Evaluering af CITYAKADEMIN. April CityAkademin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin"

Transkript

1 Evaluering af CITYAKADEMIN April 2011 CityAkademin

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Projektbeskrivelse Målsætninger Hovedkonklusioner Metode Desk research Spørgeskemaundersøgelser Kvalitative interviews Metodetriangulering Resultater Deltagerne Projektets indhold Kurser Kursernes varighed Coaching Seminarer Fagligt niveau og aktiv deltagelse Individuelt udbytte Udnyttelse af nye kompetencer Udbytte for arbejdspladsen Barrierer for deltagelse Effekter på stadsniveau Tabelbilag NIRAS Analyse & Strategi 1

3 1. Indledning Denne rapport opsummerer konklusionerne på en evaluering af socialfondsprojektet CityAkademin udført af NIRAS for CityAkademin. Evalueringen er udført i perioden fra april 2010 til april 2011, og denne rapport udgør projektets slutevaluering, som er skrevet for at samle op på de erfaringer projektet har indhentet, samt vurdere om de målsætninger som var sat fra projektstart er nået. Rapporten skal indgå i afrapporteringen til ESF. Rapporten er bygget op så den først opsummerer projektets formål, omfang og aktiviteter i kapitel 1. I kapitel 2 præsenteres evalueringens hovedkonklusioner. Evalueringens metode præsenteres i kapitel 3 I kapitel 4 præsenter vi de indsigter som evalueringen har givet i forhold til deltagere, kurserne og udbyttet for de deltagende personer og virksomheder, samt hvordan projektet har nået de mål der er sat for det. Kapitel 5 rummer alle de tabeller som er genereret på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. 1.1 Projektbeskrivelse CityAkademin er et kompetenceudviklingsprojekt, for virksomheder indenfor Malmøs service- og turismeerhverv. Projektets overordnede formål er at medvirke til at styrke medarbejderes og virksomheders kompetencer samt strategisk at styrke Malmø som besøgsdestination. CityAkademin har i perioden 2009 til 2011 udbudt en række forskellige kompetenceudviklende tiltag, rettet specifikt imod 89 virksomheder fra Malmø, med i alt 633 ansatte 1. Udover de 89 virksomheder er der i løbet af projektperioden tilkommet yderligere mindst 16 virksomheder med i alt 48 ansatte. Alle virksomheder er medlem af Malmö Citysamverkan og Malmö Turismes netværk. De placerer sig indenfor brancher, der udbyder produkter og serviceydelser til Malmøs turister. Der er tale om virksomheder indenfor hotel-, restaurations-, handels-, fastighetsägare- og eventbranchen. En oversigt over deltagervirksomhederne er vist i Tabel 1. 1 Antal ansatte opgjort pr NIRAS Analyse & Strategi 1

4 Tabel 1: Deltagende virksomheders fordeling på brancher Branche Virksomheder Ansatte Hotell Restaurant og cafe Handel Fastighetsägare 7 19 Event Virksomheder tilkommet under projektperioden I alt Brancherne i projektet er kendetegnet ved en stor udskiftning af ansatte og ved en relativt stor andel af lavtuddannet arbejdskraft. Ansatte ved eventbureauer har dog som oftest ekspertise indenfor de respektive ydelser, som de udbyder, men er til gengæld mere eller mindre selvlærte i kunsten at drive forretning. Derudover er der generelt tale om mindre virksomheder, som traditionelt har svært ved at finde ressourcer til at gennemføre kompetenceudviklende forløb internt. Som en del af forprojektet deltog alle de deltagende virksomheder i udførelsen af en SWOTanalyse, der opsummerede brancherne og Malmøs styrker, svagheder, muligheder og trusler, og de fik alle foretaget en kompetencekortlægning og en kompetenceudviklingsplan. SWOT analysen og kompetencekortlægningen blev brugt til at forstå virksomhedernes behov og tilrettelægge kurser og seminarer i CityAkademin.. CityAkademins kompetenceudviklende tiltag har fulgt tre spor : Spor 1 Kurser Hvert halvår er der blevet udbudt 20 til 30 kompetenceudviklingskurser, som deltagervirksomhedernes medarbejdere frit har kunnet vælge imellem. Kursernes har fokuseret på personlig udvikling, teamudvikling, kommunikation, salg og service, værtskab, økonomi, forretningsledelse samt computerkendskab. Spor 2 Seminarer og temadage Der er blevet afholdt otte forskellige udviklingsseminarer eller temadage for deltagervirksomhederne, med fokus på CSR, værtskab, ligestilling, kommunikation og strategisk arbejde omkring styrkelse af Malmø. Øvrige medlemmer af Malmö Cityverksam og Malmö Turismes netværk har også haft mulighed for at deltage, hvorved der er blevet dannet en ramme for erfaringsudveksling og fremadrettede diskussioner. Spor 3 Områdeindsats Endelig blev der gennemført en særligt målrettet indsats i tre specifikke områder i Malmö med henblik på at kompetenceudvikle og igangsætte netværkssamarbejde. Områdeindsatsen behandles ikke særskilt i denne evaluering, men omfattes indirekte af materialet. 1.2 Målsætninger Målet med CityAkademin var, at de individuelle kompetencer hos medarbejderne skulle styrkes til glæde for både medarbejderen selv, men også for at løfte værdien af det udførte arbejde. Herved skulle virksomheden styrkes og opleves som en mere attraktiv arbejdsplads, som samtidig ville have lettere ved at holde på arbejdskraften og ved at rekruttere ny, kvalificeret arbejdskraft. Samtidig ville indgåelse i nye samarbejder med andre virksomheder styrke fællesskabet i området. NIRAS Analyse & Strategi 2

5 På længere sigt var målet, at projektet skulle munde ud i et samlet og styrket Malmø, som stod stærkere i konkurrencen om både arbejdskraft og kunder. De konkrete målsætningerne for spor 1 og 2 var: For spor 1 at gennemføre kompetenceudbyggende kurser ud fra de behov, som blev identificeret hos de 89 oprindelige deltagervirksomheder virksomheder. Udover at deltagerne skulle opleve at få opfyldt nogle eller alle af deres behov for kompetenceudvikling, var det desuden en målsætning, at kurserne skulle lede til networking og erfaringsudveksling. For spor 2 at der blandt de deltagende skulle der skabes en øget forståelse samt et øget handlingsberedskab overfor de temaer, som blev behandlet. Herudover var det håbet, at temadagene ville højne forståelsen for, hvordan de forskellige temaer berørte mulighederne for udvikling på både individ-, virksomheds- og bymæssigt niveau. Udover målsætningerne blev der overordnet formuleret en række succeskriterier for CityAkademin. Succeskriterierne var rettet mod tre forskellige niveauer: Individ-, virksomheds- og stadsniveau. På individniveau skulle 80 % af deltagerne opleve forbedringer af kompetencer, kvalifikationer, arbejdsglæde, motivation, netværk samt en forståelse for interessefællesskab med andre virksomheder fra Malmø. På virksomhedsniveau skulle mindst 80 % af virksomhederne opleve, at projektet tilførte værdifulde kompetencer og vækstmuligheder til virksomheden samt øgede mulighederne for mangfoldighed og netværk. På stadsniveau skulle projektet på længere sigt styrke Malmøs attraktivitet som besøgsdestination. For borgere og virksomheder skulle projektet bidrage til byens udvikling samt et mere integreret Malmø, ligesom det skulle værne om byens mangfoldighed. NIRAS Analyse & Strategi 3

6 2. Hovedkonklusioner Evalueringen viser at: CityAkademin har dækket et stort behov for opkvalificering blandt medarbejdere indenfor Malmøs service- og turismeerhverv. De mange små virksomheder indenfor serviceog turismeerhvervene har typisk ikke tidligere arbejdet systematisk med kompetenceudvikling og oplever ikke, at de kan afsætte egne ressourcer hertil. Der er generel stor tilfredshed med udbyttet af kurserne. Størstedelen af deltagerne oplever, at deres forventninger til kurserne blev indfriet, og at deres behov for kompetenceudvikling på de respektive områder blev dækket. Tilfredsheden med kurserne er høj både blandt medarbejdere og virskomhedsledere, men ledelsen er i særlig høj grad tilfredse. Evalueringen viser da også, at det primært er lederne, der oplever at kompetenceudviklingen har haft betydning for virksomhedens arbejdspraksis, men at ændringerne ofte er af subtil karakter, og derfor ikke kan ses i form af gennemgribende ændringer at arbejdsorganiseringen. Mange fremhæver kurserne i lederskab og coaching som særligt givende. Mange ledere fortæller, at de særligt er blevet bedre og klarere i forhold til kommunikationen med deres medarbejdere, ligesom de har kunnet bruge coaching-uddannelsen både privat og professionelt. Der er generelt stor tilfredshed med kursernes krav og indholdsmæssige niveau. Af det kvalitative materiale fremgår dog, at der kan være brug for at tydeliggøre, hvis nogle af kurserne kræver visse forkundskaber, da man ellers risikerer, at nogle deltagere ikke får det optimale ud af undervisningen. Alternativt kan der etableres kurser på forskellige niveauer. Det foreslås, at enkelte kurser fx kurset i økonomi for ikke-økonomer gerne måtte være af længere varighed, da det kan være vanskeligt at opnå kompetencer, som er brugbare i praksis med den begrænsede undervisningstid, der er afsat.. Selvom der generelt er kommet positive tilbagemeldinger på CityAkademins kurser, lever projektet ikke op til egne målsætninger på alle parametre. i. På individniveau lever CityAkademin op til egne succeskriterier i forhold til at tilføre nye kompetencer og kvalifikationer, men ikke helt når det gælder arbejdsglæde og motivation og netværk. ii. iii. På virksomhedsniveau har CityAkademin medvirket til at tilføre kompetencer og vækstmuligheder samt øge mulighederne for mangfoldighed og netværk, men ikke helt i den grad, man havde opstillet som succeskriteriet. På stadsniveau har CityAkademin bidraget til et styrket og integreret Malmø med et mangfoldigt bycentrum, men det er endnu for tidligt at vurdere de langsigtede konsekvenser af projektet. Flere deltagere fortæller, at det er vigtigt, at CityAkademin fortsætter, da der er et stort behov de ydelser CityAkademin stiller til rådighed for virksomhederne. Der er imidlertid en udfordring i forhold til betalingsvilligheden, da der er generelt er tale om mindre virksomheder, som ikke har råd til, eller ønsker at prioritere at betale for kurserne i fremtiden. NIRAS Analyse & Strategi 4

7 3. Metode NIRAS har i forbindelse med evalueringen benyttet forskellige dataindsamlingsmetoder i form af desk research, spørgeskemaundersøgelser blandt kursusdeltagere samt kvalitative interviews med repræsentanter for udvalgte virksomheder. 3.1 Desk research Evalueringens udgangspunkt har været en desk research med det formå at skabe overblik over projektets baggrund, formål, indhold og aktiviteter. Desk researchen omfattede materialer fra projektansøgningen, kursusoversigter samt øvrige relevante dokumenter. Der er suppleret med telefoninterview med nøglepersoner hos CityAkademin for at udfylde de videnshuller, som opstod undervejs. 3.2 Spørgeskemaundersøgelser Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af kursusdeltagere for at belyse tilfredsheden med og udbyttet af kurserne. Undersøgelsen foregik via Internettet. Hver respondent modtog en indeholdende et link samt en invitation til at deltage i undersøgelsen. Der blev udsendt påmindelsesmails to gange for at sikre en høj svarprocent. At kun et udsnit af deltagerne blev inddraget i evalueringen skyldtes hensyn til dataindsamlingsprocessen, idet samtlige adresser først skulle fremskaffes manuelt. Derfor blev et mindre antal respondenter først udtrukket ved hjælp af simpel tilfældig udvælgelse, således at arbejdet med at indhente adresser kunne minimeres. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i to etaper for at sikre, at respondenterne kunne besvare skemaet relativt kort tid efter at de havde været på kursus. På den måde blev det sikret, at respondenterne havde kurserne i frisk hukommelse. Den første del af spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj og juni 2010 blandt de deltagere, som havde været på kursus i perioden 2009 til sommeren kursister inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 110 valgte at besvare skemaet. Resultaterne af den første del af spørgeskemaundersøgelsen blev præsenteret i en midtvejsrapport i juni Den anden del af spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i februar 2011 blandt de medarbejdere, som havde deltaget i kurser og seminarer siden midtvejsrapporten. 103 kursusdeltagere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 74 valgte at besvare skemaet. NIRAS har altså alt i alt sendt spørgeskemaer til 315 tilfældigt udvalgte kursusdeltagere og har modtaget 184 besvarelser; dvs. at 58 % af de adspurgte har besvaret spørgeskemaet. En svarprocent på 58 % betragtes som tilfredsstilende for en undersøgelse af denne type. NIRAS Analyse & Strategi 5

8 Tabel 2: Antal respondenter i undersøgelsen Kursusdeltagere i alt 407 Kursusdeltagere, som har modtaget spørgeskema 315 Antal respondenter 184 Svarprocent 58 % 3.3 Kvalitative interviews Der er gennemført individuelle kvalitative interviews med tre ledere fra de deltagende virksomheder. De tre interviewpersoner har alle deltaget i CityAkademins kursus for ledere Ledare och Coach (LOC), som er blevet efterfulgt af et coachingforløb bestående af dels individuelle forløb, hvor en coach og en enkelt leder deltog, dels triadeforløb, hvor tre ledere coachede hinanden under supervision. Disse tre kvalitative interviews fokuserede på deltagernes tilfredshed og udbytte af de lederkurser, som CityAkademin har udbudt, og har desuden et særligt fokus på det opfølgende coachingforløb. Derudover er der gennemført kvalitative interview med fire ledere fra udvalgte deltagervirksomheder indenfor restauration, detailhandel og event. Formålet hermed var at sætte fokus på de resultater, som er svære at gøre op kvantitativt. Interviewene fokuserede overordnet på resultaterne af de udbudte kurser set fra et individ-, virksomhedsog stadsperspektiv, og der er således spurgt nærmere ind til CityAkademins betydning for: Medarbejderes og ledelses relevante opkvalificering. Malmøs strategiske udvikling for turister, virksomheder og borgere. Malmøs integration, åbenhed og mangfoldighed. Derudover er de interviewede blevet bedt om at give nogle gode råd i forhold til CityAkademins fremadrettede virke. 3.4 Metodetriangulering De forskellige metodiske tilgange der er benyttet i evalueringen supplerer hinanden og bidrager samlet set til at give et udmærket indblik i, hvordan CityAkademins kurser og seminarer tager sig ud fra både et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. De kvantitative resultater af spørgeskemaundersøgelsen har vi brugt til at aflæse tendenser og til at vurdere tilfredshedsgraden samt i hvilket omfang projektet lever op til egne succeskriterier. Det kvalitative materiale har vi brugt som supplement fordi det bidrager med uddybende forklaringer og beskrivelser. NIRAS Analyse & Strategi 6

9 4. Resultater 4.1 Deltagerne CityAkademin er som nævnt målrettet mindre virksomheder indenfor hotel-, restaurations-, handels, fastighetsägare- og eventbranchen. Ud af de 105 deltagervirksomheder har 90 virksomheder deltaget i kurser. Deltagelsesgraden således på 86 %. De 15 virksomheder, der ikke har deltaget i kurser, er hovedsagligt små virksomheder med ca. 4 medarbejdere i gennemsnit. For nogle af virksomhederne kan manglende deltagelse forklares med, at virksomheden er ophørt med at eksistere i løbet af projektperioden. Blandt de virksomheder, der har deltaget, har i gennemsnit 60 % af medarbejderne været af sted på kurser. Eventbureauerne har været de flittigste brugere af CityAkademins tilbud, mens restauranter og caféer har haft den laveste deltagelsesgrad. 283 kvinder og 124 mænd har deltaget i CityAkademins kurser (ikke vist i tabel). Overvægten af kvinder skyldes primært, at kvinder udgør totredjedele af medarbejderne på de deltagende virksomheder. Derudover har kvinderne dog også i højere grad benyttet sig af kurserne. 64 % af de kvindelige medarbejdere har deltaget i kurser, mens det kun gælder 52 % af mændene (ikke vist i tabel). Tabel 3: Deltagelsesgrad Branche Ansatte Kursusdeltagere Andel af medarbejderne, der har deltaget Hotell % Restaurant og cafe % Handel % Fastighetsägare % Event % Virksomheder tilkommet under projektperioden % I alt % Spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt 184 deltagere bekræfter billedet af kønsfordelingen. To-tredjedele af respondenterne er således kvinder, mens en tredjedel er mænd. 40 % af respondenterne er virksomhedsledere eller -ejere, mens 60 % er medarbejdere. At ledelsen udgør så relativt stor del af respondenterne kan skyldes flere faktorer. For det første er de fleste deltagervirksomheder forholdsvist små, herunder mange med kun 2-3 ansatte. Det bety- NIRAS Analyse & Strategi 7

10 der alt andet lige, at ledelsen udgør en relativt stor andel af virksomhedens ansatte. For det andet er ledelse og ledelsesudvikling et vigtigt fokusområde for CityAkademin, hvorfor lederne formentlig udgør en stor andel af CityAkademins kursister. Endelig forventes der i spørgeskemaundersøgelsen et lavere frafald blandt ledere og virksomhedsejere, da disse ofte selv har taget positiv beslutning om virksomhedens involvering i CityAkademin og derfor kan have en følelse af forpligtelse overfor projektet som gør, at de i højere grad end medarbejderne vælger at besvare det udsendte evalueringsskema. Aldersmæssigt befinder mere end to-tredjedele af kursisterne sig i 30 erne eller 40 erne, hvilket fremgår af nedenstående figur. Figur 1: Kursusdeltagernes aldersfordeling N=168 7% 2% 22% 32% år år år år 60- år 37% Respondenterne fordeler sig ret ligeligt imellem de forskellige brancher. Kun ejendomsbranchen skiller sig i denne forbindelse ud, idet kun 2 % af respondenterne kommer fra denne branche. Tabel 4: Respondenternes fordeling på brancher Inom vilken bransch arbetar du? Hotell (n = 170) 22% Restaurang och café (n = 170) 24% Handel (n = 170) 29% Fastighetsbranschen (n = 170) 2% Event, upplevelse och övriga (n = 170) 31% Note: Nogle respondenter er aktive indenfor flere brancher, hvorfor tabellen ikke summerer til 100 %. Størstedelen af respondenterne har gennemført en videregående uddannelse. Således har 66 % taget en eftergymnasial uddannelse, hvoraf de 37 % har taget en eftergymnasial uddannelse på over tre år. Kun 1 % af respondenterne har en førgymansial uddannelse som deres højest afsluttede uddannelse, og 33 % har en gymnasial uddannelse på 2 eller 3 år. NIRAS Analyse & Strategi 8

11 Figur 2: Vilken är din senast avslutade atbildning? N=164 1% 8% Förgymnasial utbildning 37% 25% Gymnasial utbildning, högst 2 år Gymnasial utbildning, 3 år Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 29% CityAkademin er som tidligere beskrevet bl.a. blevet oprettet som en mulighed for opkvalificering af arbejdskraften indenfor brancher, der generelt er kendetegnet ved en relativt stor andel af lavtuddannet arbejdskraft, men resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at uddannelsesniveauet blandt deltagerne ikke er så lavt som antaget. Der kan være flere årsager til dette. For det første kan det skyldes, at virksomhederne i højere grad har tenderet til at sende de højst uddannede medarbejdere på kurser. En anden forklaring kunne være, at de højst uddannede i større grad har valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket er et kendt fænomen i spørgeskemaundersøgelser. Denne tolkning understøttes, at respondenter med en firma-mailkonto hvilket typisk er kontorarbejdere oftere har besvaret skemaet. Omvendt har medarbejdere, hvor spørgeskemaet er sendt til en privat e- mailadresse, oftere undladt at besvare skemaet. Dette vil ofte gælde medarbejdere med lavere uddannelse som ikke udfører kontorarbejde. En tredje forklaring kan være tendensen til overrapportering af uddannelsesniveauet, som kendes fra mange spørgeskemaundersøgelser. Det indebærer, at respondenterne er tilbøjelige til at oplyse et lidt højere uddannelsesniveau, end de reelt har. Undersøgelsen viser, at lederne og virksomhedsejerne generelt ikke har et højere uddannelsesniveau end medarbejderne. Til gengæld har de kvindelige deltagere væsentligt højere uddannelse end de mandlige. 74 % af kvinderne har således en eftergymnasial uddannelse, mens det samme kun gælder 55 % af mændene (ikke vist i figur). 4.2 Projektets indhold Der er afholdt både kurser og seminarer for de deltagende virksomheders medarbejdere og ledere. Deltagelse i kurserne er foregået på frivillig basis, og det har været afgiftsfrit for virksomhederne at deltage. Igennem projektperioden er der blevet tilbudt kurser i bl.a. markedsføring, salgsteknik og kundeservice, data og sprog. De overordnede temaer for kurserne fremgår af Tabel 5. Kurserne er typisk forløbet over to dage forskudt med et par dages eller ugers mellemrum.tidsrummet har typisk været fra kl CityAkademin har endvidere tilbudt kurser specifikt rettet mod virksomhedsledere. Der er således afholdt kurser i lederskabsudvikling med fokus på eksempelvis det at give feedback, konflikthåndtering, samarbejde mv. Derudover er der afholdt kurser i coachende lederskab, hvor fokus i højere grad har været på samtale- og coaching-metodik samt på den enkelte leders personlige udviklingsproces for herigennem at udvikle vedkommendes coaching-færdigheder som leder eller chef. Der er desuden blevet afholdt forskellige seminarer med fokus på bl.a. kommunikation samt butiksprofilering og vareeksponering op til julesalget Seminarerne er typisk afholdt over 2-3 hele dage, som er lagt forskudt igennem en kortere periode, der kan variere fra en uges tid til et par måneder. Typisk har forskellige oplægsholdere deltaget i løbet af en seminarrække, hvor hver NIRAS Analyse & Strategi 9

12 enkelt oplægsholder har haft fokus på et bestemt tema indenfor seminarrækkens overordnede agenda. 4.3 Kurser Spørgeskemaundersøgelsen har også givet et billede af, hvor mange respondenter der har deltaget i de forskellige kurser. Som det fremgår af Tabel 5 nedenfor har CityAkademins kurser i lederskap, teambuilding och personlig utveckling, maknadsföring, säljteknik och kundeservice samt data haft den største deltagertilslutning. Således har 62 % af de adspurgte deltaget i kurser i lederskab, teambuilding og personlig udvikling. Til sammenligning har 5 % af respondenterne deltaget i CityAkademins sprogkurser, og kun 1 % har deltaget i kurser om fastighetsbolag. Sidstnævnte er dog ikke så mærkeligt, idet kun syv virksomheder med i alt 19 ansatte indenfor kategorien fastighetsägare deltager i projektet. Kurserne ser ud til at have appelleret nogenlunde ligeligt til begge køn, om end der er en svag tendens til, at relativt flere mænd har deltaget i kurserne om i data, ekonomi och bokföring samt mat och vin 2, mens relativt flere kvinder har deltaget i CityAkademins øvrige kurser. Spørgeskemaet indeholdt desuden en åben svarkategori, hvor respondenterne kunne angive hvilke øvrige kurser, de havde deltaget i. Her har nogle respondenter angivet, at de har deltaget i kurser om revenue management, personlig effektivitet og stresshåndtering. Derudover har nogle angivet kurser i forskellige former for coaching og lederskab. De kvalitative interviews med virksomhedsledere bekræfter ovenstående tendenser. Således har mange virksomheder altså tilsyneladende prioriteret CityAkademins lederuddannelser højt, og langt størstedelen af de interviewede ledere har været af sted på kurser i lederskab og coaching: Os i ledelsen har været på LOC en, og lige nu går min køkkenchef på lederuddannelsen, som er to dage. Men LOC en har været det bedste. (Leder, Restaurant og café) At lederkurserne er blevet prioriteret højt blandt deltagerne skal formentlig også ses i lyset af, at der generelt er tale om mindre virksomheder, og at ledelsen som nævnt udgør en relativt stor andel af den samlede medarbejderstab. En af de interviewede ledere fortæller således, at han ejer en butik sammen med sin kæreste, og at de har en tilknyttet medarbejder. De har alle tre været på kursus hos CityAkademin: Vi har alle tre været på kurser, men forskellige kurser. Jeg har gået på flere kurser omkring økonomi, mens min kæreste har gået på kurser om ledelse og coaching. Vores medarbejder har mere været på kurser omkring salg, indretning osv. (Virksomhedsejer, Handel) 2 Dette kan bl.a. skyldes, at der er relativt mange mænd ansat indenfor restaurant og café ift. de øvrige brancher. NIRAS Analyse & Strategi 10

13 Tabel 5: Deltagelse i CityAkademins kurser Kursus Har deltagit Lederskap, teambuilding och personlig utveckling (n=180) 62% Marknadsföring, säljteknik och kundservice (n=181) 43% Data (n=178) 35% Ekonomi och bokföring (n=175) 15% Mat och vin (n=177) 12% Språk (n=177) 5% Fastighetsbolag (n=177) 1% Övriga (=158) 20% Overordnet er deltagernes vurdering af kurserne positiv. Således er 87 % af deltagerne i kurset lederskap, teambuilding och personlig utveckling enige i, at det levede op til deres forventninger, og 81 % oplever, at kurset har opfyldt deres behov for kompetenceudvikling på området. Ligeledes mener hhv. 85 % og 72 % af deltagerne i kurset marknadsföring, säljteknik och kundeservice, at kurset levede op til deres forventninger samt dækkede deres behov for kompetenceudvikling. Tilfredsheden er lidt mindre men stadig relativt høj med kurserne i sprog samt økonomi og bogføring, hvor en lidt mindre procentdel af kursusdeltagerne er enig i, at deres forventninger er blevet indfriet, ligesom de i lidt mindre grad oplever, at deres behov for kompetenceudvikling er blevet opfyldt. Deltagernes vurderinger af CityAkademins øvrige kurser er også forholdsvis positive. 81 % af deltagerne enige i, at de øvrige kurser har levet op til deres forventninger, og 79 % oplever, at kurserne har opfyldt deres behov for kompetenceudvikling på området. Som det fremgår af Figur 3 nedenfor, er der en tendens til, at deltagerne i højere grad oplever, at deres forventninger er blevet indfriet, men i lidt mindre grad angiver, at de har fået opfyldt behovene for kompetenceudvikling. Dette skal ses i lyset af, at mange informanter i de kvalitative interview oplyser, at de i udgangspunktet ingen forventninger havde til CityAkademin, og derfor kun blev positivt overraskede. Derudover skal det tages i betragtning, at de fleste deltagervirksomheder ikke har arbejdet systematisk med kompetenceudvikling før, hvorfor det ville være vanskelligt fuldt ud at dække behovet for kompetenceudvikling gennem nogle få kurser. NIRAS Analyse & Strategi 11

14 Figur 3: Generel vurdering af kurser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Marknadsföring, säljteknik och kundservice Lederskap, teambuilding och personlig utveckling Data Språk Ekonomi och bokföring Mat och vin Øvrige Kurserna levde upp till mina förväntningar (% eniga) Kurserna har uppfyllt mitt behov av kompetensutveckling inomområdet (% eniga) Note: Kurser om fastighetsbolag er ikke vist i figuren, da kun 1 % af respondenterne har benyttet disse kurser. Sammenholdes spørgeskemaundersøgelsens resultater med CityAkademins overordnede succeskriterier, ser udfaldet relativt positivt ud. En af CityAkademins succeskriterier på individniveau var, at 80 % af deltagerne skulle opleve forbedringer i forhold til egne kompetencer og kvalifikationer. I det omfang deltagerne oplyser, at kurserne helt har dækket deres behov for kompetenceudvikling, må dette succeskriterium siges sat være indfriet. Og det gør omkring 80 % når det gælder kurser indenfor lederskab, teambuilding og personlig udvikling, mad og vin samt øvrige kurser. For de resterende kurser er behovsopfyldelsen lidt lavere, idet % oplever, at kurserne har dækket deres behov. Tallene skal ses i lyset af, at mange af virksomhederne som nævnt ikke har arbejdet systematisk med kompetenceudvikling før CityAkademin, hvilket kan indebære at mange af virksomhederne har at vist kompetenceudviklingsefterslæb. Derfor kan CityAkademin godt have levet op til succeskriteriet om at tilføre nye kompetencer og kvalifikationer, selvom dette ikke fuldt ud har dækket virksomhedens behov. Som supplement til deltagernes generelle vurdering af kurserne rummede spørgeskemaet også en åben svarkategori, hvor respondenterne kunne angive det kursus, som de havde fået særligt meget ud af. Her bekræftes ovenstående tendens, idet en stor del af respondenterne nævner kurser i lederskab, coaching (herunder LOC) og personlig udvikling som de mest givende kurser. Derudover angiver flere af deltagerne, at kurserne i data og Excel har været givende. Flere af respondenterne nævner ligeledes kurser i forskellige former for salg (eksempelvis salgstræning for restauranter og butikker) og markedsføring. De kvalitative telefoninterview giver også indtryk af, at lederkurserne har været vigtige. Særligt LOC fremhæves som et udbytterigt kursus. I den forbindelse fortæller en deltager, at kurset har været særligt godt, fordi der også er fokus på den enkeltes personlige udvikling: For mig har det helt klar været LOC en, der har givet det største udbytte også personligt fordi der fokuseres på den personlige udvikling. (Leder, Event, oplevelse og øvrige) Udover at kurserne i lederskab i særdeleshed fremhæves som noget positivt, kommer en af de interviewede virksomhedsledere ligeledes ind på, at kurserne har givet et overblik over områder, som har relevans for hvert enkelt foretagende, om end de ikke er virksomhedens kerneområde : Men CityAkademin har været godt for os, for når man starter en butik, så er det jo ikke fordi, man ved en masse om at tjene penge. Vi startede en butik op, fordi det var noget, vi troede på og havde lyst til at arbejde med og ville dele med andre. Gennem CityAkademin har vi fået kurser i økonomi, markedsføring, drift, ledelse NIRAS Analyse & Strategi 12

15 osv., som vi havde brug for, og som ellers er noget, man ikke tænker på, når man starter en butik. (Virksomhedsejer, Handel) Desuden vidner interviewene om, at der har været et stort behov for kurser af den slags, som CityAkademin har tilbudt, hvilket bl.a. ses i kraft af den store deltagertilslutning. Flere medarbejdere fortæller således, at adskillige hvis ikke samtlige ansatte har været af sted på kursus, såfremt der har været mulighed herfor. Samtlige interviewede fortæller i forlængelse heraf, at de oplever, at deres behov for opkvalificering er blevet dækket, men flere udtrykker samtidig, at de gerne vil deltage i flere kurser: Kurserne har dækket vores behov indtil videre. Et kursus betyder dog ikke, at man kan det hele, men man kommer et skridt videre på vejen, og så har man brug for næste kursus for at komme til næste niveau. Men de temaer, der har været udbudt kurser indenfor, har dækket de ting, vi havde behov for. (Virksomhedsejer, Handel) Det tyder på, at CityAkademin har været gode til at sikre en grundig behovsafdækning, bl.a. ved at deltagervirksomhederne indledningsvist er blevet bedt om at udarbejde SWOT-analyse og kompetenceudviklingsplaner. Desuden har man været dygtige til at inddrage resultaterne af behovsafdækningen samt den løbende feedback fra virksomhederne i planlægning og sammensætning af de udbudte kurser. Den høje deltagertilslutning og generelle tilfredshed med kurserne skal også ses i sammenhæng med, at der ikke har eksisteret lignende initiativer førhen, om end der har været behov herfor. Dette kan ligeledes forklare, hvorfor flere af de interviewede til stadighed føler behov for at deltage i flere kurser: [Det] har kunnet dække behovet, men ville gerne have mere. Det er bare vigtigt at huske, at der ingenting var for os før. De [CityAkademin] har gjort mere, end nogen nogensinde har gjort for vores branche. (Leder, Restauration og café) Kursernes varighed Udover deltagernes generelle vurdering af CityAkademins kurser, er de også blevet spurgt om, hvorvidt kursuslængden var passende. Her giver 88 % udtryk for, at kurserne havde en tilpas længde, mens 10 % mener, at kurserne var for korte. Kun 2 % angiver, at kurserne var for lange. Samme tendens går igen i deltagernes vurdering af længden på de enkelte kursusdage, hvor næsten alle kursusdeltagere (92 %) giver udtryk for, at de enkelte dage havde en tilpas længde. Kursusdagenes længde svarer typisk til en almindelig arbejdsdag, dvs. fra kl Selvom der generelt er tilfredshed med kursernes varighed, så påpeges det dog i et af de kvalitative interview, at nogle kurser med fordel kunne have været længere end de to dage, der typisk er afsat. Dette begrundes bl.a. med, at nogle af de temaer, der blev behandlet i kurserne var relativt komplekse og med fordel kunne have været behandlet mere dybdegående, hvis kurset havde strukket sig over flere dage. Det kan være svært at opnå kompetencer, som er brugbare i praksis, med mindre der er afsat den fornødne tid til undervisning: Jeg gik fx på et design-kursus, hvilket jeg ikke har nogen baggrund for. Men det var helt umuligt at lære på så kort tid. Jeg gik med på kurset, fordi vi ofte skal lave annoncer og plakater, så jeg tænkte, det ville være nyttigt at være med på sådan et kursus. Men jeg ville aldrig kunne sætte mig ned nu og lave en plakat. Det er jeg alt for dårligt rustet til. (Leder, Restauration og café) Samme deltager fortæller ligeledes, at hendes virksomhed har efterspurgt flere sprogkurser hos CityAkademin, men at det samtidig er et krav, som er svært at efterkomme, fordi kurserne har en så relativt kort varighed. Det er med andre ord vanskeligt at opnå brugbare kompetencer indenfor fx sprog, når der ikke er afsat mere tid til hvert enkelt kursus. Man kan på den baggrund overveje, hvorvidt enkelte kurser med fordel kunne forlænges alt afhængigt af det specifikke kursusindhold. At et længere kursusforløb kan have stor betydning for udbyttet understreges af det faktum at lederskabsuddannelsen som jo netop er karakteriseret ved et længere forløb med flere undervisningsgange af så mange fremhæves som det absolut bedste og mest givende kursusforløb Coaching Evalueringen viser, at relativt mange har deltaget i CityAkademins kurser i coaching og lederskab, og at de ydermere er godt tilfreds med indholdet og udbyttet heraf. Denne tendens kommer både til NIRAS Analyse & Strategi 13

16 udtryk i spørgeskemabesvarelserne og i de kvalitative interview. To af de interviewede ledere havde tidligere deltaget i CityAkademins lederkursus Ledare och Coach (LOC), og den tredje havde tidligere deltaget i coaching-/lederudvikling på folkeuniversitetet og hos private firmaer. Efterfølgende havde alle tre ledere deltaget i individuelle coachingforløb eller i triade coaching. Selve coachingforløbene løb over ca sessioner med ca. tre deltagere samt en coach, der under triadeforløbene primært fungerede som facilitator. Her skiftedes deltagerne til hhv. at være coach og at blive coachet af hinanden. Forløbene bestod af en blanding af teori og øvelser, hvor en af lederne eksempelvis nævner, at de tog personlighedstests, og en anden fortæller om de modeller, de brugte. De interviewede lederes bevæggrunde for at deltage i kurserne er hovedsageligt funderet i et ønske om at udvikle deres eget lederskab, herunder at blive bedre til at forstå deres medarbejdere. Desuden giver to af lederne udtryk for, at de deltog i kurserne, fordi de i almindelighed er interesseret i personlig og menneskelig udvikling. Alle tre ledere fortæller, at de har fået rigtig meget ud af kurserne. En af lederne udtaler således: Det har været rigtig rigtig godt. Det har udviklet mig som menneske, og jeg har fået nye redskaber og viden. Jeg har taget en ny arbejdsmåde til mig, hvor jeg før prøvede at løse alle folks problemer, giver jeg dem nu plads til at de selv kan finde løsninger. Jeg tager ikke over for dem. (Leder, Event, oplevelse og øvrige) I forlængelse heraf fortæller en af de andre ledere ligeledes, at kurset ikke alene har været givende i forhold til hendes erhvervsmæssige virke, men at kurset også har haft en positiv indflydelse på privatlivet. En anden leder fortæller i tråd hermed, at kurserne har bidraget til at udvikle hans medmenneskelige kvaliteter. Deres refleksioner omkring kurserne giver således indtryk af, at kurserne har været givende både på et personligt og et erhvervsmæssigt plan: Jeg vil helt klart anbefale det til andre det forstærker ens lederskab og ens kvaliteter som menneske. (Leder, Event, oplevelse og øvrige) Alle tre ledere giver udtryk for, at kurserne har haft positiv indflydelse på deres ledelsesstil. En af lederne nævner konkret girafsproget som et værktøj, hun har indarbejdet i sin omgang med sine medarbejdere, og en anden leder fortæller, at hun uden at tænke over det er blevet bedre til at lytte, hvilket har forandret hendes måde at møde andre mennesker på. Det lader i det hele taget til, at deltagerne oplever, at kurserne i coaching særligt har indvirket positivt på deres kommunikative færdigheder. 4.4 Seminarer Som det fremgår af Tabel 6, har knap en tredjedel af spørgeskemaundersøgelsens respondenter deltaget i CityAkademins seminarer. Det tyder på at der har været en mindre deltagertilslutning til seminarerne sammenlignet med nogle af CityAkademins udbudte kurser. Det er især kvinder, der har deltaget i seminarerne. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen udgør kvinderne således 80 % af deltagerne ved seminarerne (ikke vist i tabel). Tabel 6: Deltagelse i CityAkademins seminarer Har du deltagit i CityAkademins seminarier? Ja 29% Nej 71% (n = 172) NIRAS Analyse & Strategi 14

17 På linje med deltagernes vurderinger af CityAkademins kurser er deltagernes overordnede vurdering af seminarerne overvejende positiv. Således giver over 82 % af deltagerne udtryk for, at seminarerne har levet op til deres forventninger, og 62 % oplever, at deres kompetencer inden for de områder, der blev behandlet, er blevet forbedrede. Tabel 7: Generel vurdering af seminarer Enig Varken enig eller Oenig I alt Seminarierna levde upp till mina förväntningar (n = 49) 82% 18% 0% 100% Seminarierna har uppfyllt mitt behov av kompetensutveckling inom området (n = 48) 62% 35% 2% 100% CityAkademins succeskriterium for seminarerne var, at 80 % skulle opleve forbedrede kvalifikationer og kompetencer. Sammenholdt hermed er der en tilfredsstillende andel af deltagerne, der oplever at seminarerne lever op til deres forventninger. Til gengæld er der lidt færre (62 %) der oplever, at seminarerne har dækket deres behov for kompetenceudvikling. Dette er dog ikke overraskende, idet det ikke kan forventes at seminarerne alene fuldt ud kan dække kompetenceudviklingsbehovet særligt set i lyset af, at mange af de deltagende virksomheder ikke tidligere har arbejdet systematisk med kompetenceudvikling og derfor kan have et relativt stort kompetenceudviklingsefterslæb. Sammenholdes behovsopfyldelsen med deltagernes forventningsindfrielse bekræftes billedet af, at deltagernes forventninger ikke har været så høje. I hvert fald er det ikke alle, der havde forventet fuldt ud at få dækket deres kompetenceudviklingsbehov. Der er en svag tendens til, at kvinderne er mere tilfredse med udbyttet end mændene, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor relativt få mænd har deltaget i seminarerne. 4.5 Fagligt niveau og aktiv deltagelse Udover deltagernes vurdering af kurser og seminarer, er de også blevet bedt om generelt at vurdere de krav, som blev stillet i forbindelse med undervisningen. Spørgeskemabesvarelserne viser, at langt de fleste oplever undervisningskravene som værende tilpas, hvor en mindre andel på 13 % mener, at der stilles for lave krav. Ingen af de adspurgte er af den opfattelse, at kravene er for høje. NIRAS Analyse & Strategi 15

18 Tabel 8: Generel vurdering af undervisningskrav Vad anser du generellt om de krav som ställdes på dig i samband med undervisningen? Det ställdes för höga krav 0% Det ställdes lagom krav 87% Det ställdes för låga krav 13% En af de interviewede virksomhedsledere peger imidlertid på, at kravene i nogle tilfælde har været for høje. Dette skal ses i sammenhæng med de forskellige forudsætninger, som deltagerne har haft for at deltage i kurserne. Hun påpeger således, at hvis man ikke besidder et grundlæggende kendskab til kursernes emner, så kan det være svært at få et optimalt udbytte af undervisningen. Jeg gik også på et Excel-kursus, og det fik jeg utroligt meget ud af, fordi jeg har et grundlæggende kendskab til Excel. Men jeg gik sammen med en kvinde, der næsten ikke havde nogle itkundskaber, hun kunne knap nok tænde for en computer. Og hun fik jo ingenting ud af det. (Leder, Restauration og café) I forlængelse heraf kommer hun ind på, at det kunne være gavnligt at tydeliggøre, hvilke grundkompetencer der forventes af deltagerne med henblik på at øge udbyttet for den enkelte. En anden løsning kunne være at etablere kurser på forskellige niveauer, hvor der altså også er mulighed for at få en grundlæggende oplæring: De skal være mere tydelige med, at man skal have nogle baggrundskundskaber, for ellers får man ikke noget ud af det. de skal enten være tydelige med kravene, eller også skal de lave nogle helt basic kurser for folk uden forkundskaber. (Leder, Restauration og café) I forhold til deltagernes generelle vurdering af det indholdsmæssige niveau mener 88 %, at det indholdsmæssige niveau er tilpas, hvor 9 % mener, at det er lavt. En mindre andel angiver, at niveauet er for højt, jf. Tabel 9 nedenfor. Tabel 9: Generel vurdering af det indholdsmæssige niveau Vad anser du generellt om den innehållsmässiga nivån? För hög 4% Lagom 88% För låg 9% (n = 171) NIRAS Analyse & Strategi 16

19 Respondenternes overordnede oplevelse af undervisningskravene og det indholdsmæssige niveau falder altså meget positivt ud, hvilket er interessant i sammenhæng med deres forskellige uddannelsesniveauer. Selv om størstedelen af respondenterne som minimum har gennemført en gymnasial uddannelse, er der en forholdsvis stor spredning i niveauet for deltagernes højest afsluttede uddannelse. Derfor er det positivt at undervisningskravene samt kursusindholdet rammer et niveau, som kan tilfredsstille størstedelen. Der er mindre forskelle på, hvordan mænd og kvinder vurderer det indholdsmæssige niveau. Fra en overordnet betragtning er langt størstedelen enige i, at både krav og niveau er tilpas. Der er dog alligevel en svag tendens til, at en større procentdel af mændene mener, at niveau og krav er sat for lavt i forhold til kvinderne. Således angiver 19 % af mændene, at der stilles for lave krav i undervisningen mod 9 % af kvinderne, og 15 % af mændene angiver, at det indholdsmæssige niveau er for lavt mod 5 % af kvinderne (ikke vist i tabel). Dette er ligeledes interessant i forhold til uddannelsesniveauet. Selvom kvinderne i respondentgruppen generelt har taget længere uddannelser end mændene, erklærer de sig alligevel mere tilfredse med de krav, der stilles, og det niveau, som undervisningen foregår på. Undervisningskravene og det indholdsmæssige niveau skal ses i forhold til CityAkademins overordnede succeskriterier om deltagernes forbedringer på en række parametre, herunder kompetencer, kvalifikationer, motivation og arbejdsglæde. Ved at ramme et passende niveau for indhold og undervisning kan CityAkademin være med til at understøtte deltagernes kompetence- og kvalifikationsudvikling, ligesom det indirekte kan være med til at understøtte deres motivation og arbejdsglæde. Udover undervisningskravene og det indholdsmæssige niveau, er deltagerne blevet spurgt ind til mulighederne for at deltage aktivt i undervisningen. Her angiver en et flertal på 98 %, at der har været mulighed for at deltage aktivt i undervisningen. I denne forbindelse angiver 93 % af respondenterne, at de selv har udnyttet mulighederne herfor. Der er i den forbindelse en tendens til, at mændene i højere grad forholder sig passive i undervisningen end kvinderne. 14 % af mændene svarer således, at de ikke har deltaget aktivt, hvor det kun gør sig gældende for 4 % af kvinderne. Der tegner sig således et overordnet billede af, at deltagernes har oplevet muligheder for aktiv deltagelse i undervisningen som gode og at de fleste har gjort brug heraf. Dette må vurderes som en positiv tendens set i sammenhæng med CityAkademins målsætninger om, at kurserne skal lede til networking og erfaringsudveksling samt øge interessefællesskabet mellem Malmøs forskellige virksomheder. Det betragtes således som et vigtigt led i erfaringsudveksling og networking, at deltagerne har mulighed for at bidrage og deltage aktivt i undervisningssituationerne. Den aktive deltagelse i undervisningen kan medvirke til at understøtte en udvikling i retning af mere erfaringsudveksling og networking med et øget fællesskab virksomhederne imellem til følge. 4.6 Individuelt udbytte Deltagerne er i spørgeskemaet blevet spurgt om, hvilket udbytte de har fået af de kurser, som de har deltaget i hos CityAkademin. Her er der lagt vægt på forskellige overordnede temaer, såsom: Forbedring og udvikling af muligheder i relation til arbejdslivet, forbedrede kommunikationsevner, forbedret arbejdsglæde og selvtillid samt tilegnelse af nye arbejdsredskaber og arbejdsopgaver. Som det fremgår af Figur 4, er 84 % enige eller helt enige i, at de har fået et eller flere konkrete redskaber, og 70 % anvender disse redskaber i deres daglige arbejde. 75 % oplyser, at kurserne har forhøjet værdien af det arbejde, som de udfører, og hhv. 60 % og 54 % siger, at kurserne har forbedret deres udviklingsmuligheder på arbejdspladsen og deres muligheder på arbejdsmarkedet generelt. NIRAS Analyse & Strategi 17

20 Figur 4: Vurdering af udbyttet af kurserne (andel enige/helt enige) Kurserna har gett mig ett eller flera konkreta verktyg (n = 170) Kurserna har höjt värdet av det arbete jag utför (n = 171) Jag använder dessa nya verktyg i mitt dagliga arbete (n = 170) Jag har blivit bättre på att kommunicera med olika människor (n = 169) Kurserna har gett mig ökad arbetsglädje (n = 170) Kurserna har stärkt mina utvecklingsmöjligheter på min arbetsplats (n = 169) Kurserna har stärkt mitt självförtroende (n = 171) Kurserna har stärkt mina möjligheter på arbetsmarknaden (n = 161) Kurserna har medfört att jag har tillägnat mig nya arbetsuppgifter (n = 169) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dette kan sættes i relation til CityAkademins succeskriterium om, at 80 % af deltagerne skulle opleve forbedrede kompetencer og kvalifikationer. 84 % har tilegnet sig nye redskaber og 75 % har fået højnet værdien af deres arbejde. Det tyder på, at projektet faktisk lever op til succeskriteriet om at tilføre nye kvalifikationer og kompetencer. Derudover har knap to-tredjedele af kursusdeltagerne fået forbedret deres kommunikationsevner såvel som deres udviklingsmuligheder på arbejdspladsen. Det underbygger også billedet af, at rigtig mange deltagere faktisk har fået tilført nye kompetencer og kvalifikationer. Et andet succeskriterium var, at 80 % skulle have forhøjet deres arbejdsglæde og motivation. Som det fremgår af figuren er det kun 61 % der oplyser, at deres arbejdsglæde er øget, mens 58 % har fået bedre selvtillid. Selvom der er tale om et positivt resultat, så er man altså på dette punkt et stykke fra at indfri succeskriterierne. Ligesom spørgeskemaundersøgelsen peger de kvalitative interviews på forbedrede kommunikationsevner som et vigtigt udbytte af projektet. Flere af de interviewede virksomhedsledere fremhæver således, at de har lært at kommunikere bedre. En af lederne fortæller, at hun er blevet bedre til aktivt at involvere sig i sine medarbejdere og at tage emner op, selvom de kan være svære eller ubehagelige at tale om. Hun siger eksempelvis: Især det med at lytte aktivt, forstå og spørge tilbage. Jeg mærker, at det gør arbejdet lettere, vi har færre misforståelser. (Leder, Handel) I forlængelse heraf fortæller en anden leder, at udbyttet af kurserne har sat sig igennem på mange forskellige niveauer. Hendes opfattelse er, at kurserne har bidraget til en øget bevidstgørelse, som samtidig har gjort hende selv og hendes medarbejdere mere tolerante og tålmodige, ligesom det har fordret gode erkendelser og mere nysgerrighed. På den måde har projektet medvirket til at øge mulighederne for mangfoldighed i virksomhederne, således som man også har sat sig som mål Udnyttelse af nye kompetencer 83 % angiver, at de har tilegnet sig et eller flere konkrete værktøjer igennem kurserne, og heraf mener 70 % af deltagerne, at de anvender disse nye værktøjer i deres daglige arbejde. Til gengæld er det kun 28 %, der har fået nye arbejdsopgaver som følge af den kompetenceudvikling, der har været igennem. Ifølge respondenterne er det altså relativt sjældent, at kurserne fører til nye arbejdsopgaver og nye måder at organisere arbejdet på. Besvarelserne kunne indikere, at både kurser og seminarer i mange henseender fungerer godt, men at der til trods herfor er et behov for at vide- NIRAS Analyse & Strategi 18

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af PROJEKT MÅNGFALD. Maj 2010. CityAkademin

Evaluering af PROJEKT MÅNGFALD. Maj 2010. CityAkademin Evaluering af PROJEKT MÅNGFALD Maj 2010 CityAkademin Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Projektets udspring... 1 1.3 Målsætninger... 1 2. Hovedkonklusion... 2 2.1 Generelle konklusioner...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

3 Vi et styrker medarbejderne

3 Vi et styrker medarbejderne Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere