KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus."

Transkript

1

2 Århs Kommnes Biblioteker, marts 2001 ISBN Undersøgelsen er finansieret af: Biblioteksstyrelsen, Indenrigsministeriet, Århs Kommnes Biblioteker og Statsbiblioteket Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århs Kommnes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århs C. Tlf Webdgave: 2 Tryk: LindeTryk, Layot & fotos: Søren Holm

3 Indledning Formålet med ndersøgelsen er at belyse bibliotekernes rolle i de etniske minoriteters møde med det danske samfnd, hvordan minoriteterne anvender bibliotekerne og hvilken betydning bibliotekerne har i integrationsprocessen. Undersøgelsen omfatter kn brgere. Ideelt set sklle ndersøgelsen også have omfattet ikke-brgerne, men det det viste sig mligt inden for projektets rammer. Undersøgelsen skal gøre det mligt for bibliotekerne at optimere tilbdet til flygtninge og indvandrere på grndlag af en mere pålidelig viden om brgernes ønsker og behov. Rapporten vil derfor indeholde forslag til nye initiativer og prioriteringer i forhold til brgergrppen. Vi håber at rapporten kan være et redskab for bibliotekerne, når de skal prioritere deres service over for flygtninge og indvandrere, og at rapporten vil bidrage til at styrke bibliotekernes rolle i integrationsprocessen INDHOLD Konklsioner 4 Anbefalinger 6 Metoder 7 Beskrivelse af bibliotekerne 8 De etniske minoriteters brg og vrdering af... Bibliotekernes generelle tilbd 12 Materialerne 14 Faciliteterne 16 PUBLICERING Undersøgelsens resltater pbliceres i tre dele. Dette er den korte opsmmering af ndersøgelsens hovedresltater. Derdover en hovedrapport og en bilagsdel. De enkelte dele af rapporten fås ved henvendelse til Århs Kommnes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århs C. tlf , Hele rapporten kan desden læses og printes fra internetadressen: ARBEJDSGRUPPEN Arbejdsgrppen bag ndersøgelsen: Lisbeth Christensen, Ågot Berger, Lone Hedelnd og Søren Holm, Århs Kommnes Biblioteker. Anne Laridsen, Odense Centralbibliotek Lone Knakkergaard, Benedikte Kragh-Schwarz, Kirsten Christensen og Harald von Hielmcrone, Statsbiblioteket. Rbina Afzal, Biblioteksstyrelsen Statistisk ndersøgelse af dlånet af Indvandrerbibliotekets depoter 18 Konklsioner: Biblioteket som brobygger 21 3

4 Sammenfatning af ndersøgelsens resltater Konklsioner Biblioteket som brobygger Andelen af lånere af anden etnisk herkomst end dansk svarer nogenlnde til deres andel af befolkningen i Odense og Århs Kommne. Biblioteksbrgerne fra de etniske minoriteter benytter biblioteket væsentligt hyppigere end befolkningen som helhed. De etniske minoriteters benyttelse af biblioteket spreder sig forholdsvis ligeligt over alle bibliotekets tilbd, hvorimod de øvrige brgere hovedsageligt kommer for at låne materialer. For ældre brgere har biblioteket en særlig vigtig fnktion som mødested og værested. Det er stedet hvor de møder ligestillede og læser denlandske aviser og blade, men det er også stedet hvor de møder et meget omfattende tilbd af dansksprogede kltrprodkter, og bl.a. læser danske aviser. Biblioteket angives at betyde meget med hensyn til gode oplevelser (48%), at lære dansk (44%) og din ddannelse (40%). En mindre andel (ca. 30%) angiver at biblioteket har betydet meget mht. viden om det danske samfnd. Børn og nge brger fortrinsvis dansksprogede materialer. De identificerer sig tydeligvis i de nge år i højere grad med deres aldersgrppe frem for ved deres etniske tilhørsforhold. Mange forældre er bekymrede for deres børns fremtid i Danmark. De mener at deres børn befinder sig i et kltrelt tomrm, og at de tildels afskriver deres kltrelle baggrnd. Derfor ser de gerne at bibliotekerne nderstøtter initiativer, som ansporer til at børnene opfatter det som legitimt at søge egne rødder. Bevidstheden om etnisk tilhørsforhold synes voksende i løbet af pberteten, hvor de nge begynder at interessere sig for materialer om deres baggrnd. Internettets forskellige fnktioner ( og chat) benyttes bl.a. til at skabe kontakt til ligestillede og familie. For pigerne er biblioteket et frirm, et legitimt opholdssted den for familien. Mange børn og nge med minoritetsbaggrnd kommer dagligt eller næsten dagligt på bibliotekerne og dvikler derfor et tæt forhold til personalet. På godt og ondt har personalet flere steder fået nærmest socialpædagogiske opgaver. 4

5 Bibliotekerne og IT tilbdet De etniske minoriteter benytter Internet markant mere end brgerne som helhed. Internet benyttes af de voksne og ældre brgere primært til , til målrettet kommnikation og i mindre grad til informationssøgning. Interessen for at brge Internet til informationssøgning aftager med alderen. De nge benytter Internet til såvel målrettet som diffs kommnikation, til kontakt med ligestillede samt til informationssøgning og nderholdning. Skriftkltren på Internettet bevirker at de nges benyttelse af Internet nderstøtter indlæring af både dansk og engelsk. Bibliotekets materialer Der er en gennemgående tilfredshed med bibliotekernes generelle tilbd. Der er en markant mindre grad af tilfredshed med materialer på modersmål. Kritikken går hovedsagelig d på at samlingerne er for små og for gamle. De etniske minoriteter låner gennemsnitligt mindre end etniske danske. Der er dog store variationer grpperne imellem. Cirklationstallet for dlån af materialer på modersmål dsendt i depot fra Indvandrerbiblioteket i en 6 mdrs. periode, var for samtlige materialetyper 1,0, svarende til 2,0 på årsbasis. Den gennemsnitlige cirklation for samtlige materialetyper i folkebibliotekerne i 1999 var 2,3. Det er især voksne, der låner bøger på modersmål. Cirklationen af bøger for voksne på modersmål, dsendt i depot fra Indvandrerbiblioteket i en 6 mdrs. periode, var 1,14 svarende til 2,28 på årsbasis. Cirklationstallet for dlån af bøger for voksne i folkebibliotekerne i 1999 var 1,8. Udlånet af msik på modersmål til voksne er i gennemsnit 2,9 dlån pr. dsendt enhed, svarende til 5,8 på årsbasis. For folkebibliotekerne som helhed var cirklationen af msik til voksne 4,5 i Børn låner kn i ringe grad bøger på modersmål. Det gælder også børnebøger og msik for børn dsendt i depot fra Indvandrerbiblioteket. Det er især forældrene som efterlyser materialer til børn, og som låner småbørnsbøger. Fagbøger på modersmål dlånes væsentligt mere end forventet. De tegner sig for ca. halvdelen af depotdlånene, men dgør normalt kn 30% af et depot. Kendetegnende for de fagbøger der dlånes mest, er at behandlingen af emnerne er indlejret i oprindelseslandenes kltrelle kontekst. De kan ikke erstattes af danske fagbøger om de samme emner. Der har dog vist sig særlig interesse for litteratr om vestlig børneopdragelse oversat til indvandrersprog. Konklsionen på baggrnd af disse iagttagelser er at når de etniske minoriteter låner mindre end befolkningen i øvrigt, skyldes det efter alt at dømme at der for voksne er markant færre materialer på modersmål til rådighed. Når tilbdet til voksne er der, f.eks. i form af depoter fra Indvandrerbiblioteket, bliver det også benyttet i nogenlnde samme omfang som bibliotekernes øvrige materialer. 5

6 Sammenfatning af ndersøgelsens resltater Anbefalinger Materialesamlingerne De fremmedsprogede materialesamlinger er selv i store kommner forholdsvis små. Undersøgelsen viser at større kommner med forholdsvis store minoritetsgrpper nok i højere grad end det hidtil har været tilfældet, bør opbygge egne, større materialesamlinger. Mindre kommner eller kommner, hvor de forskellige etniske grpper er forholdsvis små, kan ikke meningsfldt opbygge materialesamlinger, men må forlade sig på Indvandrerbibliotekets tilbd om depotlån. På alle biblioteker bør man desden tilbyde et alsidigt dbd af aviser og tidsskrifter. Anskaffelser af fagbøger bør generelt opprioriteres. Msik og videofilm er meget eftersprgte, og der bør arbejdes for at forøge tilbdet, centralt og lokalt. Anskaffelser af børnebøger til større børn kan nedprioriteres. Derimod bør småbørnsbøger og videoer anskaffes i et tilstrækkeligt omfang til at dække efterspørgslen. Det må også anbefales at der sker en videredvikling af det anvendte dlånsstatistikprogram, således at Indvandrerbiblioteket på en enkel måde kan måle benyttelsen af de dlånte materialer. Bibliotekerne er tilbageholdende med at opbygge samlinger som alligevel forholdsvis hrtigt bliver dlæst. Mligheden for at bytte samlinger - gerne med Indvandrerbiblioteket som mellemled - bør overvejes. Samfndsinformation Samfndsinformationen bør komme mere frem i lyset. Bibliotekernes indsats bør forbedres. FINFO (www.finfo.dk) tilsigter at tilvejebringe et tidssvarende tilbd via Internet. Fordsætningen for at det får effekt i kommnerne, er at de lokale biblioteker tilsltter sig systemet og lægger information ind. Kn når de oplever at der er noget at komme efter, benytter voksne brgere informationssystemer. Det er tilfældet for FINFO s samling af globale links, der er meget brgt af etniske minoriteter til at skaffe sig information om dviklingen i deres hjemlande. Her er et anknytningspnkt som bibliotekerne kan dnytte ved at indlægge information (helst oversat) om lokale forhold. Internet I de nges IT-attraktion ligger der et potentiale som kan bane vej for anden kvalificering. Bibliotekerne bør derfor give fld adgang til Internet, hernder chat og mail, der dels dfylder en vigtig social fnktion, dels nderstøtter de nges sprogkndskaber, især mht. dansk og engelsk. Information Man må møde brgeren hvor brgeren er. F.eks. i indvandrerradio og indvandrer-tv, i indvandrerforeninger og i moskeen. Der er behov for en øget informationsindsats med oversat information. Uro Der er behov for kompetencedvikling af personalet, således at det bliver bedre rstet til kltrmødet og bedre kan håndtere roproblemerne. 6

7 Metode for ndersøgelsens gennemførelse Begrebsanvendelse Det er grppen, borgere af denlandsk herkomst fra mindre dviklede lande, som er genstand for bibliotekernes betjening af brgere med minoritetsbaggrnd, og som vi her har ønsket at ndersøge. I denne ndersøgelse vil vi anvende begrebet etniske minoriteter som fællesbetegnelse, men også anvende andre betegnelser, der har vndet indpas i dagligsproget når det er natrligt. Undersøgelsens elementer I denne ndersøgelse om de etniske minoriteters biblioteksanvendelse i Danmark har vi ønsket at kortlægge: hvordan minoriteterne brger biblioteket hvad de brger bibliotekerne til hvor tilfredse de er med tilbdet hvilke forslag til ændringer i bibliotekernes praksis de vil anbefale. Vi er gået d fra at den bedste måde at gennemføre denne brgerndersøgelse på, bestod i en kombination af kvalitative og kvantitative ndersøgelsesmetoder. Derfor har vi ønsket at spplere de kvantitative ndersøgelser (statistik over dlånsdata og spørgeskemandersøgelser) med en række foksgrppeinterviews. Foksgrpper Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 1999 og foråret Den omfatter interviews med 15 grpper, i alt 50 personer fordelt på følgende grpperinger: Arabere, somaliere og tyrkere i Århs og Odense, ældre arabere i Århs, bosniere i Odense, iranere i Århs, pakistanere i Odense, vietnamesere i Århs, nge piger i Århs, nge IT-piger i Århs, nge drenge i Odense og nge i Rising ved Odense. Spørgeskemandersøgelse Undersøgelsen gennemførtes i foråret 2000 og omfatter 322 svarpersoner fra etniske minoriteter fordelt på biblioteker i Århs: Hovedbiblioteket (90), bibliotekerne i Gellerp (54) og Hasle (50) og i Odense: Centralbiblioteket (72), Rising Bibliotek (7) og Vollsmose Bibliotek (49). Resltaterne er i relevante sammenhænge sammenholdt med generelle brgerndersøgelser i Århs gennemført i november 1999 blandt 1100 brgere. 7

8 Beskrivelse af bibliotekerne De biblioteker der indgår i ndersøgelsen, er Odense Centralbibliotek og Århs Kommnes Biblioteker samt Indvandrerbiblioteket. Her følger en kort beskrivelse af disse biblioteker og deres målsætning for arbejdet i forhold til etniske minoriteter. Signalement af bibliotekerne i Odense og Århs 8 Nøgletal Odense Århs Befolkning Filialer 9 20 Bestand af bøger Udlån af bøger Cirklation af bøger 2,5 3,2 Udgifter pr. indb Udgifter pr. indb. til materialer 52,49 65,79 Et hrtigt overblik over biblioteksvirksomheden i Odense og Århs får man ved at se på nøgletallene, således som de fremgår af Biblioteksstatistikkens senest tilgængelige tal fra Målsætning for betjening af etniske minoriteter Målformleringer for Århs Kommnes Biblioteker vedtages i Byrådet hvert år i forbindelse med bdgetvedtagelsen. Biblioteksområdet er et af kommnens 10 politiske indsatsområder på flygtninge- og indvandrerområdet. Det er bl.a. en målsætning at Borgere med denlandsk herkomst skal dgøre samme forholdsmæssige andel af de registrerede lånere som den samlede befolkning. Odense Centralbibliotek tager i sin målsætning dgangspnkt i bl.a. biblioteksloven: Biblioteksloven bygger på ånden i Unesco s biblioteksmanifest, som henviser til at alle borgere skal have fri og lige adgang til information, viden og kltrel oplevelse. Materialevalgspolitikken går d på at der skal anskaffes fag- og skønlitteratr svarende til den aktelle sammensætning af indvandrergrpper i kommnen og på Fyn i øvrigt. Politikken i Århs er formleret i operationelle termer på baggrnd af en politisk vedtagelse i Byrådet. Biblioteksafdelingerne darbejder virksomhedsplaner med kvantificerbare mål, som afregnes i årlige sektorregnskaber. I Odense har man holdt sig til mere almene formleringer og endn ikke dformet virksomhedsplaner med kvantificerbare mål. Man er dog ved at darbejde en egentlig politik på området. Som det fremgår, er der allerede taget tilløb til det i materialevalgspolitikken. Benyttelse af samlingerne Århs måler årligt på antallet af registrerede brgere af denlandsk herkomst samt dlånet af materialer til disse brgere. Ligeledes måles samlingernes benyttelse og cirklation. Formålet med indsamling af disse data er at vrdere resltatet af indsatsen i forhold til ressorceforbrget.

9 Information om tilbdet Både Århs og Odense informerer skriftligt via de traditionelle kanaler som bibliotekerne benytter sig af i deres PRvirksomhed. Begge steder satser man på den elektroniske informationsformidling via Informationsmaterialet er primært på dansk. Hverken Århs eller Odense benytter sig af kontakt til de religiøse foreninger eller mødesteder i informationsarbejdet. Tosprogede medarbejdere Både i Århs og i Odense satses der på kompetencedvikling af personalet. I Århs har der været afholdt halvdagskrser og temamøder for det personale som er involveret i betjeningen af etniske minoriteter. I Odense har der været afholdt en konference for bibliotekspersonale på Fyn om betjening af flygtninge og indvandrere. Formålet var opbygning af viden blandt de ansatte, der skal knne give en kvalificeret betjening af brgerne. Samlingernes størrelse Bøger voksne Bøger børn Msikcd voksne Odense Århs Odense Århs Odense Århs Arabisk Vietnam Pers./iransk Tyrkisk Bos/kr/serb Urd Polsk Krdisk Rssisk Kinesisk

10 Beskrivelse af bibliotekerne Indvandrerbiblioteket Indvandrerbiblioteket er en sektion i Statsbiblioteket og er en fælles overbygning for folkebibliotekernes betjening af de etniske minoriteter. Indvandrerbiblioteket har ca materialeenheder på omkring 50 forskellige sprog. Egentlige samlinger haves på 30 sprog. De største samlinger er bøger på tyrkisk (ca ), arabisk (ca ) og bosnisk/kroatisk/serbisk (ca ). Tilvæksten i år 2000 var i alt på ca enheder (bøger for voksne og børn, msik og et mindre antal videoer for voksne og børn). Indvandrerbiblioteket er ikke åbent for pblikm. Alle dlån sker via det lokale folkebibliotek. Hvis det lokale bibliotek ikke har det man ønsker, sender de bestillingen til Indvandrerbiblioteket eller til et andet bibliotek. Folkebiblioteker, sprogcentre, folkeskoler og flygtningecentre kan bestille depoter i 3-6 måneder til brgerne. For at knne orientere sig i Indvandrerbibliotekets beholdning af bøger, msik, video og lydbøger kan der bestilles kataloger fra Indvandrerbiblioteket. Katalogerne dsendes til alle folkebiblioteker og til en række instittioner og organisationer inden for minoritetsområdet. I de fleste kataloger bliver bøgerne beskrevet på det sprog de er skrevet på, f.eks. arabisk med arabisk skrift. Indvandrerbibliotekets og folkebibliotekernes opgaver har traditionelt været delt. Folkebibliotekernes opgave er primært at dække behovet for nyheds- og aktalitetsprægede materialer (aviser og tidsskrifter), integrationsrelevante materialer (f.eks. sprogkrser) samt meget benyttede håndbøger og aktalitetsprægede fagbøger. Indvandrerbiblioteket skal primært dække behovet for oplevelsesorienterede materialer, hmanistisk og samfndsrelateret faglitteratr samt håndbøger i praktiske fag og lydbøger. Større folkebiblioteker med mange indvandrerbrgere fordsættes dog at have egne samlinger af bogligt materiale, afpasset efter behovet på stedet. Tilvæksten i år 2000 fordelte sig således på de største sprog 10 Indvandrerbibliotekets største samlinger fordeler sig således Sprog Enheder albansk arabisk bos/kro/ser krdisk persisk tamil tyrkisk rd vietnamesisk Sprog antal titler albansk arabisk bos/kro/ser kinesisk krdisk persisk rssisk somali tamil thai tyrkisk rd vietnamesisk

11 Statistisk øjebliksbillede af biblioteksbenyttelsen i Århs og Odense Undersøgelsen omfatter en statistik over registrerede brgere i Århs Kommnes Biblioteker og Odense Centralbibliotek. Det vil sige personer som har et lånerkort til biblioteket. De to biblioteker har pr. 1. oktober 1999 foretaget et dtræk fra deres respektive lånerregistre. Det omfatter alle lånere og giver oplysninger om antal hjemlånte materialer den pågældende dag. Disse data er efterfølgende blevet beriget med data fra folkeregistret mht. alder, køn, herkomst, lokalområde m.v. Sammenfattende kan man sige at dette statistiske øjebliksbillede viser at andelen af lånere blandt grppen af anden etnisk herkomst end dansk svarer nogenlnde til andelen af lånere blandt befolkningen som helhed kvinder og børn er i nogen grad nderrepræsenteret sammenlignet med lånere med dansk baggrnd der er stor variation i brgen af bibliotekerne når man ser på de forskellige herkomstlande. Personer fra Iran, Vietnam og Chile ligger ret højt placeret mht. andel af lånerkort, mens især arabisktalende grpper (palæstinensere, libanesere og irakere) i mindre omfang har lånerkort. lånere fra etniske minoriteter hjemlåner i gennemsnit mindre end befolkningen generelt. 11

12 12 De etniske minoriteters brg og vrdering af bibliotekernes generelle tilbd I dette kapitel koncentreres beskrivelsen af ndersøgelsens centrale spørgsmål: hvordan de etniske minoriteter brger biblioteket hvad de brger bibliotekerne til hvor tilfredse de er med tilbdet samt hvilke forslag til ændringer i bibliotekernes praksis de anbefaler Hvilke erfaringer har de interviewede med biblioteker i deres hjemlande? De fleste interviewpersoner er kommet til Danmark som nge eller voksne og var for manges vedkommende ikke biblioteksbrgere i hjemlandet. I mange af de lande som interviewpersonerne kommer fra, beskrives et begrænset bibliotekstilbd, som er knyttet til skoler eller niversiteter, og tilbdet er som regel begrænset til bøger. Flere af de interviewede omtaler at man kan benytte andre mligheder for billigt at få adgang til bøger, f.eks. fra antikvariater, bogmesser eller steder for dlejning af bøger. Hvor hyppigt benyttes bibliotekerne? De adsprgte benytter biblioteket markant mere end brgerne som helhed. For alle aldersgrpper gælder at de fleste kommer enten alle dage eller 1-2 dage om gen. En særlig intensiv benyttelse finder vi hos de nge nder 18. Det er også markant at de ældre over 60 enten benytter biblioteket mindst én gang om gen eller mere eller slet ikke. Dette knne tyde på at bibliotekets fnktion som møde- eller værested samt ønsket om at læse den daglige avis er særlig dtalt for denne grppe. 84% af de adsprgte nge fra de etniske minoriteter benytter biblioteket mindst 2 gange gentlig, heraf kommer 19% hver dag. Den helt store ændring i børn og nges biblioteksbrg i de sidste år er kommet med bibliotekernes Internettilbd. I en årrække var der i bibliotekerne bekymring for at de nge sklle fravælge bibliotekerne. Det modsatte har vist sig at være tilfældet. De kommer dog ikke for at låne bøger, men primært for at anvende pc-tilbdet. Hvad brger etniske minoriteter bibliotekerne til? De etniske minoriteters biblioteksanvendelse adskiller sig fra det generelle danske benyttelsesmønster ved at være mere varieret. Ved at sammenligne med en større brgerndersøgelse for Århs Kommnes Biblioteker kan man konstatere at medens befolkningen som helhed fortrinsvis benytter biblioteket til at låne skøn- og faglitteratr samt msik og i mindre grad benytter bibliotekets øvrige tilbd, er de etniske minoriteters brg af biblioteket mere jævnt fordelt. De søger information, inspiration, nderholdning samt bøger til støtte i ddannelsessitationen. Andre kommer for at brge Internet, læse aviser eller stdere. Spørgeskemandersøgelsen, de dsagn som knytter sig hertil, og interviewene tegner det samme billede. Særlig markant er benyttelsen af Internet. 65% af de adsprgte siger at de brger Internet på biblioteket mod 19% blandt brgere som helhed (jvnf. brgerndersøgelse ved Århs Kommnes Biblioteker blandt 1100 brgere i 1999).

13 Hvordan vrderes bibliotekerne? Blandt de interviewede er der generelt stor tilfredshed med bibliotekerne. Sammenlignet med de erfaringer brgerne har med biblioteker i deres hjemlande, fremhæver de adsprgte at danske biblioteker er mere moderne, har mere plads, og at der også kan lånes msik og video, ligesom mligheden for at anvende Internet på biblioteket nderstreges. Flere fremhæver vigtigheden af gratisprincippet. Mellem 40 og 48% oplyser, at biblioteket betyder meget med hensyn til gode oplevelser, at lære dansk og din ddannelse. Det kan virke overraskende at biblioteket tilsyneladende betyder mindre når det gælder at formidle viden om det danske samfnd. Dog angiver lige ved 1/3 af de adsprgte at biblioteket har betydet meget mht. viden om det danske samfnd. Derimod kan det ikke overraske at biblioteket ikke spiller nogen nævneværdig rolle når det gælder at få job. Vrdering af bibliotekets generelle tilbd Med bibliotekernes generelle tilbd menes de tilbd der ikke er specielt målrettet mod særlige brgergrpper. Materialer på dansk og andre vesteropæiske sprog anses for omfattet af de generelle tilbd. I denne ndersøgelse har vi kn inddraget materialer på dansk og engelsk. Der er overvejende tilfredshed med bibliotekernes generelle tilbd. Dog efterspørges flere videofilm for børn og voksne, flere eksemplarer af nyere msik og bedre sprogkrser. 13

14 14 De etniske minoriteters brg og vrdering af materialerne Bibliotekets betydning for sprogindlæring Af de adsprgte angiver 44% at biblioteket har betydet meget for deres indlæring af dansk. Der er stort rn på bibliotekernes sprogkrser i dansk. Mange anvender bibliotekets tilbd, mens de venter på en plads i sprogskolen. Man møder tit på bibliotekerne herboende af fremmed herkomst som kommer med familiemedlemmer, venner eller kærester - som er nyankomne til Danmark, og som søger sprogkrser på kassettebånd til selvstdier. I overensstemmelse hermed er det da også i grppen af forholdsvis nyankomne, at vi finder en mere dtalt tilfredshed med sprogkrserne. De materialer som synes at have størst betydning er bog & bånd. Specielt i børnebibliotekerne er der et stort tilbd som er prodceret for danske børn med læsehandicap. Erfaringsvis har disse materialer også stor betydning for dlændinges danskindlæring. Flere af de interviewede peger på at de ikke snakker med danskere den for sprogskolen. De nge er primært sammen med andre dlændinge, og begge dele svækker deres danskindlæring. De nge anfører at deres Internetbrg styrker sprogindlæringen både i dansk og engelsk. Det lader til at deltagelse i chat-rooms har betydning for børn og nges sprogindlæring - både på engelsk og dansk. Her er skriftkltren nødvendig, og det giver dårlig stats hvis ens sprog er for ringe. Flere af respondenterne er inde på at det som foregår omkring Internet på biblioteket, både i det virtelle og fysiske rm, gør at deres danskindlæring bliver bedre. Materialer på modersmål Tilbd om materialer på minoriteternes egne sprog blev indført i Danmark i forbindelse med gæstearbejdernes ankomst i 70 erne. Bibliotekstilbd på indvandreres oprindelige modersmål er også kendt bl.a. på biblioteker i USA, Canada, Storbritannien, Sverige, Norge og Holland. I Eropa er der forskellig praksis, afhængig af landenes politik og strategi. I nogle lande, som f.eks. Frankrig og Tyskland, er det en lokal besltning og dermed stor variation i tilbdet af fremmedsproget litteratr. Benyttelsen af boglige materialer på modersmål hænger natrligt nok sammen med at man kan læse sproget. 82% af de adsprgte oplyste at de både knne læse og skrive deres modersmål. Selv når man ser isoleret på grppen af nge nder 18 år og 2. generations flygtninge/indvandrere, dgjorde andelen af dem der angav at knne læse modersmålet 77%. Denne oplysning relativeres dog i nogen grad af forældrenes dtalte bekymring for børnenes sprogkndskaber (se nedenfor). Den anden afgørende faktor for benyttelsen af materialer på modersmål er at de faktisk forefindes. I Århs og Odense dgør bestanden af bøger for voksne på indvandrersprog henholdsvis bd. og bd. fordelt over 10 sprog. I perioder sppleres denne bestand med depoter fra Indvandrerbiblioteket. De forskellige dele af spørgeskemandersøgelsen viser at efterspørgselen efter materialer (bøger, msik, tidsskrifter og aviser) afspejler alderstrinnet. Voksne søger materialer hvor de kan opretholde og videredvikle kendskabet til deres hjemlands historie, kltr og aktelle dvikling - mens de nge i højere grad efterspørger det samme som etniske danskere i samme aldersgrppe søger. Materialer på modersmål benyttes således især af voksne lånere over 27 år.

15 Foksgrpperne efterspørger et forbedret tilbd af materialer på modersmål. Det er gennemgående at de interviewede peger på at et godt tilbd på modersmålet har en stor betydning, dels for de nyankomne, dels for børn og nges kendskab til deres kltrelle baggrnd og sprog. Stadig flere begynder at se på deres tosprogethed som noget der kan få nytteværdi. Det at blive god til sit hjemlands sprog knne være en fordel fordi det knne øge jobmligheder og handelsforbindelser. Man ønsker også at læse litteratren på originalsproget i stedet for i oversat form. Andre nderstreger at bibliotekernes materialetilbd på modersmålet har stor betydning for børnenes identitetsdannelse. Mange af de interviewede omtaler at deres børn ikke har interesseret sig for deres baggrnd som små. I folkeskolen orienterer børnene sig mod det danske; de har danske venner, hører den samme msik og har de samme interesser som deres danske jævnaldrende. Skellet synes at opstå i pberteten. Nogle af de nge interviewede siger at de på dette tidspnkt begyndte at søge information om deres kltrelle baggrnd. Flere af de interviewede angiver at de ikke er gode til deres modersmål. Specielt anfører en tyrkisk respondent at det tyrkisk der tales af tyrkere i Danmark, er forældet. Flere af foksgrpperne dtrykker ønske om at have større indflydelse på indkøbet af bøger og msik. Når én sproggrppes materialesamling har et fint omfang i nivea og bredde, ønsker de øvrige minoritetsgrpper natrligt nok et tilsvarende nivea i tilbdet til dem på trods af at deres antal i kommnen kan være betydeligt mindre. Børnenes brg af materialer på modersmål Flere af forældrene som blev interviewet, siger at børnene ikke dviser så stor interesse for materialer på deres modersmål. De dtrykker bekymring for at deres børn skal lægge afstand til deres egen kltrelle baggrnd. Derfor ser de gerne at bibliotekerne nderstøtter initiativer som ansporer til at børnene opfatter det som legitimt at søge egne rødder. Når børnene i meget lille omfang efterspørger materialer på modersmålet, er det formentlig fordi mange af børnene kn kan deres modersmål mndtligt, fordi det tales i hjemmet. Mange børn kan hverken læse eller skrive modersmålet. Det ser d som om det er et generelt træk at børnene orienterer sig i retning af det som giver dem fælles identitet med deres danske jævnaldrende. De fokserer ikke på at de har en anden herkomst. Vrdering af tilbdet af materialer på modersmål Brgerne er ikke blevet bedt om at prioritere i deres ønsker til forbedringer. Det fremgår at der er tilfredshed med at biblioteket ikke har nok nye materialer på modersmål; det gælder bøger, msik, aviser/tidsskrifter, video etc. Man ønsker generelt mere nyt af det hele. Heri adskiller ønskerne sig ikke fra danske biblioteksbrgeres ønsker. Men ønskerne stilles i relief af at bibliotekerns samlinger af materialer på de relevante sprog dgør en forsvindende andel af bibliotekernes materialebestand, og at Indvandrerbibliotekets dsendte depoter ikke afgørende kan ændre dette forhold. Problemerne forbndet med at betjene flygtninge fra borgerkrigshærgede områder belyses af den kritik der blev fremført i den bosniske grppe, om brgen af betegnelsen serbokoatisk for deres sprog. Hvad der for en denforstående kan opfattes som et vigtigt spørgsmål, kan vise sig at have stor symbolsk betydning. Det er også i denne grppe man primært kritiserer materialerne for at være forkerte nemlig hvis de kommer fra Serbien eller Kroatien. Flere foksgrpper opfordrer bibliotekerne til at intensivere informationsarbejdet. Det er åbenbart en generel opfattelse at bibliotekerne ikke i tilstrækkelig grad informerer effektivt om tilbdet til de relevante modtagere. Der peges på at indvandrerradioer og moskéerne er effektive informationskanaler. 15

16 16 De etniske minoriteters brg og vrdering af faciliteterne Biblioteket som værested De forskellige dele af ndersøgelsen viser at etniske minoriteter brger biblioteket ofte og i stort omfang som et værested; et sted hvor man møder venner, går på Internettet, tilbringer lang tid på avislæsesalen, eller som et sted hvor man kan stdere. Det giver sig også dslag i at besøgsfrekvensen er markant hyppigere end blandt andre biblioteksbrgere. Af de 56 kommentarer som fremkommer i spørgeskemaerne på spørgsmål om åbningstiden, er der en tydelig tendens: åbningstiden ønsket dvidet, både den daglige og i weekenden. Ikke desto mindre er 31% nogenlnde tilfredse og 44% meget tilfredse med åbningstiderne. Også i foksgrpperne fremkommer ønsket om dvidede åbningstider, specielt i vinterhalvåret. I foksgrpperne nderstreger de interviewede bibliotekets fnktion som værested. I avislæsesalen på biblioteker i indvandrertætte kvarterer kan man registrere at der næsten middelbart efter åbningstid kommer mange brgere fra etniske minoriteter. Her må også arbejdsløshedsprocenten blandt etniske minoriteter formodes at spille ind. Ønsket om dvidet åbningstid er logisk når man tager dgangspnkt i at en vigtig brg af biblioteket netop er værestedsfnktionen. På Centralbiblioteket i Odense er der god plads og mange siddegrpper mellem reolerne. Måske fordi forholdene indbyder til det, ses her flere grpper af ældre tyrkere og arabisktalende mænd, som mødes, snakker og læser aviser, end man ser på Hovedbiblioteket i Århs. Der er en meget forskelligartet brg af bibliotekerne, og det afspejler sig i at der er mange ønsker til hvilke faciliteter bibliotekerne skal stille til rådighed. Nogle eksempler der nævnes er klippeværksted i børnebiblioteket, stdierm, hemmelige rm, steder hvor man kan mødes med vennerne, tv-rm, bederm m.m. Baggrnden for at bibliotekerne er poplære som væresteder for de etniske minoriteter kan være at de tilbyder noget af det miljø der findes i det åbne rm, i gademiljøerne, på tehse og cafeer i de etniske minoriteters hjemlande. Et åbent og forpligtende miljø, som er gratis at færdes i. Ud over bibliotekerne er også indkøbscentre, klbber og moskeer flittigt brgte mødesteder for etniske minoriteter specielt den mandlige del. Værested og roproblemer Bibliotekerne har i de sidste år fået mange Internetpc er. Det har gjort biblioteket mere attraktivt for de etniske minoriteter, og især er der sket en stigning i de nges biblioteksbrg. Det er tydeligt for både personale og brgere at sammensætningen af bibliotekernes brgere har ændret sig markant de seneste år. Som følge af at mange nge fra minoritetsgrpperne benytter biblioteket som et slags alternativt fritidshjem, opstår der på mange biblioteker konflikter på grnd af støjende adfærd. Der er to modsatrettede tendenser: adfærd der støjer og ønske om mere ro. Nogle søger et mødested, aktiviteter og gang i den i ngdomsgrpperne ved Internetpc erne. Andre peger på biblioteket som et sted hvor de kan få ro til stdier fordi de måske bor i hjem med store familier med mange hjemmeboende og hjemmegående og deraf følgende højt støjnivea. Mange af de interviewede kom opfordret ind på problemet med ro, støjnivea osv. Både brgerne og personalet er meget optaget af problemerne. I næste afsnit beskrives personalet holdninger i Gellerp, Hasle og Hovedbibliotekets børneafdeling i Århs. For de seks biblioteker vi har ndersøgt, sætter de lokalemæssige forhold i sig selv store begrænsninger, og behovet for indretning af stilleområder er svært at indfri i de eksisterende lokaler. Selv om man betragter biblioteket som et mødested hvor man kan møde venner, betyder det ikke at man møder nogle man ikke kender. Flere dtrykker frstration over at det er svært at komme i kontakt med danskere den dog at mene at biblioteket bør spille en rolle for at rette op på det forhold. Personalet og roproblemerne Mange brgere opfatter støjniveaet på nogle biblioteker som et problem. Også personale på nogle af de ndersøgte biblioteker opfatter ro og støj som belastende. På Hasle Bibliotek har der været flere voldsepisoder, noget som har reslteret i at der i dag er vagtmand fast tilknyttet biblioteket. For at belyse problematikken fra de ansattes synsvinkel blev dele af personalegrppen i Gellerp, Hasle og Hovedbibliotekets børneafdeling interviewet. Som løsningsmodeller foreslår de fastansatte vagter samt mlighed for i perioder at få tilført ekstra arbejdskraft. De nderstreger betydningen af at have en vagt fordsat at vedkommende har den rette støbning, dvs. at vagten skal være både professionel og venlig. Herdover peger de på nødvendigheden af at dvikle personalets kompetence. Alle interviewede er enige om at det er positivt at der er tosprogede medarbejdere, både som signalværdi og for at arbejdspladsen lærer at se ting fra forskellige vinkler. Der synes ikke at være stor overensstemmelse mellem den måde personalet ønsker at håndtere dfordringerne på og det brgerne efterspørger.

17 Internet et hit blandt minoriteterne I eftermiddagstimerne er der alle steder på de 6 biblioteker fyldt op ved pc erne. Efterspørgselen synes mættelig. Det er specielt børn og nge af begge køn som er aktive brgere, men også mange af de voksne primært mænd er aktive brgere. Brgen af Internet synes i første række at koncentrere sig om e- mailfnktionen. Især de voksne og ældre brger den flittigt formentlig til at holde kontakt med venner eller familie. De øvrige fnktioner som chat, srf og søgning efter nyheder brges nogenlnde ligeligt. Disse fnktioner brges til gengæld mere af børn og nge end af de voksne og ældre. De fleste tilfredse kommentarer går på at der er for få pc er; de er for gamle og for langsomme. Respondenterne ønsker flere og nyere pc ere samt IT-krser. De nge og Internettet Det er et gennemgående træk, at de nge fra etniske minoriteter har en høj besøgsfrekvens. Og det er kendetegnende at det primært er i tilknytning til brgen af Internet at de er mest synlige. De nge chatter, er og srfer på Internet. Også piger fra minoriteterne er aktive it-brgere helt på lige linie med de nge drenge. Diskssionen går til tider højt i bibliotekskredse om det er bibliotekernes opgave at stille Internet til rådighed til den slags. Nogle af de svar vi har modtaget i denne ndersøgelse, tyder på at Internettet, hernder anvendelsen af og chat, styrker brgernes færdigheder, sprogligt og mht. IT-brg. I det besværlige felt mange nge med minoritetsbaggrnd befinder sig i mellem traditionsbndne hjem og modernitet i det danske samfnd synes bibliotekernes Internettilbd at dfylde et behov for det virtelle og fysiske møde, som ikke finder sted andre steder. I de nges IT-attraktion ligger der store potentialer som kan bane vej for anden kvalificering. Mange børn og nge med minoritetsbaggrnd kommer daglig på bibliotekerne og dvikler derfor også et tæt forhold til personalet. På godt og ondt har personalet flere steder fået nærmest socialpædagogiske opgaver. Pigernes frirm Pigerne fra minoritetsmiljøerne er i foks i mediedebatten. Der sættes i mange hjem forholdsvis snævre rammer for pigernes dfoldelser. Bibliotekerne er tilsyneladende blevet et alternativ, et legitimt sted hvor pigerne kan komme for forældrene for at låne, gå på Internet eller mødes med venner af begge køn endn. Under de observationer vi gjorde nder biblioteksbesøgene, blev det tydeligt at bibliotekerne er blevet et frirm. Personalets service og attitder I besvarelserne af spørgeskemaerne og foksgrppeinterviewene gives der generelt en positiv vrdering af den behandling de etniske minoriteter modtager af bibliotekernes personale. Der er 61 kommentarer. De 36 er positive, og ord som: søde venlige, hjælpsomme, høflige, åbne, sjove, dygtige og smilende - anvendes. 25 er negative, hvoraf 9 går på at personalet synes at have for travlt til at hjælpe. Det er gennemgående i alle foksinterviews at respondenterne oplever biblioteket som et rart sted. Ingen nævner at de har oplevet diskrimination fra personalet på bibliotekerne. I et enkelt tilfælde oplevede en låner diskrimination fra en anden låner, hvilket personalet skred ind over for. Personalesammensætning tosproget personale? Der er et generelt ønske om flere tosprogede ansatte på bibliotekerne. Ønsket har forskellige motivationer, fra at det er en stor fordel for nyankomne som ikke kan sproget, til at det har en signalværdi at der er klør på nogle af medarbejderne. Tosproget personale antages at kende problemerne for de etniske minoriteter og derved bedre at knne kommnikere med dem. Det synes som om de største grpper (f.eks. de arabisk talende) mener at de bør være repræsenteret i personalet. Mange af dem vi har interviewet, mener at deres dansk er så godt at de ikke føler en sproglig barriere på biblioteket. Flere af dem mener dog at nyankomne samt de af deres landsmænd der ikke taler så godt dansk, vil have stor glæde af tosprogede medarbejdere. Andre biblioteksaktiviteter Der er store ønsker fra minoriteterne til hvilken rolle bibliotekerne bør spille. Forslagene er ikke begrænset til dlån af materialer og at stille information til rådighed. Mange ønsker at bibliotekerne organiserer aktiviteter og arrangementer i lokalsamfndet (opgaver som ligger tæt op ad fritidsklbbernes aktiviteter), og bakker op om kltrprodktion ved f.eks. at støtte oversættelser. Nogle af respondenterne mente at biblioteket bør påtage sig en større rolle for at modvirke at nge indvandrere kommer ind på en kriminel løbebane. Grænsen mellem biblioteket som værested, aktivitetscenter og kltrformidler vil møde på nye dfordringer og forventninger fra denne brgergrppe. 17

18 18 Statistisk ndersøgelse af dlånet af Indvandrerbibliotekets depoter Metode Analysen er foretaget på baggrnd af ca materialer - som er indgået i depoter på 14 forskellige biblioteker. Depoterne har været de i bibliotekerne i perioden ca. 1. marts til ca. 1. september dvs. 6 måneder. De biblioteker der indgår i ndersøgelsen, er: Avedøre Bibliotek, Brøndby Strand Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek, Frederikshavn Bibliotek. Frederikssnd Bibliotek, Herning Centralbibliotek, Hjørring Bibliotek, Kolding Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Odense Centralbibliotek, Sønderborg Kommnes Biblioteker, Det sønderjyske Landsbibliotek, Århs Kommnes Biblioteker: Hovedbiblioteket samt Gellerp Bibliotek Det statistikprogram som blev anvendt, registrerede kn de materialer som havde haft et eller flere dlån, men ikke depotets samlede bestand. I Indvandrerbiblioteket har man kendt depoternes størrelse og på den måde knnet fastslå hvor stor en andel af depoterne der ikke har haft dlån, men ikke de ikke-dlånte materialers fordeling på fag. Erfaringsmæssigt sammensættes depoterne af ca. 70% skønlitteratr og 30 % faglitteratr. Generelle tendenser Der blev dsendt enheder til bibliotekerne. I løbet af dlånsperioden på et halvt år har 45% eller været dlånt én eller flere gange. Der har i alt været dlån (ekskl. videodlån: 268). Cirklationstallet for de samlede dsendte materialer er således på 1,01 på et halvt år. Den overvejende del af samlingerne er ældre og indeholder kn en relativt lille del nye titler. Nogle af de dsendte titler kan således have været i depot på de pågældende biblioteker tidligere. Cirklationstallet for dlån af samtlige materialetyper i folkebibliotekerne var i 1999 på 2,3. I lyset af at depoternes kvalitet ikke er optimal, må et cirklationstal på 1, 01 på et halvt år vrderes som tilfredsstillende. Der er markante forskelle i dlånet af materialer på de forskellige sprog: De asiatiske sprog (vietnamesisk og kinesisk) har haft en højere cirklation end f.eks. arabisk, persisk og rd. På de mellemøstlige sprog synes interessen for faglitteratr generelt at være høj, mens de asiatiske sprog som f.eks. vietnamesisk har et betydeligt højere dlån af skønlitteratr. Indvandrerbibliotekets vietnamesiske og kinesiske samlinger indeholder overvejende skønlitteratr, fordi det er svært at skaffe faglitteratr på disse sprog. De tilbdte depoter har derfor overvejende bestået af skønlitteratr. Børnematerialerne har lavere cirklation end voksenmaterialer, og msik og video har markant højere dlån end bøger. Disse tendenser er i overensstemmelse med dlån af danske materialer på bibliotekerne, hvor også msik og video har højest cirklation, og børnedlånet er stagnerende. De tal som kommer frem i denne ndersøgelse, viser de samme tendenser som man f.eks. har knnet måle i anvendelsen af Århs Kommnes Bibliotekers indvandrersamling.

19 Udlån af de forskellige materialekategorier Udlån af bøger for voksne Vietnamesisk har det markant højeste dlån, med en cirklation på 2,46, faldende til 0,05 på polsk. I øvrigt svarer tendensen i efterspørgselen på de enkelte sprog til den man finder på bibliotekernes egne indvandrersamlinger. Bøger for børn: Cirklationstallet for tamilske børnebøger er på 1,21. Cirklationstallet for de øvrige sprog er på mellem 0 og 0,59. Msik for voksne: Udlånet af msik til voksne har generelt været højt, i gennemsnit 2,89 dlån pr. dsendt enhed, svarende til 5,78 på årsbasis. Til sammenligning var folkebibliotekernes cirklationen af msik 4,5 i Udlånet af msik har været størst på persisk (4,32) og arabisk (3,78). Cirklationstallet for dlånet af krdisk msik på 2,33 er særligt bemærkelsesværdigt, da der kn var dsendt 40 enheder, fordelt på 2 depoter. Msik for børn: Ligesom for børnebøgernes vedkommende er børnemsikdlånet også lavere. Cirklationen er i gennemsnit 0,15 pr. dsendt enhed. Det er her vigtig at bemærke at der ikke er en selvstændig børnemsiktradition i mange af disse lande. Følgelig er dbddet meget lille, og fornyelsen lige så. Udlån af bøger for voksne Sprog Enheder Antal Cirklation Antal i depot dlån på 6 mdr. depoter Albansk ,05 3 Amharisk ,07 1 Arabisk ,83 12 Aserbajdsjansk ,45 1 Bos/Kro/Ser ,32 10 Kinesisk ,88 3 Krdisk ,09 4 Persisk ,12 12 Polsk ,05 2 Rssisk ,21 3 Tamil ,75 5 Tyrkisk ,51 9 Urd ,31 6 Vietnamesisk ,46 9 I alt , Den albanske bogsamling er ældre. I 1999 blev der ekstraordinært indkøbt albansk litteratr til Kosova-albanske flygtninge. Disse blev fordelt til flygtningecentre o.l. og indgår ikke i ndersøgelsen. Video Oprindelig var det ikke meningen at dlån af video sklle indgå i depotndersøgelsen idet Indvandrerbibliotekets samling af videoer er meget begrænset. Men da bibliotekerne indberettede tallene for videodlån, medtages de alligevel her. Udlån af video til voksne: Video dlånes normalt kn i depot i en 3 måneders periode. Når bibliotekerne har registreret videoerne som en del af ndersøgelsen, antages det at bibliotekerne har beholdt videoerne i 6 måneder. Sprog Enheder Udlån Cirklation på 6 mdr. Arabisk ,4 Persisk ,5 2 Indvandrerbiblioteket har kn 120 bøger for voksne på amharisk. De pågældende bøger har mligvis tidligere har været lånt d til det pågældende bibliotek. Udlån af video til børn: Sprog Enheder Udlån Cirklation på 6 mdr. Arabisk ,3 19

20 20 Skønlitteratr i forhold til faglitteratr Udlånet af faglitteratren på de fleste sprog har haft et omfang næsten på nivea med skønlitteratren. Dette er værd at bemærke da bibliotekerne d fra en antagelse om at skønlitteratr benyttes mere end faglitteratr, sædvanligvis ønsker mere af denne end af faglitteratren, når de bestiller depoter i Indvandrerbiblioteket. Bemærkelsesværdigt er det at sproggrpper med store depoter som arabisk, persisk og tyrkisk har tilnærmelsesvis lige så højt dlån af faglitteratr som af skønlitteratr på trods af at depoterne indeholder mest skønlitteratr. På andre betydelige sprog som rssisk, tamil og rd er der til gengæld en klar overvægt af dlån af skønlitteratr til voksne. Top 10 for faglitteratr Arabisk: Bøger om madlavning topper, efterflgt af seksalvejledning. Herdover har også bøger om religion, samfndsvidenskab, politik, eventyr og ordsprog, geografi, biologi, arabisk historie, biografier pæne dlånstal. Bosnisk/kroatisk/serbisk: Alternative behandlingsformer har flest dlån, efterflgt af skønhedspleje og religion. Herefter følger bøger om psykologi, graviditet og fødsel, barnepleje, madlavning, om sprogene bosnisk, kroatisk og serbisk, Balkans historie samt biografier. Kinesisk: Det er begrænset hvad Indvandrerbiblioteket har af kinesisk faglitteratr. Udlånene fordeler sig på de fleste kategorier: samfndsvidenskab, politik, eventyr, geografi, matematik, natrfag, graviditet og fødsel, madlavning samt biografier. Persisk: Også her er bøger om skønhedspleje i top, efterflgt af bøger om psykologi og religion. Herdover er der pæne cirklationstal på bøger om samfndsvidenskab, politik, eventyr og ordsprog, geografi, natrfag, madlavning, Irans historie samt biografier. Tamil: Psykologi, religion, eventyr, geografi, Indiens historie, biografier. Tyrkisk: Religion, samfndsvidenskab, politik, eventyr, madlavning, Tyrkiets og Iraks historie samt biografier. Urd: Her topper bøger om seksalvejledning. Herdover er det bøger om religion, eventyr, geografi, skønhedspleje, madlavning, håndarbejde, Pakistans historie samt biografier. Vietnamesisk: Compterbøger har højst cirklation, efterflgt af seksalvejledning. Herdover er det bøger om religion, samfndsvidenskab, eventyr, geografi, ernæring, graviditet og fødsel, madlavning, verdenshistorie og Vietnams historie samt biografier. Fagbøger for børn Udlånet af fagbøger for børn har været begrænset. Der har især været interesse for emnerne religion (arabisk), folkeeventyr (alle), madlavning (persisk), sprog og historie (bosnisk/kroatisk/ serbisk). Igen må det nderstreges at analysen er foretaget på grndlag af dlånet og ikke på det samlede depot. Manglende dlån om et emne kan skyldes at emnet ikke er indgået i depotet. Det er Indvandrerbibliotekets erfaring at især småbørnsbøger har et godt dlån. Dette er åbenbart en mere dbredt erfaring, eftersom de biblioteker der bestiller børnebøger via fælleskøbet, fortrinsvis bestiller småbørnsbøger.

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere