SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Per Nørgaard Sag nr.: Emne: 1. Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit Områdefornyelse ved fiskerihavnen - bevillingssag Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag Etablering af Strandpark - bevillingssag Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober ØK - Indkøbspolitik Skive Kommunes principper for økonomistyring Ændret andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a Ansættelse af sektionsleder i Socialafdelingens myndighedsgruppe Beskæftigelsesplan Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet Transport af særlige grupper Samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedr. Voksenspecialskolen Samarbejdsaftale med Viborg Kommune på Misbrugsområdet Nedsættelse af en ny beredskabskommission Godkendelse af leverandører - frit valg Beslutning vedrørende boligreguleringsloven Midtjysk Iværksætterhus... 40

2 23. Vedtægter Midtjyllands EU-kontor Overordnet it-sikkerhedspolitik Udkast til kommissorium for landsbyudvalget Proces for udarbejdelse af kommuneplanstrategien Oprettelse af kommunearkiv Brugerbetaling mad Servicepakker på ældrecentrene Legitimationskort til unge over 16 år Bevilling af kommunegaranti for lån til betaling af beboerindskud Administrative retningslinier for godkendelse af husleje i privat udlejningsbyggeri ved beregning af boligstøtte Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift i Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Oprettelse af Folkeoplysningsudvalg pr genoptages Retningslinier for Folkeoplysningslovens kap. 4 - aftenskoler Skiveordning 2007 samt indplaceringsskema Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen Regler for fritidsbrugernes lån af kommunale lokaler under skolevæsenet Læseplaner for folkeskolerne Ungdomsklubbernes organisering Etablering af fritidsvejlederordning på alle skoler Styrelsesvedtægt for folkeskolen Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet MED-aftale - Lokalaftale Forældrebetalte madordninger i daginstitutionerne Tilskud til privat pasning Regler for opskrivning og anvisning af pladser i dagtilbud Bemyndigelse til underskrift af dokumenter Konstituering af Skive Byråd Mødeplan for økonomiudvalg og byråd Vederlag til byrådsmedlemmer mv Lukket sag: Valg af revision Lukket sag: Valg af Skive kommunes pengeinstitut for Lukket sag: Valg af firma til udarbejdelse af forslag til rådhusudvidelse

3 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: PW Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at løbetiden på lån nr i KommuneKredit med en restgæld på kr. forlænges med 5 år fra 2009 til Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen under forudsætning af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om forlængelse af løbetiden på lån nr i KommuneKredit med restgæld på kr. med 5 år tiltrådtes under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Efter anmodning fra Sammenlægningsudvalget foreslås det, at Skive kommunes lån i KommuneKredit på kr. med en løbetid på 10 år, konverteres til et lån med maksimal løbetid på 15 år. Lånet, der er et aftalelån, er afdragsfrit i 2007 og forfalder herefter til betaling med kr. i hver af budgetoverslagsårene 2008 og For at frigøre likviditet og skabe et større budgetmæssigt råderum i overslagsårene kan lånets løbetid forlænges til udgangen af Herved reduceres de årlige afdrag til kr. En budgetbesparelse på kr. i 2008 og 2009 samt merudgifter i årene

4 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Omlægningen får ingen betydning for budget Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. Bilag: Lånetidsforlængelse på lån i KKR på 36 mio. kr. (696493)

5 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune indstiller, at sagen behandles i Underudvalg for Børn og Familier med henblik på afklaring af byggeprojektet ved Nr. Søby Skole Børne- og Familieudvalget den Fraværende: Bodil Dahl Christensen, Svend Åge Madsen Et forslag fra Inge Lise Lyse om at søge en tillægsbevilling til gennemførelse af projektet blev forkastet med 1 stemme for (Inge Lise Lyse) og 6 stemmer imod. Indstillingen blev godkendt af et flertal i Udvalget. Inge Lise Lyse stemte imod. Inge Lise Lyse ønskede sagen fremsendt til Skive Byråd. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen indstiller, at byrådet anbefaler sammenlægningsudvalget, at de 4 klasseværelser opføres, og at det manglende beløb kr. 1,5 mio. finansieres således: via kt etableringstilskud museer med kr ,-, via kt byfornyelse herunder banegårdspladsen med kr ,-, via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst med kr ,-. Peder Chr. Kirkegaard anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og familieudvalget. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen, Frits Malling Sørensen Flertalsindstillingen fra børne- og familieudvalget forkastedes med 9 stemmer mod 7 (liste V + B + F + Bent Møller Winther), 3 (liste C + Niels Holck) undlod at stemme. Herefter tiltrådtes indstillingen fra Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen med 9 stemmer mod 6 (liste V + F + Bent Møller Winther), 4 ( Liste C + Niels Holck + B) undlod at stemme. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Med 5 stemmer mod 4 (A, O, F) vedtoges det at indstille, at Skive Byråds indstilling forkastedes, og at indstille, at flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget i Skive tiltrædes. Mindretallet stemte imod, idet de anbefaler indstillingen fra Skive Byråd med den ændring, at

6 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN finansieringen primært sker af låneomlægningsgevinsten, dernæst byfornyelseskontoen og sidst etableringstilskud til museer, samt at det resterende beløb til etableringstilskud til museerne overføres til Aage Dahl tog forbehold. SAGSFREMSTILLING Sammenlægningsudvalget har på møde den 2. maj 2006 besluttet at afsætte kr på budget 2007 til gennemførelse af to projekter påbegyndt i De to projekter er - renovering af fysiklokalet ved Dalgasskolen. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er samlet afsat kr til ombygningen, hvoraf de kr er reserveret i budget Halvdelen af dette beløb kan finansieres gennem den centrale pulje til ombygning af naturvidenskabelige lokaler. - opførelse af 4 klasse lokaler på Nr. Søby Skole. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er afsat ca. kr. 1 mio. i 2006 og reserveret ca. kr. 1 mio. i budget Teknisk forvaltning i Skive Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for Nr. Søby Skole, bestående af 4 klasselokaler på h. h. v. 64 m 2 og 68 m 2, garderobe, handicaptoilet samt gangareal, der kan anvendes som arbejdsplads for små grupper. Det samlede areal af tilbygningen er på 515 m 2. Tilbygningen ligger op ad den gamle gymnastiksal, og toilet samt garderobe vil blive anvendt af fritidsbrugere. Primo september har Teknisk Forvaltning indhentet overslag på arbejdets udførelse og vurderer, udgifterne i forbindelse med opførelse af de 4 klasseværelser beløber sig til kr Efterfølgende er skitseprojektet gennemgået med henblik på besparelse, så projektet kunne gennemføres for kr Byggeprisen på 3.5 mio. kr. forudsætter, at projektet udbydes i totalentreprise blandt 3-5 tilbudsgivere i omvendt licitation. Teknisk forvaltning udarbejder byggeprogram afvikler licitationen og forestår i øvrigt bygherrerådgivningen.

7 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: FSG Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres de likvide aktiver Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres likvide aktiver tiltrådtes, under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes gældsplejepolitik har Skive Kommune benyttet sig af omlægning af lån i DKK til lån i CHF via finansielle instrumenter. Der blev benyttet Swap til omlægningen. En swap er midlertidig tidsafgrænset låneomlægning. Fordelen ved at benytte finansielle instrumenter er, at en eventuel gevinst bliver likvid og kan tilføres kassen modsat almindelig låneomlægninger, hvor eventuelle gevinster alene kan reducere restgælden. Da CHF-swappen blev optaget tidligere på året skete det til kurs 483 mod 468 ultimo september, hvor swappen blev ophævet. Kursen pr på CHF er 470 Nettogevinsten kan opgøres til kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.

8 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Områdefornyelse ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FS Åben sag KOMPETANCE Skive Byråd / Sammenlægningsudvalg INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til områdefornyelse ved fiskerihavnen, at udgiften i 2006 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto til områdefornyelse incl. banegården Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til konto Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Udgik. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet. Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet.

9 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN I havnens sydlige del området ved fiskerihavnen - er der igangsat en række initiativer i løbet af indeværende år. Der er etableret nye bolværker og forbedret anlægsfaciliteter for jollehavnens brugere. Den 1/12 er broen fra Viborgvej til fiskerihavnen ligeledes færdig. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Ligeledes vil Marineforeningen få nye klublokaler ved fiskerihavnen. Herudover er der afsat et større beløb til at sikre afløbsforholdene fra Skive å og til bådværftet. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har der været afholdt møde med havnens brugere og beboere på havneområdet og for at få færdiggjort hele området søges der om en anlægsbevilling på kr til diverse forskønnelsesopgaver, herunder primært det tidligere vandfyldte lagune, der foreslås finansieret og afholdt på kontiene indenfor den afsatte rådighedsbeløb i 2006 på kr. til områdefornyelse.

10 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af skure ved fritidsfiskerihavnen at udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra konto Projekt Karup Å/slikbassin Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Indstillingen tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2006 på 1,95 mio. kr. til projekt Karup Å / Slikbassin. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af 12 småhuse af træ, som skal produceres af Produktionshøjskolen og opstilles på fritidsfiskerihavnen. Bevillingen blev givet på baggrund af en henvendelse fra Produktionshøjskolen, som havde opgjort materiale til småhusene til kr I denne opgørelse fra Produktionshøjskolen

11 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN var der imidlertid ikke medtaget udgifter til forskellige følgearbejder i forbindelse med husenes opstilling. I forbindelse med opstilling af husene vil det være nødvendigt at foretage byggemodning, opfyldningsarbejder m.v. i området omkring fritidsfiskerihavnen. De samlede omkostninger hertil kan opgøres til kr , hvortil der ansøges om tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2006, idet projektet forventes gennemført i indeværende år. Udgiften på kr foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på kr afsat til projekt Karup Å/Slikbassin. Dette projekt vurderes på nuværende tidspunkt at blive billigere end oprindelig antaget. Bevillingsansøgning til dette projekt vil blive forelagt, når det endelige projekt er udarbejdet. Projektets gennemførelse medfører ikke øgede årlige driftsudgifter for kommunen. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Opførelse af skurene forestås af Produktionshøjskolens lærere og elever for alene omkostninger til indkøb af materialer som er beregnet til kr. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. Opfyld og stabilisering til byggemoden standard forud for byggeriet af skurbyen udgør ca kr. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Disse arbejders gennemførelse er betinget af en godkendt lokalplan samt en række øvrige myndigheders særskilte godkendelse.

12 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Etablering af Strandpark - bevillingssag J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FS Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.23 meddeles anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr , til etablering af strandpark ved Strandvejen, at netto-udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb således, konto områdefornyelse incl. Banegården - kr konto fritidsområdet/handicaptoilet - kr Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund, Svend Åge Fauerholdt Tiltrådt på betingelse af at der ikke sker sandtransport til sejlrenden eller indsejlingen til lystbådehavnen. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen fra udvalget for teknik- og miljø anbefaledes. Peder Chr. Kirkegaard tog forbehold. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. P. Chr. Kirkegaard og Knud Bjerre tog forbehold. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet.

13 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet. I havnens nordlige del - for området nord for Søsportshavnen Strandtangen er der udarbejdet en plan for gennemførelse af en række tiltag for forbedring af forholdene for de mange og forskellige bruge af området lige fra den almindelige borger og dagplejemor til områdets anvendelse til gennemførelse af megastore projekter som Beach-Party mm. Hertil skal overslagsmæssigt anvendes ca kr. Der henvises til notat af Erhverv- og kulturudvalget har i møde den besluttet, at anvende kr fra udvalgets anlægsbudget til fritidsformål/skive strandpark, ligesom Beach Party har givet tilsagn om et beløb til etablering af strandparken. I forbindelse med planens tilvejebringelse har det været drøftet at udvide stranden mod nord og sandfodre kyststrækningen mod nord, udfor Resenlund. En privat sponsor har tilbudt sandmaterialer hertil. Samlet set er der givet tilsagn fra private for kr Der mangler således financiering for kr , som forvaltningen foreslår via anlægsbudgettet for områdefornyelsen. Det er vurderet, at projektets gennemførelse ikke medfører ikke medfører afledte driftsudgifter fremover. Forvaltningen skal iøvrigt påpege nødvendigheden af grundige forundersøgelser om vejr, vind og vand så man undgår en sandfodring af en kyststrækning hvor det påfyldte materiale ved første efterårsstorm blot flyttes mod syd og fylder op i den gravede sejlrende ind til havnen med efterfølgende meromkostninger til følge. Bilag: Notat af

14 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommune indstiller, at Skema A for 4 boliger i Oddense godkendes. Sagen behandles i Spøttrup Kommunes Økonomi- og Planudvalg tirsdag den 21. november og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 29. november Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Spøttrup anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I Spøttrup har i Kommuneplan tilkendegivet, at der skal ske en bo-ligudbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå, besluttet at opføre nye almene familieboliger i perioden Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. I forhold til denne planlægning resterer i øjeblikket igangsætningen af 4 boliger i Hvidbjerg og 4 boliger i Oddense. Kommunalbestyrelsen har i august 2005 erhvervet et jordstykke på m² til sammenlægning med matr. nr. 7 dg. Det samlede areal skal herefter afhændes til Spøttrup Boligselskab med henblik på opførelsen af 4 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen har i mødet den 13. oktober 2005 bemyndiget borgmesteren til at godkende Skema A, idet boligerne i Oddense planlægges udbudt i et fælles udbud med boligerne i Balling. Planlægningen af byggeriet i Oddense er imidlertid blevet forsinket på grund af uforudsete problemer med jordbundsforholdene. Spøttrup Boligselskab har nu meddelt, at bestyrelsen er klar til at vurdere projektet i et møde den 16. november 2006 og beslutte igangsætning. Det er oplyst, at der planlægges opført 4 almene familieboliger af 85,7 m². Totaludgiften vil andrage kr , der finansieres med 91 % realkreditlån og 2 % beboerindskud samt 7 % kommunelån. På realkreditlånet giver Staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagernes betaling på 3,4 % af anskaffelses-

15 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN summen. Kommunens 7 % indskud vil andrage kr. og finansieres af Spøttrup Kommunes afsatte budgetbeløb i 2006 til Indskud i Landsbyggefonden Kommunalbestyrelsen er på Statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere, at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

16 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud J.nr.: Ø04 Sagsid.: Initialer: ANSI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Et flertal af Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune indstiller, at Durup Idræts- og Svømmehals ansøgning imødekommes med et ekstraordinært anlægstilskud i 2006 på kr., og at der meddeles anlægsbevilling på kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. udbygning af Toustrupvej. Jytte Boll ønsker, at der findes alternativ finansiering. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Durup Idræts- og Svømmehal sendte i 2005 ansøgning om tilskud til renovering af svømmehallen. Renoveringsforslaget fra Rambøll er på i alt kr. Durup Idræts- og Svømmehal modtog den 28. marts 2006 låneoverslag fra Nykredit Realkredit. Da der ikke ydes kommunegaranti, kan Nykredit kun tilbyde lån med en løbetid på 20 år. På baggrund af Hallens forventede overskud i 2006 anslår Nykredit, at Hallen vil kunne forrente og afdrage et lån med et kontant provenu på ca kr. Ved en driftsoptimering på yderligere kr. til at forrente og afdrage lån med anslås, at der kan hjemtages et lån på kr. Hallen søger således om et ekstraordinært anlægstilskud på de resterende kr. Det bemærkes, at der er afsat 4 mio. kr. i budgettet for 2007 til videreudbygning af Toustrupvej til A26.

17 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo oktober 2006 tages til efterretning. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-september 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Sammenlægningsudvalget har i mødet d besluttet at anmode kommunerne om at udarbejde forventet regnskab pr primært med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter. Det forventede regnskab vil kunne forelægges Underudvalg Økonomi i mødet d og Skive Byråd i det første møde i Bilag: Økonomirapportering, ultimo oktober 2006 (714495) Hovedoversigt, ultimo oktober 2006 (714488)

18 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN

19 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN ØK - Indkøbspolitik J.nr.: 83.00P22 Sagsid.: Initialer: EC Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, at Underudvalget for Økonomi indstiller, at Direktionens forslag til ny indkøbspolitik for Skive Storkommune tiltrædes, og at Underudvalget for Økonomi tiltræder, at Skive Kommune indtræder i et nærmere formaliseret samarbejde med flere andre kommuner om fælles-udbud, erfaringsudveksling og tværkommunal sparring Jysk Fællesindkøb. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til styrelsesvedtægtens 12 fastsætter økonomiudvalget regler for samordning af kommunens indkøb. Indkøbskontoret har udarbejdet et forslag til ny indkøbspolitik for Skive Storkommune, der er særskilt vedlagt dagsordenen. Der er generelt tale om en grøn indkøbspolitik, der lægger op til at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser, og at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Af forslaget fremgår bl.a., at kommunens indkøb skal foretages ud fra forretningsmæssige principper, og at kommunen bør se sig selv som storindkøber, selv om der i praksis er tale om decentrale indkøb. Endvidere forudsætter Skive Storkommunes størrelse, at man i højere grad end tidligere skal i EU-udbud, ligesom fordelagtige rammeaftaler på standardiserede varegrupper ofte er betinget af, at kommunens samlede forbrug/ordrer på vareområdet tildeles én eller to leverandører (obligatoriske aftaler med pligt til at benytte ved alle indkøb).

20 UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN Som det også fremgår af udkastet, er der til en vis grad taget hensyn til lokale leverandørers muligheder for at holde sig orienteret om Skive Kommunes udbud, idet offentligheden løbende bliver informeret om planlagte udbudsforretninger via Skive Kommunes hjemmeside, ligesom EU-udbud vil blive annonceret i den lokale presse. Med hensyn til leverandørpolitik fremgår det af materialet, at enhver leverandør, der skal indgå samhandelsaftale med Skive Kommune, skal aflevere en tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige. Endelig indeholder indkøbspolitikken nærmere bestemmelser om leasing samt indkøbskontorets kompetence og ansvar m.v. I Skive Kommunes nuværende organisering på indkøbsområdet er der nedsat en permanent indkøbsgruppe med en repræsentant for hvert af følgende hovedområder: Ældreområdet, daginstitutioner, skoleområdet, det tekniske område, borgerserviceområdet, det sociale område og centraladministrationen. Principperne i denne organiseringsmodel foreslås videreført. Som det også fremgår af forslaget, er det hensigten - ved indgåelse af bl.a. obligatoriske aftaler at der skal nedsættes faglige ad hoc støttegrupper, således at den nødvendige faglige ekspertises vurdering inden for det berørte område kan indgå i beslutningsgrundlaget. Dette er nærmere beskrevet i forslaget under Indkøbsaftaler. Indkøbspolitikken er suppleret med 4 bilag, der bl.a. beskriver anvendelse af aftaler og EU-udbud, gældende købsbetingelser, IT-indkøbspolitik og lagerfunktioner. Til varetagelse af indkøbsfunktionen forudsættes etableret et indkøbskontor med bl.a. følgende funktioner: At foretage en kortlægning af kommunens betydeligste indkøb, og med baggrund heri At etablere og formidle indkøbsaftaler (obligatoriske aftaler og frivillige aftaler) til brug i forvaltninger og institutioner m.v. At gennemføre EU-udbud. At tage initiativ til rationalisering af indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder anvendelse af elektroniske indkøb. At vedligeholde og udbygge kommunens elektroniske indkøbssystem. At formidle relevant information til kommunens indkøbere. At der løbende foretages en revision af kommunens indkøb og indkøbspolitik. At være behjælpelig i reklamationssager. At informere kommunens leverandører om gældende indkøbspolitik.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere