer og istandsættelser af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg af foreningens ejendom, kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen, stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 45 dage, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning på foreningens generalforsamlinger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller et medlem blandt generalforsamlingen forlanger skriftlig (hemmelig) afstemning. Ved afstemninger, der foregår ved håndsoprækning, benyttes et foreningsemblem, som udleveres til de stemmeberettigede medlemmer forud for generalforsamlingen. Dirigenten beslutter, i hvilken rækkefølge flere forslag om samme emne skal behandles på generalforsamlingen. I tilfælde af afstemning om flere forslag om samme emne, skal dirigenten i størst muligt omfang sikre, at forslagene sættes til afstemning i prioriteret rækkefølge, således at der først stemmes om det/de mest vidtgående/indgribende forslag. Opnår flere forslag om samme emne det fornødne flertal, sættes disse forslag efterfølgende til afstemning samtidig, således, at hver stemmeberettiget har en stemme. Det forslag, der i denne forbindelse opnår flest stemmer, er herefter vedtaget. 23 Referat Et af bestyrelsen godkendt referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter en kopi inden tre uger efter generalforsamlingen udsendes til medlemmerne. 24 Bestyrelsen Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer med gyldigt andelsbevis. Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, der hvert andet år vælges eller genvælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger særskilt bestyrelsens formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt et menigt medlem. Desuden vælges to suppleanter. Såfremt formanden fratræder sit hverv i valgperioden, udpeger bestyrelsen en ny formand blandt sin kreds, der fungerer indtil næste generalforsamling. Tilsvarende gælder såfremt bestyrelsens næstformand eller sekretær fratræder i en valgperiode. 8

9 Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter, ordensregler og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om sit hverv. Stk. 5 Alle foreningens udgifter forestås af foreningens administrator i samarbejde med bestyrelsen. Stk. 6 Alle bestyrelsens udgiftsbilag underskrives af to bestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem og administrator. Stk. 7 Bestyrelsen kan foretage nødvendige ind- og udbetalinger til den daglige drift, og kan til dette formål have en kontant kassebeholdning af en størrelse, som er godkendt af generalforsamlingen. Hvad der måtte indgå herover, indsættes på foreningens konto. Alle bilag skal underskrives af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et bestyrelsesmedlem og administrator. Stk. 8 Sammen med de af generalforsamlingen valgte interne revisorer påser bestyrelsen løbende, at foreningens budget ikke overskrides. Dersom foreningens budget overskrides eller forventes overskredet med mere end 10 procent, skal bestyrelsen hurtigst muligt udsende en meddelelse til foreningens medlemmer herom, samt orientere foreningens medlemmer om muligheden for at begære budgetoverskridelsen behandlet på ekstraordinær generalforsamling, jævnfør 18 stk Bestyrelsesmøder Bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et kort referat af bestyrelsesmødet. Referatet godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Såfremt et medlem har forfald, udtræder af bestyrelsen eller fortaber sit mandat, fordi medlemmet tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder er udeblevet uden lovlig grund eller ophører med at været medlem af foreningen, indkaldes 1. bestyrelsessuppleanten, eller dersom 1. bestyrelsessuppleanten er forhindret, 2. bestyrelsessuppleant, til at tage sæde i bestyrelsen med samme beføjelser som de øvrige medlemmer. Stk bestyrelsessuppleant kan deltage i samtlige bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Stk. 6 Dersom der i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald ikke er nogen bestyrelsessuppleanter, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 7 De som supplering indtrådte medlemmer fungerer til førstkommende generalforsamling. 9

10 26 Administrator Bestyrelsen indstiller administrator for generalforsamlingen, som efter dennes godkendelse sørger for det kontraktlige forhold mellem foreningen og administrator. Administrator ansættes og afskediges af bestyrelsen. Administrator skal været regnskabskyndig, pålidelig og kendt med grundejer-, parcel og havehusforhold. Administrator kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i foreningens bestyrelsesmøder. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i foreningens generalforsamlingsmøder. Administrator forestår foreningens regnskabsførelse samt udarbejder foreningens budget. Administrators honorar skal godkendes af foreningens generalforsamling. Administrator forestår opkrævning af kontingent, løbende bogføring m.v. under bestyrelsens og revisionens kontrol. Inden 14 dage efter afslutningen af hvert kvartal udsender administrator resultatet af sin ajourførte bogføring for det forgangne kvartal (resultat og balance) til bestyrelsens medlemmer og foreningens interne revisorer. Stk. 5 Administrator forelægger foreningens bestyrelse de af denne udarbejdede forslag til årsregnskab for det forløbne år og til budget for det kommende regnskabsår senest 1. marts. Stk. 6 Overskud eller underskud for et regnskabsår overføres til eller afskrives på foreningens administrationsfond eller reservefond. 27 Tegningsret Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Afhændelse, pantsætning eller erhvervelse af fast ejendom samt optagelse af lån udover sædvanlig kassekredit til den daglige drift, kan alene ske efter generalforsamlingens forudgående beslutning. 28 Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af generalforsamlingen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og revisor, jævnfør Revision Foreningens årsregnskab udarbejdes og revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle referater og kan af foreningens medlemmer, af bestyrelsen eller af administrator fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udøvelsen af sit hverv. Revisor fører en sædvanlig revisionsprotokol. Af revisionsprotokollen og revisors påtegning i årsrapporten skal det fremgå, om revisor finder foreningens, bestyrelsens og administrators 10

11 forretningsgang betryggende. Når revisionsprotokollen er udarbejdet, fremlægges protokollen på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen ved deres underskrifter bekræfter, at de har gjort sig bekendt med revisors protokollat. De af generalforsamlingen valgte interne revisorer skal kontrollere foreningens bilag og sikre, at udbetaling af foreningens midler sker i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutning. De interne revisorer udfører løbende deres arbejde ved modtagelse af administrators ajourførte bogføring, jævnfør 26 stk Opløsning I tilfælde af foreningens opløsning deles formue mellem de på beslutningstidspunktet værende medlemmer. Fordelingen foretages forholdsmæssigt baseret på den andel, der fremgår af medlemmernes andelsbevis, jævnfør 5 stk Udlejning Et medlem kan kun udleje sin parcel med bolig, såfremt bestyrelsens skriftlige tilladelse forinden er indhentet. Tilladelse kan kun meddeles for en periode af maksimalt to år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Af lejevilkårene skal det fremgå, at lejer er underlagt foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensregler. Lejere har ikke stemmeret. Bestyrelsens afslag på udlejning kan indbringes for generalforsamlingen, hvilket dog ikke berettiger til udlejning i perioden frem til generalforsamlingens afholdelse. 32 Lejehaver Foreningens lejehaver udlejes på individuelle lejekontrakter med særskilte vilkår. Brugere af foreningens lejehaver skal til enhver tid været underlagt foreningens gældende vedtægter og ordensregler. 33 Festudvalg og vandmåler-udvalg Den ordinære generalforsamling vælger et festudvalg. Såfremt det begæres af halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling, vælger generalforsamlingen tillige et vandmåler-udvalg. Til hvert udvalg vælges to til fem medlemmer. Valgbare til udvalgene er alene foreningens medlemmer. Festudvalgets formål er at arrangere mindst fem årlige fællesarrangementer for foreningens medlemmer i form af fastelavnsfest, en Sankt Hans-fest, en sommerfest og to juletræsfester, en for børn og en for ældre. Såfremt der i et givent år måtte været anledning til at afholde andre fællesarrangementer så som jubilæum, forestår festudvalget tillige sådanne arrangementer. Vandmåler-udvalgets formål er at kontrollere foreningens hovedvandmålere og de på foreningens ejendomme opsatte bi-vandmålere, samt foreningens vandregnskab. Stk. 5 Udvalgene refererer til bestyrelsen og skal i sit arbejde følge generalforsamlingens og bestyrelsens instrukser. 11

12 34 Havemand M/K Bestyrelsen ansætter og afskediger en havemand, hvis løn fastsættes af generalforsamlingen. Havemanden forestår blandt andet renholdelse og snerydning af foreningens arealer ud mod Kongelundsvej, af legepladsen og af fællespladsen. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en aftale imellem forening og foreningens havemand. Det skal af aftalen blandt andet fremgå, at foreningens havemand når som helst kan opsiges med tre måneders varsel til den første i en måned. Havemandens løn reguleres en gang årligt med den procentsats, der svarer til stigningen i årets gennemsnitlige prisindeks. 35 Vandmålere Vandforbruget aflæses og afregnes efter vandmåler alle andre vandudgifter går over fællesregnskabet. Bimålere i husene må ikke afmonteres uden bestyrelsens godkendelse. Det enkelte medlem har pligt til straks at meddele bestyrelsen, når en bimåler er i uorden. Bestyrelsen kan, hvis ovennævnte ikke overholdes, skønsmæssigt anslå parcellens vandforbrug. Udskiftning af bimålere skal ske ved et af bestyrelsen godkendt VVS-firma og med en af bestyrelsen godkendt bimåler. Såfremt den enkelte parcel ikke afleverer aflæsning af bimåleren til den af bestyrelsen fastsatte dato, fastsætter bestyrelsen et skønnet forbrug plus 20 procent. Når bestyrelsen skal skønne et vandbrug, skal der per person boende på parcellen anvendes det gennemsnitlige københavnske vandforbrug per voksen person. Hvis parcellens vandforbrug året før var større end gennemsnittet, anvendes det største forbrug. 36 Ordens- og vedligeholdelsesregler Det påhviler det enkelte medlem at optræde hensynsfuldt over for foreningens andre medlemmer og besøgende det være sig på foreningens fælles ejendom som på de enkelte parceller. Såfremt et medlem har besøg på sin parcel eller på fællesejendommen, påhviler det tillige det pågældende medlem at sikre, at de besøgende optræder hensynsfuldt under besøget. Ved iagttagelse af god ro og orden skal medlemmer og disses gæster blandt andet overholde foreningens til enhver tid gældende ordens- og vedligeholdelsesregler. I øvrigt skal medlemmerne og disses gæster overholde generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger og påtaler. Blandt andet med henblik på at sikre en fortsat overholdelse af Magistratens Udlodningstilladelse af 18. december 1968 påhviler det foreningens medlemmer at drage nøje omsorg for, at intet byggeri opføres forinden bestyrelsen og relevante offentlige myndigheder er orienteret herom, og har meddelt fornøden godkendelse. Det enkelte medlem er samtidig forpligtet til at sørge for, at såvel bebyggelser som have og hegn holdes i forsvarlig og vel vedligeholdt stand. Foreningens medlemmer skal blandt andet iagttage de vedligeholdelsesbestemmelser, med videre, der fremgår af foreningens ordensregler, samt i øvrigt overholde generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger og påtaler. 37 Forholdsregler ved ekspropriation Foreningen er uden indflydelse på offentlige myndigheders krav om ekspropriation. Såfremt foreningens bestyrelse modtager meddelelse om, at det offentlige ønsker at overtage foreningens område ved ekspropriation, påhviler det foreningens bestyrelse, i forening med administrator, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling samt at sørge for, at den nødvendige juridiske ekspertise er til stede ved generalforsamlingen. 12

13 Ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Nedenstående ordensregler skal iagttages af foreningens medlemmer Hegnslovens regler for Københavns Kommune er gældende for foreningen og skal iagttages af de enkelte medlemmer i forhold til den enkelte parcel Hegn og beplantninger skal vedligeholdes, således at højde og tæthed ikke virker generende på de omkringliggende parceller og veje Alle bebyggelser på den enkelte parcel skal indrettes og vedligeholdes på en sådan måde, at bygningerne ikke virker skræmmende på omgivelserne Bestyrelsen kan, med rimelig varsel, kræve adgang til den enkelte parcels bygninger og haveareal for besigtigelse Bestyrelsen kan med otte dages skriftlig varsel kræve, at der på en parcel skal nedlægges ledninger til vand, gas, elektricitet, telefon, kloak, drænrør eller lignende, og kan i denne forbindelse råde over parcellen i fornødent omfang Ethvert arbejde, der af foreningen ønskes foretaget på den enkelte parcel, skal gennemføres så hurtigt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til parcellens beboere. Medlemmer er ikke berettiget til at kræve erstatning eller afslag i kontingentet eller andre ydelser i anledningen af arbejdets størrelse, med mindre der udvises forsømmelighed ved dets udførelse Medlemmer er ansvarlige for al skade på egen parcels værende installationer af den i det foregående nævnte art, med mindre medlemmet kan godtgøre, at skaden ikke skyldes fejl begået af medlemmet eller medlemmer af hans/hendes husstand Vedligeholdelse af alle installationer på parcellen påhviler de enkelte medlemmer Opstår der tvivl derom (3.1.), kan der tilkaldes en syns- og skønsmand. 4 Hver parcel skal været forsynet med tydeligt navn, nummer og postadresse Det enkelte medlem skal renholde vejen/stien ud for sin egen parcel, herunder for ukrudt. Al beplantning skal holdes inden for parcellens skel Det er forbudt i længere perioder at have oplagret affald, byggeelementer, med mere. Endvidere påhviler det medlemmerne at renholde de inden for parcellens område værende dræn Såfremt medlemmer undlader at opfylde de ham/hende ved nærværende paragraf pålagte renholdelsespligter, kan bestyrelsen pålægge ham/hende at foretage den nødvendige renholdelse. Såfremt arbejdet ikke er udført inden bestyrelsens aftalte tidsfrist, er bestyrelsen berettiget til at lade arbejde udføre for medlemmets regning. 13

14 6 Det enkelte medlem er pligtig til at rydde sne ud for sin egen parcel, såfremt havemanden M/K er forhindret heri. 7 Løse hunde må ikke forefindes på foreningens veje og pladser Afbrænding af affald på foreningens område eller på den enkelte parcel må ikke finde sted. Endvidere må affald ikke henkastes på foreningens fællesarealer, ligesom affald herunder haveaffald ikke gennem længere tid må ligge opmagasineret på den enkelte parcel Byggematerialer, haveaffald og lignende må som udgangspunkt ikke henlægges på foreningens veje. Hvis dette er nødvendigt, skal det anførte fjernes snarest muligt. Det anførte skal endvidere markeres tydeligt, såfremt det ikke er fjernet inden mørkets frembrud. 9 Motorsav, græsslåmaskine og andre støjende redskaber må kun anvendes på søn- og helligdage mellem kl. 10:00 14:00, og på lørdage mellem kl. 9:00 16:00. På ugens øvrige hverdage må de anførte redskaber udelukkende anvendes mellem kl. 8:00 20: Al brug af skydevåben på foreningens fællesejendom eller på de enkelte parceller er forbudt. 11 Boldspil og anden støjende adfærd må ikke forekomme på foreningens fællesareal efter kl. 22: Det påhviler i øvrigt det enkelte medlem og enhver gæst at undlade enhver larmende og støjende adfærd, der kan været til gene for de omkringboende Der må endvidere ikke udøves håndværk, industri eller erhvervsvirksomhed indenfor foreningens område, såfremt dette er til gene for foreningens medlemmer, eller strider med foreningens regler På foreningens veje skal al kørende færdsel vige for gående færdsel Kørende færdsel på foreningens veje må ikke foregå med en hastighed over 10 km/t Al indkørsel og udkørsel til foreningen sker i henhold til den af generalforsamlingen vedtagne skiltning Parkering af motorkøretøjer på foreningens veje og stier er forbudt. Det er endvidere forbudt at parkere på foreningens øvrige fællesareal uden for de markerede parkeringsområder. 14

15 Foreningens parkeringsarealer er forbeholdt gæster i privatbiler. Parkering af firmabil er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning Bestyrelsen kan dog bestemme, at parkering af motorkøretøjer på udvalgte tidspunkter er forbudt på festpladsens markerede områder Ethvert medlem er forpligtet til at parkere sit eget motorkøretøj på sin egen parcel Foreningens fælleshus kan lejes af medlemmerne. Såfremt fælleshuset anvendes af en klub i Elmegården, er det vederlagsfrit. Den pågældende klub skal selv sørge for rengøringen af huset efter brug. Såfremt bestyreren skønner, at rengøringen ikke er udført tilfredsstillende, skal bestyreren forlange betaling for rengøringen. Eventuelt ødelagt service, inventar og andet erstattes i henhold til gældende udlejningsregler De der lejer og benytter fælleshuset, er forpligtet til selv at rydde op efter brug i henhold til udlejningsreglerne. Såfremt fælleshusets bestyrer skønner, at oprydningen ikke er udført tilfredsstillende, kan bestyreren forlange betaling for oprydning af den/de pågældende Såfremt der sker anvendelse af de ydelser, fælleshuset kan tilbyde, skal der altid betales i forhold til meddelt optælling/opgørelse Ved eventuel ødelæggelse af service, inventar og andet, skal den eller de, der står som lejer/ansvarlig for fælleshuset, erstatte det anførte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende udlejningsregler Der vil blive udstedt parkeringstilladelser til to biler i forbindelse med udlejning af fælleshuset. Bilerne skal stå foran skiltet parkering forbeholdt fælleshusets gæster. 16 Enhver klage over manglende overholdelse af nærværende ordensregler skal udfærdiges skriftligt og lægges i bestyrelsens postkasse ved kontoret i fælleshuset. Bestyrelsen er underlagt at behandle enhver klage med tavshedspligt over for de øvrige beboere. 17 Ved overtrædelse af foreningens ordensregler træder de i foreningens vedtægter 14 stk 1 og 2 nævnte forholdsregler i kraft

16 VEJLEDNING OG GODE RÅD Du kan læse fakta om Elmegården, samt andre praktiske råd og vejledninger fra bestyrelsen på hjemmesiden: For eksempel en tekst om 'Salg eller overdragelse af andel'. Og pjecen Når du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om. På hjemmesiden kan du også finde links til lokalplanen for Elmegården. Lokalplanen Andre nyttige links: Center for Byggeris hjemmeside Gode råd når du skal bygge Pjece fra Center for Byggeri med information om ansøgning, tilladelser, tegninger og mulighed for rådgivning indtast søgeord "Når du vil bygge" i gåseøjne Formularer: Byggetilladelse og anmeldelse Bygningsreglementet Elektronisk udgave af Elmegårdens vedtægter og ordensregler 26. juni

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere