Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2016

2 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget i hovedtal s. 8 Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder s. 16 Affaldshåndtering s. 17 Jordforsyning s. 21 Faste ejendomme s. 21 Fritidsområder s. 22 Naturbeskyttelse s. 23 Vandløbsvæsen s. 23 Miljøbeskyttelse s. 24 Redningsberedskab s. 25 Fælles funktioner s. 26 Kommunale veje s. 26 Kollektiv trafik s. 28 Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 28 Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning s. 31 Rådgivning s. 31 Politisk organisation - Kommissioner, råd og nævn s. 31 Folkeskolen s. 32 Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 35 Dagtilbud til børn og unge s. 35

3 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter s. 41 Undervisning og kultur s. 42 Folkebiblioteker s. 42 Kulturel virksomhed s. 43 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 45 Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 46 Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme s. 50 Undervisning og kultur s. 50 Ungdomsuddannelser s. 50 Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 51 Tilbud til voksne med særlige behov s. 53 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 55 Sundhedsområdet s. 56 Tilbud til ældre og handicappede s. 59 Førtidspensioner og personlige tillæg s. 64 Kontante ydelser s. 65 Beskæftigelsesudvalget Ungdomsuddannelser s. 69 Erhvervsgrunduddannelser s. 69 Tilbud til udlændinge s. 70 Kontante ydelser s. 71 Sygedagpenge s. 71 Passiv kontanthjælp s. 72 Aktiv kontanthjælp s. 72 Dagpenge til forsikrede ledige s. 73 Revalidering mv. s. 74 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 76 Økonomiudvalget

4 Tværgående område Ejendomsskatter/renovation s. 81 Stab og forvaltninger s. 81 Finansiering hovedkonto 07 og 08 s. 87 Tilskud og udligning s. 88 Skatter s. 89 Likvide aktiver s. 90 Langfristet gæld s. 92 Oversigter Takster s. 94 Hovedoversigt s. 105 Bevillingsoversigt s. 108 Tværgående artsoversigt s. 112 Investeringsoversigt s. 114

5 Generelle bemærkninger

6 Generelle bemærkninger Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed. De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet. Regler for budgetlægningen Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19/02/2014). Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 669 af 20/05/2015). Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår. Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering. Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter på maksimalt 1 pct. af kommunens budgetterede serviceudgifter. Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig. Rødovre Kommunes budgetlægningsproces Økonomiudvalget har den 21. januar 2015 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget I overensstemmelse med disse retningslinjer fremlægger administrationen et budgetoplæg til budgetforslag til Økonomiudvalget i juni-møderækken. Budgetoplægget for 2016 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2015, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, ændringer i forhold til Budget 2015 som skyldes ny lovgivning eller regler, evt. konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2015 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer, blev der med vedtagelsen af budget 2015 ( ) gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2 pct. i 2015 samt en række tværgående reduktioner, og yderligere 2 pct. i I budgetoplægget er der ikke indarbejdet effektiviseringsforslag/servicereduktioner udover den allerede indarbejdede stigning i besparelserne på yderligere 2 pct. Beskrivelser af udmøntningen af den yderligere besparelse på 2 pct. fremgår af de såkaldte grå bokse" under de enkelte udvalg. Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række hvide bokse, ligeledes under de enkelte udvalg. De "hvide bokse" viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetoplægget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet. 6

7 Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give mulighed for uændret serviceniveau. Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne. Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget. Budgetforslag 2016 ( ) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 19. august 2015, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. september Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 2. september De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 21. september 2015 kl Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 30. september 2015, og Kommunalbestyrelsens 2. behandling er den 6. oktober Befolkningsprognose Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose). Befolkningsprognose Befolkningstal primo året Faktisk Faktisk Prognose Absolutte tal år år år år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. I alt kan afvige fra summen af tallene på grund af afrundinger. Konjunkturer Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte indkomstoverførsler er områder, der er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. 7

8 Pris- og lønfremskrivning KL s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i Budget 2015 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det korrigerede 2015-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2016 og frem, jf. nedenfor. KL skønner i februar 2015, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 1,7 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 2,0 pct., og er på 1,9 pct. Lønudviklingen fra er skønnet til 1,79 pct. Den årlige lønudvikling fra er på 2,34 pct., og er skønnet til 2,2 pct. Prisudviklingen fra er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra , og er ligeledes skønnet til 1,7 pct. Budgetforslag i hovedtal Driftsvirksomhed Der afsættes netto 2.557,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: Nettodriftsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2016-P/L Teknik- og Miljøudvalget 95,2 93,6 88,0 88,6 Børne- og Skoleudvalget 583,5 585,6 583,4 587,2 Kultur- og Fritidsudvalget 72,3 71,8 71,8 71,9 Social- og Sundhedsudvalget 1.001,0 998,2 996, ,8 Beskæftigelsesudvalget 426,5 425,1 424,6 424,6 Økonomiudvalget 378,6 377,3 373,5 373,2 I alt 2.557, , , ,3 Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Anlægsvirksomhed Der afsættes netto 83,2 mio. kr. til anlægsvirksomhed i Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: 8

9 Nettoanlægsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2016-P/L Teknik- og Miljøudvalget 54,0 40,5 41,4 36,7 Børne- og Skoleudvalget 9,9 1,8 1,9 Kultur- og Fritidsudvalget 9,6 30,7 18,3 16,5 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 9,7 8,0 3,1 3,1 I alt 83,2 80,9 64,6 56,3 Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Kasseopbygning Der budgetteres med en kasseopbygning på 2,3 mio. kr. i 2016, på 35,6 mio. kr. i 2017, på 86,8 mio. kr. i 2018 og på 109,0 mio. kr. i Budgetlovens krav om driftsbalance Budgetloven stiller krav om at der grundlæggende skal være overskud på den løbende drift i kommunens budgetter. Kravet gælder fra og med budget Driftsbalancen er vist nedenfor. Driftsbalancen viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Bemærk, at kravet om, at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af beregningen af driftsbalancen skal have et negativt fortegn, for at kravet er opfyldt. Driftsbalance i Budgetforslag 2016 ( ) År Mio. kr Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrukket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning. Servicevækst Det vurderes, at Rødovre Kommunes budgetforslag ligger inden for rammerne af servicevæksten. Betinget balancetilskud En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetlægger i overensstemmelse med den årlige økonomiske udgiftsramme, som regeringen og KL aftaler. Det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Der er omvendt ikke i budgetforslag 2016 budgetlagt med videreførelse af det ekstraordinære éngangstilskud på 3 mia. kr. i 2015, der svarede til ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune i

10 Rødovre Kommunes bevillingsregler Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen). Bevillingsregler Overordnede begreber Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske udvalg. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor. Bevillingsoversigten (jf. afsnittet om Oversigter bagerst i publikationen) Bevillingsoversigten i budgettets afsnit oversigter viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften Bevilling og overskriften Budget : Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder. Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling. Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering. Bevillingsmæssige bindinger For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen. Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 10

11 3 typer bevillinger Driftsbevillinger Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der sondres generelt mellem brutto og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor. En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år. Anlægsbevillinger De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og indtægter set under ét. De anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten. I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges. Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes. Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning. Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen). Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet. Bevillinger på de finansielle konti For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti. Rødovre Kommunes styringsområder Styringsområder på driften På driftssiden sondres mellem Aktivitetsstyret service, Demografistyret service og Overførsler. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler 11

12 er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v. Anlæg Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg indenfor kvalitetsfonden og Anlæg udenfor kvalitetsfonden. Anlæg indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet. Finansiering De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde. Tillægsbevillinger og overførselsadgang Tillægsbevillinger Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler. Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit. Omplaceringer Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår. Overførselsadgang Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel. Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel. Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget (underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken. Overførselsregler vedr. anlæg Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. 12

13 Løbende budgetopfølgning Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt. I den månedlige opfølgning af driften rapporteres alene på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor der traditionelt er mer-/mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Der udarbejdes tillige en handleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres om merforbrug. 4 gange årligt i de sager, hvor der sker opfølgning på områder med overførselsadgang og anlæg bilægges sagen de enkelte fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer. Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv. Uforudsete udgifter og indtægter Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger. Leasing For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler: Aftaler under 5 år og under kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren. Aftaler over 5 år eller på mere end kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives efterfølgende af Borgmesteren. Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved Indkøbskontoret. Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2014 svarende til i alt 7,4 mio. kr. Heraf vedrører de 5,6 mio. kr. finansiel leasing og de 1,8 mio. kr. vedrører operationel leasing. 13

14 Teknik- og Miljøudvalget 14

15 Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger kr., 2016-P/L Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsyningsvirksomheder m.v Aktivitetsstyret service Bevillinger i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v kr., 2016-P/L Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Lønpuljer m.v Bevillingen i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service kr., 2016-P/L Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse indtægter og udgifter Redningsberedskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Tilbud til børn og unge med særlig behov Politisk organisation Bevillingen i alt

16 Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommunale Fjernvarme kr., 2016-P/L U/I Regnskab 2014 Budget 2015 Varmeforsyning i alt Varmeforsyning i alt U I Netto Budgetforslag Rødovre Kommunale Fjernvarme (RKF) driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Området er takstfinansieret. Budgettet dækker udgifter til: Køb af varme Løn til teknisk og administrativt personale Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning Administrationsbidrag til Rødovre Kommune Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten. Taksterne for varmeafregning bestemmes efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Alle drifts- og finansieringsudgifter indgår i takstberegningen samt afskrivninger på anlæg og hensættelser til nye anlæg. Varmeforsyningsloven beskriver, at der kun kan indregnes nødvendige omkostninger i taksten, og at foregående års over- eller underskud skal indregnes i det følgende års takstberegning. RKF kan dermed ikke akkumulere over- eller underskud. Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt til kollektiv forsyning med naturgas. Rødovre kommune har besluttet, at der ikke er tilslutningspligt i disse nye fjernvarmeområder, så i budgettet er indregnet en forventet udbygning. Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af vejrforholdene, vil det endelige regnskab være afhængigt af udetemperaturerne. Denne usikkerhed søges dog minimeret med tilnærmelsesvis kostægte takster. RKF har følgende: 5 vekslerstationer 39,7 km hovedledninger 22,5 km stikledninger 262 brugerinstallationer Tilgodehavende hos varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto. Mellemregning med varmeforsyningen i kr.: Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014 Budgetteret underskud i 2015 Budgetteret underskud i 2016 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. 16

17 Forsyningsområdet: 8,5 mio. kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 Nedjustering af udgifter og primært indtægter på fjernvarmen m.m. Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering kr., 2016-P/L Generel administration U/I Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 U I Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsaffald U I U I U I U I U I U I U I Affaldshåndtering i alt U I Affaldshåndtering i alt Netto Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet dækker indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i forbindelse hermed. 17

18 Udvalgte affaldsgebyrer, vist i hele kr Samlet gebyr for villa Samlet gebyr for lejlighed Note: For Villa består gebyret af grundgebyr og beholdergebyr for 2-delt 240 liters beholder lagt sammen. For lejligheder består gebyret af grundgebyr og et beholdergebyr, der er beregnet som en 1/8 del af gebyret for en 660 liters beholder. De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige materialer. I 2016 er der budgetteret med et overskud som anvendes til at dække et underskud på mellemregningskontoen fra tidligere år. Endvidere er der sket en udbygning af den nye affaldsordning i 2014 og 2015, som har resulteret i en stigning af i antallet af beholdertømninger og dermed udgifter til ordningen. Dette skyldes, at der er kommet flere rækkehuse og etageboliger med i den nye affaldsordning. Tilgodehavende/gæld til affaldshåndtering opsamles på en særlig mellemregningskonto. Mellemregning med affaldshåndtering i kr.: Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014 Budgetteret overskud 2015 Budgetteret overskud 2016 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. Fælles formål Budgettet dækker administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag og forsikring samt fælles udgifter til I/S Vestforbrænding. Ordninger for dagrenovation restaffald Budgettet dækker udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling. Endvidere dækker budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse af bioaffald. I 2014 blev der indsamlet tons restaffald og tons bioaffald og i alt udført over rest- og bioaffaldstømninger. I nedenstående diagram ses en oversigt over de seneste 5 års indsamlede affaldsmængder. 18

19 Ordninger for storskrald og haveaffald Budgettet dækker følgende: Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer Indkøb af haveaffaldssække og øvrigt affaldsmateriel Bortskaffelse af storskrald og haveaffald Salg af genanvendelige materialer. I 2014 blev der indsamlet tons storskrald og haveaffald. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år. 19

20 Ordninger for glas, papir og pap Budgettet dækker følgende: Udgifter til Vestforbrændingen for tømning af genbrugscontainere til papir og glas Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere samt beholdere til papir, plast, glas og metal Indkøb og opsætning af genbrugscontainere og affaldsbeholdere Indtægter fra salg af genanvendelige materialer I 2014 blev der indsamlet omkring tons papir, plast, glas og metal. I 2013 blev den nye affaldsordning i Rødovre Kommune indført. Dette har medført en betydelig stigning af genanvendeligt affald, som er blevet indsamlet. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år. Ordninger for farligt affald Budgettet dækker udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til indsamling af klinisk risikoaffald. Genbrugsstationer Budgettet dækker følgende: Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen Indtægter for salg af genanvendelige materialer I 2014 blev der håndteret omkring tons affald fra omkring besøgende. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år. 20

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere