Regionalpolitisk vækstredegørelse April Regeringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen"

Transkript

1 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen

2

3 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen

4 2

5 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske udvikling 7 Iværksætterindsatsen i regionerne 11 Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse 17 Flere virksomheder i regionerne skal være innovative 23 Strukturfondsindsatsen 27 Den foreløbige regionale indsats for fortsat at sikre den regionale vækst og erhvervsudvikling 31 Status på de nye rammer for regional vækstpolitik 33 Kommende fokusområder i samarbejdet om regional vækst og erhvervsudvikling 37 3

6 4

7 1 INDLEDNING

8 Den globale finanskrise og den internationale økonomiske afmatning har gennem det seneste halve år ændret vækstudsigterne for dansk økonomi. Der er udsigt til negativ vækst i 2009, og der er usikkerhed om udviklingen på kort sigt. Alle regioner i landet oplever aftagende vækst og stigende ledighed, om end fra et historisk lavt ledighedsniveau. Regeringen har taget en række initiativer for at imødegå den aktuelle økonomiske afmatning, blandt andet med aftalen om Forårspakke 2.0, som indeholder lavere skat på arbejde, muligheden for udbetaling af opsparede SP-midler og etablering af en pulje til renoverings- og bygningsarbejde på 1,5 mia. kr. Også i den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling er der betydelig opmærksomhed på, hvordan man bedst imødegår udviklingen med udgangspunkt i de særlige udfordringer og muligheder, der er regionalt. Der er fokus på strukturforbedrende tiltag inden for uddannelse, iværksætteri og innovation. Det er vigtigt, hvis vi skal komme styrket ud af krisen og stå stærkere i den globale konkurrence. Samtidig er der brug for at gå nye veje. Det er der mange gode eksempler på i den regionale vækstindsats. Flere vækstfora har igangsat aktiviteter, der skal styrke kommercialisering af idéer og løsninger inden for velfærds området i et offentligprivat innovationssamarbejde til gavn for kvalitet og effektivitet i den offentlige service og for vækst og erhvervsudvikling. Andre har sat særlig fokus på nye erhvervspotentialer inden for grønne teknologier og løsninger, og andre igen på vækstmuligheder inden for kultur- og oplevelseserhvervene, blandt andet for at styrke udviklingen i regionernes yderområder. Flere indsatser gennemføres som led i udmøntningen af partnerskabsaftalerne om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen og vækstfora indgik i 2007 og fornyede med tillægsaftaler i Regeringen og vækstfora mødes igen i juni 2009 for at drøfte status på implementeringen af partnerskabsaftalerne og fremdriften for de mål, vi har sat i fællesskab. Her vil udviklingen i de enkelte regioner blive drøftet samt eventuelle nye initiativer, som prioriteres i den kommende indsats. Nedenfor beskrives den regionaløkonomiske udvikling i regionerne. Endvidere analyseres udviklingen inden for uddannelse, iværksætteri og innovation, og der gives en række eksempler på de konkrete vækstpolitiske indsatser, der er igangsat regionalt. Der gøres herefter kort status på udmøntningen af kommunalreformen i lyset af, at der i efteråret er valg til regionsråd og kommunalbestyrelser, og at nye vækstfora nedsættes fra Endelig præsenteres kommende fokusområder i samarbejdet om regional vækst og erhvervsudvikling. 6

9 2 Den regionaløkonomiske udvikling

10 Både i udlandet og i Danmark er vækstudsigterne blevet svækket i kølvandet på den finansielle krise, og der er stor usikkerhed om udviklingen på kort sigt. Konjunkturin dikatorerne fra Danmarks Statistik, heri blandt forbrugertilliden og virksomhedernes ordrebeholdninger, er faldet til de laveste niveauer i årevis. Det mest overordnede mål for økonomisk velstand og værdiskabelse er bruttoværditilvæksten. Bruttoværditilvæksten opgøres både nationalt og regionalt, men de nationale tal er væsentligt mere aktuelle end de regionale. De foreløbige nationalregnskabstal viser, at den økonomiske vækst i Danmark reelt bremsede op allerede ved udgangen af 2006, jf. figur 2.1. Beskæftigelsen fortsatte imidlertid med at stige frem til midten af 2008, hvorfor tendensen for produktiviteten (bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget) har været faldende de seneste par år. Det er ikke unormalt, at produktivitetsvæksten er afdæmpet hen mod slutningen af en højkonjunktur, men svækkelsen har været noget større end normalt. Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabstallene faldt hele landets BNP med ca. 1,3 pct. i 2008, og i 2009 ventes BNP også at falde. Figur 2.1. Hele landets bruttoværditilvækst (BVT), beskæftigelse og arbejdsproduktivitet (sæsonkorrigeret), 2000K1-2008K4 Indeks 2000K1= BVT Beskæftigelse BVT pr. beskæftiget K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 Anm.: Faste priser Kilde: Danmarks Statistik 8

11 Den økonomiske afmatning ses også i de regionale ledighedstal, som har været stigende siden sommeren 2008 og ind i de første to måneder i 2009, jf. figur 2.2. Region Midtjylland (2,3 pct.), Region Syddanmark (2,4 pct.) og Region Sjælland (2,4 pct.) har den laveste sæsonkorrigerede ledighed, mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden har en lidt højere ledighed end landsgennemsnittet. Udviklingen i de regionale ledighedstal dækker over større variationer mellem landsdelene, hvor det ser ud til, at landsdelene Vestog Sydjylland har oplevet de procentvis højeste stigninger i ledigheden, men udviklingen skal ses i forhold til et meget lavt udgangspunkt. De to landsdele havde i forvejen det laveste ledighedsniveau og befinder sig på trods af den seneste udvikling fortsat under landsgennemsnittet. Figur 2.2. Ledige i pct. af arbejdsstyrken fordelt på regioner (sæsonkorrigeret), 2006M M02 Pct M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Alle fire beskæftigelsesregioner venter, at de regionale arbejdsmarkeder vil opleve faldende beskæftigelse og stigende ledighed i 2009 og Beskæftigelsen falder først og kraftigst i de konjunktur følsomme brancher, heriblandt serviceerhvervene, bygge- og anlægsbranchen samt industrien. I alle fire beskæftigelsesregioner ventes ledigheden at blive fordoblet i 2010 sammenlignet med Uanset ledigheden er stigende, er der fortsat flaskehalsproblemer og behov for arbejdskraft inden for visse fag og brancher, blandt andet social- og sundhedsområdet. 9

12 Regionale og nationale tiltag Danmark har et væsentligt bedre udgangspunkt end mange andre lande for at imødegå den økonomiske afmatning. Ledigheden er lav i alle regioner, og den offentlige gæld er reduceret væsentligt igennem de seneste år Nationale tiltag Der er gennemført en bankpakke i efteråret, der skal sikre stabilitet i den finansielle sektor. Der er gennemført en kreditpakke med mulighed for statslige kapitalindskud i penge- og realkreditinstitutterne på op til 100 mia. kr. Det skal bidrage til, at virksomheder og borgere kan låne penge til sunde projekter. Der er etableret en ny eksportlåneordning mv. på 20 mia. kr. Det er besluttet at forlænge kredittider for virksomhedernes indbetaling af moms og A-skatter mv. for mere end 65 mia. kr., svarende til en renteudgift for staten på ca. 1,5 mia. kr., jf. det fremsatte forslag herom. Med Forårspakke 2.0 er det besluttet at nedsætte skatten på arbejde, etablere en pulje på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde. Endelig ses der på mulighederne for at øge de kommunale anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder. Ud over de tiltag, som regeringen har gennemført for at bremse den økonomiske nedgang, jf. boks 2.1, kan de regionale vækstfora også bidrage til at styrke rammerne for vækst. De regionale vækstfora skal fastholde fokus på at forbedre de langsigtede regionale rammevilkår og præstationer inden for indsatsområderne i lov om erhvervsfremme, heriblandt uddannelse, iværksætteri, innovation, videnopbygning og videndeling. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at projekterne også på kortere sigt kan skabe arbejdspladser, sikre sunde virksomheder adgang til kapital og forbedre kompetencerne for både ledige og beskæftigede. De følgende tre afsnit viser, at det fortsat er en udfordring i alle landets regioner at få skabt mere vækst i de nye virksomheder, at få øget arbejdskraftens uddannelsesniveau og at få styrket virksomhedernes innovation. De regionale aktører kan yde et vigtigt bidrag til at skabe gode rammevilkår på alle tre områder og herved styrke produktivitets- og beskæftigelsesudviklingen i alle egne af landet. 10

13 3 Iværksætterindsatsen i regionerne

14 I de regionale partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen er det målet, at Danmark fortsat skal være blandt de europæiske lande, hvor der hvert år startes flest nye virksomheder, og at Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. De nyeste tal for etableringsraten er fra 2006, men CVR-registreringerne kan følges frem til Antallet af CVRregistreringer var faldende i løbet af 2008 i alle regioner. Faldet i nyetableringer ventes at fortsætte i 2009 i alle regioner, da iværksætteraktiviteten normalt følger den økonomiske udvikling tæt. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Danmarks internationale placering vil forringes, idet alle lande må forventes at opleve færre virksomhedsopstarter. sig fortsat ikke så godt som de bedste lande. 1 Generelt synes det dog at gå den rigtige vej, idet indikatoren for andel vækstiværksættere er steget betydeligt de seneste år i Region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, jf. figur 3.1. Til gengæld tyder indikatoren på, at andelen af vækstiværksættere ikke er vokset i hverken Region Sjælland eller Nordjylland. De regionale vækstfora og væksthuse kan spille en væsentlig rolle i forhold til at øge andelen af vækstiværksættere. Flere vækstfora er for eksempel allerede i gang med at overveje tiltag, som kan styrke virksomhedernes adgang til kapital. Endvidere er det vigtigt at fastholde fokus på uddannelse, iværksætteri og innovation, blandt andet for at spirende iværksættere realiserer deres vækstpotentiale. Når det gælder om at få nye virksomheder ind i solide vækstforløb, klarer Danmark 1 Kilde: Konkurrenceevneredegørelse 2008 (Regeringen) 12

15 Figur 3.1. Indikator for andel regionale vækstiværksættere målt på vækst i antal ansatte, % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet 4. kv kv kv kv kv kv kv kv Anm.: Vækstiværksættere er virksomheder med en årlig gennemsnitlig vækst i antal ansatte på mere end 20 pct. over en treårig periode. Virksomheden skal have min. 5 årsværk og må være op til 5 år ved vækstperiodens start. Vækstiværksættere sættes i forhold til alle virksomheder, der har min. 5 årsværk, og som er op til 5 år ved vækstperiodens start. Indikatoren for andel vækstiværksættere er baseret på virksomhedernes beskæftigelse ifølge ATP-statistikken, mens de endelige opgørelser af andel vækstiværksættere, som indgår i Konkurrenceevneredegørelsen, bygger på Danmarks Statistiks iværksætterdata. ATP-statistikken er tidsmæssigt mere aktuel end Danmarks Statistiks iværksætterdata, men der kan være forskel på indikatoren og de endelige opgørelser af andel vækstiværksættere. Kilde: Beregninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik De regionale væksthuse blev etableret i 2007 med det formål at skabe høj kvalitet i rådgivningen til iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Hvor der før 2007 var 15 erhvervsservicecentre med hver sin struktur, uklar afgrænsning til lokale erhvervsråd og begrænset viden om effekter, er der nu skabt fem væksthuse efter ensartet koncept, med tæt indbyrdes samarbejde og samarbejdsaftaler med lokale enheder og andre aktører samt løbende målinger af aktiviteter, brugertilfredshed og effekter. Der er blevet udviklet et fælles kunderegistrerings system (CRMsystem), som i fremtiden forventes at give mulighed for effektiv videndeling og data til effekt måling. 13

16 Boks 3.1. Væksthusene som operatører Væksthusene er operatør på flere nationale og regionale initiativer, fx Early Warning, der skal hjælpe kriseramte virksomheder i alle regioner. Væksthus Hovedstadsregionen er operatør på programmet Fashion Accelerator, der er særligt rettet mod virksomheder i modebranchen, mens Væksthus Midtjylland er operatør på programmerne STARTmidt og STARTvækst og Væksthus Nordjylland på programmet Flere Virksomheder i Vækst. Effekten af de regionale væksthuses indsats måles løbende, blandt andet på de vejledte virksomheders vækst i omsætning og antal ansatte. I alle regioner viser de første opgørelser, at de vejledte virksomheder ser ud til at have en højere vækst i omsætning og antal ansatte end sammenlignelige virksomheder, som ikke har modtaget vejledning. Der er store regionale forskelle på, hvor mange strukturfondsmidler der bruges på iværksætterprojekter. Vækst forum Midtjylland og Vækstforum Nordjylland har anvendt en væsentlig større del af midlerne på iværksætteri end de øvrige vækstfora og har igangsat en række særlige programmer, der supplerer væksthusenes basisydelser. Vækstforum Sjælland og Vækstforum Syddanmark har i mindre omfang prioriteret iværksætterindsatsen. Samtidig har væksthusene i disse regioner haft svært ved at nå vejledningsmålene i deres resultatkontrakter. Et yderligere indsatsområde for væksthusene kan være ejerskifter. Over familieejede aktie- og anpartsselskaber og over enkeltmandsejede virksomheder i Danmark skal igennem et ejerskifte i løbet af de næste 10 år. Boks 3.2. AcceleRace AcceleRace er et 4 måneders intensivt udviklingsforløb, der giver viden om markedet og de værktøjer, der skal til, for at virksomheden vokser internationalt. AcceleRace giver adgang til internationale eksperter og praktikere inden for virksomhedsudvikling via månedlige camps med fokus på kundebehov, kundefordele, positionering, strategi og salg. Virksomheden får hands-on hjælp fra et erfarent team, som hjælper med at få teori og værktøjer omsat til praksis i virksomheden og får mulighed for at afprøve forretningsidéen på et springboard hos Connect Denmark, og løbende introduktion for mulige investorer og partnere. Resultatet af AcceleRace er en konkret, realistisk markedsstrategi, der er klar til at blive sat i værk. AcceleRace bliver til i et samarbejde mellem Symbion Science Park, Tech Transfer Office, ScionDTU, Connect Denmark og de regionale væksthuse. Et ejerskifte eller et skift på direktørposten kan være netop det, der skal til, for at en virksomhed kan øge væksten. Nye øjne på virksomhedens forretnings model, produkter og servicer kan sætte gang i væksten. Og succesrige ejerskifter og overdragelser gavner ikke kun virksomheden, men hele samfundets økonomi og konkurrenceevne. 14

17 I alle fem regioner er det over halvdelen af de familieejede selskaber, der skal igennem et ejerskifte i løbet af de næste 10 år. 2 Det er derfor hensigtsmæssigt, at der i væksthusregi ydes rådgivning og vejledning samt konkrete tiltag som længerevarende og vækstorienterede udviklingsforløb om virksomhedsovertagelse og -overdragelse. 2 Kilde: Ejerskifte din virksomheds fremtid, 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen) 15

18 16

19 4 Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse

20 Uddannelse er vigtigt både for de unge, der endnu ikke er på arbejdsmarkedet, og for dem, der allerede er i arbejde eller har været i arbejde. Samtidig er uddannelse en forudsætning for at øge produktivitet og velstand på længere sigt. I de regionale partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen er det målet, at flere unge i regionerne skal tage en uddannelse og bidrage til at nå de nationale målsætninger om, at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 (85 pct. i 2010), og mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015 (45 pct. i 2010). De seneste tal viser, at der i alle regioner har været et fald i andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse (erhvervsrettet eller gymnasial), jf. figur 4.1a. Specielt blandt de unge fra Region Syddanmark og Region Sjælland er der fra 2004 til 2006 sket et mindre fald i andelen, som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Både i 2007 og 2008 er der igangsat en række initiativer i regi af de regionale partnerskabsaftaler, Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I alle regioner påbegynder hovedparten af de unge (ca. 95 pct.) en ungdomsuddannelse. Muligheden for at øge rekrutteringen er derfor ikke stor. Hvis flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det nødvendigt at reducere frafaldet. Af den andel, som aldrig opnår en ungdomsuddannelse (restgruppen), kommer hovedparten fra en afbrudt erhvervsuddannelse. I alle regioner er det kun omkring halvdelen af de, der påbegynder en erhvervsuddannelse, som gennemfører, jf. figur 4.1b. En særlig udfordring er at få flere unge med udenlandsk herkomst til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Kun i Region Sjæl land er gennem førelsesprocenten for elever med uden landsk herkomst tæt på niveauet for elever med dansk herkomst. I de øvrige regioner gennemfører færre elever med udenlandsk herkomst en erhvervsuddannelse set i forhold til elever med dansk herkomst. I Køge, hvor der er den største koncentration af unge med anden etnisk herkomst i Region Sjælland, har man fx sendt medarbejdere på kurser og konferencer, så de kunne få et indgående kendskab til unge med anden etnisk herkomst, ligesom der har været fokus på de unges færden på skolen og det senere arbejdsliv. Derudover er der i Køge igangsat et projekt, der var særlig målrettet piger med indvandrerbaggrund med et udvidet grundforløb med fokus på dansk. 18

21 Figur 4.1. Andel af regional ungdomsårgang, som vil fuldføre en ungdomsuddannelse (pct., ), og regionale fuldførelsesprocenter på erhvervsrettede ungdomsuddannelser opdelt på herkomst (2006) a. Andel som vil fuldføre en ungdomsuddannelse Mål 2015 (nationalt) Mål 2010 (nationalt) Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland b. Fuldførelsesprocent på erhvervsrettede ungdomsuddannelser 60% I alt Dansk herkomst Udenlandsk herkomst 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Anm.: Data i figur 4.1a er baseret på profilmodellen, som beregner en ungdomsårgangs forventede uddannelsesadfærd i løbet af 25 år, hvor al adfærd i uddannelses systemet (studietider, gennemførelsesprocenter og overgange mellem uddannelser) svarer til uddannelsesadfærden i det enkelte år. Geografien afspejler elevernes bopæl i 8. klasse. Data i figur 4.1b er andel elever, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse og forventes at gennemføre (modelberegning). Geografien afspejler institutionernes beliggenhed. Kilde: Uni-C Statistik & Analyse 19

22 Den regionale udvikling på ungdomsuddannelsesområdet danner baggrund for, at Danmarks Vækstråd i 2009 har valgt at sætte fokus på temaet Forbedrede rammevilkår på ungdoms uddannelserne under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler. For at sikre tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed understøtte regeringens 95 pct. målsætning på ungdomsuddannelsesområdet har Undervisningsministeriet desuden i 2008 indført nye tilskudsmodeller for de almene gymnasier og almene voksenuddannelser, der med kommunalreformen overgik fra amterne til at være selvejende institutioner under staten. Hensigten er blandt andet at sikre, at der også i yderområder er økonomisk basis for at opretholde et varieret uddannelsesudbud af almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser. Herudover er med finanslovsaftalen for 2009 indgået aftale om, at den nuværende grundtilskudsmodel for erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler mv.) skal justeres med virkning fra Formålet er blandt andet at sikre, at der findes et bredt, varieret og attraktivt tilbud af erhvervsrettet uddannelse i yderområder. Boks 4.1. VOF videncenter om frafald Høje-Taastrup Gymnasium, Tårnby Gymnasium og HF, CPH West, Avedøre Gymnasium, Rødovre Gymnasium og Kongsholm Gymnasium og HF står bag etablering af VOF Videncenter om frafald, som skal mindske frafald på gymnasierne. Projektets formål er at etablere et virtuelt videncenter om frafald, organiseret som et netværk af blandt andet ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunale ungdomsvejledningscentre og kommuner. Videncentret skal danne fælles ramme om udvikling og afprøvning af tiltag, der kan mindske frafald på ungdomsuddannelser. Vigtige samarbejdspartnere er UU-centre, kommuner og Center for Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet løber fra Boks 4.2. Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet fået et socialfondstilskud på knap 25 mio. kr. til projektet Fastholdelseskaravanen et landsdækkende projekt, der skal få flere unge med en anden etnisk baggrund end dansk til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Konkret kompetenceudvikles medarbejdere på erhvervsskolerne med særligt fokus på fastholdelse, forældrekontakten intensiveres, der etableres lokale rollemodelkorps og udvikles gode studiemiljøer med attraktive studie-/lektiehjælpsordninger og nye pædagogiske metoder og værktøjer. 20

23 På de videregående uddannelser er der i fire ud af fem regioner en stigende andel af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse, jf. figur 4.2. Som det fremgår af figur 4.2, er Region Sjælland den region, hvor færrest unge forventes at gennemføre en videregående uddannelse, selvom andelen er stigende. Tillige fremgår det af figur 4.2, at der været en markant stigning i Region Hovedstaden i andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. I alle regioner er de unge blevet hurtigere til at fuldføre deres videregående uddannelse. Figur 4.2. Andel af regional ungdomsårgang, som vil fuldføre en videregående uddannelse (pct.), Mål 2015 (nationalt) Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Anm.: Data er baseret på profilmodellen, som beregner en ungdomsårgangs forventede uddannelsesadfærd i løbet af 25 år, hvor al adfærd i uddannelses systemet (studietider, gennemførelsesprocenter og overgange mellem uddannelser) svarer til uddannelsesadfærden i det enkelte år. Geografien afspejler elevernes bopæl i 8. klasse Kilde: Uni-C Statistik & Analyse 21

24 22

25 5 Flere virksomheder i regionerne skal være innovative

26 I de regionale partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen er det målet at øge andelen af innovative virksomheder i regionerne og herved bidrage til at nå den nationale målsætning om, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. Figur 5.1. Andel innovative virksomheder i regionerne fordelt på innovationstype, Pct. 50 Prod.inn Procesinn Org. inn Markf.inn Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Anm.: Andel produkt-, proces, organisations- og markedsføringsinnovative virksomheder. n=2307. Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks innovationsdata De nyeste innovationsdata, som vedrører perioden , viser, at der er sket et fald i andelen af danske virksomheder, der har introduceret et nyt produkt, en ny proces eller en ny organisatorisk innovation. I perioden var det kun hver fjerde danske virksomhed, som introducerede et nyt produkt, mens det i var næsten hver tredje virksomhed. 3 Udviklingen betyder, at Danmark fortsat kun befinder sig på en midterplacering sammenlignet med udlandet. De regionale opgørelser af innovationsgraden er behæftet med forholdsvis stor usikkerhed, men viser umiddelbart, at virksomhederne i Region Hovedstaden er lidt mere innovative end virksomhederne i de øvrige regioner, jf. figur 5.1. En betydelig del af Hovedstadens forspring kan dog tilskrives erhvervs strukturen, idet de mest innovative brancher, heriblandt forretningsservice, fylder forholdsvis meget i Region Hovedstaden. I alle regioner er der flere virksomheder, der nyudvikler deres organisation og markedsføring end deres produkter og processer. 3 Kilde: Innovation i Danmark, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2008) 24

27 Boks 5.1. Midtjysk pulje til projekter under OPI Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland har afsat 5 mio. kr. af de regionale midler for erhvervsfremme til en pulje for projekter under Offentlig- Privat Innovation (OPI). Puljen vil primært sigte mod projekter, der omhandler arbejdskraftbesparende teknologier, især målrettet sundheds- og ældreområderne. Baggrunden er, at internationale undersøgelser dokumenterer, at samarbejder på tværs af sektorer og fag har større sandsynlighed for at skabe innovation, end hvis parterne arbejder hver for sig. Vækstforum for Region Midtjylland vil gerne bidrage til udviklingen af sådanne nye samarbejdsformer, der kan skabe synergi mellem innovationsprocesserne i den offentlige og private sektor. De regionale vækstfora har generelt prioriteret innovationsindsatsen højt. Over halvdelen af strukturfondsmidlerne (knap 300 mio. kr.) har medfinansieret innovationsprojekter. Særligt Region Hovedstaden og Region Nordjylland har prioriteret innovationsområdet. Innovation er væsentlig for vækst og velstand på længere sigt. Det store regionale fokus på innovation viser, at vækstfora prioriterer målsætningen om, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden, højt. De regionale og lokale aktører står for en stor del af den offentlige service i Danmark og har således gode muligheder for at skabe synergi mellem udviklingen af den offentlige service og det tilknyttede erhvervsmæssige potentiale, blandt andet på sundheds- og plejeområdet. Det kan blandt andet ske via offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI). Regeringen har igangsat udarbejdelsen af en virksomhedsrettet innovationsstrategi, der blandt andet har fokus på at forbedre rammevilkårene for virksomheders innova tionsaktiviteter gennem øget rettighedsbeskyttelse samt mere viden om nye innovationsformer. De regionale vækstfora har i regi af Danmarks Vækst råd drøftet sigtelinjerne for regeringens kommende virksomhedsrettede innovationsstrategi og opfordret til, at strategien særligt bør fokusere på markedsdreven innovation. Boks 5.2. Velfærdsteknologi i Syddanmark Region Syddanmark har i sin handlingsplan for fokus på velfærdsteknologi som et af fire forretningsområder med udgangspunkt i regionens potentialer inden for robotteknologi og telemedicin. Et eksempel på et projekt er fx it-understøttet hjemmebehandling af KOL-patienter (kronisk obstruktiv lungesygdom), hvor der er igangsat et samarbejde mellem det private firma Gits, MedCom, de fynske sygehuse og to sydfynske kommuner om at udvikle metoder til forbedring af hjemmebehandlingen af KOL-patienter i form af en såkaldt patientkuffert. Herudover har de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen har indgået med de regionale vækstfora, bidraget til at styrke dialogen mellem vækstfora og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Videnskabsministeriet. Dialogen har senest udmøntet sig i en samarbejdsaftale 25

28 mellem RTI og de regionale vækstfora, som skal styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale innovationsindsats. Det skal blandt andet ske ved, at de regionale vækstfora og RTI fokuserer på en række større fælles strategiske satsninger, eksempelvis tværregionale erhvervsmæssige klynger, styrkepositioner eller megasatsninger. 26

29 6 Strukturfondsindsatsen

30 Sammenfaldet mellem EU-strukturfondsperiodens og kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 gav mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem den danske EU-finansierede, den nationalt finansierede og den regionalt og lokalt finansierede indsats for vækst og erhvervsudvikling. Den regionale erhvervspolitiske indsats understøttes i perioden med ca. ½ mia. kr. om året fra EU s strukturfonde. Den samlede indsats er bygget op om indsatsområderne innovation, iværksætteri, anvendelsen af ny teknologi, uddannelse, turisme og yderområder. På nuværende tidspunkt er der samlet givet tilsagn for ca. 15 pct. af midlerne i strukturfondsprogrammerne. Vækstforum i Region Midtjylland har forpligtet godt 20 pct. af deres midler, mens Vækstforum Syddanmark kun har forpligtet ca. 10 pct. Tabel 6.1. Anvendelsen af strukturfondsmidler (mio. kr.) Vækstforum Samlet ramme (regionalt fordelte strukturfondsmidler) Tilsagn i alt fra 2007 til ultimo 2008 Tilsagn i % af de samlede rammer fra 2007 til ultimo 2008 Yder områdeandel Bornholm % 100 % Hovedstaden % 0 % Midtjylland % 6 % Nordjylland % 65 % Sjælland % 39 % Syddanmark % 30 % I alt vækstfora % 32 % Konkurrenceudsat pulje % - I alt % - Mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne skal i gennemsnit i perioden komme yderområderne under ét til gavn. I de tilsagn, som er givet i , er yderområdeandelen i alt ca. 32 pct. Andelen trækkes dog i vejret af Region Nordjylland, som har mange yderområder og har forpligtet 14 pct. af strukturfondsmidlerne. Særligt Region Midtjylland har indtil nu prioriteret forholdsvis få midler til gavn for regionens yderområder. 57 pct. af tilsagnene er givet til projekter under Regionalfonden mod 43 pct. under Socialfonden. Det er positivt, at man i alle regioner har formået at inddrage både offentlige og private partnere i såvel regionalfonds- som socialfondsprojekter, og at universiteter og læreanstalter spiller en stor rolle i mange projekter. Hermed sikres udvikling af ny viden og videnspredning til gavn for den samlede regionale udvikling. Langt de fleste partnere er dog fundet inden for egen region, hvilket kunne tyde på, at de regionale projekter og partnere har en tendens til at lukke sig om sig selv og ikke drage nok nytte af de gode erfaringer, der 28

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 2 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi-

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 maj 2006 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 Maj 2006 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006 Regeringens

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2013

Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2013 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 213 Oktober 213 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 213 Erhvervsstyrelsen Oktober 213 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 213

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Juni 2008 1 Indholdsfortegnelse. Vækstforum for Bornholm 3 Vækstforum for

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling juni 2007 NORDISK MILJØMÆRKNING Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Partnerskabsaftalerne af juni 2007 Publikationen

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere