Opfølgning på referat fra sidste møde Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne."

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen Godkendelse af dagsorden 4.d. Hjemmeside og Retrieveren tilføjes Opfølgning på referat fra sidste møde Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Orientering SSRK fællesmøde vedr. nordisk samarbejde planlægges i Der har været et møde mellem SSRK om udveksling af dommere og prøveledere, hvor FNØ deltog. Generalforsamling Tid og sted er på plads og KK har sagt ja. Vedr. samarbejdsaftalerne med racerne foreslår DKK at raceledelser også er medlem af DKK. FNØ afklarer forslag vedr. valg til generalforsamling på kommende møde med DKK. Bestyrelsen indstiller Pernille Schwartz, Connie Svane Pedersen og Hans Jørgen Lundsgaard. Forretningsorden og kommissorier, status Forretningsordenen er så godt som færdig. LLR er færdiggør den første version som fremover er et løbende arbejdsdokument. Kommissorium er gennemgået med enkelte rettelser og LLR fremsender reviderede som således er godkendt: Dommerudvalget Godkendt Markprøveudvalget Godkendt Sporudvalget Godkendt Udstillingsudvalget Mangler accept fra udvalget Træningsudvalget Mangler accept fra udvalget RKU Gennemgås på kommende møde Samarbejdsaftale med racerne Racerne har haft den til kommentering siden møde med racerne. PS udleverede regnskaber på de to internationale prøver og de viser begge et meget tilfredsstillende resultat. Budgettet følges og regnskabet er tilfredsstillende med udsigt til et positivt resultat. Udvalg & Regioner Forberedelse til møde med regionerne Vi har fået tilbagemeldinger fra regionerne. Regionerne skal have fremsendt dagsorden/oplæg senest en uges tid før. FNØ og LNO arbejder på at uddrage fællesnævnere i regionernes tilbagemeldinger. Udstillingsudvalget, Gitte Mortensen stopper til foråret UU indstiller Helle Nielsen, som bestyrelsen hermed tilslutter sig. Markprøveudvalget der var oprindeligt lagt op til 2 x 2 int. prøver. Den ene er siden skubbet til januar MU ønsker at høre bestyrelsens holdning til dette. Hvis budgetter kan holdes som de først afholdte prøver findes bestyrelsen det ok, men FR påpeger at der er en risiko for aflysning grundet vejret og med risiko for omkostninger til både transport og fugle, som bør afdækkes. Træningsudvalget arbejder på at få en int. træner til efteruddannelse Racer PS samler op på referatet.

2 Referat af bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Connie Svane Petersen, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Lars Nordenhof Grundet en del omfangsrige punkter er fremsendt en ekstraordinær dagsorden. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Orientering fra formanden Møde med DKK s forretningsudvalg d Mødets varighed en time Der afventes referat fra DKK. Drøftelse af privattræning Der har været en del korrespondance mellem regioner, medlemmer og bestyrelse. DKK gentager, at vi ikke kan gøre noget. Hvis vi definerer DRK s primære interesser, kunne det måske blive tydeligere, hvornår der udøves konkurrerende virksomhed. Vi kan ikke gøre noget ved konkurrerende træning jf. DKK men vi kan skabe betingelser og muligheder for samarbejde med regionerne, herunder også en økonomisk model, der ikke udhuler regionernes økonomi. Brainstorm på muligheder, der kan arbejdes videre med. Møde med regionsledere Information sendes til regionsledere og de spørges om der er fortsat ønske om et møde med regionslederne. Generalforsamling og valg til bestyrelsen Information er sendt til retrieveren om søndag d Økonomi Ny revisor PS ønsker vores accept til skift af revisor. Der er fuld opbakning. MU s forespørgelse på overskridelse af budget på A-prøver Overskridelse baseres på afholdelse af yderligere 4 internationale prøver, en international prøve genererer sædvanligvis et underskud på kr. Godkendelse af overskridelsen godkendes til afholdelse af yderligere to internationale prøver afholdt i en og samme weekend. Godkendelsen er under betingelse af at regnskabet for de internationale prøver 2. og viser at skyttepladserne er solgt. Tilskud til spor-træningsarrangement i reg. Sydjylland Sporudvalget er blevet spurgt om henvendelse, men svar er endnu ikke modtaget. Det er bestyrelsens holdning at vi meget gerne ser sporudvalget bakke op med 3000 kr. såfremt arrangementet er åbent for alle. Toiletvogns aftale PS har modtaget tilbud fra Godik på kr. pr. prøve. PS orienterer regionsledere om at vi fremover skal have toiletvogn på B-prøverne medmindre der findes andre toiletforhold. Samme aftale kan benyttes ved regionernes egne arrangementer for regionernes egen regning. Mødet med racerne d Samarbejdsaftale med racerne Drøftelse af samarbejdsaftalen, FNØ har enkelte bemærkninger. Den forelægges racerne. FNØ foreslår at vi får DKK s kommentar til aftalen FNØ sender til DKK snarest. Fra bestyrelsen deltager CS og PS. Næste møde Telefonmøde aftalt til pr. telefon. Næste møde på Fraugde d

3 Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie svane Petersen Deltog Søren Voigt, Square One, med et debatskabende oplæg omkring hjemmesidens indhold og struktur og den fremadrettede strategi for kommunikation via hjemmesiden. Herefter ordinær dagsorden Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger. Opfølgning på referat fra sidste møde Kun et enkelt udstående - indkaldelse til racerne er ikke sendt endnu, men det gøres i morgen. Orientering DKK har spurgt om DRK vil deltage i et forretningsudvalgsmøde i efteråret FNØ og PS deltager. Vi har mulighed for at melde emner ind til drøftelse. Valg til bestyrelsen På valg i 2011 er FNØ, PS og CS. FNØ meddeler at han af arbejdsmæssige årsager ikke genopstiller. PS og CS skal tage stilling senest 1. september. Deadline for nye kandidater er Forretningsorden Kort orientering om status. Der mangler input fra flere til det fremsendte dokument, deadline 14 dage ønskes. Samme er sendt til webmastere med henblik på deres kommentering. Kommissorier og samarbejdsaftaler Generelt deadline for udvalgs budgetforslag er 1. december. Dommerudvalget revideres jf. senest kommissorium. Kommissorierne forelægges de enkelte udvalg af bestyrelsens repræsentant. Samarbejdsaftale racer tema tages op med racerne. LNO sender udkast i uge 33. Samarbejdsaftale regioner LLR udarbejder udkast. Samarbejdsaftale RKU er udarbejdet. Bestyrelsen bedes kommentere den. Information til web/retriever kommende nummer I augustnummeret indrykkes standardtekst om valg til bestyrelse, raceledelser og regioner. I septembernummer meddeles hvem der er på valg/genvalg/ikke-genvalg og der indkaldes nye kandidater. FNØ skriver den næste leder. Vi ser gerne at lederen skrives af regionsledere, udvalgsformænd, dommere og tillidsfolk, er inviteres direkte når det ønskes. Notat vedr. medlemstal UE har fremsendt notat. Telefontilskud til udvalg (LLR) LLR spørger til, hvilke formænd der får telefontilskud. Principielt tildeles alle udvalgsformænd et telefontilskud. Det er op til det enkelte udvalg at vurdere om telefongodtgørelsen bedre tilfalder en anden i udvalget. Punktet tilføjes i kommissorierne. Toiletforhold på officielle prøver Der er flere og flere regionerne, der benytter sig af at leje toiletvogne. PS spørger om vi skal lave fælles aftale med firma om samlet aftale. PS indhenter 2-3 aftaler, som vi kan tage stilling til. Udvalg & Regioner Problemet omkring privat træning i region centrum blev bragt op og er fremført på mail tidligere. RKU v/fr: Der er givet gave til prøveleder for DM og RM, denne udgift bør for DM afholdes af regionen. Vedr. DM findes der et regelsæt for DM? det gør der ikke. RKU opfordres til at udarbejde et, da det er en uofficiel prøve. Regnskabet pr. region er dyrere end tidligere. RKU opfordres til at sætte retningslinjer for DM s økonomi. Toiletvogne, se punkt 5.b. Stor forskellighed på omkostninger på lån af terræn, både B og C-prøver. WT: Forslag om at kunne leje dummier af regionerne. Bestyrelsens holdning er umiddelbar at regionerne i forvejen har en indtægt pr. hund (20 kr.) og derfor kan vi vel godt forvente, at regionen lægger dummier til uden at tage honorar for det, men i så fald

4 regionen insisterer max 250 kr. MU/FNØ FNØ orienterer om A-prøveprogrammet. WT-vejledning ligger i udkast og sendes til høring. Henvendelse fra SSRK vedr. erfaringsudveksling det er der sagt ja til. Regn DU/LNO 3 dommere er godkendt til henholdsvis, WT, B-prøve og brugsprøve. Der er indstillet dommer til videre A-prøveuddannelse. Racer Mødet med racerne FNØ og CS deltager. Planlægning af næste møde Næste møde er planlagt til

5 Referat Bestyrelsesmøde afholdt pr. telefon til WEB Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Luise Rasmussen Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjet pkt. 6.b. 6.d. Opfølgning på referat og beslutningspunkter tages jf. mail fremsendt af FNØ d Opfølgning på referat fra sidste møde Aftalen omkring tryk og distribution af Retrieveren er på plads. Vedr. web-delen arbejder vi hen i mod et møde med Søren Voigt, som tidligere har været involveret i processen med hjemmesiden. Udenlandske medlemskaber Diskussion af prisen for udenlandsk medlemskab, med/uden blad mm. Dette tages op på et senere møde, således eventuelle ændringer indføres fra CS orienterede om føring af præmielister fra WT-prøver. Procedure indføres i prøveledermappe og information er sendt til WTprøveledere Ind- og udgået post Der er ikke umiddelbart noget til aktion. Der var spørgsmål til håndtering af indberettet hund. FNØ har kontaktet KJØ om hvordan sådant registreres. Dette beskrives i forretningsordenen under markprøveudvalget. I den konkrete sag er de involverede informeret. Forretningsorden og kommissorier FNØ har fremsendt en revideret udgave, og FNØ beder om at vi aktivt forholdet os til den tekst, som FNØ har markeret. Sendes retur til FNØ. Succeskriteriet er at det samlede dokument er færdigt og godkendt i bestyrelsen til næste foreningsår. Dokumentet sendes til redaktører Keld og Kirsten, for deres bidrag til afsnit om hjemmeside, Retrieveren og MU. Også kommissorierne for udvalg og racer skal være færdige til det kommende foreningsår. LLR fremsender nuværende kommissorier i ny skabelon til alle i bestyrelsen og hver repræsentant er ansvarlig for eget udvalgs kommissorium. Kommissorium for racer skal også udarbejdes og kunne præsenteres på mødet med racerne i september. LNO arbejder videre med dette med afsæt i Goldens kommissorium. FNØ sender overenskomst mellem DKK og DRK til bestyrelsen. Retrieveren/hjemmesiden, Information til begge På mødet i august drøftes dette i relation til sammenhængen med de informationer, der ligger på hjemmesiden. I bestyrelsens klumme til næste Retrievernummer: Mødet med racerne, træningsstrategiudvalget, øvrige opgaver som beskæftiges med også med forretningsorden, arbejdsgange og kommissorier, hjemmesidens servicetjek m.v. LLR laver udkast der sendes til bestyrelsen. Leder Retrieveren 08 skrives af Gert Svensson. FR Der er et par af udvalgene (TU og MU), hvor budgettet allerede er godt brugt. Det skyldes bl.a. kørsel/manglende samkørsel og i andre er der gode argumenter. Bestyrelsens repræsentanter bedes følge op. Medlemsnedgang er vendt til det positive, der opleves et stigende antal henvendelser. jf. UE. Regnskabet er godt og retvisende. Udvalg & Regioner TSU der arbejdes hen imod et nyt møde DU - der er indkommet en enkelt klage efter RM 2011 SU: Tilskud til sporlandsholdets deltagelse på nordisk mesterskab er bevilget på lige fod med tidligere år og øvrige mesterskaber. Dvs. tilmeldingsgebyret betales af DRK MU: - status på DRK jagtklub er efterlyst hos KJØ. A-prøvesæsonen er ved at falde på plads. Racer CS sender mødeindkaldelse til racerne, indkalder punkter og samler op på igangværende punkter. Ifht. til racerne savner vi et dokument a la goldens forretningsorden/kommissorium. Bestyrelsen ønsker en samarbejdsaftale med hver race som afspejler den aftale, som vi har med DKK og lader Goldens være til inspiration. Skitse til samarbejdsaftale skal være klart til mødet med racerne. LNO arbejder videre med dette.

6 Racemesterskaber Vi har modtaget en henvendelse fra Norsk retriever klub om Nordiske racemesterskaber. Vi har fået en lignende henvendelse før og har svaret jf. dette igen. FNØ svarer på denne henvendelse. Punktet tages op på mødet med racerne i september. Racerne har modtaget indbydelse. Ændrede championatskrav fra Flatcoat. DKK har bedt DRK om bekræftelse på at vi er enige. Forretningsgangen ifht kommunikation mellem DKK og racerne tages op på mødet med racerne. I ovenstående tilfælde burde FC ændrede championatskrav være koordineret med de øvrige racer, så ændringsønsker fremsendes samlet og/eller koordineret til DKK. Planlægning af næste møde Møde med racerne: kl : Primært web-tema

7 Referat Bestyrelsesmøde på Fraugdegaard_til WEB. Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Luise Rasmussen Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Opfølgning på referat fra sidste møde CS følger op på referat og aktionspunkter på referat af møde med racerne. Racerne bedes om at melde tilbage med deres ønsker til formulering af championatsreglerne.. Country Days er aflyst. Opdrætterlink ændres til kennelannoncører og LNO arbejder videre med retningslinjer. Der arbejdes videre med hvalpepakken (LLR) Orientering FNØ orienterer om henvendelse fra Slots- og Ejendomsstyrelse vedr. vores lejemål. Lejemålet fortsætter med nuværende ordlyd og medfører ingen ændringer, men er en del af statens overdragelse af ejendomme til styrelse. FNØ ønsker en dialog omkring vores faldende medlemstal. Der er en principiel beslutning om at der ikke sendes rykkere, kunne vi ændre den? Der er enighed om at vi kan sende en reminder, som fortæller om fordelene ved at være medlem af DRK, og hvor der er frankeret svarkuvert til besvarelse hvis der ikke ønskes medlemskab. Forslag om at hvalpepakken udvides med en folder, der fortæller nye hundeejere om deres retriever, den oprindelse og glæden ved at udnytte dens lyst til at behage dig. Vi kan overveje, om vi kan gøre en ekstra indsats for de nye hvalpeejere. Kan vi profilere de opdrættere, der benytter sig af hvalpepakken? I TSU ligger der også overvejelser omkring alternative koncepter for træning, som måske tiltaler de hundeejere, som ikke finder den traditionelle træning velegnet i hverdagen. Hjemmesiden kan fortælle om hvalpepakken under køb af hvalp. Racernes hvalpeliste: Vi vil opfordre racerne til at informere og at reklamere for at opdrættere med kuld på hvalpelisterne benytter sig af at tilbyde hvalpepakken til deres hvalpekøbere. Forretningsorden og kommissorier Forretningsorden: Det har længe været et ønske at strukturere og udvide den forretningsorden, som har eksisteret tidligere. FNØ har udarbejdet udkast, hvor der er plads til tilføjelser og bestyrelsens bemærkninger. Kommissorier: FNØ har udarbejdet nyt for DU og foreslået en overordnet struktur: Etablering og konstituering Ansvar og aktiviteter Om økonomien Administrative rutiner og kommunikation Alle kommissorier skal revideres så vi er sikre på at de er up to date. LLR sender skabelon til kommissorier, som der arbejdes videre på. Der har hidtil været forskellig formulering af om bestyrelsens formand kan være formand. Det kan vedkommende ikke, og det skal være gennemgående i alle kommissorier. Vedr. økonomi skal det præciseres at bestyrelsens repræsentant har ansvar for økonomien herunder budget. Hvert udvalg skal i kommissoriet definere hvad der ligger i budgetansvaret, der relaterer sig til udvalgets egne omkostninger og en overvågning af aktiviteter i udvalgene, fx uddannelse, prøver mm. Vi tilføjer pasus omkring udvalgsmedlemmernes tillidsmandsfunktion og hvad der af følger af ansvar og forpligtelse som repræsentant for DRK. Der findes ikke hverken samarbejdsaftaler eller kommissorier for raceledelserne. Der refereres alene til klubbens vedtægter. Der skal udarbejdes kommissorier. Golden har tidligere arbejdet på et kommissorie/forretningsgang. LNO finder dette. Salg af armbånd til startnumre PS foreslår at klubben køber armbånd hjem, som regionerne kan købe til videresalg. CS fortæller at der kan sættes logo på siden med nummer, som sendes til deltagerne pr. mail. Udvalg & Regioner Sporudvalget Dobbelt prøvegebyr udenlandske deltagere Sporudvalget bruger A-prøve-systemets onlinetilmeldinger og det fungerer ikke efter hensigten mht. dobbeltgebyr. Tilsvarende animeres mange udlændinge til at melde sig ind, da de derved deltager på lige fod i lodtrækning med de danske deltagere.

8 Der er enighed om at sporudvalget for dispensation til at afvige det dobelte prøvegebyr. Prøve samme dag på to forskellige reglementer Bestyrelsen har ikke umiddelbart bekymringer omkring afholdelsen af prøver på to reglementer, så længe det er med autoriserede dommere. Det er fint at vende det med DKK s schweissudvalg og det er op til udvalget, hvad de beslutter. TSU Status Der er indkaldt til møde d men det må flyttes grundet LLR s kalender. LLR s forslag er at der indkaldes til et kort telefonmøde snarest, hvor bestyrelsens forslag til proces omkring afdækning af aflønning og motivation hos instruktørerne præsenteres og hvor opgaverne hen mod et nyt møde vendes. RKU Der mangler referat fra møderne og der indkaldes alt for sent. Der er indkaldt til møde hvor der er 4 afbud. Der mangler fortsat referat fra mødet d. 19. marts. FR har tilbudt at lægge hus til et nyt møde hvor bl.a. der bl.a. strammes op på procedurer for referat, indkaldelse til møder mm. LNO meddeler at dommerudvalget gerne vil være repræsenteret på det møde i august, hvor alle prøverne koordineres mellem regionerne. DU se internt notat Racer Jf. ovenstående følges der op på referatet af CS. Planlægning af næste møde Næste møde

9 Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Pernille Schwartz Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4.b. DRK jagtklub. Opfølgning på referat fra sidste møde Jubilæumsskrift. Der er flere som har takket nej til at skrive. CS undersøger i referater fra 2008 hvem der ligger inde med materiale og vi undersøger omkost til trykning. Kommissorier: DU er i proces med deres og FNØ foreslår at vi bruger strukturen fra denne til alle kommissorier. FNØ laver skitsen. Vildt på prøver arbejdes der videre med i MU og DU Orientering FNØ deltog i går i MU s møde. Her blev bl.a. diskuteret krav til halsbånd. Formuleringen i reglementet er fjernet rent administrativt, således det fremover er førerens eget ansvar om han/hun vil overholde loven. Hvis føreren ønsker at hunden beholder halsbånd på, er det ok, men dermed også på førerens eget ansvar mht. skader forvoldt af halsbånd i terrænet. Dommerne orienteres via dommerudvalget. Vedr. kastrater blev det på racemødet vendt nok en gang, bl.a. om kastrater kan modtage championater. Det kan de godt. FNØ og CS har deltaget i repræsentantskabsmøde. Her blev bl.a. det nye udstillingsreglementet diskuteret. Reglementet er ikke hensigtsmæssigt i forhold til racernes championatsregler, idet very good og good er blevet devalueret med en præmiering, således very good i 2011 = 2. præmie og good = 3. præmie. Racerne er blevet bedt om at vende tilbage med deres ønsker til formuleringen i championatsreglerne. Faldende medlemstal UE har fremsendt notat om faldende medlemstal, særligt indmeldelse af nye medlemmer. Der er mange opkald på, at det er svært at finde frem til indmeldelse på hjemmesiden. Det er ukendt om det faldende registreringstal for hvalpe hænger sammen med fald i nye medlemmer, der har været et fald på 500 hvalpe i 2010 ifht DKK har trods faldende registreringer oplevet en stigning af nye medlemmer. Retrieveren/hjemmesiden, Information til begge LNO påpeger at vi bør formulere meget klarere retningslinjer for optagelse af opdrætterannoncer på web og i Retrieveren. CS påpeger også at opdrætterlink pt. kun indeholder 2 annoncer. Hvilke kriterier er der for at være på denne liste? LNO undersøger dette. Der kan evt. skeles til hvad DKK gør. DRK Jagtklub MU har g.d. haft møde og bl.a. vendt DRK-jagtklub. Formålet var at få x antal personer til at give positivt tilsagn om at bidrage til DRK-jagtklub ved at give tilsagn om køb af skyttepladser, størrelsesorden kr. pr. plads. Tilsagnet skulle være med til at minimere arbejdet idet man tidligere har annonceret en jagt og på bagkant skulle sælge skyttepladser. Ovenstående medfører, at der skal føres medlemslister, opkrævning og at det bliver mere gennemskueligt, end det har været hidtil. Det skal også afklares hvad der gøres, hvis der ikke skal skydes det antal fugle som skytterne er stillet i udsigt, fx hvis mange hunde ryger tidligt ud og der er få hunde tilbage til afprøvning og det skal være klart om skyttepladser kan videregives under hvilke kriterier. FNØ uddelte MU s forslag til ramme for DRK jagtklub. Forslaget skal medvirke til at gøre rekruttering af skytter til købejagter så smidig som muligt. Flertallet i bestyrelsen mener, det er ok at medlemmer af jagtklubben ikke nødvendigvis er medlemmer af DRK, da det kan betragtes som en slags sponsortilsagn. Bestyrelsen bedes asap forholde sig til notatet og sende sit besyv til FNØ. MU bedes forholde sig til, hvordan de vil skabe ejerskab til jagtklubben i hele DRK samt forledes der skal kommunikeres bredt omkring jagtklubben. Hvad har der været af interessetilkendegivelser/medlemmer i 2010:? Resultat 1. kvartal: Indtægterne er kr. mindre end samme kvartal Der har været flere udgifter på bl.a. UU, TU og MU s arrangementer. UE bedes fremsende posteringer på alle 3. Udvalg & Regioner Sporudvalget Deltagelse af kastrerede hunde på vildtsporprøver LLR orienterede om, at udvalget har fået bekræftet at deltagelse af kastrater naturligvis også gælder vildtsporprøverne. Dette rettes rent administrativt i programmet. LLR tjekker om reglementet skal tilpasses. Hvis det skal tilpasses vil det være en ren administrativ rettelse, som blot indføres. LLR orienterede om personsag, der betragtes som lukket. Træningsstrategiudvalg: TSU har haft et godt møde hvor bl.a. kompetencer for den ideelle instruktør blev gennemgået, herunder hvad vi bør kunne

10 tilbyde af yderligere kompetenceudvikling til instruktørerne. Der arbejdes videre med dette til næste møde, der er d på Fraugdegaard. LLR foreslår at bestyrelsen til næste TSU-møde fremlægger et forslag til udrulning og til, hvordan vi får afdækket aflønning og motivation i regionerne. Dommerudvalg: Har afholdt dommerseminar d. 19.marts Konceptet forløb rigtig godt og blev rost. Der var rigtig mange roser for dagen og mange deltagere. Lars Nørgaard var god som procesleder. Arrangementet gentages i maj for begynder og åben-klasse og er generelt værd at gentage. Desværre opleves det allerede nu at det er svært at holde stilen, dommerudvalget arbejder videre med dette, LNO. MU: Har næste møde RKU: Holder næste møde i maj. Racer Næste møde med racerne er planlagt til 21.september kl på Fraugdegaard. Referatet er modtaget d.d. Diskussion af bedømmelser og hvad belastninger skal koste i kvalifikationsprøven. Planlægning af næste møde Næste møde afholdes d. 17. maj 2011 på Fraugdegaard. Evt. Intet til referatet.

11 Referat Bestyrelsesmøde på Fraugdegård Webversion Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Flemming indledte mødet med at byde velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer Lars Nordenhof og Jan Hansen. Godkendelse af dagsorden FNØ ønsker at vi under pkt. 4g også vender webmasteropgaven. FNØ spørger om vi fremover kan rykke pkt. 8. regioner op under udvalg, under RKU. LLR foreslog at vi efter et par bestyrelsesmøder evaluerer mødeform og indhold. FNØ opfordrer til at vi fx fra udvalg orienterer så vidt muligt på forhånd, så mødetiden optimeres. Dagorden blev herefter godkendt. Orientering FNØ orienterede om det kommende repræsentantskabsmøde 5. marts. CS deltager også. Mødet afholdes hvert andet år. Bør nævnes i vores forretningsorden. FNØ orienterede om at vi i bestyrelsen modtager et tillæg til kontorhold. FNØ refererer til klubbens 50-års jubilæum og FNØ synes der mangler en opsamling/historik på klubbens historie. Der er sidst lavet en bog ved klubbens 25-års-jubilæum. Der er fuld opbakning til dette. Opfølgning på generalforsamlingen Referatet er godkendt af dirigenten. FNØ har modtaget mange positive tilkendegivelser på generalforsamlingens forløb. Der blev efterspurgt mere detaljerede referater fra bestyrelsesmøderne. Vi er enige om at den nuværende form er tilfredsstillende. KK foreslår at vi i fremtiden kan lade forslag hvor vi er i tvivl om ordlyden/konsekvensen af disse kan vendes ved DKK s lovudvalg før generalforsamlingen, således at forslagene kan kvalificeres og at vi bruger tiden på relevante forslag. Det husker vi til næste års generalforsamling. Næste års generalforsamling foreslås til d På generalforsamlingen 2010 fik vi ved valgproceduren belyst at den overvejende del af medlemmerne har adgang til internettet, hvilket giver mulighed for elektronisk afstemning. Dette skal forberedes til kommende generalforsamling. DKK har henvist til at nogle af vedtægtsændringerne skal afstemmes med vedtægterne for specialklubberne. Forretningsorden og kommissorier Baggrunden for dette er at vi savner et stykke papir, der foreskriver samarbejde og kommunikation med racer, regioner og udvalg. FNØ tilbyder at påtage sig denne opgave, herunder også en arbejdsplan hen over året med kendte datoer og tilbagevendende aktiviteter. Vedr. udvalgenes kommissorier ønsker vi disse overført i en fælles form og med en kendt versionsstyring som sekretariatet fremover vedligeholder ajourføring af. Vildt på B-prøver jf. mail KJØ d Som Keld Jørgensen har nævnt ad flere gange fra markprøveudvalget, så vil vi med tiden muligvis opleve at anvendelsen af koldt vildt bliver vanskeliggjort. Vi diskuterede hvorvidt vi skal være på forkant med forskellige scenarier for dette eller om vi skal afvente hvad der sker. Vi er enige om, at vi skal være på forkant. LLR henviser til markprøveudvalgets medlemsmøder om samme emne i 2009 og efterlyser om der en konklusion på disse. Markprøveudvalget og dommerudvalget bedes arbejde videre med dette og med en plan for dette, som kan træde i værk, hvis og kun hvis der kommer restriktioner på vildt. Udenlandskes hundes deltagelse på markprøver (KJØ mail ) Der var på generalforsamlingen et ønske om at disse regler blev kendt og at der blev lavet en oversigt over hvilke udenlandske prøver der er sammenlignelige med de danske klasser. Retrieveren/hjemmesiden/webmaster herunder materiale til disse Keld Jørgensen og Kirsten Lynge tilbyder at være webmaster på hjemmesiden. Vi har diskuteret de videre forhold omkring hjemmesiden og webmaster og fortsætter samarbejdet med Keld og Kirsten, som underbygges med skriftlig aftale. Vi diskuterede hvorvidt udvalgene selv skal lægge materiale op som nu eller om webmaster skal gøre det. Uanset om det er den ene eller anden model mangler vi en skabelon for materiale til hjemmesiden så skrifttype, font mm er ensrettet. Pt. intet nyt siden genralforsamlingen. Udvalg Vi vil gerne have overblik over udvalgenes planlagte møder i LLR beder om mødeplan for 1. halvår og beder om at udvalgenes referater fremsendes så hurtigt som muligt efter deres godkendelse.

12 RKU-møde PS deltager. Bestyrelsens punkter til mødet er bl.a.: Orientering om træningsindsatsen. Udvidelse af hvalpepakken, så der tilbydes gratis træning til hvalpene. Regionslederne spørges om deres tilkendegivelse på en udvidelse af hvalpepakken så den indeholde tilbud om gratis træning. Rammerne for dette skal efterfølgende udarbejdes, fx indhold, antal gange, indenfor hvilken periode/alder. Møde vedr. træningsindsats med TU Orientering om den aftalte proces. LLR fremsender referat fra d og fremsender strategidagens materiale. Næste møde er aftalt til Racer Dagsorden til møde med racerne kl I mødet deltager FNØ og CS. CS har samlet op på tilbagemeldinger, der bl.a. indeholder: Championatsregler jf. det nye udstillingsreglement Chess ønsker racetilskud en gang årligt Golden, RKU og racearrangementer mm WT-reglementet, præcisering ønskes Labrador hundewebbetaling Labrador dommervejledning kvalifikationsprøverne (LNO/FNØ) Flat brugsavlsprisen Udvidelse af hvalpepakken Med mere CS samler op Efterårets mødedato Regioner UE har samlet regionernes referater fra årsmøder samt regnskaber. Planlægning af møder 1. halvår kl PS afbud kl kl

13 Referat Bestyrelsesmøde pr. telefon 6. februar 2011 Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Keld Jørgensen, Pernille Schwartz, Conni Svane Pedersen, Flemming Roed, Birgitte Jørgensen, Luise Rasmussen Opfølgning på aktioner. Vi mangler bekræftelse på, om de interne revisorer ønsker at genopstille. Ind- og udgået post, bla.: DKK Uddannelse af mentalbeskrivelse, er sendt til racerne. Country days 26. august - sendes til region Midtsjælland og høre om de ønsker at tage bolden på denne aktivitet. DKK Hundens dag i Tivoli - sendes til racerne. Forberedelse til generalforsamlingen FNØ s beretning er klar til fremlæggelse. De øvrige beretninger er modtaget og lægges på hjemmesiden i den kommende uge. FNØ foreslår at vi fremover bruger en skabelon, så vi opnår en ensartet udformning af beretningen. Dagsorden og materiale til møde med TU kl Fra bestyrelsen deltager Nøhr, Pernille, Roed, Keld. Dagsorden skal sendes. Dagsorden: Mødets formål Strukturering af opgaven omkring træningsindsatsen Organisering, roller ansvar og metode UMH 2011 nyt princip Region Østjyllands forslag om ændring har været vendt i MU, DU og i bestyrelsen med resutat at man ønsker at bevare nuværende koncept og DU tilbyder at bidrage aktivt til en bedre afvikling af den store prøve. Østjyderne har fået dette svar og vi afventer deres bekræftelse. DKK s repræsentantskab Der inviteres én deltager for hver 500 medlemmer. FNØ forventer at deltage. CS ønsker også at deltage. UE bedes sende invitationen til racerne og bede racerne melde tilbage til UE, hvis de ønsker at deltage. Kastrerede hundes deltagelse på prøver Vi har fået DKK s accept af at vi som specialklub selv kan fastsætte rammerne for kastrerede hunde. KJØ har præciseret dette i formuleringen som vi er enige om, og som kan offentliggøres. Brev til racer og regioner med denne ordlyd. Dansk Retriever Klubs bestyrelse har besluttet at det fra dags dato er muligt for kastrerede hanhunde at deltage i: - brugsprøve - markprøve B+A - WT der afholdes som officielle prøver i Dansk Retriever Klub s regi. Ved deltagelse i adgangsgivende brugsprøve skal ejeren medbringe en dyrlægeattest, der beskriver at hunden inden kastration havde normalt ansatte testikler. DKK s accept gælder ikke kryptocide hanhunde. a. Budget og regnskab PS har fremsendt nyt budget med de sidste rettelser. Bemærkninger til A-prøver fra KJØ og til Sporudvalget fra LLR. Udvalg MU: KJØ beder bestyrelsen bekræfte at MU kører videre med samme afbudsregler som i OK fra bestyrelsen. MU har møde i den kommende uge. SU: PS orienterede fra Udstillingsudvalget. DU: Kommissorium er revideret og lægges snarest på hjemmesiden. Vedr. kompetenceudvikling af dommere til walk-up-prøver skal dommerne fremover være aspirant på to prøver. RKU: CS deltager i RKU-møde d Regionerne høres om forslaget om udvidelse af hvalpepakken. LLR efterlyser en bedre struktur omkring formidling af deres referater, samt opfordrer RKU til at evt. få deres egen hjemmeside. Nyt møde med racerne Fra bestyrelsen deltager FNØ og CS, vi afventer generalforsamling og konstituering LLR indkalder racerne og indkalder nye og gamle punkter til dagsorden. Planlægning af næste møde Vi mødes kl før generalforsamlingen, den nye bestyrelse samles til et kort møde umiddelbart efter generalforsamlingen d Vi har problemer med at få det reserverede lokale til generalforsamlingen. Lykkes det ikke flyttes generalforsamlingen til anden lokation.

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere