1 Beskrivelse af opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Beskrivelse af opgaven"

Transkript

1 With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, April 2010 Marts Beskrivelse af opgaven 1.1 Baggrund for opgaven I juli 2009 bevilligede EU kommissionen støtte til Integrationsministeriet til et 3- årigt pilotprojekt Afradikalisering målrettet intervention. Projektet er todelt således, at den ene del af projektet har til formål at udvikle et koncept for præventive samtaler målrettet unge, som er en del af et ekstremistisk fællesskab. Denne del af projektet udvikles og implementeres af PET. Den anden del af projektet har til formål at udvikle et koncept for mentorordninger, som målrettes unge, som er på vej ind i et ekstremistisk miljø, eller som er sårbare over for ekstremisme. Denne del af projektet udvikles i et samarbejde mellem Integrationsministeriet, Århus- og Københavns Kommune samt Østjyllands politi. Projektets formål er at udvikle værktøjer i form af præventive samtaleforløb og individuel mentorstøtte, til brug for at gribe ind over for unge, der er en del af et ekstremistisk miljø, eller som er i fare for at tilegne sig voldelige ekstremistiske synspunkter og adfærdsmønstre. Målet er dels at ændre de unges adfærd og dels at søge at påvirke de unges holdninger, der potentielt kan føre til voldelige handlinger, samt styrke de unges oplevelse af at have mulighed for at deltage i det danske samfund. De præventive samtaleforløb og den individuelle mentorstøtte skal kunne målrettes den enkelte unges behov og give den unge en længerevarende støtte og rådgivning til at komme ud af og blive ude af et voldeligt ekstremistisk miljø. Baggrunden for at ministeriet indgav denne ansøgning er, at der i Danmark har været og fortsat er en række tilfælde, hvor SSP-medarbejdere eller andre aktører er bekymrede for unge, som enten giver udtryk for ekstremistiske holdninger og/eller udviser diskriminerende og ekskluderende adfærd over for andre grupper i deres nærmiljø. De myndigheder, som modtager indberetninger eller har viden herom, mangler ofte værktøjer og løsningsmuligheder, som de kan tilbyde den enkelte unge. Derudover er det en del af regeringens handlingsplan En fælles og tryg fremtid, at der skal udvikles særlige forløb for unge, der allerede er inde i et radikaliseringsforløb; herunder individuelle præventive samtaler og mentorkorps med fokus på unge og identitet.

2 I projektets sammenhæng forstås radikalisering som en proces forårsaget af en kombination af faktorer, hvor individer tilegner sig ekstremistiske synspunkter og tilslutter sig ekstremismens adfærdsmønstre, og som i forlængelse heraf kan (men ikke nødvendigvis gør det) føre til voldelig ekstremisme. Ekstremistiske synspunkter er karakteriseret ved en intolerance over for andres synspunkter og manglende respekt for andre, værdighed, frihed og rettigheder, mens voldelig ekstremisme er karakteriseret ved anvendelse af- og opfordring til brug af voldelige midler. Afradikalisering er en overordnet betegnelse for de mekanismer, der kan få personer til enten at komme ud af et ekstremistisk miljø eller tage afstand fra ekstremismen. Nedenstående opgave udbydes i forbindelse med udviklingen af mentorkorps i Århus og Københavns kommune. Formålet med mentorordningen er at knytte en voksenperson til den enkelte unge. Et mentorforløb skal målrettes den enkelte unges behov og give den unge en længerevarende støtte og rådgivning, så vedkommende kan flytte sig dvs. komme ud af et ekstremistisk miljø, tage afstand fra voldelig ekstremistisk adfærd, og vælge alternativer til ekstremismen i sit liv og sit syn på fremtiden. 1.2 Formål med opgaven og leverandørens opgave Med henblik på gennemførelsen af mentorforløb i Århus- og Københavns kommune skal der udvikles to praktiske mentorredskaber samt tilrettelægges to forskellige (men sammenhængende) undervisningsforløb. Overordnet er leverandørens opgaver: 1. At udvikle, gennemføre og evaluere to uddannelsesforløb med henblik på at opkvalificere mentorer og kommunale medarbejdere til at kunne håndtere og nå de unge i målgruppen på en konstruktiv og engagerende måde. For en mentor betyder det at kunne flytte den unge og støtte den unge i hans /hendes søgen på identitet og fællesskab. Hvorimod for den kommunale medarbejder betyder det at kunne coache og støtte mentoren med sparring i mentorforløbet og viden om praktiske muligheder, der kan trækkes på i et mentorforløb. I forbindelse med opgaven skal der afvikles: 1) uddannelsesforløb for ca. 15 mentorer af to omgange (i alt ca. 30 mentorer) og 2) uddannelsesforløb for ca kommunale medarbejdere af én omgang. Det forventes, at begge uddannelsesforløb evalueres efter de er blevet afviklet den første gang. Derudover forventes det, at erfaringerne fra det første mentoruddannelsesforløb bruges til at forbedre uddannelsen i det andet forløb. Leverandøren skal sikre, at uddannelsesforløbene opfylder formelle godkendelseskrav til fremtidig udbud på en professionsskole. 2

3 2. At udvikle to praktiske mentorredskaber. Herunder en personlig plan og et kortlægningsredskab som skal indgå i kompetenceudviklingsdelen af uddannelsesforløbene. a. En personlig plan er et redskab, som har til formål at hjælpe den enkelte unge med at sætte sig mål og realisere sine mål. En personlig plan kan bruges til at hjælpe den unge i at rykke sig væk fra voldelige ekstremistiske holdninger og fokusere på mere positive mål i livet. Det er vigtigt at understrege, at den personlige plan er et arbejdsredskab og ikke et juridisk eller formelt dokument til brug af de kommunale medarbejdere eller sagsbehandlere. b. En kortlægning er et redskab, som har til formål at støtte mentoren i at forstå den unges livssituation og på den baggrund udarbejde en personlig plan. En kortlægning kan forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad er de positive og negative påvirkninger i den unges liv? Hvem har stor indflydelse på den unge? Hvad påvirker den unge? 3. At afdække uddannelsesmålgruppernes behov i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelserne. Både mentorer og kommunale medarbejdere kan have forskellige erfaringer og uddannelsesbaggrunde. Det betyder, at for nogle vil noget af uddannelsens indhold være velkendt stof, og for andre vil meget være nyt. Dette stiller krav til uddannelsens tilrettelæggelse, udformning og indhold. 4. At udvikle træningsmanualer samt diverse træningsmateriale til brug i fremtidige uddannelsesforløb. I de følgende afsnit beskrives den samlede opgave samt de krav, der stilles. Ministeriet og projektpartnerne skal inddrages i udviklingen af undervisningen og de praktiske mentorredskaber f.eks. i form af sparring og forventningsafstemning for at sikre, at indholdet er relevant, og at eksperter bliver udvalgt til at undervise eller give faglige inputs til udviklingen af undervisningsmateriale. Derudover forventes det, at der trækkes på erfaringer fra andre relevante kursusforløb, f.eks. Københavns kommunes efteruddannelse af ressourcepersoner i projekt VINK, under Beskæftigelse og Integrations Forvaltningens administration. 1.3 Målgruppen for uddannelsen for mentorer Målgruppen for det ene undervisningsforløb er mentorerne, som skal indgå i en direkte kontakt med den unge. Mentorerne skal støtte og rådgive den unge til at fravælge det ekstremistiske miljø, og dermed støtte den unge i at vælge et positivt alternativ. 3

4 Mentorkandidaterne er udvalgt på baggrund af deres engagement og interesse i at tilegne sig en endnu mere professionel tilgang til deres arbejde. Det forventes, at de har indsigt i ungemiljøer og erfaring med at arbejde med unge. Nogle få af mentorkandidaterne vil måske allerede besidde en vis viden om ekstremisme og radikalisering, men det kan ikke tages for givet. 1.4 Indhold af uddannelsen for mentorer Nedenstående tre områder er blevet identificeret som værende de grundlæggende elementer i mentoruddannelsen. Uddannelsen skal struktureres på en sådan måde, at alle elementerne tilsammen udgør en helhedsforståelse for, hvad en mentor kan gøre i forhold til forebyggelse af radikalisering hos den enkelte unge. Derudover skal selve undervisningen struktureres og være af en sådan art, at der løbende tages udgangspunkt i og bygges videre på mentorernes eksisterende kompetencer og viden. A. Viden om ekstremisme, radikalisering, ungdomskulturer og identitetsdannelse De overordnede mål med dette uddannelseselement er: 1) at mentorerne skal have en grundlæggende faglig viden om de forskellige former for radikalisering og ekstremisme: militant islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. 2) at mentorerne får en større viden om forskellige ungdomskulturer og identitetsdannelsesprocesser. Mentorerne bør kunne genkende de argumenter, der kendetegner forskellige typer af ekstremistisk retorik. Det forventes, at der er fokus på, at mentorerne får en større viden om de subkulturer, der gradvist accepterer og anerkender voldelige handlinger. Med udgangspunkt i den historiske tilgang og den nyeste faglige viden på området, bør der være fokus på, at mentorerne gennem f.eks. diskussion, rollespil, eller cases, får en forståelse af hvad det er, der tiltrækker de unge ved disse ideologier og miljøer, og hvad det er, disse miljøer tilbyder den enkelte unge. Det formodes, at gruppedynamikteorier samt viden om rekrutteringsprocesser i nyreligiøse sekter kan have relevans. Det forventes også, at mentorerne introduceres til internationale erfaringer med forebyggelse og afradikalisering. B. Samtaleteknikker og redskaber Målet med dette element er at give mentorerne kompetencer og konkrete redskaber og samtaleteknikker. Mentoren skal introduceres til redskaberne til at lægge den personlige plan samt lave en kortlægning og derudover have mulighed for at afprøve redskaberne med henblik på at bruge dem i sit arbejde med den unge. Samtale- og coaching-teknikker samt konflikthåndteringsteknikker bør indgå som en del af dette uddannelseselement. Den enkelte mentor skal kunne diskutere holdninger uden 4

5 at gå på kompromis med sine egne grænser. Udover brugen af rollespil, cases, m.m. forventes det, at mentorerne får mulighed for at diskutere, hvilke andre metoder, de kunne forestille sig at bruge i arbejdet med at flytte den unge. C. Introduktion til projektet og rolleafklaring Målet med dette element er at give mentorerne en klar forståelse af, hvad deres rolle i projektet er, samt at give mentorerne mulighed for at få større selvindsigt i deres egne ressourcer og begrænsninger, og hvordan de passer på sig selv. I dette element bør der indgå viden om organiseringen og handlemuligheder i forbindelse med udredning, visitation og intervention samt mentorens rolle. Mentorerne er ikke bare arrangerede venskaber, men en vigtigt del af en intervention overfor den enkelte unge, som familie, venner eller andre er meget bekymrede for. Der bør også indgå en individuel personlighedstest samt vejledning i debriefing teknikker, som kan hjælpe mentorerne med at få større selvindsigt. Derudover er det vigtigt, at mentorerne får mulighed for at diskutere holdninger og mentors egen rummelighed overfor ekstremistiske holdninger. Dette kan gøres igennem cases, diskussion af code of conduct, professionel distance samt mentors dilemmaer og grænser. 1.5 Målgruppen for uddannelsen for kommunale medarbejdere Målgruppen for det andet undervisningsforløb er kommunale medarbejdere, dvs. de personer, der skal coache og støtte mentorerne i at yde den bedste støtte til den enkelte unge. Der vil være tale om personer med forskellige erfaringer og uddannelsesbaggrunde. 1.6 Indhold af uddannelsen for kommunale medarbejdere Nedenstående områder er blevet identificeret som værende grundlæggende elementer i uddannelsen for de kommunale medarbejdere, der skal fungere som coach for mentorerne. Uddannelsen for kommunale medarbejdere adskiller sig fra uddannelsesforløbet for mentorerne ved at det skal danne grundlag for, at den enkelte kommunale medarbejder kan udfylde en rolle som coach og støtte for mentoren. Dvs. vægtningen af de forskellige komponenter i uddannelsen for kommunale medarbejdere er forskellig fra mentoruddannelsesforløbet. Uddannelsen skal struktureres på en sådan måde, at alle elementerne tilsammen udgør en helhedsforståelse for, hvad den kommunale medarbejder kan gøre for at yde bedst mulig støtte til mentorerne med den direkte kontakt til den unge. 5

6 A. Viden om ekstremisme, radikalisering, ungdomskulturer og identitetsdannelse Det overordnede mål med dette uddannelseselement er at styrke de kommunale medarbejdere med en grundlæggende faglig viden om de forskellige former for radikalisering og ekstremisme: militant islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. De kommunale medarbejdere skal have kendskab til de argumenter, der kendetegner forskellige typer af ekstremistisk retorik. De kommunale medarbejdere skal også have et overblik over, hvad andre lande har prøvet mhp. forebyggelse af radikalisering samt afradikalisering. B. Coaching Målet med dette element er at give de kommunale medarbejdere kompetencer til at kunne varetage rollen som coach for mentorerne. Der lægges vægt på, at de kommunale medarbejdere både får teoretisk viden samt træning i at bruge coachingteknikker ved brug af f.eks. rollespil. Specifikt skal de kommunale medarbejderes kompetencer styrkes til at kunne støtte mentoren med at kortlægge de positive og negative påvirkninger i den unges liv. Her kan man forholde sig til spørgsmålene: Hvem har stor indflydelse på den unge? Hvad påvirker den unge? Det gælder i høj grad, at mentoren bliver i stand til at se muligheder sammen med den unge. Derudover skal de kommunale medarbejdere have kendskab til mentorens nøgleredskab, nemlig tilrettelæggelsen af den personlige plan. C. Introduktion til projektet og rolleafklaring Målet med dette element er, at de kommunale medarbejdere får tydeliggjort deres ressourcer og afklaret deres begrænsninger i forhold til deres rolle. Udover deres rolle som coach for mentorerne bør der være plads til at arbejde med rollen som ansvarlig for organiseringen og monitoreringen af mentorforløbene i kommunen (udpegning af mentorer, ansættelse, mentee-match, formel supervision og evaluering). 1.7 Tilrettelæggelse af det samlede uddannelsesforløb Uddannelserne skal struktureres på en sådan måde, at alle elementerne tilsammen udgør en helhed den røde tråd. Derudover skal selve undervisningen struktureres og være af en sådan pædagogisk art, at der løbende tages udgangspunkt i og bygges videre på mentorernes og ressourcepersonernes eksisterende kompetencer og viden. Uddannelsen skal bruge pædagogiske metoder, som effektivt kan opbygge kompetencer. Det kan f.eks. være case stories, øvelser/rollespil, videooptagel- 6

7 ser, hvor kropssprog bliver analyseret, inviterede oplægsholdere med ekspertviden på områderne. Der skal ligeledes indgå aktuelt forskningsmateriale og data som oplæg til diskussion. Uddannelsen skal tilrettes således, at der er rig lejlighed til debat og diskussion både i gruppearbejde og i plenum. 1.8 Evaluering af uddannelsesforløbene Med henblik på at vurdere uddannelsernes kvalitet og brugbarhed, skal der udvikles et evalueringsskema, som mentorer og kommunale medarbejdere skal udfylde umiddelbart efter endt uddannelsesforløb. Det forventes at læringserfaringer fra første pilotforløb bliver brugt til at forbedre efterfølgende uddannelsesforløb. Leverandøren har ansvaret for at udvikle et oplæg til, hvordan uddannelserne kan evalueres med henblik på forbedringer i uddannelserne. Demokratikontoret i Integrationsministeriet forbeholder sig retten til også at indsamle erfaringer fra uddannelsesdeltagerne. 1.9 Forankring og fremtidig brug af uddannelserne Med henblik på fremtidig udbud af uddannelsesforløbene til andre aktører (f.eks. kommuner der arbejder med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme), skal uddannelsesforløbene udvikles indenfor lov om Åben Uddannelse, så de kan udbydes af én eller flere af de danske professionsskoler. Leverandøren skal derfor sikre, at uddannelsesforløbene opfylder de formelle godkendelseskrav. Det tilstræbes yderligere, at uddannelsesforløbene på sigt skal kunne give ECTS points Endelige skriftlige produkter Parallelt med udviklingen og afviklingen af uddannelserne er leverandøren ansvarlig for levering af følgende skriftlige produkter: Beskrivelse af de to uddannelser (mentoruddannelsen og uddannelsen for kommunale medarbejdere). Herunder beskrivelse af målsætninger for hvert modul og programindhold. Mentorredskabsmateriale til henholdsvis den personlige plan og kortlægningsredskab. To træningsmanualer til brug i fremtidige uddannelsesforløb. Det forventes, at uddannelsesmanualerne er i et fleksibelt format, således at de nemt kan opdateres i takt med, at erfaringerne, redskaberne og metoderne på området vokser. Samlet uddannelsesmateriale til hver af de to uddannelser. Evalueringsskema til brug i deltagerevaluering af uddannelserne. 7

8 Evalueringsrapport med erfaringsopsamling og læringspunkter til videreudvikling af uddannelserne. Forankringsplan. Herunder beskrivelse af hvor og hvordan uddannelserne kan forankres og udbydes efter endt kontrakt. Alle endelige produkter skal være i praktisk elektronisk format på Cd-rom, samt 5 eksemplarer i printform. 8

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om tilpasning af

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security 1. UDBUDSBETINGELSER Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Mentoruddannelse. Mentorer der arbejder med radikaliseringstruede unge. Radikaliseringsgruppen Aarhus Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Mentoruddannelse. Mentorer der arbejder med radikaliseringstruede unge. Radikaliseringsgruppen Aarhus Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Mentoruddannelse Mentorer der arbejder med radikaliseringstruede unge Radikaliseringsgruppen Aarhus Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Preben Bertelsen (Psykologisk Institut, AU) I samarbejde med

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Rammeprogram for Viden*Inklusion*København

Rammeprogram for Viden*Inklusion*København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Rammeprogram for Viden*Inklusion*København 2011-14 VINK er en videns- og rådgivningsindsats for medarbejdere

Læs mere

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt Antiradikalisering s beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013 Forslag januar 2013 1 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, er det blevet besluttet at omlægge Familieskolen i Ørum til en mere fleksibel enhed, således at der fortsat er mulighed for at løse de

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Den coachende samtale er én blandt flere former for samtale, hvor de øvrige bl.a. er: instruktion, rådgivning, vejledning og supervision.

Den coachende samtale er én blandt flere former for samtale, hvor de øvrige bl.a. er: instruktion, rådgivning, vejledning og supervision. Coaching Den coachende samtale er én blandt flere former for samtale, hvor de øvrige bl.a. er: instruktion, rådgivning, vejledning og supervision. Forskelligheden mellem disse former for samtale drejer

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns kommune og Social- og Integrationsministeriet om mentor-, rollemodels- og forældreindsats

Samarbejdsaftale mellem Københavns kommune og Social- og Integrationsministeriet om mentor-, rollemodels- og forældreindsats Samarbejdsaftale mellem Københavns kommune og Social- og Integrationsministeriet om mentor-, rollemodels- og forældreindsats 2012-2015 1 Aftalen indgås mellem: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø

Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø NOTAT Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø KL har udviklet et uddannelsesforløb, som har det formål at styrke en række kompetencer hos medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne.

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Udbud: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme

Udbud: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme Udbud: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET ANSØGNINGSFRIST DEN

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der er tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber eller

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

- Så svært kan det være!

- Så svært kan det være! - Så svært kan det være! 2008: To lærere starter pilotprojekt Klasserumskultur 2011: Projekt Klasserumskultur implementeres i alle nye 1g- og 1hf-klasser 2011: Studievejledningen udbyder særlig individuel

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere