Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Stian Ehrenreich Winnie Pedersen Kresta M. Christensen Ibrahim Amcha bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem afdelingsbestyrelsesformand Administrationen m.v.: Allan Søstrøm (AS) forretningsfører Morten Kraft (MK) økonomichef Jesper Tjørnild (JT) inspektør Heidi K. Kahr (HK) sekretær Henrik Steen Jensen (HSJ) advokat Pia Mortensen (PM) Trivselshuset Gitte Andresen Protekst 1. Velkomst LS byder velkommen og gør opmærksom på, at der mangler et punkt på dagsordenen i forhold til den oprindelige indkaldelse. Det er den oprindelige, der er korrekt. 2. a. Valg af dirigent b. Valg af stemmeudvalg a. Henrik Steen Jensen vælges til dirigent og gennemgår formalia b. Allan Søstrøm Eva Stæhr, bhv 25 Minna, bhv th 3. Bestyrelsens beretning LS fortæller at afdelingsbestyrelsen i det forløbne år har nedsat flere udvalg og beboerne opfordres i den forbindelse til at deltage i arbejdet. På opfordring fra politiet er der sat skilte op for at regulere færdslen. Når der er skiltet, har politiet mulighed for at gribe ind overfor syndere. Der er også sat hundeskilte op om, at de skal holdes i snor. Legepladser er blevet udbygget ved A7 er der opsat gynger osv og det arbejde fortsætter løbende i afdelingen. Med hensyn til aktivitetslokaler så er det sat i system så vi har et godt overblik over alle aktiviteter. For at få en vis spredning i hvad lokalerne bliver brugt til, er det nødvendigt at lægge lidt arbejde i behandlingen af ansøgningerne. Det er ikke muligt alene at lave en venteliste efter ansøgningsdato, da vi skal sikre så stor en variation som muligt i aktiviteterne i vores aktivitetslokaler. En positiv sidegevinst efter renoveringen er, at der er et faldende antal beboerklager samt færre flytninger, hvilket har positiv indvirkning på hele afdelingen. Der er stadig beboere, der har paraboler opsat på altanerne. De har fået flere muligheder for at få dem flyttet op på taget, så nu sender vi de sidste i boligretten. 1

2 Så har vi fortsat problemer med dørlåsene. Nogle steder bliver de ødelagt lige så hurtigt som de bliver lavet, og vi må nok erkende, at det nok ikke er realistisk at det bliver løst 100 %. Men vi fortsætter naturligvis arbejdet. Børn & ungeområdet er noget vi giver meget opmærksomhed, og lige før sommer fik vi etableret multibanen. Vi fortsætter med at udbygge på den, blandt andet med bålplads osv. Så er vi glade for, at Natteravnene atter er startet op i området og i den forbindelse vil afdelingsbestyrelsen gerne opfordre til at beboerne melder sig som aktive. På det boligsociale område lavede vi blandt andet projekt 30+30, som har givet fine resultater. Muhamad (Murad) fortæller, at vi opstartede projektet lige før sommer. Der blev etableret et bredt samarbejde mellem beboere, boligselskab, Trivselshuset, SSP, socialforvaltninge og klubben. Der var rigtig mange engagerede folk, der tog del i arbejdet, og projektet vat en fornøjelse. Som en positiv følge af, at have haft så meget fokus på områdets børn og unge faldt hærværk i afdelingen til det halve i forhold til sidste sommer. Så er der spørgsmål til beretningen: Pia hc 171: er det lovligt, atlave et udvalg uden repræsentation af mer? LS: ja, beslutningerne træffes stadig af afdelingsbestyrelsen, men arbejdet udføres af udvalget. EL: i nogle udvalg sidder der også mer, eksempelvis hundeudvalget. HSJ: det er der ingen problemer i. Jonathan bh 25: roser og håber at det gode arbejde fortsætter, og håber at det er muligt at gentage succesen. Derudover roser han afdelingsbestyrelsens beretning. Fortælle, at legepladserne bliver af og til bliver hærget. LS: med hensyn til legepladser, så er det vigtigt at vi får de informationer, for vi ved ikke nødvendigvis alting. Men lige på den legeplads ovre ved jer ved vi at der er problemer med skaterrampen, men det skyldes ikke hærværk, der er noget med en konstruktionsfejl er et helt nyt koncept, der aldrig er prøvet før. Vi skal have evalueret, om det er noget vi skal gentage. Rent økonomisk er det en billig løsning. Gitte, hc 133: vil gerne opfordre til at flere beboere melder sig som Natteravne. Det projekt kører videre som en del af AS: var et frontløberprojekt som INGEN havde prøvet før. Trivselshuset var bannerførere og de gjorde et kæmpearbejde. Vi vidste, hvor vi ville hen og på grund af stor opbakning var der mange ting der lykkedes. Vi vil gerne fortsætte, men formen ligger ikke helt fast. Men selvfølgelig fortsætter vi det store boligsociale arbejde i Bispehaven. Vi sparede kr. hen over sommeren på grund af mindre hærværk! kostede mange ressourcer, men ikke mange penge. FU betalte kr. til projektet. Ena, hc 171: som beboer har det været rigtig rart at opleve, at nogle mer har været meget synlige i alt hvad der er foregået. Et enkelt spørgsmål, som nok er til administrationen: der er et lokale, der her på det sidste har haft åbent på mærkelige og meget senes tidspunkter, ved I hvad der foregår derinde? PM: det kan jeg svare på. Det er et lille eksperiment vi kører i forbindelse med ramadanen. Vi har nogle mænd, der samles efter solnedgang og hygger sig, snakker og samles. Beretningen blev enstemmigt godkendt 4. Budget 2010 MK underholder med budgettet for 2010 og starter med at fortælle om principperne for budgettet. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter. Efter administrationens udarbejdelse af budget mødes vi med afdelingsbestyrelsen og forsøger at lægge deres ønsker ind. Det er dog begrænset, hvad vi kan regulere på. Budget 2010 viser en huslejestigning på 4,78 %. De væsentligste ændringer i forhold til sidste år er: Konto oprindelige lån falder ca

3 Konto 110 forsikringer: selvom I har en selvrisiko på i jeres afdeling, så stiger præmien alligevel. Det eneste, der kan sikre nedsættelse af forsikringerne er reduktion af hærværk i afdelingen. Konto 112 administraionsbidrag til foreningen. Konto 114 renholdelse: grønne områder, snerydning, varmemesterløn (stiger overenskomstmæssigt), Selvom de øvrige arbejder også stiger, er det stadig billigere at få eksterne til at vedligeholde de grønne områder frem for at varmemestre og gårdmænd skal gøre det. Konto 119 diverse udgifter blandt andet beboeraktiviteter, Trivselshuset og så videre. Konto er henlæggelser, altså opsparing til vedligeholdelse og fraflytninger. Der er desværre en tendens til øgede udgifter på fraflytninger, derfor skal der henlægges mere. Vi gør hvad vi kan for at få pengene ind. Konto 126 falder på grund af nogle afskrivninger, der forsvinder. Konto 133 afvikling af underskud der var et stort underskud sidste år på grund af hærværk. Det underskud afvikles over 4-5 år. På indtægtssiden er der primært lejeindtægter. Med hensyn til renteindtægterne, så er det sådan nu, at der ligger afdelingens opsparing i én stor pulje sammen med de andre afdelingers opsparing, hvilket betyder, at vi får en fordelagtig rente. Sidste år garanterede selskabet 3 % i rente til afdelingerne. Pr bliver det afdelingen selv, der skal bære risikoen, og afdelingen får den reelle gevinst eller tab. Vi har budgetteret med 3,5 % i renteindtægt det tror vi på er realistisk. Konto 210 viser en nødvendig merindtægt på 1.9 million, deraf huslejestigningen. Med hensyn til antennebidrag er det bare en viderefakturering af det, vi bliver opkrævet af Stofa. Ingolf bhv 45 3th: hvad er grunden til at huslejen i de boliger på 10m²? MK: da man opførte byggeriet beregnede man, hvad hver enkelt lejemål skulle koste. Små lejemål, eller som her klubværelser, koster pr. m² mere end store, men stigningen i % er ens for alle. PM: det er fire værelser med fælles køkken/bad, så der skal også betales til fællesarealet. AS: med fællesareal bliver det 72 m² for alle fire klubværelser JT fortæller om PPV Planlagt og periodisk vedligholdelse) for Der er afsat midler til: o betonreparationer på boliger og altaner o vinduespudsning af altaner/opgange o udskiftning af indvendige døre og ståldøre i kælderplan. En del er skiftet, men vi er ikke færdige. o afrensning af graffiti vi har en fast aftale med et firma der kommer hver uge o polish af trappeopgange. I de lave vil vi dog have malet først. o strømpeforing af faldstammer o udskiftning af toiletter og badekar o vandrør i kældre o ventilation løbende udskiftning og reparation o elevator løbende service og lovpligtigt eftersyn o sikring, det vil sige videoovervågning og lignende sikkerhedsforanstaltninger o postkasser, som jo skal være opsat senest De kommer op inden, men udgiften er først næste år o legepladser, skilte m.v. o teknisk bistand Ingolf, bhv 45 3th: hvis man etablerer videoovervågning, vil man så kunne se, om der kommer penge ind, hvis man finder synderen? JT: vi sender altid en regning hvis vi ved, hvem der har ødelagt noget, og som regel bliver de betalt. Dahir, bhv 41 07tv: hvad siger loven om videoovervågning? JT: indtil videre er der lidt uklarhed, så vi afventer indtil politikerne kommer med udmelding. Dahir, bhv 41 07tv: men det vil jo spare os alle for penge, hvis vi får fat i flere af dem, der begår hærværk. JT: ja bestemt, hvis vi kan identificere dem. 3

4 Michael bhv 51: hvad siger loven om mobilovervågning? JT: inde i opgange må vi gerne have det, men ikke udenfor. Kristina bhv 45 02th: jeg har set, at der er mange små børn der rykker planter op hvad gør man, når de bliver ved selvom man beder dem lade være? JT: I er altid velkommen til at kontakte os, men det vil jo nok altid være en vurdering når det drejer sig om mindre børn. Eva bh 25: der er afsat 1 million til snerydning osv. nogle steder bliver det ikke vedligeholdt, og jeg synes ikke de penge er givet godt ud. JT: der har været lidt koordineringsproblemer, fordi vi har to firma, der har vedligeholdelsen heroppe, og der har været lidt usikkerhed omkring, hvem der stod for hvad. Vi er opmærksomme på det og skal faktisk have møde med dem i næste uge. Budgettet blev enstemmigt godkendt 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens arbejder for det kommende år LS fortæller at afdelingsbestyrelsen ønsker at fortsætte med arbejdet omkring færdsel, børn- og ungeområdet, legepladser, hærværksforebyggelse og så videre. Derudover opfølgning på vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. Og så vil vi fortsat arbejde på stor bredde på de aktiviteter der foregår i lokalerne. Eva bhv 25: hvordan skal legepladserne finansieres? LS: der er sat kr. af. Det kan man selvfølgelig ikke bygge store legepladser for, men der kan etableres mindre aktivitetsområder. Pia hcv 171: kan man ikke bruge Fællesbladet til at synliggøre hærværk? MK: alle boligforeninger indberetter hærværk til et fælles register, så der kan laves statistik på det. LS: men vi vil gerne via Fællesbladet synliggøre det mere. Eva bhv 25: roser afdelingsbestyrelsen for at gøre et kæmpearbejde. Aktiviteter for det kommende år godkendt. 6. Indkomne forslag Forslag 1. Forslag om at reducere antallet af vinduespudsning til to gange årligt. LS: afdelingsbestyrelsen har sat forslaget for at spare på vinduespudsningen. De sparede midler vil indgå i budgettet under sikring. Hans bhv 41: hvis det skal reduceres, så skal det til gengæld gøres ordentligt de to gange, de bliver pudset og ikke som det er i dag. Afstemning ved håndsoprækning 31 for 25 imod forslaget er vedtaget. Forslag 2. a) maling af plastikkarme HSJ gør opmærksom på, at det kun er repræsentantskabet, der kan tage beslutning om ændring af vedligholdelsesreglementet. Altså kan afdelingsmødet kun opfordre afdelingsbestyrelsen til at indbringe det for repræsentantskabet. Eva, bhv 25: varmemestrene siger, at karmene ikke kan skiftes mere, altså er der behov for reparation indtil afdelingen får råd til nye trækarme. Og boligselskabet har malet karmene i selskablokalet og det ser fint ud. AS: Hvis der er malet i selskabslokalet, så er det afdelingen der har foranlediget det. Vi ved godt at plastiklisterne godt kan se ret grimme ud og der hvor de går til, må de naturligvis udskiftes. Men vi kan ikke gøre det på en gang. Der er over 10 km. karme i afdelingen og det ville kræve en voldsom huslejestigning. Afdelingsmødet opfordrer afdelingsbestyrelsen til at forelægge det på repræsentantskabsmødet. 4

5 b) Forbud mod muskel/kamphunde Jonathan bhv 25 spørger om Holger vil fortælle lidt om de pågældende hundes temperament. Holger bhv 45: har været hundetræner i mange år, og fortæller at nogle af de hunde er helt almindeligt rare hunde. Men når man træner dem til kamp får man hurtigt problemer. Han har set uheldige eksempler på unge mennesker, der fremprovokerer en uheldig adfærd hos deres hund. LS: vi har i afdelingsbestyrelsen diskuteret det her. Problemet er, at det er svært at definere hvilke hunderacer, det drejer sig om. Måske er det en idé at hundeudvalget arbejder videre med at udarbejde en liste? Alternativt kan vi afvente om regeringen vedtager noget ved lov. I vores nuværende regler er der allerede taget højde for, hvad konsekvensen er, hvis en hund angriber. Eva bhv 25: Definitionen behøver ikke at være noget problem, da Dansk Kennel Klub (DKK)har en udmærket liste over hvilke racer, det drejer sig om. Det her handler ligeså meget om at sende et signal om, at det her tolorerer vi ikke. HSJ: vil lige præcisere, at de beboere, der allerede nu har en sådan hund, ikke kan fratages den. Hans bhv 41: tror ikke at risikoen for at blive angrebet af en kamp- eller muskelhund er større i Bispehaven end hvis man går en tur ud på Viborgvej. Holger bhv 45: Det er rigtigt at DKK har en defineret liste, men man skal være opmærksom på, at den ikke svarer overens med andre landes lister, så definitionen er ikke fast. Og så er der jo alle krydsningerne også. Når man tilmelder sin hund på administrationen, skal man så fremvise forsikringspapirer? Stian hc 161: det er svært at afgøre, hvad der er det rigtige at gøre her. De mennesker, der har de her hunde har ikke været særlig modtagelige overfor positiv indvirkning. Men måske ville det være klogere at lade udvalget arbejde videre med det her. Afdelingsmødet beslutter at forpligte afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med en løsning. Forslag 3. opsætning af postkasser Ena hc 171: de hænger ikke så udsat på P, og hvis man hænger dem på P, vil de hænge ens i hele afdelingen. LS: idéen med prøveopsætningen var at se, om og hvor de kunne hænge i fred. Vi har vurderet hvor de skal hænge, og nogle steder vil P faktisk være et udsat sted, men der kan man så overveje overvågning. JT: På det sidste møde i afdelingsbestyrelsen snakkede vi om, at P måske godt kunne være det smarteste sted. Ud fra de lovkrav, der er på området kommer de til at hænge samlet, men vi vil gerne se om de eventuelt kan hænge lidt lavere. Mohamad, hc 173: vil snarere foreslå at de kommer tilat hænge på U, hvor der altid er trafik og mennesker. På P kan der være meget øde og på den måde fred til hærværk. JT: det er rigtigt, men hvis der kommer postkasser op på P, vil der jo blive mere trafik. På prøveopsætningen er der begået hærværk på de, der hang på U. Birgit hcv 277: pensionister får stadig bragt posten til døren. Eva bhv 25: ja, men man skal søge om det. På P ville de så skulle sidde bag døren altså bag lås? JT: ja. Eva bhv 25: jamen, så er det jo også kun beboere, der får adgang til dem. Afstemning ved håndsoprækning viser at 32 stemmer ja til forslaget, 12 stemmer nej. Forslaget er vedtaget. Forslag 4. CO2 neutral energi HSJ: det her kan der faktisk ikke stemmes om af to årsager: for det første er det en sag for repræsentantskabet, og for det andet kan det have store økonomiske konsekvenser. 5

6 Ingolf bhv 45: i NRGi er prisen faktisk billigere og man har en plan om, at Århus skal være CO2 neutral i Men det er fint nok med en opfordring til afdelingsbestyrelsen, om at arbejde videre med det. Stian hcv 161: intentionerne er rigtig gode. AS: vi er faktisk allerede i gang med en proces omkring det her. Vi har fået lavet energimærkning af alle afdelinger, og vi har haft møde med Dong. Så det harmonerer rigtig godt med selskabets politik. Afdelingsmødet opfordrer afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med emnet. Forslag 5. affald ved rækkehuse Hans bhv 41: protesterer kraftigt mod forslaget. Udlevering af nøglebrikker vil gøre det meget svært at kontrollere, hvem der har adgang til opgangene. Anja bhv 23: dørene er jo alligevel brækket op! Birgit hcv 277: jeg kan ikke forstå, at de ikke har fået den nøglebrik for længst. LS: vi har diskutteret det med nøglebrikker før i andre sammenhænge, og der har der været stemning imod at andre end beboerne i opgangen havde brikker til opgangene. Eva, bhv 25: hvorfor skal nogle få brodne kar straffe os andre? Det er da nemt at registre, hvem der har en brik. Dem der ikke vil opføre sig ordentlig smider deres affald hvor som helst vi andre vil bare gerne have en mulighed for at skaffe os af med det på en ordentlig måde. Afstemning ved håndsoprækning viser, at 18 stemmer ja til forslaget og 21 stemmer nej. Forslaget er ikke vedtaget. Afdelingsmødet opfordrer afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med en konstruktiv løsning af problemet. Forslag 6. hundetoiletter Holger bhv 45: foreslår at der bliver etableret hundetoiletter, samt at prisen for at have hund stiger til kr. 50. Da hundetoiletterne allerede er under opførelse, frafaldes den del af forslaget. Det vedtages, at prisen for hundehold skal stige til 50 kr. om måneden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen a. 3 medlemmer for 2 år b. 1 medlem for 1 år c. 2 suppleanter a., b.og c. slås sammen. Winnie Pedersen, hcv tv. Valgt for to år med 68 stemmer Erwin Bülow Light, hcv 133. Valgt for to år med 72 stemmer. Holger Harders, bh 45 6.tv. Valgt for to år med 68 stemmer. Gitte Bülow Light, hcv 133. Valgt for 1 år med 55 stemmer. Ingolf Brown, bhv 45 3.th. 1. suppleant. 10 ugyldige. 1 blank. 8. Eventuelt JT:fortæller at selskabet i øjeblikket arbejder på, at alle lejligheder bliver udstyret med en røgalarm. Gitte, Protekst: vil gerne have et billede af den nye afdelingsbestyrelse. Eva bhv 25: ved hvert andet rækkehus på hcv er der plantet, men ikke ved bhv hvorfor? Hvis jeg spørger varmemestrene siger de, at planterne er rykket op, men det er ikke korrekt, for de er aldrig blevet plantet. HSJ takker for god ro og orden. 6

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere