Opfølgning på referat fra sidste møde Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne."

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen Godkendelse af dagsorden 4.d. Hjemmeside og Retrieveren tilføjes Opfølgning på referat fra sidste møde Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Orientering SSRK fællesmøde vedr. nordisk samarbejde planlægges i Der har været et møde mellem SSRK om udveksling af dommere og prøveledere, hvor FNØ deltog. Generalforsamling Tid og sted er på plads og KK har sagt ja. Vedr. samarbejdsaftalerne med racerne foreslår DKK at raceledelser også er medlem af DKK. FNØ afklarer forslag vedr. valg til generalforsamling på kommende møde med DKK. Bestyrelsen indstiller Pernille Schwartz, Connie Svane Pedersen og Hans Jørgen Lundsgaard. Forretningsorden og kommissorier, status Forretningsordenen er så godt som færdig. LLR er færdiggør den første version som fremover er et løbende arbejdsdokument. Kommissorium er gennemgået med enkelte rettelser og LLR fremsender reviderede som således er godkendt: Dommerudvalget Godkendt Markprøveudvalget Godkendt Sporudvalget Godkendt Udstillingsudvalget Mangler accept fra udvalget Træningsudvalget Mangler accept fra udvalget RKU Gennemgås på kommende møde Samarbejdsaftale med racerne Racerne har haft den til kommentering siden møde med racerne. PS udleverede regnskaber på de to internationale prøver og de viser begge et meget tilfredsstillende resultat. Budgettet følges og regnskabet er tilfredsstillende med udsigt til et positivt resultat. Udvalg & Regioner Forberedelse til møde med regionerne Vi har fået tilbagemeldinger fra regionerne. Regionerne skal have fremsendt dagsorden/oplæg senest en uges tid før. FNØ og LNO arbejder på at uddrage fællesnævnere i regionernes tilbagemeldinger. Udstillingsudvalget, Gitte Mortensen stopper til foråret UU indstiller Helle Nielsen, som bestyrelsen hermed tilslutter sig. Markprøveudvalget der var oprindeligt lagt op til 2 x 2 int. prøver. Den ene er siden skubbet til januar MU ønsker at høre bestyrelsens holdning til dette. Hvis budgetter kan holdes som de først afholdte prøver findes bestyrelsen det ok, men FR påpeger at der er en risiko for aflysning grundet vejret og med risiko for omkostninger til både transport og fugle, som bør afdækkes. Træningsudvalget arbejder på at få en int. træner til efteruddannelse Racer PS samler op på referatet.

2 Referat af bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Connie Svane Petersen, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Lars Nordenhof Grundet en del omfangsrige punkter er fremsendt en ekstraordinær dagsorden. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Orientering fra formanden Møde med DKK s forretningsudvalg d Mødets varighed en time Der afventes referat fra DKK. Drøftelse af privattræning Der har været en del korrespondance mellem regioner, medlemmer og bestyrelse. DKK gentager, at vi ikke kan gøre noget. Hvis vi definerer DRK s primære interesser, kunne det måske blive tydeligere, hvornår der udøves konkurrerende virksomhed. Vi kan ikke gøre noget ved konkurrerende træning jf. DKK men vi kan skabe betingelser og muligheder for samarbejde med regionerne, herunder også en økonomisk model, der ikke udhuler regionernes økonomi. Brainstorm på muligheder, der kan arbejdes videre med. Møde med regionsledere Information sendes til regionsledere og de spørges om der er fortsat ønske om et møde med regionslederne. Generalforsamling og valg til bestyrelsen Information er sendt til retrieveren om søndag d Økonomi Ny revisor PS ønsker vores accept til skift af revisor. Der er fuld opbakning. MU s forespørgelse på overskridelse af budget på A-prøver Overskridelse baseres på afholdelse af yderligere 4 internationale prøver, en international prøve genererer sædvanligvis et underskud på kr. Godkendelse af overskridelsen godkendes til afholdelse af yderligere to internationale prøver afholdt i en og samme weekend. Godkendelsen er under betingelse af at regnskabet for de internationale prøver 2. og viser at skyttepladserne er solgt. Tilskud til spor-træningsarrangement i reg. Sydjylland Sporudvalget er blevet spurgt om henvendelse, men svar er endnu ikke modtaget. Det er bestyrelsens holdning at vi meget gerne ser sporudvalget bakke op med 3000 kr. såfremt arrangementet er åbent for alle. Toiletvogns aftale PS har modtaget tilbud fra Godik på kr. pr. prøve. PS orienterer regionsledere om at vi fremover skal have toiletvogn på B-prøverne medmindre der findes andre toiletforhold. Samme aftale kan benyttes ved regionernes egne arrangementer for regionernes egen regning. Mødet med racerne d Samarbejdsaftale med racerne Drøftelse af samarbejdsaftalen, FNØ har enkelte bemærkninger. Den forelægges racerne. FNØ foreslår at vi får DKK s kommentar til aftalen FNØ sender til DKK snarest. Fra bestyrelsen deltager CS og PS. Næste møde Telefonmøde aftalt til pr. telefon. Næste møde på Fraugde d

3 Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie svane Petersen Deltog Søren Voigt, Square One, med et debatskabende oplæg omkring hjemmesidens indhold og struktur og den fremadrettede strategi for kommunikation via hjemmesiden. Herefter ordinær dagsorden Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger. Opfølgning på referat fra sidste møde Kun et enkelt udstående - indkaldelse til racerne er ikke sendt endnu, men det gøres i morgen. Orientering DKK har spurgt om DRK vil deltage i et forretningsudvalgsmøde i efteråret FNØ og PS deltager. Vi har mulighed for at melde emner ind til drøftelse. Valg til bestyrelsen På valg i 2011 er FNØ, PS og CS. FNØ meddeler at han af arbejdsmæssige årsager ikke genopstiller. PS og CS skal tage stilling senest 1. september. Deadline for nye kandidater er Forretningsorden Kort orientering om status. Der mangler input fra flere til det fremsendte dokument, deadline 14 dage ønskes. Samme er sendt til webmastere med henblik på deres kommentering. Kommissorier og samarbejdsaftaler Generelt deadline for udvalgs budgetforslag er 1. december. Dommerudvalget revideres jf. senest kommissorium. Kommissorierne forelægges de enkelte udvalg af bestyrelsens repræsentant. Samarbejdsaftale racer tema tages op med racerne. LNO sender udkast i uge 33. Samarbejdsaftale regioner LLR udarbejder udkast. Samarbejdsaftale RKU er udarbejdet. Bestyrelsen bedes kommentere den. Information til web/retriever kommende nummer I augustnummeret indrykkes standardtekst om valg til bestyrelse, raceledelser og regioner. I septembernummer meddeles hvem der er på valg/genvalg/ikke-genvalg og der indkaldes nye kandidater. FNØ skriver den næste leder. Vi ser gerne at lederen skrives af regionsledere, udvalgsformænd, dommere og tillidsfolk, er inviteres direkte når det ønskes. Notat vedr. medlemstal UE har fremsendt notat. Telefontilskud til udvalg (LLR) LLR spørger til, hvilke formænd der får telefontilskud. Principielt tildeles alle udvalgsformænd et telefontilskud. Det er op til det enkelte udvalg at vurdere om telefongodtgørelsen bedre tilfalder en anden i udvalget. Punktet tilføjes i kommissorierne. Toiletforhold på officielle prøver Der er flere og flere regionerne, der benytter sig af at leje toiletvogne. PS spørger om vi skal lave fælles aftale med firma om samlet aftale. PS indhenter 2-3 aftaler, som vi kan tage stilling til. Udvalg & Regioner Problemet omkring privat træning i region centrum blev bragt op og er fremført på mail tidligere. RKU v/fr: Der er givet gave til prøveleder for DM og RM, denne udgift bør for DM afholdes af regionen. Vedr. DM findes der et regelsæt for DM? det gør der ikke. RKU opfordres til at udarbejde et, da det er en uofficiel prøve. Regnskabet pr. region er dyrere end tidligere. RKU opfordres til at sætte retningslinjer for DM s økonomi. Toiletvogne, se punkt 5.b. Stor forskellighed på omkostninger på lån af terræn, både B og C-prøver. WT: Forslag om at kunne leje dummier af regionerne. Bestyrelsens holdning er umiddelbar at regionerne i forvejen har en indtægt pr. hund (20 kr.) og derfor kan vi vel godt forvente, at regionen lægger dummier til uden at tage honorar for det, men i så fald

4 regionen insisterer max 250 kr. MU/FNØ FNØ orienterer om A-prøveprogrammet. WT-vejledning ligger i udkast og sendes til høring. Henvendelse fra SSRK vedr. erfaringsudveksling det er der sagt ja til. Regn DU/LNO 3 dommere er godkendt til henholdsvis, WT, B-prøve og brugsprøve. Der er indstillet dommer til videre A-prøveuddannelse. Racer Mødet med racerne FNØ og CS deltager. Planlægning af næste møde Næste møde er planlagt til

5 Referat Bestyrelsesmøde afholdt pr. telefon til WEB Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Luise Rasmussen Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjet pkt. 6.b. 6.d. Opfølgning på referat og beslutningspunkter tages jf. mail fremsendt af FNØ d Opfølgning på referat fra sidste møde Aftalen omkring tryk og distribution af Retrieveren er på plads. Vedr. web-delen arbejder vi hen i mod et møde med Søren Voigt, som tidligere har været involveret i processen med hjemmesiden. Udenlandske medlemskaber Diskussion af prisen for udenlandsk medlemskab, med/uden blad mm. Dette tages op på et senere møde, således eventuelle ændringer indføres fra CS orienterede om føring af præmielister fra WT-prøver. Procedure indføres i prøveledermappe og information er sendt til WTprøveledere Ind- og udgået post Der er ikke umiddelbart noget til aktion. Der var spørgsmål til håndtering af indberettet hund. FNØ har kontaktet KJØ om hvordan sådant registreres. Dette beskrives i forretningsordenen under markprøveudvalget. I den konkrete sag er de involverede informeret. Forretningsorden og kommissorier FNØ har fremsendt en revideret udgave, og FNØ beder om at vi aktivt forholdet os til den tekst, som FNØ har markeret. Sendes retur til FNØ. Succeskriteriet er at det samlede dokument er færdigt og godkendt i bestyrelsen til næste foreningsår. Dokumentet sendes til redaktører Keld og Kirsten, for deres bidrag til afsnit om hjemmeside, Retrieveren og MU. Også kommissorierne for udvalg og racer skal være færdige til det kommende foreningsår. LLR fremsender nuværende kommissorier i ny skabelon til alle i bestyrelsen og hver repræsentant er ansvarlig for eget udvalgs kommissorium. Kommissorium for racer skal også udarbejdes og kunne præsenteres på mødet med racerne i september. LNO arbejder videre med dette med afsæt i Goldens kommissorium. FNØ sender overenskomst mellem DKK og DRK til bestyrelsen. Retrieveren/hjemmesiden, Information til begge På mødet i august drøftes dette i relation til sammenhængen med de informationer, der ligger på hjemmesiden. I bestyrelsens klumme til næste Retrievernummer: Mødet med racerne, træningsstrategiudvalget, øvrige opgaver som beskæftiges med også med forretningsorden, arbejdsgange og kommissorier, hjemmesidens servicetjek m.v. LLR laver udkast der sendes til bestyrelsen. Leder Retrieveren 08 skrives af Gert Svensson. FR Der er et par af udvalgene (TU og MU), hvor budgettet allerede er godt brugt. Det skyldes bl.a. kørsel/manglende samkørsel og i andre er der gode argumenter. Bestyrelsens repræsentanter bedes følge op. Medlemsnedgang er vendt til det positive, der opleves et stigende antal henvendelser. jf. UE. Regnskabet er godt og retvisende. Udvalg & Regioner TSU der arbejdes hen imod et nyt møde DU - der er indkommet en enkelt klage efter RM 2011 SU: Tilskud til sporlandsholdets deltagelse på nordisk mesterskab er bevilget på lige fod med tidligere år og øvrige mesterskaber. Dvs. tilmeldingsgebyret betales af DRK MU: - status på DRK jagtklub er efterlyst hos KJØ. A-prøvesæsonen er ved at falde på plads. Racer CS sender mødeindkaldelse til racerne, indkalder punkter og samler op på igangværende punkter. Ifht. til racerne savner vi et dokument a la goldens forretningsorden/kommissorium. Bestyrelsen ønsker en samarbejdsaftale med hver race som afspejler den aftale, som vi har med DKK og lader Goldens være til inspiration. Skitse til samarbejdsaftale skal være klart til mødet med racerne. LNO arbejder videre med dette.

6 Racemesterskaber Vi har modtaget en henvendelse fra Norsk retriever klub om Nordiske racemesterskaber. Vi har fået en lignende henvendelse før og har svaret jf. dette igen. FNØ svarer på denne henvendelse. Punktet tages op på mødet med racerne i september. Racerne har modtaget indbydelse. Ændrede championatskrav fra Flatcoat. DKK har bedt DRK om bekræftelse på at vi er enige. Forretningsgangen ifht kommunikation mellem DKK og racerne tages op på mødet med racerne. I ovenstående tilfælde burde FC ændrede championatskrav være koordineret med de øvrige racer, så ændringsønsker fremsendes samlet og/eller koordineret til DKK. Planlægning af næste møde Møde med racerne: kl : Primært web-tema

7 Referat Bestyrelsesmøde på Fraugdegaard_til WEB. Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Luise Rasmussen Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Opfølgning på referat fra sidste møde CS følger op på referat og aktionspunkter på referat af møde med racerne. Racerne bedes om at melde tilbage med deres ønsker til formulering af championatsreglerne.. Country Days er aflyst. Opdrætterlink ændres til kennelannoncører og LNO arbejder videre med retningslinjer. Der arbejdes videre med hvalpepakken (LLR) Orientering FNØ orienterer om henvendelse fra Slots- og Ejendomsstyrelse vedr. vores lejemål. Lejemålet fortsætter med nuværende ordlyd og medfører ingen ændringer, men er en del af statens overdragelse af ejendomme til styrelse. FNØ ønsker en dialog omkring vores faldende medlemstal. Der er en principiel beslutning om at der ikke sendes rykkere, kunne vi ændre den? Der er enighed om at vi kan sende en reminder, som fortæller om fordelene ved at være medlem af DRK, og hvor der er frankeret svarkuvert til besvarelse hvis der ikke ønskes medlemskab. Forslag om at hvalpepakken udvides med en folder, der fortæller nye hundeejere om deres retriever, den oprindelse og glæden ved at udnytte dens lyst til at behage dig. Vi kan overveje, om vi kan gøre en ekstra indsats for de nye hvalpeejere. Kan vi profilere de opdrættere, der benytter sig af hvalpepakken? I TSU ligger der også overvejelser omkring alternative koncepter for træning, som måske tiltaler de hundeejere, som ikke finder den traditionelle træning velegnet i hverdagen. Hjemmesiden kan fortælle om hvalpepakken under køb af hvalp. Racernes hvalpeliste: Vi vil opfordre racerne til at informere og at reklamere for at opdrættere med kuld på hvalpelisterne benytter sig af at tilbyde hvalpepakken til deres hvalpekøbere. Forretningsorden og kommissorier Forretningsorden: Det har længe været et ønske at strukturere og udvide den forretningsorden, som har eksisteret tidligere. FNØ har udarbejdet udkast, hvor der er plads til tilføjelser og bestyrelsens bemærkninger. Kommissorier: FNØ har udarbejdet nyt for DU og foreslået en overordnet struktur: Etablering og konstituering Ansvar og aktiviteter Om økonomien Administrative rutiner og kommunikation Alle kommissorier skal revideres så vi er sikre på at de er up to date. LLR sender skabelon til kommissorier, som der arbejdes videre på. Der har hidtil været forskellig formulering af om bestyrelsens formand kan være formand. Det kan vedkommende ikke, og det skal være gennemgående i alle kommissorier. Vedr. økonomi skal det præciseres at bestyrelsens repræsentant har ansvar for økonomien herunder budget. Hvert udvalg skal i kommissoriet definere hvad der ligger i budgetansvaret, der relaterer sig til udvalgets egne omkostninger og en overvågning af aktiviteter i udvalgene, fx uddannelse, prøver mm. Vi tilføjer pasus omkring udvalgsmedlemmernes tillidsmandsfunktion og hvad der af følger af ansvar og forpligtelse som repræsentant for DRK. Der findes ikke hverken samarbejdsaftaler eller kommissorier for raceledelserne. Der refereres alene til klubbens vedtægter. Der skal udarbejdes kommissorier. Golden har tidligere arbejdet på et kommissorie/forretningsgang. LNO finder dette. Salg af armbånd til startnumre PS foreslår at klubben køber armbånd hjem, som regionerne kan købe til videresalg. CS fortæller at der kan sættes logo på siden med nummer, som sendes til deltagerne pr. mail. Udvalg & Regioner Sporudvalget Dobbelt prøvegebyr udenlandske deltagere Sporudvalget bruger A-prøve-systemets onlinetilmeldinger og det fungerer ikke efter hensigten mht. dobbeltgebyr. Tilsvarende animeres mange udlændinge til at melde sig ind, da de derved deltager på lige fod i lodtrækning med de danske deltagere.

8 Der er enighed om at sporudvalget for dispensation til at afvige det dobelte prøvegebyr. Prøve samme dag på to forskellige reglementer Bestyrelsen har ikke umiddelbart bekymringer omkring afholdelsen af prøver på to reglementer, så længe det er med autoriserede dommere. Det er fint at vende det med DKK s schweissudvalg og det er op til udvalget, hvad de beslutter. TSU Status Der er indkaldt til møde d men det må flyttes grundet LLR s kalender. LLR s forslag er at der indkaldes til et kort telefonmøde snarest, hvor bestyrelsens forslag til proces omkring afdækning af aflønning og motivation hos instruktørerne præsenteres og hvor opgaverne hen mod et nyt møde vendes. RKU Der mangler referat fra møderne og der indkaldes alt for sent. Der er indkaldt til møde hvor der er 4 afbud. Der mangler fortsat referat fra mødet d. 19. marts. FR har tilbudt at lægge hus til et nyt møde hvor bl.a. der bl.a. strammes op på procedurer for referat, indkaldelse til møder mm. LNO meddeler at dommerudvalget gerne vil være repræsenteret på det møde i august, hvor alle prøverne koordineres mellem regionerne. DU se internt notat Racer Jf. ovenstående følges der op på referatet af CS. Planlægning af næste møde Næste møde

9 Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Pernille Schwartz Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4.b. DRK jagtklub. Opfølgning på referat fra sidste møde Jubilæumsskrift. Der er flere som har takket nej til at skrive. CS undersøger i referater fra 2008 hvem der ligger inde med materiale og vi undersøger omkost til trykning. Kommissorier: DU er i proces med deres og FNØ foreslår at vi bruger strukturen fra denne til alle kommissorier. FNØ laver skitsen. Vildt på prøver arbejdes der videre med i MU og DU Orientering FNØ deltog i går i MU s møde. Her blev bl.a. diskuteret krav til halsbånd. Formuleringen i reglementet er fjernet rent administrativt, således det fremover er førerens eget ansvar om han/hun vil overholde loven. Hvis føreren ønsker at hunden beholder halsbånd på, er det ok, men dermed også på førerens eget ansvar mht. skader forvoldt af halsbånd i terrænet. Dommerne orienteres via dommerudvalget. Vedr. kastrater blev det på racemødet vendt nok en gang, bl.a. om kastrater kan modtage championater. Det kan de godt. FNØ og CS har deltaget i repræsentantskabsmøde. Her blev bl.a. det nye udstillingsreglementet diskuteret. Reglementet er ikke hensigtsmæssigt i forhold til racernes championatsregler, idet very good og good er blevet devalueret med en præmiering, således very good i 2011 = 2. præmie og good = 3. præmie. Racerne er blevet bedt om at vende tilbage med deres ønsker til formuleringen i championatsreglerne. Faldende medlemstal UE har fremsendt notat om faldende medlemstal, særligt indmeldelse af nye medlemmer. Der er mange opkald på, at det er svært at finde frem til indmeldelse på hjemmesiden. Det er ukendt om det faldende registreringstal for hvalpe hænger sammen med fald i nye medlemmer, der har været et fald på 500 hvalpe i 2010 ifht DKK har trods faldende registreringer oplevet en stigning af nye medlemmer. Retrieveren/hjemmesiden, Information til begge LNO påpeger at vi bør formulere meget klarere retningslinjer for optagelse af opdrætterannoncer på web og i Retrieveren. CS påpeger også at opdrætterlink pt. kun indeholder 2 annoncer. Hvilke kriterier er der for at være på denne liste? LNO undersøger dette. Der kan evt. skeles til hvad DKK gør. DRK Jagtklub MU har g.d. haft møde og bl.a. vendt DRK-jagtklub. Formålet var at få x antal personer til at give positivt tilsagn om at bidrage til DRK-jagtklub ved at give tilsagn om køb af skyttepladser, størrelsesorden kr. pr. plads. Tilsagnet skulle være med til at minimere arbejdet idet man tidligere har annonceret en jagt og på bagkant skulle sælge skyttepladser. Ovenstående medfører, at der skal føres medlemslister, opkrævning og at det bliver mere gennemskueligt, end det har været hidtil. Det skal også afklares hvad der gøres, hvis der ikke skal skydes det antal fugle som skytterne er stillet i udsigt, fx hvis mange hunde ryger tidligt ud og der er få hunde tilbage til afprøvning og det skal være klart om skyttepladser kan videregives under hvilke kriterier. FNØ uddelte MU s forslag til ramme for DRK jagtklub. Forslaget skal medvirke til at gøre rekruttering af skytter til købejagter så smidig som muligt. Flertallet i bestyrelsen mener, det er ok at medlemmer af jagtklubben ikke nødvendigvis er medlemmer af DRK, da det kan betragtes som en slags sponsortilsagn. Bestyrelsen bedes asap forholde sig til notatet og sende sit besyv til FNØ. MU bedes forholde sig til, hvordan de vil skabe ejerskab til jagtklubben i hele DRK samt forledes der skal kommunikeres bredt omkring jagtklubben. Hvad har der været af interessetilkendegivelser/medlemmer i 2010:? Resultat 1. kvartal: Indtægterne er kr. mindre end samme kvartal Der har været flere udgifter på bl.a. UU, TU og MU s arrangementer. UE bedes fremsende posteringer på alle 3. Udvalg & Regioner Sporudvalget Deltagelse af kastrerede hunde på vildtsporprøver LLR orienterede om, at udvalget har fået bekræftet at deltagelse af kastrater naturligvis også gælder vildtsporprøverne. Dette rettes rent administrativt i programmet. LLR tjekker om reglementet skal tilpasses. Hvis det skal tilpasses vil det være en ren administrativ rettelse, som blot indføres. LLR orienterede om personsag, der betragtes som lukket. Træningsstrategiudvalg: TSU har haft et godt møde hvor bl.a. kompetencer for den ideelle instruktør blev gennemgået, herunder hvad vi bør kunne

10 tilbyde af yderligere kompetenceudvikling til instruktørerne. Der arbejdes videre med dette til næste møde, der er d på Fraugdegaard. LLR foreslår at bestyrelsen til næste TSU-møde fremlægger et forslag til udrulning og til, hvordan vi får afdækket aflønning og motivation i regionerne. Dommerudvalg: Har afholdt dommerseminar d. 19.marts Konceptet forløb rigtig godt og blev rost. Der var rigtig mange roser for dagen og mange deltagere. Lars Nørgaard var god som procesleder. Arrangementet gentages i maj for begynder og åben-klasse og er generelt værd at gentage. Desværre opleves det allerede nu at det er svært at holde stilen, dommerudvalget arbejder videre med dette, LNO. MU: Har næste møde RKU: Holder næste møde i maj. Racer Næste møde med racerne er planlagt til 21.september kl på Fraugdegaard. Referatet er modtaget d.d. Diskussion af bedømmelser og hvad belastninger skal koste i kvalifikationsprøven. Planlægning af næste møde Næste møde afholdes d. 17. maj 2011 på Fraugdegaard. Evt. Intet til referatet.

11 Referat Bestyrelsesmøde på Fraugdegård Webversion Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Flemming indledte mødet med at byde velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer Lars Nordenhof og Jan Hansen. Godkendelse af dagsorden FNØ ønsker at vi under pkt. 4g også vender webmasteropgaven. FNØ spørger om vi fremover kan rykke pkt. 8. regioner op under udvalg, under RKU. LLR foreslog at vi efter et par bestyrelsesmøder evaluerer mødeform og indhold. FNØ opfordrer til at vi fx fra udvalg orienterer så vidt muligt på forhånd, så mødetiden optimeres. Dagorden blev herefter godkendt. Orientering FNØ orienterede om det kommende repræsentantskabsmøde 5. marts. CS deltager også. Mødet afholdes hvert andet år. Bør nævnes i vores forretningsorden. FNØ orienterede om at vi i bestyrelsen modtager et tillæg til kontorhold. FNØ refererer til klubbens 50-års jubilæum og FNØ synes der mangler en opsamling/historik på klubbens historie. Der er sidst lavet en bog ved klubbens 25-års-jubilæum. Der er fuld opbakning til dette. Opfølgning på generalforsamlingen Referatet er godkendt af dirigenten. FNØ har modtaget mange positive tilkendegivelser på generalforsamlingens forløb. Der blev efterspurgt mere detaljerede referater fra bestyrelsesmøderne. Vi er enige om at den nuværende form er tilfredsstillende. KK foreslår at vi i fremtiden kan lade forslag hvor vi er i tvivl om ordlyden/konsekvensen af disse kan vendes ved DKK s lovudvalg før generalforsamlingen, således at forslagene kan kvalificeres og at vi bruger tiden på relevante forslag. Det husker vi til næste års generalforsamling. Næste års generalforsamling foreslås til d På generalforsamlingen 2010 fik vi ved valgproceduren belyst at den overvejende del af medlemmerne har adgang til internettet, hvilket giver mulighed for elektronisk afstemning. Dette skal forberedes til kommende generalforsamling. DKK har henvist til at nogle af vedtægtsændringerne skal afstemmes med vedtægterne for specialklubberne. Forretningsorden og kommissorier Baggrunden for dette er at vi savner et stykke papir, der foreskriver samarbejde og kommunikation med racer, regioner og udvalg. FNØ tilbyder at påtage sig denne opgave, herunder også en arbejdsplan hen over året med kendte datoer og tilbagevendende aktiviteter. Vedr. udvalgenes kommissorier ønsker vi disse overført i en fælles form og med en kendt versionsstyring som sekretariatet fremover vedligeholder ajourføring af. Vildt på B-prøver jf. mail KJØ d Som Keld Jørgensen har nævnt ad flere gange fra markprøveudvalget, så vil vi med tiden muligvis opleve at anvendelsen af koldt vildt bliver vanskeliggjort. Vi diskuterede hvorvidt vi skal være på forkant med forskellige scenarier for dette eller om vi skal afvente hvad der sker. Vi er enige om, at vi skal være på forkant. LLR henviser til markprøveudvalgets medlemsmøder om samme emne i 2009 og efterlyser om der en konklusion på disse. Markprøveudvalget og dommerudvalget bedes arbejde videre med dette og med en plan for dette, som kan træde i værk, hvis og kun hvis der kommer restriktioner på vildt. Udenlandskes hundes deltagelse på markprøver (KJØ mail ) Der var på generalforsamlingen et ønske om at disse regler blev kendt og at der blev lavet en oversigt over hvilke udenlandske prøver der er sammenlignelige med de danske klasser. Retrieveren/hjemmesiden/webmaster herunder materiale til disse Keld Jørgensen og Kirsten Lynge tilbyder at være webmaster på hjemmesiden. Vi har diskuteret de videre forhold omkring hjemmesiden og webmaster og fortsætter samarbejdet med Keld og Kirsten, som underbygges med skriftlig aftale. Vi diskuterede hvorvidt udvalgene selv skal lægge materiale op som nu eller om webmaster skal gøre det. Uanset om det er den ene eller anden model mangler vi en skabelon for materiale til hjemmesiden så skrifttype, font mm er ensrettet. Pt. intet nyt siden genralforsamlingen. Udvalg Vi vil gerne have overblik over udvalgenes planlagte møder i LLR beder om mødeplan for 1. halvår og beder om at udvalgenes referater fremsendes så hurtigt som muligt efter deres godkendelse.

12 RKU-møde PS deltager. Bestyrelsens punkter til mødet er bl.a.: Orientering om træningsindsatsen. Udvidelse af hvalpepakken, så der tilbydes gratis træning til hvalpene. Regionslederne spørges om deres tilkendegivelse på en udvidelse af hvalpepakken så den indeholde tilbud om gratis træning. Rammerne for dette skal efterfølgende udarbejdes, fx indhold, antal gange, indenfor hvilken periode/alder. Møde vedr. træningsindsats med TU Orientering om den aftalte proces. LLR fremsender referat fra d og fremsender strategidagens materiale. Næste møde er aftalt til Racer Dagsorden til møde med racerne kl I mødet deltager FNØ og CS. CS har samlet op på tilbagemeldinger, der bl.a. indeholder: Championatsregler jf. det nye udstillingsreglement Chess ønsker racetilskud en gang årligt Golden, RKU og racearrangementer mm WT-reglementet, præcisering ønskes Labrador hundewebbetaling Labrador dommervejledning kvalifikationsprøverne (LNO/FNØ) Flat brugsavlsprisen Udvidelse af hvalpepakken Med mere CS samler op Efterårets mødedato Regioner UE har samlet regionernes referater fra årsmøder samt regnskaber. Planlægning af møder 1. halvår kl PS afbud kl kl

13 Referat Bestyrelsesmøde pr. telefon 6. februar 2011 Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Keld Jørgensen, Pernille Schwartz, Conni Svane Pedersen, Flemming Roed, Birgitte Jørgensen, Luise Rasmussen Opfølgning på aktioner. Vi mangler bekræftelse på, om de interne revisorer ønsker at genopstille. Ind- og udgået post, bla.: DKK Uddannelse af mentalbeskrivelse, er sendt til racerne. Country days 26. august - sendes til region Midtsjælland og høre om de ønsker at tage bolden på denne aktivitet. DKK Hundens dag i Tivoli - sendes til racerne. Forberedelse til generalforsamlingen FNØ s beretning er klar til fremlæggelse. De øvrige beretninger er modtaget og lægges på hjemmesiden i den kommende uge. FNØ foreslår at vi fremover bruger en skabelon, så vi opnår en ensartet udformning af beretningen. Dagsorden og materiale til møde med TU kl Fra bestyrelsen deltager Nøhr, Pernille, Roed, Keld. Dagsorden skal sendes. Dagsorden: Mødets formål Strukturering af opgaven omkring træningsindsatsen Organisering, roller ansvar og metode UMH 2011 nyt princip Region Østjyllands forslag om ændring har været vendt i MU, DU og i bestyrelsen med resutat at man ønsker at bevare nuværende koncept og DU tilbyder at bidrage aktivt til en bedre afvikling af den store prøve. Østjyderne har fået dette svar og vi afventer deres bekræftelse. DKK s repræsentantskab Der inviteres én deltager for hver 500 medlemmer. FNØ forventer at deltage. CS ønsker også at deltage. UE bedes sende invitationen til racerne og bede racerne melde tilbage til UE, hvis de ønsker at deltage. Kastrerede hundes deltagelse på prøver Vi har fået DKK s accept af at vi som specialklub selv kan fastsætte rammerne for kastrerede hunde. KJØ har præciseret dette i formuleringen som vi er enige om, og som kan offentliggøres. Brev til racer og regioner med denne ordlyd. Dansk Retriever Klubs bestyrelse har besluttet at det fra dags dato er muligt for kastrerede hanhunde at deltage i: - brugsprøve - markprøve B+A - WT der afholdes som officielle prøver i Dansk Retriever Klub s regi. Ved deltagelse i adgangsgivende brugsprøve skal ejeren medbringe en dyrlægeattest, der beskriver at hunden inden kastration havde normalt ansatte testikler. DKK s accept gælder ikke kryptocide hanhunde. a. Budget og regnskab PS har fremsendt nyt budget med de sidste rettelser. Bemærkninger til A-prøver fra KJØ og til Sporudvalget fra LLR. Udvalg MU: KJØ beder bestyrelsen bekræfte at MU kører videre med samme afbudsregler som i OK fra bestyrelsen. MU har møde i den kommende uge. SU: PS orienterede fra Udstillingsudvalget. DU: Kommissorium er revideret og lægges snarest på hjemmesiden. Vedr. kompetenceudvikling af dommere til walk-up-prøver skal dommerne fremover være aspirant på to prøver. RKU: CS deltager i RKU-møde d Regionerne høres om forslaget om udvidelse af hvalpepakken. LLR efterlyser en bedre struktur omkring formidling af deres referater, samt opfordrer RKU til at evt. få deres egen hjemmeside. Nyt møde med racerne Fra bestyrelsen deltager FNØ og CS, vi afventer generalforsamling og konstituering LLR indkalder racerne og indkalder nye og gamle punkter til dagsorden. Planlægning af næste møde Vi mødes kl før generalforsamlingen, den nye bestyrelse samles til et kort møde umiddelbart efter generalforsamlingen d Vi har problemer med at få det reserverede lokale til generalforsamlingen. Lykkes det ikke flyttes generalforsamlingen til anden lokation.

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat:

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat: Referat 3. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00-21.30 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ernst Hundrup EH Ewa

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere