Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Jane Vinther Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU Link til hjemmeside: Forskningsområder: Computerstøttet sproglæring ; fremmedsprogstilegnelse med fokus på grammatiske strukturer; metasprog; metalingvistik; anvendt lingvistik; sproglæring og cognitive processer; motivation; interkulturel kommunikation; international pædagogik og læring; didaktik; det transnationale klasseværelse. Undervisningsområder: Grammatik, oversættelse, skriftlig sprogproduktion, interkulturel kommunikation, fremmedsprogstilegnelse. 1

2 Karen Sonne Jakobsen Lektor i tysk, Institut for Kultur og Identitet, RUC Link til hjemmeside: Mit undervisnings- og forskningsområde er tysk sprog og sprogpædagogik. Jeg har undervisningserfaring på bachelor- og kandidatuddannelsen i tysk sprog i kommunikations- og diskursanalyse, grammatik, oversættelse, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og vejleder projekter inden for sprog og sprogpædagogik. Jeg interesserer mig især for følgende områder: Metoder og opgavedesign der understøtter elevers aktive arbejde med og tilegnelse af fremmedsproget. Som konsulent for sprogdidaktiske udviklingsprojekter har jeg bl.a. været med til at udvikle forskellige typer af kommunikative opgaver. Som led i det tværfaglige forskningsprojekt Faglighed og skriftlighed (sammen med kolleger ved SDU) arbejder jeg med skriftlighed i tyskundervisningen med fokus på hvordan elever opbygger tekstkompetence i tysk. For øjeblikket analyserer jeg opgaveformuleringer og elevtekster, bl.a. såkaldte multimodale opgaver og tekster, hvor skrift kombineres med andre medier. Jeg er meget interesseret i skriftlige opgaver, elevbesvarelser og lærerkommentarer i alle afskygninger, også gerne nye og endnu uprøvede! Anvendelse af tysk til faglige formål. Læsning af fagtekster (f. eks. filosofiske, psykologiske, sociologiske) og brug af tysk i faglige og tværfaglige projektarbejder. Didaktik for andet fremmedsprog. Det er endnu et nyt område i tyskdidaktikken; tanken er at se tilegnelse af flere sprog som en sammenhængende proces med flersprogethed som målsætning, hvor andet fremmedsprog kan trække på elevernes større erfaring med tidligere lærte sprog og med sprogtilegnelse. Jeg er medlem af redaktionen af Sprogforum. 2

3 Sonja Barfod Cand.mag. i dansk og tysk, forskningsassistent, RUC I mit speciale "Talegengivelse i dansk og tysk" undersøgte jeg, hvilke sproglige redskaber de to sprog har til at referere en given ytring, hvor hovedinteressen lå på den indirekte talegengivelse og dennes forskellige konstruktionsmuligheder i de to sprog. Sideløbende med studiet har jeg undervist i tysk i grundskolen, i indeværende semester i tysk grammatik på RUC og er nu blevet forskningsassistent for Karen Sonne Jakobsen samme sted i forbindelse med Gymnasiesprogprojektet. Under og efter studiet har jeg boet, studeret og arbejdet i Berlin. Derudover arbejder jeg p.t. som tekster og er i det hele taget meget interesseret i oversættelse. 3

4 Susana Silvia Fernandez Lektor i spansk ved AU Link til hjemmeside: Jeg har oprindeligt arbejdet med spanskgrammatik (indenfor den teoretiske ramme af funktionel og kognitiv lingvistik, med en korpus-baseret empirisk tilgang), men har på det seneste involveret mig mere og mere i området fremmedsprogsdidaktik, i både forskning, undervisning og koordinationsarbejde. Jeg underviser fx i KA-faget Fremmedsprogstilegnelse og didaktik på Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet, er formand for sproggruppen i Det Teoretiske Gymnasiepædagogikum hvor jeg arbejder tæt sammen med de sproglige fagkonsulenter og koordinerer desuden mit instituts efteruddannelsesprogram for sproglige gymnasielærere. Lige nu er jeg involveret i et stort forskningsprojekt som handler om sproglæring og IT. Mine særlige fokusområder indenfor sprogdidaktik er grammatikundervisning (særligt de didaktiske fordele af en kognitiv tilgang til grammatikken), kulturkomponenten og interkulturel kompetence, task-baseret sprogundervisning samt sproglæringsstrategier. 4

5 Lone Ambjørn Lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, ISEK, AU Link til hjemmeside: Ansættelsessted Aarhus Universitet: - Business and Social Sciences - Center for Undervisningsudvikling Undervisning Konversationel kompetence sem., BA-studiet i spansk Forhandling og præsentation, 4. sem., BA-studiet i spansk Overordnede forskningsområder Sprogdidaktik og -pædagogik E-læring Talesprogsdiskurs Delområder Differentieret sproglig læring Den elektroniske lærings- og kommunikationsplatforms potentiale i udviklingen af forskellige intersproglige kompetencer Inputorientering og forståelse i sproglig læring Forskningsbaseret udvikling af konversationel kompetence på fremmedsproget Portfolio og læringsjournal som lærings- og samarbejdsværktøjer Bevidstgørelse og udvikling af medansvar for egen læring Efter- og videreuddannelse af sprogundervisere Den elektroniske lærings- og kommunikationsplatforms potentiale inden for kommunikation, samarbejde, viden- og erfaringsdeling mhp. efter- og videreuddannelse inden for sprogdidaktik Andet Medlem af 'Fagligt Forum i Spansk' Medlem af netværket 'Fremmedsprogsfagenes sprogdidaktik på universitetet' Medlem af sproggruppen under teoretisk gymnasiepædagogikum Underviser inden for spansk fagdidaktik (pædagogikum) Med i projektansøgning vedr. 'Language Teaching and Learning in a Technologyrich World' m. deltagelse af andre forskere fra AU Afholdelse af kurser i gymnasie- og universitetsregi inden for e-læring, herunder flere sammen med Chresteria Neutzsky-Wulff 5

6 Mette Skovgaard Andersen Lektor ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS Link til hjemmeside: mette_skovgaard_andersen Oprindeligt var jeg tilknyttet det daværende Tysk Institut og senere Afdeling for Tysk, men selv om broderparten af min undervisning har ligget inden for Tysk sprog og interkulturelle studier i forb. med dansk-tysk handelssamkvem og fagsproglig oversættelse, har jeg kun i mindre grad defineret mig som Germanistforsker, altså sprogforsker i snævrere forstand og mere som Kognitionsforsker. Således omhandlede mit ph.d.-projekt, hvilke vidensbestanddele en oversætter skulle besidde for at oversætte og forstå metaforiske udtryk i en tekst, en undersøgelse jeg i øvrigt baserede på flere psykolingvistiske eksperimenter. Efter min ph.d. var jeg ansat 2 år i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor jeg var med til at bygge det første offentligt tilgængelig store danske korpus op Korpus 2000, nu søgbart under Sproget.dk. Tilbage som adjunkt førte den kognitive lingvistik mig videre til at beskæftige mig med konceptualiseringer generelt, idet jeg stadig med den kognitive metaforteori som baggrund har beskæftiget mig med forskellige kulturers muligt forskellige konceptualiseringer/ begrebsliggørelser f.eks. i forbindelse med så forskellige begreber som konjunktur, universiteters åbenhed/internationalisering, sygdomme, vildledning, og at være tysk. Senest har jeg med udgangspunkt i sprogtypologien og i kombination med kognitionsforskningen beskæftiget mig med et af sprogvidenskabens allermest interessante områder, nemlig i hvor høj grad sprog og tænkning præger hinanden. Den sprogtypologiske tese er, at sprogets grammatik lægger bestemte restriktioner på, hvad der skal siges, og at dette præger forskellige sprogs verdenssyn. Primære forskningsområder i overskrifter: - Metaforer og metaforiseringer/konceptualiseringer - Oversættelse i teori og praksis - Leksikologi, korpora og fagsprog - Sprog og kultur - Interkulturel kommunikation og formidling 6

7 Lisbeth Verstraete Hansen Ph.d., Lektor ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS Link til hjemmeside: sbeth_verstraete_hansen Jeg er ph.d. i fransk med en litteratursociologisk afhandling om engageret litteratur i efterkrigstidens fransktalende Belgien. Jeg befinder mig således i kulturafdelingen af fremmedsprogsfagene. Her beskæftiger jeg mig aktuelt med det, der kaldes frankofone studier, hvilket kort fortalt handler om sproglig og kulturel dynamik i den fransktalende verden. Jeg mener, frankofoni-begrebet kan spille en rolle i fagets tilpasning til en mindre national og mere globaliseret dagsorden, og at begrebet samtidig viser, at sprog bærer på både Historie, identiteter, møder, konflikter og spændinger og derfor er så meget andet end blot et værktøj for kommunikation. Jeg er også meget optaget af sprog- og uddannelsespolitik, og særligt af de holdninger og forestillinger, der cirkulerer om fremmedsprogene og fremmedsprogsfagene og som danner grundlag for mange af de beslutninger, der på godt og ondt griber langt ind i fagligheder, genstandsfelter og metoder. Jeg har undervist i en lang række forskellige discipliner på franskstudiet både på Københavns Universitet og på Handelshøjskolen i København (CBS): tekstanalyse, kulturog idéhistorie, frankofoni, begyndergrammatik, kultur & samfund, mundtlig interaktion (høflighedsstrategier mm) 7

8 Birgit Henriksen Lektor og ph.d. i fremmedsprogspædagogik. Underviser på Master i Fremmedsprogspædagogik. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU. Link til hjemmeside: Jeg underviser i sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Mine interesseområder er: - ordforrådtilegnelse og undervisning i ordforråd - tværkulturel kommunikation, høflighed og undervisning i pragmatiske emner - lærerkognition - mundtlighed - klasseværelsesinteraktion, tasks og kommunikative arbejdsformer - brug af akademisk engelsk i uddannelsessammenhæng 8

9 Chresteria Neutzsky-Wulff Ekstern lektor, KU / Link til hjemmeside: - Skypenavn: chresteria mobil Fag: klassisk græsk, latin, ikt-pædagogik Ansættelse Timelærer på Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, Elementarkursus i Græsk & Latin og Aarhus Universitet, Institut for Sprog, Litteratur & Kultur, Afdeling for Klassisk Kurser om e-læring for bl.a. Klassikerforeningen og sammen med Lone Ambjørn Kommende redaktør for de klassiske EMU-sider Interesseområder inden for e-læring Ikt-redskabers relation til sproglæring og fagdidaktik Pædagogiske potentialer i audio & video inkl. podcasts og videokonference Gilly Salmons femtrinsmodel til anvendelse af diskussionsforum Indretning af netbaserede læringsrum samt brobygning mellem formelle og uformelle læringsrum Jeg arbejder praksisorienteret med refleksion over denne praksis. Hovedpointen i mine projekter og kurser er, at ikt-redskaber skal ses som et middel til bedre undervisning, ikke som et mål i sig selv. Desuden skal de forankres fagdidaktisk. Undervisere har brug for enkle ikt-redskaber, idet udfordringen skal være pædagogisk, ikke teknisk. Projekter Udvikling af fjernundervisning på Københavns Universitet, projekt støttet af IT- og Telestyrelsen Undervisningsmateriale om ikt-redskaber i de klassiske fag, ligger på EMU: Samarbejde med folkene bag Cambridge Latin Course om et online tekstlæsningsværktøj til sproglæring: Artikler om e-læring Læring og Medier (LOM) nr. 6: Læring og Medier (LOM) nr. 2: Links epraxis projekterfaringer fra ITST-projekt om udvikling af fjernundervisning: 9

10 Chresterias CV på epraxis: Chresterias aktiviteter i forbindelse med epraxis-projektet: Anbefalede links om ikt-redskaber og e-læring Russell Stannards hjemmeside med forslag til forskellige ikt-redskaber: Cool Tools for Schools wiki med et væld af ikt-redskaber: Se desuden de anbefalede links på epraxis. "A Vision of Students Today" af Mike Wesch: "The Machine Is Us/ing Us" af Mike Wesch: 10

11 Francesco Caviglia Ph.d., Lektor ved Århus Universitet Link til hjemmeside: My main research interest is literacy as a set of mediational tools both conceptual and technical ones that a person need to master in order to be an active citizens in the knowledge society. 11

12 Hanne Leth Andersen Prorektor RUC, ph.d. i fransk på afhandling om fransk talesprog, mag.art. i romansk filologi. Forskning og/eller undervisning inden for følgende områder af relevans for vores projekt: mundtlighed, dialog, konversationsanalyse, høflighedsteori, ny skriftlighed i gymnasiet, rettestrategier på tværs, grammatikkens betydning for sprogtilegnelsen, sprogfag i et længdeperspektiv, sprogdidaktik som resultat af sprogsyn, grammatiksyn, læringssyn og progression. 12

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori

Læs mere

REVIEW I FAGET FRANSK

REVIEW I FAGET FRANSK REVIEW I FAGET FRANSK 2015 Udarbejdet af Annette Søndergaard Gregersen i et samarbejde med Lene Bønding Ditlevsen, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag 2 Indledning Dette review er en

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet. Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet. Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet Forskningsrapport 2009 1 Denne forskningsrapport er udarbejdet af Bettina Dahl Søndergaard, lektor, ph.d., cand.scient., M.Sc., Institut for Videnskabsstudier

Læs mere

Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed

Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed SPROGFORUM NO. 30, 2004 Sproglig opmærksomhed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8776130711 Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed Redaktionen for nr. 30: Pia Ohrt, Karen-Margrete Frederiksen, Karen Lund, Kirsten

Læs mere

Læringsspil i andetsprogsundervisningen

Læringsspil i andetsprogsundervisningen Læringsspil i andetsprogsundervisningen - En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Hej, hvordan går det? Det går fint, tak" Speciale i It, Læring og Organisatorisk

Læs mere

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet 1. Professionalisering af et felt og dets aktører Dansk som andetsprog for voksne

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;;

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;; SPROGFORUM Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik Sprogtilegnelse. _.- :. - ;; SPROGFORUM NO. 10 Sprogtilegnelse ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 579 1 Nr 10, 1998: Tema: Sprogtilegnelse Redaktionen for

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1

Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1 Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1 Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet Artiklen konstaterer at samfundet i de seneste årtier er blevet skriftliggjort i

Læs mere

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Indhold 1 At tegne en tanke Første rapport om Visuel hf i Viborg Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK.

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. HVAD HANDLER DEBATTEN OM GYMNASIEREFORMEN EGENTLIG OM? TO AF VORES SKRIBENTER GIVER ET BUD SIDE 4 KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. SIDE 6 JØRGEN

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Lærernes holdninger og erfaringer. Af Dinna Balling. Ph.d.-afhandling i matematikdidaktik. Afleveret til bedømmelse 11. juli 2003. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik,

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

It, faglig læring og pædagogisk videnledelse

It, faglig læring og pædagogisk videnledelse It, faglig læring og pædagogisk videnledelse Rapport vedr. Projekt It Læring 2006-2007 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen GENTOFTE KOMMUNE 1 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Forskningsprojektets

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER En inspirationsguide til videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med digitale læringsteknologier INDHOLD Denne publikation er tænkt

Læs mere