SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Per Nørgaard Sag nr.: Emne: 1. Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit Områdefornyelse ved fiskerihavnen - bevillingssag Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag Etablering af Strandpark - bevillingssag Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober ØK - Indkøbspolitik Skive Kommunes principper for økonomistyring Ændret andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a Ansættelse af sektionsleder i Socialafdelingens myndighedsgruppe Beskæftigelsesplan Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet Transport af særlige grupper Samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedr. Voksenspecialskolen Samarbejdsaftale med Viborg Kommune på Misbrugsområdet Nedsættelse af en ny beredskabskommission Godkendelse af leverandører - frit valg Beslutning vedrørende boligreguleringsloven Midtjysk Iværksætterhus... 40

2 23. Vedtægter Midtjyllands EU-kontor Overordnet it-sikkerhedspolitik Udkast til kommissorium for landsbyudvalget Proces for udarbejdelse af kommuneplanstrategien Oprettelse af kommunearkiv Brugerbetaling mad Servicepakker på ældrecentrene Legitimationskort til unge over 16 år Bevilling af kommunegaranti for lån til betaling af beboerindskud Administrative retningslinier for godkendelse af husleje i privat udlejningsbyggeri ved beregning af boligstøtte Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift i Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Oprettelse af Folkeoplysningsudvalg pr genoptages Retningslinier for Folkeoplysningslovens kap. 4 - aftenskoler Skiveordning 2007 samt indplaceringsskema Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen Regler for fritidsbrugernes lån af kommunale lokaler under skolevæsenet Læseplaner for folkeskolerne Ungdomsklubbernes organisering Etablering af fritidsvejlederordning på alle skoler Styrelsesvedtægt for folkeskolen Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet MED-aftale - Lokalaftale Forældrebetalte madordninger i daginstitutionerne Tilskud til privat pasning Regler for opskrivning og anvisning af pladser i dagtilbud Bemyndigelse til underskrift af dokumenter Konstituering af Skive Byråd Mødeplan for økonomiudvalg og byråd Vederlag til byrådsmedlemmer mv Lukket sag: Valg af revision Lukket sag: Valg af Skive kommunes pengeinstitut for Lukket sag: Valg af firma til udarbejdelse af forslag til rådhusudvidelse

3 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: PW Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at løbetiden på lån nr i KommuneKredit med en restgæld på kr. forlænges med 5 år fra 2009 til Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen under forudsætning af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om forlængelse af løbetiden på lån nr i KommuneKredit med restgæld på kr. med 5 år tiltrådtes under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Efter anmodning fra Sammenlægningsudvalget foreslås det, at Skive kommunes lån i KommuneKredit på kr. med en løbetid på 10 år, konverteres til et lån med maksimal løbetid på 15 år. Lånet, der er et aftalelån, er afdragsfrit i 2007 og forfalder herefter til betaling med kr. i hver af budgetoverslagsårene 2008 og For at frigøre likviditet og skabe et større budgetmæssigt råderum i overslagsårene kan lånets løbetid forlænges til udgangen af Herved reduceres de årlige afdrag til kr. En budgetbesparelse på kr. i 2008 og 2009 samt merudgifter i årene

4 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Omlægningen får ingen betydning for budget Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. Bilag: Lånetidsforlængelse på lån i KKR på 36 mio. kr. (696493)

5 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune indstiller, at sagen behandles i Underudvalg for Børn og Familier med henblik på afklaring af byggeprojektet ved Nr. Søby Skole Børne- og Familieudvalget den Fraværende: Bodil Dahl Christensen, Svend Åge Madsen Et forslag fra Inge Lise Lyse om at søge en tillægsbevilling til gennemførelse af projektet blev forkastet med 1 stemme for (Inge Lise Lyse) og 6 stemmer imod. Indstillingen blev godkendt af et flertal i Udvalget. Inge Lise Lyse stemte imod. Inge Lise Lyse ønskede sagen fremsendt til Skive Byråd. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen indstiller, at byrådet anbefaler sammenlægningsudvalget, at de 4 klasseværelser opføres, og at det manglende beløb kr. 1,5 mio. finansieres således: via kt etableringstilskud museer med kr ,-, via kt byfornyelse herunder banegårdspladsen med kr ,-, via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst med kr ,-. Peder Chr. Kirkegaard anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og familieudvalget. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen, Frits Malling Sørensen Flertalsindstillingen fra børne- og familieudvalget forkastedes med 9 stemmer mod 7 (liste V + B + F + Bent Møller Winther), 3 (liste C + Niels Holck) undlod at stemme. Herefter tiltrådtes indstillingen fra Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen med 9 stemmer mod 6 (liste V + F + Bent Møller Winther), 4 ( Liste C + Niels Holck + B) undlod at stemme. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Med 5 stemmer mod 4 (A, O, F) vedtoges det at indstille, at Skive Byråds indstilling forkastedes, og at indstille, at flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget i Skive tiltrædes. Mindretallet stemte imod, idet de anbefaler indstillingen fra Skive Byråd med den ændring, at

6 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN finansieringen primært sker af låneomlægningsgevinsten, dernæst byfornyelseskontoen og sidst etableringstilskud til museer, samt at det resterende beløb til etableringstilskud til museerne overføres til Aage Dahl tog forbehold. SAGSFREMSTILLING Sammenlægningsudvalget har på møde den 2. maj 2006 besluttet at afsætte kr på budget 2007 til gennemførelse af to projekter påbegyndt i De to projekter er - renovering af fysiklokalet ved Dalgasskolen. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er samlet afsat kr til ombygningen, hvoraf de kr er reserveret i budget Halvdelen af dette beløb kan finansieres gennem den centrale pulje til ombygning af naturvidenskabelige lokaler. - opførelse af 4 klasse lokaler på Nr. Søby Skole. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er afsat ca. kr. 1 mio. i 2006 og reserveret ca. kr. 1 mio. i budget Teknisk forvaltning i Skive Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for Nr. Søby Skole, bestående af 4 klasselokaler på h. h. v. 64 m 2 og 68 m 2, garderobe, handicaptoilet samt gangareal, der kan anvendes som arbejdsplads for små grupper. Det samlede areal af tilbygningen er på 515 m 2. Tilbygningen ligger op ad den gamle gymnastiksal, og toilet samt garderobe vil blive anvendt af fritidsbrugere. Primo september har Teknisk Forvaltning indhentet overslag på arbejdets udførelse og vurderer, udgifterne i forbindelse med opførelse af de 4 klasseværelser beløber sig til kr Efterfølgende er skitseprojektet gennemgået med henblik på besparelse, så projektet kunne gennemføres for kr Byggeprisen på 3.5 mio. kr. forudsætter, at projektet udbydes i totalentreprise blandt 3-5 tilbudsgivere i omvendt licitation. Teknisk forvaltning udarbejder byggeprogram afvikler licitationen og forestår i øvrigt bygherrerådgivningen.

7 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: FSG Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres de likvide aktiver Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres likvide aktiver tiltrådtes, under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes gældsplejepolitik har Skive Kommune benyttet sig af omlægning af lån i DKK til lån i CHF via finansielle instrumenter. Der blev benyttet Swap til omlægningen. En swap er midlertidig tidsafgrænset låneomlægning. Fordelen ved at benytte finansielle instrumenter er, at en eventuel gevinst bliver likvid og kan tilføres kassen modsat almindelig låneomlægninger, hvor eventuelle gevinster alene kan reducere restgælden. Da CHF-swappen blev optaget tidligere på året skete det til kurs 483 mod 468 ultimo september, hvor swappen blev ophævet. Kursen pr på CHF er 470 Nettogevinsten kan opgøres til kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.

8 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Områdefornyelse ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FS Åben sag KOMPETANCE Skive Byråd / Sammenlægningsudvalg INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til områdefornyelse ved fiskerihavnen, at udgiften i 2006 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto til områdefornyelse incl. banegården Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til konto Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Udgik. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet. Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet.

9 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN I havnens sydlige del området ved fiskerihavnen - er der igangsat en række initiativer i løbet af indeværende år. Der er etableret nye bolværker og forbedret anlægsfaciliteter for jollehavnens brugere. Den 1/12 er broen fra Viborgvej til fiskerihavnen ligeledes færdig. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Ligeledes vil Marineforeningen få nye klublokaler ved fiskerihavnen. Herudover er der afsat et større beløb til at sikre afløbsforholdene fra Skive å og til bådværftet. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har der været afholdt møde med havnens brugere og beboere på havneområdet og for at få færdiggjort hele området søges der om en anlægsbevilling på kr til diverse forskønnelsesopgaver, herunder primært det tidligere vandfyldte lagune, der foreslås finansieret og afholdt på kontiene indenfor den afsatte rådighedsbeløb i 2006 på kr. til områdefornyelse.

10 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af skure ved fritidsfiskerihavnen at udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra konto Projekt Karup Å/slikbassin Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Indstillingen tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2006 på 1,95 mio. kr. til projekt Karup Å / Slikbassin. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af 12 småhuse af træ, som skal produceres af Produktionshøjskolen og opstilles på fritidsfiskerihavnen. Bevillingen blev givet på baggrund af en henvendelse fra Produktionshøjskolen, som havde opgjort materiale til småhusene til kr I denne opgørelse fra Produktionshøjskolen

11 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN var der imidlertid ikke medtaget udgifter til forskellige følgearbejder i forbindelse med husenes opstilling. I forbindelse med opstilling af husene vil det være nødvendigt at foretage byggemodning, opfyldningsarbejder m.v. i området omkring fritidsfiskerihavnen. De samlede omkostninger hertil kan opgøres til kr , hvortil der ansøges om tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2006, idet projektet forventes gennemført i indeværende år. Udgiften på kr foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på kr afsat til projekt Karup Å/Slikbassin. Dette projekt vurderes på nuværende tidspunkt at blive billigere end oprindelig antaget. Bevillingsansøgning til dette projekt vil blive forelagt, når det endelige projekt er udarbejdet. Projektets gennemførelse medfører ikke øgede årlige driftsudgifter for kommunen. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Opførelse af skurene forestås af Produktionshøjskolens lærere og elever for alene omkostninger til indkøb af materialer som er beregnet til kr. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. Opfyld og stabilisering til byggemoden standard forud for byggeriet af skurbyen udgør ca kr. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Disse arbejders gennemførelse er betinget af en godkendt lokalplan samt en række øvrige myndigheders særskilte godkendelse.

12 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Etablering af Strandpark - bevillingssag J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FS Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.23 meddeles anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr , til etablering af strandpark ved Strandvejen, at netto-udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb således, konto områdefornyelse incl. Banegården - kr konto fritidsområdet/handicaptoilet - kr Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund, Svend Åge Fauerholdt Tiltrådt på betingelse af at der ikke sker sandtransport til sejlrenden eller indsejlingen til lystbådehavnen. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen fra udvalget for teknik- og miljø anbefaledes. Peder Chr. Kirkegaard tog forbehold. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. P. Chr. Kirkegaard og Knud Bjerre tog forbehold. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet.

13 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet. I havnens nordlige del - for området nord for Søsportshavnen Strandtangen er der udarbejdet en plan for gennemførelse af en række tiltag for forbedring af forholdene for de mange og forskellige bruge af området lige fra den almindelige borger og dagplejemor til områdets anvendelse til gennemførelse af megastore projekter som Beach-Party mm. Hertil skal overslagsmæssigt anvendes ca kr. Der henvises til notat af Erhverv- og kulturudvalget har i møde den besluttet, at anvende kr fra udvalgets anlægsbudget til fritidsformål/skive strandpark, ligesom Beach Party har givet tilsagn om et beløb til etablering af strandparken. I forbindelse med planens tilvejebringelse har det været drøftet at udvide stranden mod nord og sandfodre kyststrækningen mod nord, udfor Resenlund. En privat sponsor har tilbudt sandmaterialer hertil. Samlet set er der givet tilsagn fra private for kr Der mangler således financiering for kr , som forvaltningen foreslår via anlægsbudgettet for områdefornyelsen. Det er vurderet, at projektets gennemførelse ikke medfører ikke medfører afledte driftsudgifter fremover. Forvaltningen skal iøvrigt påpege nødvendigheden af grundige forundersøgelser om vejr, vind og vand så man undgår en sandfodring af en kyststrækning hvor det påfyldte materiale ved første efterårsstorm blot flyttes mod syd og fylder op i den gravede sejlrende ind til havnen med efterfølgende meromkostninger til følge. Bilag: Notat af

14 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommune indstiller, at Skema A for 4 boliger i Oddense godkendes. Sagen behandles i Spøttrup Kommunes Økonomi- og Planudvalg tirsdag den 21. november og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 29. november Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Spøttrup anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I Spøttrup har i Kommuneplan tilkendegivet, at der skal ske en bo-ligudbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå, besluttet at opføre nye almene familieboliger i perioden Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. I forhold til denne planlægning resterer i øjeblikket igangsætningen af 4 boliger i Hvidbjerg og 4 boliger i Oddense. Kommunalbestyrelsen har i august 2005 erhvervet et jordstykke på m² til sammenlægning med matr. nr. 7 dg. Det samlede areal skal herefter afhændes til Spøttrup Boligselskab med henblik på opførelsen af 4 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen har i mødet den 13. oktober 2005 bemyndiget borgmesteren til at godkende Skema A, idet boligerne i Oddense planlægges udbudt i et fælles udbud med boligerne i Balling. Planlægningen af byggeriet i Oddense er imidlertid blevet forsinket på grund af uforudsete problemer med jordbundsforholdene. Spøttrup Boligselskab har nu meddelt, at bestyrelsen er klar til at vurdere projektet i et møde den 16. november 2006 og beslutte igangsætning. Det er oplyst, at der planlægges opført 4 almene familieboliger af 85,7 m². Totaludgiften vil andrage kr , der finansieres med 91 % realkreditlån og 2 % beboerindskud samt 7 % kommunelån. På realkreditlånet giver Staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagernes betaling på 3,4 % af anskaffelses-

15 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN summen. Kommunens 7 % indskud vil andrage kr. og finansieres af Spøttrup Kommunes afsatte budgetbeløb i 2006 til Indskud i Landsbyggefonden Kommunalbestyrelsen er på Statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere, at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

16 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud J.nr.: Ø04 Sagsid.: Initialer: ANSI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Et flertal af Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune indstiller, at Durup Idræts- og Svømmehals ansøgning imødekommes med et ekstraordinært anlægstilskud i 2006 på kr., og at der meddeles anlægsbevilling på kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. udbygning af Toustrupvej. Jytte Boll ønsker, at der findes alternativ finansiering. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Durup Idræts- og Svømmehal sendte i 2005 ansøgning om tilskud til renovering af svømmehallen. Renoveringsforslaget fra Rambøll er på i alt kr. Durup Idræts- og Svømmehal modtog den 28. marts 2006 låneoverslag fra Nykredit Realkredit. Da der ikke ydes kommunegaranti, kan Nykredit kun tilbyde lån med en løbetid på 20 år. På baggrund af Hallens forventede overskud i 2006 anslår Nykredit, at Hallen vil kunne forrente og afdrage et lån med et kontant provenu på ca kr. Ved en driftsoptimering på yderligere kr. til at forrente og afdrage lån med anslås, at der kan hjemtages et lån på kr. Hallen søger således om et ekstraordinært anlægstilskud på de resterende kr. Det bemærkes, at der er afsat 4 mio. kr. i budgettet for 2007 til videreudbygning af Toustrupvej til A26.

17 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo oktober 2006 tages til efterretning. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-september 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Sammenlægningsudvalget har i mødet d besluttet at anmode kommunerne om at udarbejde forventet regnskab pr primært med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter. Det forventede regnskab vil kunne forelægges Underudvalg Økonomi i mødet d og Skive Byråd i det første møde i Bilag: Økonomirapportering, ultimo oktober 2006 (714495) Hovedoversigt, ultimo oktober 2006 (714488)

18 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN

19 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN ØK - Indkøbspolitik J.nr.: 83.00P22 Sagsid.: Initialer: EC Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, at Underudvalget for Økonomi indstiller, at Direktionens forslag til ny indkøbspolitik for Skive Storkommune tiltrædes, og at Underudvalget for Økonomi tiltræder, at Skive Kommune indtræder i et nærmere formaliseret samarbejde med flere andre kommuner om fælles-udbud, erfaringsudveksling og tværkommunal sparring Jysk Fællesindkøb. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til styrelsesvedtægtens 12 fastsætter økonomiudvalget regler for samordning af kommunens indkøb. Indkøbskontoret har udarbejdet et forslag til ny indkøbspolitik for Skive Storkommune, der er særskilt vedlagt dagsordenen. Der er generelt tale om en grøn indkøbspolitik, der lægger op til at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser, og at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Af forslaget fremgår bl.a., at kommunens indkøb skal foretages ud fra forretningsmæssige principper, og at kommunen bør se sig selv som storindkøber, selv om der i praksis er tale om decentrale indkøb. Endvidere forudsætter Skive Storkommunes størrelse, at man i højere grad end tidligere skal i EU-udbud, ligesom fordelagtige rammeaftaler på standardiserede varegrupper ofte er betinget af, at kommunens samlede forbrug/ordrer på vareområdet tildeles én eller to leverandører (obligatoriske aftaler med pligt til at benytte ved alle indkøb).

20 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Som det også fremgår af udkastet, er der til en vis grad taget hensyn til lokale leverandørers muligheder for at holde sig orienteret om Skive Kommunes udbud, idet offentligheden løbende bliver informeret om planlagte udbudsforretninger via Skive Kommunes hjemmeside, ligesom EU-udbud vil blive annonceret i den lokale presse. Med hensyn til leverandørpolitik fremgår det af materialet, at enhver leverandør, der skal indgå samhandelsaftale med Skive Kommune, skal aflevere en tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige. Endelig indeholder indkøbspolitikken nærmere bestemmelser om leasing samt indkøbskontorets kompetence og ansvar m.v. I Skive Kommunes nuværende organisering på indkøbsområdet er der nedsat en permanent indkøbsgruppe med en repræsentant for hvert af følgende hovedområder: Ældreområdet, daginstitutioner, skoleområdet, det tekniske område, borgerserviceområdet, det sociale område og centraladministrationen. Principperne i denne organiseringsmodel foreslås videreført. Som det også fremgår af forslaget, er det hensigten - ved indgåelse af bl.a. obligatoriske aftaler at der skal nedsættes faglige ad hoc støttegrupper, således at den nødvendige faglige ekspertises vurdering inden for det berørte område kan indgå i beslutningsgrundlaget. Dette er nærmere beskrevet i forslaget under Indkøbsaftaler. Indkøbspolitikken er suppleret med 4 bilag, der bl.a. beskriver anvendelse af aftaler og EU-udbud, gældende købsbetingelser, IT-indkøbspolitik og lagerfunktioner. Til varetagelse af indkøbsfunktionen forudsættes etableret et indkøbskontor med bl.a. følgende funktioner: At foretage en kortlægning af kommunens betydeligste indkøb, og med baggrund heri At etablere og formidle indkøbsaftaler (obligatoriske aftaler og frivillige aftaler) til brug i forvaltninger og institutioner m.v. At gennemføre EU-udbud. At tage initiativ til rationalisering af indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder anvendelse af elektroniske indkøb. At vedligeholde og udbygge kommunens elektroniske indkøbssystem. At formidle relevant information til kommunens indkøbere. At der løbende foretages en revision af kommunens indkøb og indkøbspolitik. At være behjælpelig i reklamationssager. At informere kommunens leverandører om gældende indkøbspolitik.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn A.m.b.a. 2007 Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere