Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker"

Transkript

1 Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune

2 Indhold 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Indgåelse af aftale Opgavens omfang Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Delområder Konsortier Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Underleverandører Leveringsbetingelser Pris Fakturering Betaling Bod i tilfælde af forsinkelse Offentlige påbud Miljø Kontakt mellem parterne Garanti og reklamation Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Underskrift Bilag 1 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Bilag 2 - Kravspecifikation Bilag 3 Tidsplan Side 2 af 20

3 Side 3 af 20

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Esbjerg Kommune har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 vedtaget at indkøbe en ny biblioteksbil. Bilen skal kunne betjenes af 1 person og anvendes af personer med førerbevis til kategori B. 1.2 Indgåelse af aftale Der vil blive indgået aftale med en leverandør. 1.3 Opgavens omfang Opgaven vedrører levering og indretning af fabriksny dansk indregistreret og indrettet biblioteksbil. Den nærmere beskrivelse findes i punkt 4 Kravspecifikation Side 4 af 20

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til LBK nr af 07/12/2007 afsnit II, om annonceringspligt for offentlige kontrakter om varer og tjenesteydelser hvis værdi overstiger kr Udbyder tager forbehold for at overgå til forhandling. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar i elektronisk format på cdrom eller USB-nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Tilbuddet kan IKKE fremsendes via mail. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Esbjerg Kommunes Biblioteker, pr. mail: med emnet Spørgsmål udbud 2013 Biblioteksbil senest den Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på adressen 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud biblioteksbil - Esbjerg Kommunes Biblioteker og Må kun åbnes af Esbjerg Kommunes Biblioteker. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Udbyder i hænde senest den kl på følgende adresse: Esbjerg Kommunes Biblioteker Nørregade Esbjerg Att.: Kurt Lund Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den Side 5 af 20

6 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af biblioteksbil indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Delområder Der kan alene afgives tilbud på den samlede anskaffelse Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de øvrige tilbudsgivere. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.14 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Tilbudsgivers forbehold Forbehold accepteres ikke, og vil således medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold kan undgås Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Personlige forhold: Virksomhedsoplysninger. Fortrykt formular findes som bilag 1. Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens seneste reviderede årsregnskab. Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner Tildelingskriterium Kontrakt vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier med angivelse af vægtning lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterium Vægtning i procent Pris 50 Funktionalitet 30 Design 20 Side 6 af 20

7 Ad 1. Pris: Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på den af tilbudsgiver oplyste pris jf. det nedenstående. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Alle forhold i forbindelse med varetagelsen af opgaven, skal være inkluderet i den tilbudte pris. Ad 2. Funktionalitet: Funktionaliteten bedømmes ud fra tilbudsgivers løsning på følgende områder: Opbygning af arbejdsplads Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på, at der ved indretningen tages hensyn til at arbejdspladsen er ergonomisk korrekt og at pladsen udnyttes optimalt. Opbygning af reolfag Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på, hvordan reoler og krybber fungerer i forhold til formidling af biblioteksmaterialerne, det vil sige at de er brugervenlige og præsenterer materialerne på en indbydende og overskuelig måde. Udbyderen lægger vægt på, hvor fleksibelt inventaret er og hvor let det er at håndtere i forhold til ændring af materialetyper og formater. Udbyder prioriterer krybber der er kompatible i både den nye biblioteksbil og eksisterende bogbus. Udbyder vægter en løsning der sikrer udstillede materialer under kørsel. Belysning Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på at belysningen fremtræder funktionel og behagelig. Udbyder lægger vægt på en løsning der sikrer, at belysning på huleindretningen fremtræder med stemning og atmosfære. Indgangsparti Udbyder lægger vægt på en løsning der er børnevenlig og let at betjene for personalet Ad 3. Design Design bedømmes ud fra tilbudsgivers løsning på følgende områder: Indretning af publikumsområdet Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på, at publikumsområdet signalerer en venlig og imødekommende atmosfære. Der lægges vægt på at publikumsområdet indrettes med runde former og glade farver. Udbyder vægter at udformningen af huleområdet virker appellerende på børn i den primære målgruppe 3-6 år. Løsning for placering af IT Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på at løsningen fremtræder så diskret som muligt og at placeringen af IT-udstyret er ergonomisk korrekt. Reoler og krybber Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på at de mobile krybber fremstår som en naturlig del af indretningen. Udbyder lægger vægt på meget udstillingsplads af de forskellige materialer på væggene. Den funktionelle og designmæssige løsning vil blive bedømt ud fra tilbudsgivers vedlagte tegninger, som samlet set skal vise hele biblioteksbilen. Udbyder vil endvidere bedømme løsningen ud Side 7 af 20

8 fra den af tilbudsgiver fremsendte prosaiske beskrivelse af indretningen og de tanker, der ligger bag. Brugergruppen som skal tilbudsvurdere består af 2 bibliotekarer med stor erfaring indenfor bogbus-området. 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Alle punkter i tilbudsdispositionen skal besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne, samt at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 2.14 opstillede udvælgelseskriterier og det i udbudsmaterialets afsnit 2.15 anførte tildelingskriterium. Afsnit Indhold 1 Indledning med præsentation af tilbuddet og tilbudsgiver. 2 Angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås indtil den Udvælgelseskriterier Personlige forhold: Virksomhedsoplysninger. Fortrykt formular findes som bilag 1 Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens seneste reviderede årsregnskab. Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. 4 Tildelingskriterium Delkriterium 1 Pris 50% Tilbudsgiver skal oplyse den samlede pris for hele anskaffelsen i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. 5 Delkriterium 2 Funktionalitet 30% Funktionaliteten bedømmes ud fra tilbudsgivers løsning på følgende områder: Opbygning af arbejdsplads Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på, at der ved indretningen tages hensyn til at arbejdspladsen er ergonomisk korrekt og at pladsen udnyttes optimalt. Opbygning af reolfag Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på, hvordan reoler og krybber fungerer i forhold til formidling af biblioteksmaterialerne, det vil sige at de er brugervenlige og præsenterer materialerne på en Side 8 af 20

9 indbydende og overskuelig måde. Udbyderen lægger vægt på, hvor fleksibelt inventaret er og hvor let det er at håndtere i forhold til ændring af materialetyper og formater. Udbyder prioriterer krybber der er kompatible i både den nye bogbil og eksisterende bogbus. Udbyder vægter en løsning der sikrer udstillede materialer under kørsel. Belysning Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på at belysningen fremtræder funktionel og behagelig. Udbyder lægger vægt på en løsning der sikrer, at belysning på huleindretningen fremtræder med stemning og atmosfære. Indgangsparti Udbyder lægger vægt på en løsning der er børnevenlig og let at betjene for personalet 6 Delkriterium 3 Design 20% Design bedømmes ud fra tilbudsgivers løsning på følgende områder: Indretning af publikumsområdet Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på, at publikumsområdet signalerer en venlig og imødekommende atmosfære. Der lægges vægt på at publikumsområdet indrettes med runde former og glade farver. Udbyder vægter at udformningen af huleområdet virker appellerende på børn i den primære målgruppe 3-6 år. Løsning for placering af IT Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på at løsningen fremtræder så diskret som muligt og at placeringen af IT-udstyret er ergonomisk korrekt. Reoler og krybber Udbyder lægger i sin bedømmelse vægt på at de mobile krybber fremstår som en naturlig del af indretningen. Udbyder lægger vægt på meget udstillingsplads af de forskellige materialer på væggene. Den funktionelle og designmæssige løsning vil blive bedømt ud fra tilbudsgivers vedlagte tegninger, som fra forskellige vinkler, samlet set skal vise hele bussen. Udbyder vil endvidere bedømme løsningen ud fra den af tilbudsgiver fremsendte prosaiske beskrivelse af indretningen og de tanker, der ligger bag. Side 9 af 20

10 4. Kravspecifikation Der henvises til bilag 2, som skal udfyldes og medsendes tilbuddet Generelt: Biblioteksbilen skal kunne føres af person med førerbeviskategori B. Bilen skal leveres med en standardlakering RAL Skal overholde lovens krav om max. totalvægt i fuld lastet tilstand (ca antal materialer) i forhold til at kunne føre bilen med kørekort kategori B. Skal leveres undervognsbehandlet. Skal leveres med fælge og vinterdæk svarende til antal hjul på bilen. Skal leveres med centrallås og 4 sæt centrallåsnøgler til førerhus. Førerhus: Leveres med førersæde og separat passagersæde adskilt af opbevaringsrum/boks Sæderne skal kunne justeres såvel vandret som lodret. Der skal være varme i sæderne. Klimaanlæg. Højdejusterbare nakkestøtter. Elektrisk rudehejs i begge sider Bak-kamera/baksensor med lyd. Fremskudte elektrisk justerbare sidespejle med elvarme. Radio/cd/mp3-afspiller. Kopholder. Aflangt vindue mellem førerhus og biblioteksrummet. Biblioteksrummet: Biblioteksrummet skal være med flad bund på hele gulvfladen. Døren skal placeres i højre side og skal være med vindue. Trappetrin skal fremstilles i skridsikkert og rustfrit materiale. Afrundet forkant på alle trappetrin og sikkerhedsmarkering af samme. Gelænder til trappe. 2 vinduer bagende, 1 vindue i højre side, 1 vindue i venstre side, 1 aflangt vindue i forenden af boksen med udsyn ind i førerkabinen. Alle vinduer skal være termoruder, let-tonede samt være monteret med rullegardiner. Oliefyr der kan sikre en minimumstemperatur på 21 grader under almindelige danske vejrforhold. Varmesystemet skal være lydsvagt og godt lydisoleret. El-udtag til lamper, pc, printer og cd-afspiller der placeres efter aftale med kunden når det øvrige inventar er færdiganbragt. Der skal minimum etableres 10 udtag. Der etableres PDS udtag for it-udstyr på en række udvalgte steder. Alle PDS stik etableres som dobbeltstik. Endeligt antal og placering aftales nærmere. Al belysning skal etableres som lavenergi. Alle installationer skal overholde Dansk Standards DS 700. Kassens udvendige overflade skal leveres forbehandlet, så den kan illustreres af kunstner efter kundens eget valg. Vægge og lofter beklædes med ensfarvet laminat. Gulv beklædes med sort linoleum med nistre. Bordplader, hylder, skillevægge, skabe, skuffer og lignende udføres i mdf-plade med laminatflader i ensfarvede kulører. Skal indrettes med minimum 8 krybber i dimensionerne H-bagtil 65 cm x B 74,5 x D 55,5 samt H- front i plexiglas 23 cm. Det skal bemærkes at biblioteksbilen skal leveres med 8 ekstra mobile krybber til udskiftning. Krybber skal være mobile og med hjul. Side 10 af 20

11 Krybber skal kunne tages ind og ud af bilen og være kompatible med eksisterende krybber fra eksisterende bogbus (se dimensioner ovenfor). Krybber skal justeres hvad angår den indvendige opdeling individuelt, så de kan tilpasses de enkelte materialetyper samt kunne fastholdes under kørsel. Personalearbejdsplads med skrivebord med skørt og laminat bordplade i dimensioner (B90 x H70 x D60). Kontorstol (ikke omfattet af udbuddet) skal kunne fastgøres til skrivebordet under kørslen. Aflukket skab ved personalearbejdspladsen til administrative hjælpemidler med dimensionerne H 35 cm x B 35 cm x D 35 cm. Leveres med legehule. Se nærmere under Tildelingskriterier. Leveres med 2 siddepladser til brugere foran personalearbejdspladsen. Tekstiler og møbelstof i minimum slidstyrke Martindale. Brandtest EN /2. Side 11 af 20

12 5. Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af Esbjerg Kommune i tilfælde af en aftaleindgåelse. Kontrakt vedrørende levering af biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker. 1 Parterne Nærværende kontrakt om levering af fabriksny biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker er indgået mellem Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg (i det følgende kaldet Udbyder) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med bestemmelserne gældende for Udbudsdirektivets bilag II B-ydelser, jfr. EU's udbudsregler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og BEK nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomiog Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver Udbyders og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem Udbyder og Kontrakthaver B. Udbudsmateriale med bilag fra Udbyder af C. Indkomne spørgsmål og svar til nærværende udbudsmateriale, herunder spørgsmål og svar fra evt. spørgemøde. D. Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer anført i referat fra afholdt afklarende møde E. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at udføre den i kontrakten nævnte opgave på de beskrevne vilkår og til den anførte pris. 3 Kontraktens omfang Levering af biblioteksbil til den i 1 nævnte udbyder. Side 12 af 20

13 4 Underleverandører Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 5 Leveringsbetingelser Fuldt ud indrettet og funktionsdygtig biblioteksbil, som lever op til kravene i nærværende kontrakt samt udbudsmateriale, leveret frit af kontrakthaver i fuldt indregistreret tilstand ved Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancen i henhold til nærværende kontrakt. 6 Pris Prisen for levering af biblioteksbilen er kr., som anført i det af udbyder accepterede tilbud fra kontrakthaver 7 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til Esbjerg Kommunes Biblioteker på baggrund af det oplyste EANlokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN lokationsnummer Fakturanummer Navn på bestiller Fakturabeløb Kontrakthavers CVR nummer 8 Betaling Esbjerg Kommunes almindelige betalingsbetingelser finder anvendelse og er løbende måned + 30 dage efter korrekt levering og korrekt elektronisk faktura er modtaget. 9 Bod i tilfælde af forsinkelse. Hvis kontrakthaver forudser forsinkelse, er kontrakthaver forpligtet til at underrette udbyder, straks efter dette er konstateret. I tilfælde af forsinkelse, betaler kontrakthaver en bod på 1% af kontraktens samlede værdi, for hver uge biblioteksbilen er forsinket i forhold til det aftale leveringstidspunkt. Boden kan dog ikke overstige 10% af kontraktens samlede værdi. 10 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for opgavens udførelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Side 13 af 20

14 Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 18 vedrørende afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 11 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt apparatur og alle materialer/produkter, der benyttes i forbindelse med udførelse af opgaver i henhold til nærværende kontrakt, opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Kommunen kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Kommunen uvedkommende. 12 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. På hver af parternes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Kommunen. 13 Garanti og reklamation Kontrakthaver yder garanti for det leverede produkt i to år. Konstaterer udbyder mangler ved vare, kan denne kræve, at kontrakthaver afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for kontrakthaver. Undlader kontrakthaver på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er udbyder berettiget til at lade manglen afhjælpe for kontrakthavers regning. Hvor intet andet er anført gælde Købelovens reklamations- og ansvarsregler. 14 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og ting, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med udførelsen af den af kontrakten omfattede opgave. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring, som skal dække med minimum kr Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal senest 30 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende kontrakt, forelægge dokumentation for tegnet produktansvarsforsikring i forhold til ovenstående. 15 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig og lignende, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang, og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Side 14 af 20

15 Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage udførelse af opgaven. Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed, eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Kommunen kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 16 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlbehandling mv. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Udbyder dette samt underrette Udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 10) Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 19) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf. 20) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt 17 Misligholdelsesbeføjelser Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Kommunen til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 18 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Kommunens retskreds. Side 15 af 20

16 19 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele eller dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 20 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen. Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som Kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 21 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kommunen og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. 22 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Esbjerg, den [dd.mm.åååå] Esbjerg Kommune Kontrakthaver Side 16 af 20

17 Bilag 1 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Side 17 af 20

18 Bilag 2 - Kravspecifikation Såfremt samtlige nedenstående spørgsmål ikke besvares med ja, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssig og derfor ikke blive taget i betragtning ved tildelingen. Nr. Krav Ja Nej Generelt: Biblioteksbilen skal kunne føres af person med førerbeviskategori B. Bilen skal leveres med en standardlakering RAL Skal overholde lovens krav om max. totalvægt i fuld lastet tilstand (ca antal materialer) i forhold til at kunne føre bilen med kørekort kategori B. Skal leveres undervognsbehandlet. Skal leveres med fælge og vinterdæk svarende til antal hjul på bilen. Skal leveres med centrallås og 4 sæt centrallåsnøgler til førerhus. Førerhus: Leveres med førersæde og separat passagersæde adskilt af opbevaringsrum/boks Sæderne skal kunne justeres såvel vandret som lodret. Der skal være varme i sæderne. Klimaanlæg. Højdejusterbare nakkestøtter. Elektrisk rudehejs i begge sider. Bak-kamera/baksensor med lyd. Fremskudte elektrisk justerbare sidespejle med elvarme. Radio/cd/mp3-afspiller. Kopholder. Aflangt vindue mellem førerhus og biblioteksrummet. Biblioteksrummet: Biblioteksrummet skal være med flad bund på hele gulvfladen. Døren skal placeres i højre side og skal være med vindue. Trappetrin skal fremstilles i skridsikkert og rustfrit materiale. Afrundet forkant på alle trappetrin og sikkerhedsmarkering af samme. Gelænder til trappe. 2 vinduer bagende, 1 vindue i højre side, 1 vindue i venstre side, 1 aflangt vindue i forenden af boksen med udsyn ind i førerkabinen. Alle vinduer skal være termoruder, let-tonede samt være monteret med rullegardiner. Oliefyr der kan sikre en minimumstemperatur på 21 grader under almindelige danske vejrforhold. Varmesystemet skal være lydsvagt og godt lydisoleret. El-udtag til lamper, pc, printer og cd-afspiller der placeres efter aftale

19 med kunden når det øvrige inventar er færdiganbragt. Der skal minimum etableres 10 udtag. Der etableres PDS udtag for it-udstyr på en række udvalgte steder. Alle PDS stik etableres som dobbeltstik. Endeligt antal og placering aftales nærmere. Al belysning skal etableres som lavenergi. Alle installationer skal overholde Dansk Standards DS 700. Kassens udvendige overflade skal leveres forbehandlet, så den kan illustreres af kunstner efter kundens eget valg. Vægge og lofter beklædes med ensfarvet laminat. Gulv beklædes med sort linoleum med nistre Bordplader, hylder, skillevægge, skabe, skuffer og lignende udføres i mdf-plade med laminatflader i ensfarvede kulører. Skal indrettes med minimum 8 krybber i dimensionerne H-bagtil 65 cm x B 74,5 x D 55,5 samt H-front i plexiglas 23 cm. Det skal bemærkes at biblioteksbilen skal leveres med 8 ekstra mobile krybber til udskiftning. Krybber skal være mobile og med hjul. Krybber skal kunne tages ind og ud af bilen og være kompatible med eksisterende krybber fra eksisterende bogbus (se dimensioner ovenfor). Krybber skal justeres hvad angår den indvendige opdeling individuelt, så de kan tilpasses de enkelte materialetyper samt kunne fastholdes under kørsel. Personalearbejdsplads med skrivebord med skørt og laminat bordplade i dimensioner (B90 x H70 x D60). Kontorstol (ikke omfattet af udbuddet) skal kunne fastgøres til skrivebordet under kørslen. Aflukket skab ved personalearbejdspladsen til administrative hjælpemidler med dimensionerne H 35 cm x B 35 cm x D 35 cm. Leveres med legehule. Se nærmere under Tildelingskriterier. Leveres med 2 siddepladser til brugere foran personalearbejdspladsen. Tekstiler og møbelstof i minimum slidstyrke Martindale. Brandtest EN /2. Side 19 af 20

20 Bilag 3 Tidsplan Offentliggørelse af udbuddet på udbud.dk den Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: I første omfang foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets pkt. 2.14, Udvælgelseskriterier. 2. Mindstekrav: I anden omgang foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed, herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav og formkrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af aftale: I tredje omgang foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilke(n) tilbudsgiver(e) der skal have tildelt aftalen. Tildelingen vil ske på baggrund af det angivne tildelingskriterium i udbudsmaterialets pkt. 2.15, Tildelingskriterium. Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive underrettet om tildelingsbeslutningen pr. mail. Side 20 af 20

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere