B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000

2 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V ISBN:

3 Forord 1999 er det tredje år, som SUstyrelsen aflægger virksomhedsregnskab for. Styrelsens ansvarsområde er SU- og VUS-systemernes samlede drift og funktion. I virksomhedsregnskabet for 1998 var temaet i årsberetningsdelen SU-systemets omfattende decentraliseringsproces. For 1999 har styrelsen valgt at fokusere på det videre forløb af decentraliseringen, herunder udviklingen af det nye Internet-baserede administrative edb-system US2000 og understøttelsen i form af information og uddannelse. Ved udarbejdelsen af publikationen har styrelsen lagt vægt på, at den skal understøtte den løbende demokratiske kontrol og styring af støttesystemerne. Det er således styrelsens håb, at denne publikation vil give læseren et grundlag for at vurdere støttesystemernes drift og funktion i 1999 og intentionerne for fremtiden. Styrelsen udgiver også en årlig statistikpublikation SU-støtte og SU-gæld, som i detaljer viser udviklingen i tildelingen af støtte. Styrelsens publikationer findes på netadresserne: og

4 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG OPGAVER SU-systemet VUS-systemet ÅRSBERETNING SU Decentralisering IT-strategi for decentraliseringen Information og uddannelse Overførsel af tvangsinddrivelse af misligholdte FM-krav til Finansstyrelsen Øvrige IT-systemer Administrationen af SU Driften i styrelsen og på uddannelsesstederne Kvalitetsstyring Befordringsrabatordningen VUS Tildeling af VUS Administrationen af VUS Styrelsen som arbejdsplads i REGNSKAB Beretning Bevillingsanvendelse og udviklingstendenser i tildelingen af SU- og VUS-støtte Nøgletal for omkostninger og produktivitet Resultater Budgetforudsætninger og målsætninger for fremtiden Regnskab og bevillinger Regnskab opdelt på formål Driftsregnskab opdelt på formål Enhedsomkostninger Produktivitet Aktiviteter Produktivitet...39

5 3.5. Resultater og mål for SU- og VUS-systemerne Styrelsens resultatkontrakt med Undervisningsministeriet Ekspeditionstid for SU- og VUS-ansøgningsskemaer og klagesager Personale og organisation SU-personalet og organiseringen af SU-arbejdet på uddannelsesstederne SUstyrelsens personale og organisation Grønt regnskab Påtegning af virksomhedsregnskab...58

6 1. Formål og opgaver SUstyrelsen har ansvaret for SU- og VUS-systemerne. Styrelsen administrerer loven om statens uddannelsesstøtte (LB ), loven om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (L ) og loven om støtte til voksenuddannelse (LB ). I tilslutning hertil udfører styrelsen informations-, udviklings-, analyse- og uddannelsesopgaver og udfører lovforberedende arbejde og betjening af minister og departement. Styrelsen står desuden for registrering og kontrol af tildeling og forbrug af Ph.d.-studerendes stipendierater og for beregningen af den statslige elevstøtte til folkehøjskoler og efterskoler m.fl. Driften af støttesystemerne er det helt centrale i styrelsens opgavekompleks. En velfungerende administration af støtteordningerne er styrelsens primære succeskriterium SU-systemet SUstyrelsen tildeler stipendier og lån, rejser krav om tilbagebetaling af for meget modtaget støtte og fungerer som rådgiver for uddannelsesstederne og ankeinstans for afgørelser truffet af uddannelsesstederne. Finansstyrelsen administrer tilbagebetaling af SU-lån. Styrelsens primære aktiviteter på SU-området er i dag rettet dels mod eleverne og de studerende, som er SUsystemets egentlige brugere, dels mod uddannelsesstederne, som formidler elevernes og de studerendes første direkte kontakt med SU-systemet. Som følge af den decentraliseringsproces, der indledtes i 1993, og som i disse år bliver udvidet til at omfatte de fleste uddannelsessteder, vil SUstyrelsens indsats for fremtiden hovedsageligt blive rettet mod uddannelsesstedernes SU-personale. I relation til de studerende bliver styrelsens rolle således først og fremmest at udvikle den generelle information. Til at understøtte opgaverne både i relation til uddannelsesstedernes SU-medarbejdere og de studerende arbejder styrelsen på at udvikle moderne IT-systemer, der muliggør lettelser og forbedringer i kundebetjeningen f.eks. selvbetjeningssystemer. Decentraliseringen indebærer en omfattende omstillingsproces, som skal sikre, at styrelsen bedst muligt udfylder sine fremtidige funktioner. Omstillingsprocessen sigter blandt andet mod at styrke indsatsen på ansvarsområderne: Information, udvikling, analyse, uddannelse, lovforberedende arbejde og betjening af ministeren. Samtidig vil decentraliseringen af den direkte brugerbetjening til uddannelsesstederne medføre nye opgaver, som blandt andet omfatter kvalitetsmålinger, overvågning og kontrol af den samlede SU-administration

7 SU-systemets administrative struktur Styrelsen er en del af Undervisningsministeriet og har det overordnede ansvar for SU-området. Styrelsens vigtigste samarbejdspartnere i den daglige administration af SU er uddannelsesstederne. Støttemodtagerne var i 1998 indskrevet ved uddannelsessteder. Ca ansatte er helt eller delvis beskæftiget med SU-arbejde. Det er først og fremmest disse ansatte, der har den direkte kontakt til de studerende. Klager til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, som er klageinstans for afgørelser truffet af styrelsen, går i første omgang til styrelsen. Hvis styrelsen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankenævnet. Ankenævnet er et uafhængigt nævn ledet af en dommer. Styrelsen er sekretariat for SU-rådet, som rådgiver ministeren i spørgsmål om uddannelsesstøtte. I behandlingen af SU-ansøgninger samarbejder styrelsen desuden med andre offentlige myndigheder. Eksempelvis henter styrelsen oplysninger om navn, adresse, søskende, forældreindkomster, skattetrækgrundlag og indkomst fra eksterne edb-systemer. Oplysningerne hentes ved transmission af data fra CPR-registeret og Told- og Skattestyrelsen. Herudover har styrelsen et væsentligt samarbejde med Finansstyrelsen, som blandt andet administrerer statens garantiforpligtelser for studielån i pengeinstitutter, om tilbagebetalingen af indfriede statsgaranterede studielån og fra oktober 1996 også tilbagebetalingen af SU-lån. Jf. afsnit har Finansstyrelsen i 1999 overtaget administrationen af misligholdte krav vedrørende for meget modtaget støtte (FM-krav). SU-systemet og dets formål Regelsættet for tildeling af støtte er i dag opdelt efter, hvorvidt støtten tildeles uddannelsessøgende på ungdomsuddannelser (uden for klippekortet) eller til studerende på de videregående uddannelser (inden for klippekortet). De årige i ungdomsuddannelser får alle et grundstipendium. Afhængig af forældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet godkender at støttemodtageren opfylder betingelserne for at få støtte efter satsen for udeboende. Klippekortet i de videregående uddannelser er som udgangspunkt 6-årigt. Til den enkelte uddannelse gives der SU til normeret studietid plus 12 måneder. Er de studerende mere end 1 år forsinket i deres uddannelse i forhold til deres forbrug af klip stoppes støtten (i takt-kravet). For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten. Er indkomsten højere, må støttemodtageren fravælge en eller flere måneders støtte. Hensigten med SU-støtten er blandt andet, at det ikke er økonomien, men de unges interesser og evner, der bør være afgørende for, hvorvidt de uddanner sig. De studerendes erhvervsarbejde bør begrænses til et omfang, som ikke væsentligt ville gå ud over studierne. Det politiske sigte med SU-systemet er uddannelsesadfærd. Støttesystemet er således et uddannelsespolitisk instrument, som dels skal sikre en optimal uddannelsesfrekvens hos de unge, dels en bedre og hurtigere gennemførelse af studierne

8 SU-systemet er med andre ord af væsentlig betydning for de uddannelsespolitiske målsætninger om en øget uddannelsesfrekvens og bedre gennemførelsestider på studierne. Støttereglerne er i dag indrettet således, at støttens størrelse i vidt omfang fastsættes efter de studerendes udgifter og trang: hjemmeboende får den lave hjemmeboendesats udeboende har større udgifter og får derfor den højere udeboendesats årige i ungdomsuddannelser får et tillæg til deres grundstipendium, som afhænger af deres forældres indkomster i forbindelse med barsel tildeles enkelte/dobbelte fødselsklip/rater tjener man for meget ved siden af studierne, må man fravælge støtte eller tilbagebetale helt eller delvist Støtten tildeles således blandt andet efter den uddannelsessøgendes trang. Støttereglerne giver også den uddannelsessøgende mulighed for at reducere erhvervsarbejdet (dobbeltklip). Støttereglerne giver med andre ord mulighed for, at de uddannelsessøgende finansierer studierne med SUstøtte (stipendier og evt. lån) og erhvervsindkomst i et begrænset omfang. SU-systemet tilbyder brugerne muligheden for at tilrettelægge deres studieforløb fleksibelt og individuelt. Modtagerne af støtten har således et ansvar for at planlægge finansieringen af deres studier og et medansvar for, at administrationen forløber hensigtsmæssigt. For at opnå en almen forståelse og accept af de vilkår uddannelsesstøtten ydes på, har styrelsen udarbejdet en servicedeklaration SU - Ret & Pligt. Det er styrelsens opgave blandt andet at sikre: at informationsniveauet inden valg af uddannelse er så højt, at de unge ikke fravælger at uddanne sig, fordi de ikke kan overskue deres økonomiske situation at de unge under studierne informeres om de muligheder, SU-systemet tilbyder at det løbende evalueres i hvilket omfang SU-systemet lever op til sine formål og til de uddannelsessøgendes forventninger om en effektiv service Befordringsrabatordningen SU-støttemodtagere i de videregående uddannelser har ret til befordringsrabat ved køb af abonnementskort til busser og tog i Danmark. Der ydes en rabat på 65% af beløb over 10,36 kr. for hver dag kortet er gyldigt (1999 prisniveau), dog maksimalt 17,26 kr. om dagen. Styrelsen refunderer 90% af den rabat trafikselskaberne yder de studerende. Befordringsrabatordningen supplerer således SU-støtten ved at kompensere ekstraordinært store udgifter til transport. Ordningen reducerer det økonomiske incitament til at blive udeboende straks fra studiestart

9 1.2. VUS-systemet Styrelsen tildeler, beregner og udbetaler voksenuddannelsesstøtte (VUS), herunder tilskud til deltagerbetaling, samt rejser krav om tilbagebetaling af for meget modtaget støtte. Administrationen overgik til SUstyrelsen den 1. januar SUstyrelsen har det overordnede ansvar for VUS-området. VUS-systemets formål Formålet med tildelingen af voksenuddannelsesstøtte er, som det er formuleret i lovens formålsparagraf, at skabe økonomisk grundlag for, at voksne med kortvarig skolegang eller uddannelse kan deltage i almendannende og erhvervsrettet uddannelse i arbejdstiden. Ordningen sigter mod at forbedre arbejdsstyrkens kvalifikationer ved at give arbejdsstyrken nogle brede almene personlighedsudviklende kundskaber så den enkelte får større muligheder for at fungere på et arbejdsmarked under forandring. Pr. 1. januar 2000 er VUS-ordningen ændret, således at der er sket en forenkling og målretning af ordningen mod uddannelser, der er studie- og erhvervskompetencegivende. 2. Årsberetning Temaet for årsberetningen i 1998 var SU-systemets decentraliseringsproces, som administrationen af støtten er ved at undergå. For 1999 har styrelsen valgt at fokusere på det videre forløb af decentraliseringen, herunder udviklingen af det nye Internet-baserede administrative edb-system US2000 og understøttelsen i form af information og uddannelse. Endelig var 1999 også året, hvor styrelsen overdrog administrationen af misligholdte krav om for meget udbetalt SU-støtte til Finansstyrelsen SU Siden 1993 har SU-systemet været præget af en decentraliseringsproces, der har til formål at sikre en optimal betjening af SU-systemets brugere. I perioden frem mod år 2003 vil de afgørende skridt blive taget. Konsekvensen af decentraliseringen vil være et system, hvor både vejledning og sagsbehandling kommer til at foregå så tæt på brugeren og hendes hverdag som muligt, nemlig på uddannelsesstedet, hvor hun færdes til daglig Decentralisering I 1999 blev der taget et afgørende skridt i decentraliseringsforløbet. SUstyrelsens edb-system blev moderniseret og er nu baseret på Internet-teknologi. Hermed er forudsætningen for den sidste fase i decentraliseringen på plads. Med det nye US2000 vil de store uddannelsessteder i løbet af de næste 2-3 år få mulighed for at behandle SU-ansøgninger direkte i SUstyrelsens edb-system via en browser. Aftalegrundlaget for det fremtidige samarbejde mellem disse uddannelsessteder og SUstyrelsen vil blive præciseret gennem standarder for samarbejdsaftaler, der skal indgås i takt med, at uddannelsesstederne får adgang til systemet

10 SUstyrelsen deltager endvidere i Forskningsministeriets forsøg med digital signatur. I sommeren 1999 igangsattes et forsøg med selvbetjening, hvor studerende via Internet kan ansøge om SU, foretage simple ændringer i egne oplysninger i systemet og søge oplysninger vedrørende deres egen SU-sag. Selvbetjeningssystemet planlægges herefter at kunne skaleres op i takt med udbredelsen af US2000, når den relevante lovgivning er på plads IT-strategi for decentraliseringen I 1999 har styrelsen fortsat edb-understøttelsen af decentraliseringsprocessen på de 2 forskellige teknologiske platforme: US/STADS og US. US/STADS US/STADS er universitetslovsinstitutionernes lokale SU-system, som kommunikerer direkte med styrelsens centrale US-system. I 1999 har 3 STADS-institutioner taget US/STADS i brug: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole og Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum. Endnu 4 ingeniørhøjskoler har i april 2000 taget systemet i brug. Nyt system til SU-administration (US2000) SUstyrelsen har i 1999 idriftsat første udgave af det nye edb-system US2000 til administration af SU-ordningen. Systemet anvendes af uddannelsessteder, der ikke bruger US/STADS. Forespørgselsfunktionerne blev sat i drift i september-november 1999 i SUstyrelsen og på ca. 200 uddannelsessteder. I januar 2000 sættes en række opdateringsfunktioner herunder indtastning af ansøgninger i drift i SUstyrelsen og på 2 universiteter. Projekt US2000 afsluttes i juni 2000 med den tredje udgave af systemet, som indeholder yderligere funktioner vedr. tildeling og tilbagebetaling. Det nye system anvender Internet-teknologi, således at det kan tages i brug på alle uddannelsessteder uafhængigt af lokale IT-tekniske forhold. Der er ca. 80 brugere i SUstyrelsen og foreløbig ca. 450 på uddannelsesstederne. Decentraliseringen giver kortere ekspeditionstid Det nye SU-system er udviklet i overensstemmelse med SU-strategien for decentralisering af sagsbehandlingen. Hovedlinien i denne strategi er at SU-medarbejdere på store og mellemstore uddannelsessteder skal bemyndiges til at behandle alle normale henvendelser fra SU-modtagerne, mens SUstyrelsen skal behandle specielle sager og desuden yde undervisning og rådgivning til uddannelsesstederne. De fleste SU-ansøgninger er hidtil sendt med post til SUstyrelsen og derefter indtastet på et tastebureau. I fremtiden indtastes ansøgninger og ændringer direkte via Internet på uddannelsesstedet. Behandlingen i SUsystemet sker straks, så eventuelle fejl eller mangler kan rettes uden at forsinke sagsbehandlingen. Elektronisk sagsbehandling Det nye SU-system har faciliteter til elektronisk sagsbehandling, således at man kun sjældent behøver de originale ansøgningsskemaer og breve fra ansøgerne, når sagen er ekspederet. Systemet registrerer automatisk hvert trin af sagsbehandlingen i ansøgerens "elektroniske personjournal", så man både på uddannelsesstedet og i SUstyrelsen kan se forløbet i personjournalen

11 Indholdet af hvert enkelt ansøgningsskema opbevares også i databasen. Ansøgningen kan vises på skærmen eller udskrives på papir - i samme format som det originale ansøgningsskema. Indbyggede forretningsgange Systemet indeholder en række sagsorienterede skærmbilleder, som gør anvendelsen let for de brugere, der ikke arbejder med SU-administration hele dagen. Systemet er opbygget på en brugervenlig måde med indbyggede hjælpetekster, valglister i stedet for indtastning af koder samt diverse andre faciliteter. Registrering af transaktioner Der er indbygget en detaljeret registrering af brugernes anvendelse af systemet. Registreringen omfatter alle forespørgsler og alle ændringer af databasens indhold. Desuden registreres brugernes svartider for hver enkelt forespørgsel eller opdatering. De registrerede data anvendes til analyser vedrørende systemets anvendelse. Stor brugerindsats Erfarne sagsbehandlere i SUstyrelsen har deltaget på fuld tid i udviklingsprojektet. Disse erfarne brugere har ikke blot skrevet hovedparten af kravspecifikationen, men også fastlagt skærmbilledernes funktioner og udforming. De har også skrevet det meste af brugervejledningen, udført test og rapporteret fejl. Desuden har de medvirket i undervisningen af de flere hundrede brugere. Den eksterne referencegruppe som repræsenterer 9 større uddannelsessteder har i det meste af projektforløbet fulgt udviklingen af systemet. Gruppens medlemmer har fået oplæg vedr. systemet til kommentering og dermed påvirket systemets udformning Information og uddannelse Ved udgangen af 1999 driver SUstyrelsen tre offentlige netsteder, samt et ekstranet til kommunikation med udannelsesstederne og et intranet til intern kommunikation i styrelsen: SU-net internsu Tilstedeværelsen på Internet er i overensstemmelse med styrelsens overordnede strategi for, at Internet er styrelsens primære informationstilbud til målgrupperne. Tilbuddet til brugerne er i 1999 udvidet med en afdeling af målrettet mod de under 18-årige som led i en kampagne, Før-SU, der skal forberede unge på, hvilke muligheder, de har i SU-systemet og hvilke krav, systemet stiller til dem. På ekstranettet SUnet blev i 1999 etableret indgang til US2000, således at ekstranettet for de fuldt opkoblede er en komplet arbejdsplads med adgang til alle informationer og handlemuligheder af betydning for de daglige arbejdsgange. Internet-strategien videreføres i de kommende år, hvor skal udvikles til et selvbetjeningssystem, der i lighed med SU-net tilbyder brugerne både information og handlemuligheder

12 I sammenhæng med at netstederne er udviklet, er vejledning på papir i form af pjecer udviklet i retning af i stigende grad at fremstå som supplement til hjemmesiderne. Samtidig er der gjort en indsats for at markedsføre netstederne over for brugerne og for at fremme deres anvendelse. Herunder er der især arbejdet med at forberede uddannelsesstedernes SU-medarbejdere på de nye muligheder og træne dem i at udnytte dem. SU-medarbejderuddannelsen Blandt nyhederne i SUstyrelsens kursustilbud i 1999 var kurset i SU-net, der understøtter informationsstrategien ved at træne medarbejderne i brugen af Internettet, et kursus i kvalitetsstyring og et kursus i offentlig forvaltning. Med kursuskataloget for 1999 udbød SUstyrelsen kurser, der for første gang kunne sammensættes til et systematisk efteruddannelsesforløb, der afsluttes med et bevis for gennemført uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er alle medarbejdere på uddannelsesstederne, der arbejder med SU-administration og/eller vejledning. Uddannelsen er tilrettelagt som et minimumskoncept, der skal sætte fokus på kvalitet, ensartethed og god offentlig forvaltning i SU-administrationen. SU-medarbejderuddannelsen bestod i 1999 af 6 kurser, inden for fire overordnede kompetenceområder: SU-regler og administration Offentlig forvaltning Kommunikation, kvalitet og service samt IT Uddannelsen anses for gennemført, når kursisten har gennemgået fire SU-faglige kurser, et kursus i offentlig forvaltning og et kursus inden for området Kommunikation, kvalitet og service. Uddannelsen vakte stor interesse blandt SU-medarbejderne på uddannelsesstederne og i 1999 afsluttede mere end 100 kursister uddannelsen. Ca medarbejdere fra 527 uddannelsessteder deltog i et af styrelsens undervisningstilbud i Ca. 40 af styrelsens medarbejdere deltog i arbejdet med at undervise i løbet af året Overførsel af tvangsinddrivelse af misligholdte FM-krav til Finansstyrelsen Et væsentligt indsatsområde har i 1999 været oversendelse af misligholdte krav vedrørende for meget modtaget støtte (FM-krav) til Finansstyrelsen. SUstyrelsen besluttede i marts 1998 at overlade tvangsinddrivelse af de misligholdte FM-krav til Finansstyrelsen, hvis hovedopgave er at tvangsinddrive restancer for staten. Projektet afsluttedes med udgangen af Projektet har omfattet etablering af en ny praksis for tvangsinddrivelse af misligholdte FM-krav, og i forbindelse hermed udvikling af et nyt opkrævningssystem for FMkrav, der er under ordinær tilbagebetaling. Projektet omfattede endvidere omlægning af og oversendelse af i alt ca FM-krav, der tidligere har været til inkasso m.v., og udvikling af edb-programmer til understøttelse heraf. Projektet vedrørende oversendelse af de misligholdte krav er blevet til i samarbejde med Finansstyrelsen. De to styrelser underskrev i april 1999 en rammeaftale for projektet

13 Rammeaftalen fra april 1999 omfatter nyopsagte, misligholdte FM-krav samt overtagelse af styrelsens beholdning af uerholdelige fordringer. Aftalen fastlægger rammer for overførslen og grænsefladen mellem de to styrelser. Alle debitorer med misligholdte krav er blevet orienteret om, at Finansstyrelsen har overtaget inddrivelsen af kravene. Arbejdsopgaverne vedrørende de ca uerholdelige sager har desuden omfattet hjemtagning og omberegning af inkassosager hos advokat, i alt ca sager, gennemgang af samtlige uerholdelige sager og fremfinding af dokumenter før oversendelsen. Det samme gjaldt krav til lønindeholdelse og gældssanerede krav mv. Opgaven med oversendelsen af disse krav var stort set afsluttet ved årsskiftet 1999/2000. Den første overførsel af nyopsagte krav skete februar Økonomi og personale mv. Efter aftale har styrelsen overført ressourcer til løn og almindelig drift fra årsskiftet 2000 til Finansstyrelsen. Med opgaven fulgte 3 årsværk. 2 af stillingerne var besat med medarbejdere fra styrelsen, som efter internt opslag havde søgt på stillingerne. SUstyrelsen afholdt efter aftale kursus for Finansstyrelsens personale umiddelbart før Finansstyrelsen modtog den første oversendelse af FM-sager i november Øvrige IT-systemer Moderniseringen af styrelsens teknologiske infrastruktur og standardsystemer fortsatte i De væsentligste tiltag omfattede: Netværkssikkerhed For at imødegå udefrakommende angreb på styrelsens netværk herunder servere og data på disse er der i 1999 udført et analysearbejde omkring netværkssikkerheden. Dette mundede ud i implementering af styrelsens egen firewall og router samt opdeling af netværket i en intern del, 2 demilitariserede zoner og en administrativ del. År 2000 SUstyrelsens år 2000 aktiviteter koncentrerede sig om opgraderinger af maskinel og basisprogrammel, da styrelsens egne specialudviklede systemer var designet med år 2000-problematikken for øje. Der blev dog gennemført år 2000 test, og nogle få fejl blev konstateret og rettet. Årsskiftet forløb uden problemer. Kontorautomationssystemer I 1999 fortsatte styrelsen sin udskiftning af pc er med 105 stk. således at alle medarbejdere nu har en pc med mindst 266 MHz processor og 17 skærm. De indledende arbejder med en total opgradering af styrelsens pc-software startede i Som standard har alle pc er bl.a. Windows 98 SE, professionel MS Office 2000 og Internet Explorer 5. Samtidig forberedtes udskiftning af det elektroniske post- og kalendersystem til MS Exchange 5.5. De nævnte aktiviteter blev afsluttet i februar

14 Administrationen af SU De uddannelsessteder, som støttemodtagerne er indskrevet ved, varetager i det daglige den primære kontakt til de ca støttemodtagere. SUstyrelsens hovedopgave er at sikre en effektiv drift af støttesystemerne, herunder at vedligeholde og udvikle den edb-mæssige understøttelse af sagsbehandlingen på uddannelsesstederne og i styrelsen. Støttesystemet udveksler løbende data med blandt andet edb-systemerne hos T&S, CPR, og i Finansstyrelsen. For en nærmere gennemgang henvises der til IT-oversigten for støttesystemerne i afsnit 3.6. SU-systemet udbetaler støtten månedsvis via BG-bank, hvortil kommer en ugentlig udbetaling som følge af nye ansøgninger og ændringer til støtten. Styrelsen foretager indkomstkontrol for det enkelte støtteår og rejser krav om tilbagebetaling af for meget modtaget støtte. Udover tildelingen af stipendier og lån, administrerer styrelsen også studielånene indtil den studerende efter endt studieforløb skal påbegynde tilbagebetalingen. På dette tidspunkt overfører styrelsen låneforholdet til Finansstyrelsen, som herefter varetager administrationen af tilbagebetalingsforløbet Driften i styrelsen og på uddannelsesstederne Sagsbehandlingen i 1999 Den uddannelsessøgende behøver kun at ansøge om støtte én gang for at få støtte til hele uddannelsesforløbet. Kun hvis det grundlag, støtten tildeles efter, skal ændre, afgiver støttemodtageren en ændringsansøgning. I 1999 behandlede SU-systemet ca tildelingssager (jf. tabel 3.15 i afsnit 3), hvilket var ca. 4,8 % mere end i 1998 og ca. 8,5 % mere end i I gennemsnit var der 1,04 sag pr. støttemodtager i 1999 mod 1,03 i Inden for de videregående uddannelser steg antallet af tildelingssager ca. 7,5 % fra 1998 til Antallet af tildelingssager inden for ungdomsuddannelserne steg ca. 0,4 % fra 1998 til Administrativt var stigningen i antallet af sager vedr. den fri ungdomsuddannelse på ca. 10,4 % til sager en belastning, idet alle sager her først skal gennem en forholdsvis lang manuel sagsbehandling. SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer var i 1999 totalt set lidt dårligere i forhold til 1998 (jf. tabel 3.24 i afsnit 3). 78 % var ekspederet inden for 30 dage i 1999 mod 81 % i Ekspeditionstiderne for ansøgningsskemaer fra elever på den fri ungdomsuddannelse blev som følge af den øgede sagsmængde dårligere i 1999 (jf. tabel 3.24). Den væsentligste årsag til forværringen er dog af rent teknisk karakter. Fra og med 1999 blev en væsentlig del af de mere ukomplicerede ansøgninger behandlet ved anvendelse af andre blanketter end ansøgningsskemaer og indgår derfor ikke i opgørelsen over ansøgningsskemaer, men kun i statistikken for on-line sager i stedet for, dvs. i tabel De dårligere totale ekspeditionstider er en konsekvens af styrelsens prioritering af erfarne medarbejdere til US2000 projektet og af den ovenfor nævnte tekniske omlægning på FUU. Styrelsen finder det væsentligt, at ekspeditionstiderne genoprettes, hvorfor målet for 2000 og 2001 er at nå op på, at mindst 80 % er ekspederet inden for 30 dage

15 Indkomstkontrollen I 1999 blev der rejst ca indkomstkontrolkrav vedr. 1998, en stigning på ca (16 %). Af tabel 3.1 i afsnit 3 fremgår det, at andelen af støttemodtagere, der får krav, fra 1997 til 1998, steg fra 6,4 % til 6,8 % inden for de videregående uddannelser. For ungdomsuddannelserne var stigningen fra 1,5 % til 1,7 %. Beløbsmæssigt steg andelen af den tilbagekrævede stipendiestøtte fra 1,4 % til 1,6 %. Klagesager Styrelsen behandler og træffer afgørelser i sager, som vedrører klager over uddannelsesstedernes sagsbehandling og afgørelser. Klagesager, som vedrører klager over styrelsens afgørelser, stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, men sendes til styrelsen, som i første omgang behandler klagen. Giver styrelsen klageren medhold, helt eller delvis, meddeles dette støttemodtageren. Hermed afsluttes godt halvdelen af sagerne. I de øvrige tilfælde videregives sagen til Ankenævnet. Ankenævnet omgør ca. 3 % af disse sager. Af afsnit tabel 3.26 fremgår det, at antallet af samtlige klagesager er steget med ca. 19 % i perioden fra 1998 til Det er især antallet af sager vedrørende for meget udbetalt støtte som er steget (41 %). Stigningen er en følge af, dels en stigning i antallet af FM-krav, og dels af styrelsens gennemgang af samtlige uerholdelige sager før oversendelsen til Finansstyrelsen. Sat i forhold til antallet af støttemodtagere udgjorde de klager, som vedrørte tildelingen af støtte i 1997, ca. 2,3, i ,7 og i ,7. Klager vedrørende for meget udbetalt støtte udgjorde i ,4 af støttemodtagerne i 1996 (de blev indkomstkontrolleret i 1997), i ,1 og i ,8. Tabel 3.27 viser en væsentligt stigning i andelen af klagesager, som har en sagsbehandlingstid i styrelsen på mere end 100 dage, og en betydelig stigning af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager til styrelsen og ankenævnet steg således fra 42 og 34 dage i 1998 til henholdsvis 63 og 45 dage i Styrelsen finder udviklingen i sagsbehandlingstiderne i 1999 utilfredsstillende. De dårlige ekspeditionstider er en følge af at antallet af sager steg med ca. 19 %, samtidig med at styrelsen har måttet prioritere en del af de mest erfarne medarbejdere til US2000 projektet, samt til opgaven med at oversende de misligholdte FMkrav til Finansstyrelsen. Det er styrelsens målsætning (jf. tabel 3.26 og 3.27) at andelen af sager med en sagsbehandlingstid på mere end 100 dage ikke må udgøre mere end 2 %, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt må være 40 dage

16 Administrationen på uddannelsesstederne De uddannelsessøgende skal som udgangspunkt henvende sig til deres uddannelsessted, når de ønsker at søge om støtte, og når de har ændringer til det hidtidige grundlag for tildelingen af deres støtte. Tabel 2.1 Sagsbehandlingen på uddannelsesstederne fordelt på udvalgte sagstyper Støttemodtagere Sagstype Ændring antal % Inaktivitet (studiemæssigt ude af takt) Fravalg af støtte Orlov bevilget Tildelt Dobbeltklip Slutlån Fødselsklip/rater Dispensationsklip Stop af støtte p.g.a. afbrud Videregående uddannelse Ungdomsuddannelser Ændring af bopælsstatus Dispensation fra reglen om hjemmeboendesats til udeboende Tabellen viser omfanget af de ændringer i støttegrundlaget, som uddannelsesstederne behandler. Det er de videregående uddannelsessteders opgave løbende at varetage studieaktivitetskontrollen. Opfylder støttemodtageren ikke i takt-kravet erklærer uddannelsesstedet den studerende inaktiv og støtten stoppes. På ungdomsuddannelserne er det uddannelsesstedets ansvar at stoppe støtten, såfremt støttemodtageren ikke følger undervisningen. Ved afbrud af uddannelsen er det uddannelsesstedets ansvar at sørge for at udbetalingen af støtte stoppes. På ungdomsuddannelserne er det uddannelsesstedet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en støttemodtager skal have dispensation fra reglen om hjemmeboendesats til udeboende under 20 år. De mange sagstyper i tabellen og deres omfang giver en indikation af støttesystemets fleksibilitet og betydningen for støttemodtagerne af uddannelsesstedernes rådgivning og vejledning var andet år, hvor styrelsen opgjorde nøgletal for de enkelte uddannelsessteders administration af SUstøtten og for SU-støttens omfang. Nøgletal for 1998 blev i juni 1999 sendt til alle uddannelsessteder med videregående uddannelser. Tallene er primært en bearbejdning af de data, som er registreret i styrelsens edb-system (US-systemet) om de studerende vedr. støtteåret Materialet indeholdt blandt andet oplysninger om ekspeditionstider for de enkelte institutioners del af behandlingen af ansøgningsskemaerne og for den tid, styrelsen er om at behandle skemaer fra deres studerende. Tallene kunne ligeledes sammenlignes med gennemsnittet for deres kategori af institutioner. Tal for den enkelte institution blev kun sendt til den pågældende institution

17 Styrelsen håber, at nøgletallene vil styrke synliggørelsen af SU-arbejdet på uddannelsesstederne, og at det vil sætte forøget fokus på den service og kvalitet, som uddannelsesstedet og styrelsen i fællesskab yder de studerende. Nøgletallene giver således en fælles referenceramme for det løbende samarbejde. Tallene for de enkelte institutionsgrupper kan ses på SU-net Kvalitetsstyring I SUstyrelsen bruges begrebet kvalitet meget bredt som indfaldsvinkel til gennemførelse af alle styrelsens opgaver. Styring af kvalitet gennem aftaler Kvaliteten styres grundlæggende gennem et system af aftaler med det formål, at man på alle niveauer i SUsystemet er enige om, hvilke opgaver der skal løses og på hvilket kvalitetsniveau. Overordnet aftales kvalitetsmål for SU-systemet i SUstyrelsens resultatkontrakt med Undervisningsministeriet. Heri fastsættes eksempelvis mål for ekspeditionstider og besvarelse af telefonopkald. Internt i SUstyrelsen omsættes disse mål til konkrete mål for styrelsens enheder gennem arbejdsprogrammer, som er aftaler mellem direktionen og de enkelte enheder. I 1999 blev systematikken for arbejdsprogrammerne ændret, således at den tværgående sammenhæng i arbejdsprogrammernes aftaler om kvalitetsmål og ressourceforbrug blev synliggjort. I takt med decentraliseringen vil der ligeledes blive indgået aftaler mellem SUstyrelsen og uddannelsesstederne, som bl.a. vedrører kvalitetsmål for uddannelsesstedernes sagsbehandling. Løbende overvågning af SU-systemet Med udgangspunkt i de nævnte aftaler sker der en løbende overvågning af SU-systemet. Eksempelvis gennemføres overvågning af nøgletal for ekspeditionstider for det samlede SU-system. Disse overvågninger opsamles i kvartalsrapporter, der fra 1999 er lagt ud på det ekstranet, SU-net, som er den primære informationskanal for uddannelsesstedernes SU-medarbejdere. De overordnede tal for ekspeditionstiderne publiceres samtidig på styrelsens hjemmeside, Som et led i overvågningen gennemfører SUstyrelsen desuden jævnligt servicebesøg på uddannelsesstederne. Servicebesøgene tilrettelægges efter et overordnet tema som i 1999 var bemyndigede institutioner. I 1999 besøgte SUstyrelsen Odense Universitet, Roskilde Universitetscenter, Ålborg Universitet, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum og Herning Ingeniørhøjskole. På servicebesøgene drøftes SU-faglige forhold og samarbejdsrelationerne mellem SUstyrelsen og uddannelsesstederne. SUstyrelsens medarbejdere gennemgår herudover et antal af uddannelsesstedets konkrete SU-sager ud fra fastlagte kriterier for god sagsbehandling og vurderer bl.a., om uddannelsesstedets afgørelser er korrekte. Overordnet viste servicebesøgene i 1999, at uddannelsesstedernes administration af SU foregår på et tilfredsstillende fagligt niveau. Undervisning i kvalitetsstyring Som et nyt tilbud i SU-medarbejderuddannelsen oprettede SUstyrelsen i 1999 et kursus i kvalitetsstyring. På kurset gennemgås de overordnede rammer og principper for arbejdet med kvalitet i SU-systemet. Desuden udveksles erfaringer om den konkrete tilrettelæggelse af SU-arbejdet på de forskellige uddannelsessteder. Brugerundersøgelse 1999 SUstyrelsen gennemførte i 1999 brugerundersøgelser af støttemodtagernes og SU-medarbejdernes tilfredshed med SU-systemet. Brugerundersøgelserne 1999 var i store træk en gentagelse af tilsvarende undersøgelserne fra 1997, og de fleste af resultaterne lå tæt op af 97-undersøgelsernes positive resultater

18 Støttemodtagerne Blandt de adspurgte støttemodtagere var 91 procent tilfredse med SU-systemet. De mente, at servicen fungerede tilfredsstillende, og at pengene kom til tiden. Over halvdelen af alle støttemodtagerne - 57 pct. - var tilfredse med stipendiets størrelse, og tallene viste desuden, at 70 pct. er tilfredse med deres levestandard, hvilket er uændret siden Ligesom i 1997 var flertallet på de videregående uddannelser - 77 pct. - tilfredse med, hvor længe de fik SU. Uddannelsesstedernes SU-medarbejdere Tilfredsheden med at være SU-medarbejder er steget fra 86 pct. i 1997 til 91 pct. i Decentraliseringen af SU-opgaver fra styrelsen til de lokale SU-medarbejdere er godt i gang, og 70 pct. i 1999 mod 63 pct. i 1997 oplever denne udvikling positivt. Siden 1997 har 157 uddannelsessteder fået adgang til at forespørge i SUstyrelsens sagsbehandlingssystem. Som noget nyt siden undersøgelsen i 1997 har SUstyrelsen etableret SU-net, som er styrelsens og uddannelsesstedernes SU-medarbejderes elektroniske kommunikationskanal via Internet. Det blev introduceret i februar 1999, og 67 pct. af medarbejderne vurderede, at det vil blive et vigtigt redskab i fremtiden Befordringsrabatordningen Staten yder SU-modtagerne i de videregående uddannelser en rabat ved køb af abonnementskort til busser og tog i Danmark. Tabel 2.2 Købte kort med befordringsrabat Kort Salgspris Rabat 1) Rabat i pct. af salgspris Pris ekskl. rabat antal mill. kr % mill. kr ,7 29, , ,1 32, , ,8 37, ,5 Anm.: Fra 1. juli 1999 gælder rabatordningen ikke kun for månedskort, men for alle abonnementskort af en varighed på 30 dage og derover. 1) Styrelsen refunderer trafikselskaberne 90 % heraf. Tabellen viser, at der i 1999 blev ydet en rabat på 37,4 mill. kr. til i alt abonnementskort. I gennemsnit sparede støttemodtagerne herved 237 kr. (33 %) pr. abonnementskort, således at den gennemsnitlige pris pr. kort kun udgjorde 478 kr. Det må antages, at i størrelsesordenen SU-støttemodtagere, svarende til at ca. 10 % af støttemodtagerne i de videregående uddannelser har haft glæde af ordningen. Rabatmodtagerne har således skattefrit i gennemsnit modtaget godt kr. i rabat i I det omfang befordringsrabatordningen reducerer incitamentet til at flytte hjemmefra straks ved starten på en videregående uddannelse, indebærer det, at flere starter studiet på den lavere hjemmeboendesats fremfor den væsentlig højere udeboendesats

19 2.3. VUS VUS- systemet indeholder én sats for selve VUS-støtten (= 100 % dagpengesats) og forskellige satser for tilskud til deltagerbetaling. Systemet kombinerer forskellige klippekorttyper - et 80 ugers klippekort og to begrænsninger heri på 40 uger for uddannelsesforløb, der ikke er kompetencegivende og 16 uger for uddannelsesforløb, der ikke er oprettet i henhold til lov. Støtten gives både til hel- og deltidsforløb. Udbetalingen finder sted hver 14. dag og dækker de foregående to kursusuger og gives til kursisten og/eller arbejdsgiveren Tildeling af VUS Nedenstående tabel viser udviklingen i ansøgninger om VUS-støtte , og andelen der får afslag, fordelt på længden af ansøgers erhvervsuddannelse. Tabel 2.3 VUS-ansøgninger fordelt på ansøgers erhvervsuddannelse Ansøgers erhvervsuddannelse 1997 Ansøgninger Afslag i pct Ansøgninger Afslag i pct Ansøgninger Afslag i pct. Antal % Antal % Antal % Ingen < 1 år år > 2 år I alt Antallet af VUS-ansøgninger steg ca. 4 % fra 1998 til Den gennemsnitlige afslagsprocent var 18 % i 1999, en stigning på 2 procentpoint i forhold til For ansøgere med en erhvervsuddannelse på 1 2 år var stigningen i afslagsprocenten størst, med 3 procentpoint til 42 %

20 Tabel 2.4 VUS-tildelinger procentvis fordelt på kategorier af uddannelsessteder Uddannelsessteder % Grundskoler Voksenuddannelsescentre Højskoler Husholdnings- og Håndarbejdsskoler Daghøjskoler Handels- og Tekniske skoler Landbrugsskoler AMU-centre Social- og Sundhedsskoler Pædagogseminarier Andre offentlige skoler Oplysningsforbund Faglige organisationer Andre private skoler I alt Andelen af tildelinger af uddannelsesforløb udbudt af de landsdækkende oplysningsforbund er fra 1997 til 1999 øget med 3 procentpoint. Oplysningsforbundene udbyder ikke-kompetencegivende kurser, som man fra og med 2000 ikke mere kan modtage VUS til. Tabel 2.5 VUS-tildelinger procentvis fordelt på ansættelsesforhold Ansættelsesforhold % Lønmodtager, offentlig administration Lønmodtager, privat Selvstændige Medarbejdende ægtefæller I alt Jf. tabel 3.3 i regnskabsdelen er antallet af tildelinger steget fra ca i 1998 til knap i 1999 hvilket svarer til 3 %. Udviklingen dækker over, at aktiviteten var højere i første halvdel af 1999 end i 1998, mens andet halvår med undtagelse af december generelt har været lavere. I december modtog VUS-sekretariatet ansøgninger, hvilket er 37 % flere sammenlignet med december Administrationen af VUS Ansøgninger om støtte til voksenuddannelse skal udfyldes af 3 parter - støttemodtageren, arbejdsgiveren, og den af de involverede kursussteder, som bærer hovedansvaret for kursusforløbet. Som regel udfylder kursusstedet sin del først, og hjælper samtidig støttemodtageren med at udfylde dennes del. Dernæst attesterer arbejdsgiveren de relevante oplysninger om beskæftigelsesforholdene og udbetaling af eventuel refusion, returnerer skemaet til uddannelsesstederne, som videresender det til behandling i styrelsen. Som det fremgår af tabel 3.28 i afsnit var ekspeditionstiderne næsten uændrede 1998 til I 1999 havde 88 % af ansøgningerne en ekspeditionstid på under 31 dage. Styrelsen finder niveauet tilfredsstillende

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6).

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6). Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6). Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 355.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder,

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2000

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2000 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2000 SUS nr. 8 Oktober 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-27-6 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Resumé Forord 1. Formål og opgaver 1.1. SU-systemet 1.2. VUS-systemet 2. Årsberetning 2.1. SU-støtte 2.1.1. Tildeling af støtte 2.1.1.1.

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1997 (SUS nr. 5).

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1997 (SUS nr. 5). Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1997 (SUS nr. 5). Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 345.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder,

Læs mere

SUstyrelsens Årsrapport 2002

SUstyrelsens Årsrapport 2002 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B SUstyrelsens Årsrapport 2002 Nr. 6 april 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN: 87-90750-30-6 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed sin fjerde SU-statistikpublikation (SUS nr. 4) vedr. støtteåret 1996.

SUstyrelsen udgiver hermed sin fjerde SU-statistikpublikation (SUS nr. 4) vedr. støtteåret 1996. Forord SUstyrelsen udgiver hermed sin fjerde SU-statistikpublikation (SUS nr. 4) vedr. støtteåret 1996. Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 320.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2009 SUS nr. 17 December 2010 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 978-87-92601-07-0 Forord Styrelsen for

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2008 SUS nr. 16 December 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-92-6 Forord Styrelsen for Statens

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Optagelsen 2009 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende SU-kontoret Fiolstræde 22 Postboks 2112

Læs mere

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende SU-systemet Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende På ungdomsuddannelserne bruges 3,7 mia.kr. årligt, hvoraf 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende studerende. Hvis man i øget grad indkomstgraduerede

Læs mere

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser SPS - statistikrapport 2009 Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 14. marts 2014 har udvalget stillet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning Mål Forbedre kundeservicen ved obligatorisk selvbetjening Effektivisere SU-administrationen 2 Målgrupper Studerende 2008 (før obligatorisk digitalisering) 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Bestyrelsen tager evalueringen af rejsegarantiordningen til efterretning,

Bestyrelsen tager evalueringen af rejsegarantiordningen til efterretning, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. marts 2011 Stine Bay Michelsen 10 Evaluering af rejsegaranti Indstilling: Det indstilles at, Bestyrelsen tager evalueringen af rejsegarantiordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

Optagelsen 2011 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu. 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2011 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu. 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2011 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?... 2 Hvilke arbejdspladser er omfattet?... 2 Ansøgningsfrist... 3 Hvor meget kan du søge om?... 3 Den

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere