BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08"

Transkript

1 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr

2 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr

3 Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 2002 Redaktion: Rasmus Eckardt og Mikael Olrik Layout: Eckardt I/S Tryk: Brdr. Plæhn Oplag: 600 Audio ergo sum Nils Schou Fotos: Poul Pedersen, Ole Hein Pedersen (Syddansk Universitet s ) Jens Lindhe (Roskilde Universitetsbibliotek s ) Torben Eskerod, Julian Weyer (Århus s ) John Krøll (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole s ) Vignet fotos: Mikael Olrik ISBN (Papirudgave) ISBN (Elektronisk)

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 4 Beretning s. 6 Resultat s. 7 Udlejningsvirksomhed s. 7 Køb og salg s. 9 Tab og nedskrivning s. 9 Byggevirksomhed s.10 Økonomiforvaltning s.12 Interne ressourcer s.13 Myndighedsenheden s.14 Fremtid s.15 Audio ergo sum s.16 Syddansk Universitet s.20 Roskilde Universitetsbibliotek, RUC s.22 Auditoriehuset, Århus Universitet s.24 Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole s.26 Virksomhedsregnskab s.29 Resultatanalyse s Ejendomsforvaltningen s Bygherrevirksomheden s Myndighedsenheden s Hjælpefunktioner s Generel ledelse og administration s.38 Kapitalregnskab s.39 Personale og organisation s.40 Grønt regnskab s.44 Påtegning s.47 Bilag s.48

5 FORORD Byggedirektoratet aflægger hermed sit regnskab for Da statsvirksomhedens opgaver er blevet væsentligt ændret, har man uddybet beretningen om virksomheden og fundet det naturligt at supplere den med en række billeder af årets nybygninger samt en lille beskrivelse af forfatteren Nils Schous dialog med en af disse nybygninger. Med venlig hilsen Lars Ole Hansen

6

7 BERETNING 2001 blev et år med store ændringer for Byggedirektoratet, idet det var året for indførelsen af en husleje-ordning for de statslige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og ressortændringer, hvor Byggedirektoratet den 21. december 2000 blev overført til Undervisningsministeriet og senere ved regeringsskiftet den 27. november 2001 blev overført til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Huslejeordningen betyder, at Byggedirektoratet har overtaget ejerskabet af universiteternes bygninger og fremover skal leje dem ud. Institutionerne har frit leverandørvalg og kan prioritere deres bevillinger mellem forskning, undervisning og husleje. Byggedirektoratet skal derfor forberede sig på opsigelse af lejemål, og den strategiske planlægning af den fremtidige portefølje vil således komme til at spille en stigende rolle. Ordningen vil derfor stille store krav til Byggedirektoratets omstillingsparathed og evne til at tilpasse sig markedsvilkår. Indførelsen af lejeordningen betyder et fokusskift for Byggedirektoratet. Udover at fungere som bygherre for staten skal Byggedirektoratet fremover tillige varetage administrationen af en stor del af statens ejendomme, herunder vedligeholdelse. I forbindelse med ordningen er der optaget gæld (det stående lån) i Byggedirektoratets bygninger, der udgør en værdi af ca. 13 mia. kr. Al byggeaktivitet finansieres af en byggekredit, idet totaludgiften inklusiv forrentning i byggeperioden først fra ibrugtagningstidspunktet finansieres af det stående lån. Huslejeindtægterne fra institutionerne er beregnet, så der er et bidrag til forrentning og afdrag af gælden og et bidrag til vedligeholdelse og administration. 6 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

8 Resultat for statsvirksomheden Regnskab 2001 Mio. kr. Indtægter 1.205,0 Nettotal (tilskud) 0,0 Huslejeindtægter 1.189,9 Driftsindtægter 3,1 Renter 12,0 Udgifter 1.211,6 Renter 660,1 Afdrag 446,0 - heraf ekstraordinært 130,0 Vedligeholdelse 67,1 Løn 19,0 Forsikring 8,7 Øvrige driftsudgifter 10,7 Resultat -6,6 Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende, uanset det opgøres til et mindre underskud på 6 mio. kr., idet det har været muligt at foretage væsentlige afskrivninger i ejendomsporteføljen (52,3 mio. kr.) og foretage betydelige ekstraordinære henlæggelser på 130,0 mio. kr. til at imødegå de forventede opsigelser af lejemål, som konsekvens af effektiviseringen af universiteternes drift. Udlejningsvirksomhed Uanset den bevillingsmæssige afklaring, jf. FL 2001, har der været betydelige vanskeligheder med at udforme den bevillingsmodel, der skulle kompensere institutionerne for lejebetalingen. Forhandlingerne, der blev forestået af departementernes bevillingsansvarlige, afsluttedes i foråret 2001 og blev godkendt ved Akt / Byggedirektoratet, der teknisk havde bistået Forskningsministeriets departement i modelarbejdet, blev efter ressortskiftet direkte inddraget i Undervisningsministeriets departements videreførsel af modellen. I maj 2001 blev arbejdet afsluttet med Byggedirektoratets udtræden af bevillingsarbejdet. Mens der blev skabt den nødvendige afklaring af ordningens økonomiske forudsætninger for universiteterne, kunne der ikke gennemføres kontraktforhandlinger med Byggedirektoratets lejere. Kontraktforhandlingerne blev derfor først påbegyndt i forsommeren. De første kontrakter blev underskrevet i juni måned. I løbet af sommeren og efteråret er der indgået kontrakter for den resterende bygningsmasse, idet der dog alene er indgået en samlet rammekontrakt med Københavns Universitet om deres lejemål. Byggedirektoratet har i årets løb indgået kontrakter for den samlede Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

9 ejendomsmasse på omkring 1,5 mio. m 2, hvilket modsvarer en årlig lejebetaling på ca. 1,2 mia. kr. Kontraktforhandlingerne har desuden omfattet en række særlige ejendomme, hvor personer og fonde m.v. har doneret midler eller bygninger til lejerne. For at fastholde muligheden for donationsforhold vil benyttelsen af disse ejendomme ske vederlagsfrit. Forhandlingerne er under afslutning, og med bistand af Kammeradvokaten vil der blive tilrettelagt kontraktmæssige rammer for fremtidige donationer. Hovedvægten af de særlige ejendomme er placeret på Københavns Universitet, men også andre større universiteter såsom Aarhus Universitet og Syddansk Universitet benytter et antal ejendomme, hvor særlige forhold er gældende. Sideløbende med kontraktforhandlingerne har Byggedirektoratet foretaget en indledende vurdering af vedligeholdelsesbehovet for den samlede ejendomsmasse. På baggrund heraf har Byggedirektoratet i samarbejde med lejerne prioriteret de nødvendige vedligeholdelsesarbejder i Udmøntningen af vedligeholdelsen er i 2001 i høj grad foretaget efter institutionernes ønsker. I alt er prioriteret vedligeholdelsesarbejder for 85 mio. kr. til ejers vedligeholdelsesforpligtigelse samt et tilskud til lejers vedligeholdelsesforpligtigelse på 75 mio. kr. Alle prioriterede arbejder er ikke afsluttet, idet udmeldingerne først kunne ske efter indgåelse af huslejekontrakter. Det samlede anvendte beløb har i 2001 udgjort omkring ca. 67 mio. kr., og det resterende beløb forventes anvendt i Med cirkulære af 12. december 2001 fra Finansministeriet blev der indført udgiftsstop, hvilket betød, at Byggedirektoratet med øjeblikkelig virkning stoppede al vedligeholdelsesaktivitet. Dette har betydet en yderligere forsinkelse i vedligeholdelsesarbejderne. Byggedirektoratet har som led i udlicitering af ydelser i 2001 afholdt et udbud for bygningssyn. Bygningssynet, der gennemføres årligt, vil give overblik over vedligeholdelsesbehovet på tværs af Byggedirektoratets ejendomsmasse og vil danne grundlag for de årlige udmeldinger af vedligeholdelsesarbejder. I december 2001 er der indgået kontrakt med de rådgivere, der i fremtiden vil forestå disse bygningssyn. Byggedirektoratet er forsøgsvis undtaget for ordningen om statens selvforsikring og har derfor i 2001 haft et udbud vedrørende bygningsforsikring. Byggedirektoratet indgik samarbejde med en privat forsikrings- 8 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

10 mæglervirksomhed, der i efteråret 2001 på Byggedirektoratets vegne har forhandlet en forsikringsaftale på plads med Købstædernes Forsikring. Forsikringsaftalen løber indtil videre til udgangen af 2002 og skal herefter genforhandles eller genudbydes. For at effektivisere administrationen af forsikringsordningen er der indgået en samarbejdsaftale med en privat forsikringsmæglervirksomhed, der skal varetage skadesanmeldelsesfunktionen for institutionerne. Køb og salg Af finansloven for 2001 fremgår det, at Byggedirektoratet over de kommende 4 år skal afhænde ledige grunde for i alt 125 mio. kr. Byggedirektoratet har i 2001 solgt et areal i Århus til Ejendomsselskabet FEAS for i alt 10,0 mio. kr. og et areal ved Tagensvej i København til Erhvervsministeriet for i alt 25 mio. kr. Der pågår salgsforhandlinger vedrørende arealer i Titangadeområdet ved Nørre Fælled. Afklaring heraf beror på ændring af områdets lokalplanbestemmelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at salgene vanskeliggøres af, at kommunerne skal acceptere ændring af de nuværende lokalplanbestemmelser, der begrænser arealernes anvendelse til universitets- eller offentlige formål. Byggedirektoratet er derfor i forhandling med de relevante kommuner for salgsmodning af ledige arealer. Afhændelse af grunde omfatter også anvendelse af grunde til universitetsformål, idet disse grundværdier aktiveres ved lån, der forrentes og afdrages efter huslejeordningens principper. I forbindelse med gennemførelse af en ny IT-højskole i Ørestaden har Byggedirektoratet købt en grund til i alt 54,9 mio. kr. Derudover er købt en ejendom i Titangade 6, København for i alt 16 mio. kr. Ejendommen er et led i en strategisk investering i Nørre Fælledområdet for dels at sikre udbygningsmulighederne for de nærliggende universitetsfunktioner, især i tilknytning til det bioteknologiske center, dels for at dele af arealet kan indgå i en samlet ejendom, der afhændes til et sundheds CVU. I første omgang anvendes en del af bygningen af Danmarks Jordemoderskole. Endelig har Byggedirektoratet af Esbjerg Kommune købt en grund for 1,3 mio. kr. til udbygning af Syddansk Universitets aktiviteter i Esbjerg. Tab og nedskrivning Et lejemål på Langagervej 4, Aalborg, som primært anvendtes af Biblioteksskolen og Aalborg Universitet, blev i september 2001 lukket, fordi Bedriftssundhedslægen og Arbejdstilsynet havde påpeget, at et angreb af den Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

11 toksiske svamp Stachybotrys Chartarium kunne medføre en sundhedsrisiko for de ansatte i bygningen. Byggedirektoratet har derfor på regnskabet realiseret et tab på 37,3 mio. kr., svarende til værdien af bygningen. Byggedirektoratet arbejder med forskellige planer for afhændelse, der kan begrænse tabet. Ved udflytning til det nye bibliotek på Roskilde Universitetscenter blev der indgået kontrakt med universitetet om ombygning af det gamle bibliotek til anvendelse for administrationen på i alt 32,5 mio. kr. I den forbindelse har Byggedirektoratet nedskrevet bygningens værdi med 15 mio. kr. som følge af funktionel forældelse. Lejeordningen har medført nye muligheder for institutionernes lokalestrategi. Flere byggerier er således igangsat i det forløbne år som en direkte konsekvens heraf. Institutionerne har fået frit leverandørvalg i deres lokaleforsyning, hvilket betyder, at flere institutioner har varslet, at de vil opsige lejemål i Byggedirektoratets ejendomme. For at imødegå tab i forbindelse hermed er der ekstraordinært hensat 130,0 mio. kr. Byggevirksomhed Byggedirektoratets omsætning for byggevirksomheden udgør ca. 615 mio. kr. i Ved huslejeordningens indførelse var der givet bevilling til en række planlagte og iværksatte byggerier. Disse byggerier overførtes til huslejeordningen, og der blev givet et samlet løft af institutionernes bevillinger til indfasning af huslejen i takt med, at bygningerne tages i brug. Som konsekvens af at prioriteringen af lokaleforbrug er overgået til institutionerne, har der været afprøvet forskellige styremodeller for byggesagerne. Afgørende for at opnå den ønskede funktionalitet af de ofte højt specialiserede bygninger er at fastholde og udbygge en bred brugerinddragelse i planlægnings- og byggeprocessen. Som led heri vil der fremover indgå brugertilfredshedsundersøgelser. I 2001 er afsluttet følgende større byggesager (se skema s.11): Byggedirektoratet har i 2001 forestået afvikling af en række af Undervisningsministeriets statsejendomme, der ikke indgår i huslejeordningen. Disse er søgt solgt til selvejende uddannelsesinstitutioner. Da bygningsanlæg for væsentlige samfundsaktiviteter som forskning og uddannelse generelt benyttes over meget lange perioder, er det væsentligt for det omgivende samfund, at de får et nutidigt og værdifuldt arkitektonisk 10 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

12 Indgåede lejekontrakter Ibrugtaget Areal Årlig leje Aarhus Universitet Auditorium til samfundsfag ,5 Syddansk Universitet Udbygning Campus, byggeafsnit ,5 Roskilde Universitetscenter Udbygningsplan 2. Etape, bibliotek ,8 Danmarks Farmaceutiske Højskole Renovering af procesventilation ,1 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Patologi, Øst ,2 Ny sektionsbygning ,1 Diverse, løbende ibrugtagning ,2 Total ,4 indført et kvalitetssikringssystem med forholdsregler som sikrer, at der kun kan indgås entreprisekontrakter, såfremt bevillingsrammen er overholdt. På Syddansk Universitet i Odense etableres et nyt afsnit til det sundhedsvidenskabelige område i Winsløwsparken, der anvendes sammen med Odense Universitetshospital. Derudover bygges et nyt afsnit på campus til brug for det samfundsvidenskabelige fakultet. udtryk. Alle ovenstående nybygninger har fået en meget positiv omtale i arkitekturanmeldelser i dagbladene. De igangværende byggerier omfatter bl.a. udbygning af Københavns Universitet på Amager, et Bioteknologisk center på Tagensvej samt et Geocenter i bygningerne på Øster Voldgade 10. I forbindelse med indretningen af Geocentret er en budgetoverskridelse konstateret på et så sent tidspunkt i byggeprocessen, at det ikke har været muligt at gennemføre kompenserende besparelser. Som konsekvens heraf har Byggedirektoratet indført en rutinemæssig intern budgetkontrol i alle sager. Desuden er der for fremtidige projekter På Aalborg Universitet etableres lokaler til bioteknologi, og der planlægges funktioner til musikvidenskab og planlægning sammen med Det Nordjyske Musikkonservatorium i et offentligt - privat samarbejdsprojekt Ålborg Musikhus. I projektet samarbejder amt, kommune og en privat fond med Byggedirektoratet. Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

13 Ved Roskilde Universitetscenter gennemføres ombygning af tidligere bibliotekslokaler til administration og projektering af 3./4. nybygningsafsnit. På Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole forventes sidste fase af udbygningsplanen fra 1991 gennemført ved færdiggørelse af renoveringen af højhuset. Byggedirektorats byggeadministrative virksomhed blev certificeret efter ISO Certificering er sket som en udvikling af det tidligere iværksatte arbejde med udvikling af et kvalitetssikringssystem. Økonomiforvaltning Indførelsen af lejeordningen betød nye opgaver for Byggedirektoratets økonomikontor. I Forskningsministeriet havde man i 2000 igangsat arbejdet med en bevillingsmodel, der udfra de enkelte universiteters aktivitetsniveau skulle fordele huslejekompensationen mellem universiteterne. Ved ressortændringen i december 2000, hvor universiteterne blev overflyttet til Undervisningsministeriet, blev arbejdet med modellen overdraget Byggedirektoratet. Den udarbejdede model tager udgangspunkt i henholdsvis en aktivitetsbaseret del og en ikke aktivitetsbaseret del. Byggedirektoratet har gennemført forhandlinger såvel på institutionsniveau som med Rektorkollegiet, og i maj måned blev den endelige model tiltrådt. Med overtagelse af ejerskabet kunne betalingerne vedrørende de enkelte byggerier ikke længere varetages af de respektive universiteter, og Byggedirektoratet, som aldrig tidligere havde haft udbetalingsfunktionen, fik en ny opgave. For at imødegå dette nye behov har en central opgave i det forgangne år været at implementere et nyt økonomisystem. Pr. 1. juli 2001 er Byggedirektoratet overgået til Navision Stat efter en implementeringsperiode på 6 måneder. Samtidig etableredes Statens Koncern Bank (SBK), der via Jyske Bank varetager alle økonomiske transaktioner. Et af målene med Navision Stat har været at sikre en praktisk og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af de økonomiske flow i Byggedirektoratets virksomhed. Navision Stat (via SBK) har i den sammenhæng kunnet forenkle fremsendelse af regninger vedr. benyttelse af Byggedirektoratets ejendomme samt gennemføre betalinger for igangværende byggesager. Det er tanken, at der i de kommende år skal ske en udvidet udnyttelse af Navision Stat, idet en hovedopgave i 2002 vil blive udvikling af et ledelsesinformationssystem til hurtig afrapportering af den aktuelle økonomiske situation. 12 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

14 Byggedirektoratets nye status har endvidere haft stor betydning for regnskabsaflæggelsen. Byggedirektoratets nye ejerrolle og dermed nye finansieringsmulighed for byggevirksomheden gennem lånoptagelse har resulteret i øgede krav til regnskab, kapitalforvaltning samt afskrivningsforudsætninger for Byggedirektoratets ejendomsmasse. Der har derudover været rettet stor opmærksomhed omkring rentebelastningen af Byggedirektoratets kreditter. Et større fokus er rettet mod likviditetsstyring af de enkelte byggesager, og det har derfor været nødvendigt at afkræve rådgiverne mere detaljerede likviditetsoversigter over de enkelte byggesager. Interne ressourcer For at imødegå de nye krav gennemførtes med udgangen af 2000 en strukturændring i Byggedirektoratet. Det betød bl.a. oprettelsen af et nyt kontor, lokaleservicekontoret, der skal varetage Byggedirektoratets nye opgaver indenfor ejendomsadministration. For at kunne varetage Byggedirektoratets nye opgaver er der sket en mindre udvikling i antallet af ansatte med en nettotilgang på 6 medarbejdere. Endvidere har det været nødvendigt at anvende mange ressourcer på kompetenceudvikling i det forgangne år. Medarbejderne har lagt en stor arbejdsindsats i gennemførelsen af kurser i Byggedirektoratets nye økonomistyringssystem Navision Stat samt i at højne deres generelle kendskab til IT-baserede værktøjer i opgavevaretagelsen, herunder en stor kursusaktivitet indenfor PC-kørekort. Byggedirektoratets omstillingsproces har været hovedemnet på en personalekonference, hvor der blev afdækket synspunkter og problemer i forbindelse med den nye opgavevaretagelse, især en større markedsorientering i opgavevaretagelsen over for kunder og brugere samt et mere helhedsorienteret syn på opgaver og funktion i virksomheden. Personalekonferencens drøftelser og forslag er efterfølgende behandlet af Byggedirektoratets ledelse med henblik på at iværksætte den nødvendige organisatoriske opfølgning i Med udgangen af 2001 udløb Byggedirektoratets journalperiode, og der er derfor i efteråret 2001 ofret mange ressourcer på at udarbejde ny journalvejledning/-plan. Med den nye journalperiode blev det desuden muligt at opdatere kontorsystemet til en nyere version af journal-/arkivsystemet og samtidig udskifte Lotus-produkterne med Microsoft-produkter. Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

15 Myndighedsenheden Udover betjening af minister og departement, herunder bevillingsarbejde, omfatter området især forsøgsog udviklingsvirksomhed. På dette område har man etableret projektet Rum, Form og Funktion, der skal udvikle fysiske rammer for den pædagogiske udvikling. Projektet udføres i samarbejde med Undervisningsministeriet, By og Byg samt repræsentanter for Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. Endvidere har man arbejdet med forskellige forsøg i forbindelse med byggerier, bl.a. et projekt om anvendelse af grundvand til køling af procesanlæg, der skulle kunne give væsentlige ressourcebesparelser. Fremtid De nye opgaver betyder derudover, at Byggedirektoratet fra 1. januar 2002 har skiftet navn til Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger bliver det første år, hvor huslejeordningen er i normal drift. Det giver mulighed for at justere og formalisere de processer, der er sat i gang. I forlængelse af certificeringen af den byggeadministrative virksomhed vil virksomhedens øvrige funktioner derfor blive indlagt i kvalitetsstyringssystemet. Det vil også være nødvendigt at tilrettelægge evalueringsprocedurer for de udliciterede områder. Selv om man er kommet meget langt i udlicitering af driftsfunktioner, bør man sikre, at der opnås tilstrækkelig effektivisering ved disse tiltag, ligesom man vil være opmærksom på effektivisering af virksomhedens egne funktioner, der nu især vedrører styring og projektledelse. Markedsorientering af virksomheden vil stille nye krav til holdingen til vores kunder, det vil sige egentlig kundepleje, udformning og arbejde hermed bliver et af de helt store indsatsområder i det kommende år. For så vidt angår lejemålene, vil man formentlig opleve en betydelig række opsigelser. Disse skal også ses i sammenhæng med finanslovskravet om salg af jord. Der vil derfor være behov for en særdeles aktiv salgsindsats i det kommende år og behov for, at der hurtigt bliver udformet en salgspolitik. Den interne drift står ligeledes over for en række krav. Der skal tages endelig stilling til IT- og informationspolitik, ligesom myndighedsområdet skal redefineres i samarbejde med det nye ministerium. Tilsvarende vil det nye journalsystem samt overgangen til nyt kontorsystem stille betydelige krav til den vigtige del af huset, der sørger for, at det daglige maskineri kører tilfredsstillende. 14 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

16

17 AUDIO ERGO SUM Gentlemen Foretrækker Blondiner hed Marilyn Monroes gennembrudsfilm. Hvis blonde kvinder også var smukke, havde de ry for at være dumme. Tiderne har ændret sig. Gentlemen findes der forhåbentlig stadig, men de kaldes noget andet i dag. Da de fleste danske kvinder formentlig er blonde, vil det være absurd at påstå, at de dermed er mindre begavede. Det nye auditoriehus i universitetsparken i Århus er en smuk blondine. Hun virker skræmmende intelligent. Alene fordi hun indeholder fem auditorier. Hun befolkes dagligt af noget, der må anses for at være toppen af den danske intelligensmasse. Hun ligger centralt placeret i parken. Hun ligger med udsigt til søen. Der er noget aristokratisk, næsten majestætisk over hende. Det er ikke Marilyn Monroe, man kommer til at tænke på, når man ser hende. Det er mere Grace Kelly, Hitchcocks yndlingsskuespillerinde, den kølige, aristokratiske skønhed, der kom fra en velhavende familie. Bag det kontrollerede ydre anes en lidenskab, som hun kun slipper løs i særligt udvalgt selskab. Auditoriehuset er klart en ny stjerne på den akademiske himmel. Jeg tog til Århus for at interviewe hende. Hun tog godt imod mig, venligt og lidt reserveret. Hun siger at hun er forbeholden, fordi hun ikke er vant til at blive interviewet. Jeg lægger ud med at spørge hende: - Din adresse er Vennelyst Boulevard? - Du har ikke forberedt dig ordentligt, københavner. Min adresse er Bartholins Allé. - Det må du undskylde. Jeg troede - Man skal ikke tro, man skal vide. - Hvem er Bartholin? - Hvis du ellers havde forberedt dig ordentligt hjemme i København, ville du vel selv vide det? - Ka du ikke li københavnere? - Vi århusianere mærker altid en lille smule nedladenhed fra jer københavneres side. - Jeg er selv halvt århusianer. - Du siger det, som om det er en skjult sygdom. - Hvad har du imod københavnere? - Mine bygherrer er alle københavnere. - Men arkitekterne er jo her fra Århus. - Ja, men de skulle hele tiden stå til regnskab for københavnerne. 16 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

18 - Kan det berolige dig lidt, at jeg synes du er utrolig smuk? - I københavnere er altid fulde af falsk smiger, hvis det tjener jeres fordel. - Nu synes jeg du lever op til alle de Århushistorier jeg har hørt. - Træk det tilbage! - Okay, okay, det var heller ikke sådan ment. - Jo, det var netop præcis sådan ment! - Jeg trækker alt tilbage. Kan vi så begynde forfra? - Okay, så lad os begrave stridsøksen. - Ja, lad os begynde med det aller mest vigtige. Dit udseende. Hvorfor ser du ud som du gør? - Endnu et perfidt spørgsmål, du helkøbenhavner! - Hvorfor ser du så smuk ud som du gør? - Det var bedre. Som du forhåbentlig ved, hvis du ellers har lavet dit arbejde ordentligt, er jeg det sidste skud på en familie, der slog sig ned her i Vores arkitekt hed C.F. Møller. Møller byggede i et utal af år, han blev meget gammel, op i halvfemserne. Han overså det hele og sørgede for kontinuitet i familien. Nu er det hans søn Mads, der holder øje med os. Vi lægger stor vægt på tradition og familiefølelse. Jeg er stolt af at ligne mine bedsteforældre. Fornyelse inden for traditionens rammer er vores motto. - Du kalder dig selv Auditoriehuset? - Tak, jeg ved godt hvad jeg selv hedder! - Er det ikke et lidt upersonligt navn? - Jeg hedder nøjagtigt det jeg er, og det er jeg stolt af. - Hvad er du? - Lader du som om du er dum, eller er du det virkelig? - Jeg vil bare gerne høre dig selv sige det. - Jeg er hjem for fem splinternye auditorier, alle udstyret med den mest moderne teknik. - Én bygning udelukkende med auditorier, det er vist ikke set mange steder før? - Hvad er det du antyder? At jeg mangler noget? At jeg udgiver mig for noget jeg ikke er? - Jeg siger bare, at du er enestående. - Ja, også internationalt er jeg på et absolut topplan. - Du er udsmykket med et gigantisk stort maleri af Per Kirkeby? - Tak, jeg ved godt selv hvem jeg er udsmykket af! - Folk kommer dragende langvejs fra for at se Kirkeby. - Folk kommer dragende langvejs fra for at se mig! Kirkeby er en del af mig. Det er mig, der er hovedpersonen! - Undskyld. - Du skal ikke undskyld, du skal lytte! Det er det, man gør i et auditorium. Et auditorium betyder et rum, hvori man lytter. - Selvfølgelig. - Vidste du det? - Øh - Så lad mig lære dig lidt, du køben- Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

19 havnske interviewer. At lytte er kernen i at lære. Denne kerne ligger her hos mig i rigt mål. Jeg er et eksklusivt sted, hvor man kommer for at lytte. - Skal man så bare sidde stille og holde kæft og lytte? - Afbryd mig ikke, din ignorant! Nøgleordet er dialog. Den sokratiske dialog er vores kulturs vugge. Du ved vel sikkert ikke engang hvad en dialog er. Det er to mennesker, der taler. Men for at talen skal blive frugtbar, kræves det at begge to er i stand til at lytte. Er du med så langt? - Jeg lytter, jeg lytter. - Når jeg er fyldt med studerende, er her 850 mennesker. Det kribler og det krabler over det hele på mig. Jeg føler mig som Gulliver og dværgene. Men studenterne skal lære at tie stille, at sidde stille, og lade lærernes ord glide ind i deres ører og deres hjerner og måske også deres hjerter. Den situation kræver også noget af mig. - Den kræver vel at også du tier stille? - Idiot! Fladpandede københavnersnude! - Mange tak! - Forstår du ikke, at også jeg skal indgå i en dialog med dem der kommer her? De skal føle sig velkomne. Jeg skal være den optimale ramme for at de kan lære noget. - Nu tror jeg godt - Lad være med at afbryde mig! Ellers slutter interviewet lige her og nu! - Undskyld. - Er det det eneste du kan? At være københavnsk brovtende og bagefter be om undskyld? - Jeg øh - Ti stille og hør efter for én gangs skyld. Her hos mig kommer unge fra alle faggrupper. Lige nu, i det store auditorium, er der forelæsning i folkeret for jurister og statskundskabsstuderende. Om folkerettens betydning i den nuværende verdenssituation. Blandt de studerende er der mange fremtidige ministre og måske en fremtidig statsminister. Det er cremen af Danmarks akademiske ungdom. Det er vigtigt hvad der foregår her hos mig, forstår du det? - Ja. Men det jeg ikke forstår, det er at du, der er så slående smuk, så velindrettet, så veludsmykket, at du har brug for at gøre så meget reklame for dig selv. - Fedter du for mig, eller er du bare uforskammet? - Nej, jeg beundrer din skønhed. - Tak. Dens skønhed, jeg er så stolt af at repræsentere, er den danske skønhed, de danske værdier, en afklaret orden, et samfund der fungerer, et afslappet demokrati. Jeg virker måske meget aristokratisk på dig, fordi hver detalje af mig er så velgennemtænkt. Men basalt er jeg åben og fordomsfri overfor alle. - Så længe de bare er åbne overfor en dialog? 18 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

20 - At være åben overfor en dialog er tegn på den alle højeste intelligens. - Mig kan du godt virke lidt streng på. Asketisk og krævende. - Jeg er ikke de studerendes mor eller støttepædagog! Jeg er hverken et kontaktbureau eller et bordel! Det må de alt sammen ordne andre steder. Jeg er bare toppen af den akademiske tradition. Jeg er streng. Hvis du ikke kan åbne dine ører og dit sind, har du ikke noget at gøre her! - Hvad laver du om aftenen, når alle er gået hjem? - Ikke nogen snagen i privatlivet, tak! - Mig virker du lidt knibsk på. Klassens alt for artige pige. - Nu bliver jeg snart vred på dig! - Du nærmest oser af selvtilfredshed. - Tro ikke at du kan tirre mig med den slags barnagtigheder! - Du er på grænsen til det højrøvede. - Dit ordvalg er af en primitivitet, jeg aldrig ville drømme om at synke ned på. - Du er af så gennemført god smag. Alt ved dig er kostbart. Får du aldrig lyst til at blive et faldefærdigt kolonihavehus med røvbaldegardiner? - Jeg ved ikke engang hvad du taler om! - Du er en isdronning, helt kold i røven. - Jeg ved udmærket hvad du er ude på. - Hvad er det? - At bringe mig ud af fatning. - Ja, for at få en dialog. - En dialog kræver at du lyttter, københavner. - Nu lytter jeg. - Sikker? - Ja. - Så hør hvad jeg har at sige. Ligesom du har lavet dine forhåndsundersøgelser af mig, så har jeg gjort det samme om dig. Det viser sig, at du har studeret jura her i Århus. At du elsker universitetet her, og synes det er den smukkeste campus i verden. At du synes her er dejligt og indbydende. At du engang efter en fest oppe i hovedbygningen kastede dig ud i søen her og tog dig en dukkert. Ikke helt appelsinfri, hvis du forstår hvad jeg mener. Hvad var det hun hed, hende du gerne ville imponere? Ingrid? - Tak, så slutter vi her! - Jeg troede det var en dialog, du ville have? - Nu skal jeg ikke stjæle mere af din tid. - Lille københavner, du blev sentimental og bevæget, da du kom ind og og så Per Kirkeby! - Tak for interviewet. Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 UNDERVISNINGSMINISTERIET APRIL 2001 1 ISBN: 87-90797-11-6 (papirudgave) ISBN: 87-90797-12-4 (elektronisk version) 2 1 Beretning... 5 1.1 Hovedformål

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Undervisningsministeriet. København, den 19. april 2011.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Undervisningsministeriet. København, den 19. april 2011. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 114 Undervisningsministeriet. København, den 19. april 2011. a. Undervisningsministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt SAGSNOTAT 12. MARTS 2015 Vedr.: Sagsbehandler: KU Udgiftsneutralitet og bygningstilskud i relation til bygningsmæssigt selveje.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013 Notat Emne: Til: Kopi: til: Husleje for Musikforeningen MONO Kulturudvalget Den 12. September 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Husleje for Musikforeningen MONO MKB-Kulturforvaltningen Resume

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr. 03-160 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Indhold 1. Elektronisk

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere