G U I D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G U I D E N 2009-2010"

Transkript

1 G U I D E N Falcks Personaleforening

2 Indhold Velkommen til Falcks Personaleforening GUIDEN 2009 Velkommen v/formand Flemming Lindhoff 2 Falcks Personaleforenings kontor i Dalum Organisationsplan Bestyrelsen Vedtægter for Falcks Personaleforening Regelsæt for sociale ydelser... 8 Forenede Gruppeliv Forsikringer Gaveregulativ Velfærdsudvalget Rabataftaler og hjemmeside.. 15 Fraktioner Seniorforening Hermed 12. udgave af GUIDEN. Jeg håber den kan bruges som et opslagsværk til gavn for alle medlemmer. Tidligere udgaver blev godt modtaget. Det håber vi også denne bliver. Vi har tilført de nye ting, der er kommet til i årets løb. Guiden bliver fremover kun publiceret her på foreningens hjemmeside Falcks Redningskorps Personaleforening blev startet 16. oktober Falcks Redningskorps A/S havde dengang 72 stationer og ca. 600 medarbejdere. I dag er der ca medlemmer. Falcks Personaleforening har ligeledes udviklet sig. Den 1. januar 1992 blev foreningen sammenlagt med den næsten lige så gamle Falck Fond, så der i dag kun er én forening nemlig Falcks Personaleforening med aktiviteter og fraktioner, der er til gavn for alle medlemmer af Falcks Personaleforening. Udlejning af ferieboliger Gruppelivsforsikringer Gaveafdeling Lommekalenderen Medlemsbladet FALCKEN Fordeling af Velfærdsmidler Forsikringer Lån til misbrugsafvænning Erhvervsforsikring af trivselsklubbens ejendele Frivillig pensionsordning Rabataftaler Fraktioner: Falck Sport Kunstforening Veteranforening Falck Museets Venner MC Blålys Jagt og fiskeri Alt dette er til gavn for alle medlemmer af Falcks Personaleforening og er nærmere beskrevet i GUIDEN. For oplysninger, der ikke kan læses i GUIDEN eller som ønskes præciseret, henvises til Falcks Personaleforenings kontor, bestyrelsen eller hjemmesiden: Flemming Lindhof Formand FORENINGEN HAR SAT SIG DET FORNEMMEMÅL AT FØLGE FORENINGENS MEDLEMMER FRA FØRSTE TIL SIDSTE AKTIVE ARBEJDSDAG OG GENNEM HELE VETERAN- TIL VÆRELSEN. LÆS VENLIGST»GUIDEN«GRUNDIGT IGENNEM,OG SKULLE DER ALLIGEVEL VÆRE ET UBESVARET SPØRGSMÅL, ELLER TRÆNGER DU TIL AKUT HJÆLP, RING DA VENLIGST TIL FALCKS PERSONALEFORENING. 2

3 Falcks Personaleforening Sivlandvænget Odense S Tlf.: Fax.: Telefontid: Mandag - fredag, kl Telefax tager imod hele døgnet. - mail: Arbejdsopgaver på kontoret 1. FERIEHUSENE - udlejning 2. SOCIALE OPLYSNINGER og FORSIKRINGSAFTALER 3. Endvidere administreres for - eningens øvrige medlemsgoder: Tilskud til FYS-/KIROPRAKTORHJÆLP, BEGRAVELSESHJÆLP 4. GAVEAFDELINGEN Gaver udsendes til jubilæer, fødselsdage, bryllup m.v. 5. REGNSKAB/ØKONOMI Udfærdigelse af det daglige regnskab for h.h.v. Falcks Personaleforening, Velfærdsudvalget og Gaveafdelingen, kontrol og bogføring af samtlige bilag vedrørende feriehusene og For enede gruppeliv samt ansøgninger om tilskud til kiropraktor-, fysioterapi- og begravelseshjælp. Endvidere udbetaling af disse tilskud samt udbetaling af Velfærdsmidler såvel aktiv som passiv. Udfærdigelse af årsregnskaber, budgetter samt kapitalpleje. 6. PERSONALEBLADET FALCKEN, LOMMEKALENDEREN, GUIDEN OG RABAT AFTALER 7. VETERANFORHOLD Medlemsregistrering og sociale oplysninger af enhver art. Kan vi ikke svare på stående fod, følger vi sagen op eller henviser til de rette personer eller myndigheder. Ulla Mohr Lotte Kielberg Eva Dalsbo k Julie Alexandersen Organisationsplan for Falcks Personaleforening Allan Sørensen Bestyrelse Feriehusudvalg Købs- gave og IT udvalg Forretningsudvalg Udvalg ad-hoc opg. PR- udvalg Kontor i Odense Velfærdsudvalg HSU Falcksport Kunstforeningen Falck Jagt og fiskri MC Blålys Falck Museets Venner Veteranforeningen 3

4 Falcks Personaleforenings bestyrelse Flemming Lindhof Formand. Valgt i region Øst Medlem af forretningsudvalget og ferihusudvalget Mob Henning Hansen Næstformand Valgt i region Vest Medlem af forretning- og feriehusudvalget. Mob.: Karsten Falk Hansen Valgt af HSU Medlem af velfærdsudvalget (formand) Mob Susanne G. Christensen Valgt i region Øst Medlem af Pr. udvalget Mob Vagn Olesen Valgt i region Vest Medlem af feriehusudvalget (Formand) Mob Bibbi Hyldahl Valgt i region Vest Medlem af købsaftaler- /gaveudvalget (Formand) Mob.: Svend Erik Hansen Valgt i region Øst Medlem af PR-udvalget (Formand) Mob Niels Finn Karlsen Valgt i region Øst Medlem af Velfærdsudvalget, Forrretningsudvalget, og købsaftaler / gaveudvalget Mob Walther Winther Valgt i region Vest Medlem af Velfærdsudvalget Mob Keld Jensen Valgt i region Øst Medlem af Pr. udvalget og købsaftaler/- gaveudvalget Mob Jan E. Nielsen Valgt af HSU Medlem af velfærdsudvalget, købsaftaler / gaveudvalget Mob

5 Vedtægter for Falcks Personaleforening 1 Navn Foreningens navn er Falcks Personaleforening. 2 Formål Stk. 1. Foreningens formål er i videst muligt omfang at vare tage velfærds interesser, her under at hjælpe syge og til skadekomne med lemmer, samt udlejning/administration af de af foreningen ejede/lejede huse. Stk. 2. Foreningen kan endvidere efter skriftlig aftale varetage Vel - færdsforanstaltninger på vegne af Falck Danmark A/S. 3 Medlemmerne Stk. 1. Enhver nyansat i Falck Danmark A/S er obligatorisk medlem af Falcks Personaleforening, med mindre der foreligger særlige forhold, der undtager herfra. Dette gælder også for Falcks Personaleforenings ansatte. Stk. 2. Ansatte, i selskaber der overtages 100% af Falck Danmark A/S, tilbydes kollektivt medlemskab i Falcks Personaleforening. Stk. 3. Ved flytning til andet 100% ejet selskab under Falck Danmark A/S bevarer medlemmet alle sine rettigheder som medlem. Stk. 4. Nyansatte i Falck Danmark A/S, med tilhørend underafdelinger, som er 100% ejet af Falck Danmark A/S, der ansættes efter lov om socialpension (f.eks. fleks job/ skånejob m.m.), kan optages i Falcks Personaleforening, uden medlemskab af foreningens gruppelivsaftale. Stk.5. Pensionister, førtidspensionister og efterløns-modtagere, kan forblive medlem af Falcks Personaleforening, men kan alene opnå ydelser i.h.t. gældende regelsæt for tilskud og lån. Personer på orlov uden erhvervsmæssig karakter, samt ansatte mellem år, der fratræder Falcks koncernens selskaber og kan dokumentere, at de ikke har erhvervsmæssig arbejde, kan forblive medlem af Falcks Personaleforening, men opkræves på almindelige medlemsvilkår. Stk.6. Til æresmedlem af foreningen kan bestyrelsen udnævne et medlem, som i særlig grad, efter bestyrelsens skøn, har gjort sig fortjent til foreningens taknemlighed. Stk. 7. Ethvert nyt medlem er obligatorisk medlem af foreningens gruppelivsordning. Endvidere kan førtidspensionister og efterlønsmodtagere forblive i gruppelivsordningen. Personer på orlov uden erhvervsmæssig karakter, samt ansatte mellem år, der fratræder Falcks koncernens selskaber og kan dokumentere, at de ikke har erhvervsmæssig arbejde, kan forblive medlem af Forenede Gruppeliv. Stk. 8. Ved flytning til andet 100% ejet selskab under Falcks Danmark A/S kan medlemmet bevare medlemskabet af Forenede Gruppeliv. Ansatte i Falck Danmark A/S, fra overtagne selskaber, jf. 3 stk. 2, bortset fra D - Brandmænd, tilbydes kollektivt medlemskab i Forenede Gruppeliv. Stk. 9. Ethvert nyt registreret medlem af Falcks Personaleforening, modtager et eksemplar af foreningens vedtægter samt forsikringsoversigt for gruppelivsforsikring udgivet af Falcks Personaleforening. Det er det enkelte medlems ansvar, at gøre sig bekendt med ovennævnte materiale. Stk.10. Gruppelivsordningens bonus skal alene anvendes til nedsættelse af medlemmernes præmiebetaling for de kommende år. Bestyrelsen for Falcks Personaleforening fastsætter medlemmernes præmiebetaling. Fastsættelsen sker under behørig hensyntagen til, at medlemmernes præmiebetaling over en årrække holdes på et konstant niveau. Stk. 11. Såfremt et medlem er kommet i restance med sit kontingent og ikke inden 3 måneder efter skriftlig påkrav har indbetalt dette, vil pågældende blive slettet af medlems listen, med den følge, at medlemskab af gruppelivsordningen ligeledes ophører. Genoptagelse kan i så fald kun finde sted, såfremt restancen betales. 4 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 valgte medlemmer jf. 5 og kan suppleres af indtil 2 medlemmer udpeget af Samarbejdsorganisationen til varetagelse af Koncernens Velfærdsforanstaltninger jf. 2 stk. 2. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand udpeget blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 5 Valg Stk. 1. Ethvert medlem kan lade sig opstille som kandidat til bestyrelsen i foreningen. Stk. 2. Til bestyrelsen vælges 9 bestyrelsesmedlemmer. 4 fra Jylland med tilhørende øer (Vest), 4 fra Fyn og Sjælland med tilhørende øer (Øst) og den person der opnår 9. højest stemmetal fra hele landet. Det 9. bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Stk. 3. Valgperioden for de 8 bestyrelsesmedlemmer, som opnår højest stemmetal, er 4 år og for det 9. bestyrelsesmedlem er valgperioden 2 år. 5

6 Stk.4. I en overgangsperiode, , vælges efter følgende regler: Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg i bestyrelsesmedlemmer fra Vest, 2 bestyrelsesmedlemmer fra Øst vælges for 4 år og var dermed på valg i bestyrelsesmedlemmer fra Vest, 2 bestyrelsesmedlemmer fra Øst vælges for 2 år og var dermed på valg i Derefter vælges bestyrelsesmedlemmerne for 4 år ad gangen. Den kandidat som opnår 9. højest stemmetal fra hele landet sidder for 2 år og var derfor på valg i De 2 bestyrelsesmedlemmer fra Vest og de 2 bestyrelsesmedlemmer fra Øst der opnår højest stemmetal, sidder for 4 år. Ved stemmelighed bestemmes indbyrdes placering ved lodtrækning. Stk. 5. Suppleanter til bestyrelsen findes blandt de opstillede kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen og indtræder, fra den på gældende landsdel. Disse indtræder, for det afgående bestyrelsesmedlem i den pågældende landsdel, i den rækkefølge de opnår flest stemmer, indtil det erstattede medlems valgperiodeudløber. Suppleanters valgperiode er 4 år. Stk. 6. Kan et bestyrelsesmedlem ikke suppleres fore tages der nyvalg i den pågældende landsdel. Valget gælder for det afgåede be - styrelsesmedlems resterende valgperiode. Er der nyvalg, men opstilles der ingen kandidater, foretages nyvalg ikke i den pågældende landsdel. Stk. 7. Afstemningen foretages skriftligt på stemmesedler, ud sendt og godkendt af det af bestyrelsen nedsatte udvalg. Afstemningen foretages i neutral lukket svarkuvert, så der kan stemmes anonymt. Stk. 8. En kandidat kan kun opstilles af den landsdels medlemmer, i hvilken kandidaten er ansat på valg dagen. En kandidat kan vælges af medlemmer fra hele landet. Stk. 9. Alle kandidater til bestyrelsen skal anmeldes overfor den siddende bestyrelse, inden 6 uger forud for et valg. Enhver kandidat, eller enhver kandidatliste, skal indstilles af mindst 25 medlemmer indenfor samme landsdel, og de opstillede kandidater skal ved deres underskrift, over for bestyrelsen, tilkende give, at de er villige til at modtage valg. Den siddende bestyrelse drager omsorg for, at samtlige kandidater præsenteres i Falcken eller på anden passende måde. Stk. 10. Medlemmer, som ikke er erhvervsaktive samt ansatte i Falcks Personaleforening, kan ikke opstilles og vælges til en bestyrelsespost i foreningen. 6 Generalforsamlinger Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned, skiftevis og i rækkefølge i Jylland, på Fyn og på øerne. Stk. 2. Ordinær generalforsamling indvarsles mindst 6 uger før i Foreningens medlemsblad Falcken, eller på anden passende måde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af årsberetning 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent og behandling af ind komne forslag 6. Meddelelse af valgresultat 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes som motiveret forslag til formanden senest 4 uger før, og medlemmerne skal gøres bekendt med de indkomne forslag senest 2 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Stk. 4. Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, og som ikke behøver være medlem af foreningen. Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning eller når mindst 4 medlemmer forlanger det skriftligt. Stk. 5. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert fuldgyldigt medlem af foreningen med gyldigt adgangstegn, der person - ligt er fremmødt på disse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 7 Vedtægtsændringer Stk. 1. Ændringer i foreningens love kan kun ske på generalfor - samlingen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt et flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for forslaget. Fusionering med andre ligeartede foreninger kan besluttes, under forudsætning af, at foreningens virksomhed fortsætter i den fusio - nerede forening med respekt for formålet jf Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær general forsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 300 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden, der skal være motiveret, herunder forslag til afstemning. Indkaldelse sker med samme varsel som ordinær generalforsamling jf. 6 stk Tegning og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf det ene skal være formand eller næstformand. Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 6

7 10 Foreningens økonomi Stk. 1. Det ordinære kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves månedligt via løntræk. Præmieindbetaling til gruppelivsordningen opkræves ligeledes månedligt særskilt ved løntræk. Stk. 2. Kontingentet for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere (medlemmer af Veteranforeningen) fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves helårligt på tilsendt giroindbetalingskort. Medlemmer, der efter fratræden fra Falck A/S, ønsker at forblive i gruppelivsordningen (hvor dette er muligt), opkræves særskilt præmie kvartalsvis via tilsendte giroindbetalingskort. Medlemmer, jf. 3 stk. 5 andet afsnit, opkræves kvartalsvis, for gruppelivsordningen, via tilsendt giroindbetalingskort. Stk. 3. Foreningens regnskabs år er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab udsendes til op slagstavler eller på anden passende måde, samt fremlægges på ordinær generalforsamling. Stk. 4. Foreningens midler anbringes på giro/bank/sparekassekonto, eller investeres med det formål at afkastoptimere, dog uden nogen form for spekulation, indtil bestyrelsen har truffet beslutning om midlernes anvendelse, jf. forretningsorden for Bestyrelsen. Foreningen har mulighed for at op tage en driftskredit. Stk. 5. Foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor. Revisoren skal jævnligt overvåge foreningens bogføring og forvisse sig om, at beholdningen er til stede. Stk. 6. Foreningen kan som gave eller ved arv modtage genstande og arkivalier angående Falcks Redningskorps historie. Sådanne gaver skal såfremt gavegiveren fremsætter ønsker herom betragtes på samme måde, som var de overdraget til et selvejende statsanerkendt museum, hvilket indebærer, at foreningens bestyrelse og generalforsamling er forhindret fra, på nogen måde, ved gave, salg, pantsætning eller hvad nævnes kan, retlig at disponere over de pågældende aktiver. 11 Personale Bestyrelsen ansætter det fornødne personale. Eventuel afskedigelse af personale skal godkendes af bestyrelsen. 12 Fraktioner Stk. 1. Foreningens medlemmer kan danne fraktioner, der har mulighed for at opnå økonomisk tilskud fra Falcks Personaleforenings Velfærdsudvalg og Falcks Personaleforening. Stk. 2. For at kunne registreres som en fraktion, skal den være landsdækkende. 13 Foreningens ophævelse Stk. 1. Foreningen kan ikke ophæves med mindre 2/3 af samtlige foreningens medlemmer, skriftligt måtte fremsætte ønske herom. Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning overføres midler og ejendele til alment velgørende formål for medlemmer af Falcks Personaleforening jf. 3. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder forud for den generalforsamling, hvor der er stillet forslag om opløsning et likviditetsregnskab, der viser, hvorledes der skal for - holdes med Foreningens formue ved likvidationen. Regnskabet forelægges for generalforsamlingen til godkendelse, hvorefter der forholdes med foreningens midler i henhold til godkendte regnskab. Stk. 4. Falcks Personaleforening er en sammenlægning af Falck Fonden og Falcks Redningskorps Personaleforening pr Ovennævnte vedtægtsændringer trådte i kraft pr. 25. marts

8 Regelsæt for sociale ydelser Social rådgivning: Vi kan tilbyde dig råd og vejledning indenfor de sociale områder, som Falcks Personaleforening har forbindelse til og aftaler med. I de tilfælde hvor vi ikke kan hjælpe, vil vi prøve at finde nogen, der kan. Regelsæt for sociale ydelser 1. Der ydes tilskud på 50% af medlemmets egne udgifter ved kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør. Ved medlemskab af Sygeforsikring Danmark vedlægges dokumentation for det refunderede beløb, som fratrækkes tilskuddet fra Falcks Personaleforening. Medlemmet kan max. modtage kr ,00 i samlet tilskud pr. kalenderår. 2. Tilskud til andre former for behandlinger vil blive behandlet individuelt og i al fortrolighed. 3. Ved medlemmets død udbetales der kr ,00 i begravelseshjælp. 4. Ansøgning om tilskud skal være Falcks Personaleforening i hænde senest den 31. januar i det efter - følgende regnskabsår, ellers bortfalder tilskuddet. 5. Såfremt medlemmet pådrager sig en skade som følge af en ulykke, skal skaden anmeldes de respektive steder. I de tilfælde hvor udfaldet af anmeldelsen bliver et negativt resultat, vil der blive udbetalt tilskud jf. gældende regler. Falcks Personaleforening vil forlange dokumentation for, at tilskud til skaden har været forsøgt dækket fra anden side, hvorfor afslag fra forsikringsselskabet(erne) skal vedlægges. 6. Tilskud vil være til disposition på medlemmets bank eller girokonto efter endt sagsbehandling. 7. Pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, kan forblive medlem af Falcks Personaleforening, men kan ikke opnå ydelser. Personer på orlov uden erhvervsmæssig karakter, samt ansatte mellem år, der fratræder Falck koncernens selskaber og kan dokumentere, at de ikke har erhvervsmæssigt arbejde, kan forblive medlem af Falcks Personaleforening. 8. Der kan med henblik på misbrugsbehandling/afvænning på privat behandlingscenter ydes lån jvf. gældende regler. 9. Evt. ledige feriehuse kan stilles gratis til rådighed i op til 7 dage (i vinterperioden) for medlemmer af Falcks Personaleforening, når sygdommen har varet over 3 måneder, men det skal være i forlængelse af sygdomsperioden. Ansøgning skal ske før booking, og indsendes skriftligt til Falcks Personaleforening. Ansøgningen vil blive behandlet i Feriehusudvalget inden for 14 dage og kan ikke omfatte allerede bookede feriehuse/lejligheder. Hvis sygdommen strækker sig ind i sommerperioden, kan bevilling ikke gives! Hvis bevilling gives, træder gratisperioden kun i kraft såfremt der er ledige feriehuse/lejligheder i vinterperioden. 10. Falcks Personaleforening gør opmærksom på, at alle tilskud modtaget fra Falcks Personaleforening skal oplyses til skattevæsenet. Udviser en kontrolrevision, at et beløb er uretmæssigt udbetalt af Falcks Personaleforening, skal dette øjeblikkeligt tilbagebetales. I modsat fald fortabes retten til fremtidige tilskud. 8

9 Forenede Gruppeliv Siden 1964 har Falcks Personaleforening og Falck A/S i et meget tæt samarbejde etableret en obligatorisk GRUPPELIVSFORSIKRING. HVAD ER GRUPPELIVSFORSIKRINGEN? Medlemmet (den ansatte) er livsforsikret uanset dødsårsag (sygdom eller ulykke). Medlemmets ægtefælle/samlever er ligeledes livsforsikret, når betingelserne herfor er til stede. Efterlader en medarbejder ved sin død børn under 21 år, udbetales børnesum. Visse kritiske sygdome: Hvis du inden udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, får en kritisk sygdom udbetaler vi en forsikringssum på kr. De kritiske sygdomme fremgår af de særlige forsikringsbetingelser, du kan få tilsendt eller se på vores hjemmeside: Præmie- og forsikringssummerne er pristalsreguleret. Forsikringssummen kan aflæses i medlemsbladet Falcken, hvor forsikringssummerne er dags - aktuelle. Såfremt FALCK A/S erhverver nye virksomheder, kan medarbejderne i den ny virksomhed, som skal være 100% FALCKEJET, optages i ordningen under forudsætning af medlemskab af FALCKS PERSONALEFORENING efter gruppelivs aftale nr Gruppelivsaftale nr er indgået mellem Falck s Personaleforening og FG. Gruppelivsaftalen omfatter bortset fra deltidsbrandmænd, samtlige medarbejdere i Falck A/S og datterselskaber, medmindre andet er aftalt, der indtræder i Falcks Personaleforening efter 1. September Endvidere forsikres alle ansatte i Falcks Personaleforening. I alle tilfælde gælder, at de pågældende ved optagelse i forsikringen er fuldt arbejdsdygtige. Ved optagelse senere end ansættelsestidspunktet, skal både medarbejder og dennes ægtefælle/samlever afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Gruppemedlemmer, der direkte overgår til førtidspension eller efterløn, samt ansatte over 55 år, der fratræder Falck koncernens selskaber og kan dokumentere, at de ikke har erhvervsmæssigt arbejde, kan ifølge vedtægter for Falcks Personaleforening forblive i gruppelivsordningen forudsat, at der fortsat betales præmie for de pågældende. Medlemmet meddeler personalet i Falcks Personaleforening ønsket herom, hvorefter Falcks Personaleforening fremsender giroindbetalingskort til medlemmet til indbetaling af præmie. Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen ogde tilhørende forsikringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser er gruppelivsaftalen gældende. 9

10 Summer pr. 1. januar 2010 Dødsfaldsdækning: Ved dødsfald før udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, udbetaler vi en forsikringssum på kr. Børnesum: Efterlader du ved din død børn under 21 år, udbetaler vi yderligere kr. for hvert barn. Ægtefælledækning: Dør din ægtefælle, mens du er/var omfattet af forsikringen, udbetaler vi en forsikringssum på kr. Visse kritiske sygdomme: Hvis du inden udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, får en dækningsberettiget kritisk sygdom, udbetaler vi en forsikringssum på kr. De kritiske sygdomme og diagnosekravene fremgår af de særlige forsikringsbetingelser se De kritiske sygdomme er: Ondartede kræftformer, blodprop i hjertet, by-pass operation/ballonudvidelse, hjerteklapkirurgi, hjerneblødning eller blodprop i hjernen, sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, amyotrofisk, lateralsklerose (ALS), muskelsvind, HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, nyresvigt, større organtransplantationer (hjerte, lunge og lever), Parkinsons sygdom*, blindhed*, døvhed*, Aorta sygdom* (sygdom i hovedpulsåren),følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse*, følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid* samt større forbrændinger (ambustio) af 3. grad*. De *markerede diagnoser er tilføjet efter Præcis ikrafttrædelsesdato for disse kan ses på Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme, som du har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringstidens begyndelse (det er diagnose-tidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, du får kendskab til diagnosen). For kræft gælder dog, at hvis du inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 årsiden kræftdiagnosen blev stillet, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom. Det er en forudsætning, at der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i nævnte periode. Såfremt du inden forsikringstiden har fået stillet diagnosen blodprop i hjertet eller bypassoperation/ballonudvidelse er du ikke omfattet af nogen af disse diagnoser. Er du konstateret HIV-positiv inden forsikringstiden, er du ikke dækket af HIV og AIDS-diagnoserne. Vi fratrækker den udbetalte forsikringssum i en eventuel senere forfalden dødsfaldsdækning, hvis du dør inden 3 måneder efter, at diagnosen ved kritisk sygdom er stillet. Retten til udbetaling af sum ved kritisk sygdom bortfalder ved gruppemedlemmets død. Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom, bortfalder dækningen for kritisk sygdom. 10

11 Hvad er gruppelivsforsikring? Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring - hvor Forsikringssummen alene udbetales ved din død, så længe du er omfattet af forsikringen. Det er uden betydning om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved aktiv Deltagelse i krig, oprør eller lignende. Hvem tilfalder forsikringssummen? Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefællen/samlever* eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hverken ægtefælle/ samlever eller livsarvinger, udbetaler vi forsikringssummen til arvinger, ifølge testamente eller arveloven. *Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og vente, have eller have haft et barn sammen med forsikrede eller have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i dit hjem hos din ægtefælle, udbetaler vi til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder summen dit barn. Ægtefællesummen tilfalder dig, subsidiært dine nærmeste pårørende. Ved udbetaling af ægtefællesummen sidestiller vi papirløse samlivsforhold med ægteskab under følgende betingelser: Det samlevende par skal uafbrudt i de sidste to år forud for en af parternes død have haft fælles folkeregisternoteret adresse, og parret skal uafbrudt i de sidste to år forud for dødsfaldet have levet i et ægteskabslignende forhold, uden at der i dette tidsrum har været ægteskabshindring efter lovgivningens regler. Summen ved kritisk sygdom udbetaler vi til dig. Boafgift FG skal tilbageholde følgende boafgift af forsikringssummen: 0% - ægtefælle/registreret partner 15% - børn, forældre samt personer, som har haft fælles Folkeregisteradresse de sidste 2 år Før dødsfaldet, og samlever, der har/har haft eller venter barn med Forsikrede 36,25% - alle andre skatter og afgifter Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens regler. Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og 40% beskatningsform:»skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret«. Udbetaling af forsikringssum Anmeldelse af skader sker til Falcks Personaleforening, som underretter FG. Forsikringens ophør Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor du fratræder din stilling, dog senest ved udgangen af den måned, hvor dækningen ifølge gruppelivsaftalen ophører. Præmiefritagelse ved sygdom/ulykkestilfælde Udtræder du af aftalen på grund af mindst 2/3 arbejdsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dækning i indtil 3 år. Henvendelse om præmiefritagelse sker til FG. Individuel forsikring Udtræder du af gruppelivsaftalen inden opnået udløbsalder, kan du tegne en individuel forsikring med max. samme dødsfaldsdækning og samme udløbsalder som gruppelivsforsikringen. Det sker uden at afgive helbredsoplysninger Men til individuel præmie altså ikke til den lave gruppelivspræmie. Forsikringen har alene interesse, hvis helbredsforhold ikke tillader tegning af forsikring til normal præmie. Hvis du ønsker en individuel forsikring, skal du inden 3 måneder fra udtrædelsen kontakte FG. Præmie Præmien for gruppelivsforsikringen fastsættes for et år ad gangen på grundlag af gruppens aldersmæssige sammensætning. Præmien, der kan være reduceret med bonus, betales via Falcks Personaleforening. Orlov Gruppemedlemmer, der går på orlov, som ikke er af erhvervsmæssig karakter, kan forblive i gruppelivsordningen i max. et år, forudsat at der fortsat betales præmie for de pågældende. Retsgrundlag Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt gælder så længe lovgivningen ikke er fraveget ved bestemmelser i gruppelivsaftalen. Forsikringen kan ikke afhændes eller pantsættes. Opsigelse Såvel Falcks Personaleforening som FG kan opsige gruppelivsaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Klageadgang Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring på en blanket, som du får hos FG. Når du indleverer klagen, skal du betale et gebyr, som du får igen, hvis du får helt eller delvis medhold. Klagenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V Tlf Gyldighed Denne forsikringsoversigt er Gældende fra den 1. januar 2008 og indtil ny udgives. Ønsker du yderligere oplysninger, ring da til: FORENEDE GRUPPELIV Krumtappen 4 Postboks Valby Telefon Fax Internet - homepage: 11

12 Erhvervsforsikring af Trivselsklubbernes Ejendele Falcks Personaleforening har tegnet en erhvervsforsikring på Trivselsklubbernes ejendele. Betingelser for tyveridækning: Tv, videoapparater og anden tyveriudsat elektronik skal fastgøres forsvarligt, således at et sådant udstyr ikke umiddelbart kan fjernes. Selvrisiko: Ved enhver tyveriskade gælder en selvrisiko på kr pr. skade. NB: Ved skader eller tyveri henvend dig venligst til Falcks Personaleforening, Tlf og få tilsendt en skadesanmeldelse Lommekalenderen Falcks Personaleforening udgiver hvert år en lommekalender med praktiske oplysninger til brug i hverdagen. Har du gode ideer til indhold i lommekalenderen ret henvendelse til Falcks Personaleforening. FALCKS PERSONALEFORENINGS PR-UDVALG 12

13 Gaveregulativ Falcks Personaleforening markerer Endvidere gives der en gave ved jubilæer, runde fødselsdage m.m. større OMBYGNINGER af med en erkendtlighed. stationer, hvor der er officiel 10, 25, 40 og 50 års JUBILÆER indvielse og pressedækning. markeres med en gave efter Medlemmer af Falcks medlemmets eget valg ud fra Personaleforening, der fratræder gældende gavesortiment. Den Falck A/S for at gå på efterløn/ ønskede gave afkrydses på et pension modtager en gave. tilsendt brev, som skal returneres Endvidere modtager medlemmer senest 14 dage efter modtagelsen. som p.g.a. helbredsmæssige Fra er reglerne ændret årsager fratræder Falck A/S så det er ancienniteten i Falck en gave, dog skal medlemmet A/S der danner jubilæumsgrundlaget. Falcks Personaleforening. have mindst 5 års anciennitet i RUNDE FØDSELSDAGE 50, 60, 65 og 70 års samt veteraners mærkedage, elevers færdiguddannelse markeres med en gave. Endvidere markeres et medlems BRYLLUP, SØLV- OG GULDBRYLLUP med en gave betinget af, at det er anmeldt til Falcks Personaleforenings Gaveudvalg. Såfremt brylluppet ikke er anmeldt rettidigt, vil gaven blive fremsendt til medlemmet ved en senere lejlighed. STATIONERS 50 og 75 ÅRS JUBILÆER samt INDVIELSER af stationer markeres med en gave betinget af, at det er anmeldt til Falcks Personaleforenings Gaveudvalg. Medlemmer både aktive og veteraner, som er langtidssyge over 1 måneds varighed får en opmærksomhed til kr.150,00. Der skal dog gå 6 måneder før medlemmet igen er berettiget til at modtage en opmærksomhed ved ny sygdom. Der kan ikke gives opmærksomhed flere gange til samme sygdom. Der dispenseres for gældende regler for gave ved sygdom i akutte sygdomstilfælde. Langtidssyge skal anmeldes til Falcks Personaleforening, som bevilger det beløb, som stationen/afdelingen må købe en gave for. Regningen sendes herefter til Falcks Personaleforening, som refunderer beløbet. Regning med opgivet kontonr. til overførsel af beløbet sendes til Falcks Personaleforening. Sygdom i forbindelse med graviditet/ barsel berettiger ikke medlemmet til en opmærksomhed fra Falcks Personaleforening. Ved juletid modtager alle langtidssyge en opmærksomhed, såfremt det er anmeldt til Falcks Personaleforenings Gaveudvalg. Opslag vil blive udsendt til stationer/ afdelinger i november måned. Falcks Personaleforenings bestyrelse er bemyndiget til at foranledige kranse/buketter til en pris af henholdsvis kr. 500/175. Falcks Personaleforenings bestyrelse er bemyndiget til at foranledige andre opmærksomheder, når den finder anledning dertil. Der afviges ikke fra gavesortimentet. De fremsendte gaver kan ikke byttes hos Falcks Personaleforening. Klager vil blive behandlet, såfremt de fremsendes skriftligt til Falcks Personaleforenings Gaveudvalg. Alle henvendelser vedr. gaver og regninger, hvor Falcks Personaleforening i forvejen er orienteret bl.a. i forbindelse med begravelser og sygdom, skal sendes til: Falcks Personaleforening. 13

14 Falcks Personaleforening Velfærdsudvalget VELFÆRDSTJENESTEN blev etableret i 1986, efter et oplæg fra en Velfærdskonference, som blev holdt i Troense i Velfærdsmidlerne blev dengang fremskaffet ved et årligt tilskud fra Falcks Redningskorps A/S samt ved afkastet fra en båndlagt velfærdskapital af Falcks Redningskorps Personaleforening. Velfærdsmidlerne, der skal fordeles aktivt og passivt, fremskaffes udelukkende fra Falck Danmark A/S. Efter sammenlægningen af Falcks Redningskorps Personaleforening og Falck Fonden 1. januar 1992, er det dengang oprettede Velfærdsnævn under daværende Korpsets Virksomhedsnævn erstattet med et Velfærdsudvalg under den nuværende Falcks Personaleforening. Falcks Personaleforenings Velfærdsudvalg er sammensat af medlemmer fra Falcks Personaleforenings bestyrelse. Velfærdsudvalgets opgave er i samarbejde med fraktionerne som rådgivere (kommitterede) at prioritere og fordele de til rådighed værende velfærdsmidler, samt fastlægge efter hvilke retningslinier midlerne stilles til rådighed for de enkelte fraktioner og medarbejdergrupper ud fra vedtagne fordelingsnøgler til aktiv og passiv fordeling. Velfærdsudvalgets formål er at opretholde medarbejderes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Dette kan ske ved at yde økonomisk støtte til en række aktiviteter, på tværs af medarbejdergrupperne. Velfærdsmidlerne fordeles til fraktionerne til varetagelse af aktiviteter. Velfærdsmidlerne fordeles til stationer, vagtcentraler, administrationsafdelinger og brandstationer. For at modtage velfærdsmidler skal der indsendes en aktiv ansøgning, der skal indeholde en beskrivelse af ønsker, samt det ansøgte beløb. Der ydes ikke tilskud til drikkevarer i forbindelse med et arrangement. Velfærdsmidlerne fordeles via Speciel (S) ansøgninger. Der gives tilskud til rammer omkring arrangementer, hvor flere stationer slår sig sammen, men mad og drikkevarer er ikke tilskudsberettiget. Velfærdsudvalget yder normalt ikke tilskud til arrangementer, hvor Falcks Personaleforening i forvejen yder tilskud. Velfærdsudvalget afholder to møder om året med fraktionerne, forår/efterår. Behandling af ansøgninger og udbetaling af velfærdsmidlerne foretages af Falcks Personaleforening. 14

15 Købsaftaler / rabataftaler Personaleforeningen har nedsat et udvalg, hvis formål er at skaffe de bedst mulige aftaler på forbrugsvarer og aktiviteter til fordel for foreningens medlemmer. Aftaler og tilbud bliver løbende opdateret. Bl.a. har vi aftaler indenfor: Maling - Rejser - Tøj - Banker - Hoteller - Benzin - Teatre - Hvidevarer Senge - Autotilbehør Camping - Fitness - Vin - Køkken Forsikringer Legetøj. Leje af bil, Mobiltlf., TV, Gps, køb og salg fra kollega til kollega. Når du klikker dig ind på og herefter rabat aftaler, bliver du bedt om at indtaste brugernavn og adgangskode. Disse koder kan du finde i den seneste udgave af medlemsbladet Falcken. Når du har fået adgang, møder du først en kategorioversigt og herefter en oversigt over de leverandører, vi har en aftale med. På leverandørsiderne kan der være et link til firmaets egen hjemmeside. I forbindelse med disse aftaler er der fremstillet et købekort, som medlemmerne kan vise, hvis de møder personligt op hos leverandøren. Kortet kan du finde i Falcken. For at udvalget kan lave de bedst mulige aftaler er det vigtigt, at vore medlemmer bruger aftalerne så meget som muligt, fordi mange leverandører sætter rabatstørrelsen i forhold til, hvor mange køb der har været over et år. FITNESS W O R L D 15

16 Falcksport Landsidrætsforeningen blev stiftet ved Falcks Personaleforenings generalforsamling d. 19 maj 1979, så foreningen har fejret sit 25 års jubilæum ved et gigantisk lands - stævne i Vingsted, hvor 900 fest - klædte gjorde hvad de kunne for at markere denne dag. På generalforsamlingen i Karrebæksminde april 2004 blev det gode, gamle navn Landsidræts forening Falck skiftet ud med det lidt mondæne og tidssvarende»falck Sport«. Falck Sports formål er at give ansatte, som er medlem af Personaleforeningen, mulighed for at dyrke idræt under de bedst tænkelige forhold. Falck Sports repræsentantskab administrerer og fordeler de af Velfærdsudvalget til rådighed stillede økonomiske midler til idrætstøj, rekvisitter arrangementer m.m. Foreningen ledes af et repræsentantskab på 7 medlemmer, som er fordelt ud over hele landet. Ansøgninger af enhver art indtastes på og disse vil kunne honoreres i den rækkefølge, der er økonomi til det. Herudover har den enkelte mulighed for at købe beklædning til en meget fordelagtig pris via vores hjemmeside MC BLÅLYS Falck Sport har siden Falcks Personaleforenings 50 år jubilæum i 1987 arrangeret landsstævne i et hav af forskellige idrætsgrene hvert andet år i Vingsted ved Vejle. Foruden dette forsøger Falck Sport hele tiden at være med, hvor der sker noget stort og spændende, såsom cykelløb Århus-København, maraton i ind- /udland m.m. Falck Sport er medlem af DFIF (Dansk Firma Idræts Forbund), hvor vi er medlem af landskredsen sammen med bl.a. Politiet, Sygehusene, Posten, DSB m.fl. DFIF landskredsen holder hvert år i november et landsstævne, hvor vi også kan deltage. Falck Sport appellerer til, at I deltager ved disse stævner, følg med på vores hjemmeside Foreningen for motorcykelinteresserede Falckansatte MC Blålys er klubben for dig, der er ansat i Falck og kører motorcykel. Klubben blev stiftet i 1996 og er still going strong. Medlemmerne er fordelt over hele landet. Derfor arrangeres der også diverse arrangementer på begge sider af Storebælt. For at blive medlem skal du være ansat ved Falck ved indmeldelsen. Du behøver ikke nødvendigvis have en MC ved indmeldelsen. Vore arrangementer spænder fra endagsture til weekendture og hele uger. Vi har vore kaffemøder og weekendture med overnatninger, normalt i hytter. Vi har også længere ture til bl.a. Tyskland, Spanien, Rumænien, Norge m.m. Disse ture vil mange gange være med et kulturelt indlæg. MC Blålys er også engageret som hjælpere på diverse cykelløb over hele landet. Vi assisterer ved bl.a. det professionelle løb Post Danmark rundt, og har ligeledes været i udlandet som hjælpere. Klubben har et kontingent, der betales én gang om året. Dette kan normalt ikke oppebære dækning af alle arrangementer, så nogle gange må der påregnes brugerbetaling. Familiemedlemmer er velkomne til at deltage ved arrangementerne, dog skal disse betale det fulde beløb for deltagelse, da kun medlemmer får tilskud. Vore motorcykler spænder fra gamle Nimbus til de nyeste teknologiske vidundere. Aldersmæssigt er vi fra tyverne og op til pensionsalderen. De fleste ligger dog nok i 40 erne. Klubben har en hjemmeside, som holdes opdateret. Bl.a. findes kalenderen her og i tilknytning til denne også en beskrivelse af arrangementerne. Du kan også se film og fotos på denne side. Udover at mødes i Blålys regi, har klubben også skabt nye venskaber, som rækker ud over klubregi. Når man ser på medlemstallet, er der mange, der har været med fra starten. Der er flest mænd, så er du pige, er det måske noget for dig at være med til tæmme testosteronen i klubben. Du kan hente info på hjemmesiden 16

17 Falck jagt og fiskeri Vores forening er stedet, hvor de gode naturoplevelser findes! Foreningens mål er at samle kolleger på tværs af arbejdsopgaver, for at give dem hyggelige timer sammen. Vi har flere årlige havfisketure, blandt andet til Det gule Rev, Storebælt og Øresund. I 2010 er der igen planlagt et fiskekursus over 3 dage, hvor der både vil være instruktion, fluebinding, fiskeri og overnatning inkluderet. Har du lyst til selv at tage en tur ud på vandet og fiske, har vi en båd du kan leje. Båden står, indtil 1. august 2010, på en trailer i Nordsjælland, men må tages med hen, hvor du har lyst! August 2010 flytter båden til Ålborg, hvor den skal bo et år. For de jagtinteresserede er der ligeledes flere mulighed i foreningen. Vi har medlemmer med på flere jagter i forskellige jagtkonsortier på Fyn, Sjælland og i Jylland. På Sjælland har vi to jagtdage på Holmegård Gods og Jungshoved, hvor der er plads til 20 jægere fra Falck Jagt & Fiskeri hver gang. Foreningen gennemfører sine to årlige konkurrencer. Én for havfiskeri og én for lerdueskydning. Vinderen, i hver disciplin, findes på baggrund af arrangementer gennemført i foreningen, og hædres på den kommende generalforsamling. Har du selv lyst og mod på at planlægge en jagt- eller fisketur, er du meget velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, der så vil være behjælpelig med planlægningen. På foreningens hjemmeside kan du finde alle kommende arrangementer, finde kontaktoplysninger på bestyrelsen, booke foreningens båd, Havfalcken, og naturligvis tegne dig som medlem! Vi er på nuværende tidspunkt næsten 400 medlemmer, så der er mange muligheder for at samle kolleger på tværs af faggrænser til en masse gode oplevelser. Vel mødt til et af de næste arrangementer i foreningen. KUNSTFORENINGEN anno 1984 Er du medlem? Mange har undskyldninger som for eksempel: Jeg forstår mig ikke på kunst! Det er for højtravende! Jeg kan ikke se min egen fordel ved at være medlem af en kunstforening! Det er for dyrt! Det må de andre om! Jeg er faktisk ligeglad! Er sandheden ikke nærmere, at du ikke har sat dig ind i, hvad KUNSTFORENINGEN anno 1984 egentlig tilbyder sine medlemmer? Inden der nævnes nogle af fordelene ved at være medlem, skal det slås fast, at KUNSTFORENINGEN ikke kun er til malerier og kunstgenstande, men blandt andet også revyer, koncerter og teatre, hvor der gives tilskud til billetprisen. Dette i henhold til vores handlingsplan, som du altid kan se i vores årskatalog! Hvert år i november trækkes der lod om de indkøbte kunstgenstande. Kunstgenstandene bliver indkøbt for medlemmernes kontingent, og for tiden indkøber vi ca.150 kunstværker om året. Lod trækningen foretages af korpsets øverste ledelse efter samme princip som tildeling af sommerhus i børnenes skoleferie. Dog bliver man aldrig»nulstillet«! Desuden skænkes alle medlemmer hvert år en personlig julegave, signeret af kunstneren og nummereret med dit medlemsnummer i KUNSTFORENINGEN. Hvert kvartal trækker vi lod, så 15 medlemmer har mulighed for at vinde en præmie. På foreningens generalforsamling bliver der ligeledes udloddet et passende antal kunstværker blandt de fremmødte medlemmer. Så jo oftere du er med til generalforsamling, jo større chance har du for at vinde et kunstværk. Hvert andet år projekterer og afvikler KUNSTFORENINGEN for alle ansatte i Falck store landsdækkende arrangementer, uanset om man er medlem af Kunstforeningen eller ej. Selvfølgelig med store rabatter til medlemmerne. Vi har haft Lotte Heise s»mandfolk og søde piger«,»de muntre montører«, Monrad ogrislund & Ougaard, som du måske så også selv om du ikke var medlem af KUNSTFORENINGEN. I år 2003 blev der afviklet en foredrags - turne med brødrene Lund Madsen, hvor 1500 deltog. I 2006 har der været afholdt jubilæumskoncerter med Jesper Lundgård og Lars Lilholt. I 2008 fik vi stor succes med 3 foredrag i Århus, Aalborg og København med B.S. Christiansen og besøg i Horsens Statsfængsel. I 2009 har foreningen 25 års jubilæum. Som du ser, er KUNSTFORENINGEN alligevel også noget for dig. I øvrigt er vi landets største, private kunstforening med nu snart medlemmer! (Frivilligt medlemskab)! For at være medlem af KUNSTFORENINGEN anno 1984 skal du kun betale kr. 150,00 to gange årligt. Kontingentet trækkes via din lønseddel, så det kan da ikke være nemmere! Har du yderligere spørgsmål herunder tilmelding kan du få svar i vores årskatalog, som forefindes på alle stationer og afdelinger samt sommerhuse. Du er selvfølgelig alligevel velkommen til at henvende dig til din lokalformand. (Se under KUNSTFORENINGEN i den blå årskalender)! eller se på hjemmesiden: 17

18 Veteranforeningen For at være medlem af den lokale veteranklub skal man være medlem af Falcks Personaleforening. Medlemsskabet bliver opkrævet hvert år i januar for et kalenderår ad gangen. Hvornår er man veteran? Det er man når pensionsalderen 65/67 år er nået og man må for - lade aktiv tjeneste ELLER når man efter det 60. år går på efterløn. ELLER hvis man p.g.a. sygdom bliver afskediget og opnår præmiefritagelse i Forenede Gruppeliv. Når man bliver veteran kan man ikke fremtidig afholde jubilæum. Hvad får man for kontingentet til Falcks Personaleforening? Bladet»Falcken«udsendes til privatadressen 5 gange årligt. Leje af personaleforeningens ferie - boliger efter gældende regler. Falcks Personaleforening udsender lommekalenderen. Falcks Personaleforening markerer fortsat runde fødselsdage med en gave - ligeledes markeres ved sølv- og guldbryllupper, samt ved længerevarende sygdom, såfremt gaveafdelingen bliver underrettet. Efter 3 måneders sygdom, kan medlemmer søge om en gratis uge i et af Falcks Personaleforenings feriehuse. (i vinterperioden) Hvad er en veteranklub? Der findes 10 lokale veteranklubber i veteranforeningens regi. Man bliver automatisk tilknyttet foreningen i det område, hvor man har adresse. Klubberne holder en årlig generalforsamling, hvor man vælger bestyrelse. Der arrangeres møder, sammenkomster, ture og fester for tidligere ansatte med deres ægtefæller/ledsagere. Det er således op til den enkelte klub at indkassere et årskontingent og sætte beløbsstørrelsen for lokalklubben. Falck-Museets Venner (FMV) Daglig Ledelse: Foreningens daglige ledelse varetages af Landsformanden. Lokalklubbernes daglige ledelse varetages af lokalklubformændene og deres bestyrelse. Navnene på lokalklubbernes formænd findes i Falcks Personaleforenings lommekalender under Veteranforeningen. Valg til landsformand og landskasserer: Hvert år i maj afholdes formandsmøde, og her vælges landsformand samt landskasserer. Her aflægges beretninger og regnskab fra foregående år. Årsmødet overværes af formanden for velfærdsudvalget, der beretter om velfærdsmidlerne. Har man spørgsmål om forhold til veteranforeningen skal man henvende sig til Falcks Personaleforenings kontor i Odense, eller til Landsformanden. Foreningen blev stiftet den 31. marts 1991 af en gruppe personer omkring Falck-Museet i Billund. Foreningens formål er at skabe interesse for Falcks historie ved udgivelse af publikationer, afholdelse af møder, udstillinger og lign., samt istandsættelse af historiske effekter. Foreningen er opdelt i regionerne Øst og Vest. Grænsen mellem de to regioner er Lillebælt. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som virksomheder, selskaber, institutioner m.v. Der afholdes medlemsmøder med foredrag af personer inden for Korpset eller med tilknytning hertil, politi m.v. Endvidere restaureres og vedligeholdes de gamle køretøjer. Disse køretøjer repræsenterer Korpset landet rundt ved arrangementer, udstillinger, optog og lign. Som en naturlig ting deltager foreningen i arbejdet med Falck- Museet på Egeskov. Gennem samarbejdet med team 112 er foreningen med til at arrangere de store udstillinger i København og på Egeskov, hvor mange tusinde mennesker kan se og opleve materiel inden for brand, redning og politi. Der foretages ekskursioner rundt i landet, hvor man besøger Falckstationer og institutioner, som er Korpsets naturlige samarbejspartnere. Falcks Seniorforening Foreningens formål er at forbedre trivsel og livsvilkår for foreningens medlemmer og disses enker /samlever, der har levet sammen i mindst 10 år. Foreningen udbetaler understøttelse til pensionister og enker/samlevere såsom feriehjælp, julehjælp og lignende bidrag. Foreningens medlemmer består af ansatte i Falck A/S og tidligere ansatte. Medlemstilgangen blev standset med udgangen af Foreningens administrator: Torben Hansen Foreningens telefonnummer: (bedst tirsdag/torsdag mellem ) 18

19 Personaleforeningens hjemmeside På hjemmesiden kan du bl.a. se, hvem der arbejder på foreningens kontor, hvem der er med i bestyrelsen, og hvordan du kan få kontakt til dem. Der er også en oversigt over alle foreningens feriehuse og link til feriehusbooking, så du selv kan gå ind og se, om det hus du gerne vil leje, er ledigt. Du kan on - line booke det ønskede feriehus. Endvidere er der en beskrivelse af de forskellige udvalgs og fraktioners arbejde samt navnene på de ansvarlige. Under gaveudvalget kan du se billeder af de forskellige gavemuligheder Under rabataftaler kan du gå ind og finde det tilbud, som er aktuelt for dig netop nu. Som noget nyt kan du finde et link under rabataftaler Køb og salg fra kollega til kollega hvor du har muligheden for både at købe og sælge. Husk at tilmelde dig nyhedsmail på 19

20 Falcks Personaleforening, Sivlandvænget 2, 5260 Odense S, telefon (kl ) telefax Hjemmeside 20

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere