Evaluering af CITYAKADEMIN. April CityAkademin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin"

Transkript

1 Evaluering af CITYAKADEMIN April 2011 CityAkademin

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Projektbeskrivelse Målsætninger Hovedkonklusioner Metode Desk research Spørgeskemaundersøgelser Kvalitative interviews Metodetriangulering Resultater Deltagerne Projektets indhold Kurser Kursernes varighed Coaching Seminarer Fagligt niveau og aktiv deltagelse Individuelt udbytte Udnyttelse af nye kompetencer Udbytte for arbejdspladsen Barrierer for deltagelse Effekter på stadsniveau Tabelbilag NIRAS Analyse & Strategi 1

3 1. Indledning Denne rapport opsummerer konklusionerne på en evaluering af socialfondsprojektet CityAkademin udført af NIRAS for CityAkademin. Evalueringen er udført i perioden fra april 2010 til april 2011, og denne rapport udgør projektets slutevaluering, som er skrevet for at samle op på de erfaringer projektet har indhentet, samt vurdere om de målsætninger som var sat fra projektstart er nået. Rapporten skal indgå i afrapporteringen til ESF. Rapporten er bygget op så den først opsummerer projektets formål, omfang og aktiviteter i kapitel 1. I kapitel 2 præsenteres evalueringens hovedkonklusioner. Evalueringens metode præsenteres i kapitel 3 I kapitel 4 præsenter vi de indsigter som evalueringen har givet i forhold til deltagere, kurserne og udbyttet for de deltagende personer og virksomheder, samt hvordan projektet har nået de mål der er sat for det. Kapitel 5 rummer alle de tabeller som er genereret på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. 1.1 Projektbeskrivelse CityAkademin er et kompetenceudviklingsprojekt, for virksomheder indenfor Malmøs service- og turismeerhverv. Projektets overordnede formål er at medvirke til at styrke medarbejderes og virksomheders kompetencer samt strategisk at styrke Malmø som besøgsdestination. CityAkademin har i perioden 2009 til 2011 udbudt en række forskellige kompetenceudviklende tiltag, rettet specifikt imod 89 virksomheder fra Malmø, med i alt 633 ansatte 1. Udover de 89 virksomheder er der i løbet af projektperioden tilkommet yderligere mindst 16 virksomheder med i alt 48 ansatte. Alle virksomheder er medlem af Malmö Citysamverkan og Malmö Turismes netværk. De placerer sig indenfor brancher, der udbyder produkter og serviceydelser til Malmøs turister. Der er tale om virksomheder indenfor hotel-, restaurations-, handels-, fastighetsägare- og eventbranchen. En oversigt over deltagervirksomhederne er vist i Tabel 1. 1 Antal ansatte opgjort pr NIRAS Analyse & Strategi 1

4 Tabel 1: Deltagende virksomheders fordeling på brancher Branche Virksomheder Ansatte Hotell Restaurant og cafe Handel Fastighetsägare 7 19 Event Virksomheder tilkommet under projektperioden I alt Brancherne i projektet er kendetegnet ved en stor udskiftning af ansatte og ved en relativt stor andel af lavtuddannet arbejdskraft. Ansatte ved eventbureauer har dog som oftest ekspertise indenfor de respektive ydelser, som de udbyder, men er til gengæld mere eller mindre selvlærte i kunsten at drive forretning. Derudover er der generelt tale om mindre virksomheder, som traditionelt har svært ved at finde ressourcer til at gennemføre kompetenceudviklende forløb internt. Som en del af forprojektet deltog alle de deltagende virksomheder i udførelsen af en SWOTanalyse, der opsummerede brancherne og Malmøs styrker, svagheder, muligheder og trusler, og de fik alle foretaget en kompetencekortlægning og en kompetenceudviklingsplan. SWOT analysen og kompetencekortlægningen blev brugt til at forstå virksomhedernes behov og tilrettelægge kurser og seminarer i CityAkademin.. CityAkademins kompetenceudviklende tiltag har fulgt tre spor : Spor 1 Kurser Hvert halvår er der blevet udbudt 20 til 30 kompetenceudviklingskurser, som deltagervirksomhedernes medarbejdere frit har kunnet vælge imellem. Kursernes har fokuseret på personlig udvikling, teamudvikling, kommunikation, salg og service, værtskab, økonomi, forretningsledelse samt computerkendskab. Spor 2 Seminarer og temadage Der er blevet afholdt otte forskellige udviklingsseminarer eller temadage for deltagervirksomhederne, med fokus på CSR, værtskab, ligestilling, kommunikation og strategisk arbejde omkring styrkelse af Malmø. Øvrige medlemmer af Malmö Cityverksam og Malmö Turismes netværk har også haft mulighed for at deltage, hvorved der er blevet dannet en ramme for erfaringsudveksling og fremadrettede diskussioner. Spor 3 Områdeindsats Endelig blev der gennemført en særligt målrettet indsats i tre specifikke områder i Malmö med henblik på at kompetenceudvikle og igangsætte netværkssamarbejde. Områdeindsatsen behandles ikke særskilt i denne evaluering, men omfattes indirekte af materialet. 1.2 Målsætninger Målet med CityAkademin var, at de individuelle kompetencer hos medarbejderne skulle styrkes til glæde for både medarbejderen selv, men også for at løfte værdien af det udførte arbejde. Herved skulle virksomheden styrkes og opleves som en mere attraktiv arbejdsplads, som samtidig ville have lettere ved at holde på arbejdskraften og ved at rekruttere ny, kvalificeret arbejdskraft. Samtidig ville indgåelse i nye samarbejder med andre virksomheder styrke fællesskabet i området. NIRAS Analyse & Strategi 2

5 På længere sigt var målet, at projektet skulle munde ud i et samlet og styrket Malmø, som stod stærkere i konkurrencen om både arbejdskraft og kunder. De konkrete målsætningerne for spor 1 og 2 var: For spor 1 at gennemføre kompetenceudbyggende kurser ud fra de behov, som blev identificeret hos de 89 oprindelige deltagervirksomheder virksomheder. Udover at deltagerne skulle opleve at få opfyldt nogle eller alle af deres behov for kompetenceudvikling, var det desuden en målsætning, at kurserne skulle lede til networking og erfaringsudveksling. For spor 2 at der blandt de deltagende skulle der skabes en øget forståelse samt et øget handlingsberedskab overfor de temaer, som blev behandlet. Herudover var det håbet, at temadagene ville højne forståelsen for, hvordan de forskellige temaer berørte mulighederne for udvikling på både individ-, virksomheds- og bymæssigt niveau. Udover målsætningerne blev der overordnet formuleret en række succeskriterier for CityAkademin. Succeskriterierne var rettet mod tre forskellige niveauer: Individ-, virksomheds- og stadsniveau. På individniveau skulle 80 % af deltagerne opleve forbedringer af kompetencer, kvalifikationer, arbejdsglæde, motivation, netværk samt en forståelse for interessefællesskab med andre virksomheder fra Malmø. På virksomhedsniveau skulle mindst 80 % af virksomhederne opleve, at projektet tilførte værdifulde kompetencer og vækstmuligheder til virksomheden samt øgede mulighederne for mangfoldighed og netværk. På stadsniveau skulle projektet på længere sigt styrke Malmøs attraktivitet som besøgsdestination. For borgere og virksomheder skulle projektet bidrage til byens udvikling samt et mere integreret Malmø, ligesom det skulle værne om byens mangfoldighed. NIRAS Analyse & Strategi 3

6 2. Hovedkonklusioner Evalueringen viser at: CityAkademin har dækket et stort behov for opkvalificering blandt medarbejdere indenfor Malmøs service- og turismeerhverv. De mange små virksomheder indenfor serviceog turismeerhvervene har typisk ikke tidligere arbejdet systematisk med kompetenceudvikling og oplever ikke, at de kan afsætte egne ressourcer hertil. Der er generel stor tilfredshed med udbyttet af kurserne. Størstedelen af deltagerne oplever, at deres forventninger til kurserne blev indfriet, og at deres behov for kompetenceudvikling på de respektive områder blev dækket. Tilfredsheden med kurserne er høj både blandt medarbejdere og virskomhedsledere, men ledelsen er i særlig høj grad tilfredse. Evalueringen viser da også, at det primært er lederne, der oplever at kompetenceudviklingen har haft betydning for virksomhedens arbejdspraksis, men at ændringerne ofte er af subtil karakter, og derfor ikke kan ses i form af gennemgribende ændringer at arbejdsorganiseringen. Mange fremhæver kurserne i lederskab og coaching som særligt givende. Mange ledere fortæller, at de særligt er blevet bedre og klarere i forhold til kommunikationen med deres medarbejdere, ligesom de har kunnet bruge coaching-uddannelsen både privat og professionelt. Der er generelt stor tilfredshed med kursernes krav og indholdsmæssige niveau. Af det kvalitative materiale fremgår dog, at der kan være brug for at tydeliggøre, hvis nogle af kurserne kræver visse forkundskaber, da man ellers risikerer, at nogle deltagere ikke får det optimale ud af undervisningen. Alternativt kan der etableres kurser på forskellige niveauer. Det foreslås, at enkelte kurser fx kurset i økonomi for ikke-økonomer gerne måtte være af længere varighed, da det kan være vanskeligt at opnå kompetencer, som er brugbare i praksis med den begrænsede undervisningstid, der er afsat.. Selvom der generelt er kommet positive tilbagemeldinger på CityAkademins kurser, lever projektet ikke op til egne målsætninger på alle parametre. i. På individniveau lever CityAkademin op til egne succeskriterier i forhold til at tilføre nye kompetencer og kvalifikationer, men ikke helt når det gælder arbejdsglæde og motivation og netværk. ii. iii. På virksomhedsniveau har CityAkademin medvirket til at tilføre kompetencer og vækstmuligheder samt øge mulighederne for mangfoldighed og netværk, men ikke helt i den grad, man havde opstillet som succeskriteriet. På stadsniveau har CityAkademin bidraget til et styrket og integreret Malmø med et mangfoldigt bycentrum, men det er endnu for tidligt at vurdere de langsigtede konsekvenser af projektet. Flere deltagere fortæller, at det er vigtigt, at CityAkademin fortsætter, da der er et stort behov de ydelser CityAkademin stiller til rådighed for virksomhederne. Der er imidlertid en udfordring i forhold til betalingsvilligheden, da der er generelt er tale om mindre virksomheder, som ikke har råd til, eller ønsker at prioritere at betale for kurserne i fremtiden. NIRAS Analyse & Strategi 4

7 3. Metode NIRAS har i forbindelse med evalueringen benyttet forskellige dataindsamlingsmetoder i form af desk research, spørgeskemaundersøgelser blandt kursusdeltagere samt kvalitative interviews med repræsentanter for udvalgte virksomheder. 3.1 Desk research Evalueringens udgangspunkt har været en desk research med det formå at skabe overblik over projektets baggrund, formål, indhold og aktiviteter. Desk researchen omfattede materialer fra projektansøgningen, kursusoversigter samt øvrige relevante dokumenter. Der er suppleret med telefoninterview med nøglepersoner hos CityAkademin for at udfylde de videnshuller, som opstod undervejs. 3.2 Spørgeskemaundersøgelser Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af kursusdeltagere for at belyse tilfredsheden med og udbyttet af kurserne. Undersøgelsen foregik via Internettet. Hver respondent modtog en indeholdende et link samt en invitation til at deltage i undersøgelsen. Der blev udsendt påmindelsesmails to gange for at sikre en høj svarprocent. At kun et udsnit af deltagerne blev inddraget i evalueringen skyldtes hensyn til dataindsamlingsprocessen, idet samtlige adresser først skulle fremskaffes manuelt. Derfor blev et mindre antal respondenter først udtrukket ved hjælp af simpel tilfældig udvælgelse, således at arbejdet med at indhente adresser kunne minimeres. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i to etaper for at sikre, at respondenterne kunne besvare skemaet relativt kort tid efter at de havde været på kursus. På den måde blev det sikret, at respondenterne havde kurserne i frisk hukommelse. Den første del af spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj og juni 2010 blandt de deltagere, som havde været på kursus i perioden 2009 til sommeren kursister inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 110 valgte at besvare skemaet. Resultaterne af den første del af spørgeskemaundersøgelsen blev præsenteret i en midtvejsrapport i juni Den anden del af spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i februar 2011 blandt de medarbejdere, som havde deltaget i kurser og seminarer siden midtvejsrapporten. 103 kursusdeltagere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 74 valgte at besvare skemaet. NIRAS har altså alt i alt sendt spørgeskemaer til 315 tilfældigt udvalgte kursusdeltagere og har modtaget 184 besvarelser; dvs. at 58 % af de adspurgte har besvaret spørgeskemaet. En svarprocent på 58 % betragtes som tilfredsstilende for en undersøgelse af denne type. NIRAS Analyse & Strategi 5

8 Tabel 2: Antal respondenter i undersøgelsen Kursusdeltagere i alt 407 Kursusdeltagere, som har modtaget spørgeskema 315 Antal respondenter 184 Svarprocent 58 % 3.3 Kvalitative interviews Der er gennemført individuelle kvalitative interviews med tre ledere fra de deltagende virksomheder. De tre interviewpersoner har alle deltaget i CityAkademins kursus for ledere Ledare och Coach (LOC), som er blevet efterfulgt af et coachingforløb bestående af dels individuelle forløb, hvor en coach og en enkelt leder deltog, dels triadeforløb, hvor tre ledere coachede hinanden under supervision. Disse tre kvalitative interviews fokuserede på deltagernes tilfredshed og udbytte af de lederkurser, som CityAkademin har udbudt, og har desuden et særligt fokus på det opfølgende coachingforløb. Derudover er der gennemført kvalitative interview med fire ledere fra udvalgte deltagervirksomheder indenfor restauration, detailhandel og event. Formålet hermed var at sætte fokus på de resultater, som er svære at gøre op kvantitativt. Interviewene fokuserede overordnet på resultaterne af de udbudte kurser set fra et individ-, virksomhedsog stadsperspektiv, og der er således spurgt nærmere ind til CityAkademins betydning for: Medarbejderes og ledelses relevante opkvalificering. Malmøs strategiske udvikling for turister, virksomheder og borgere. Malmøs integration, åbenhed og mangfoldighed. Derudover er de interviewede blevet bedt om at give nogle gode råd i forhold til CityAkademins fremadrettede virke. 3.4 Metodetriangulering De forskellige metodiske tilgange der er benyttet i evalueringen supplerer hinanden og bidrager samlet set til at give et udmærket indblik i, hvordan CityAkademins kurser og seminarer tager sig ud fra både et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. De kvantitative resultater af spørgeskemaundersøgelsen har vi brugt til at aflæse tendenser og til at vurdere tilfredshedsgraden samt i hvilket omfang projektet lever op til egne succeskriterier. Det kvalitative materiale har vi brugt som supplement fordi det bidrager med uddybende forklaringer og beskrivelser. NIRAS Analyse & Strategi 6

9 4. Resultater 4.1 Deltagerne CityAkademin er som nævnt målrettet mindre virksomheder indenfor hotel-, restaurations-, handels, fastighetsägare- og eventbranchen. Ud af de 105 deltagervirksomheder har 90 virksomheder deltaget i kurser. Deltagelsesgraden således på 86 %. De 15 virksomheder, der ikke har deltaget i kurser, er hovedsagligt små virksomheder med ca. 4 medarbejdere i gennemsnit. For nogle af virksomhederne kan manglende deltagelse forklares med, at virksomheden er ophørt med at eksistere i løbet af projektperioden. Blandt de virksomheder, der har deltaget, har i gennemsnit 60 % af medarbejderne været af sted på kurser. Eventbureauerne har været de flittigste brugere af CityAkademins tilbud, mens restauranter og caféer har haft den laveste deltagelsesgrad. 283 kvinder og 124 mænd har deltaget i CityAkademins kurser (ikke vist i tabel). Overvægten af kvinder skyldes primært, at kvinder udgør totredjedele af medarbejderne på de deltagende virksomheder. Derudover har kvinderne dog også i højere grad benyttet sig af kurserne. 64 % af de kvindelige medarbejdere har deltaget i kurser, mens det kun gælder 52 % af mændene (ikke vist i tabel). Tabel 3: Deltagelsesgrad Branche Ansatte Kursusdeltagere Andel af medarbejderne, der har deltaget Hotell % Restaurant og cafe % Handel % Fastighetsägare % Event % Virksomheder tilkommet under projektperioden % I alt % Spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt 184 deltagere bekræfter billedet af kønsfordelingen. To-tredjedele af respondenterne er således kvinder, mens en tredjedel er mænd. 40 % af respondenterne er virksomhedsledere eller -ejere, mens 60 % er medarbejdere. At ledelsen udgør så relativt stor del af respondenterne kan skyldes flere faktorer. For det første er de fleste deltagervirksomheder forholdsvist små, herunder mange med kun 2-3 ansatte. Det bety- NIRAS Analyse & Strategi 7

10 der alt andet lige, at ledelsen udgør en relativt stor andel af virksomhedens ansatte. For det andet er ledelse og ledelsesudvikling et vigtigt fokusområde for CityAkademin, hvorfor lederne formentlig udgør en stor andel af CityAkademins kursister. Endelig forventes der i spørgeskemaundersøgelsen et lavere frafald blandt ledere og virksomhedsejere, da disse ofte selv har taget positiv beslutning om virksomhedens involvering i CityAkademin og derfor kan have en følelse af forpligtelse overfor projektet som gør, at de i højere grad end medarbejderne vælger at besvare det udsendte evalueringsskema. Aldersmæssigt befinder mere end to-tredjedele af kursisterne sig i 30 erne eller 40 erne, hvilket fremgår af nedenstående figur. Figur 1: Kursusdeltagernes aldersfordeling N=168 7% 2% 22% 32% år år år år 60- år 37% Respondenterne fordeler sig ret ligeligt imellem de forskellige brancher. Kun ejendomsbranchen skiller sig i denne forbindelse ud, idet kun 2 % af respondenterne kommer fra denne branche. Tabel 4: Respondenternes fordeling på brancher Inom vilken bransch arbetar du? Hotell (n = 170) 22% Restaurang och café (n = 170) 24% Handel (n = 170) 29% Fastighetsbranschen (n = 170) 2% Event, upplevelse och övriga (n = 170) 31% Note: Nogle respondenter er aktive indenfor flere brancher, hvorfor tabellen ikke summerer til 100 %. Størstedelen af respondenterne har gennemført en videregående uddannelse. Således har 66 % taget en eftergymnasial uddannelse, hvoraf de 37 % har taget en eftergymnasial uddannelse på over tre år. Kun 1 % af respondenterne har en førgymansial uddannelse som deres højest afsluttede uddannelse, og 33 % har en gymnasial uddannelse på 2 eller 3 år. NIRAS Analyse & Strategi 8

11 Figur 2: Vilken är din senast avslutade atbildning? N=164 1% 8% Förgymnasial utbildning 37% 25% Gymnasial utbildning, högst 2 år Gymnasial utbildning, 3 år Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 29% CityAkademin er som tidligere beskrevet bl.a. blevet oprettet som en mulighed for opkvalificering af arbejdskraften indenfor brancher, der generelt er kendetegnet ved en relativt stor andel af lavtuddannet arbejdskraft, men resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at uddannelsesniveauet blandt deltagerne ikke er så lavt som antaget. Der kan være flere årsager til dette. For det første kan det skyldes, at virksomhederne i højere grad har tenderet til at sende de højst uddannede medarbejdere på kurser. En anden forklaring kunne være, at de højst uddannede i større grad har valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket er et kendt fænomen i spørgeskemaundersøgelser. Denne tolkning understøttes, at respondenter med en firma-mailkonto hvilket typisk er kontorarbejdere oftere har besvaret skemaet. Omvendt har medarbejdere, hvor spørgeskemaet er sendt til en privat e- mailadresse, oftere undladt at besvare skemaet. Dette vil ofte gælde medarbejdere med lavere uddannelse som ikke udfører kontorarbejde. En tredje forklaring kan være tendensen til overrapportering af uddannelsesniveauet, som kendes fra mange spørgeskemaundersøgelser. Det indebærer, at respondenterne er tilbøjelige til at oplyse et lidt højere uddannelsesniveau, end de reelt har. Undersøgelsen viser, at lederne og virksomhedsejerne generelt ikke har et højere uddannelsesniveau end medarbejderne. Til gengæld har de kvindelige deltagere væsentligt højere uddannelse end de mandlige. 74 % af kvinderne har således en eftergymnasial uddannelse, mens det samme kun gælder 55 % af mændene (ikke vist i figur). 4.2 Projektets indhold Der er afholdt både kurser og seminarer for de deltagende virksomheders medarbejdere og ledere. Deltagelse i kurserne er foregået på frivillig basis, og det har været afgiftsfrit for virksomhederne at deltage. Igennem projektperioden er der blevet tilbudt kurser i bl.a. markedsføring, salgsteknik og kundeservice, data og sprog. De overordnede temaer for kurserne fremgår af Tabel 5. Kurserne er typisk forløbet over to dage forskudt med et par dages eller ugers mellemrum.tidsrummet har typisk været fra kl CityAkademin har endvidere tilbudt kurser specifikt rettet mod virksomhedsledere. Der er således afholdt kurser i lederskabsudvikling med fokus på eksempelvis det at give feedback, konflikthåndtering, samarbejde mv. Derudover er der afholdt kurser i coachende lederskab, hvor fokus i højere grad har været på samtale- og coaching-metodik samt på den enkelte leders personlige udviklingsproces for herigennem at udvikle vedkommendes coaching-færdigheder som leder eller chef. Der er desuden blevet afholdt forskellige seminarer med fokus på bl.a. kommunikation samt butiksprofilering og vareeksponering op til julesalget Seminarerne er typisk afholdt over 2-3 hele dage, som er lagt forskudt igennem en kortere periode, der kan variere fra en uges tid til et par måneder. Typisk har forskellige oplægsholdere deltaget i løbet af en seminarrække, hvor hver NIRAS Analyse & Strategi 9

12 enkelt oplægsholder har haft fokus på et bestemt tema indenfor seminarrækkens overordnede agenda. 4.3 Kurser Spørgeskemaundersøgelsen har også givet et billede af, hvor mange respondenter der har deltaget i de forskellige kurser. Som det fremgår af Tabel 5 nedenfor har CityAkademins kurser i lederskap, teambuilding och personlig utveckling, maknadsföring, säljteknik och kundeservice samt data haft den største deltagertilslutning. Således har 62 % af de adspurgte deltaget i kurser i lederskab, teambuilding og personlig udvikling. Til sammenligning har 5 % af respondenterne deltaget i CityAkademins sprogkurser, og kun 1 % har deltaget i kurser om fastighetsbolag. Sidstnævnte er dog ikke så mærkeligt, idet kun syv virksomheder med i alt 19 ansatte indenfor kategorien fastighetsägare deltager i projektet. Kurserne ser ud til at have appelleret nogenlunde ligeligt til begge køn, om end der er en svag tendens til, at relativt flere mænd har deltaget i kurserne om i data, ekonomi och bokföring samt mat och vin 2, mens relativt flere kvinder har deltaget i CityAkademins øvrige kurser. Spørgeskemaet indeholdt desuden en åben svarkategori, hvor respondenterne kunne angive hvilke øvrige kurser, de havde deltaget i. Her har nogle respondenter angivet, at de har deltaget i kurser om revenue management, personlig effektivitet og stresshåndtering. Derudover har nogle angivet kurser i forskellige former for coaching og lederskab. De kvalitative interviews med virksomhedsledere bekræfter ovenstående tendenser. Således har mange virksomheder altså tilsyneladende prioriteret CityAkademins lederuddannelser højt, og langt størstedelen af de interviewede ledere har været af sted på kurser i lederskab og coaching: Os i ledelsen har været på LOC en, og lige nu går min køkkenchef på lederuddannelsen, som er to dage. Men LOC en har været det bedste. (Leder, Restaurant og café) At lederkurserne er blevet prioriteret højt blandt deltagerne skal formentlig også ses i lyset af, at der generelt er tale om mindre virksomheder, og at ledelsen som nævnt udgør en relativt stor andel af den samlede medarbejderstab. En af de interviewede ledere fortæller således, at han ejer en butik sammen med sin kæreste, og at de har en tilknyttet medarbejder. De har alle tre været på kursus hos CityAkademin: Vi har alle tre været på kurser, men forskellige kurser. Jeg har gået på flere kurser omkring økonomi, mens min kæreste har gået på kurser om ledelse og coaching. Vores medarbejder har mere været på kurser omkring salg, indretning osv. (Virksomhedsejer, Handel) 2 Dette kan bl.a. skyldes, at der er relativt mange mænd ansat indenfor restaurant og café ift. de øvrige brancher. NIRAS Analyse & Strategi 10

13 Tabel 5: Deltagelse i CityAkademins kurser Kursus Har deltagit Lederskap, teambuilding och personlig utveckling (n=180) 62% Marknadsföring, säljteknik och kundservice (n=181) 43% Data (n=178) 35% Ekonomi och bokföring (n=175) 15% Mat och vin (n=177) 12% Språk (n=177) 5% Fastighetsbolag (n=177) 1% Övriga (=158) 20% Overordnet er deltagernes vurdering af kurserne positiv. Således er 87 % af deltagerne i kurset lederskap, teambuilding och personlig utveckling enige i, at det levede op til deres forventninger, og 81 % oplever, at kurset har opfyldt deres behov for kompetenceudvikling på området. Ligeledes mener hhv. 85 % og 72 % af deltagerne i kurset marknadsföring, säljteknik och kundeservice, at kurset levede op til deres forventninger samt dækkede deres behov for kompetenceudvikling. Tilfredsheden er lidt mindre men stadig relativt høj med kurserne i sprog samt økonomi og bogføring, hvor en lidt mindre procentdel af kursusdeltagerne er enig i, at deres forventninger er blevet indfriet, ligesom de i lidt mindre grad oplever, at deres behov for kompetenceudvikling er blevet opfyldt. Deltagernes vurderinger af CityAkademins øvrige kurser er også forholdsvis positive. 81 % af deltagerne enige i, at de øvrige kurser har levet op til deres forventninger, og 79 % oplever, at kurserne har opfyldt deres behov for kompetenceudvikling på området. Som det fremgår af Figur 3 nedenfor, er der en tendens til, at deltagerne i højere grad oplever, at deres forventninger er blevet indfriet, men i lidt mindre grad angiver, at de har fået opfyldt behovene for kompetenceudvikling. Dette skal ses i lyset af, at mange informanter i de kvalitative interview oplyser, at de i udgangspunktet ingen forventninger havde til CityAkademin, og derfor kun blev positivt overraskede. Derudover skal det tages i betragtning, at de fleste deltagervirksomheder ikke har arbejdet systematisk med kompetenceudvikling før, hvorfor det ville være vanskelligt fuldt ud at dække behovet for kompetenceudvikling gennem nogle få kurser. NIRAS Analyse & Strategi 11

14 Figur 3: Generel vurdering af kurser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Marknadsföring, säljteknik och kundservice Lederskap, teambuilding och personlig utveckling Data Språk Ekonomi och bokföring Mat och vin Øvrige Kurserna levde upp till mina förväntningar (% eniga) Kurserna har uppfyllt mitt behov av kompetensutveckling inomområdet (% eniga) Note: Kurser om fastighetsbolag er ikke vist i figuren, da kun 1 % af respondenterne har benyttet disse kurser. Sammenholdes spørgeskemaundersøgelsens resultater med CityAkademins overordnede succeskriterier, ser udfaldet relativt positivt ud. En af CityAkademins succeskriterier på individniveau var, at 80 % af deltagerne skulle opleve forbedringer i forhold til egne kompetencer og kvalifikationer. I det omfang deltagerne oplyser, at kurserne helt har dækket deres behov for kompetenceudvikling, må dette succeskriterium siges sat være indfriet. Og det gør omkring 80 % når det gælder kurser indenfor lederskab, teambuilding og personlig udvikling, mad og vin samt øvrige kurser. For de resterende kurser er behovsopfyldelsen lidt lavere, idet % oplever, at kurserne har dækket deres behov. Tallene skal ses i lyset af, at mange af virksomhederne som nævnt ikke har arbejdet systematisk med kompetenceudvikling før CityAkademin, hvilket kan indebære at mange af virksomhederne har at vist kompetenceudviklingsefterslæb. Derfor kan CityAkademin godt have levet op til succeskriteriet om at tilføre nye kompetencer og kvalifikationer, selvom dette ikke fuldt ud har dækket virksomhedens behov. Som supplement til deltagernes generelle vurdering af kurserne rummede spørgeskemaet også en åben svarkategori, hvor respondenterne kunne angive det kursus, som de havde fået særligt meget ud af. Her bekræftes ovenstående tendens, idet en stor del af respondenterne nævner kurser i lederskab, coaching (herunder LOC) og personlig udvikling som de mest givende kurser. Derudover angiver flere af deltagerne, at kurserne i data og Excel har været givende. Flere af respondenterne nævner ligeledes kurser i forskellige former for salg (eksempelvis salgstræning for restauranter og butikker) og markedsføring. De kvalitative telefoninterview giver også indtryk af, at lederkurserne har været vigtige. Særligt LOC fremhæves som et udbytterigt kursus. I den forbindelse fortæller en deltager, at kurset har været særligt godt, fordi der også er fokus på den enkeltes personlige udvikling: For mig har det helt klar været LOC en, der har givet det største udbytte også personligt fordi der fokuseres på den personlige udvikling. (Leder, Event, oplevelse og øvrige) Udover at kurserne i lederskab i særdeleshed fremhæves som noget positivt, kommer en af de interviewede virksomhedsledere ligeledes ind på, at kurserne har givet et overblik over områder, som har relevans for hvert enkelt foretagende, om end de ikke er virksomhedens kerneområde : Men CityAkademin har været godt for os, for når man starter en butik, så er det jo ikke fordi, man ved en masse om at tjene penge. Vi startede en butik op, fordi det var noget, vi troede på og havde lyst til at arbejde med og ville dele med andre. Gennem CityAkademin har vi fået kurser i økonomi, markedsføring, drift, ledelse NIRAS Analyse & Strategi 12

15 osv., som vi havde brug for, og som ellers er noget, man ikke tænker på, når man starter en butik. (Virksomhedsejer, Handel) Desuden vidner interviewene om, at der har været et stort behov for kurser af den slags, som CityAkademin har tilbudt, hvilket bl.a. ses i kraft af den store deltagertilslutning. Flere medarbejdere fortæller således, at adskillige hvis ikke samtlige ansatte har været af sted på kursus, såfremt der har været mulighed herfor. Samtlige interviewede fortæller i forlængelse heraf, at de oplever, at deres behov for opkvalificering er blevet dækket, men flere udtrykker samtidig, at de gerne vil deltage i flere kurser: Kurserne har dækket vores behov indtil videre. Et kursus betyder dog ikke, at man kan det hele, men man kommer et skridt videre på vejen, og så har man brug for næste kursus for at komme til næste niveau. Men de temaer, der har været udbudt kurser indenfor, har dækket de ting, vi havde behov for. (Virksomhedsejer, Handel) Det tyder på, at CityAkademin har været gode til at sikre en grundig behovsafdækning, bl.a. ved at deltagervirksomhederne indledningsvist er blevet bedt om at udarbejde SWOT-analyse og kompetenceudviklingsplaner. Desuden har man været dygtige til at inddrage resultaterne af behovsafdækningen samt den løbende feedback fra virksomhederne i planlægning og sammensætning af de udbudte kurser. Den høje deltagertilslutning og generelle tilfredshed med kurserne skal også ses i sammenhæng med, at der ikke har eksisteret lignende initiativer førhen, om end der har været behov herfor. Dette kan ligeledes forklare, hvorfor flere af de interviewede til stadighed føler behov for at deltage i flere kurser: [Det] har kunnet dække behovet, men ville gerne have mere. Det er bare vigtigt at huske, at der ingenting var for os før. De [CityAkademin] har gjort mere, end nogen nogensinde har gjort for vores branche. (Leder, Restauration og café) Kursernes varighed Udover deltagernes generelle vurdering af CityAkademins kurser, er de også blevet spurgt om, hvorvidt kursuslængden var passende. Her giver 88 % udtryk for, at kurserne havde en tilpas længde, mens 10 % mener, at kurserne var for korte. Kun 2 % angiver, at kurserne var for lange. Samme tendens går igen i deltagernes vurdering af længden på de enkelte kursusdage, hvor næsten alle kursusdeltagere (92 %) giver udtryk for, at de enkelte dage havde en tilpas længde. Kursusdagenes længde svarer typisk til en almindelig arbejdsdag, dvs. fra kl Selvom der generelt er tilfredshed med kursernes varighed, så påpeges det dog i et af de kvalitative interview, at nogle kurser med fordel kunne have været længere end de to dage, der typisk er afsat. Dette begrundes bl.a. med, at nogle af de temaer, der blev behandlet i kurserne var relativt komplekse og med fordel kunne have været behandlet mere dybdegående, hvis kurset havde strukket sig over flere dage. Det kan være svært at opnå kompetencer, som er brugbare i praksis, med mindre der er afsat den fornødne tid til undervisning: Jeg gik fx på et design-kursus, hvilket jeg ikke har nogen baggrund for. Men det var helt umuligt at lære på så kort tid. Jeg gik med på kurset, fordi vi ofte skal lave annoncer og plakater, så jeg tænkte, det ville være nyttigt at være med på sådan et kursus. Men jeg ville aldrig kunne sætte mig ned nu og lave en plakat. Det er jeg alt for dårligt rustet til. (Leder, Restauration og café) Samme deltager fortæller ligeledes, at hendes virksomhed har efterspurgt flere sprogkurser hos CityAkademin, men at det samtidig er et krav, som er svært at efterkomme, fordi kurserne har en så relativt kort varighed. Det er med andre ord vanskeligt at opnå brugbare kompetencer indenfor fx sprog, når der ikke er afsat mere tid til hvert enkelt kursus. Man kan på den baggrund overveje, hvorvidt enkelte kurser med fordel kunne forlænges alt afhængigt af det specifikke kursusindhold. At et længere kursusforløb kan have stor betydning for udbyttet understreges af det faktum at lederskabsuddannelsen som jo netop er karakteriseret ved et længere forløb med flere undervisningsgange af så mange fremhæves som det absolut bedste og mest givende kursusforløb Coaching Evalueringen viser, at relativt mange har deltaget i CityAkademins kurser i coaching og lederskab, og at de ydermere er godt tilfreds med indholdet og udbyttet heraf. Denne tendens kommer både til NIRAS Analyse & Strategi 13

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere