Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2016

2 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget i hovedtal s. 8 Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder s. 16 Affaldshåndtering s. 17 Jordforsyning s. 21 Faste ejendomme s. 21 Fritidsområder s. 22 Naturbeskyttelse s. 23 Vandløbsvæsen s. 23 Miljøbeskyttelse s. 24 Redningsberedskab s. 25 Fælles funktioner s. 26 Kommunale veje s. 26 Kollektiv trafik s. 28 Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 28 Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning s. 31 Rådgivning s. 31 Politisk organisation - Kommissioner, råd og nævn s. 31 Folkeskolen s. 32 Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 35 Dagtilbud til børn og unge s. 35

3 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter s. 41 Undervisning og kultur s. 42 Folkebiblioteker s. 42 Kulturel virksomhed s. 43 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 45 Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 46 Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme s. 50 Undervisning og kultur s. 50 Ungdomsuddannelser s. 50 Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 51 Tilbud til voksne med særlige behov s. 53 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 55 Sundhedsområdet s. 56 Tilbud til ældre og handicappede s. 59 Førtidspensioner og personlige tillæg s. 64 Kontante ydelser s. 65 Beskæftigelsesudvalget Ungdomsuddannelser s. 69 Erhvervsgrunduddannelser s. 69 Tilbud til udlændinge s. 70 Kontante ydelser s. 71 Sygedagpenge s. 71 Passiv kontanthjælp s. 72 Aktiv kontanthjælp s. 72 Dagpenge til forsikrede ledige s. 73 Revalidering mv. s. 74 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 76 Økonomiudvalget

4 Tværgående område Ejendomsskatter/renovation s. 81 Stab og forvaltninger s. 81 Finansiering hovedkonto 07 og 08 s. 87 Tilskud og udligning s. 88 Skatter s. 89 Likvide aktiver s. 90 Langfristet gæld s. 92 Oversigter Takster s. 94 Hovedoversigt s. 105 Bevillingsoversigt s. 108 Tværgående artsoversigt s. 112 Investeringsoversigt s. 114

5 Generelle bemærkninger

6 Generelle bemærkninger Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed. De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet. Regler for budgetlægningen Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19/02/2014). Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 669 af 20/05/2015). Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår. Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering. Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter på maksimalt 1 pct. af kommunens budgetterede serviceudgifter. Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig. Rødovre Kommunes budgetlægningsproces Økonomiudvalget har den 21. januar 2015 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget I overensstemmelse med disse retningslinjer fremlægger administrationen et budgetoplæg til budgetforslag til Økonomiudvalget i juni-møderækken. Budgetoplægget for 2016 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2015, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, ændringer i forhold til Budget 2015 som skyldes ny lovgivning eller regler, evt. konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2015 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer, blev der med vedtagelsen af budget 2015 ( ) gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2 pct. i 2015 samt en række tværgående reduktioner, og yderligere 2 pct. i I budgetoplægget er der ikke indarbejdet effektiviseringsforslag/servicereduktioner udover den allerede indarbejdede stigning i besparelserne på yderligere 2 pct. Beskrivelser af udmøntningen af den yderligere besparelse på 2 pct. fremgår af de såkaldte grå bokse" under de enkelte udvalg. Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række hvide bokse, ligeledes under de enkelte udvalg. De "hvide bokse" viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetoplægget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet. 6

7 Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give mulighed for uændret serviceniveau. Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne. Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget. Budgetforslag 2016 ( ) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 19. august 2015, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. september Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 2. september De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 21. september 2015 kl Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 30. september 2015, og Kommunalbestyrelsens 2. behandling er den 6. oktober Befolkningsprognose Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose). Befolkningsprognose Befolkningstal primo året Faktisk Faktisk Prognose Absolutte tal år år år år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. I alt kan afvige fra summen af tallene på grund af afrundinger. Konjunkturer Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte indkomstoverførsler er områder, der er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. 7

8 Pris- og lønfremskrivning KL s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i Budget 2015 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det korrigerede 2015-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2016 og frem, jf. nedenfor. KL skønner i februar 2015, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 1,7 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 2,0 pct., og er på 1,9 pct. Lønudviklingen fra er skønnet til 1,79 pct. Den årlige lønudvikling fra er på 2,34 pct., og er skønnet til 2,2 pct. Prisudviklingen fra er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra , og er ligeledes skønnet til 1,7 pct. Budgetforslag i hovedtal Driftsvirksomhed Der afsættes netto 2.557,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: Nettodriftsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2016-P/L Teknik- og Miljøudvalget 95,2 93,6 88,0 88,6 Børne- og Skoleudvalget 583,5 585,6 583,4 587,2 Kultur- og Fritidsudvalget 72,3 71,8 71,8 71,9 Social- og Sundhedsudvalget 1.001,0 998,2 996, ,8 Beskæftigelsesudvalget 426,5 425,1 424,6 424,6 Økonomiudvalget 378,6 377,3 373,5 373,2 I alt 2.557, , , ,3 Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Anlægsvirksomhed Der afsættes netto 83,2 mio. kr. til anlægsvirksomhed i Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: 8

9 Nettoanlægsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2016-P/L Teknik- og Miljøudvalget 54,0 40,5 41,4 36,7 Børne- og Skoleudvalget 9,9 1,8 1,9 Kultur- og Fritidsudvalget 9,6 30,7 18,3 16,5 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 9,7 8,0 3,1 3,1 I alt 83,2 80,9 64,6 56,3 Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Kasseopbygning Der budgetteres med en kasseopbygning på 2,3 mio. kr. i 2016, på 35,6 mio. kr. i 2017, på 86,8 mio. kr. i 2018 og på 109,0 mio. kr. i Budgetlovens krav om driftsbalance Budgetloven stiller krav om at der grundlæggende skal være overskud på den løbende drift i kommunens budgetter. Kravet gælder fra og med budget Driftsbalancen er vist nedenfor. Driftsbalancen viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Bemærk, at kravet om, at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af beregningen af driftsbalancen skal have et negativt fortegn, for at kravet er opfyldt. Driftsbalance i Budgetforslag 2016 ( ) År Mio. kr Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrukket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning. Servicevækst Det vurderes, at Rødovre Kommunes budgetforslag ligger inden for rammerne af servicevæksten. Betinget balancetilskud En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetlægger i overensstemmelse med den årlige økonomiske udgiftsramme, som regeringen og KL aftaler. Det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Der er omvendt ikke i budgetforslag 2016 budgetlagt med videreførelse af det ekstraordinære éngangstilskud på 3 mia. kr. i 2015, der svarede til ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune i

10 Rødovre Kommunes bevillingsregler Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen). Bevillingsregler Overordnede begreber Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske udvalg. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor. Bevillingsoversigten (jf. afsnittet om Oversigter bagerst i publikationen) Bevillingsoversigten i budgettets afsnit oversigter viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften Bevilling og overskriften Budget : Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder. Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling. Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering. Bevillingsmæssige bindinger For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen. Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 10

11 3 typer bevillinger Driftsbevillinger Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der sondres generelt mellem brutto og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor. En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år. Anlægsbevillinger De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og indtægter set under ét. De anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten. I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges. Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes. Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning. Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen). Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet. Bevillinger på de finansielle konti For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti. Rødovre Kommunes styringsområder Styringsområder på driften På driftssiden sondres mellem Aktivitetsstyret service, Demografistyret service og Overførsler. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler 11

12 er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v. Anlæg Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg indenfor kvalitetsfonden og Anlæg udenfor kvalitetsfonden. Anlæg indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet. Finansiering De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde. Tillægsbevillinger og overførselsadgang Tillægsbevillinger Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler. Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit. Omplaceringer Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår. Overførselsadgang Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel. Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel. Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget (underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken. Overførselsregler vedr. anlæg Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. 12

13 Løbende budgetopfølgning Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt. I den månedlige opfølgning af driften rapporteres alene på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor der traditionelt er mer-/mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Der udarbejdes tillige en handleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres om merforbrug. 4 gange årligt i de sager, hvor der sker opfølgning på områder med overførselsadgang og anlæg bilægges sagen de enkelte fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer. Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv. Uforudsete udgifter og indtægter Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger. Leasing For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler: Aftaler under 5 år og under kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren. Aftaler over 5 år eller på mere end kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives efterfølgende af Borgmesteren. Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved Indkøbskontoret. Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2014 svarende til i alt 7,4 mio. kr. Heraf vedrører de 5,6 mio. kr. finansiel leasing og de 1,8 mio. kr. vedrører operationel leasing. 13

14 Teknik- og Miljøudvalget 14

15 Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger kr., 2016-P/L Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsyningsvirksomheder m.v Aktivitetsstyret service Bevillinger i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v kr., 2016-P/L Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Lønpuljer m.v Bevillingen i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service kr., 2016-P/L Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse indtægter og udgifter Redningsberedskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Tilbud til børn og unge med særlig behov Politisk organisation Bevillingen i alt

16 Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommunale Fjernvarme kr., 2016-P/L U/I Regnskab 2014 Budget 2015 Varmeforsyning i alt Varmeforsyning i alt U I Netto Budgetforslag Rødovre Kommunale Fjernvarme (RKF) driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Området er takstfinansieret. Budgettet dækker udgifter til: Køb af varme Løn til teknisk og administrativt personale Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning Administrationsbidrag til Rødovre Kommune Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten. Taksterne for varmeafregning bestemmes efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Alle drifts- og finansieringsudgifter indgår i takstberegningen samt afskrivninger på anlæg og hensættelser til nye anlæg. Varmeforsyningsloven beskriver, at der kun kan indregnes nødvendige omkostninger i taksten, og at foregående års over- eller underskud skal indregnes i det følgende års takstberegning. RKF kan dermed ikke akkumulere over- eller underskud. Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt til kollektiv forsyning med naturgas. Rødovre kommune har besluttet, at der ikke er tilslutningspligt i disse nye fjernvarmeområder, så i budgettet er indregnet en forventet udbygning. Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af vejrforholdene, vil det endelige regnskab være afhængigt af udetemperaturerne. Denne usikkerhed søges dog minimeret med tilnærmelsesvis kostægte takster. RKF har følgende: 5 vekslerstationer 39,7 km hovedledninger 22,5 km stikledninger 262 brugerinstallationer Tilgodehavende hos varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto. Mellemregning med varmeforsyningen i kr.: Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014 Budgetteret underskud i 2015 Budgetteret underskud i 2016 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. 16

17 Forsyningsområdet: 8,5 mio. kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 Nedjustering af udgifter og primært indtægter på fjernvarmen m.m. Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering kr., 2016-P/L Generel administration U/I Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 U I Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsaffald U I U I U I U I U I U I U I Affaldshåndtering i alt U I Affaldshåndtering i alt Netto Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet dækker indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i forbindelse hermed. 17

18 Udvalgte affaldsgebyrer, vist i hele kr Samlet gebyr for villa Samlet gebyr for lejlighed Note: For Villa består gebyret af grundgebyr og beholdergebyr for 2-delt 240 liters beholder lagt sammen. For lejligheder består gebyret af grundgebyr og et beholdergebyr, der er beregnet som en 1/8 del af gebyret for en 660 liters beholder. De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige materialer. I 2016 er der budgetteret med et overskud som anvendes til at dække et underskud på mellemregningskontoen fra tidligere år. Endvidere er der sket en udbygning af den nye affaldsordning i 2014 og 2015, som har resulteret i en stigning af i antallet af beholdertømninger og dermed udgifter til ordningen. Dette skyldes, at der er kommet flere rækkehuse og etageboliger med i den nye affaldsordning. Tilgodehavende/gæld til affaldshåndtering opsamles på en særlig mellemregningskonto. Mellemregning med affaldshåndtering i kr.: Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014 Budgetteret overskud 2015 Budgetteret overskud 2016 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. Fælles formål Budgettet dækker administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag og forsikring samt fælles udgifter til I/S Vestforbrænding. Ordninger for dagrenovation restaffald Budgettet dækker udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling. Endvidere dækker budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse af bioaffald. I 2014 blev der indsamlet tons restaffald og tons bioaffald og i alt udført over rest- og bioaffaldstømninger. I nedenstående diagram ses en oversigt over de seneste 5 års indsamlede affaldsmængder. 18

19 Ordninger for storskrald og haveaffald Budgettet dækker følgende: Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer Indkøb af haveaffaldssække og øvrigt affaldsmateriel Bortskaffelse af storskrald og haveaffald Salg af genanvendelige materialer. I 2014 blev der indsamlet tons storskrald og haveaffald. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år. 19

20 Ordninger for glas, papir og pap Budgettet dækker følgende: Udgifter til Vestforbrændingen for tømning af genbrugscontainere til papir og glas Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere samt beholdere til papir, plast, glas og metal Indkøb og opsætning af genbrugscontainere og affaldsbeholdere Indtægter fra salg af genanvendelige materialer I 2014 blev der indsamlet omkring tons papir, plast, glas og metal. I 2013 blev den nye affaldsordning i Rødovre Kommune indført. Dette har medført en betydelig stigning af genanvendeligt affald, som er blevet indsamlet. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år. Ordninger for farligt affald Budgettet dækker udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til indsamling af klinisk risikoaffald. Genbrugsstationer Budgettet dækker følgende: Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen Indtægter for salg af genanvendelige materialer I 2014 blev der håndteret omkring tons affald fra omkring besøgende. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år. 20

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budget 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016

RØDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016 RDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGEORSLAG 2016 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: er: Tekniske- og politiske ændringsforslag:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere